Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Transkrypt

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Rodzaj studiów: magisterskie /inżynierskie / licencjackie, stacjonarne / niestacjonarne
niepotrzebne skreślić
Kierunek …………………………………………..……………………………………………
Profil dyplomowania ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………….………………………
Proszę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu.
Praca dyplomowa pod tytułem:
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
została przyjęta w dniu …………. ……przez ............................................................................
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie obowiązujące egzaminy złożyłem oraz znany jest mi
przebieg egzaminu dyplomowego zgodnie z Regulaminem studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej oraz regulaminem dyplomowania na WZiE
(zakres, obowiązujące pytania, sposób oceny).
Gdańsk, dnia: ………………………….
…………………………………………
podpis studenta
Oświadczenie promotora pracy dyplomowej
Praca dyplomowa studenta kwalifikuje się do weryfikacji systemem antyplagiatowym.
Gdańsk, dnia: ………………………….
…………………………………………
podpis promotora
Na recenzenta pracy proponuję …………………………………………………………………
z katedry/ zakładu ………………………………………………………………………………
Gdańsk, dnia: ………………………….
…………………………………………
podpis kierownika katedry / zakładu