strona internetowa civilization v

Komentarze

Transkrypt

strona internetowa civilization v
SPIS TREÂCI
Cz´Êç 1: Poczàtki......................................................... 3
Wst´p.........................................................................................................3
Kilka s∏ów o tej instrukcji...........................................................................3
Civilopedia ...............................................................................................3
Wymagania systemowe..........................................................................4
Instalacja...................................................................................................4
Po∏àczenie internetowe..........................................................................5
Steam.........................................................................................................5
Rozpoczynanie gry ..................................................................................6
Strona internetowa Civilization® V..........................................................6
Cz´Êç 2: NowoÊci......................................................... 7
Wst´p.........................................................................................................7
Religia........................................................................................................7
Wielki prorok..............................................................................................8
Zaawansowana dyplomacja i szpiegostwo..........................................8
Ogólne poprawki w systemie walki........................................................9
Zmieniona walka morska.........................................................................9
Zmiany w walce làdowej.........................................................................9
Zmiany wolnych miast............................................................................10
Zmiany ustrojów .....................................................................................10
Zmiany w systemie wielkich ludzi i z∏otej erze .....................................10
Nowe technologie.................................................................................11
Nowe zasoby luksusowe........................................................................13
Nowe jednostki.......................................................................................15
Lista jednostek powietrznych................................................................15
Jednostki walczàce wr´cz....................................................................15
Jednostki strzelajàce..............................................................................17
Nowe budynki.........................................................................................22
Budynki religijne......................................................................................25
Nowe cuda.............................................................................................26
Nowe cywilizacje....................................................................................31
W celu powiększenia ilustracji kliknij na
obrazku
Cz´Êç 3: Nowe scenariusze ..................................... 41
Wst´p.......................................................................................................41
Opisy scenariuszy....................................................................................41
Cz´Êç 4: Dodatek....................................................... 42
Tabele......................................................................................................42
Twórcy......................................................................................................49
Umowa licencyjna dla u˝ytkownika koƒcowego............................. 54
Centrum obs∏ugi klienta w Polsce........................................................56
Kliknij, aby wrócić
na poprzednią stronę
Kliknij, aby wrócić
do Spisu Treści
2
Kliknij, aby przejść
na następną stronę
CZ¢Âå 1: POCZÑTKI
WST¢P
Witaj w dodatku do gry Civilization V: Bogowie i królowie! Ten pakiet wprowadza wiele nowych funkcji,
w tym kilka bardzo lubianych przez fanów rozwiàzaƒ z poprzednich tytu∏ów serii Civilization. Civilization
V: Bogowie i królowie wzbogaca oryginalnà gr´ Civilization V o dziewi´ç nowych cywilizacji, wiele
nowych budynków i jednostek oraz nowych scenariuszy. Pami´taj, ˝e aby zagraç w ten dodatek,
musisz mieç zainstalowanà Civilization V.
KILKA S¸ÓW O TEJ INSTRUKCJI
W tej instrukcji znajdziesz ogólne informacje na temat niedawnych zmian w rozgrywce. Dok∏adne opisy
jednostek i informacje historyczne znajdziesz w Civilopedii, gdy zakoƒczysz instalacj´. Do Civilopedii
mo˝esz wejÊç podczas gry w Civilization V z poziomu menu g∏ównego albo naciskajàc F1 w trakcie
rozgrywki.
Rozdzia∏y instrukcji
Rozdzia∏ 1: Poczàtki
To wst´p, który w∏aÊnie czytasz, a poni˝ej znajdujà si´ informacje o instalacji.
Rozdzia∏ 2: NowoÊci
W tym rozdziale znajdujà si´ opisy i informacje o nowych cywilizacjach, przywódcach, jednostkach,
budynkach, cudach i technologiach pojawiajàcych si´ w dodatku Bogowie i królowie.
Rozdzia∏ 3: Nowe scenariusze
W tym rozdziale opisano wszystkie nowe scenariusze dost´pne w tym dodatku.
Rozdzia∏ 4: Dodatek
Skróty klawiszowe, tabele, twórcy, pomoc techniczna oraz informacje prawne – wszystko to mo˝na
znaleêç w tym rozdziale.
CIVILOPEDIA
Po zainstalowaniu dodatku w grze znajdziesz uaktualnionà Civilopedi´ zapewniajàcà bardziej
szczegó∏owe informacje o nowych funkcjach. Dost´p do niej mo˝esz uzyskaç poprzez wciÊni´cie F1 lub
klikni´cie przycisku pomocy na górze ekranu g∏ównego.
Zauwa˝, ˝e ka˝dy scenariusz zawiera w∏asne informacje Civilopedii o wyst´pujàcych w nim jednostkach, przywódcach i cywilizacjach.
3
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Minimalne wymagania systemowe:
System operacyjny:
Windows® XP SP3/ Windows® Vista SP2/ Windows® 7
Procesor:
Intel Core 2 Duo 1,8 GHz lub AMD Athlon X2 64 2,0 GHz
Pami´ç:
2 GB RAM
Miejsce na dysku:
8 GB miejsca na dysku twardym
Nap´d DVD-ROM:
wymagany przy instalacji z dysku DVD
Grafika: 256 MB ATI HD2600 XT lub lepsza, 256 MB NVIDIA 7900 GS lub lepsza albo
Intel Core i3 lub lepsza karta zintegrowana
Dêwi´k:
Karta dêwi´kowa zgodna z DirectX® 9.0c
DirectX®:
DirectX® wersja 9.0c
Zalecane wymagania systemowe:
System operacyjny:
Windows® Vista SP2/ Windows® 7
Procesor:
Czterordzeniowy 1,8 GHz
Pami´ç:
4 GB RAM
Miejsce na dysku:
8 GB miejsca na dysku twardym
Nap´d DVD-ROM:
wymagany przy instalacji z dysku DVD
Grafika:
512 MB ATI 4800 lub lepsza, 512 MB NVIDIA 9800 lub lepsza
Dêwi´k:
Karta dêwi´kowa zgodna z DirectX® 9.0c
DirectX®:
DirectX® wersja 11
Inne wymagania:Poczàtkowa instalacja wymaga jednorazowego po∏àczenia ze Steam;
wymagana jest instalacja nast´pujàcych programów (zosta∏y do∏àczone
do gry): klient Steam, Microsoft Visual C++2008 Runtime Libraries i
Microsoft DirectX.
INSTALACJA
Zanim rozpoczniesz instalacj´ dodatku Bogowie i królowie, musisz zainstalowaç Civilization V i Steam.
B´dziesz mieç dwie mo˝liwoÊci instalacji, zale˝nie od sposobu zakupu dodatku.
Instalacja pude∏kowa
JeÊli posiadasz fizycznà kopi´ dodatku, w∏ó˝ p∏yt´ DVD-ROM do nap´du i post´puj zgodnie z instrukcjami pojawiajàcymi si´ na ekranie. Dodatek zostanie zainstalowany w tej samej wersji j´zykowej co
uprzednio zainstalowana podstawowa gra.
Przed rozpocz´ciem instalacji pami´taj o pe∏nym uaktualnieniu systemu operacyjnego za pomocà
zalecanych service packów i uaktualnieƒ platformy.
4
Instalacja przez Steam
JeÊli dodatek zosta∏ zakupiony w sklepie internetowym Steam, pobieranie rozpocznie si´ automatycznie. Instalacja zakoƒczy si´ przy kolejnym uruchomieniu Civilization V.
Mo˝esz te˝ dodaç do swojego konta Steam pude∏kowà wersj´ Bogów i królów zakupionà w sklepie. W
zak∏adce z listà gier kliknij aktywacj´ produktu w Steam, a nast´pnie potwierdê zgod´ na warunki korzystania z us∏ugi. Wpisz klucz produktu we wskazane miejsce i kliknij dalej. Potem automatycznie rozpocznie si´ pobieranie dodatku Bogowie i królowie.
PO¸ÑCZENIE INTERNETOWE
Przy pierwszym uruchomieniu Civilization V: Bogowie i królowie potrzebne b´dzie aktywne po∏àczenie
internetowe. Potem dzia∏ajàce po∏àczenie z internetem niezb´dne b´dzie wy∏àcznie do rozgrywek
wieloosobowych, zakupu oficjalnych dodatków lub przeglàdania modów.
STEAM
Civilization V korzysta z us∏ugi Steam, sieciowej platformy do obs∏ugi i dystrybucji gier. Steam pozwala
na zautomatyzowane uaktualnianie, daje ∏atwy dost´p do dodatków i umo˝liwia szybkie i sprawne
∏àczenie si´ ze znajomymi w grach wieloosobowych.
Steam jest potrzebny do gry w Civilization V, a po∏àczenie z internetem konieczne jest tylko przy pierwszym uruchomieniu gry. Zajrzyj do dzia∏u dotyczàcego instalacji na stronie X, by dowiedzieç si´ wi´cej,
lub odwiedê http://store.steampowered.com, aby poczytaç o us∏udze.
Instalacja
Zobacz dzia∏ dotyczàcy instalacji poprzez Steam, by dowiedzieç si´, jak zainstalowaç Civilization V w
ten sposób.
Strona gry
Informacje na temat Civilization V mo˝esz znaleêç w Steamie, otwierajàc zak∏adk´ gier i klikajàc
pozycj´ Civilization V na liÊcie gier. Aby potwierdziç odblokowanie dodatku Bogowie i królowie dla
Twojej kopii Civilization V, kliknij prawym przyciskiem na pozycji Civilization V w Twojej bibliotece Steam
i wybierz opcj´ pokazania materia∏ów do pobrania. Bogowie i królowie powinni si´ tam znajdowaç.
Zauwa˝, ˝e nie pojawià si´ jako oddzielny wpis w bibliotece Steam.
¸atki, uaktualnienia, zawartoÊç do pobrania
Steam b´dzie szuka∏ uaktualnieƒ i w razie potrzeby b´dzie je automatycznie instalowa∏ w Twojej grze –
nie musisz ju˝ polowaç na ∏atki po ca∏ym internecie! Mo˝esz te˝ zakupiç oficjalne DLC (Downloadable
Content – materia∏y do Êciàgni´cia) poprzez Steam. Jak najcz´Êciej sprawdzaj najÊwie˝sze doniesienia
o dost´pnych mapach, modach, scenariuszach i nowych popularnych materia∏ach.
Nak∏adka
Mo˝esz przywo∏aç nak∏adk´ Steam w czasie gry przez wciÊni´cie kombinacji klawiszy Shift+Tab.
5
ROZPOCZYNANIE GRY
Proces rozpocz´cia nowej gry w Civilization V: Bogowie i królowie praktycznie nie ró˝ni si´ od Civilization V. By rozpoczàç
zwyk∏à rozgrywk´, mo˝esz przejÊç do niej bezpoÊrednio za
pomocà przycisku „Graj teraz” albo u˝yj „Przygotuj gr´”, aby
dostosowaç dost´pne opcje do w∏asnych upodobaƒ. Nowe
scenariusze dost´pne sà w menu jednego gracza, pod przyciskiem „Scenariusze”.
STRONA INTERNETOWA
CIVILIZATION V
Strona internetowa Civilization V to bogate êród∏o informacji
o grze, porad, wypowiedzi twórców, miejsce spotkaƒ graczy
i moderów. Zajrzyj na stron´, by zdobyç najÊwie˝sze wieÊci,
∏atki i informacje ze Êwiata Civilization V.
Adres strony to www.civilization5.com.
6
CZ¢Âå 2: NOWOÂCI
WST¢P
Civilization V: Bogowie i królowie wprowadza wiele nowych elementów, dodaje kolejne imperia,
którym mo˝esz przewodziç, a tak˝e nowe jednostki, budynki, cuda i technologie, którymi mo˝esz si´
pos∏ugiwaç. Dzi´ki ponownemu wprowadzeniu systemów religii i szpiegostwa Twoja cywilizacja otrzyma
jeszcze wi´cej mo˝liwoÊci!
Religia
Przypomina system religii z dawnych cz´Êci serii
Cywilizacja, ale w Civilization V: Bogowie i królowie masz wi´kszy wp∏yw na kszta∏towanie i
przyjmowanie religii przez Twojà cywilizacj´.
Wybierajàc spoÊród wielu panteonów i wierzeƒ,
mo˝esz naprawd´ wp∏ynàç na przekonania religijne Twoich obywateli.
Wiara to „waluta” religii, to nowy rodzaj uzysku,
podobny do kultury. Wiar´ mo˝esz znaleêç w
staro˝ytnych ruinach, zyskaç dzi´ki cudom natury
i budynkom takim jak kaplica oraz poprzez sojusze
z religijnymi wolnymi miastami. Gdy zgromadzisz
odpowiednià iloÊç wiary, otrzymasz mo˝liwoÊç
za∏o˝enia panteonu, podstawy pe∏noprawnych
religii, które zostanà za∏o˝one w póêniejszym
czasie. Wybór zak∏adanego panteonu zale˝y od Twoich celów w grze. Na przyk∏ad wybierajàc rytua∏y
urodzaju, dasz swojej cywilizacji premi´ 10% do szybkoÊci powi´kszania miast.
Po za∏o˝eniu panteonu mo˝esz kontynuowaç gromadzenie wiary. Gdy zbierzesz jej wystarczajàco
du˝o, w ka˝dej turze mo˝e pojawiç si´ Twój pierwszy wielki prorok, który mo˝e za∏o˝yç du˝à religi´.
Podobnie do wyboru dogmatów panteonu mo˝esz wybraç dogmaty za∏o˝yciela (korzyÊç dla gracza) i
dogmaty wyznawców (korzyÊç dla miasta). Dogmaty wyznawców dzia∏ajà tylko w miastach, w których
upowszechni∏a si´ Twoja religia.
Ogólnie rzecz bioràc, Twoja religia zawsze powoli si´ rozprzestrzenia. Mo˝esz sterowaç tym procesem za
pomocà jednostek religijnych, czyli misjonarzy, inkwizytorów i wielkich proroków. Dzi´ki nim kierujesz rozpowszechnianiem Twojej religii w innych cywilizacjach i zapobiegasz popularyzacji religii zewn´trznych
w Twoim imperium.
Mo˝esz te˝ wykorzystaç wiar´ do zdobycia budynków specjalnych, które zwi´kszajà zasi´g Twojej religii.
Oprócz wiary, te budynki mogà dostarczyç innych premii, na przyk∏ad do zadowolenia lub kultury.
7
Wielki prorok
Wielki prorok to jeden z nowych wielkich ludzi wprowadzonych w Civilization V:
Bogowie i królowie. Pozwala Ci za∏o˝yç nowà religi´ i stworzyç religijne ulepszenie
pola nazywane Êwi´tym miejscem. Przynosi Ci ono du˝à iloÊç wiary. Wielcy prorocy
wspierajà te˝ krzewienie Twojej wiary wÊród innych cywilizacji, nie sà oni poÊwi´cani
tak szybko jak misjonarze.
Wielki prorok mo˝e tak˝e wzmocniç istniejàcà religi´, dodajàc dogmat rozwoju i
kolejny dogmat wyznawców.
Zaawansowana dyplomacja i szpiegostwo
Dzi´ki ponownemu wprowadzeniu szpiegostwa
mo˝esz teraz zak∏adaç ambasady za granicà, by
korzystaç z pokojowych i szemranych taktyk.
Pierwszego szpiega otrzymasz, gdy Twoja cywilizacja wejdzie w epok´ renesansu. W ka˝dej kolejnej
epoce otrzymujesz dodatkowych szpiegów.
Szpiedzy posiadajà zdolnoÊci, które pomogà Ci
zyskaç przewag´ nad przeciwnikami. Mo˝esz
wysy∏aç ich do miast wroga, by zbieraç informacje wywiadowcze lub wykradaç technologie.
Natomiast w miastach nale˝àcych do Ciebie
spe∏niajà rol´ kontrwywiadowczà, chroniàc Ci´
przed próbami infiltracji przez wrogów. Mo˝esz
tak˝e wysy∏aç szpiegów do wolnych miast, aby
ustawiaç wybory (zyskaç wp∏ywy dla Twojej cywilizacji i zmniejszajàc wp∏ywy innych) lub zorganizowaç
przewrót (przejàç sojusz od innej cywilizacji).
Istniejà budynki i cuda wspomagajàce dzia∏ania szpiegowskie. Mo˝esz budowaç siedziby ˝andarmerii
i posterunki policji w Twoich miastach, aby wyd∏u˝yç o 25% czas, jakiego potrzebuje szpieg wroga, by
wykraÊç Twojà technologi´. Budujàc Narodowà Agencj´ Wywiadu (cud narodowy), zyskasz dodatkowego szpiega i podniesiesz poziom tych, których ju˝ posiadasz. Natomiast cud wielkiego firewalla
zmniejsza skutecznoÊç szpiegów wroga w mieÊcie, w którym zosta∏ zbudowany, o 99,9% i o 25% w
pozosta∏ych nale˝àcych do Ciebie miastach.
Zwyci´stwo dyplomatyczne zosta∏o zmodyfikowane, by zmniejszyç jego wczeÊniejsze uzale˝nienie od
z∏ota. Dzi´ki wprowadzeniu religii i szpiegostwa dyplomacja znajduje si´ te˝ pod wp∏ywem decyzji o
rozwoju Twojej religii oraz tajnych operacji szpiegowskich.
8
OGÓLNE POPRAWKI W SYSTEMIE WALKI
Od czasu premiery Civilization V system walki zosta∏ zmieniony, aby zwi´kszyç szanse przetrwania jednostek i stworzyç dynamiczniejsze bitwy. Starcia cz´sto b´dà trwaç przez kilka tur, poniewa˝ likwidacja
jednostek trwa teraz d∏u˝ej, co zwi´ksza mo˝liwoÊci dzia∏aƒ strategicznych. Przechodzàc z systemu
opartego na 10 punktach ˝ywotnoÊci na system 100 punktów ˝ywotnoÊci, u∏atwiliÊmy te˝ identyfikacj´
modyfikatorów walki.
ZMIENIONA WALKA MORSKA
Walka morska przesz∏a liczne zmiany majàce zwi´kszyç atrakcyjnoÊç potyczek na wodzie oraz
okr´towania.
Okr´towanie obronne wszystkich zaokr´towanych
jednostek
Zaokr´towane jednostki majà teraz wi´ksze szanse przetrwania, a jednostki morskie mogà znajdowaç
si´ na zaokr´towanych jednostkach, aby udzieliç im dodatkowej ochrony.
Dwie klasy jednostek morskich – Morskie jednostki walczàce wr´cz – Te jednostki prowadzà
walk´ bezpoÊrednià, odnoszà niewielkie uszkodzenia, a jednoczeÊnie zadajà ich o wiele
wi´cej. Morskie jednostki walczàce wr´cz mogà te˝ atakowaç i zdobywaç miasta
nadmorskie.
Morskie jednostki strzelajàce – Te jednostki dzia∏ajà tak samo jak w Cywlizacji V (atakujà
z dystansu). Tworzenie grup morskich jednostek strzelajàcych i walczàcych wr´cz to dla
wrogów Êmiertelne zagro˝enie, gdy atakujesz miasta nadmorskie.
Wielcy admira∏owie
Wielki admira∏ to nowa wielka osoba, która pe∏ni na wodzie t´ samà rol´ co wielki
genera∏ na làdzie.
Wielcy admira∏owie korzystajà z rozkazu naprawa floty, by leczyç jednostki morskie i
jednostki zaokr´towane znajdujàce si´ na tym samym polu lub polach sàsiednich.
ZMIANY W WALCE LÑDOWEJ
Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu jednostek obl´˝niczych. Katapulty i inne jednostki obl´˝nicze
sà teraz znacznie skuteczniejsze w bezpoÊrednim atakowaniu miast, ale o wiele mniej skuteczne w
walce z innymi jednostkami. Miasta z umocnieniami sà trudniejsze do zdobycia, jeÊli nie posiadasz jednostek obl´˝niczych. A niebronione miasta ∏atwiej zdobywa si´ jednostkami walczàcymi wr´cz.
9
ZMIANY WOLNYCH MIAST
Wprowadzono dwa nowe rodzaje wolnych miast: kupieckie i religijne. Kupieckie wolne miasta to
Êwietni partnerzy handlowi dostarczajàcy towarów luksusowych (porcelany i bi˝uterii), których nie
mo˝na zdobyç w innych rejonach mapy. Religijne wolne miasta mogà wzmocniç religi´ wybranà dla
Twojej cywilizacji, dajàc dodatkowe punkty wiary.
Zmiany wp∏ywów w wolnych miastach
Wprowadzono nowe ˝àdania wysuwane przez wolne miasta, wszystkie z nich mo˝na wykorzystaç do
zyskania wp∏ywów. JeÊli wolisz otrzymaç natychmiastowe zyski z wolnych miast, zamiast uginaç si´ pod
ich ˝àdaniami, mo˝esz zagroziç u˝yciem swojej armii, aby wymusiç danin´ od wolnego miasta.
ZMIANY USTROJÓW
Wiele ustrojów zmodyfikowano, by wziàç pod uwag´ religi´ i szpiegostwo, a kolejne przesuni´to na
inne miejsca w ich ga∏´ziach. Ponadto odblokowanie niektórych ga∏´zi pozwoli Ci kupowaç wielkich
ludzi w zamian za wiar´.
ZMIANY W SYSTEMIE WIELKICH LUDZI I Z¸OTEJ ERZE
Wraz ze zmianami w ustrojach i drzewie technologii istniejàcy wielcy ludzie zostali zmodyfikowani w celu
wi´kszego zró˝nicowania postaci i zrównowa˝enia zdolnoÊci specjalnych.
Wielki artysta
Wielki artysta nie posiada ju˝ zdolnoÊci bomby kulturowej. Zamiast tego wielki artysta mo˝e
zapoczàtkowaç z∏otà er´ zwi´kszajàcà na krótki czas iloÊç generowanego z∏ota, produkcji i kultury.
˚adna inna wielka osoba nie mo˝e zapoczàtkowaç Z∏otej Ery. Tak jak wczeÊniej wielki artysta mo˝e
stworzyç s∏ynne miejsce, czyli modyfikacj´ pola generujàcà kultur´.
Wielki naukowiec
Specjalna zdolnoÊç wielkiego naukowca pozwala Ci uzyskaç sporà iloÊç nauki, równà Êredniej nauce
generowanej przez Twojà cywilizacj´ w ostatnich szeÊciu turach. Tak jak wczeÊniej wielcy naukowcy
mogà stworzyç akademi´, czyli ulepszenie pola wytwarzajàce nauk´.
Wielki genera∏
Wielki genera∏ daje 15% premii bojowej wszystkim sojuszniczym jednostkom znajdujàcym si´ w promieniu dwóch pól. Wielki genera∏ mo˝e te˝ stworzyç cytadel´, dajàcà olbrzymià premi´ obronnà
stacjonujàcej tam jednostce. Ponadto wznoszàc cytadel´, automatycznie powi´kszasz granice Twojej
kultury na wszystkie pola sàsiadujàce z cytadelà. JeÊli nowe granice kultury obejmà pola nale˝àce ju˝
do innej cywilizacji, otrzymasz kar´ dyplomatycznà.
10
NOWE TECHNOLOGIE
Wprowadzono wiele nowych technologii oraz zmieniono dotychczasowe u∏o˝enie tych ju˝ istniejàcych.
Wi´cej szczegó∏ów znajdziesz, zaglàdajàc do drzewka technologii lub Civilopedii.
Architektura
Pozwala Ci budowaç wiele cudów wp∏ywajàcych na kultur´, nauk´ i
zadowolenie.
Koszt: 1150
Wymagane technologie: akustyka, bankowoÊç
Prowadzi do technologii: archeologia, teoria naukowa
Odblokowuje: Ermita˝, Porcelanowa Wie˝a, Tadê Mahal
Balistyka
Umo˝liwia produkcj´ dzia∏ przeciwlotniczych przydatnych do zwalczania samolotów wroga oraz karabinów maszynowych, pot´˝nych jednostek strzelajàcych,
majàcych zasi´g jednego pola.
Koszt: 4100
Wymagane technologie: lot
Prowadzi do technologii: radar, taktyka po∏àczonych broni
Odblokowuje: dzia∏o przeciwlotnicze, karabiny maszynowe
Taktyka po∏àczonych broni
Pozwala produkowaç czo∏gi, szybkie i zabójcze jednostki pancerne oraz dzia∏o
przeciwpancerne specjalizujàce si´ w zwalczaniu czo∏gów nieprzyjaciela.
Koszt: 5100
Wymagane technologie: silnik spalinowy, balistyka
Prowadzi do technologii: komputery
Odblokowuje: czo∏gi, dzia∏o przeciwpancerne, pentagon
Dramat i poezja
Pozwala zbudowaç amfiteatr, zwi´kszajàcy kultur´.
Koszt: 175
Wymagane technologie: pismo
Prowadzi do technologii: teologia, s∏u˝ba cywilna
Odblokowuje: amfiteatr, epos narodowy
11
Cechy
Umo˝liwiajà robotnikom budow´ placówek handlowych, zwi´kszajàcych przychody z∏ota z pól mapy. Pozwalajà te˝ Twoim miastom zamieniaç produkcj´ w
z∏oto zamiast pracy nad jednostkami lub budynkami.
Koszt: 275
Wymagane technologie: waluta
Prowadzi do technologii: rycerstwo, mechanika
Odblokowuje: skarb paƒstwa, Machu Picchu
ZdolnoÊç: mo˝e zbudowaç placówk´ handlowà; mo˝e zamieniaç produkcj´ w
bogactwo; Holendrzy mogà budowaç poldery
Industrializacja
Powoduje odkrycie w´gla i pozwala Ci zbudowaç fabryk´, budynek znaczàco
poprawiajàcy produkcj´ miasta.
Koszt: 1600
Wymagane technologie: ekonomia
Prowadzi do technologii: silnik parowy
Odblokowuje: dzia∏ko Gatlinga, Big Ben, fabryka, w´giel
Taktyki mobilne
Pozwalajà Ci tworzyç piechot´ zmechanizowanà, szybkà i uniwersalnà jednostk´
z póênego okresu gry, która nie wymaga ˝adnych zasobów.
Koszt: 7700
Wymagane technologie: ekologia, rozszczepienie jàdra atomu
Prowadzi do technologii: fizyka czàstek elementarnych
Odblokowuje: piechota zmechanizowana
Telekomunikacja
Pozwala zbudowaç atomowy okr´t podwodny, jednostk´ morskà niewidocznà
dla wi´kszoÊci innych jednostek, mogàcà przenosiç dwa pociski. Umo˝liwia
budow´ schronu, który znaczàco zmniejsza straty wÊród populacji w przypadku
ataku atomowego.
Koszt: 7700
Wymagane technologie: ekologia
Prowadzi do technologii: globalizacja, fizyka czàstek elementarnych
Odblokowuje: atomowy okr´t podwodny, schron, wie˝a CN
12
NOWE ZASOBY LUKSUSOWE
W grze pojawi∏y si´ nast´pujàce nowe zasoby luksusowe:
Cytrusy
˚ywnoÊç: +1
Produkcja: 0
Z∏oto: +1
Mo˝na znaleêç: na ∏àce i równinach
Ulepszanie przez: plantacj´
Miedê
˚ywnoÊç: 0
Produkcja: 0
Z∏oto: +2
Mo˝na znaleêç: na ∏àce, równinach, pustyni, w tundrze i w Êniegu
Ulepszanie przez: kopalni´
Kraby
˚ywnoÊç: +1
Produkcja: 0
Z∏oto: +1
Mo˝na znaleêç: na wybrze˝u
Ulepszanie przez: kutry
Sól
˚ywnoÊç: +1
Produkcja: 0
Z∏oto: +1
Mo˝na znaleêç: na równinach, pustyni i w tundrze
Ulepszanie przez: kopalni´
13
Trufle
˚ywnoÊç: 0
Produkcja: 0
Z∏oto: +2
Mo˝na znaleêç: w lesie, w d˝ungli, na mokrad∏ach
Ulepszanie przez: obóz
Zasoby luksusowe kupieckich miast paƒstw
Nast´pujàce zasoby luksusowe sà produkowane wy∏àcznie przez kupieckie wolne miasta. Aby uzyskaç
do nich dost´p, musisz zostaç sojusznikiem takiego wolnego miasta.
Bi˝uteria
˚ywnoÊç: 0
Produkcja: 0
Z∏oto: +2
Porcelana
˚ywnoÊç: 0
Produkcja: 0
Z∏oto: +2
14
NOWE JEDNOSTKI
Poni˝ej znajduje si´ lista nowych jednostek dost´pnych w dodatku Bogowie i królowie. Zajrzyj do
Civilopedii, jeÊli chcesz uzyskaç bardziej szczegó∏owe informacje.
Lista jednostek powietrznych
Trójp∏at
Si∏a: dystansowa 35
Zasi´g: 5
Koszt: 325
Wymagana technologia: lot
Wymagane zasoby: ropa
ZdolnoÊci specjalne: brak
Bombowiec z I wojny Êwiatowej
Si∏a: dystansowa 50
Zasi´g: 6
Koszt: 325
Wymagana technologia: lot
Wymagane zasoby: ropa
ZdolnoÊci specjalne: brak
Jednostki walczàce wr´cz
Taran
Si∏a: 10
Ruch: 2
Koszt: 75
Wymagana technologia: obróbka bràzu
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka Hunów; zabójczy w walce bezpoÊredniej z
miastami
15
Karolanie
Si∏a: 34
Ruch: 2
Koszt: 225
Wymagana technologia: gwintowanie
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka szwedzka; od razu posiada awans marszu,
umo˝liwiajàcy leczenie co tur´, nawet jeÊli jednostka wykona jakàÊ akcj´
Piechota z I wojny Êwiatowej
Si∏a: 50
Ruch: 2
Koszt: 320
Wymagana technologia: cz´Êci zamienne
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: brak
˚o∏nierze piechoty morskiej
Si∏a: 65
Ruch: 2
Koszt: 400
Wymagana technologia: penicylina
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: posiadajà awanse zwi´kszajàce zasi´g widzenia i si∏´ ataku,
gdy sà zaokr´towani na morzu
Mehal Sefari
Si∏a: 34
Ruch: 2
Koszt: 200
Wymagana technologia: gwintowanie
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka etiopska; specjalizuje si´ w walce w trudnym terenie i obronie w pobli˝u stolicy Etiopii
16
Wojownicy piktyjscy
Si∏a: 11
Ruch: 2
Koszt: 56
Wymagana technologia: obróbka bràzu
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka celtycka; poza w∏asnym terytorium otrzymuje premi´ do walki, mo˝e te˝ plàdrowaç ulepszenia przeciwnika, nie ponoszàc
dodatkowego kosztu w punktach ruchu; za zabitych wrogów otrzymuje wiar´ równà 50% ich si∏y
Tercio
Si∏a: 26
Ruch: 2
Koszt: 160
Wymagana technologia: proch strzelniczy
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka hiszpaƒska; ma wi´kszà si∏´ bojowà ni˝
arkebuzerzy, których zast´puje, a tak˝e awans premii przeciw konnym
Jednostki strzelajàce
Oszczepnicy
Si∏a: 5, dystansowa 7
Zasi´g: 2
Ruch: 2
Koszt: 36
Wymagana technologia: rolnictwo
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka Majów; taƒsza od ∏uczników, których
zast´puje
¸ucznicy z ∏ukami kompozytowymi
Si∏a: 7, dystansowa 11
Zasi´g: 2
Ruch: 2
Koszt: 75
Wymagana technologia: budownictwo
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: brak
17
Dzia∏ko Gatlinga
Si∏a: 36, dystansowa 36
Zasi´g: 1
Ruch: 2
Koszt: 225
Wymagana technologia: industrializacja
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: brak
¸ucznicy konni
Si∏a: 7, dystansowa 10
Zasi´g: 2
Ruch: 4
Koszt: 56
Wymagana technologia: ko∏o
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka Hunów; szybka jednostka strzelajàca wykorzystywana do b∏yskawicznych ataków n´kajàcych
Karabin maszynowy
Si∏a: 60, dystansowa 60
Zasi´g: 1
Ruch: 2
Koszt: 350
Wymagana technologia: balistyka
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: brak
Jednostki konne i pancerne
Afrykaƒskie s∏onie leÊne
Si∏a: 14
Ruch: 3
Koszt: 100
Wymagana technologia: jazda konna
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka Kartaginy; ma wi´kszà si∏´ bojowà ni˝ konnica, którà zast´puje; sieje strach w szeregach jednostek wroga znajdujàcych si´ w
pobli˝u; pomaga w szybszym tworzeniu wielkich genera∏ów
18
Katafrakci
Si∏a: 15
Ruch: 3
Koszt: 75
Wymagana technologia: jazda konna
Wymagane zasoby: konie
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka bizantyjska; ma wi´kszà si∏´ bojowà, lepiej
si´ broni i skuteczniej atakuje miasta ni˝ konnica, którà zast´puje
Konkwistadorzy
Si∏a: 20
Ruch: 4
Koszt: 135
Wymagana technologia: rycerstwo
Wymagane zasoby: konie
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka hiszpaƒska; specjalizuje si´ w rozpoznaniu i
kolonizacji terenów zamorskich
Hakkapelitas
Si∏a: 25
Ruch: 4
Koszt: 185
Wymagana technologia: metalurgia
Wymagane zasoby: konie
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka szwedzka; specjalizuje si´ we wspó∏pracy
z wielkimi genera∏ami
Huzarzy
Si∏a: 34
Ruch: 5
Koszt: 225
Wymagana technologia: nauki militarne
Wymagane zasoby: konie
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka austriacka; szybka jednostka konna
s∏u˝àca do zwiadu i ataków n´kajàcych; szczególnie zabójcza w atakach
oskrzydlajàcych
19
Okr´ty làdowe
Si∏a: 60
Ruch: 4
Koszt: 350
Wymagana technologia: silnik spalinowy
Wymagane zasoby: ropa
ZdolnoÊci specjalne: mogà poruszaç si´ po ataku
Morskie jednostki strzelajàce
Dromon
Si∏a: 8, dystansowa 10
Zasi´g: 2
Ruch: 4
Koszt: 56
Wymagana technologia: ˝egluga
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka bizantyjska; otrzymuje premi´ +50% w
walce z innymi jednostkami morskimi
Galeas
Si∏a: 16, dystansowa 17
Zasi´g: 2
Ruch: 3
Koszt: 100
Wymagana technologia: kompas
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: brak
Jednostki morskie walczàce wr´cz
Pentera
Si∏a: 13
Ruch: 4
Koszt: 45
Wymagana technologia: ˝egluga
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka kartagiƒska; silna jednostka morska z epoki
staro˝ytnej; s∏u˝y do atakowania jednostek morskich i miast na wybrze˝ach
20
Kaprzy
Si∏a: 25
Ruch: 5
Koszt: 150
Wymagana technologia: nawigacja
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: specjalizujà si´ w atakach na nadmorskie miasta, by zdobyç
z∏oto, mogà te˝ przejmowaç okr´ty wroga
Gez morski
Si∏a: 25
Ruch: 5
Koszt: 150
Wymagana technologia: nawigacja
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: unikalna jednostka holenderska specjalizujàca si´ w atakach
na nadmorskie miasta, by zdobyç z∏oto, mo˝e te˝ przejmowaç okr´ty wroga
Jednostki religijne
Inkwizytor
Ruch: 3
Koszt: 200 wiary
Wymagana technologia: brak
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: usuwa inne religie z miast; mo˝na go kupiç wy∏àcznie za wiar´
Misjonarz
Ruch: 4
Koszt: 200 wiary
Wymagana technologia: brak
Wymagane zasoby: brak
ZdolnoÊci specjalne: krzewi religi´ w innych miastach; mo˝na go kupiç wy∏àcznie
za wiar´
21
NOWE BUDYNKI
Dodatek Bogowie i królowie zawiera wiele ciekawych budynków pomagajàcych w rozwoju Twojego
imperium.
Amfiteatr
Wymagana technologia: dramat i poezja
Wymagana budowla: pomnik
Koszt: 100
Utrzymanie: 2
Kultura: 3
Pole specjalisty: artysta
Efekty: zwi´ksza kultur´ miasta, przyspieszajàc powi´kszanie jego terytorium i zdobywanie przez cywilizacj´ kolejnych ustrojów spo∏ecznych
Schron
Wymagana technologia: telekomunikacja
Wymagana budowla: brak
Koszt: 300
Utrzymanie: 1
Pole specjalisty: brak
Efekty: o 75% zmniejsza straty populacji w przypadku ataku atomowego
Sala ceilidh
Wymagana technologia: akustyka
Wymagana budowla: amfiteatr
Koszt: 200
Utrzymanie: 2
Kultura: 4
Zadowolenie: 3
Pole specjalisty: artysta
Efekty: unikalny budynek celtycki z epoki renesansu, zast´pujàcy oper´; zwi´ksza
kultur´ i zadowolenie w mieÊcie
22
Kawiarnia
Wymagana technologia: ekonomia
Wymagana budowla: brak
Koszt: 250
Utrzymanie: 2
Produkcja: 2 i +5%
Pole specjalisty: konstruktor
Efekty: unikalny budynek austriacki z epoki renesansu, zast´pujàcy wiatrak;
zwi´ksza produkcj´ miasta oraz przyspiesza wytwarzanie wielkich ludzi o 25%
Posterunek policji
Wymagana technologia: bankowoÊç
Wymagana budowla: brak
Koszt: 160
Utrzymanie: 1
Pole specjalisty: brak
Efekty: zmniejsza o 25% szybkoÊç, z jakà szpiedzy wroga dokonujà kradzie˝y
Komisariat policji
Wymagana technologia: elektrycznoÊç
Wymagana budowla: posterunek policji
Koszt: 300
Utrzymanie: 1
Pole specjalisty: brak
Efekty: zmniejsza o 25% szybkoÊç, z jakà szpiedzy wroga dokonujà kradzie˝y
Piramida
Wymagana technologia: garncarstwo
Wymagana budowla: brak
Koszt: 40
Utrzymanie: 1
Wiara: 2
Nauka: 2
Pole specjalisty: brak
Efekty: unikalna budowla Majów z epoki staro˝ytnej, zast´pujàca kaplic´;
zwi´ksza nauk´ i wiar´ w mieÊcie, przyspiesza badania i przyjmowanie religii przez
miasto
23
Centrum recyklingu
Wymagana technologia: ekologia
Wymagana budowla: brak
Koszt: 500
Utrzymanie: 3
Pole specjalisty: brak
Efekty: daje 2 szt. aluminium, maksymalnie 5 w Twoim imperium
Kaplica
Wymagana technologia: garncarstwo
Wymagana budowla: brak
Koszt: 40
Utrzymanie: 1
Wiara: 1
Pole specjalisty: brak
Efekty: pierwsza budowla zwi´kszajàca iloÊç wiary generowanej przez miasto,
umo˝liwia zak∏adanie i krzewienie religii
Stela
Wymagana technologia: brak
Wymagana budowla: brak
Koszt: 40
Utrzymanie: 1
Kultura: 2
Wiara: 2
Pole specjalisty: brak
Efekty: unikalna jednostka etiopska, która zast´puje pomnik, zwi´ksza kultur´ i
wiar´ miasta, przyspiesza powi´kszanie terytorium miasta oraz zdobywanie przez
cywilizacj´ ustrojów i religii
24
Budynki religijne
Nast´pujàce budynki mo˝na kupiç wy∏àcznie za punkty wiary i tylko w miastach, w których dominujàca
religijna ma odblokowany odpowiedni dogmat.
Katedra
Wymagana technologia: brak
Wymagana budowla: brak
Koszt: 200 wiary
Utrzymanie: brak
Kultura: 3
Wiara: 1
Zadowolenie: 1
Pole specjalisty: artysta
Efekty: mo˝na jà budowaç tylko w miastach wyznajàcych religi´ z dogmatem
katedry; ten budynek mo˝na kupiç tylko za punkty wiary
Meczet
Wymagana technologia: brak
Wymagana budowla: brak
Koszt: 200 wiary
Utrzymanie: 0
Kultura: 2
Wiara: 3
Zadowolenie: 1
Pole specjalisty: brak
Efekty: mo˝na jà budowaç tylko w miastach wyznajàcych religi´ z dogmatem
meczetu; ten budynek mo˝na kupiç tylko za punkty wiary
Pagoda
Wymagana technologia: brak
Wymagana budowla: brak
Koszt: 200 wiary
Utrzymanie: 0
Kultura: 2
Wiara: 2
Zadowolenie: 2
Pole specjalisty: brak
Efekty: mo˝na jà budowaç tylko w miastach wyznajàcych religi´ z dogmatem
pagody; ten budynek mo˝na kupiç tylko za punkty wiary
25
NOWE CUDA
Poni˝ej znajduje si´ lista nowych cudów wprowadzonych w dodatku Bogowie i królowie, ka˝dy przynosi
inne korzyÊci. Szczegó∏y znajdziesz w Civilopedii.
Cuda Êwiata
Alhambra
Wymagana technologia: rycerstwo
Koszt: 400
Generowana kultura: 1
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt artysty
Efekty: wszystkie nowo powsta∏e jednostki niepowietrzne w tym mieÊcie otrzymujà
awans musztry I, zwi´kszajàcy si∏´ bojowà w walce w trudnym terenie; daje darmowy zamek w mieÊcie, w którym zosta∏a zbudowana; zwi´ksza produkcj´ kultury
miasta o 20%
Wie˝a CN
Wymagana technologia: telekomunikacja
Koszt: 1250
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt kupca
Efekty: daje darmowà wie˝´ transmisyjnà we wszystkich miastach, +1 populacji i
+1 zadowolenia w ka˝dym mieÊcie
Wielki firewall
Wymagana technologia: komputery
Koszt: 1250
Efekty: o 99,9% zmniejsza skutecznoÊç szpiegów wroga w mieÊcie, w którym zosta∏
zakupiony; pozosta∏e miasta cywilizacji zmniejszajà skutecznoÊç wrogich szpiegów
o 25%
26
Wielki Meczet w D˝enne
Wymagna technologia: teologia
Koszt: 300
Generowana kultura: 1
Generowana wiara: 3
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt konstruktora
Efekty: wszyscy misjonarze urodzeni w tym mieÊcie mogà trzykrotnie szerzyç religi´;
daje darmowy meczet w mieÊcie, w którym go zakupiono
Kosmiczny teleskop Hubble’a
Wymagana technologia: satelity
Koszt: 1250
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt naukowca
Efekty: w mieÊcie, w którym zbudowano ten cud, pojawiajà si´ dwaj wielcy
naukowcy oraz darmowa fabryka SK, +25% produkcji podczas wytwarzania
cz´Êci statku kosmicznego
Krzywa Wie˝a w Pizie
Wymagana technologia: prasa drukarska
Koszt: 500
Generowana kultura: 1
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt artysty
Efekty: +25% do tworzenia wielkich ludzi we wszystkich miastach, w pobli˝u stolicy
pojawi si´ wybrany przez Ciebie darmowy wielki cz∏owiek
Neuschwanstein
Wymagana technologia: kolej
Koszt: 1060
Generowane zadowolenie: 2
Generowana kultura: 4
Generowane z∏oto: +6
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt kupca
Efekty: +3 z∏ota, +2 kultury i +1 zadowolenia z ka˝dego zamku, miasto musi byç
zbudowane w odleg∏oÊci do dwóch pól od góry znajdujàcej na Twoim terytorium
27
Petra
Wymagana technologia: waluta
Koszt: 250
Generowana kultura: 1
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt konstruktora
Efekty: miasto musi byç zbudowane na pustyni albo w jej sàsiedztwie; +1
˝ywnoÊci, +1 produkcji, +1 z∏ota za ka˝de pole pustyni obs∏ugiwane przez to
miasto (poza równinami zalewowymi); +6 kultury po odkryciu archeologii; daje
darmowy amfiteatr w mieÊcie, w którym zosta∏a zbudowana
Armia terakotowa
Wymagana technologia: budownictwo
Koszt: 250
Generowana kultura: 6
Punkty wielkich ludzi: 1 punkt artysty
Efekty: brak
Cuda narodowe
Narodowa Agencja Wywiadu
Wymagana technologia: radio
Koszt: 155
Efekty: daje dodatkowego szpiega i podnosi poziom wszystkich ju˝ posiadanych
szpiegów; powoduje zmniejszenie skutecznoÊci nieprzyjacielskich szpiegów o 15%;
musisz mieç we wszystkich miastach komisariat policji
28
Cuda natury
Góra Kajlas
Âwi´ty szczyt góry Kajlas, po∏o˝ony w tybetaƒskiej cz´Êci Himalajów, jest obiektem czci w wielu religiach, szczególnie w hinduizmie. Uwa˝a si´, ˝e mieszka tam
Âiwa, pogrà˝ony w stanie wiecznej medytacji. Kajlas jest jednym z najbardziej
niedost´pnych miejsc pielgrzymek religijnych, trudne warunki odstraszajà wielu
pielgrzymów, a na gór´ nie mo˝na dostaç si´ ˝adnym wspó∏czesnym Êrodkiem
transportu.
Generuje: 6 wiary, 2 zadowolenia
Koszt ruchu: nie do przejÊcia
Góra Synaj
Góra Synaj, po∏o˝ona na pó∏wyspie Synaj w Egipcie, jest jednym z najwa˝niejszych
Êwi´tych miejsc judaizmu, chrzeÊcijaƒstwa i islamu oraz celem pielgrzymów z
ca∏ego Êwiata. To na górze Synaj Moj˝esz otrzyma∏ od Boga dziesi´ç przykazaƒ
podczas exodusu Izraelitów z Egiptu.
Generuje: 8 wiary
Koszt ruchu: nie do przejÊcia
Szczyt Adama
Górujàcy nad Sri Lankà szczyt Sri Pada to du˝a góra o sto˝kowatym kszta∏cie,
czczona w wielu religiach ze wzgl´du na tzw. odcisk stopy znajdujàcy si´ na
szczycie. To du˝e zag∏´bienie w ska∏ach na szczycie góry uwa˝a si´ za Êlad stopy
Buddy, Âiwy i biblijnego Adama, przez co góra ma wyjàtkowe znaczenie dla
wyznawców buddyzmu, hinduizmu i islamu. Co roku tysiàce pielgrzymów wspinajà
si´ na szczyt, by pok∏oniç si´ w tym Êwi´tym miejscu.
Generuje: 2 ˝ywnoÊci, 4 wiary i 2 zadowolenia
Koszt ruchu: nie do przejÊcia
29
Uluru
Po∏o˝ona w Êrodkowej Australii wielka formacja z czerwonego piaskowca,
nazywana zwykle Ayers Rock, sta∏a si´ w ostatnim wieku jednym z najbardziej
znanych miejsc tego kontynentu. Zanim pod koniec XIX w. odkryli jà angielscy
podró˝nicy, miejscowe plemiona nazywa∏y t´ gór´ Uluru. W 1987 r. og∏oszono jà
miejscem Êwiatowego dziedzictwa UNESCO, dzi´ki czemu zwi´kszy∏a si´ liczba
przybywajàcych tam turystów. Co roku zjawia si´ ich tam kilkaset tysi´cy.
Generuje: 2 ˝ywnoÊci, 6 wiary
Koszt ruchu: nie do przejÊcia
30
NOWE CYWILIZACJE
Austria
Nazwa Austrii, ma∏ego, Êródlàdowego paƒstwa, pochodzi od starogermaƒskiego
poj´cia „Ostarrichi”, po raz pierwszy u˝ytego w 996 r. przez cesarza rzymskiego
narodu niemieckiego Ottona III. Austria zawsze by∏a wa˝nym graczem na politycznej i militarnej mapie Europy. Na poczàtku XII w., po prawie 650 latach rzàdów
dynastii Habsburgów, Austria sta∏a si´ jednym z najwa˝niejszych paƒstw europejskich, zawiàza∏a trwa∏e sojusze i traktaty handlowe na ca∏ym kontynencie.
Póêniejsze po∏àczenie Austrii i W´gier w jedno cesarstwo przynios∏o obu narodom
stabilizacj´, zachwianà dopiero po wybuchu I wojny Êwiatowej, a potem przez
niemieckà okupacj´ podczas II wojny Êwiatowej. Po zakoƒczeniu tych wielkich konfliktów granice
Austrii zosta∏y zmienione, a niepodleg∏a Republika Austrii jest dziÊ krajem demokratycznym szczycàcym
si´ neutralnoÊcià i stabilnoÊcià.
Przywódca: Maria Teresa (1717–1780)
W XVIII w. Âwi´tym Cesarstwem Rzymskim i pot´˝nà austriackà monarchià
Habsburgów rzàdzi∏a niez∏omna Maria Teresa, która za nic mia∏a europejskie pot´gi
sprzeciwiajàce si´ jej w∏adzy i dzielnie s∏u˝y∏a swemu ludowi jako królowa. W 650-letniej historii w∏adzy Habsburgów Maria Teresa by∏a pierwszà i jedynà kobietà, która
sta∏a na czele cesarstwa. By∏a te˝ jednym z najlepszych w∏adców w tej˝e historii.
Unikalna cecha
Ma∏˝eƒstwo dyplomatyczne
Mo˝esz wydaç z∏oto, ˝eby zaanektowaç sojusznicze wolne miasto albo utworzyç w nim rzàd
marionetkowy.
Unikalna jednostka
Huzarzy
Zast´pujà kawaleri´.
Unikalna budowla
Kawiarnia
Zast´puje wiatrak.
31
Bizancjum
Istniejàce przez ponad 1000 lat Cesarstwo Bizantyjskie, ze stolicà w legendarnym Konstantynopolu, powsta∏o jako wschodnia enklawa w∏adzy Cesarstwa
Rzymskiego. Konstantynopol, po∏o˝ony na szlakach handlowych ∏àczàcych
Europ´ i Azj´, sta∏ si´ g∏ównym oÊrodkiem handlowym regionu i rozwija∏ si´
pomimo konfliktów, które doprowadzi∏y do os∏abienia Rzymu na zachodzie.
Cesarstwo Bizantyjskie mia∏o wielu niezapomnianych w∏adców, by∏o te˝ motorem
rozwoju kulturowego wschodniego wybrze˝a Morza Âródziemnego, a jego bogactwo pozwoli∏o stworzyç wielkie dzie∏a sztuki, architektury, nauki i muzyki.
Przywódca: Cesarzowa Teodora (477–548)
Teodora, ˝ona Justyniana I i cesarzowa Bizancjum, rzàdzi∏a jednym z najwa˝niejszych
imperiów w historii w I w. n.e. Teodor´, znanà dziÊ jako najbardziej wp∏ywowa kobieta
w Cesarstwie Bizantyjskim, Justynian og∏osi∏ wspó∏w∏adczynià, s∏uchajàc jej rad przy
sprawowaniu rzàdów. Choç zaczyna∏a skromnie, Teodora wkrótce sta∏a si´ znana w
cesarstwie – i w historii – jako taktowna i zaufana doradczyni swego m´˝a. Jej rola w
rozwoju cesarstwa by∏a tak istotna, ˝e niektórzy myÊlà, i˝ tak naprawd´ to Teodora,
nie zaÊ Justynian, rzàdzi∏a ludem Bizancjum.
Unikalna cecha
Patriarchat Konstantynopolitaƒski
Wybierz jeden dogmat wi´cej ni˝ zwykle przy zak∏adaniu religii.
Unikalna jednostka
Dromon
Zast´puje trirem´.
Unikalna jednostka
Katafrakci
Zast´puje konnic´.
32
Kartagina
Staro˝ytne królestwo Kartaginy, za∏o˝one przez legendarnà królowà Dydon´,
powsta∏o z niewielkiej osady banitów, która rozros∏a si´ w pot´˝nà cywilizacj´
zagra˝ajàcà wielkiemu i groênemu Cesarstwu Rzymskiemu. Kartagina, znajdujàca
si´ na pó∏nocnym wybrze˝u Afryki, sta∏a si´ w I tysiàcleciu p.n.e. wa˝nym
oÊrodkiem handlowym w basenie Morza Âródziemnego. Jednak ten sukces mia∏
swoje konsekwencje. Kartagina w koƒcu Êciàgn´∏a na siebie gniew Grecji i Rzymu.
Jej konflikty z tymi pot´gami przesz∏y do legendy.
Przywódca: Dydona (ok. 800 r. p.n.e.)
Dydona jest bohaterkà wielu sztuk teatralnych i oper, gdy˝ jej historia sta∏a si´
szczególnie popularna w XVII i XVIII w. Jeden z najwczeÊniejszych utworów jej
poÊwi´conych, XVI-wieczna sztuka „Dydona, królowa Kartaginy” napisana przez
Christophera Marlowe’a, sta∏a si´ podstawà dla XVII-wiecznej opery zatytu∏owanej
„Dydona i Eneasz” autorstwa Henry’ego Purcella.
Unikalna cecha
Fenicka spuÊcizna
Wszystkie miasta na wybrze˝u otrzymujà darmowà przystaƒ. Jednostki mogà przekraczaç góry po pojawieniu si´ pierwszego wielkiego genera∏a. Gdy zakoƒczà tur´ na polu górskim, otrzymujà 50 obra˝eƒ.
Unikalna jednostka
Afrykaƒskie s∏onie leÊne
Zast´pujà konnic´.
Unikalna jednostka
Pentera
Zast´puje trirem´.
33
Celtowie
Europejskie plemiona celtyckie, uwa˝ane dziÊ za przodków milionów ludzi
na ca∏ym Êwiecie, by∏y jednymi z najwi´kszych staro˝ytnych spo∏ecznoÊci.
Celtowie prawdopodobnie wywodzili si´ z wczesnych kultur epoki ˝elaza. Stali si´
zró˝nicowanà i ogromnà spo∏ecznoÊcià z∏o˝onà z setek pojedynczych plemion
rozsianych po ca∏ym kontynencie. Okres rozkwitu Celtów przypada na wi´kszà
cz´Êç I tysiàclecia p.n.e. Póêniej dochodzi∏o do licznych konfliktów pomi´dzy
Celtami a ekspansywnym Cesarstwem Rzymskim, które podczas podboju Europy
stara∏o si´ zd∏awiç napotkane przejawy kultury celtyckiej, jednak w wielu wypadkach zosta∏y one po
prostu zaadaptowane.
Przywódca: Królowa Budyka (ok. 61 r.)
Budyka by∏a legendarnà królowà i wojowniczkà z celtyckiego plemienia Icenów.
Zapisa∏a si´ w historii jako przywódczyni powstania Celtów przeciw pot´˝nej armii
rzymskiej okupujàcej w I w. n.e. Angli´, które zdziesiàtkowa∏o wiele rzymskich osad.
Zapisów historycznych z tego czasu jest niewiele, a te istniejàce by∏y stworzone przez
rzymskich historyków Tacyta i Kasjusza Diona.
Unikalna cecha
Tradycja druidyczna
+1 wiary za ka˝de miasto sàsiadujàce z nieulepszonym polem lasu. Premia wzrasta do +2 wiary w miastach sàsiadujàcych z trzema lub wi´cej nieulepszonymi polami lasu.
Unikalna jednostka
Wojownicy piktyjscy
Zast´pujà w∏óczników.
Unikalna budowla
Sala ceilidh
Zast´puje oper´.
34
Etiopia
Etiopia, na terenie której znajdowa∏y si´ imperia z poczàtkowych wieków I
tysiàclecia p.n.e., ma skomplikowanà histori´ pe∏nà wielkich królów i cesarzy. Jako
jeden z niewielu krajów afrykaƒskich opar∏a si´ kolonialnym ambicjom Europy i
zachowa∏a niepodleg∏oÊç a˝ do XX w., kiedy to w 1935 r. zosta∏a zdobyta przez
si∏y w∏oskie pod wodzà Mussoliniego. To w tym okresie s∏ynny cesarz Hajle Sellasje
wprowadzi∏ Etiopi´ w Êwiat polityki mi´dzynarodowej, przeprowadzi∏ kraj przez II
wojn´ Êwiatowà i skierowa∏ Etiopi´ na drog´ modernizacji i nowoczesnych reform.
Przywódca: Hajle Sellasje (1892– 1975)
Znany jako Zwyci´ski Lew Plemienia Judy, Król Królów i Wybraniec Bo˝y Hajle
Sellasje przez niemal 40 lat rzàdzi∏ w XX w. Etiopià jako cesarz. Jego prawdziwe
imi´ to Lij Tafari Makonnen. Urodzi∏ si´ w 1892 r. Cz∏owiek, którego znano póêniej
jako Hajle Sellasje, ca∏e ˝ycie stara∏ si´ o dobro Etiopii i prowadzi∏ swoje paƒstwo
na czele afrykaƒskiej polityki. Hajle Sellasje zyska∏ s∏aw´ dzi´ki wprowadzeniu
reform znoszàcych etiopskie staro˝ytne praktyki feudalne i modernizacji paƒstwa.
Pracowa∏ bez wytchnienia, by wywalczyç dla Etiopii wa˝ne miejsce na arenie
mi´dzynarodowej. Od dokonaƒ w globalnej polityce wa˝niejsza by∏a jedynie jego rola mesjasza religii
rastafarian, wÊród wyznawców której uwa˝any jest za boga majàcego doprowadziç rasta z powrotem
do ich ojczyzny w Etiopii.
Unikalna cecha
Duch Adwy: Premia do walki (+20%) przeciwko cywilizacjom posiadajàcym wi´cej miast ni˝ Etiopia.
Unikalna jednostka
Mehal Sefari
Zast´pujà strzelców.
Unikalna budowla
Stela
Zast´puje pomnik.
35
Hunowie
Hunowie, w´drujàcy przez Europ´ w IV i V w., byli ludem plemiennym,
pochodzàcym prawdopodobnie ze stepów Azji Ârodkowej. Zjednoczeni pod
wodzà ich najwi´kszego przywódcy Attyli Hunowie siali postrach w Europie, stajàc
si´ utrapieniem Rzymian i ich sojuszników.
Przywódca: Attyla (406 – ok. 453)
Attyla, legendarny wojownik i najwi´kszy przywódca imperium Hunów, zapami´tany
zosta∏ przez histori´ jako wódz ludu, który terroryzowa∏ Europ´. Nazwany przez
Rzymian „Biczem Bo˝ym” Attyla zjednoczy∏ plemiona Hunów i w V w. n.e. rozpoczà∏
seri´ przera˝ajàcych kampanii wojennych wymierzonych mi´dzy innymi przeciw
Rzymianom. Zmar∏ nagle w 453 r.
Unikalna cecha
Bicz Bo˝y
Dwukrotnie szybsze plàdrowanie miast. Zapo˝yczanie nazw miast od innych cywilizacji. Zaczynasz z
technologià hodowli zwierzàt, +1 produkcji z ka˝dego pastwiska.
Unikalna jednostka
¸ucznicy konni
Zast´pujà strzelców rydwanowych.
Unikalna jednostka
Taran
Zast´puje w∏óczników.
36
Majowie
Majowie od III do X w. n.e. zamieszkiwali tereny obecnego Meksyku, Gwatemali
i Belize. Tworzyli sieç niezale˝nych królestw po∏àczonych wspólnà kulturà i religià.
Choç ich prawdziwe pochodzenie pozostaje tajemnicà, istniejà liczne teorie co
do najwczeÊniejszych dziejów ich cywilizacji. Wedle ustaleƒ archeologów pierwsze osiedla Majów ustanowione zosta∏y oko∏o 2000 r. p.n.e. Poczàtkowo by∏y to
spo∏ecznoÊci przedrolnicze, wkrótce jednak sta∏y si´ wielkimi oÊrodkami miejskimi.
Miasta-paƒstwa Majów opiera∏y zarówno swoje utrzymanie, jak i handel na wyrafinowanych technikach rolniczych. Choç du˝a liczba ich osiedli z niewyjaÊnionego powodu upad∏a
pod koniec pierwszego tysiàclecia naszej ery, to wiele miast ˝y∏o w dostatku a˝ do przybycia w XVI w.
hiszpaƒskich konkwistadorów.
Przywódca: Pakal Wielki (603–683)
K’inich Janaab’ Pakal, znany powszechnie jako Pakal Wielki król Majów, jest najbardziej znanym z w∏adców tego ludu. Pakal, który wstàpi∏ na tron w wieku zaledwie
12 lat i rzàdzi∏ przez niemal 70 kolejnych, odziedziczy∏ po poprzedniku pogrà˝one
w niepokojach paƒstwo-miasto Palenque. Choç niewiele znamy historycznych
szczegó∏ów dotyczàcych jego rzàdów, najbardziej znany jest on z odbudowy
zniszczonego miasta, wielokrotnie ∏upionego w czasach, gdy w∏adz´ sprawowali
jego poprzednicy. Prowadzàc zakrojonà na szerokà skal´ odbudow´, Pakal nadzorowa∏ powstanie na terenie swego paƒstwa wielkich i wykonanych z du˝à dba∏oÊcià o szczegó∏y
budowli. Najs∏awniejsza z nich to jego grobowiec, znany jako Âwiàtynia Inskrypcji, w którym znajduje si´
pieczo∏owicie wyrzeêbiona w Êcianie historia jego rzàdów, zapisana glifami u˝ywanymi przez Majów.
Âwiàtynia ta, dzi´ki ogromnej iloÊci doskonale zachowanych inskrypcji, dostarczy∏a archeologom wiele
informacji o d∏ugo zapomnianych historii i kulturze miasta.
Unikalna cecha
D∏uga rachuba
Po wynalezieniu tej technologii otrzymasz dodatkowego wielkiego cz∏owieka na koniec ka˝dego cyklu
kalendarzowego Majów (co 394 lata). Ka˝dy rodzaj wielkiego cz∏owieka mo˝na wybraç tylko raz.
Unikalna jednostka
Oszczepnicy
Zast´pujà ∏uczników.
Unikalna budowla
Piramida
Zast´puje kaplic´.
37
Holandia
Królestwo Niderlandów, cz´sto nazywane po prostu Holandià, pod wp∏ywem
dzia∏aƒ wielu ambitnych imperiów przekszta∏ci∏o si´ z ma∏ej prowincji w pó∏nocnej
Europie w jedno z najwi´kszych centrów handlowych Êwiata. Od czasów podbojów Rzymian, poprzez rzàdy Franków i wreszcie czasy Âwi´tego Imperium
Rzymskiego, Holandia cz´sto stawa∏a si´ celem ekspansji europejskich królestw.
˚adne z nich jednak nie pozostawi∏o po sobie Êladu trwalszego ni˝ hiszpaƒscy
Habsburgowie: przeÊladowania holenderskich protestantów, prowadzone przez
króla Filipa, sta∏y si´ bezpoÊrednià przyczynà wybuchu wojny osiemdziesi´cioletniej, w której obywatele
Holandii przez niemal wiek walczyli ze swymi hiszpaƒskimi panami. Po wyzwoleniu mieszkaƒcy kraju bez
wytchnienia pracowali nad stworzeniem swojej narodowej to˝samoÊci. W miar´ jak nowa republika
stawa∏a si´ wiodàcà pot´gà ekonomicznà, zaczyna∏o dzia∏aç w niej coraz wi´cej wa˝nych postaci
nauki i kultury.
Przywódca: Wilhelm Oraƒski (1533–1584)
Wilhelm, ksià˝´ Oraƒski, znany równie˝ jako Wilhelm Cichy, uwa˝any jest powszechnie
zarówno za za∏o˝yciela, jak i wyzwoliciela Holandii. Poprowadzi∏ w po∏. XVI w. udanà
rebeli´ przeciw hiszpaƒskiej linii dynastii Habsburgów, która sprawowa∏a w∏adz´
nad Niderlandami. Choç z poczàtku by∏ wiernym s∏ugà hiszpaƒskiego króla Filipa
II, sta∏ si´ najwa˝niejszym przywódcà powstania, a jego rosnàcy sprzeciw wobec
przeÊladowaƒ, jakich dopuszczali si´ Hiszpanie w stosunku do holenderskich protestantów, zmusi∏ go w koƒcu do dzia∏ania. Wilhelm, przekonujàc do dzia∏ania innych
szlachetnie urodzonych, zosta∏ przez hiszpaƒskiego monarch´ wyj´ty spod prawa. Holenderskie si∏y pod
jego dowództwem wyda∏y Hiszpanii wiele zwyci´skich bitew. Wilhelm zmar∏ od kuli zamachowca w
1584 r.
Unikalna cecha
Holenderska Kompania Wschodnioindyjska
Pozwala zachowaç 50% zadowolenia dostarczanego przez jakiÊ surowiec luksusowy, nawet jeÊli zosta∏a
sprzedana jego ostatnia jednostka.
Unikalna jednostka
Gez morski
Zast´puje kaprów.
Unikalne ulepszenie
Polder
38
Hiszpania
Uwaga: Cywilizacja Hiszpanii zosta∏a przeniesiona z wczeÊniejszego DLC.
Hiszpania, po∏o˝ona na Pó∏wyspie Iberyjskim mi´dzy Afrykà Pó∏nocnà a Europà,
by∏a wa˝nym terenem od czasów prehistorycznych a˝ po wspó∏czesnoÊç. Jako
najwi´ksze niegdyÊ imperium Êwiata musia∏a walczyç o przetrwanie w czasach
pustoszàcych wojen i niekoƒczàcych si´ konfliktów politycznych. Hiszpania jest
jednym z niewielu krajów, które zarówno poprzez zaanga˝owanie w niezliczone
wojny o niepodleg∏oÊç, jak i odkrycie i kolonizacj´ Nowego Âwiata tak znaczàco
wp∏yn´∏y na losy ludzkoÊci.
Przywódca: Izabela (1451 – 1504)
Izabela I przez 30 lat by∏a królowà Kastylii i Leonu. Wraz ze swym m´˝em
Ferdynandem stworzy∏a podwaliny do zjednoczenia Hiszpanii. Ze wzgl´du na rol´,
jakà odegra∏a w unifikacji Hiszpanii, patronowanie wyprawom Kolumba do Ameryki
i zakoƒczenie rekonkwisty Pó∏wyspu Iberyjskiego, Izabela jest uwa˝ana za najbardziej
kochanà i najwa˝niejszà z monarchiƒ korony hiszpaƒskiej.
Unikalna cecha
Siedem Z∏otych Miast
Dodatkowe z∏oto za odkrycie cudu natury (premia jest wi´ksza dla tego, kto odkryje go jako pierwszy).
Podwojenie punktów kultury, zadowolenia oraz przychodu z pola zawierajàcego cuda natury.
Unikalna jednostka
Tercio
Zast´puje arkebuzerów.
Unikalna jednostka
Konkwistadorzy
Zast´pujà rycerzy.
39
Szwecja
Królestwo Szwecji, po∏o˝one w pó∏nocnej Europie, wraz z Danià i Norwegià tworzy
region nazywany Skandynawià. DziÊ to post´powe i pot´˝ne ekonomicznie
paƒstwo. Jego wczesna historia opisana jest w nordyckich sagach, w których
pojawiajà si´ pierwsze zapisy o jego legendarnych królach. Choç nie da si´ ustaliç
jednoznacznie daty powstania królestwa, wiadomo, ˝e luêno powiàzane ze sobà
grupy wikingów z czasem po∏àczy∏y si´ w zjednoczony naród szwedzki. Szczyt
swojej militarnej i politycznej pot´gi kraj ten osiàgnà∏ w XVII w. pod wodzà szanowanego króla i genera∏a Gustawa Adolfa.
Przywódca: Gustaw Adolf (1594–1632)
Szanowany szwedzki król i dowódca wojskowy Gustaw Adolf, znany powszechnie
jako Lew Pó∏nocy, zasiad∏ na tronie w wieku 17 lat i szybko zyska∏ s∏aw´ zarówno
uzdolnionego stratega, jak i w∏adcy wprowadzajàcego wa˝ne innowacje w sztuce
wojny. Objà∏ po ojcu, uzurpatorze Karolu IX, w∏adz´ nad paƒstwem pogrà˝onym
w wewn´trznych i zewn´trznych konfliktach. Szybko zawar∏ uk∏ad z nieprzyjaznà
mu wczeÊniej szlachtà, rozgromi∏ wrogów Szwecji i poprowadzi∏ swój kraj drogà ku
pot´dze, którà sta∏ si´ on w XVII w.
Unikalna cecha
Nagroda Nobla
Zdobàdê 90 punktów wp∏ywów, przekazujàc wolnemu miastu wielkiego cz∏owieka. Deklarujàc przyjaêƒ,
Szwecja i jej przyjaciel otrzymujà +10% do tworzenia wielkich ludzi.
Unikalna jednostka
Hakkapelitas
Zast´pujà lansjerów.
Unikalna jednostka
Karolanie
Zast´pujà strzelców.
40
CZ¢Âå 3: NOWE SCENARIUSZE
WST¢P
Na potrzeby dodatku Bogowie i królowie stworzono wiele nowych scenariuszy pozwalajàcych
odtworzyç legendarne bitwy, a czasem nawet ca∏e okresy historyczne. Wi´cej informacji o ka˝dym
scenariuszu znajdziesz w Civilopedii po wczytaniu interesujàcego Ci´ scenariusza.
OPISY SCENARIUSZY
Ku renesansowi
Spraw, by Twoje Êredniowieczne królestwo sta∏o si´ jednym z najpot´˝niejszych paƒstw renesansowej
Europy, odpierajàcym inwazje barbarzyƒców i Mongo∏ów. Ten scenariusz sprawdzi Twojà umiej´tnoÊç
korzystania z nowych systemów wolnych miast i religii. W scenariuszu pojawia si´ pi´ç nowych cywilizacji: Austria, Bizancjum, Celtowie, Holandia i Szwecja.
Upadek Rzymu
Zagraj Wschodnim lub Zachodnim Cesarstwem Rzymskim, by odeprzeç barbarzyƒców albo jednà z
barbarzyƒskich nacji. U˝yj nowych cywilizacji Bizancjum, Hunów i Celtów.
Imperia zadymionych niebios
Eksploruj Êwiat i powi´kszaj swe imperium w alternatywnym scenariuszu historycznym, w którym silniki
parowe sà podstawà przysz∏oÊci w klimacie wiktoriaƒskiego science fiction. W scenariuszu pojawiajà
si´ olbrzymie czo∏gi przypominajàce traktory, latajàce statki powietrzne, fikcyjni przywódcy i unikalne
drzewo technologii.
41
CZ¢Âå 4: DODATEK
TABELE
Klawisze skrótu
Działanie
Ogólne
Klawisz
Civilopedia
Gospodarka
Wojskowość
Dyplomacja
Ustroje społeczne
Technologia
Szpiegostwo
Religia
Powiadomienia
Droga do zwycięstwa
Demografia
Widok strategiczny
Szybki zapis
Szybkie wczytanie
Siatka heksów
Menu
Koniec tury
Następna jednostka
Poprzednia jednostka
Przybliż
Oddal
Widok stolicy
Widok stolicy
Widok stolicy
Przybliż
Oddal
Pokaż ikony surowców
Ikony produkcji
Opcje gry
Zapisz
Wczytaj
Zakończ turę
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Ctrl+E
Ctrl+P
F7
F8
F9
F10
F11
F12
G
Esc
Enter
Kropka
Przecinek
+
Insert
Home
End
Page Up
Page Down
R
Y
Ctrl+O
Ctrl+S
Ctrl+L
Ctrl + spacja
Jednostki
Ruch
Eksploruj (zautomatyzowane)
Obudź
Uśpij
M
E
A
F
Działanie
Klawisz
Nic nie rób
Usuń jednostkę
Atak
Atak dystansowy
Rozstaw artylerie
Umacnianie aż do
wyzdrowienia
Spacja
Delete
Ctrl+A
B
S
H
Jednostki powietrzne
Zmień bazę
Nalot
Czyszczenie nieba
Przechwyć
Tryb bomby atomowej
Alt+R
S
Alt+S
I
N
Jednostki cywilne
Załóż miasto
Buduj ulepszenia
(zautomatyzowane)
Buduj drogę
Buduj kolej
Droga do…
Usuń dżunglę
Usuń mokradła
Buduj farmę
Buduj punkt handlowy
Buduj obóz
Buduj kopalnię
Buduj plantację
Buduj kamieniołom
Buduj pastwisko
Buduj fort
Buduj studnię
Buduj kutry
Buduj platformę wiertniczą
Usuń las
Anuluj ostatnie zadanie
Buduj tartak
Cytadela
42
B
A
A
R
R
Alt+R
Alt+C
Alt+C
I
T
H
N
P
Q
P
Ctrl+F
O
F
O
Alt+C
Backspace
L
C
Nowe jednostki
Siła
Ruch /
Zasięg
Koszt
Wymagania
Trójpłat
Dystansowa 35
Zasięg 5
325
Lot, ropa naftowa
Bombowiec z I WS
Dystansowa 50
Zasięg 6
325
Lot, ropa naftowa
Nazwa jednostki
Zdolność specjalna
Jednostki powietrzne
Jednostki walczące wręcz
Taran
10
2
75
Obróbka brązu
Karolania
34
2
225
Gwintowanie
Piechota z I WS
50
2
320
Części zamienne
Żołnierze piechoty
morskiej
65
2
400
Penicylina
Mehal Sefari
34
2
200
Gwintowanie
Wojownicy piktyjscy
11
2
56
Obróbka brązu
Tercio
26
2
160
Proch strzelniczy
Unikalna jednostka Hunów; zabójczy w
walce bezpośredniej z miastami.
Unikalna jednostka szwedzka; od razu
posiada awans marszu, umożliwiający
leczenie co turę, nawet jeśli jednostka
wykona jakąś akcję.
Unikalna jednostka etiopska; specjalizuje
się w walce w trudnym terenie i obronie w
pobliżu stolicy Etiopii.
Unikalna jednostka celtycka; poza własnym
terytorium otrzymuje premię do walki, może
też plądrować ulepszenia przeciwnika, nie
ponosząc dodatkowego kosztu w punktach
ruchu. Za zabitych wrogów otrzymuje wiarę
równą 50% ich siły.
Unikalna jednostka hiszpańska; ma większą
siłę bojową niż arkebuzerzy, których
zastępuje, a także awans premii przeciw
konnym. Jednak jednostka ta jest bardziej
kosztowna.
Jednostki strzelające
Oszczepnicy
5, dystansowa 7 2, Zasięg 2
36
Rolnictwo
Łucznicy z łukami
kompozytowymi
7, dystansowa
11
2, zasięg 2
75
Budownictwo
Działko Gatlinga
36, dystansowa
36
2, zasięg 1
225
Industrializacja
Łucznicy konni
7, dystansowa
10
4, zasięg 2
56
Koło
Karabin maszynowy
60, dystansowa
60
2, zasięg 1
350
Balistyka
43
Unikalna jednostka Majów; tańsza od
łuczników, których zastępuje.
Unikalna jednostka Hunów; szybka
jednostka strzelająca wykorzystywana do
błyskawicznych ataków nękających.
Nazwa jednostki
Ruch /
Zasięg
Siła
Koszt
Wymagania
Zdolność specjalna
Jednostki konne
Afrykańskie słonie
leśne
14
3
Katafrakci
15
3
75
Konkwistadorzy
20
4
135
Hakkapelitas
25
4
185
Huzarzy
34
5
225
Okręty lądowe
60
4
350
100
Unikalna jednostka Kartaginy; ma większą
siłę bojową niż konnica, którą zastępuje.
Jazda konna
Sieje strach w szeregach jednostek wroga
znajdujących się w pobliżu. Pomaga w
szybszym tworzeniu wielkich generałów.
Unikalna jednostka bizantyjska; ma większą
Jazda konna,
siłę bojową, lepiej się broni i skuteczniej
konie
atakuje miasta niż konnica, którą zastępuje.
Unikalna jednostka hiszpańska; specjalizuje
Rycerstwo, konie się w rozpoznaniu i kolonizacji terenów
zamorskich.
Unikalna jednostka szwedzka; specjalizuje
Metalurgia, konie
się we współpracy z wielkimi generałami.
Unikalna jednostka austriacka; szybka
Nauki militarne,
jednostka konna służąca do zwiadu i ataków
konie
nękających. Szczególnie zabójcza w atakach
oskrzydlających.
Silnik spalinowy,
ropa
Morskie jednostki strzelające
Dromon
8, dystansowa
10
4, zasięg 2 56
Żegluga
Galeas
16, dystansowa
17
3, zasięg 2 100
Kompas
Unikalna jednostka bizantyjska. Otrzymuje
premię +50% w walce z innymi jednostkami
morskimi.
Jednostki morskie walczące wręcz
Pentera
13
4
45
Żegluga
Kaprzy
25
5
150
Nawigacja
Gez morski
25
5
150
Nawigacja
Unikalna jednostka kartagińska; silna
jednostka morska z epoki starożytnej. Służy
do atakowania jednostek morskich i miast
na wybrzeżach.
Specjalizują się w atakach na nadmorskie
miasta, by zdobyć złoto, mogą też
przejmować okręty wroga.
Unikalna jednostka holenderska
specjalizująca się w atakach na nadmorskie
miasta, by zdobyć złoto, może też
przejmować okręty wroga.
Jednostki religijne
Inkwizytor
3
Misjonarz
4
200
wiary
200
wiary
Brak
Usuwa inne religie z miast.
Brak
Krzewi religię w innych miastach.
44
Nowe budynki
Nazwa budynku
Wymagania
Koszt Utrzymanie
Amfiteatr
Dramat i poezja
100
2
Schron
Telekomunikacja
300
1
Sala ceilidh
Akustyka,
amfiteatr
200
2
Artysta
Zwiększa kulturę miasta,
przyspieszając powiększanie
jego terytorium i zdobywanie
przez cywilizację kolejnych
ustrojów społecznych. W mieście
musi znajdować się pomnik (lub
stela), zanim możliwe będzie
postawienie amfiteatru.
Brak
O 75% zmniejsza straty populacji
w przypadku ataku atomowego.
Artysta
Unikalny budynek celtycki z epoki
renesansu, zastępujący operę.
Zwiększa kulturę i zadowolenie w
mieście.
1
Brak
Zmniejsza o 25% szybkość, z
jaką szpiedzy wroga dokonują
kradzieży.
1
Brak
Zmniejsza o 25% szybkość, z
jaką szpiedzy wroga dokonują
kradzieży.
Brak
Unikalna budowla Majów z
epoki starożytnej, zastępująca
kaplicę. Zwiększa naukę i wiarę
w mieście, przyspiesza badania
i przyjmowanie religii przez
miasto.
Brak
Daje 2 aluminium. Maksymalnie 5
w Twoim imperium.
Brak
Pierwsza budowla zwiększająca
ilość wiary generowanej przez
miasto. Umożliwia zakładanie i
krzewienie religii.
250
2
Posterunek
policji
Bankowość
160
Komisariat
policji
Elektryczność
300
Piramida
Garncarstwo
40
1
Centrum
recyklingu
Ekologia
500
3
40
4 kultury
3 zadowolenia
Efekty
Konstruktor
Ekonomia
Garncarstwo
3 kultury
Pole
specjalisty
Unikalny budynek austriacki z
epoki renesansu, zastępujący
wiatrak. Zwiększa produkcję
miasta oraz przyspiesza
wytwarzanie wielkich ludzi o
25%.
Kawiarnia
Kaplica
Produkcja
1
+2 produkcji
+5% produkcji
2 wiary
2 nauki
1 wiary
45
Nazwa budynku
Stela
Wymagania
Brak
Koszt Utrzymanie
40
1
Produkcja
2 kultury, 2
wiary
Pole
specjalisty
Brak
Efekty
Ta unikalna jednostka etiopska
zastępuje pomnik. Zwiększa
kulturę i wiarę miasta,
przyspiesza powiększanie
terytorium miasta oraz
zdobywanie przez cywilizację
ustrojów i religii.
Budynki religijne
Katedra
Dogmat katedry
200
wiary
3 kultury,
1 wiary, 1
zadowolenia
Artysta
Można ją budować tylko
w miastach wyznających religię
z dogmatem katedry.
Meczet
Dogmat meczetu
200
wiary
2 kultury,
3 wiary, 1
zadowolenia
Brak
Można ją budować tylko
w miastach wyznających religię
z dogmatem meczetu.
Pagoda
Dogmat pagody
200
wiary
2 kultury,
2 wiary, 2
zadowolenia
Brak
Można ją budować tylko
w miastach wyznających religię
z dogmatem pagody.
Nowe zasoby luksusowe
Nazwa
Żywność Produkcja Złoto
Można znaleźć
Ulepszane przez
Cytrusy
1
0
1
Na łące i równinach
Plantacja
Miedź
0
0
2
Na łące, równinach, pustyni,
w tundrze, w śnieg
Kopalnia
Kraby
1
0
1
Na wybrzeżu
Kutry rybackie
Sól
1
0
1
Na równinach, pustyni, w tundrze
Kopalnia
Trufle
0
0
2
W lesie, na mokradłach, w dżungli
Obóz
Zasoby luksusowe kupieckich wolnych miast
Biżuteria
0
0
2
Brak
Wolne miasto
Porcelana
0
0
2
Brak
Wolne miasto
46
Nowe cuda Êwiata
Nazwa cudu
Wymagana
technologia
Koszt
400
Generuje
Punkty
wielkiego
człowieka
1 wielki
artysta
Alhambra
Rycerstwo
1 kultury
Wieża CN
Telekomunikacja 1250
1 wielki
kupiec
Wielki firewall
Komputery
Brak
1250
Wielki Meczet w Dżenne Teologia
300
Kosmiczny teleskop
Hubble'a
Satelity
1250
Krzywa Wieża w Pizie
Prasa drukarska 500
1 kultury, 3
wiary
1 wielki
konstruktor
1 wielki
naukowiec
1 wielki
artysta
1 kultury
Neuschwanstein
Kolej
2
zadowolenia, 1 wielki
1060
4 kultury
kupiec
6 złota
Petra
Waluta
250
1 kultury
1 wielki
konstruktor
Armia terakotowa
Budownictwo
250
6 kultury
1 wielki
artysta
47
Efekty
Wszystkie nowo powstałe jednostki
niepowietrzne w tym mieście otrzymują
awans musztry I, zwiększający siłę bojową
w walce w trudnym terenie. Daje darmowy
zamek w mieście, w którym została
zbudowana. Zwiększa produkcję kultury
miasta o 20%.
Daje darmową wieżę transmisyjną we
wszystkich miastach. +1 populacji i +1
zadowolenia w każdym mieście.
O 99,9% zmniejsza skuteczność szpiegów
wroga w mieście, w którym została
zbudowany. Pozostałe miasta cywilizacji
zmniejszają skuteczność wrogich szpiegów
o 25%.
Wszyscy misjonarze urodzeni w tym mieście
mogą trzykrotnie szerzyć religię. Daje
darmowy meczet w mieście, w którym go
zakupiono.
W mieście, w którym zbudowano ten cud,
pojawiają się dwaj wielcy naukowcy oraz
darmowa fabryka SK. +25% produkcji
podczas wytwarzania części statku
kosmicznego.
+25% do tworzenia wielkich ludzi we
wszystkich miastach. W pobliżu stolicy
pojawi się wybrany przez Ciebie darmowy
wielki człowiek.
+3 złota, +2 kultury i +1 zadowolenia
z każdego zamku. Miasto musi być
zbudowane w odległości do dwóch pól od
góry znajdującej na Twoim terytorium.
Miasto musi być zbudowane na pustyni
albo w jej sąsiedztwie. +1 żywności,
+1 produkcji, +1 złota za każde pole
pustyni obsługiwane przez to miasto
(poza równinami zalewowymi). +6 kultury
po odkryciu archeologii. Daje darmowy
amfiteatr w mieście, w którym została
zbudowana.
Nowe technologie
Nazwa
Wymagana
technologia
Koszt
Prowadzi do
Zezwala na
Starożytność
175
Pismo
Teologia, służba
cywilna
Amfiteatr, epos narodowy
275
Waluta
Rycerstwo,
mechanika
Skarb państwa, Machu Picchu. Zdolność: Może
zbudować placówkę handlową; może zamieniać
produkcję w bogactwo
1150
Akustyka,
bankowość
Archeologia, teoria
naukowa
Ermitaż, Porcelanowa Wieża, Tadź Mahal
1600
Ekonomia
Silnik parowy
Działko Gatlinga, Big Ben, fabryka, węgiel
4100
Lot
Radar, taktyka
połączonych broni
Działo przeciwlotnicze, karabin maszynowy
5100
Silnik spalinowy,
balistyka
Komputery
Czołgi, działo przeciwpancerne, Pentagon
Telekomunikacja
7700
Ekologia
Globalizacja,
fizyka cząstek
elementarnych
Atomowy okręt podwodny, schron, wieża CN
Taktyki mobilne
7700
Ekologia,
Fizyka cząstek
rozszczepienie jądra
elementarnych
atomu
Dramat i poezja
Średniowiecze
Cechy
Renesans
Architektura
Epoka przemysłowa
Industrializacja
Współczesność
Balistyka
Epoka atomowa
Taktyka
połączonych broni
Przyszłość
48
Piechota zmechanizowana
TWÓRCY
FIRAXIS GAMES
DODATEK
BOGOWIE
I KRÓLOWIE
ZESPÓ¸ PROJEKTOWY
Twórca serii Civilization
Sid Meier
Projektant
Ed Beach
Dodatkowe projekty i rozgrywka
Scott Lewis
Anton Strenger
ZESPÓ¸ PRODUKCYJNY
Producent
Dennis Shirk
Wspó∏producent
Lena Brenk
Scenarzysta
Scott Wittbecker
Dodatkowe elementy scenariusza
Rex Martin
ZESPÓ¸ PROGRAMISTÓW
Szef programowania
Ken Grey
Interfejs u˝ytkownika i lokalizacja
Shaun Seckman
Dodatkowe programowanie
Dan Baker
Eric Jordan
ZESPÓ¸ GRAFICZNY
Scenografia projektu
Michael Bates
G∏ówny animator
Greg Cunningham
Kierownicy ds. postaci
Brian Busatti
Ryan Murray
Kierownik ds. interfejsu
Todd Bilger
Kierownik ds. efektów
Arthur Gould
Graficy
Kevin Bradley
Steve Egrie
David Jones
Alex Kim
Greg Marlow
Tom Symonds
Grafiki koncepcyjne
Michael Bates
Sang Han
Wprowadzenie filmowe
Plastic Wax
Skrypt wprowadzenia filmowego
Michael Bates
Scott Wittbecker
ZESPÓ¸ DèWI¢KOWY
Mened˝er dzia∏u dêwi´kowego
Michael Curran
Projektanci dêwi´ku
Michael Curran
Dan Price
Muzyka
Michael Curran
Geoff Knorr
Dodatkowa muzyka
Dan Price
Ustawienia tekstu
Peter Murray
Specjalne podzi´kowania muzyków
John Thompson
Li Ling Thinks of Han, odtworzona
staro˝ytna melodia
http://www.silkqin.com
ZESPÓ¸ KONTROLI
JAKOÂCI
Mened˝er kontroli jakoÊci
Griffin Funk
Kierownik kontroli jakoÊci
Patrick Glascoe
Testerzy
Carl Harrison
Rex Martin
49
GRUPA TESTOWA
FRANKENSTEIN
Alexander Strub
Andrew „ainwood” Inwood
Anthony „Ztaesek” Seekatz
Bibor Kiraly
Bob Thomas
Camikaze
Dale Kent
Dan „DanQ” Quick
Daniels „Solver” Umanovskis
danthrax
Didier „Arcan” Gagni?re
Elliot Schroeder
Frithjof „Nikolai” Wilborn
Gloria „Nolan” Carson
His Majesty Chris Withers
Jacob „xienwolf” Turner
Joe „snoopy369” Matise
Joey „jdog5000” Durham
Kelly „yin26” McLaughlin
MadDjinn
Onno „donald23” Zaal
Paul „vexing” Grimes
Pawe∏ „PawelS” Strzelec
Peter „Gyathaar” Pettersen
Pfeffersack
Radek „vondrack” Vondracek
Ryan Lord
Sam „SamBC” Barnett-Cormack
Scott „DTA” Forehan
Steve „WarningU2” Warner
Stewart „MMC” Rice
Thalassicus
Xavier Wynns
ZARZÑD FIRAXIS
Prezes i kierownik studia
Steve Martin
Dyrektor kreatywny
Sid Meier
Scenograf studia
Steve Ogden
Dyrektor ds. rozwoju produktu
Steve Meyer
Producent wykonawczy i dyrektor
marketingu
Kelley Gilmore
Dyrektor ds. opracowania rozgrywki
Barry Caudill
Wspó∏praca marketingowa
Peter Murray
Mened˝er ds. zasobów ludzkich
Shawn Kohn
Mened˝er biura
Donna Milesky
Mened˝er IT
Josh Scanlan
Technik IT
Matt Baros
Asystentka ksi´gowoÊci
Joanne Miller
Projekty specjalne
Susan Meier
POMOC VALVE
John Bartkiw
Chris Boyd
Neil Kaethler
Alfred Reynolds
Jason Ruymen
FORK
VFX Powered by Fork Particle
POMOC MICROSOFT
Chuck Walbourne
NAGRANIA ORYGINALNEJ
ÂCIE˚KI DèWI¢KOWEJ
Praska Orkiestra Symfoniczna
Dyrygent
Andy Brick
Producent muzyki symfonicznej
Petr Pycha
Muzyka miksowana przez: Scott
Metcalfe, Michael Curran, Geoff
Knorr
Chór
Sopran – Jillian Aversa
Alt – Daniel Moody
Tenor – Jacob L. Perry Jr.
Baryton – Matt Sullivan
Bas – Max Kuzmyak
OBSADA
Narrator – Morgan Sheppard
Bizancjum – Artemis Lagopoulos
Hunowie – Vitali
Celtowie – Siôn Rees Williams
Szwecja – Emil Winkler
Austria – Sabina Chalupa /
(Andreas Kisslinger Translation
Supervisor)
Kartagina – Julie Fainer
Etiopia – Girma Asefa
Holandia – Ilari Hoevenaars
Majowie – Jorge Perera Brito
WAVE GENERATION, INC.
In˝ynierowie studia
Jose Aguirre i Michel Marchant
Edycja dialogów
Annam Le and
Marc-Andre-Beaudet
Re˝yser dêwi´ku
David Lipes
2K PUBLISHING
Prezes
Christoph Hartmann
Dyrektor zarzàdzajàcy
David Ismailer
Starszy wiceprezes ds. rozwoju
produktu
Greg Gobbi
Dyrektor ds. rozwoju produktu
John Chowanec
Dyrektor ds. operacyjnych rozwoju
produktu
Kate Kellogg
Dyrektor ds. technologii
Jacob Hawley
Architekt systemów online
Louis Ewens
In˝ynier online
Adam Lupinacci
Producenci
Tiffany Nagano
Garrett Bittner
Wspó∏producent
Josh Morton
Asystenci produkcji
Dave Blank
Tom Drake
50
Andrew Dutra
Scott James
Brandon Jenkins
Anton Maslennikov
Chris Solis
Dyrektor ds. produkcji kreatywnej
Jack Scalici
Starszy mened˝er produkcji
kreatywnej
Chad Rocco
Mened˝er ds. produkcji kreatywnej
Josh Orellana
Koordynator ds. produkcji
kreatywnej
Kaitlin Bleier
Koordynator operacyjny ds. rozwoju
produktu
Ben Kvalo
Starszy wiceprezes ds. marketingu
Sarah Anderson
Wiceprezes ds. marketingu
Matt Gorman
Wiceprezes ds. marketingu
mi´dzynarodowego
Matthias Wehner
Dyrektor marketingu
Tom Bass
Dyrektor ds. public relations,
Ameryka Pó∏nocna
Ryan Jones
Drugi mened˝er ds. PR
mi´dzynarodowego
Erica Denning
Dyrektor ds. produkcji
marketingowej
Jackie Truong
Dyrektor artystyczny, marketing
Lesley Zinn Abarcar
Dyrektor ds. sieci
Gabe Abarcar
Starszy mened˝er marketingu
interaktywnego
Elizabeth Tobey
Mened˝erowie spo∏ecznoÊci
Greg Laabs
David Eggers
Projektant sieciowy
Keith Echevarria
M∏odszy projektant grafiki
Christopher Maas
Asystent marketingu
Ham Nguyen
Kierownik ds. produkcji wideo
J. Mateo Baker
Monta˝ filmów
Michael Howard
Doug Tyler
Mened˝er projektu marketingu
Renee Ward
Wiceprezes ds. rozwoju
Kris Severson
Wiceprezes ds. sprzeda˝y
i licencji
Steve Glickstein
Dyrektor ds. strategii
sprzeda˝y i licencji
Paul Crockett
Wiceprezes dzia∏u prawnego
Peter Welch
Dyrektor operacyjny
Dorian Rehfield
Dyrektor ds. badaƒ i planowania
Mike Salmon
Specjalista ds. operacyjnych /
licencji
Xenia Mul
Dyrektor ds. licencji, umów
strategicznych i mediów w grze
Shelby Cox
Mened˝er ds. marketingu,
kontakty z partnerami
Dawn Burnell
Asystent ds. marketingu
mi´dzynarodowego
Rebecca Euphrat
2K – KONTROLA JAKOÂCI
Wiceprezes ds. kontroli jakoÊci
Alex Plachowski
Kierownik testów kontroli jakoÊci
(projekty)
Grant Bryson
Mened˝er testów kontroli jakoÊci
(zespó∏ pomocniczy)
Alexis Ladd
Doug Rothman
Lider testów
Michael Gilmore
Starsi testerzy
Justin Waller
Shant Boyatzian
Lider testów (grupa dodatkowa)
Scott Sanford
Nathan Bell
Kontrola jakoÊci
Joe Chavez
James Elrick
James Hagen
Ryan Heller
Artapong Intapatana
Gregg Silberman
Scott Trono
Davis Kreighoff
Patrick McDonnell
Robert Hornbek
Jon Castro
Alex Coffin
Pele Henderson
Kyle Hertz
Tony Monteverde-Talarico
Tom Park
Noah Ryan-Stout
Dylan Santizo
Ronald Tolie
2K INTERNATIONAL
Dyrektor generalny
Neil Ralley
Kierownik ds. marketingu
mi´dzynarodowego
Sian Evans
Kierownik ds. mi´dzynarodowych
produktu
Warner Guinée
Starszy dyrektor, PR
mi´dzynarodowy
Markus Wilding
Zast´pca mened˝era
mi´dzynarodowego PR
Sam Woodward
Zast´pca kierownika
mi´dzynarodowego PR
Megan Rex
Mened˝er ds. mi´dzynarodowego
marketingu cyfrowego
Martin Moore
51
2K International – rozwój projektu
Producent mi´dzynarodowy
Sajjad Majid
Produkcja mi´dzynarodowa
Scott Morrow
Kierownik lokalizacji
Nathalie Mathews
Asystent kierownika lokalizacji
Arsenio Formoso
Zewn´trzne ekipy lokalizacyjne
Around the Word
Effective Media
Synthesis Iberia
Synthesis International srl
Narz´dzia lokalizacyjne i pomoc
udost´pniona przez XLOC Inc.
2K INTERNATIONAL –
KONTROLA JAKOÂCI
Nadzór kontroli jakoÊci lokalizacji
José Minana
In˝ynier masteringu
Wayne Boyce
Technik masteringu
Alan Vincent
Kierownik projektu kontroli jakoÊci
lokalizacji
Oscar Pereira
Kierownicy kontroli jakoÊci
lokalizacji
Luigi Di Domenico
Karim Cherif
Starsi technicy kontroli jakoÊci
lokalizacji
Florian Genthon
Fabrizio Mariani
Jose Olivares
Stefan Rossi
Elmar Schubert
Technicy kontroli jakoÊci lokalizacji
Andrea De Luna Romero
Carine Freund
Chau Doan
Christopher Funke
Cristina La Mura
Dimitri Gerard
Enrico Sette
Harald Raschen
Javier Vidal
Pablo Menéndez
Sergio Accettura
Ekipa projektantów
James Crocker
Tom Baker
Ekipa 2K International
Agnes Rosique
Ben Lawrence
Ben Seccombe
Dan Cooke
Diana Freitag
Dominique Connelly
Jan Sturm
Jean-Paul Hardy
Lieke Mandemakers
Matt Roche
Olivier Troit
Richie Churchill
Ross Purdy
Sandra Melero
Simon Turner
Solenne Antien
Stefan Eder
Dzia∏ operacji
mi´dzynarodowych Take-Two
Anthony Dodd
Martin Alway
Rickin Martin
Nisha Verma
Phil Anderton
Robert Willis
Denisa Polcerova
2K SHANGHAI
Dyrektor generalny
Julien Bares
Wiceprezes ds. produkcji
Liu Jing
Asystent projektu
Ren Ye Qing
Wspó∏producent
Su Lu
Starszy artysta
Li Ying Jun
G∏ówny grafik
Tang Zhi
G∏ówny animator
Shen Hui
Graficy
Sun Ming Yi
Cui Ying
Wei Wei
Hu Jia Zhuo
Wang Yu
Satoshi Kashiwazaki
FOX SOUND STUDIOS
Rick Fox
Victoria Fox
Animatorzy
Xu Jie
Shen Yi Xin
POP SOUND
2K CHINY – KONTROLA
JAKOÂCI
G∏ówny redaktor dialogów
Garrett Montgomery
Kierownik kontroli jakoÊci
Zhang Xi Kun
Nagrania i miksowanie dialogów
oryginalnych
Nick Bozzone
Kyle Krajewski
Nadzór kontroli jakoÊci
Steve Manners
Kierownik projektu kontroli jakoÊci
lokalizacji
Li Sheng Qiang
Producenci
Erin Reilly
Susie Boyajan
Kierownik kontroli jakoÊci lokalizacji
Shen Wei
SPECJALNE
PODZI¢KOWANIA
2K Chiny – zespó∏ kontroli jakoÊci
Zhao Xiao Xu
Liu Yang
Li Ming Xi
Zhang Hao
2K AZJA
Azja – dyrektor marketingu
Karen Teo
Azja – mened˝er marketingu
Diana Tan
Azja – mened˝er produktu
Chris Jennings
Japonia – mened˝er marketingu
Takahiro Morita
Mened˝er lokalizacji
Yosuke Yano
Take-Two Azja – dzia∏ania
operacyjne
Eileen Chong
Veronica Khuan
Chermine Tan
Fumiko Okura
Take-Two Azja – rozwój
przedsi´biorstwa
Julian Corbett
Andrew Donovan
Ellen Hsu
Henry Park
52
Jordan Katz
David Cox
Dzia∏ sprzeda˝y Take-Two
Zespó∏ marketingu kana∏owego
Take-Two
Siobhan Boes
Hank Diamond
Alan Lewis
Daniel Einzig
Christopher Fiumano
Pedram Rahbari
Jenn Kolbe
Zespó∏ 2K IS
Seth Krauss
Greg Gibson
Zespó∏ prawny Take-Two
Jonathan Washburn
David Boutry
Ryan Dixon
Michael Lightner
Gail Hamrick
Sharon Hunter
Michele Shadid
Access PR
KD&E
Sanna Mattson
MacLeod Advertising
Gwendoline Oliviero
Wydane przez 2K Games. 2K Games to oddzia∏ 2K, marka wydawnicza firmy Take-Two Interactive
Software.
VFX wspomagane przez Fork Particle
Wykorzystuje Granny Animation. Copyright ©1999–2012 by RAD Game Tools, Inc.
Civilization V wykorzystuje nast´pujàce elementy otwartego oprogramowania na licencji MIT License:
Lua Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio.
Rapid XML Copyright © 2006-2012 Marcin Kaliciƒski.
Niniejszym osobie, która dokona∏a zakupu, udziela si´ bezp∏atnego pozwolenia, bez dodatkowych
op∏at, na rozporzàdzanie zakupionà kopià niniejszego oprogramowania, w∏àczajàc w to nielimitowane
prawo do u˝ytkowania, kopiowania, modyfikowania, ∏àczenia, publikowania, dystrybuowania, licencjonowania i/lub sprzedawania kopii oprogramowania i do udzielania pozwoleƒ na powy˝sze kolejnym
u˝ytkownikom oprogramowania, zgodnie z nast´pujàcymi warunkami: Powy˝sze informacje o prawach
autorskich i to zezwolenie b´dà zawarte we wszystkich kopiach lub znacznej wi´kszoÊci oprogramowania. Oprogramowanie jest sprzedawane w zastanym stanie, bez ˝adnego rodzaju gwarancji, wyra˝onej
bàdê domniemanej, ∏àcznie z, lecz niewy∏àcznie, gwarancjami handlowymi, zdatnoÊci do okreÊlonego
u˝ytku czy nienaruszalnoÊci umowy. W ˝adnym wypadku autorzy czy w∏aÊciciele praw autorskich nie
b´dà zobowiàzani do spe∏niania roszczeƒ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci umownej, deliktowej czy innej,
zwiàzanej z oprogramowaniem czy te˝ jego u˝ytkowaniem czy innymi sprawami z nim zwiàzanymi.
53
Umowa licencyjna dla u˝ytkownika koƒcowego
WA˚NE! PROSIMY, PRZECZYTAJ UWA˚NIE! Niniejsza umowa licencyjna dla u˝ytkownika koƒcowego jest umowà pomi´dzy firmà Cenega
Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie (zwanà dalej „Cenega Poland”) a Tobà, legalnym nabywcà produktu programowego Cenega
Poland okreÊlonego powy˝ej (zwanym dalej „Klientem”), który to produkt sk∏ada si´ z oprogramowania komputerowego oraz wchodzàcych
w jego sk∏ad prac dêwi´kowych i graficznych, a tak˝e drukowanej dokumentacji oraz dokumentacji w formie elektronicznej typu „online”
i zwiàzanego z nimi noÊnika (wspólnie zwanych „produktem programowym” ). Instalujàc lub w inny sposób u˝ywajàc produktu programowego, zgadzasz si´ na okreÊlone w niniejszej umowie warunki. JeÊli nie akceptujesz wszystkich warunków tej umowy, nie instaluj ani w ˝aden
inny sposób nie u˝ywaj tego produktu programowego. JEÂLI NIE JESTEÂ OSOBÑ PE¸NOLETNIÑ (TZN. NIE UKO¡CZY¸EÂ/AÂ 18 LAT), RODZICE LUB
OPIEKUNOWIE PRAWNI MUSZÑ PRZECZYTAå CA¸Ñ UMOW¢, ZANIM ZAINSTALUJESZ PROGRAM LUB SPRÓBUJESZ U˚Yå GO W INNY SPOSÓB.
1. ZAKRES LICENCJI. Cenega Poland niniejszym gwarantuje Klientowi niewy∏àczne prawo u˝ytkowania produktu programowego, zgodnie z
warunkami i zasadami okreÊlonymi przez niniejszà UMOW¢. Produkt programowy zawiera ró˝norodne wartoÊci intelektualne obwarowane
prawami autorskimi, na które sk∏adajà si´ mi´dzy innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe oraz wartoÊci
zastrze˝one prawnie (ogólnie „prawa do wartoÊci intelektualnych”). Klient jest w∏aÊcicielem fizycznego noÊnika (jeÊli taki wyst´puje), na
którym dystrybuowany jest produkt programowy, natomiast Cenega Poland zachowuje wszystkie prawa, tytu∏y w∏asnoÊci oraz udzia∏y
w i do oprogramowania komputerowego oraz innych materia∏ów sk∏adajàcych si´ na produkt programowy oraz wszystkich praw do
wartoÊci intelektualnych z nim zwiàzanych.
2. PRAWA I OGRANICZENIA. Produkt programowy jest chroniony przez prawa autorskie obowiàzujàce w Rzeczpospolitej Polskiej i innych
paƒstwach oraz mi´dzynarodowe umowy dotyczàce praw autorskich, jak te˝ inne tego typu prawa i umowy dotyczàce wartoÊci intelektualnych. Produkt programowy jest udost´pniony Klientowi na zasadzie licencji (a nie sprzedawany) i wszystkie prawa, ∏àcznie i osobno,
które nie sà przekazane Klientowi na podstawie niniejszej umowy, przys∏ugujà wy∏àcznie Cenega Poland.
Instalacja. Klient mo˝e zainstalowaç i u˝ytkowaç jednà kopi´ produktu programowego na jej/jego komputerze. Z wy∏àczeniem opisu
zawartego w instrukcji u˝ytkownika do∏àczonej do produktu programowego Cenega Poland, zainstalowane kopie produktu programowego, do których tworzenia Klient jest upowa˝niony, nie mogà byç u˝yczane ani w inny sposób wykorzystywane jednoczeÊnie na wi´cej
ni˝ jednym komputerze.
Rozdzielanie na elementy. Klient nie b´dzie adaptowa∏, ani w inny sposób modyfikowa∏, tworzy∏ ˝adnych prac pochodnych ani dekompilowa∏, demontowa∏, rozdziela∏ na cz´Êci lub w inny sposób próbowa∏ od∏àczyç i wykorzystaç ˝adnej cz´Êci kodu êród∏owego produktu
programowego (ani ˝adnej jego cz´Êci) z wyjàtkiem i w granicach, nie przekraczajàc ich, dopuszczonych przez stosowne prawo w odniesieniu do danej dzia∏alnoÊci.
Wypo˝yczanie. Klient nie ma prawa do publicznych prezentacji, wypo˝yczania, po˝yczania, u˝yczania oraz podlicencjonowania produktu programowego, ani innego rodzaju udost´pniania osobie trzeciej dost´pu oraz mo˝liwoÊci korzystania z produktu programowego.
Us∏ugi serwisowe. Cenega Poland mo˝e udzieliç Klientowi us∏ug serwisowych zwiàzanych z produktem programowym (ogólnie „us∏ugi
serwisowe”). Wykorzystanie przez Klienta jakiejkolwiek z us∏ug serwisowych powinno byç zgodne z warunkami odpowiedniej polityki
Cenega Poland i informacjà o programie opisanym w instrukcji u˝ytkownika produktu programowego, w dokumentacji typu „online”
(jeÊli taka wyst´puje) i innych materia∏ach publikowanych przez Cenega Poland. Jakiekolwiek uzupe∏niajàce oprogramowanie (jeÊli
istnieje), dostarczane przez Cenega Poland jako cz´Êç us∏ugi serwisowania, nale˝y uwa˝aç za cz´Êç produktu programowego dla wszystkich celów i zamierzeƒ podlegajàcà ograniczeniom niniejszej UMOWY. Wszelkie informacje, jakie ujawnisz lub jakich udzielisz w zwiàzku
z korzystaniem z us∏ug serwisowych, mogà zostaç wykorzystane przez Cenega Poland dla celów biznesowych, w∏àczajàc w to, ale bez
ograniczenia do tego w∏àczenia, rozwój produktu oraz jego wsparcie.
Aktualizacje. Cenega Poland mo˝e co jakiÊ czas, wed∏ug w∏asnej decyzji, stworzyç aktualizacj´ lub innà tego typu dost´pnà zmienionà
wersj´ produktu programowego („aktualizacj´”) i powiadomiç Klienta o stosownych terminach oraz warunkach otrzymania takiej aktualizacji, co mo˝e wymagaç od Klienta zwrotu pewnych elementów sk∏adowych produktu programowego przed otrzymaniem omawianej aktualizacji.
Elementy sk∏adowe. Produkt programowy jest licencjonowany do u˝ytku jako pojedynczy produkt i cz´Êci sk∏adowe produktu programowego nie mogà byç oddzielane do u˝ywania z innymi programami lub do u˝ytku na wi´cej ni˝ jednym komputerze (z wyjàtkiem sytuacji
pisemnie potwierdzonych przez Cenega Poland).
Przekazywanie produktu programowego. Klient mo˝e na sta∏e przekazaç jej/jego prawa zwiàzane z tà UMOWÑ, zak∏adajàc, ˝e (I) Klient
przeka˝e ca∏y produkt programowy ∏àcznie ze wszystkimi jego elementami sk∏adowymi, (II) Klient nie zachowuje dla siebie jednej ani wielu
kopii produktu programowego i (III) odbiorca akceptuje wszystkie warunki tej UMOWY. Przekazanie przez Klienta jakiejkolwiek aktualizacji
musi byç zwiàzane z przekazaniem w ca∏oÊci wczeÊniejszej wersji produktu programowego licencjonowanego niniejszym Klientowi.
3. OGRANICZONA GWARANCJA. Uprawnienia licencyjne i gwarancyjne egzemplarza oprogramowania: W∏aÊcicielowi niniejszego egzemplarza gry przys∏uguje licencja na korzystanie z zakupionego programu. Obejmuje ona wy∏àcznie korzystanie z niniejszego oprogramowania na jednej stacji roboczej (komputerze) oraz korzystanie z instrukcji obs∏ugi i innych materia∏ów do∏àczonych do niniejszego egzemplarza oprogramowania. W∏aÊcicielowi nie przys∏ugujà ˝adne inne specjalne prawa, w szczególnoÊci prawo do nieautoryzowanego
powielania oprogramowania i materia∏ów do niego do∏àczonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania ca∏oÊci lub cz´Êci oprogramowania do pami´ci wi´cej ni˝ jednego komputera oraz umieszczania oprogramowania ani ˝adnej jego cz´Êci lub dokumentacji w
sieci Internet.
54
Cenega Poland Sp. z o.o. udziela w∏aÊcicielowi niniejszego produktu gwarancji na okres 90 dni, poczàwszy od daty zakupu, obejmujàcej
wy∏àcznie wady materia∏owe lub produkcyjne noÊnika oprogramowania (p∏yty CD-ROM/DVD) oraz do∏àczonej do niego dokumentacji
i opakowania . Gwarancja nie dotyczy oprogramowania, jak równie˝ nie dotyczy wad noÊnika spowodowanych w jakikolwiek sposób
dzia∏aniem w∏aÊciciela egzemplarza gry.
W celu wykonania uprawnieƒ gwarancyjnych, w∏aÊciciel egzemplarza gry zg∏asza pisemnie wad´ sprzedawcy, od którego oprogramowanie naby∏, bàdê bezpoÊrednio dystrybutorowi/wydawcy programu w Polsce - Cenega Poland Sp. z o.o. na adres: CENEGA Poland Sp.
z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa; telefonicznie pod numer: (22) 574 2 574; faksem pod numer: (22) 574 2 555; za pomocà
poczty elektronicznej na adres [email protected] – opisujàc rodzaj problemu oraz podajàc swój adres i numer telefonu oraz dat´ zakupu
egzemplarza oprogramowania.
W terminie 7 dni od zg∏oszenia reklamacji towaru przedstawiciel firmy Cenega Poland Sp. z o.o. skontaktuje si´ telefonicznie lub za
pomocà poczty elektronicznej ze zg∏aszajàcym w celu omówienia szczegó∏ów dotyczàcych problemu i ustalenia sposobu przekazania
reklamowanego egzemplarza oprogramowania do Cenega Poland Sp. z o.o.
W terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego egzemplarza oprogramowania wraz z dowodem zakupu Cenega Poland Sp. z o.o.
sprawdzi produkt i w przypadku uznania reklamacji przeÊle zg∏aszajàcemu, na w∏asny koszt, wolny od wad egzemplarz programu.
4. BRAK INNYCH GWARANCJI. CENEGA Polska nie udziela Klientowi ˝adnych innych gwarancji na produkt programowy, oprócz gwarancji
obejmujàcej wy∏àcznie wady materia∏owe lub produkcyjne noÊnika oprogramowania. W szczególnoÊci gwarancjà nie sà obj´te treÊç,
wartoÊç i jakoÊç merytoryczna oprogramowania. POZA SYTUACJAMI OPISANYMI W PUNKCIE 3 POWY˚EJ, PRODUKT PROGRAMOWY I
JAKIEKOLWIEK ZWIÑZANE Z NIM AKTUALIZACJE JEST/SÑ DOSTARCZANE KLIENTOWI „TAKIE, JAKIE SÑ”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU CZY NATURY. CENEGA POLAND NIE CZYNI, A KLIENT NIE OTRZYMUJE, ˚ADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRA˚ONYCH,
WYNIKAJÑCYCH ORAZ STATUTOWYCH, W¸ÑCZAJÑC W TO, ALE BEZ OGRANICZE¡ DO TEGO W¸ÑCZENIA, JAKIEKOLWIEK POÂREDNIE
GWARANCJE SPRZEDAWALNOÂCI, PRZYDATNOÂå DO JAKIEGOKOLWIEK OKREÂLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOÂCI PRAW JAKIEJKOLWIEK
STRONY TRZECIEJ I ICH EKWIWALENTÓW W ˚ADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU PROGRAMOWEGO I ZWIÑZANEJ/
NYCH Z NIM AKTUALIZACJI.
5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO CENEGA POLAND NIE
B¢DZIE ODPOWIEDZIALNA PRZED KLIENTEM ANI JAKÑKOLWIEK STRONÑ TRZECIÑ ZA ˚ADNE PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE, KARNE
LUB INNE USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK NATURY LUB RODZAJU, WYNIK¸E NA SKUTEK U˚YTKOWANIA LUB NIEMO˚NOÂCI U˚YTKOWANIA
PRODUKTU PROGRAMOWEGO I/LUB ˚ADNEJ ZWIÑZANEJ Z NIM AKTUALIZACJI, NAWET JEÂLI CENEGA POLAND ZOSTA¸A POWIADOMIONA
O MO˚LIWOÂCI ZAISTNIENIA TAKIEGO USZKODZENIA, A KLIENT NINIEJSZYM BIERZE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIÑZANE Z JAKOÂCIÑ,
DZIA¸ANIEM, OPEROWANIEM I/LUB NIEZDOLNOÂCIÑ DO DZIA¸ANIA PRODUKTU PROGRAMOWEGO I/LUB ZWIÑZANEJ Z NIM AKTUALIZACJI.
W ˚ADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOÂå CENEGA POLAND NIE PRZEKROCZY WYSOKOÂCI CENY, JAKÑ KLIENT ZAP¸ACI¸ ZA OBIEKT,
KTÓRY B¢DZIE PRZEDMIOTEM JAKICHKOLWIEK ROSZCZE¡.
6. ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI ZA EKSPORT. Klient przyjmuje do wiadomoÊci i zgadza si´, ˝e produkt programowy nie mo˝e zostaç
eksportowany poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjàtkiem sytuacji potwierdzonych i dozwolonych przez przepisy i regulacje prawne
Rzeczpospolitej Polskiej. JeÊli produkt programowy zosta∏ legalnie nabyty przez Klienta poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Klient
zgadza si´, ˝e nie b´dzie reeksportowaç produktu programowego, poza sytuacjami dozwolonymi przez przepisy i regulacje prawne
Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisy i regulacje prawne paƒstwa, w którym Klient naby∏ produkt programowy.
7. ZERWANIE UMOWY. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw i nale˝noÊci w zakresie okreÊlonym przez prawo, Cenega Poland mo˝e,
jednostronnie, rozwiàzaç t´ UMOW¢, jeÊli Klient nie wype∏ni jakiegokolwiek warunku albo regulacji tej UMOWY. W przypadku rozwiàzania
UMOWY, Klient musi natychmiast zniszczyç wszystkie kopie produktu programowego (∏àcznie z wszystkimi jego elementami) i wszelkimi
zwiàzanymi z nim aktualizacjami.
8. JURYSDYKCJA. Ta UMOWA podlega jurysdykcji sàdów polskich i zosta∏a skonstruowana w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Umowa jako ca∏oÊç. Ta UMOWA okreÊla wszystkie warunki oraz sposób zrozumienia przez strony rodzaju prawa w∏asnoÊci Klienta oraz
sposobu u˝ytkowania produktu programowego oraz zwiàzanych z nim materia∏ów i zast´puje warunki wszelkich wczeÊniejszych umów
licencyjnych dla u˝ytkowników koƒcowych, jeÊli mia∏y zastosowanie do jakichkolwiek programów stanowiàcych cz´Êç produktu programowego. Tytu∏y rozdzia∏ów i podrozdzia∏ów tej UMOWY zosta∏y wprowadzone jedynie dla wygodniejszego rozdzia∏u treÊci i nie powinny
mieç ˝adnego wp∏ywu na rozumienie treÊci poszczególnych rozdzia∏ów i warunków. JeÊli jakikolwiek warunek tej UMOWY (lub jego cz´Êç)
jest uznany przez jakikolwiek sàd dzia∏ajàcy w obr´bie istniejàcego systemu prawnego za niewa˝ny, nieprawid∏owy lub w inny sposób
nieskuteczny, taki warunek (lub jego cz´Êç) nale˝y uwa˝aç za skreÊlony z UMOWY, natomiast pozosta∏e warunki UMOWY pozostajà nadal
obowiàzujàce w pe∏nym zakresie. ˚adne uchybienia ani opóênienia przez jednà ze stron w stosowaniu praw, uprawnieƒ lub odszkodowaƒ
okreÊlonych w tej UMOWIE nie b´dà uznawane za zrzeczenie si´ tych˝e praw, uprawnieƒ oraz odszkodowaƒ.
55
Centrum Obs∏ugi Klienta w Polsce
Rozwiàzywanie podstawowych problemów z grami na komputery osobiste (PC).
ZrobiliÊmy wszystko, co w naszej mocy, aby uczyniç nasz produkt jak najbardziej zgodnym z dost´pnym aktualnie sprz´tem. JeÊli jednak napotkasz problemy w czasie korzystania z któregoÊ z naszych programów, mo˝esz
skontaktowaç si´ z naszym Centrum Obs∏ugi Klienta.
Przed kontaktem z Centrum Obs∏ugi Klienta zalecamy wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. JeÊli posiadasz dost´p do Internetu, sugerujemy zaczàç od sprawdzenia czy rozwiàzanie problemu nie znajduje si´ na stronie www.cenega.pl/pomoc.php.
2. Zainstalowanie najnowszych uaktualnieƒ do gry ze strony www.cenega.pl/pliki.php.
3. Aktualizacj´ sterowników do posiadanej karty graficznej:
dla kart NVIDIA® ze strony www.nvidia.pl (zak∏adka Sterowniki);
dla kart ATI® ze strony www.amd.pl (zak∏adka Wsparcie & Sterowniki);
dla pozosta∏ych kart sugerujemy odwiedzenie stron´ internetowà producenta sprz´tu.
4. Aktualizacj´ pakietu DirectX™ ze strony www.microsoft.pl.
5. Usuni´cie z dysku twardego komputera programów emulujàcych wirtualne nap´dy oraz wy∏àczenie na czas
gry programów dzia∏ajàcych w tle, w tym tak˝e programu antywirusowego.
Uwaga: Aktualizacj´ sterowników i pozosta∏ych komponentów systemu operacyjnego u˝ytkownik wykonuje na
w∏asnà odpowiedzialnoÊç. Ani wydawca gry, ani Centrum Obs∏ugi Klienta – nie biorà odpowiedzialnoÊci ze ew.
problemy systemowo-sprz´towe powsta∏e na skutek niew∏aÊciwie przeprowadzonej instalacji.
JeÊli powy˝sze czynnoÊci nie przyniosà rezultatu prosimy o kontakt z Centrum Obs∏ugi Klienta (dane kontaktowe
poni˝ej) i podanie nast´pujàcych informacji:
• Tytu∏ oraz edycja gry (np. Kolekcja Klasyki, Premium Games itp.).
• Szczegó∏owy opis problemu, z uwzgl´dnieniem komunikatów o b∏´dach (jeÊli wyst´pujà).
• W przypadku problemów z kluczem aktywacyjnym, prosimy o podanie wadliwego klucza.
Prosimy tak˝e o do∏àczenie raportu dxdiag. Aby wykonaç taki raport nale˝y:
• Z Menu START wybraç opcj´ Uruchom, a nast´pnie w pole tekstowe wpisaç: „dxdiag” i nacisnàç Enter.
Uruchomiony zostanie program diagnostyczny, który przygotuje raport.
• Po wykonaniu raportu przez program, nale˝y kliknàç przycisk „Zapisz wszystkie informacje” i zapisaç go do pliku
tekstowego (*.txt), a utworzony plik nale˝y za∏àczyç do maila ze zg∏oszeniem.
Aby udzieliç Ci pomocy, potrzebujemy szczegó∏owych danych Twojego komputera i problemu, który wystàpi∏.
W przypadku, gdy nie dysponujesz któràÊ z wymaganych informacji, skontaktuj si´ z dzia∏em pomocy technicznej
producenta Twojego komputera, zanim skontaktujesz si´ z Centrum Obs∏ugi Klienta naszej firmy. W przeciwnym
przypadku nie b´dziemy mogli Ci pomóc w rozwiàzaniu problemu.
56
Dane kontaktowe Centrum Obs∏ugi Klienta
Cenega Poland:
Adres pocztowy:
Centrum Obs∏ugi Klienta, Cenega Poland Sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
Numer telefonu:
(22) 574 2 574 (od poniedzia∏ku do piàtku, w godz. 9-17)
Faks:
(22) 574 2 555
E-mail:
[email protected]
Strona WWW:
www.cenega.pl
UWAGA: DZIA¸ POMOCY TECHNICZNEJ CENEGA POLAND NIE UDZIELA WSKAZÓWEK DOTYCZÑCYCH
PROWADZENIA GRY. Nasi pracownicy nie sà upowa˝nieni i nie posiadajà odpowiednich kwalifikacji do
udzielania tego typu informacji.
© 1991–2012 Take-Two Interactive Software wraz z filiami. Wyprodukowane przez Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization
V: Bogowie i królowie, Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive
Software i ich logotypy sà znakami towarowymi Take-Two Interactive Software, Inc. Fork Copyright © 2012 Fork
Particle, Inc. Rapid XML Copyright © 2006–2012 Marcin Kalicinski. Lua Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio.
Wykorzystuje technologie Granny Animation. Copyright © 1999-2012 RAD Game Tools, Inc. Wykorzystuje Miles Sound
System. Copyright © 1991-2010 RAD Game Tools, Inc. Ikona oceny jest znakiem towarowym Entertainment Software
Association. Wszystkie inne znaki i znaki towarowe sà w∏asnoÊcià ich posiadaczy. Wszelkie prawa zastrze˝one.
Zawarte w tej grze treÊci sà fikcjà i nie by∏o zamiarem twórców przedstawianie rzeczywistych faktów, wydarzeƒ,
postaci lub bytów na tle historycznym.
57
58

Podobne dokumenty