II.1.Rekordowo wysokie dochody i zyski

Transkrypt

II.1.Rekordowo wysokie dochody i zyski
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
II.1.Rekordowo wysokie dochody i zyski
Rok 2011 Grupa BRE Banku zakończyła zyskiem brutto w wysokości 1 467,1 mln zł, wobec 872,5 mln zł zysku
wypracowanego w 2010 roku (+594,6 mln zł, +68,1%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku
osiągnął 1 135,0 mln zł wobec 641,6 mln zł rok wcześniej (+493,4 mln zł, +76,9%).
Utrzymanie wysokiego poziomu wyników w 2011 roku Grupa zawdzięcza głównie:

Rekordowemu poziomowi wyniku z tytułu odsetek, który w 2011 roku wyniósł 2 148,6 mln zł (wobec 1 811,0
przed rokiem) i został osiągnięty dzięki wzrostowi wolumenu kredytów oraz poprawie marży na depozytach, co
w efekcie spowodowało wzrost marży odsetkowej z 2,2% do 2,5%,

Wysokiemu wynikowi z tytułu opłat i prowizji, który osiągnął 840,0 mln zł (o 12,6% więcej, niż przed rokiem),
wspartemu przez wzrost wszystkich składników, w tym prowizji i opłat związanych z kredytami, kartami
kredytowymi oraz produktami ubezpieczeniowymi,

Kontynuacji organicznego wzrostu i ekspansji biznesowej przejawiającej się w:

o
Zwiększeniu bazy klientów detalicznych mimo intensywnych kampanii marketingowych i cenowych,
prowadzonych przez banki konkurencyjne; na koniec grudnia 2011 roku liczba klientów osiągnęła 3 893
tys. (+237 tys. klientów, tj. +6,5% rok do roku),
o
Wzroście uproduktowienia klientów detalicznych, mającym odzwierciedlenie w dalszej poprawie
wskaźnika cross-sellingu do 3,12 z 2,81 przed rokiem, mimo jednoczesnego znacznego przyrostu liczby
klientów ogółem,
o
Wzroście liczby klientów korporacyjnych w ciągu 2011 roku o 706 od początku roku do najwyższego w
historii poziomu 13 977 klientów dzięki korzyściom wynikającym z rozszerzenia sieci placówek
korporacyjnych.
Dynamicznemu wzrostowi wartości portfela kredytów: w 2011 roku wartość udzielonych klientom kredytów
brutto wzrosła o 8 477,5 mln zł tj. 14,3%. Źródłem wzrostu była zarówno działalność kredytowa w obszarze
detalicznym (wzrost o 14,9% oraz o 4,2% wyłączając efekt zmian kursowych) z rosnącym udziałem kredytów
niehipotecznych oraz bankowość korporacyjna (+9,1%).
Wzrostowi portfela kredytowego towarzyszyła ostrożna polityka zarządzania ryzykiem, czego wyrazem był dalszy spadek
powtarzalnych kosztów ryzyka do 72 p.b. wobec 114 p.b. w 2010 roku.
Rozwój biznesu odbywał się przy utrzymanej dyscyplinie kosztowej: wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 48,3
% wobec 51,8% na koniec 2010 roku. W skali całego roku 2011 łączne dochody były o 14,0% wyższe, niż przed rokiem,
natomiast koszty administracyjne razem z amortyzacją o 6,5% wyższe.
Pozytywne zmiany osiągniętych przez Grupę wyników znalazły odzwierciedlenie w solidnych wskaźnikach
efektywności:

ROE brutto na poziomie 21,0% (wobec 15,6% przed rokiem),

ROE netto na poziomie 16,4% (wobec 11,8% przed rokiem).
Wskaźniki kapitałowe Grupy BRE Banku pozostały na wysokim, bezpiecznym poziomie. Współczynnik wypłacalności
na koniec grudnia 2011 roku wyniósł 14,96% wobec 15,90% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I osiągnął
wartość 9,59% wobec 10,40% na koniec 2010 roku. W dniu 2 marca 2012 roku Zarząd BRE Banku SA podjął uchwałę
o przedłożeniu do rozpatrzenia przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku o nie wypłacaniu dywidendy dla
akcjonariuszy za rok 2011. Wniosek Zarządu zostanie przedłożony do oceny Radzie Nadzorczej Banku. Propozycja
zatrzymania zysku za rok 2011 jest w zgodzie z rekomendacją KNF dotyczącą polityki wypłaty dywidendy.
188