Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa druków sądowych do siedziby Sądu
Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu” – nr sprawy 52/SRSM/15.
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 – tj. ze zm.), zmianie ulega treść
załącznika nr 1a do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „FORMULARZ
OFERTOWY”, w ten sposób, że wykreślony zostaje z jego treści pkt 8 oraz 9
dotyczący próbek. Tym samym Zamawiający nie wymaga od wykonawców
dołączenia do oferty próbek oferowanych towarów.
W konsekwencji powyższego zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu nr
200126-2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku zamieszczone w Biuletynie zamówień
publicznych – wykreślony zostaje pkt III.5.
Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.