42‰j œ j œ# j œ œ.jœ r œ œ œ ‰j œ j œ# j œ - Liturgia

Transkrypt

42‰j œ j œ# j œ œ.jœ r œ œ œ ‰j œ j œ# j œ - Liturgia
Nie było miejsca
B
j r
œ. œ œ
e
# 2‰
& 4 j j j œ
œ #œ œ
1. Nie by - ło
&
#
B7
œ
j œj
œ
e
œ
C
‰
œ
&
a7
œ
œ
‰
Je - zu,
j j j œ
œ #œ œ
G
j
j
& ‰ œj œ œ œ
Nie by - ło
&
#
B7
œ
B
j j j
œ #œ œ œ
œ
J
j œ e
œ.
R œ
&
a7
œ
œ
wo - li
a
œ
J
œ
mie - jsca, choć
œ
wi - ciel na zie - mię,
#
i
j j
œ œ
‰
œ
zsze - dłeś,
‰ j j j
œ #œ œ
by wy-rwać
B7
j j j
œ #œ œ œ
nie- szczę -sne
j r
œ. œ
na - ro - dzi - łeś
w sta - jni, u - bó - stwie i
#
j j j
œ #œ œ
w Be - tle - jem,
mie - jsca dla Cie - bie
w ża - dnej go - spo - dzie
#
‰
œ
e
œ
œ
chło - dzie.
‰ j j œj
œ #œ
ja - ko Zba -
C
œ
j œr
œ.
z cza - rta
j j
œ œ œ
A - da- ma
e
œ
ple - mię.
2. I lisy mają swe jamy, i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie miejsca nie było, Tyś musiał szukać żłobeczka.
A czemuż, Jezu, na świecie tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy.
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS
się
nie -

Podobne dokumenty