w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

Transkrypt

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
ZARZĄDZENIE NR 92/B/10
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust.1 pkt 3, art. 35 ust. 1,2 i 3, art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 57/03 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność gminy Strzegom z późn. zm. zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny położony w budynku stanowiącym mienie komunalne
Gminy Strzegom opisany w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz ze sprzedażą
udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej.
§ 2. Wykaz stanowiący załącznik, do niniejszego zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego na okres 21 dni.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Strzegomia
mgr Lech Markiewicz
Id: NITZY-TWVEX-KJMWO-UIKHW-FXAVD. Uchwalony
Strona 1

Podobne dokumenty