Certyfikat ubezpieczenia nr 7861

Transkrypt

Certyfikat ubezpieczenia nr 7861
Certyfikat ubezpieczenia nr 7861
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, niniejszym potwierdza, iż objęło ochroną ubezpieczeniową klientów biura:
Przewodnickie Biuro Turystyczne PTTK Trakt Sp. z o.o.
PL 0000-697 Warszawa Al.Jerozolimskie 51 lok.16
Ubezpieczeniem obję
objęte są
są :
Następstwa nieszczęśliwych wypadków -inwalidztwo
5,000.00 PLN
Następstwa nieszczęśliwych wypadków -śmierć
Odpowiedzialność Cywilna
Odpowiedzialność Cywilna Sportowa
Sprzęt sportowy
Zwyżki
Warunki ubezpieczenia uregulowane zostały szczegółowo Umową ubezpieczenia nr 7861
Klienci ubezpieczeni są w okresie:
od dn. 14-04-2013
do dn. 14-04-2013
kraj wyjazdu: Kraj - Polska - PL
Nr zgłoszenia: 01.273.120
liczba osób: 102
2,500.00 PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Informację
Informację o postę
postępowaniu w sprawie szkód moż
można uzyskać
uzyskać pod numerem telefonu +48 22 575 90 80 pnpn-pt. 9.009.00-17.00
w imieniu AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA:
Katarzyna Szepczyńska
Magdalena Oszczak
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych
Menedżer ds. Produktu i Oceny Ryzyka Sprzedażowego
Niniejszy certyfikat stanowi jedynie ogólne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do składania roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy ubezpieczenia.
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 00, fax 022 555 05 00, www.axa.pl
Prezes Zarządu – Maciej Szwarc, Członkowie Zarządu – Janusz Arczewski, James Goad
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 38616; NIP 521-10-36-865; Kapitał zakładowy: 73.811.500 zł – wpłacony w całości

Podobne dokumenty