pobierz - Lubiszyn

Transkrypt

pobierz - Lubiszyn
nr 1/2012
Urząd Gminy Lubiszyn • Plac Jedności Robotniczej 1 • 66-433 Lubiszyn
www.lubiszyn.pl • urzą[email protected] • lubiszynskie-wieś[email protected]
4JQIANVAġ
9[YKCF\-T[UV[Pæ5KDKēUMæ
2QUđCPMæ42ŌUVT
5VCYMK\CYQFúKħEKGMKŌUVT
7PKLPGRKGPKæF\GYTGU\EKG
Rđ[PæFQ.WDKU\[PCŌUVT
9[LæVMQYGWTQF\KP[ŌUVT
,GUVGħO[PCLNGRUKŌUVT
5RQVMCPKGYÎLVCIOKP[
Egzemplarz bezpłatny
01.04.2012 r.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiele łask
i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka, bogatego
zająca, jak najmilszych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół życzy
Wójt Gminy Lubiszyn
Tadeusz Karwasz
wraz z pracownikami
Urzędu i Radą Gminy
\UQđV[UCOKŌUVT
GPQ=HJKĆ?E
4ÉFP$IEJU)Q>EOVUJ
LNVULKIEJ=
Z dniem 04 maja 2012r. upływa termin składania faktur
niezbędnych do wypłaty II raty stypendium szkolnego.
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM
SZKOLNEGO:
• PODRĘCZNIKI
• ZESZYTY
• SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY
• TABLICE MATEMATYCZNE
• LEKTURY SZKOLNE
• PRENUMERATA PRASY EDUKACYJNEJ
• PIÓRNIK, TORNISTER-PLECAK SZKOLNY
• OBUWIE SPORTOWE NA W-F (dwa razy w roku szkolnym)
• STRÓJ NA W-F (dwa razy w roku szkolnym)
• STRÓJ GALOWY (raz w roku szkolnym)
• OKULARY KOREKCYJNE
• ARTYKUŁY SZKOLNE (BLOKI, FLAMASTRY,
KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, BIBUŁA, TEMPERÓWKA, TAŚMA KLEJĄCA, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA itp.)
• WYJAZD DO KINA, TEATRU (zaświadczenia ze szkoły)
• ZIELONA SZKOŁA, WYCIECZKI SZKOLNE(zaświadczenia ze szkoły)
• KOMPUTER, DROBNE CZĘŚCI DO KOMPUTERA
(np. myszka, drukarka, tusz do drukarki).
• EDUKACYJNE PROGRAMY KOMPUTEROWE,
POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO
• OPŁATA ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENCIE,
ZAKUP INSTRUMENTU
• OPŁATA ZA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO
• DOJAZD DO SZKOŁY (imienny bilet miesięczny na dojazd do szkoły)
• BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA
• PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
Faktury muszą być wystawione na nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby przy zakupie obuwia, stroju itp. na rachunku figurowała adnotacja „szkolne” lub
„sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika
w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce
potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku – potwierdzenia
może dokonać dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
W przypadku, kiedy wartość faktury przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko
do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość
świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości faktury.
Druga rata stypendium zostanie wypłacona 18 maja 2012 r.
-,!1(&
-K@=PAGNKHJU
0GØ@P=GEAOP=SGE
Wójt Gminy Lubiszyn informuje o wysokości ceny żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego obowiązującej na terenie Gminy Lubiszyn w 2012 roku - wynosi
ona 57,50 zł za 1q żyta. Podstawą do określenia stawki podatku
rolnego jest cena żyta. Cena ta zawarta jest w Komunikacie
Głównego Urzędu Statystycznego określającym średnią cenę
sprzedaży żyta za okres trzech pierwszych kwartałów danego
roku. Wysokość średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały 2011 roku określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku
kształtowała się na poziomie 74,18 zł. Rada Gminy Lubiszyn
obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy do kwoty 57,50
zł. Jest to cena kształtująca się na porównywalnym poziomie
jak w sąsiednich gminach.
M.B.
,Lw=PUVPUPQwQ
LKOE=@=JE=LO=
Wójt Gminy Lubiszyn przypomina o obowiązku uiszczenia
opłaty z tytułu posiadania psa. Stawka opłaty od jednego
psa wynosi 30 zł. Opłata jest płatna corocznie bez wezwania
w terminie do 31 maja danego roku, a w przypadku powstania
obowiązku po tym dniu w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.
Na mocy art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów
nie pobiera się m.in. od:
• osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu
posiadania psa asystującego;
• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
• podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Ponadto uchwała Rady Gminy Lubiszyn XIII/111/2007 z dnia
21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad
poboru opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty
na terenie Gminy Lubiszyn ustanawia dodatkowe zwolnienia
poza unormowanymi w ustawie:
• opłaty nie pobiera się z tytułu posiadania psów do trzeciego
miesiąca życia,
• jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca to
opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki.
GPQ=HJKĆ?E
464&!7(/6016+×0&&õ0(×
-,0v+(×/Red.: Ostatnio głośno w mediach o „studniówce
poselskiej”. Jak Pani ocenia swoją?
Pani Poseł: Moje pierwsze miesiące w Sejmie to
zapoznawanie się z procedurami, poznawanie
prac komisji, w których uczestniczę, przyswajanie wiedzy niezbędnej posłowi do orientowania
się w sprawach polityki wewnętrznej państwa,
budżetu, finansów, ale i spraw zagranicznych. To
był dla mnie bardzo intensywny czas.
fot. Łukasz Kulczyński
Red.: Czy odbyło się jakieś głosowanie poselskie, na którym z perspektywy czasu zagłosowałaby Pani inaczej?
K.S.: Każde głosowanie jest poprzedzone dyskusją w klubie. Analizowane są wszystkie argumenty za i przeciw, jeśli więc głosujemy w jakiejś
sprawie, to decyzja jest przemyślana. Sądzę, że
w dotychczasowych głosowaniach postępowałam
zgodnie z interesem państwa i naszego regionu.
Red.: Pracowała Pani w Witnicy, więc zna Pani nasz rejon,
nasze problemy, czy w związku z tym ma Pani konkretną
wizję poprawy trudnej sytuacji polskich gmin?
K.S.: Pochodzę ze Złocieńca, ale od wielu lat mieszkam w regionie gorzowskim. Najpierw wiele lat mieszkałam w Gorzowie,
teraz w podgorzowskim Santocku.
Byłam kilka lat Przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa i pracowałam w urzędzie w Witnicy. Dzięki temu dobrze znam
sprawy naszego regionu, jego ograniczenia i szanse rozwoju.
Rozmawiam dużo z samorządowcami, a to daje mi ogromną
wiedzę o regionie. Ostatnio na przykład rozmawiałam z Wójtem
Lubiszyna p. Tadeuszem Karwaszem i poznałam problemy
waszej gminy, jak choćby te z utrzymaniem starej drogi A-3.
Postaram się pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
Red.: Jak ocenia Pani realne możliwości działań na naszym
terenie patrząc przez pryzmat Wiejskiej?
K.S.: Poseł powinien być łącznikiem pomiędzy ludźmi a władzą wykonawczą. Powinien słuchać ludzi, by poprawiać prawo
i ułatwiać ludziom życie. Tak staram się działać. Zamierzam
spotykać się z ludźmi na dyżurach poselskich, również w Lubiszynie. Zamierzam spotykać się z władzami gmin i miast, po
to by wiedzieć, o jakie sprawy warto zabiegać w ministerstwach
i urzędach centralnych. Tak zrobiłam na przykład w sprawach
połączenia kolejowego Gorzów – Warszawa i udało się przekonać ministra i władze PKP o zsynchronizowaniu połączeń
przez Zbąszynek, by mieszkańcy regionu w sposób sensowny
mogli pojechać do stolicy w interesach i wrócić tego samego dnia.
Red.: Jakim problemem interesuje się Pani najbardziej?
K.S.: Pracuję w komisji infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju
wsi. To ważne dla rozwoju regionu i kraju komisje. Mogę
powiedzieć, że strategiczne. W nich pracujemy nad rozwojem inwestycyjnym, nad rozwojem przemysłu, dróg i kolei,
nad zmianami w prawie, sprzyjającym rozwojowi regionów.
W komisji rolnictwa będziemy pracować choćby nad rozwojem
systemu melioracji, a to dla naszego regionu rzecz niezwykle
istotna.
Red.: Mamy kryzys gospodarczy. Jakie reformy są najbardziej
potrzebne Polsce, a jakie działania na najniższym szczeblu
administracyjnym, jakim jest samorząd?
K.S.: Dzisiaj dla naszego kraju największym wyzwaniem jest
tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych, utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego, rozwiązanie problemów demograficznych i związanych z nią praw emerytalnych. Jeśli w tych
sprawach znajdziemy dobre rozwiązania, nasz kraj i nasz region
będą się rozwijały.
Red.: Które gałęzie gospodarki są Pani zdaniem przeinwestowane, a które wręcz przeciwnie wymagają dokapitalizowania,
jakiego rodzaju powinno być to wsparcie?
K.S.: W gospodarce globalnej, z jaką mamy do czynienia trzeba myśleć strategicznie, by móc konkurować z innymi. Nasz
kraj by mógł stać się konkurencyjny, musi mocno inwestować
w transport, rozbudowywać i poprawiać sieć dróg i kolei. Musimy też mocno inwestować w sieci łączności informatycznej,
bo ci, którzy zdobędą przewagę w tej sferze będą dominować
w gospodarce. Koniecznie trzeba inwestować w innowacyjność,
w rozwój przemysłu. Z drugiej strony musimy się uwalniać od
tych sfer gospodarki, które stanowią dla naszego budżetu potężne obciążenie. Takim problemem jest nadmiernie deficytowa
i zapóźniona w rozwoju kolej. Takim problemem jest również
nasza nienowoczesna energetyka.
Red.: Czy Pani zdaniem, nasze członkostwo w Unii Europejskiej i schyłek tego okresu programowania, gminy naszego
regionu w tym Lubiszyn, dobrze wykorzystały, czy może powinniśmy mieć niedosyt?
K.S.: Pieniądze z Unii Europejskiej muszą trafiać tam, gdzie
mogą się pomnożyć.
Nie powinniśmy ich przejadać. Muszą więc, rozwijać naszą in-
GPQ=HJKĆ?E
frastrukturę, tworzyć nowe miejsca pracy, rozwijać konkurencję
i innowacyjność. Dobrym przykładem jest staranie się o unijne
środki na budowę Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, po
to by kształcić fachowców dla przyszłej Aglomeracji Gorzowskiej.
Tak samo ważne są pieniądze na rozwój rolnictwa i infrastruktury
na wsi, by polskie rolnictwo było konkurencyjne w Europie.
Red.: Rząd deklaruje walkę o pozyskanie 300 miliardów zł
w budżecie Unii Europejskiej na kolejne lata. W jakich dziedzinach życia w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane
te pieniądze, ile z tej puli może trafić do gmin i na co powinny
być Pani zdaniem wykorzystywane?
K.S.: Hasłem nowej perspektywy finansowej będzie innowacyjność. A jak powiedział na forum gospodarczym w Krynicy
Gunter Verheugen „innowacyjność zaczyna się w regionach”.
Unia nastawia się na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
bo one są najbardziej innowacyjne, najszybciej zapewniają miejsca pracy, są elastyczne i prężne. To również szansa dla naszego
regionu, bo lubuskie to dobre miejsce dla rozwoju takich firm.
Red.: W jakim kierunku Pani zdaniem potoczy się polityka
regionalna w perspektywie 2014 – 2020 i jaką szansę mają
w związku z tym polskie samorządy?
K.S.: Rozwój gmin to najlepszy sposób na rozwój regionu.
Wiem, to choćby na podstawie mojej pracy w Witnicy, która
w ostatnich latach bardzo się rozwinęła.
Poprawiła gminną infrastrukturę, władze sprzyjały rozwojowi
miejsc pracy. Dziś gmina staje się prężna, wyrwała się z zastoju. Rząd kontynuuje Narodowy Program Rozwoju Dróg
Lokalnych. Dzięki programowi Orlik 2012 można budować
obiekty sportowe w gminach i place zabaw w ramach Radosnej
Szkoły. Ważne będą również inne programy, na przykład ten
o rozbudowie infrastruktury melioracyjnej.
Red.: Jakie zadania stoją Pani zdaniem przed polskimi gminami w najbliższym czasie, a czym powinna się skupić władza
lokalna by poprawić jakość życia mieszkańców?
K.S.: Najważniejsze są miejsca pracy. Trzeba o nie zabiegać wszędzie. Ludziom potrzebny jest dostęp do służby zdrowia, oświaty
i usług. Władze gminy powinny pobudzać ludzką kreatywność.
Trzeba stwarzać warunki, plany zagospodarowania, by przyciągać
usługi i przemysł. Do tego potrzebna jest gminna strategia, by
można długofalowo prowadzić politykę rozwoju gminy.
Red.: W byciu posłem pewnie nie brakuje momentów trudnych, jakie pani zdaniem są te najtrudniejsze, jak sobie Pani
z nimi radzi?
K.S.: Najtrudniejsze chwile są wtedy, kiedy ludzie proszą o pomoc w trudnych życiowych sprawach, w biedzie, czy chorobie,
a ja nie mogę im pomóc.
Red.: Co Pani zdaniem jest najsilniejszym punktem, największym
atutem gminy Lubiszyn i jak powinniśmy go wykorzystywać?
K.S.: Atutem gminy jest jej położenie: bliskość Gorzowa, bliskość strefy ekonomicznej, dobre skomunikowanie. Gmina jest
piękna. Ma lasy, wodę, parki, rezerwaty przyrody. Ma duży
potencjał. Nie miała szczęścia do zarządzających gminą. Ale
wierzę, że teraz to się zmieniło.
Red.: Czy kontakt z wyborcami jest ważny, już po wyborach, jaki
ma Pani sposób na kontakt z ludźmi, jak można do Pani dotrzeć?
K.S.: Bardzo sobie cenię kontakt z ludźmi. Uważam to za
rzecz podstawową. Od ludzi czerpię wiedzę i wsparcie. Moje
biuro poselskie w Gorzowie przy ulicy Warszawskiej 6 jest do
dyspozycji wszystkich. Ale dyżuruję też w innych miejscowościach. Na pewno będę też w najbliższym czasie dyżurowała
w Lubiszynie. Już dzisiaj zapraszam na spotkanie.
Red.: Jakie są Pani plany na najbliższy czas, mówię tutaj o „poselskiej aktywności”?
K.S.: W najbliższym czasie będę intensywnie pracowała w komisjach. Zamierzam aktywnie działać nad zmianami prawa
budowlanego, rozwojem dróg publicznych. Ale zamierzam
też pilnować spraw regionu, strategii rozwoju województwa,
spraw gorzowskiego szpitala, budowy centrum onkologicznego,
tworzeniu Akademii Gorzowskiej i wielu innych ważnych dla
północnej części regionu spraw.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
,/$+&72'"*6
'(41*16*/,(27&¯/(â72ę616 %2/7×!7"õ
")"(1/6 7+6 %&")"(1/,+& 7+6 %
Oto harmonogram odbioru:
1. Staw – 16.04.2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 plac przy
byłym GOK-u
2. Kozin – 17.0.4. 2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (przy sali
wiejskiej)
3. Ściechów – 18.04.2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (parking
przy sklepie i Sali)
4. Ściechówek – 19.04.2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (plac
przy sali wiejskiej)
5. Chłopiny – 20.04. 2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (plac
zabaw)
6. Gajewo – 23.04. 2012 r. od godzi. 8.00 do 15.00 plac za
przystankiem autobusowym – przy kościele)
7. Mystki – 24.04. 2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (plac zabaw)
8. Brzeźno – 25.04.2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (centrum
wsi plac przy sali wiejskiej)
9. Lubiszyn – 26.04.2012 r. plac przy szkole
10. Tarnów – 27.04.2012 r. plac przy placu zabaw
11. Wysoka – 30.04.2012 r. plac przy Sali wiejskiej
12. Lubno – 7.05. 2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (parking na
Placu Wyzwolenia)
13. Marwice – 8.05. 2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (plac przed
blokami – „dymna”)
14. Baczyna – 9.05.2012 r. od godz. 8.00 do 15.00 (ul. Osiedlowa przy blokach)
Urszula Urbanowska
GPQ=HJKĆ?E
$*&+)2&076+
+12//")(0*&"'0 "+&7+"0
15 października 2011 r. Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz
Karwasz ogłosił konkurs na hasło promujące Gminę pn. „Wymyśl hasło i wygraj”. Propozycje zawierające w sobie maksymalnie 50 znaków nadsyłać można było do Urzędu Gminy do
14 grudnia 2011 r. Konkurs odbił się głośnym echem wśród
mieszkańców, gdyż wpłynęło dokładnie 50 propozycji hasła.
Komisja w składzie: Tadeusz Karwasz – przewodniczący, Artur
Terlecki – zastępca przewodniczącego, Małgorzata Miszkiewicz, Józef Bąkowski, Sylwia Guszpit – członkowie, obradowała dnia 16.01.2012 r.
Z nadesłanych propozycji trudno było wyłonić te jedyne,
z uwagi na to, że wszystkie na swój sposób były oryginalne
i interesujące. Każda z nich oddawała charakter gminy, jej
walory i atuty. Ostatecznie wyniki prezentują się następująco:
I miejsce – GMINA LUBISZYN - NATURA, RELAKS,
MIEJSCE NA BIZNES autorstwa Ryszarda Strzeleckiego
z Brzeźna,
Wyróżnienie – NIE OMIJAJ LUBISZYNA, TO PRĘŻNA
I PRZYJAZNA GMINA autorstwa Katarzyny Walickiej
z Lubiszyna,
Wyróżnienie – LUBISZYN – SERCE WŚRÓD LASÓW
I ŁĄK autorstwa Anny Laskowiec ze Ściechówka.
W związku z tym, że wśród nadesłanych propozycji wiele
było wyróżniających się, część z nich będzie wykorzystywana
podczas promocji konkretnych wydarzeń kulturalnych, które
Gmina Lubiszyn będzie organizowała w tym roku.
Do zwycięskiego hasła został opracowany logotyp oraz
kompletna wizualizacja, która wykorzystana będzie w kampanii promocyjnej Gminy. Umieszczona zostanie na plakatach,
banerach, papierze firmowym, gadżetach reklamowych itp.
S.G.
-,(,+64Ù$/+& "-,-/7"7
40-¯)+"&+4"01,4+&"
4-/7607v,ąÙ
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość to kluczowe hasło, jakie przyświeca inicjatywom mającym
na celu pielęgnowanie współpracy polsko niemieckiej. Gmina
Lubiszyn należy do stowarzyszenia Pro Europa Viadrina. Jest
on jednym z czterech euroregionów, jakie powstały w pierwszej
połowie lat dziewięćdziesiątych na granicy polsko-niemieckiej.
Celem tworzenia euroregionów było i nadal jest zmienianie
charakteru granic. Przezwyciężenie krępujących uregulowań
państwowych dotyczących nieprzenikalności granic, umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych, czy
też czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej. Jednakże najistotniejszym
zadaniem stało się budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi,
przełamywanie stereotypów i pielęgnowanie wzajemnych, pozytywnych relacji. Jest to możliwe poprzez organizację wspólnych
spotkań, wydarzeń kulturalnych festiwali, wystaw, rozgrywek
sportowych itp. W październiku 1997 r. Gmina Lubiszyn, oraz
Gmina Odervorland z siedzibą w Briesen/Mark podjęły ważną decyzję o podpisaniu umowy partnerskiej i współpracy. Od
tamtej pory my zapraszamy naszych niemieckich przyjaciół do
nas na takie wydarzenia jak dożynki, zawody strażackie, rajdy
rowerowe, festiwale piosenki itp. Ogromnie cieszy nas też, że my
również jesteśmy zapraszani do nich na mecze piłki nożnej, dzień
otwarty ich urzędu czy coroczny biwak leśny. Na wymiany jeżdżą
zarówno dzieci jak i dorośli, w tym społeczność lokalna, drużyny
sportowe, urzędnicy czy radni. Tylko w 2011 r. gościliśmy naszych
niemieckich partnerów na festiwalu piosenki w Ściechowie, na
konkursie plastycznym „Młody artysta”, na zawodach strażackich, na dożynkach, pojechaliśmy wspólnie na rajd rowerowy
czy graliśmy w kręgle z okazji Mikołajek. My z kolei zostaliśmy
zaproszeni na biwak leśny, graliśmy w piłkę nożną czy wspólnie
pojechaliśmy do Berlina na wystawę poświęconą 1000 letniej
historii polsko - niemieckiej. Warto też wspomnieć, iż 10 uczniów
ze Ściechowa i 10 z Baczyny bierze udział w całorocznym projekcie sieciowym. Głównym wnioskodawcą projektu jest Gmina
Odervorland, a polega on na cyklicznej wymianie uczniów, nauce
języków obcych, ukazywaniu tradycji i obrzędów a także na
wspólnych wizytach np. w zakładach pracy. 15 lat współpracy
wiele nas nauczyło. Przede wszystkim to, iż dzieli nas dużo, ale
jeszcze więcej łączy. Z różnic tworzymy wspólną, piękną historię
współpracy i budowania wzajemnych relacji. Z podobieństw
natomiast wyszła wieloletnia, interesująca przygoda, która ciągle
trwa i mamy nadzieję prędko się nie skończy. Życie na pograniczu
stwarza szereg możliwości, z których korzystaliśmy, korzystamy
i będziemy korzystać, aby ukazywać, iż można przełamywać
bariery, pokonywać stereotypy i wzajemne uprzedzenia w celu
zdobywania przyjaciół.
S.G.
GPQ=HJKĆ?E
014(&74,!â&ą &"(&
Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków poszczególne ceny kształtują się następująco:
:\VRNRĞüFHQLVWDZHNRSáDW]DGRVWDUF]RQąZRGĊ
&HQDVWDZND
RSáDW\
:\V]F]HJyOQLHQLH
-HGQRVWNDPLDU\
1HWWR
]9$7
&HQD]DGRVWDUF]RQąZRGĊ
]áPñ
6WDZNDRSáDW\DERQDPHQWRZHM
SU]\áąF]H'1
]áRGELRUFDPLHVLąF
SU]\áąF]H'1
]áRGELRUFDPLHVLąF
SU]\áąF]H'1
]áRGELRUFDPLHVLąF
SU]\áąF]H'1
]áRGELRUFDPLHVLąF
:\VRNRĞüFHQLVWDZHNRSáDW]DRGSURZDG]DQLHĞFLHNyZ
&HQDVWDZND
RSáDW\
:\V]F]HJyOQLHQLH
-HGQRVWNDPLDU\
1HWWR
]9$7
&HQD]DRGSURZDG]RQHĞFLHNL
]áPñ
Kierownik ZUK
Roman Jaworski
% &v,60&â4&â "'‹
Dalecy jesteśmy od zadowolenia z wykonywanej dotychczas
pracy. Zdajemy sobie sprawę, że za mało jeszcze jest wyczyszczonych rowów, za mało naprawionych dróg itp. Rok to jednak
niewielki okres w pracach samorządowych, gdzie od pomysłu do
realizacji jest długa droga legislacyjna, której nie da się czasami
przyśpieszyć. Wykonywana praca w ciągu dotychczasowych
kilkunastu miesięcy pozwala jednak optymistycznie patrzeć
w przyszłość. Już od wielu lat nasza Gmina nie otrzymała
żadnych pieniędzy unijnych na nasze inwestycje. Teraz to się
zmienia. Obydwie sale wiejskie w Lubiszynie będą remontowane. Pozyskaliśmy na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich kwotę 234.460 zł. W kolejce do dofinansowania
stoi ok. 5 milionowa inwestycja - kanalizacja w Tarnowie.
Napisany jest również projekt na termomodernizację szkoły
w Baczynie. Razem z powiatem będziemy remontować drogę
w Kolonii Marwice. Zadanie w 85% ma być dofinansowane
z Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Własnymi siłami
oczyściliśmy wiele kilometrów rowów. Remontujemy pilne odcinki dróg gminnych. Wyremontowana została szatnia w szkole
w Ściechowie. We wszystkich szkołach ( oprócz Baczyny) wymieniono okna zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. W szkole
w Stawie wymieniono drzwi wejściowe i wybudowano nowe
schody. Wykonano remont dachu szkoły w Wysokiej. Przy sali
wiejskiej w Gajewie wybudowane zostało ekoszambo. Dofinansowaliśmy wykonanie parkingu w Baczynie przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich. Wykonany został remont pomieszczeń
w Ośrodku Zdrowia w Lubiszynie. Podłączono ogrzewanie
gazowe w szkole i w Ośrodku Zdrowia w Baczynie. Zmienia
nam się wygląd Urzędu Gminy gdyż jest to budynek, który
reprezentuje nas na zewnątrz w myśl przysłowia: Jak Cię widzą
tak Cię piszą. Wykonano już remont dachu i pomieszczeń na
parterze. W planach jest jeszcze elewacja. Jeśli dołożymy do tego
trudną spuściznę zastaną po poprzedniej władzy, dzięki której
musieliśmy sporo czasu i energii poświęcić na to, by obronić
Gminę przed karami finansowymi, to obiektywnie twierdzimy,
że tych kilkunastu miesięcy nie przespaliśmy i przepracowaliśmy
je sumiennie. Jeszcze większe efekty tej pracy będą widoczne
za rok, dwa. Aby życie w gminie stało na wyższym poziomie
należy wymagać większej aktywności nie tylko od Wójta, ale
również od dyrektorów szkół, stowarzyszeń, sołectw, innych
podmiotów oraz samych mieszkańców, którzy również mogą
starać się o różne dofinansowania. Ze strony urzędu obiecujemy
pomoc.
Red.
GPQ=HJKĆ?E
+=>ÉN@K-NVA@OVGKH=$IEJJACK
S)Q>EOVUJEAVBEHEØS=?VUJEA
J=NKGOVGKHJU
Trwa nabór na rok szkolny 2012/2013. Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem
dziecka do przedszkola od 01 września 2012 r. prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i złożenie jej do dnia 05.04.2012 r.
w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie (karta dostępna na stronie www.lubiszyn.pl lub
sekretariacie Przedszkola).
Dyrektor Przedszkola
Beata Byczkiewicz
,$v,07"+&"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, że obsługa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. odbywa się
co miesiąc w GOPS w Lubiszynie przy ul. Dworcowej 30F
w godzinach 8.30 do 11.00 Kolejna wizyta nastąpi w dniu
18.04.2012 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, że ruszyła już kolejna, czwarta edycja projektu systemowego „Wsparcie integracji społeczno-zawodowe mieszkańców
Gminy Lubiszyn”. W ramach realizacji projektu odbędą się
liczne spotkania i zajęcia w których udział weźmie 26 osób
z terenu gminy Lubiszyn. Osoby pragnące wzmocnić swój
potencjał społeczno-zawodowy zapraszamy do udziału w projekcie i prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi
ośrodka.
GOPS
0-,1(+&
0*,/7×!,4"
1.03.2012 r. w naszym wyremontowanym Urzędzie, Wójt
Tadeusz Karwasz gościł Prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka oraz Wójtów sąsiednich gmin tj. Annę Mołodciak
z Kłodawy, Krystynę Pławską z Bogdańca, Stanisława Chudzika z Santoka i Jacka Wójcickiego z Deszczna. Na spotkaniu
włodarze gmin wymienili się doświadczeniami oraz omówiono
wspólną realizację zadań wynikających z nowych uregulowań
ustawowych. Ustalono tematy, które gminy będą rozwiązywały
wspólnie w ramach Związku Celowego Gmin MG-6, oraz
omówiono inne ważne wspólne przedsięwzięcia.
Red.
2+&'+"
-&"+&×!7"
4/"07 &"-v6+×
!,)2&076+
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z działania Odnowa i Rozwój Wsi, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Szlaków Turystycznych”
złożyliśmy projekt pt. „ Poprawa infrastruktury publicznej w Gminie Lubiszyn poprzez inwestycje w sale wiejskie
w Lubiszynie”. Projekt ten przeszedł wstępną weryfikację
pod kątem jego zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie trafił do oceny formalno - merytorycznej
do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalno – merytorycznych
oraz instytucjonalno – prawnych 26 stycznia 2012 r. została
podpisana umowa o dofinansowanie opiewające na kwotę
235.460,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych
operacji. Całkowita wartość inwestycji wynosi 362.021,22
zł. W ramach projektu w Lubiszynie w miejsce sali wiejskiej
przy ul. Myśliborskiej 9 powstanie zmodernizowana sala widowiskowa, a w sali sesyjnej przy Pl. Jedności Robotniczej 7a
powstanie nowoczesna sala multimedialna wyposażona w 2
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, rzutnik
i ekran. Aktualnie trawa procedura przetargowa związana
z wyłonieniem wykonawcy robót. Zakończenie prac i oddanie
nowoczesnych sal do użytku szacuje się na przełom czerwca
i lipca 2012 r.
S.G.
7ĚU?E=CIEJU
,0v6 %Ù
4ą &" %,4&"
Rok 2012 rozpoczęliśmy Zabawą Sylwestrową na wyremontowanej sali. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Zabawa
tak się podobała, że już w lutym odbyła się kolejna impreza
taneczna. Dla wygody uczestników spotkań na sali zostały
zmienione stoły i krzesła. W marcu odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich mieszkanek naszej wsi.
Panie przy kawie i słodkim poczęstunku wysłuchały piosenek
śpiewanych przez młodsze mieszkanki Ściechowa, a później
pan Leszek przygrywał i zapraszał do wspólnego śpiewu znanych przebojów. Przybyło 38 pań. Mamy nadzieję, że kolejne
spotkania przyciągną większą liczbę uczestniczek. 14 marca
odbyło się zebranie wiejskie. Pani sołtys przekazała informacje dotyczącą realizacji preliminarza za zeszły rok. W dalszej części mieszkańcy zgłosili swoje spostrzeżenie i uwagi
dotyczące polepszenie warunków życia w Ściechowie. Na
zakończenie głos zabrali przedstawiciele firmy CODICUM
przedstawiając swoją ofertę pomocy prawnej dotyczącą uzyskiwania odszkodowań.
Sołtys i Rada Sołecka
0,v" 14,
/7"ė+,
W dniu 28 stycznia br. na Sali wiejskiej w Brzeźnie odbyło
się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczył Proboszcz
parafii Lubiszyn ks. Franciszek Matuła. Spotkanie przebiegało
w miłej i sympatycznej atmosferze. Biorący udział w spotkaniu byli bardzo zadowoleni i wybiegali myślami w przyszłość
o zorganizowaniu podobnych spotkań. 10 marca br. z okazji,,Dnia Kobiet” zorganizowano konkurs,,Najsmaczniejsza
potrawa”. W konkursie uczestniczyło 6 pań. Po dokonanej
degustacji potraw i wypieków przez Panie biorące w ich święcie
konkurs został rozstrzygnięty w następujący sposób: I miejsce
otrzymały żeberka w żurawinie – przygotowane przez Panią
Janinę Głośniak; II miejsce otrzymała surówka z ananasem
– przygotowana przez Panią Helenę Sroczyńską; III miejsce
otrzymał placek o nazwie porzeczkowiec - przygotowany przez
Panią Krystynę Judek.
Za udział w konkursie uczestniczki nagrodzono nagrodami
rzeczowymi i wspólnie świętowało,,Dzień Kobiet” – 14 Pań.
W związku z okresem wiosennym zachęcamy mieszkańców
Naszego Sołectwa do przeprowadzenia porządków w obrębie
swoich posesji.
Rada Sołectwa Brzeźno
4&"ą &
7460,(&"'
Rozpoczynając nowy rok 2012 Sołtys i Rada Sołecka
postawiła za główny cel uporządkowanie spraw związanych
z polepszeniem warunków życia mieszkańców oraz dalszą integrację międzypokoleniową. Do najważniejszych spraw zaliczyć
należy pomoc w realizacji udrożnienia rowów, które to przez
brak oczyszczania od kilkudziesięciu lat, stały się całkowicie
niedrożne i od dwóch lat systematycznie zatapiane są budynki
na odcinku wioski od „stawu” przy placu zabaw po wszystkie
znajdujące się po prawej stronie drogi w kierunku miejscowości
Ściechów.
Sytuacja ta jest znana w U.G. w wyniku czego, w ubiegłym
roku kilku pracowników przy pomocy jednej piły częściowo
usunęli rosnące w rowach drzewa i krzaki. Również właściciele
prywatni oczyszczali swoje rowy z rosnących drzew. Prace
te były wykonane aby mógł wejść odpowiedni sprzęt, który
oczyściłby rowy z pozostałych w nich pni po wycięciu drzew.
Nikt takich prac nie wykona ręcznie. Nadzieją ma być
powstała w ubiegłym roku Spółka Wodna, która ma przejąć wszystkie zadania odnośnie gospodarki wodnej na terenie
Gminy, ale do tej pory nic się w tej materii nie dzieje i chyba
następny napływ wody mieszkańcy będą wypompowywać aby
móc napalić w piecach C.O.
Mieszkańcy oczekują spotkania z przedstawicielami Spółki
Wodnej aby zapoznać się z ich założeniami w tym zakresie.
Następnym celem działania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest
dbałość o wizerunek naszej wsi. W związku z powyższym
zwracać będziemy uwagę na porządkowanie terenów wokół
własnych posesji. Mieszkańcy, którzy będą dbali o wizerunek
swojej posesji, zostaną wyróżnieni podczas organizowanych
dożynek wiejskich.
W minionym kwartale zostały zorganizowane dwa spotkania integracyjne. Pierwsze z okazji Dnia Babci i Dziadka
upłynęło w miłej wspomnieniowej atmosferze przy degustacji
ciast upieczonych przez Panie z Klubu Seniora. Drugie spotkanie odbyło się dnia 9.03.2012 r. w połączeniu z prelekcją na
temat,,Zdrowia i Urody”.
Liczni zgromadzeni wysłuchali uwag na temat zagrożeń
wynikających z braku systematycznej kontroli zdrowia. Oprócz
prowadzących prelekcję obecny był Pan Wójt wraz z małżonką,
który wraz z Sołtysem, wręczyli Paniom symboliczny kwiat tulipana. A Panie z Klubu Seniora częstowały zebranych pysznym
tortem. Na stołach nie zabrakło innych ciast oraz przeróżnych
witaminowych sałatek i owoców.
W ostatnim dniu ferii zimowych zorganizowano ognisko,
w którym dzieci naszej miejscowości piekły kiełbaski. Sponsorem była Rada Sołecka a gościem przy ognisku był Sołtys P. H.
Haliczanowski. W przededniu nadejścia wiosny panie z Klubu
Seniora, Sołtys i dzieci wzięli udział w porządkowaniu rabat
i posadzeniu na nich 140 sztuk sadzonek bratków. Piękno naszej
miejscowości wyrażonej w zadbanych posesjach pełnych kwitnących kwiatów, krzewów i drzew to piękno duszy człowieka,
który potrafi kochać przyrodę i drugiego człowieka.
Sołtys i Rada Sołecka
7ĚU?E=CIEJU
46'×1(,4"2/,!7&+6
23 lutego 2012r. Pani Wanda Jaroszyńska, mieszkanka
Marwic obchodziła okrągłą rocznicę swych setnych urodzin.
Delegacja z Urzędu Gminy z Wójtem Tadeuszem Karwaszem
na czele osobiście pojechała złożyć sędziwej jubilatce życzenia
oraz kwiaty wraz z pamiątkowym karnetem rocznicowym.
Była to też świetna okazja do porozmawiania z panią Wandą
o jej bogatym w doświadczenia życiu. Pani Wanda urodziła
się 23 lutego 1912 r. w miejscowości Chutor na Białorusi. 20
marca 1944 r. w miejscowości Skołace na Kresach Wschodnich
wyszła za mąż za Pana Jana Jaroszyńskiego. W 1946 r. wraz
z mężem i rodziną przybyła na ziemie odzyskane do Marwic,
gdzie zamieszkuje do dnia dzisiejszego z synem Zbigniewem
i rodziną. Pani Wanda doczekała się 6 dzieci, 13 wnuków oraz
16 prawnuków. Jej mąż zmarł w 1999 r. Jak sama twierdzi, to
właśnie dzięki rodzinie i obecności bliskich osób nie raz stawiała
czoła ciężkim przeżyciom, a także to właśnie jej rodzina jest jej
największą radością. Jak sama wspomina, ona oraz jej rodzina
byli pierwszymi, którzy dotarli w okolice Marwic. Prowadzili
spore gospodarstwo rolne hodując trzodę chlewną, bydło, drób
a także uprawiając ziemię. Oprócz pracy na roli Pani Wanda
zajmowała się domem i dziećmi, np. wszystkie skarpety, rękawice czy większość ubrań robiła ręcznie na drutach, z wełny
pozyskiwanej z hodowanych owiec. Zauważyć należy, iż Pani
Wanda przeżyła 2 wojny, co odbiło się na jej zdrowiu. Przeżyć
Pani Wandy starczyłoby na niejedną książkę. Jej maż z kolei
służył w wojsku podczas konfliktu zbrojnego, a zdjęcie małżonka w mundurze do dziś wisi oprawione w ramkę w pokoju
jubilatki. Nie wszyscy bliscy jubilatki mieszkają w okolicy.
Część rozproszyła się po różnych rejonach Polski i po świecie,
np. w Kanadzie. Jednak mają z panią Wandą stały kontakt. Jak
sama mówi, nie ma sprawdzonej recepty na długowieczność.
Według niej są to spacery, praca wokół domu, uśmiech a także
wyjazdy nad morze, które jej bardzo dobrze robią. Jest fanką
seriali telewizyjnych oraz programów rozrywkowych, w szczególności „Jaka to melodia?”. Tradycją w jej rodzinie jest też
nalewka z miodem, którą robi właśnie Pani Wanda.
Pracownicy Urzędu Gminy jeszcze raz składają Pani Wandzie najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pogody ducha.
S.G.
ą/,!,4&0(,46()2(164+"$,
0"+&,/4460,(&"'
Rok 2012 ustanowiony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych a Senat RP Ustanowił w Polsce rok
2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Warto by było
rozpatrzyć możliwość zorganizowania przy Urzędzie Gminy
warsztatów UTW. Póki co Klub Seniora w Wysokiej stara się
z wszystkimi chętnymi organizować spotkania z okazji np. Dnia
Babci i Dziadka, Dnia Kobiet a w najbliższym czasie „wiosenne
wieczory”. Zachęcamy wszystkich, starszych i młodych do
brania udziału we wspólnych spotkaniach aby oderwać się od
codziennych obowiązków a starszych od samotności.
Aktywność osób starszych rozpoczniemy w tym roku od
hasła: „Kiedyś marzenia – dzisiaj spełnienia”. Śpiew – zapocząt-
kowane wspólne śpiewania zaowocować powinno powstaniem
zespołu wokalno – śpiewaczego międzypokoleniowego.
Taniec – lekarstwo na niedołężność człowieka podane w rehabilitacyjnej pigułce.
Rękodzieło ludowe – znane a zapomniane, wyrażane za pomocą igły i nitki, pędzla i farby, kwiatów i słomy. Odpoczynek
– miejsca zaciszne pełne kwiatów i krzewów z ławeczką w tle…
Klub seniora liczy na coraz liczniejsze grono mieszkańców
biorących udział w naszych spotkaniach.
Zarząd Klubu Seniora
Janina Domagała
7ĚU?E=CIEJU
'"01"ą*6+')"-0&
W dniu 08.01.2012 r. po raz piąty grała w Lubiszynie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ponad
60 wolontariuszy, opiekunów i strażaków, zbierało
pieniądze na najnowocześniejsze urządzenia dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W zbiórce publicznej i licytacjach, dzięki hojności mieszkańców naszej
gminy, uzbieraliśmy 18.456 zł. Kwota ta po raz kolejny
plasuje Naszą Gminę na czołowym miejscu w kraju.
2,71 zł na jednego statystycznego mieszkańca gminy,
to nie lada wyczyn przy średniej krajowej ok. 1,30 zł.
Zostawiliśmy w tyle wiele dużych i bardzo dużych
miast i gmin. Za ten kolejny sukces, Jurek Owsiak
przysłał naszym wolontariuszom i naszym mieszkańcom podziękowania o następującej treści:
,,Za tyle emocji, za tyle serdeczności, za tyle miłości
i wspólnego bycia ze sobą, za ten piękny dzień i piękną naszą Polskę całą, za tę radość Polaków na całym
świecie i za Dobre Anioły, które nas nie opuszczają.
Dziękujemy też za bycie razem z nami, które po raz dwudziesty tak fantastycznie zabrzmiało i już za chwilę zamieni się
w bardzo konkretną pomoc dla polskich szpitali dziecięcych.
Za całego rock`n`rollowego ducha i za każdą minutę tego dnia
tulimy Was do serca.”
Finał Gminny rozpoczął się, jak co roku o godz. 15.00 na
sali wiejskiej w Lubiszynie. Imprezę naszą uświetniła m.in.
lubiszyńsko - gorzowska grupa metalowa The Touretts, Zespół
Henryka Zonemana wraz z lokalnymi solistkami oraz formacja
taneczna ZUMBY. Równolegle w sali sesyjnej nasze dzieciaki
miały możliwość doświadczyć na własnej skórze skutków nadużywania alkoholu, bowiem dzięki uprzejmości Komendanta
KMP w Gorzowie Wlkp. Jarosława Pasterskiego odwiedziły
nas przesympatyczne panie policjantki. Zakładały one dzieciom
„pijane okulary”, które sprawiały, iż obraz widzenia był jakby
się miało promile we krwi. Co ciekawe z tej atrakcji równie
chętnie co dzieci korzystali dorośli. Oprócz tego dzieci miały
okazje przymierzyć prawdziwy strój bojowy. Przekazały one
do loterii fantowej maskotkę LUPO a także częstowały dzieci
słodkościami.
Swoją obecnością na finale zaszczycili nas m.in. Wójt Gminy
Lubiszyn Pan Tadeusz Karwasz, Zastępca Wójta Pani Małgo
rzata Miszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur
Terlecki wraz z radnymi oraz Pan Roman Koniec, Pan Józef
Ludniewski, Pani Elżbieta Kwaśniewicz, Pani Eliza Kozłowska, Pan Andrzej Pawelec, Pani Grażyna Maślej, Pani Ewa
Stojanowska, Klub Emerytów z Wysokiej oraz sołtysi Gminy
Lubiszyn.
Gadżety do loterii i licytacji przekazali m.in. P. Blatkiewicz,
P. Muszyńscy, P. Zwieruho, P. Krupieńczyk, Departament
LRPO, Biuro Euroregionu,,Pro Europa Viadrina,,, Starostwo
Powiatowe, P. Kompanowscy, P. Listowscy, P. Sobczak, P.
Jabłońscy z Myśliborza oraz Pani Patrycja Gurgul i Pan Waldemar Guszpit z Kłodawy. Liczeniem pieniędzy zajęły się Panie
z GBS Lubiszyn w osobach Pani Izy Tokarczyk, która gra
z Orkiestrą od samego początku, Pani Ireny Ciszewskiej i Pani
Basi Sucheckiej. Zlicytowano ponad 70 przedmiotów i sprzedano ok. 300 losów. O żołądki i dobre samopoczucie zadbały
niezależne Panie z Lubiszyna i okolic. Wspaniałe torty i ciasta
upiekły Panie z KGW z Tarnowa, Wysokiej i Lubna oraz Pani
Magdalena Krupieńczyk. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z Lubiszyna pod dowództwem Prezesa Marcina
Nikolaka. W trakcie finału zademonstrowali oni przyspieszony
kurs udzielania pierwszej pomocy. Ogromną znajomością tematu popisał się Pan Patryk Jarosz, który przekazał zebranym
wiele cennych uwag dotyczących ratownictwa.
Ciekawostki: obraz,,Malwy” Pani Elizy Kozłowskiej namalowany specjalnie na licytację, sprzedany został za 600 zł, lewa
kieszeń Pana Romana Końca zasiliła konto Orkiestry kwotą
500 zł, Pan Józef Ludniewski podbił wylicytowany przez siebie
przedmiot do kwoty 500 zł, indywidualna zbiórka Pana Romana
Gajdy z Wysokiej to 700 zł. Gołębie pofrunęły do Wysokiej za
250 zł. Lubiszyńskie Serduszko wylicytowane zostało za kwotę
800 zł przez Panią Ewę, strażacy odkupili kierownicę od wozu
bojowego za kwotę 400 zł. Tyle też kosztowała bransoletka
wylicytowana przez Panią Elę Kwaśniewicz.
O godz. 20.00 podziwialiśmy, jak co roku, światełko do nieba,
ufundowane przez Urząd Gminy. W tym roku naszymi wolontariuszami byli m.in. Paulina Tokarczyk, Strażacy z Lubna, Lubi-
7ĚU?E=CIEJU
szyna i Stawu, Emilia Tokarczyk, Paulina Skaskiewicz, Natalia
Pilimon, Beata Brzuchańska, Mateusz Łania, Artur Radomski,
Katarzyna Walicka, Monika Muszyńska, Magda Muszyńska,
Julia Pampuchowicz, Marta Tokarczyk, Jacek Ciołek, Magdalena
Łusiarczyk, Marlena Kufel, Kacper Niekrewicz, Michał Światłowski, Kamila Szmyt, Martyna Zwieruho, Aleksandra Kos,
Paulina Krupieńczyk oraz ich koleżanki i koledzy. Czytelników
Wieści Lubiszyńskich pragnę poinformować, że Fundacja przez
cały rok niezmiennie, prowadzi sześć ogólnopolskich programów
medycznych i jeden edukacyjny, uczący pierwszej pomocy dzieci
ze szkół podstawowych. Jeżeli macie ochotę nam pomóc w naszej
pracy, macie ukończone 18 lat zapraszamy do udziału w szkoleniach Pokojowego Patrolu w naszym centrum szkoleniowym
Szadowo - Młyn. Szczegóły znajdziecie na naszych stronach
internetowych www.wosp.org.pl.
Wszystkim, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu
XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubiszynie oraz promocji Naszej Gminy serdecznie dziękuję.
Niech,,KAWAŁEK DOBREGO NIEBA NAD GMINĄ
LUBISZYN”, wylicytowany kilka lat temu przez Panią Teresę
Krupieńczyk, będzie zawsze słoneczny, błękitny i radosny.
Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy serdecznie dziękuję za okazane serce. Dzięki Państwa hojności odnieśliśmy
ten wielki sukces.
Wojciech Krzysztof Zwieruho
*&01"/&2*,ę,+/,!7"+&,4"
&0-,1(+&"4&$&)&'+"
40)&4&"'0(&"'4 76+&"/
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid
Grudzień to magiczny czas, to czas oczekiwania na radość
płynącą z Bożego Narodzenia, a spotkania opłatkowe są okazją
do wspólnego przeżywania nastroju zbliżających się świąt. Radosna i życzliwa atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu,
które zostało po raz pierwszy zorganizowane dla samotnych,
starszych mieszkańców Baczyny przez Radę Sołecką w sali
wiejskiej w dniu 17.12.2011 r. Na uroczystości pani Teresa
Górska przywitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Lubiszyn,
p. Tadeusza Karwasza z małżonką, przewodniczącego Rady
Gminy Lubiszyn p. Artura Terleckiego z małżonką, dyrektor
Przedszkola w Lubiszynie, p. Beatę Byczkiewicz oraz dyrektor
Zespołu Szkół w Baczynie, p. Jolantę Gintowt, księdza proboszcza Jarosława Zagozdę, radną p. Grażynę Skorupską, sołtysa
z Wysokiej, dwie panie seniorki z „Klubu Seniora” z Wysokiej,
przedstawicielki Koła Gospodyń z Lubna i mieszkańców Baczyny. W nastrój świąteczny wprowadziło Misterium bożonarodzeniowe w wykonaniu przedszkolaków przygotowanych
przez panią Ewę Byczkowską. Przeczytany fragment z Pisma
Świętego wprowadził w nastrój spotkania opłatkowego, a dzieci
w pięknie przygotowanych strojach przedstawiły sceny z narodzenia Chrystusa. Mali aktorzy z przejęciem odtwarzali swoje
role przed publicznością a ich występ został nagrodzony gromkimi brawami i prezentami. Ksiądz proboszcz złożył wszystkim
obecnym życzenia świąteczne i zapoczątkował dzielenie się
opłatkiem – symbolem miłości i pojednania. Przy zastawionych stołach z potrawami wigilijnymi, była okazja do wymiany
poglądów, wspomnień i nadziei związanych z nadchodzącym
Nowym Rokiem 2012. Spotkaniu opłatkowemu towarzyszyła
oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu, który śpiewał i grał
nasze tradycyjne polskie kolędy. Wieczerza wigilijna upłynęła
w radosnej i sympatycznej atmosferze. Należy wyrazić uznanie
i serdeczne podziękowanie p. Teresie Górskiej i p. Jerzemu Obarze oraz pracownikom przedszkola za zorganizowanie i wielkie
serce włożone w wieczerzę wigilijną, która miała miejsce po
raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni.
Rada Sołecka w Baczynie
7ĚU?E=CIEJU
0LN=SKV@=JEA
]UHDOL]DFML3URJUDPXZVSyâSUDF\*PLQ\/XELV]\Q]RUJDQL]DFMDPLSR]DU]üGRZ\PLRUD]]SRGPLRWDPLSURZDG]üF\PL
G]LDâDOQRĘþSRĤ\WNXSXEOLF]QHJR]DURNVSRU]üG]RQH]JRGQLH]DUWDXVWXVWDZ\]GQLDNZLHWQLDU
RG]LDâDOQRĘFLSRĤ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLH']8]U1USR]
Na ogłoszony dnia 19.12.2011 r. przez Wójta Gminy Lubiszyn konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło siedem ofert
organizacji pozarządowych, tj.:
1. Klub Sportowy „Wicher” Staw z wnioskiem w wysokości
14.010,00 zł
2. Klub Sportowy „Zorza” Marwice z wnioskiem w wysokości
19.860,00 zł
3. Klub Sportowy „Wysoka” z wnioskiem w wysokości
13.085,00 zł
4. Klub Sportowy „Fenix” Ściechów z wnioskiem w wysokości
12.090,00 zł
5. Klub Sportowy „TOR-BUD” Baczyna z wnioskiem w wysokości 52.100,00 zł
6. Klub Sportowy „Unia” Lubiszyn-Tarnów z wnioskiem w wysokości 55.993,00 zł
7. Klub Sportowy „Błękitni” Lubno z wnioskiem w wysokości
100.000,00 zł
Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęła 1
oferta:
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SZANSA” z wnioskiem w wysokości 7.000,00 zł.
Komisja w składzie: Sylwia Guszpit – przewodnicząca, Katarzyna Błaszczyk – członek, Katarzyna Wiśniewska – członek
obradowała dnia 13.01.2012 r.
W budżecie Gminy Lubiszyn na realizację zadań publicznych
w 2010 r. przeznaczono kwotę 137.000,00 zł która została
podzielona w następujący sposób:
1. Klub Sportowy „Wicher” Staw 8.000,00 zł – na realizację
zadania pt. „Upowszechnienie kultury i sportu w Stawie
i okolicy”. Liczba mieszkańców Stawu na dzień 30.12.2011 r.
wynosi 561 – 14,26 zł/os.
2. Klub Sportowy „Zorza” Marwice 15.000,00 zł – na realizację
zadania pt. „Upowszechnienie kultury i sportu w Marwicach”. Liczba mieszkańców Marwic na dzień 30.12.2011 r.
wynosi 547 – 27,42 zł/os.
3. Klub Sportowy Wysoka 8.000,00 zł na realizację zadania
pt. „Upowszechnienie kultury i sportu w 2012 r.”. Liczba
mieszkańców Wysokiej na dzień 30.12.2011 r. wynosi 605
– 13,22 zł/os.
4. Klub Sportowy „Fenix” Ściechów 8.000,00 zł – na realizację zadania pt. „Dofinansowanie Klubu Sportowego „Fenix” Ściechów”. Liczba mieszkańców Ściechowa na dzień
30.12.2011 r. wynosi 672 – 11,90 zł/os.
5. Klub Sportowy „TOR-BUD” Baczyna 15.000,00 zł – na realizację zadania pt. „Piłka nożna w Baczynie”. Liczba mieszkańców
Baczyny na dzień 30.12.2011 r. wynosi 1159 – 12,94 zł/os.
6. Klub Sportowy „Unia” Lubiszyn-Tarnów 34.000,00 zł –
na realizację zadania pt. „Wspieranie i upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu - 2012 r.”. Liczba mieszkańców
Lubiszyna na dzień 30.12.2011 r. wynosi 758, a Tarnowa
347, co łącznie daje 1105 – 30,73 zł/os.
7. Klub Sportowy „Błękitni” Lubno 42.000,00 zł – na realizację zadania pt. „Upowszechnienie sportu piłki nożnej”.
Liczba mieszkańców Lubna na dzień 30.12.2011 r. wynosi
787 – 53,36 zł/os.
8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SZANSA” 7.000,00 zł – na realizacje zadania pt. „Spotkanie opłatkowe osób niepełnoprawnych i opiekunów”.
Liczba mieszkańców Baczyny na dzień 30.12.2011 r. wynosi
1159 – 6,04 zł/os.
Suma środków wnioskowanych: 267.138,00 zł
Suma środków przyznanych: 137.000,00 zł
S.G.
0-,1(+&"4¯'1$*&+670,v160*&
16 lutego 2012 r. w Lubiszynie odbyło się kolejne cykliczne
spotkanie Wójta Gminy Lubiszyn Tadeusza Karwasza z sołtysami wszystkich sołectw. W spotkaniu w sali sesyjnej brała
też udział Zastępca Wójta Małgorzata Miszkiewicz, Skarbnik
Gminy Joanna Klóska, Zastępca Skarbnika Grażyna Brzozowska, przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Pietrucha oraz Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Roman Jaworski. Podczas spotkania poruszane były bieżące
problemy sołectw, w tym kwestie zimowego utrzymania dróg,
sprawy melioracyjne i zmiany w dowozach uczniów do gminnych placówek oświatowych. Na powyższe tematy wypowiadał
się kierownik ZUK oraz Wójt Gminy. Ponadto sołtysi zgłaszali
bieżące potrzeby ich sołectw, np. „spowalniacze” służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, oznakowanie drogowe, itp.
Poproszono o ponowną organizację zbiórki elektrośmieci, gdyż
poprzednia akcja spotkała się ze sporym odzewem mieszkańców.
Omówione zostały szczegóły wydatkowania środków w ramach
funduszu sołeckiego, a także możliwości wsparcia finansowego
ze środków unijnych w ramach tzw. „małych projektów”.
S.G.
7ĚU?E=CIEJU
71/+,40(&"$,-,!4¯/(
Okres zimowy, to czas, kiedy zazwyczaj mało się dzieje.
Jest to czas odpoczynku i zbierania sił do następnego sezonu.
Mimo to, w Tarnowie można było zauważyć kolejne inwestycje.
Długo oczekiwana przez mieszkańców i chyba najważniejsza
z nich to zagospodarowanie kostki polbrukowej.
W 2008 roku, na wniosek Rady Sołeckiej, gmina zakupiła
kostkę polbrukową. Nie było jednak wtedy funduszy na jej
położenie, ani na zakup reszty materiałów (piasek, cement,
obrzeża). Wreszcie, po trzech latach, kostka polbrukowa została zagospodarowana. Działanie można było wykonać przede
wszystkim dzięki nowemu funduszowi sołeckiemu, który został
uchwalony na ten rok. Przy sprzyjającej aurze, w grudniu 2011
r. położony został deptak przy sali wiejskiej.
Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, Tarnów zdobył
II miejsce w konkursie PIĘKNA WIEŚ LUBUSKA, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Nagrodą był między
innymi czek na 6000 zł. Oczywiście było wiele pomysłów na
wykorzystanie nagrody (dla jasności - pieniędzy nie otrzymaliśmy do ręki). Utrudnieniem wydatkowania czeku miał
być rachunek nieprzekraczający tej kwoty. Zdecydowano się
na zakup traktorka kosiarki. Dzięki udziałowi w konkursie
pozyskaliśmy dla wioski wartościowy sprzęt, na którego zakup
nie zdecydowalibyśmy się przeznaczyć funduszy sołeckich.
Jeszcze nie przebrzmiało echo konkursu Piękna Wieś Lubuska a Koło Gospodyń w Tarnowie po raz kolejny promuje swoje
lokalne środowisko. Tym razem na jednej ze stron kalendarza.
W styczniu, Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych—
Lokalna Grupa Działania, wydało kalendarz „Spotkania na
szlaku smakosza”. Wydanie kalendarza było podsumowaniem
trzeciej edycji konkursu pod nazwą Jarmark Smakosza, który mieliśmy okazję oglądać podczas tegorocznych Dożynek
Gminnych w Lubiszynie.
Do prezentacji w kalendarzu zostały zaproszone najaktywniejsze koła gospodyń z terenów takich gmin jak: Deszczno,
Torzym, Łagów, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Bogdaniec, Krzeszyce, Lubniewice. Nasze koło, które reprezentowało Gminę
Lubiszyn, znalazło się więc w bardzo zacnym gronie. Zadaniem
dla kół było przedstawienie propozycji swojej popisowej potra-
wy; wysłanie przepisu, zdjęcia potrawy i członkiń koła. Nasz
wybór jednogłośnie padł na galantynę z kurczaka z omletem,
którą rewelacyjnie przyrządza Stasia Konopacka. Nasza prezentacja trafiła na 3 stronę - marzec.
Jak co roku, mieszkańcy Tarnowa chętnie włączali się w akcję wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Od samego rana
można było spotkać u nas wolontariuszy zbierających pieniądze
do puszek. Tradycyjnie w Tarnowie zbiórkę przeprowadzali:
Pan Paweł Zwieruho z córką Martyną oraz Pani Barbara Muszyńska z bratanicami: Magdą i Moniką. Nie było osoby, która
przeszłaby koło nich obojętnie i nie wrzuciła kilku złotych.
Po południu do akcji włączyły się także panie z koła gospodyń, które na ten cel przygotowały: 3 blachy ciasta do bufetu a na licytację tort w kształcie serduszka oraz dwa talony:
jeden - na upieczenie 3 blach ciasta, drugi- na umycie okien.
Tort wylicytowano za 300 zł., pieczenie ciast za 200 zł., mycie
okien za 120 zł. Jeżeli dodać do tego zysk z ciast w bufecie
i kwoty zebrane do puszek a także kwoty, które wpływały od
mieszkańców Tarnowa w trakcie licytacji, możemy być pewni,
że nasz wkład w gminny finał był bardzo znaczący.
Obok prac na rzecz wioski i lokalnej społeczności pamiętamy
także o potrzebach kościoła.
Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II – 1 maja 2011 roku
do naszego kościoła został zakupiony i poświęcony obraz.
Umieszczony został na prowizorycznej podstawie i prawie rok
czekał na właściwą oprawę. Z inicjatywą wyszły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich, które z uzyskanych w tym roku środków
finansowych ufundowały stosowny ołtarz. Zaprojektował go
i wykonał K. Czyżniejewski. W projekcie uwzględnił wystrój
naszego kościoła, aby kolejne elementy pasowały do siebie.
Podsumowaniem minionego kwartału były obchody Dnia
Kobiet. Z tej okazji Rada Sołecka i Koło Gospodyń zorganizowało wieczorek integracyjny. W programie znalazły się: życzenia
i kwiaty dla pań, recital Tarnowianek, konkursy z nagrodami,
poczęstunek i niekończące się rozmowy w miłym towarzystwie.
Dzień ten był kolejnym udanym spotkaniem Tarnowian.
G. Miszkiewicz i E. Czyżniejewska
7ĚU?E=CIEJU
%&01,/6 7+64+0
W czerwcu zakończono rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo klasy „B”. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Zorzy
Marwice. Popularne zorzaki zdobywając mistrzostwo ligi,
wywalczyli pierwszy, a tym samym historyczny awans do „A”
klasy. Zorza Marwice powstała w 1970 r. i póki była sponsorowana przez Państwowe Zakłady Rolne dzielnie poczynała
sobie na piłkarskiej mapie naszego regionu. Kryzys przyszedł
w 1987 r. Zarząd zawiesił działalność klubu i na długie lata
futbol zniknął z Marwic. Nie mogli pogodzić się z tym byli
piłkarze. Kilku z nich postanowiło odbudować klub. I tak
po 17 latach udało się reaktywować KS Zorzę. Korzystając z okazji, pragnę tą drogą serdecznie podziękować całej
drużynie, trenerowi oraz wszystkim osobom wspierającym
nasze działania i życzyć dalszych sukcesów sportowych oraz
działalności społecznej.
Ze sportowymi pozdrowieniami
Prezes - Ryszard Herian
Ľ'2&)"2077v,16 %
&!&*"+1,46 %$,!¯4‡
Dnia 13 stycznia 2012r. w sali Urzędu Gminy w Lubiszynie odbyła się uroczystość jubileuszowa długoletniego pożycia
małżeńskiego organizowana cyklicznie od kilku lat przez Urząd
Stanu Cywilnego w Lubiszynie.
W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa
i rodziny Urząd Stanu Cywilnego w Lubiszynie wystąpił do
kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie
medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Pary małżeńskie świętujące w tym roku „Złote i Diamentowe
Gody” zostały zaproszone do sali Urzędu Gminy w Lubiszynie
w celu uhonorowania ich długoletniego pożycia małżeńskiego.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy
w osobach:
Tadeusz Karwasz - Wójt Gminy
Małgorzata Miszkiewicz - Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn
Artur Terlecki - Przewodniczący Rady Gminy
Dostojnych jubilatów, ich rodziny oraz wszystkich zaproszonych
gości przywitała Irena Leśniewska – kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, która podkreśliła w swoim wystąpieniu jak ważną
rolę w życiu społeczeństwa spełnia podstawowa komórka jaką
jest rodzina.
W tym roku jubileusz „Złote i Diamentowe Gody” obchodziło
12 par małżeńskich: Diamentowe Gody
1. Genowefa i Wit Andrzejewscy zam. w Ściechowie
2. Marianna i Stefan Fedoryga zam. w Marwicach
3. Elżbieta i Jan Hołda zam. w Wysokiej
4. Joanna i Mieczysław Nieradka zam. w Ściechówku
5. Zenona i Czesław Wasilewscy zam. Lubiszynie
Złote Gody
6. Sabina i Zdzisław Brożek zam. w Wysokiej
7. Danuta i Leon Downarowicz zam.w Stawie
8. Zdzisława i Tadeusz Janiccy zam. w Buszowie
9. Anna i Kazimierz Majchrzak zam. w Ściechówku
10. Genowefa i Edward Manikowscy zam.w Ściechowie
11. Paulina i Jan Salamon zam. w Kozinie
12. Alicja i Czesław Szpiliszewscy zam. w Lubnie
Wójt Gminy Tadeusz Karwasz dokonał uroczystej dekoracji Szanownych Jubilatów medalami „Za długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego a Z-ca Wójta Gminy
i Przewodniczący Rady wręczyli dostojnym jubilatom pamiątkowe upominki.
Przedstawiciele władz gminy złożyli jubilatom gratulacje za
wytrwałe przeżycie pięknej i długiej drogi życia oraz życzenia
doczekania następnych jubileuszy w jak najlepszym zdrowiu.
Uroczystość zakończono wzniesieniem toastu za jubilatów oraz
odśpiewano symboliczne „Sto lat”.
Irena Leśniewska
7ĚU?E=CIEJU
!+&7!/,4&4)2+&"&4460,(&"'
8 marca wszystkie Panie obchodziły Ogólnopolski Dzień
Kobiet. Właśnie na okoliczność tego święta w naszych miejscowościach organizowane są spotkania specjalnie dla pań,
gdzie przy kawie i ciastku mogą się one spotkać, porozmawiać,
poczuć się tego dnia wyjątkowo.
Dzień Kobiet stał się też doskonałą okazją do promocji
zdrowia oraz zdrowego trybu życia. 2 marca 2012 r. do Lubna a później 9 marca 2012 r. do Wysokiej przyjechały panie
z Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wlkp.,
które w ramach realizacji Lubuskiego Programu Pierwotnej
Prewencji Nowotworów przeprowadziły dla naszych Pań bardzo
interesujące wykłady z zakresu:
1) Profilaktyki raka szyjki macicy – dr Piotr Gradkowski
2) Europejskiego Kodeks Walki z Rakiem – co możemy zrobić,
aby uniknąć raka? – Ewa Kardasz
3) Metod rzucenia palenia – jak pomóc osobie uzależnionej od
nikotyny? – Ewa Kardasz
4) Profilaktyki raka jelita grubego – Grażyna Małozięć
5) Profilaktyki raka piersi – Henryka Szymańska.
Oprócz powyższych, podnoszono wiele innych kwestii
związanych ze zdrowym trybem życia, np. pani psycholog
opowiadała, jakie negatywne skutki na nasze zdrowie ma stres
oraz podpowiadała, jak sobie z nim radzić. Podczas spotkania
można było sobie bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, poziom cukru
we krwi, poziom tkanki tłuszczowej, BMI. Ponadto kobiety
poinstruowane zostały jak badać sobie piersi i umiejętność tą
ćwiczyły na fantomie. Panie obecne na spotkaniu skorzystały
też z indywidualnych konsultacji z dietetykiem.
Mamy nadzieję, że teraz kobiety biorące udział w wykładach wykorzystają zdobytą wiedzę i nowe umiejętności w życiu
codziennym, a także będą ją przekazywać dalej.
S.G.
,ĆSE=P=EGQHPQN=
#"/&"407(,)"+&"*207×6Ù
+2!+"
Dla wielu uczniów
ferie są czasem niew ykorzystanym
pożytecznie.
Ze względów
finansowych
nie mają oni
mo ż l i w o ś c i
skorzystania
z e z org anizowanej
formy wypoczynku. Dlatego większość dzieci zmuszona jest do pozostawania w domu
i biernie spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem.
Jednak uczniowie ze szkoły w Stawie, jak co roku, dzięki zaangażowaniu nauczycieli bezpiecznie, ciekawie i aktywnie spędzili
pierwszy tydzień ferii. Każdego dnia na uczestników czekały
nowe atrakcje.
Program został przygotowany z uwzględnieniem oczekiwań
uczniów, którzy podczas ferii z przyjemnością skorzystaliby
z urozmaiconych i bezpłatnych zajęć.
Pierwszego dnia uczniowie pod opieką nauczycieli wybrali
się na basen w Myśliborzu. Przed wodnym szaleństwem zostali
oni zapoznani przez ratowników WOPR z zasadami bezpiecznego korzystania z basenu.
Kolejnego dnia miłośnicy tańca spędzili swój wolny czas
na dyskotece.
Na najbardziej aktywnych uczniów czekało wiele atrakcji
na zajęciach sportowych, a dla tych, którzy nie potrafili rozstać
się z komputerem, zostały przygotowane zajęcia informatyczne.
Paweł Czupryniak, uczeń klasy VI, na nudę w ferie z pewnością nie narzekał. Pracował w pocie czoła przygotowując
się do etapu wojewódzkiego konkursu z przyrody, który odbył
się 9 marca w Żarach. Trzymamy kciuki, czekając na wyniki.
Podczas tegorocznych ferii każdy uczeń z pewnością znalazł
ciekawe zajęcie dla siebie i przekonał się, że ferie w szkole wcale
nie muszą być nudne.
Aneta Pustkowska
,ĆSE=P=EGQHPQN=
,ę,+/,!7"+&,4"1/!6 '"
-,$/+& 7„ą &" %¯4
„1/!6 '"+07"'$*&+6
Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem, Z narodzenia Pana – te i inne kolędy i pastorałki rozbrzmiewały w sobotę 21 stycznia 2012 roku na hali
sportowej przy Zespole Szkół w Ściechowie. Bożonarodzeniowe Tradycje Pogranicza – Ściechów
2012 to nazwa projektu, w skład którego weszły:
Konkurs Plastyczny i XIII Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej. Sam Festiwal ma swoja długą
tradycję – na początku, 13 lat temu, nosił nazwę
Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej,
od czterech lat równocześnie z nim organizowany
jest tematyczny Konkurs Plastyczny. W tym roku
Konkurs Plastyczny odbył się pod hasłem „Kolędnicy” i polegał na wykonaniu pracy przestrzennej
w dowolnej technice. Projekt był dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Jego celem było ukazanie tradycji i obrzędów świątecznych w Polsce i w Niemczech. W myśl zasady
„z różnic tworzymy wspólną tradycję” oba kraje zaprezentowały
zwyczaje w swoich krajach dzieląc się nimi z sąsiadami. Stąd
też polskie dzieci śpiewały kolędy i pastorałki, a niemieckie
dzieci zaprezentowały bożonarodzeniowy taniec do przejmującej muzyki pt. „Schöne Welt”. Polskie dzieci przygotowały
prace przestrzenne o tematyce kolędniczej a niemieckie dzieci
noworoczne talizmany szczęścia z filcu i marcepana. To właśnie ukazanie tych subtelnych różnic w obchodzeniu Bożego
Narodzenia i Nowego Roku było motywem przewodnim projektu pod wspólnym tytułem „BOŻONARODZENIOWE
TRADYCJE POGRANICZA ŚCIECHÓW 2012”.
Wspólnym akcentem integrującym dzieci i dorosłych w obu
krajów był happening polegający na wspólnym malowaniu
portretu Mikołaja.
Niewątpliwie ze względu na wiele walorów projektu patronat
honorowy objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta
Polak, a patronat medialny – Informator Lubuski.
Gospodarzem imprezy była dyrektor Zespołu Szkół Grażyna Maślej i ksiądz proboszcz Krzysztof Jarzynka. W przy-
gotowaniach i przeprowadzeniu Festiwalu brali udział wszyscy
nauczyciele i pracownicy szkoły.
Na uroczystości obecnych było wielu gości: Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz, Zastępca Wójta Małgorzata
Miszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Artur Terlecki,
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, sponsorzy i mieszkańcy gminy.
Gościliśmy również Petera Struma i nauczycieli oraz uczniów ze
współpracującej z gminą szkołą w Niemczech z Briesen Markt.
Tradycyjnie otwarcia drugiej części projektu, a więc XIII
Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej dokonali dyrektor szkoły i ksiądz proboszcz.
Do konkursu zgłosiło się 80 wokalistów. Oceniani oni byli
przez jury, w skład którego zasiedli: ksiądz kanonik Zbigniew
Woźniak – referent do spraw muzyki Archidiecezji Szczecińskiej, wykładowca muzyki na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Szczecińskiego, Agata Cielecka – nauczyciel Zespołu Szkół
nr 1 w Pyrzycach, Sergiusz Sokołow – instruktor Grodzkiego
Domu Kultury, muzyk, realizator nagrań oraz tradycyjnie od
13 lat (z wyjątkiem jednego roku) Elżbieta Kwaśniewicz.
Oto wyniki XIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej:
Kategoria uczniów klas 0-3:
I miejsce – Julia Ignyś
II miejsce – Aleksandra Rubaszewska
III miejsce – Iga Niekrewicz
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Katarzyna Skarżyńska, Kamila Gabryś, Amelia Jastrzębska, Oliwia Królikowska,
Sylwia Jarnut
Kategoria uczniów klas 4-6:
I miejsce – Zuzanna Zielińska
II miejsce – Aleksandra Pieczkowska
III miejsce – Katarzyna Milenik
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Monika Kosecka, Han-
,ĆSE=P=EGQHPQN=
na Toruńczak, Agata Gąsiorek, Roksana Scecewicz, Oliwia
Piaskowska, Wiktoria Kalarus
Kategoria uczniów gimnazjum:
I miejsce – Julia Pampuchowicz
II miejsce – Agnieszka Bandziak
III miejsce – Aleksandra Polewska
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Anita Jakuszewska,
Julia Miszczak, Dorota Jamróz, Zuzanna Adamska, Katarzyna
Zwolińska
Nagrodę Grand Prix otrzymała Julia Bury.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom za uczestnictwo
i drobny upominek.
Wraz z wręczaniem nagród odbył się Koncert Laureatów. Po
nim nastało ogłoszenie nazwiska zdobywcy Nagrody Publiczności – w tym roku zdobiła ją Anita Jakuszewska. Rozlosowano
również nagrody dla publiczności.
Na Konkurs Plastyczny „Kolędnicy” przygotowano 58 prac.
Oceniało jury w składzie: Janusz Moraczewski – artysta plastyk
z Myśliborza, Ewa Czyżniejewska - nauczyciel plastyki. Oto
wyniki:
Wśród uczniów klas 1-3:
I miejsce – Igor Tylman
II miejsce – Patrycja Domian
III miejsce – Filip Światłowski
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Aleksandra Klóska,
Julia Kochan, Konrad Macioszek, Nikola Iwaszko, Klaudia
Pirzecka, Nadia Pustkowska, Sylwia Jarmut
Kategoria uczniów klas 4-6:
I miejsce – Weronika Judek
II miejsce – Michał Światłowski
III miejsce – Zuzanna Czupryniak
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Oskar Budziński, Anita
Sikorska, Eryka Lewandowska, Klaudia Szulczyńska
Kategoria uczniów gimnazjum:
I miejsce – Kamila Szmyt
II miejsce – Emilia Tokarczyk
III miejsce – Aleksander Kozłowski, Rafał Zając
Wszystkim nagrodzonym, w czasie uroczystego spotkania
w Ściechowie osobom, gratulujemy.
Tak naprawdę każdy z wykonawców może czuć się zwycięzcą – prace plastyczne były bardzo ładne, wokaliści byli
bardzo dobrze przygotowani, pokonali tremę, własne słabości,
ale przede wszystkim wydłużyliśmy okres świąt Bożego Narodzenia – magicznych świąt, gdzie dobro, prawda, miłość,
wzajemny szacunek i tolerancja podkreślane są szczególnie.
Redakcja w imieniu organizatorów serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia projektu: XIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej
i Konkursu Plastycznego.
A. Żołędziewska
(KJGQNO-EãGJACK
VUP=JE=
Ľ VUP=FIU(KN?V=G=‡
14 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Stawie wzięli udział
w corocznym Konkursie Pięknego Czytania. Impreza promująca
dbałość o kulturę słowa i rozwijająca potrzeby czytelnicze dzieci,
w tym roku, dla uczczenia pamięci Starego Doktora, odbyła się
pod hasłem „Czytajmy Korczaka”. Celem konkursu było rozwijanie
potrzeb czytelniczych uczniów, dbałość o kulturę słowa, kształcenie
umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu, stworzenie
dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności. Natomiast
komisja konkursowa brała pod uwagę płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację czytanego fragmentu
(wrażenie artystyczne) i dobór lektury.
Przyznano nagrody w dwóch kategoriach: w kategorii klas
II-III najlepszą okazała się Klaudia Różniak, a w kategorii klas
IV-VI Zuzanna Czupryniak.
Aneta Pustkowska
,ĆSE=P=EGQHPQN=
,0v6 %Ù407(,)"4ą &" %,4&"
Wiele się dzieje w szkole w Ściechowie. Przede wszystkim
uczniowie zgłębiają tu tajniki wiedzy, ale żeby nie było nudno organizowane są różne spotkania i uroczystości. 24 stycznia 2012
roku uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Najpierw
zaproszono Babcie i Dziadków do obejrzenia części artystycznej.
Uczniowie zerówki i klasy III zaśpiewali przygotowane przez
siebie piosenki, natomiast klasa II przedstawiła inscenizację.
Gromkie brawa, które otrzymały dzieci po swoich występach,
upewniły je, że występ bardzo się wszystkim podobał.
Po części artystycznej wszyscy udali się do klas na poczęstunek przygotowany przez mamy naszych uczniów. Przy stołach
goście dzielili się wrażeniami i serdecznie przytulali swoje
wnuki, dziękując za otrzymane laurki i podarki.
9 lutego 2012 roku w Szkole Podstawowej odbył się bal
karnawałowy dla uczniów zerówki i klas I - III. Wszystkie
dzieci miały kolorowe i bardzo ciekawe stroje. Były księżniczki,
wojownicy, wróżki, tygryski, misie i inne bajkowe postacie.
Zabawę poprowadził uczeń z klasy II - Artur Radomski.
Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego przygotowały i przeprowadziły szereg konkursów i zabaw. Prawie każde dziecko mogło
w nich wziąć udział i otrzymać drobny upominek lub słodycz.
Wychowawcy klas z pomocą rodziców zorganizowali poczęstunek.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a dla wielu dzieci ta zabawa zostanie długo w pamięci jako pierwszy bal karnawałowy.
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie klasy I B z pomocą wychowaw-
cy przygotowali tematyczny montaż słowno-muzyczny. Chłopcy
przedstawili wiersze, skecze i anegdotki o kobietach, a dziewczęta
zaprezentowały ciekawe tańce do piosenek o kobietach.
Ponadto w każdej klasie chłopcy przygotowali drobne
upominki dla swoich koleżanek i nauczycielek. Bardzo się to
chwali, że młodzi ludzie uczą się szacunku i wdzięczności dla
płci pięknej. W ten sposób pobyt w szkole jest przyjemniejszy,
zacieśniają się więzi przyjaźni a nawet pierwszych miłości.
Cieszymy się, że młodzież włącza się w życie szkolne. Mamy
nadzieję, że dzięki temu będziemy jako społeczność szkolna
jeszcze bardziej zżyci i chętni do wspólnej pracy, szczególnie
zdobywania wiedzy.
A. Żołędziewska
!7&"õ-1/,+07(,v64ą &" %,4&"
21 marca obchodzony jest w całej Polsce jako Dzień Wagarowicza. W naszej szkole już od dawna odeszliśmy od tej tradycji
i w tym dniu obchodzimy Dzień Patrona Szkoły - Tadeusza
Kościuszki. W tym roku, ze względu na wyjazd grupy uczniów
do Niemiec, uroczystość ta została przesunięta na 22 marca.
Już od rana zauważyć można było, że dzień ten będzie bardzo
uroczysty. Uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych,
a w powietrzu unosiła się atmosfera zdenerwowania. Spowodowane to było konkursem, który miał się odbyć tuż po apelu.
Część oficjalną przygotowali uczniowie klasy II i III Szkoły
Podstawowej pod kierunkiem wychowawców: Wiesławy Bazylak
i Joanny Światłowskiej. Dzieci odtworzyły nam krótki życiorys
naszego patrona, najważniejsze wydarzenia z jego kariery wojskowej a na zakończenie zatańczyły ludowy taniec - krakowiak.
Potem maluchy poszły pożegnać Panią Zimę, a gimnazjaliści
przystąpili do Konkursu o Patronie Szkoły.
Konkurs składał się z kilku etapów. Uczniowie oceniani
byli przez jury w składzie: Monika Łukasik - nauczyciel fizyki,
chemii i Natalia Radomska - nauczyciel języka angielskiego.
Po podsumowaniu wszystkich punktów jury ogłosiło wynik
a dyrektor szkoły p. Grażyna Maślej wręczyła nagrody :
Oto wyniki konkursu indywidualnego wiedzy o Patronie:
I miejsce – Karolina Sidor
II miejsce – Piotr Nowak
III miejsce – Karolina Skaskiewicz
Wyniki konkursu międzyklasowego:
I miejsce – klasa III A
II miejsce – klasa III B
III miejsce – klasa I B
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i nagrodzonym!
Całą uroczystość przygotowali uczniowie z Samorządu
Uczniowskiego pod opieką p. Ewy Czyżniejewskiej.
A. Żołędziewska
,ĆSE=P=EGQHPQN=
$&*+7'2*4ą &" %,4&"
3& "*&01/7"*4,'"4¯!714
)220(&"$,41"+&0&"01,v,46*
W naszej szkole tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną sportową. Reprezentanci osiągają niemałe sukcesy w tej
dyscyplinie sportowej.
1.03.2012 r. w Krośnie Odrzańskim rozegrano f inał
wojewódzki Lubuskiej Gimnazjady Młodzieży w tenisie
stołowym dziewcząt. Reprezentacja naszego gimnazjum
odniosła wielki sukces - zajęła II miejsce. Stela Startek
i Marta Kandemir – reprezentantki naszego gimnazjumwygrały kolejno z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze 3:0,
w półfinale pokonały 3:1 Gimnazjum nr 2 z Międzyrzecza.
Niestety w finale przegrały z Gimnazjum z Otynia 1:3.
2.03.2012 roku w Krośnie Odrzańskim rozegrano finał
wojewódzki Lubuskiej Gimnazjady Młodzieży w tenisie stołowym chłopców. Reprezentacja naszego gimnazjum powtórzyła
sukces dziewcząt i zajęła również II miejsce w województwie.
Arkadiusz Jachimowski i Kacper Malewicz pokonali kolejno Gimnazjum w Górkach Noteckich 3:0, Gimnazjum nr 2
w Słubicach 3:0, w półfinale po zaciętym boju pokonali 3:2
Gimnazjum z Krosna Odrzańskiego. W wielkim finale niestety
przegrali Gimnazjum z Drzonkowa 0:3.
Wszystkim naszym zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.
M. Konieczka
02( "06+076 %1"+&0&01¯4
Klub Sportowy „UNIA” Lubiszyn-Tarnów istnieje od 1990 r.
Od początku głównym trenerem tenisistów stołowych jest Jarosław Malinowski. Oprócz tego aktualnie drugim trenerem
jest Marek Konieczka. Zespół tenisistów liczy 20 osób. Trenują
codziennie. Od początku istnienia klubu osiąga niebywałe sukcesy
jak na tak mały klub i tak ograniczony budżet. Do największych
osiągnięć naszych tenisistów należy z pewnością złoty medal
Martyny Łebek, srebrny krążek Kamila Radominy oraz brązowy
Natalii Jarzyny w Międzynarodowym Turnieju w Hasselt w Belgii. Tylko w I kwartale tego roku drużyna Jarosława Malinowskiego brała udział w 11 turniejach, z czego z każdego wracają
z kolejnymi sukcesami sławiąc tym samym Gminę Lubiszyn.
Podczas XIV Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Seniorów w tenisie stołowym rozgrywanym
12.02.2012r. w Kostrzynie n/O zawodniczki KS „UNIA” Lubiszyn – Tarnów wywalczyły 2 medale. W grze podwójnej Natalia
Jarzyna i Martyna Łebek zdobyły srebrny krążek, a brązowy para
mieszana w składzie Natalia Jarzyna oraz Michał Kępowicz.
26.02.2012r. w Gorzowie Wlkp. odbyły się eliminacje do
turnieju „Przeglądu Sportowego” i Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w kategorii żaków. Reprezentantka KS „UNIA” Lubiszyn – Tarnów Paulina Malewicz z SP Lubiszyn zajęła III miejsce,
co dało jej awans do Finału Centralnego. Następnego dnia na
tym samym turnieju, w kategorii chłopców nasi reprezentanci
Marcel Łebek i Dawid Radomski uplasowali się na X pozycji.
28.02.102r. w Drzonkowie k/ Zielonej Góry odbył się Finał
Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
w kategorii dziewcząt szkół podstawowych. SP Lubiszyn, reprezentowana przez Alicję Łebek i Paulinę Malewicz zajęła
I miejsce. Dzięki temu dziewczęta pojadą na Mistrzostwa Polski
do Rawy Mazowieckiej.
Po meczu, który miał miejsce w Gorzowie Wlkp. dnia
3.03.2012r. nasz klub po wygranym miejscu z drużyną GKS
Gorzovia awansowała na II miejsce w tabeli IV ligi. Dzięki
temu klub ma realne szanse awansować do III ligi.
4.03.2012r. w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie) KS „UNIA”
Lubiszyn – Tarnów w składzie Martyna i Alicja Łebek, Natalia
Jarzyna oraz Stela Startek wywalczyła II miejsce w Półfinale
Strefowym II ligi kobiet, tym samym awansowała do Finału
Strefowego, w którym udział wezmą 4 najlepsze ekipy grupy dolnośląsko – lubuskiej. Finał strefowy rozegrany będzie
w Lubsku 25.03.2012 r. Trzymamy kciuki za naszą drużynę.
Jarosław Malinowski
02( "060-,/1,4"+076 %!7&"4 7×1
07 lutego 2012 r. w Lipkach Wielkich odbyła się Powiatowa
Spartakiada Młodzieży Szkół Podstawowych w piłce ręcznej
dziewcząt. SP Lubiszyn, w składzie: Katarzyna Kotecka, Wiktoria Miszkiewicz, Adrianna Zawadzka, Laura Strzelecka,
Paulina Balukiewicz, Edyta Lipińska, Alicja Łebek, Paulina
Skaskiewicz, Karolina Nowak, Pamela Sławecka i Paulina Cichała wywalczyła I miejsce pokonując Baczynę 9:0, Kostrzyn
nr 2- 7:0, czy Kostrzyn nr 4- 3:0.
Dokładnie miesiąc później, 07 marca w 2012r. w Lipkach
Wielkich miała miejsce Powiatowa Spartakiada Młodzieży
Gimnazjalnej również w piłce ręcznej, ale tym razem rywalizowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Gimnazjum ze
Ściechowa, grające w składzie: Daria Bednarczyk, Stela Startek,
Angelika Bednarczyk, Emilia Tokarczyk, Klaudia Czajczyńska,
Justyna Żubińska, Karolina Sidor, Sara Kendemir, Aleksandra
Kurczewska, Anita Jakuszewska, Daria Legezińska, Marta
Tokarczyk, Dominika Klóska, Patrycja Wasiak i Natalia Tokarczyk zajęło II miejsce. I miejsce przypadło Gimnazjum nr 2
z Kostrzyna n/O tylko dlatego, że miało od naszych dziewcząt
lepszy bilans bramkowy.
Serdecznie gratulujemy naszym drużynom i liczymy na ich
kolejne sukcesy.
Jarosław Malinowski
,ĆSE=P=EGQHPQN=
(,+(2/04&"!76
,$*&+&")2&076+
Po co poznawać historię własnego regionu? Na pewno dla
niej samej, z ciekawości, by wiedzieć, cieszyć się zdobytą wiedzą,
móc powiększać grono „wtajemniczonych” i żeby wzbogacać się
o nowe doświadczenia i przeżycia. Także po to, by rozumieć, co
się dzieje wokół nas, by rozumieć siebie i wspólnotę, do której
się należy – Gminę Lubiszyn, Polskę, Europę, świat – a lepiej
rozumiejąc, lepiej wypełniać zobowiązania do odpowiedzialności. Wszak „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” – jak
pisał Cyprian Norwid.
Taki cel przyświecał organizatorom IX Gminnego Konkursu
Wiedzy o Gminie Lubiszyn pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna”,
który odbył się 20.03.2012 r. w Szkole Podstawowej w Lubiszynie. Konkurs corocznie organizują: dyrektor SP Lubiszyn - Jan
Byczkiewicz i nauczyciel historii – Wiesława Horbatowska.
Szczególną atrakcją konkursu była wystawa pamiątek historycznych przedstawiona przez emerytowanego żołnierza wojsk
lotniczych Jana Lewka – miłośnika historii i śladów przeszłości.
Do konkursu przystąpiło pięć szkół
podstawowych z terenu naszej gminy, które
reprezentowane były przez trzyosobowe
drużyny: Szkoła Podstawowa w Baczynie
(Jakub Bornikowski, Oliwia Bachorowicz,
Julia Jaroszczak), Szkoła Podstawowa
w Stawie (Mateusz Jagielski, Paweł Czupryniak, Bryan Droba), Szkoła Podstawowa w Lubnie (Wiktoria Owsianik, Agata
Gonciarz, Weronika Witkowska), Szkoła
Podstawowa w Lubiszynie (Paulina Tokarczyk, Adrianna Zawadzka, Wiktoria Miszkiewicz) i Szkoła Podstawowa w Wysokiej
(Albert Światłowski, Miszela Szmyt).
Każda drużyna miała za zadanie odpowiedzieć na jedno pytanie spośród 20
w czterech turach, odpowiedzieć na dwa
pytania przygotowane przez poszczególne
drużyny w dwóch turach, rozwiązać krzyżówkę i rozpoznać trzy obiekty z terenu
naszej gminy. Za każdą prawidłową odpowiedź można było uzyskać max 2 punkty.
Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą. Uczestników oceniała komisja w składzie: Sylwia Guszpit (Urzędnik
Gminy Lubiszyn), Katarzyna Hajnrych (dyrektor SP Lubno)
i Jan Byczkiewicz (dyrektor SP Lubiszyn). Pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Lubiszyna, drugie drużyna ze Stawu, trzecie
drużyna z Baczyny, czwarte miejsce przypadło Wysokiej, a piąte
miejsce zajęła reprezentacja z Lubna.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Jak co roku, konkurs zakończył się słodkim poczęstunkiem w przyjacielskiej
atmosferze. Takie spotkania to sprawdzian nie tylko z wiedzy
o naszym regionie, ale również okazja do spotkań integrujących
uczniów różnych szkół we wspólnym przedsięwzięciu.
Składamy gratulacje zwycięzcom i zapraszamy do udziału
w konkursie w przyszłym roku.
Wiesława Horbatowska
Ľ'"0&"õ4)"0&"/!,ąÙ+&"0&"‡
Grupa przedszkolaków z Lubiszyna: Natalia Krupieńczyk,
Amelia Szczepaniak, Justyna Kowalska, Martyna Zinyk, Jessica Kolasińska, Julia Sip pod kierunkiem nauczycielki Lucyny
Wensierskiej wykonała pracę plastyczną z użyciem liści, gałązek, mchu,owoców drzew itp., która wzięła udział w konkursie
organizowanym przez Nadleśnictwo Różańsko. Konkurs ten
polegał na wykonaniu zbiorowej pracy plastycznej z użyciem
materiałów naturalnych z lasu. Praca musiała mieć formę dużego
plakatu – co najmniej A2. Tematem pracy była jesień w lesie
widziana oczami dzieci. Dnia 16 marca 2012 nasze Przedszkole
odwiedziła Pani leśnik Marcelina Gosiewska, która przywiozła
dyplom dla naszego przedszkola za zajęcie III miejsca. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo. Przy tej okazji Pani Marcelina przeprowadziła również
z dziećmi pogadankę nt. zachowania w lesie oraz korzyści, jakie
daje nam las. Uczestnictwo dzieci w konkursach ekologicznych
uwrażliwia je na piękno otaczającej przyrody, dzieci zdobywają
wiedzę o lesie i jego mieszkańcach. Gratulujemy naszym przedszkolakom i życzymy dalszych sukcesów.
B.B.
,ĆSE=P=EGQHPQN=
)"( '
7ę,v+&"/7*&
,$¯)+,-,)0(&
-/,'"(1
Ľ407601(&"(,
),/6ą4&1‡
Czy pomaganie jest przyjemne? Czy szmaciana laleczka
może uratować życie dziecka?
Celem projektu było:
• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji
i otwartości na inne kultury,
• pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne,
ale także przyjemne,
• zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone
W miesiącu lutym i marcu w naszej szkole odbyły się lekcje
z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w ramach programu
„ Ministerstwo Obrony Narodowej”. Zajęcia miały na celu
przybliżenie młodzieży współczesne wyzwania stojące przed
polską armią. Dwugodzinny cykl spotkań prowadzonych przez
podoficera Wojska Polskiego kpr Marcina Kamińskiego spotkał
się z dużym zainteresowaniem uczniów. Urozmaicona forma
prelekcji wzbogacona prezentacją współczesnego wyposażenia
sił zbrojnych oraz projekcją filmów i zdjęć stanowiła niewątpliwy atut i przyczyniła się do żywego zainteresowania uczniów.
W ramach zajęć uczniowie naszej szkoły będą także uczestniczyć w uroczystych obchodach 50 -lecia XII Kołobrzeskiego
Pułku Piechoty. uroczystości będą miały miejsce 16 marca
i rozpoczną się mszą św., po której odbędzie się uroczysty apel.
W programie obchodów przewidziana jest także prezentacja
wozów bojowych.
Marcin Trojecki
(,+(2/0
*1"*16 7+6
Zespół Szkół w Baczynie jako jedyna w gminie Lubiszyn
uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Wszystkie Kolory
Świata”. Cała akcja cieszyła się dużym zaangażowaniem dzieci
i młodzieży. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty informujące
rodziców, pracowników i uczniów o rozpoczęciu projektu. Za
całość odpowiadały pani Iwona Wojciechowska i pani Anna
Sulmińska. Na lekcjach informatyki, sztuki i techniki nauczyciele przeprowadzili szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
w czasie których uczniowie „zwiedzili” wszystkie kontynenty
świata. Zapoznali się z warunkami i trybem życia dzieci mieszkających w Afryce i innych miejscach na Ziemi. W ten sposób
uczestnicy projektu wybrali kraj, z którego pochodzić miała
ich laleczka. Na w/w przedmiotach uczniowie szyli szmaciane
laleczki, a każda z nich otrzymała akt urodzenia. Od 25 stycznia
przygotowaliśmy wystawę wszystkich laleczek na szkolnym
korytarzu. Wzbudziła ona podziw i zachwyt wśród oglądających. 27 stycznia podczas uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka zaproszeni goście mogli zakupić laleczki dla swoich
wnuków. Kolejny raz prace zostały wystawione podczas zebrań
z rodzicami. I tu też laleczki cieszyły się dużym uznaniem.
Uczniowie naszej szkoły także mogli nabyć szmaciane lalki
w czasie długich przerw.
Zebraliśmy 420 zł. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział
w tym projecie. Te działania zostaną długo w naszej pamięci,
a dzieci doświadczyły, że pomaganie jest przyjemne i daje dużo
radości.
Iwona Wojciechowska i Anna Sulmińska
!)07(¯v-,!014,46 %
Dnia 01.03.2012 odbył się w Zielonej Górze finał Przedmiotowego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych.
Do etapu finałowego zakwalifikował się uczeń Szkoły Podstawowej w Baczynie Jakub Bornikowski, który znalazł się wśród
15 najlepszych „małych matematyków rejonu gorzowskiego”.
W finale wojewódzkim zajął 16 miejsce spośród 92 uczestników uzyskując wynik 62,5% poprawnych odpowiedzi. Nauczycielem matematyki Jakuba jest mgr Jan Kłosek.
Serdecznie gratulujemy Kubie uzyskanego wyniku tym bardziej, że od kilku lat żaden uczeń naszej gminy nie był finalistą
takiego konkursu.
Jan Kłosek
,ĆSE=P=EGQHPQN=
)Q>QOGE(KJGQNO/A?UP=PKNOGE
AHEIEJ=?FA
16 marca w Kostrzyńskim Centrum Kultury odbyły się
eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
podczas których zaprezentowało się 42 wykonawców reprezentujących poszczególne gminy powiatu gorzowskiego.
Rada Artystyczna w składzie: Paulina Solska (RCAK Zielona
Góra), Anna Żytkowiak i Włodzimierz Szypuła po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wybrała laureatów, którzy uzyskali
nominację do reprezentowania powiatu w finałowym konkursie,
który odbędzie się w dniach 11-12 maja w Sulechowie.
Było to prawdziwe święto poezji, a wykonawcy potwierdzili,
że piękno słowa polskiego, piękno poezji jest im bardzo bliskie.(www.kck.kostrzyn).Publiczne Gimnazjum w Ściechowie
reprezentowały: Paulina Szymańska, Julia Pampuchowicz
i Karolina Sidor - uczennice klasy III A. Julia Pampuchowicz
uzyskała tytuł laureata i została nominowana do konkursu
finałowego - rozgrywek wojewódzkich, które odbędą się 11
maja w Sulechowie. Gratulujemy!
A. Żołędziewska
wyróżnienie. Choć starsi uczestnicy – Paulina Balukiewicz
i Kacper Niekrewicz w tym roku nie zdobyli laurów, mogą
jednak uważać się również za zwycięzców, gdyż znaleźli się
przecież wśród najlepszych i najodważniejszych. Recytacja,
bowiem, to nie taka łatwa sztuka, ponieważ wiąże się nie tylko
z umiejętnością pięknego mówienia, ale również z pokonaniem
tremy przed publicznością i jurorami.
Gratulujemy więc naszym małym artystom, ich instruktorom i rodzicom.
A. Stróżyńska
W piątek, 16.03.2012 r. w Kostrzyńskim Centrum Kultury
odbyły się eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, w których wzięło udział czworo uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Lubiszynie przygotowanych przez p. Hannę
Mendowską i p. Alicję Nowik – Stróżyńską.
Młodszą grupę wiekową reprezentowały: Klaudia Szczepaniak i Kornelia Pampuchowicz, a starszą – Paulina Balukiewicz
i Kacper Niekrewicz.
Rada Artystyczna po wysłuchaniu 42 wykonawców reprezentujących poszczególne gminy powiatu gorzowskiego wybrała
po 3 laureatów z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali nominację do reprezentowania powiatu w finałowym konkursie.
Odbędzie się on w dniach 10-11 maja 2012 roku w Sulechowie.
Jadną z laureatek w kategorii młodszych wykonawców została Kornelia Pampuchowicz, a Klaudia Szczepaniak otrzymała
7ĚU?E=LNVA@OVGKH=SVEãPA
Różne smaki
Mała Agatka po obiedzie w przedszkolu:
-wolałabym zjeść coś lepszego
-a co Twoim zdaniem byłoby lepsze?
- Uważam, że lepszy byłby lizak.
Święty z rowerem
Na religii pani nauczycielka pokazuje dzieciom
Św. Józefa i Maryję na obrazku z aureolami na głowie
Szymek po chwili zastanowienia pyta:
A po co oni mają te rowery na głowie?
Nie lubi hałasu
Na zajęciach z plastyki ktoś porozlewał wodę po stole
Nauczycielka pyta dzieci : kto to zrobił?
A nie będzie krzyku?- pyta Mikołaj
Nie-odpowiada Pani
No to ja to wylałem.
Wiosna na wsi
Na zajęciach pani rozmawia z dziećmi o zmianach w przyrodzie wiosną.
Dzieci odpowiadają: Będzie ciepło, będzie można chodzić bez
kurtek, będzie świeciło słońce,
Będą kwitły kwiaty… i będzie można wywalać gnój.
Trudne sprawy
Emil, dlaczego bijesz dzieci? –pyta nauczycielka
-Nie mam ci nic więcej do powiedzenia w tej sprawie –odpowiada chłopczyk
,ĆSE=P=EGQHPQN=
2!7" %4)& &"04"$,+&"7+ &"
@VEĆLKVJ=IUDEOPKNEãJ=OPãLJAFIEAFO?KSKĆ?EJ=OVAFCIEJU
Brzeźno (niem. Briesenhorst) – wieś sołecka położona 3
km w kierunku północno- zachodnim od Lubiszyna, przy
drodze do Myśliborza. Wieś ma kształt tzw. wielodrożnicy,
posiada status sołectwa, do którego należą Buszów i Łąkomin.
We wsi znajduje się niewielkie (ok. 2 ha) bezimienne jezioro.
W centrum, na rozległym placu wzniesiono kościół otoczony
niewysokim płotem drewnianym. W 1967 r. w obrębie placu
kościelnego wzniesiona została dzwonnica.
Początki Brzeźna sięgają 1751 roku, kiedy to na dobrach
królewskich Królestwa Pruskiego, radca dworu Nerger, utworzył
kolonię, która pierwotnie wchodziła w skład mosińskiego okręgu
leśnego. Osada powstała w sąsiedztwie istniejącej w Buszowie
Kuźnicy. W początkowym okresie w miejscowości osiedlono
24 kolonistów, przybyłych z Wittenbergii. W roku 1769 sprowadzona została kolejna grupa osadników. W XIX wieku wieś
przeszła w posiadanie Rejencji Frankfurckiej. Od tego momentu
nastąpił intensywny rozwój wsi. Po drugiej stronie jeziora założono kolejną część miejscowości zwaną Neue Briesenhorst
(Nowe Brzeźno). Zamieszkujący wieś mieszkańcy byli wyznania
protestanckiego, początkowo uczęszczali na nabożeństwa do
zorganizowanej w budynku szkoły Sali modlitwy. W 1867 roku
Brzeźno 1921
wzniesiono istniejący do dzisiaj kościół. Powstał on na rzucie
prostokąta z wyodrębnioną częścią ołtarzową, w kształcie pięcioboku. Spośród budowli sakralnych świątynia wyróżnia się
dekoracyjnym układem elementów konstrukcyjnych. Z pierwotnego wyposażenia do dnia dzisiejszego zachowała się ambona,
do której dodano w późniejszym okresie dekoracje oraz znacznie
Brzeźno 1921
przekształcona mensa ołtarza. Pozostałe elementy wyposażenia
pochodzą z późniejszego okresu.
Po zakończeniu II wojny światowej świątynię przejęli katolicy i konsekrowali 16 września 1945 roku pod wezwaniem
Narodzenia NM Panny. Administracyjnie należy do parafii
w Lubiszynie. We wsi funkcjonowała szkoła podstawowa, początkowo jako samodzielna placówka oświatowa,
następnie jako filia
Szkoły podstawowej w Lubiszynie.
Ostatecznie uległa
likwidacji w 1999
rok u. Obecnie
wieś zamieszkuje
325 mieszkańców.
Brzeźno szkleśniczówka 1925
Opr. J. Byczkiewicz
Brzeźno 1921
wydawca: URZĄD GMINY LUBISZYN; Plac Jedności Robotniczej 1; 66- 433 Lubiszyn
Redaktor Naczelny – Małgorzata Miszkiewicz
współredagujący – pracownicy Urzędu oraz nauczyciele i mieszkańcy z terenu gminy Lubiszyn
druk – Drukarnia Gofin, drukarnia.gofin.pl

Podobne dokumenty

Lubiszyńskie Wieści 2/2012

Lubiszyńskie Wieści 2/2012 opinii zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze jak i Komisji Rewizyjnej, Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok. Budżet Gminy n...

Bardziej szczegółowo

wieści - Lubiszyn

wieści - Lubiszyn Województwa Lubuskiego a jednostkami samorządu terytorialnego, działającymi w partnerstwach. Będzie dotyczył ustalenia wspólnych celów rozwojowych, do których realizacji dążyć zamierzają wszystkie ...

Bardziej szczegółowo