Informator polski - Politechnika Wrocławska

Komentarze

Transkrypt

Informator polski - Politechnika Wrocławska
STUDIA MAGISTERSKIE
II STOPNIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
politechnika wrocławska
O projekcie
Od 1 września 2009 roku Politechnika Wrocławska realizuje projekt pt. „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej” - projekt programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Dzięki pozyskanym środkom, nasza uczelnia mogła stworzyć wyjątkową ofertę studiów magisterskich II stopnia
w języku angielskim.
Obecna oferta edukacyjna PWr wyróżnia się nowatorskością i nowoczesnością – obejmuje aż 18 specjalności
na kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki krajowej oraz unijnej. Szacuje się, że jeszcze przez co najmniej 10 kolejnych lat będziemy odnotowywać wyraźne zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków na
rynku pracy.
Studia II stopnia w języku angielskim gwarantują naukę w międzynarodowej atmosferze. Osoby, które wybiorą
edukację w języku obcym, mają szansę na naukę w towarzystwie kolegów i koleżanek z całego świata. Ponadto część specjalności jest realizowana we współpracy z uczelniami partnerskimi, dzięki czemu studenci mają
możliwość realizacji części programu za granicą.
Studia II stopnia w języku angielskim to elitarny wybór. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych stworzono materiały dydaktyczne oraz skrypty, jak również zakupiono zagraniczne podręczniki specjalnie na potrzeby studentów tych specjalności. Uczelnia została ponadto zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt dla studentów niepełnosprawnych. Dla wszystkich anglojęzycznych specjalności wyznaczono opiekuna, który służy żakom wsparciem
przez cały okres realizacji studiów.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu:
www.studia.pwr.wroc.pl.
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
LĄDOWEGO I WODNEGO
O wydziale
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa – Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF). Studenci tego wydziału mają możliwość
odbywania jedno- i dwusemestralnych studiów w jednej
z ponad dwudziestu zachodnich uczelni partnerskich
w ramach programu ERASMUS. Mogą także brać udział
w specjalistycznych praktykach studenckich, realizując zadania związane z problematyką dotyczącą budownictwa,
począwszy od niewielkich domów jednorodzinnych, a na
budowie autostrad czy mostów skończywszy. Ponadto
każdy absolwent wydziału ma prawo ubiegać się o tytuł
Inżyniera Europejskiego i rejestrację w FEANI (Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów), jeśli należy do stowarzyszenia naukowo-technicznego zrzeszonego w NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Na
Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego znajdują
się Akredytowane Laboratoria Badawcze: Akredytowane
Laboratorium Instytutu Budownictwa oraz Akredytowane Laboratorium Obiektów Infrastruktury Transportowej
w Instytucie Inżynierii Lądowej, gdzie wykonuje się badania i ekspertyzy dla przemysłu, m.in.: oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa mostów, hal przemysłowych,
zabytków, budynków. Wykonuje się tu również badania
wpływu zmian temperatury na materiały budowlane
i opracowuje standardy projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Kierunek:
Budownictwo – studia w języku angielskim
Specjalność:
Budownictwo (Civil Engineering)
O studiach
Studia trwają 3 semestry. Na zakończenie cyklu kształcenia studenci przygotowują pracę magisterską na temat związany z projektowaniem obiektów inżynierskich.
Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę teoretyczną oraz
umiejętności praktyczne dotyczące projektowania konstrukcji, materiałów i technologii budowlanych, a w szczególności z zakresu analizy statycznej i dynamicznej oraz
wymiarowania konstrukcji żelbetowych, sprężonych, metalowych, drewnianych, ziemnych i złożonych. Uczą się,
jak wykorzystać w budownictwie zaawansowane modele
obliczeniowe i nowoczesne technologie informatyczne.
Oprócz uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoriach, seminariach i projektach studenci
mogą także brać udział w pracach studenckich kół naukowych oraz wymianie międzynarodowej. Spośród oferty
kursów wybieralnych studenci mogą wybrać przedmioty
według swoich zainteresowań i planów zawodowych.
Ukończenie studiów II stopnia daje też możliwość dalszej
nauki na studiach doktoranckich.
Perspektywy po studiach
Absolwenci są przygotowani do:
• rozwiązywania złożonych problemów projektowych,
organizacyjnych i technologicznych,
• uzyskania pełnego zakresu uprawnień budowlanych,
• opracowywania i realizacji programów badawczych,
• podejmowania pracy w firmach i instytucjach o zasięgu
międzynarodowym,
• uczestniczenia w organizacji produkcji i promocji wyrobów budowlanych,
• kontynuacji kształcenia i uczestniczenia w badaniach
i w dziedzinach związanych z budownictwem i produkcją budowlaną,
• ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania
wiedzy,
• współpracy w zespole i kierowania dużymi zespołami
ludzkimi.
Absolwenci mogą zatem pracować w biurach konstrukcyjno-projektowych, firmach wykonawczych, jednostkach
zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą transportową i obiektami budowlanymi, instytucjach badawczych
i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy
z zakresu budownictwa.
w-2
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności:
dr hab. inż. Jan Bień, prof. ndzw. PWr
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
*Dodatkowe warunki przyjęć na: www.pwr.wroc.pl.
Program studiów
Semester I
Semester II
Compulsory courses
Compulsory courses
Selected topics in physics
Selected topics in mathematics
Semester III
Compulsory courses
Dynamics
Construction project
Computational mechanics management
Master thesis seminar
Bridges
Selected topics in geoMaster thesis
Apartment building
-engineering – foundation
Underground structures –
Theory of elasticity and
urban infrastructure
plasticity
Railways
Selected topics in structuRoads, streets and
ral mechanics
airports
Concrete structures –
Bridges
objects
Foreign language
Metal structures –
objects
Advanced CAE
Hydraulics in civil engineering
Foreign language
Selected courses 0
Ethics in engineering
Ethics in business
Selected courses I
Selected courses II
Artificial intelligence in
civil engineering
Pre-stressed concrete
structures
Modern testing methods
for non-destructive
inspection of building
structures
Timber structures
Building physics
Methods of applied statistics (geostatistics)
Hydrology for engineers
Conservation and strengthening of monumental
heritage structures
Effective properties of
Sustainable housing
composites –introduction
to micro-mechanics
WYDZIAŁ
CHEMICZNY
O wydziale
Wydział Chemiczny to placówka o bogatej tradycji, różnorodności kształcenia dostosowanego do standardów
europejskich. Wydział Chemiczny to różnorodność prowadzonej tematyki badawczej. W dwóch instytutach oraz
trzynastu zakładach naukowych prowadzone są badania
podstawowe w zakresie chemii i technologii produktów
nieorganicznych (w tym dla rolnictwa), chemii i technologii polimerów, chemii surfaktantów, metalurgii chemicznej, technologii paliw i technologii ochrony środowiska.
Prowadzone są również badania w zakresie biochemii,
mikrobiologii, chemii fizycznej i teoretycznej oraz informatyki chemicznej. Badania te ukierunkowane są na rozwój nowoczesnych nanotechnologii, potrzeby przemysłu,
a także innych dziedzin gospodarki stosujących technologie chemiczne. Studenci tego wydziału mogą korzystać
z wyjazdów zagranicznych w ramach europejskich programów LLP-Erasmus oraz innych integrujących młodzież.
Wydział posiada ponadto szereg kontaktów naukowych
z uczelniami: angielskimi, niemieckimi, francuskimi,
belgijskimi, holenderskimi, hiszpańskimi i portugalskimi.
Dzięki temu studenci mają możliwość wyjazdów do różnych ośrodków zagranicznych, zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania kontaktów, przyjaźni.
Kierunek:
Chemia – studia w języku angielskim
Specjalność:
Chemia medyczna (Medicinal Chemistry)
O studiach
Studenci Wydziału Chemicznego w ciągu 3 lub 4 semestrów zdobędą wiedzę z zakresu chemii medycznej, która
łączy w sobie chemię, informatykę i farmakologię. Dowiedzą się, jak identyfikować, projektować i syntezować
związki chemiczne, które mogą być wykorzystane jako
terapeutyki. Poznają też nowoczesne metody spektroskopowe oraz zdobędą doświadczenie w zastosowaniu ich
do analizy strukturalnej. Będą uczestniczyli w wykładach,
eksperymentowali w dziedzinie chemii produktów naturalnych, metod modelowania molekularnego, metod projektowania leków, chemii kombinatoryjnej, analizy leków,
chemii i działania leków syntetycznych oraz toksykologii.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do: projektowania nowych leków, analizowania właściwości chemicznych i biologicznych farmaceutyków, analizy zależności strukturalnej leków (QSAR).
Studia te umożliwią absolwentom pracę w nowoczesnym
przemyśle chemicznym i innych dziedzinach gospodarki.
Metody badawcze, które poznają, mogą być stosowane
do projektowania i wytwarzania materiałów o zadanych
właściwościach i zastosowaniach. Będą mieli możliwość
pracy w laboratoriach analitycznych i badawczych zarówno w przemyśle, jak również w jednostkach naukowo-badawczych.
w-3
Studia 4- lub 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 1 października 2012
oraz 20 lutego 2013
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
licencjat, magister, inżynier, magister inżynier*
* Dodatkowe warunki przyjęć na: www.pwr.wroc.pl.
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. Roman Gancarz
Program studiów 3-semestralnych
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy wybieralne
Theoretical and Computational Spectroscopic Methods
Chemistry
in Medicinal Chemistry
Polymers in Medicine
Combinatorial Chemistry
Principles and Practical
Aspects of Medicinal Chemistry
Inorganic Drugs
Mathematical Methods
in Drug Design
Terminology in Chemistry
and Biotechnology
Principles of Drug Design
Advanced Organic Chemistry
Instrumental Analysis
Crystallography
Multistep Organic Synthesis
Physical Organic Chemistry
Foreign language
Electives
Molecular Modelling
Instrumental Drug Analysis
Retrieval of Technical and
Scientific Information
Graduate laboratory
Medicinal Natural Products
Electives
Synthetic Organic Drugs
Research laboratory
Graduate seminar
Toxicology
Environmental Physics
WYDZIAŁ
CHEMICZNY
Kierunek:
Biotechnologia – studia w języku angielskim
Specjalność:
Bioinformatyka (Bioinformatics)
O studiach
Studenci Wydziału Chemicznego będą przez 3 semestry
poznawali podstawy modelowania molekularnego, projektowania leków, biokatalizatorów i procesów biotechnologicznych. Będą studiowali zagadnienia z dziedziny
biotechnologii, chemii medycznej i obliczeniowej. Studia
na tej specjalności łączą wiedzę teoretyczną z pracą doświadczalną. Najlepsi studenci Bioinformatics mają możliwość realizacji pracy dyplomowej lub kontynuowania
nauki na studiach doktoranckich w uczelniach partnerskich: University of Bristol, Jackson State University, Kyoto
University lub University of Michigan.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności będą wyspecjalizowani w zakresie biologii, chemii i informatyki. Zdobytą wiedzę będą
mogli wykorzystać w projektowaniu nowych materiałów
oraz rozwiązywaniu technologicznych problemów między
innymi w biotechnologii, farmacji i bionanotechnologii.
Ukończone studia umożliwią absolwentom znalezienie
pracy w instytucjach badawczych, centrach superkomputerowych oraz w firmach zaawansowanych technologii,
gdzie wymagane jest odpowiednie przygotowanie informatyczne obok znajomości chemii, biologii i biotechnologii.
w-3
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. W. Andrzej Sokalski
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*
* Dodatkowe warunki przyjęć na: www.pwr.wroc.pl.
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Bioinformatics
Molecular Modelling
Quality Management Systems
Theoretical Chemistry
Instrumental Drug Analysis
Intellectual Property Rights and Ethical
Questions in Biotechnology
Methodology of Experimental Research Retrieval of Scientific and Technical
Information
Molecular Dynamics
Rational Drug Design
Networks and Workstations with the
UNIX Systems
Bionanotechnology
Applied Informatics
Introduction to Practical Statistics
Terrestial Ecology
Design of Biotechnological Processes
Graduate laboratory
Advanced Programming and Numerical
Methods
Graduate seminar and thesis
preparation
Graduate laboratory
Philosophy of Science and Technology
Introduction to Multimedia
in Biotechnology
Economics and Organization of Industrial Biotechnology
WYDZIAŁ
ELEKTRONIKI
O wydziale
Wydział Elektroniki jest dziś największym wydziałem na
Politechnice Wrocławskiej. Studiuje tu ponad 6000 studentów pod kierunkiem 300 nauczycieli akademickich. 60
laboratoriów specjalistycznych starannie wyposażonych
w sprzęt renomowanych firm stanowi doskonałe wsparcie procesu kształcenia. Laboratoria te są jednocześnie
otwarte na współpracę z gospodarką, oferując usługi na
najwyższym światowym poziomie. Dorobek naukowy, badawczy oraz dydaktyczny Wydziału Elektroniki jest ściśle
związany z najnowszymi technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi. Studenci Wydziału Elektroniki to osoby zafascynowane nowymi technologiami, stąd na wydziale aktywnie działa wiele studenckich kół naukowych,
które stanowią miejsce realizacji pasji, marzeń i pierwszych sukcesów zawodowych.
Kierunek:
Informatyka – studia w języku angielskim
Specjalność:
Inżyniera internetowa (Internet Engineering)
O studiach
Specjalność Internet Engineering w języku angielskim nawiązuje do wieloletnich doświadczeń Wydziału Elektroniki
w kształceniu na kierunku Informatyka w zakresie inżynierii
internetowej. Po raz pierwszy specjalność Inżynieria internetowa została uruchomiona w roku 1999 w ramach jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie na specjalności
Inżynieria internetowa obejmuje wszystkie aspekty wiedzy,
sprzętowe i programowe, potrzebne w pracy zawodowej
w zakresie informatyki. Szczególny nacisk położono na
umiejętność projektowania i zarządzania złożonymi systemami informatycznymi, a także opanowanie najnowszych
technologii wykorzystywanych w bezpiecznych usługach
internetowych i mobilnych. Program obejmuje również
umiejętność pracy zespołowej, szczególnie w grupach wielonarodowościowych. Gwarancją jakości kształcenia na
kierunku Informatyka jest certyfikat Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
Kształcenie odbywa się w trybie 3-semestralnym oraz 4-semestralnym. W przypadku programu 4-semestralnego,
studenci pierwszego semestru realizują przedmioty uzupełniające różnice programowe pomiędzy studiami infor-
matycznymi pierwszego stopnia na studiach licencjackich
(3 letnich) i inżynierskich (3,5 letnich). Po ukończeniu 1-go
semestru, studenci studiują razem ze studentami studiów
3-semestralnych, według tego samego programu. Studia
3-semestralne dostępne są wyłącznie dla absolwentów
studiów inżynierskich 1-go stopnia.
Perspektywy po studiach
Po ukończeniu tych studiów absolwenci zdobędą wiedzę
i umiejętności programistyczne potrzebne do:
• konstrukcji niezawodnych sieci i systemów komputerowych
• wykorzystania technologii internetowych (Java/XML)
• projektowania usług internetowych dla przemysłu
i handlu
• zarządzania systemami zapewniającymi bezpieczeństwo i poufność danych
• analizowania dużych zbiorów danych przy pomocy
technik data mining
• praktycznego zastosowania technik inteligentnego
przetwarzania i sztucznej inteligencji
• projektowania i programowania usług mobilnych.
Absolwenci Inżynierii internetowej pracują wszędzie:
w przedsiębiorstwach informatycznych, jednostkach
komputerowych, w jednostkach badawczych, w przemyśle, bankowości, administracji państwowej, szkolnictwie.
Kierują zespołami programistów, pracują jako architekci
systemów usług sieciowych i serwisów internetowych
(również na urządzenia mobilne), projektanci i programiści
systemów informatycznych wspierających te usługi, administratorzy sieci i systemów przemysłowych, specjaliści
w zakresie bezpieczeństwa usług.
w-4
Studia 4-semestralne lub 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia:
1 października 2012 oraz 20 lutego 2013
Opiekun merytoryczny specjalności:
dr inż. Dariusz Caban
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
licencjat, magister, inżynier, magister inżynier*
* Dodatkowe warunki przyjęć na: www.pwr.wroc.pl.
Program studiów 3-semestralnych
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Application Programming - Java
and XML Technologies
Systems Analysis and Computer
Project Management
Information Systems Modelling
IT Applications: Electronic Media Application Programmming:
in Business and Commerce
Mobile Computing
Information Systems Analysis
Advanced Databases
Discrete Mathematics
Physics
Social Communication
Foreign / Polish language and
culture
Application Programming: Data
Mining and Data Warehousing
Secure Systems and Networks
Final project
Artificial Intelligence
Internet Engineering seminar
Softcomputing
Multimedia and Computer
Visualisation
WYDZIAŁ
ELEKTRONIKI
Kierunek:
Informatyka – studia w języku angielskim
Specjalność:
Zaawansowane systemy informatyki i sterowania
(Advanced Informatics and Control)
O studiach
Program studiów jest realizowany równolegle na Politechnice Wrocławskiej i w Coventry University. Studenci mogą
wybierać przedmioty, które chcą realizować na uczelni
angielskiej. Mają również możliwość uzyskania dyplomów obydwu uczelni (dyplomu magistra na Politechnice
Wrocławskiej oraz dyplomu MSc na Coventry University).
Szczególnie przydatne mogą się okazać umiejętności prezentowania wyników własnych badań (uzyskane w ramach
przedmiotu Research Skills and Methodologies) – na tej
specjalności przewidziany jest udział studentów w warsztatach naukowych, Polish–British Workshop, organizowanych corocznie wspólnie przez oba ośrodki naukowe – brytyjski i polski. Gwarancją jakości kształcenia na kierunku
Informatyka Wydziału Elektroniki jest wyróżnienie uzyskane od Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Perspektywy po studiach
Absolwenci są wyposażeni w wiedzę w dziedzinie informatyki na zaawansowanym poziomie. Nabywają również
doświadczenia w projektowaniu praktycznych rozwiązań
informatycznych, w szczególności w projektowaniu systemów kontroli i sterowania na potrzeby przemysłu. Są przygotowani do rozwiązywania problemów informatycznych
oraz w obszarze kontroli procesów i urządzeń za pomocą
klasycznych i inteligentnych systemów komputerowych.
Mogą pracować zarówno w firmach typowo informatycznych, jak i projektujących systemy sterowania, przede
wszystkim na stanowiskach głównych projektantów, analityków systemowych oraz w działach „research and development”. Otrzymane wykształcenie na specjalności,
a przede wszystkim obycie ze specjalistyczną terminologią
angielską spowoduje, że absolwenci będą preferowani na
rynku pracy w szczególności przez międzynarodowe korporacje, gdzie wymiana informacji w języku angielskim jest
podstawą sprawnej komunikacji. Program specjalności
ukierunkowany jest również na zdobywanie umiejętności samodzielnej i zespołowej pracy naukowo-badawczej,
a więc zapewnia możliwość płynnej kontynuacji kariery
zawodowej na studiach doktoranckich lub w ramach asystentury na uczelni.
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów: inżynier,
magister inżynier lub ekwiwalentny uzyskany poza
Polską*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności:
dr inż. Leszek Koszałka
Zastępca Opiekuna specjalności:
dr hab. inż. Michał Woźniak, prof. PWr
w-4
Program studiów
Semestr I
Signals and Telecommunications
Advanced Algoithms in Combinatorial Optimization
Semestr II
Modeling and Optimization of
Computer Networks
Introduction to Computer Vision
in Quality Control
Modelling and Identification
Computer Control Systems
System Analysis and Computer
Project Management
Metods of Computational Intelli- IT Applications: Electronic Media
in Business and Commerce
gence and Decision Making
Research Skills and Methodologies 1
Reseach Skills and Methodologies 2
Optimization Methods Theory
and Applications
Elective Modules group A
Physics
Semestr III
Final Project
Elective Modules group B
Reseach Skills and Methodologies 3
Advanced Informatics and Control Seminar 2
Advanced Informatics and Control Seminar 1
Social Commuication
English B2+
Foreign language (or Polish)
Group A of elective modules:
Object-oriented Parallel Programming Techniques
Modern Hardware and Software Management
Platform Information Storage and Management
Group B of elective modules:
Manufacturing Control Systems
Teleinformatics Satellite Systems
Adaptive Control and Industrial Systems
WYDZIAŁ
ELEKTRONIKI
Kierunek:
Elektronika – studia w języku angielskim
Specjalność:
Elektronika stosowana (Advanced Applied Electronics)
O studiach
Pogram studiów obejmuje wiedzę w dziedzinie elektroniki,
optoelektroniki, techniki wielkich częstotliwości i telekomunikacji. Studia kształtują umiejętności projektowania
zaawansowanych systemów elektronicznych z wykorzystaniem układów analogowych, cyfrowych, laserów, światłowodów i techniki mikrofalowej. Dostarczają pogłębionych
kwalifikacji w obszarze zastosowań układów mikroprocesorowych procesorów sygnałowych oraz programowalnych układów logicznych. Szczególną rolę w zdobywaniu
praktycznych umiejętności odgrywają ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach badawczych, jak na przykład: Laboratorium Techniki Laserowej i Światłowodowej, Laboratorium Procesorów Sygnałowych, Laboratorium Układów
Programowalnych, Pracownia Projektowania Układów
Elektronicznych, Laboratorium Mikroobróbki Laserowej.
Program studiów
Do przedmiotów podstawowych należą: język obcy, elementy matematyki wyższej oraz cyfrowe metody obliczeniowe. Grupa przedmiotów kierunkowych dotyczy zagadnień optoelektroniki i techniki światłowodowej, sieci
komputerowych elementów teorii sygnałów oraz zastosowania układów programowalnych. Przedmioty specjalnościowe uzupełniają wiedzę z przedmiotów podstawowych
oraz kierunkowych i obejmują takie praktyczne zagadnienia, jak: elektronika przemysłowa, zaawansowana technika mikroprocesorowa, procesory sygnałowe oraz techniki
wielkiej częstotliwości. Część przedmiotów specjalnościowych może być wybierana przez studentów w zależności
od indywidualnych zainteresowań. Przedmioty wybieralne
obejmują: systemy operacyjne czasu rzeczywistego, optoelektronikę, optykę nieliniową, kolorymetrię, technikę bezprzewodową i antenową oraz technikę terahercową.
Perspektywy po studiach
Absolwent specjalności Elektronika stosowana przygotowany będzie do samodzielnego rozwiązywania problemów
w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji złożonych
urządzeń oraz systemów elektronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przygotowany program
nauczania da absolwentowi umiejętność projektowania
systemów kontrolno-pomiarowych od analogowego wejścia poprzez cyfrową obróbkę danych, ich przesyłanie, aż
do układu wykonawczego. Tak przygotowany absolwent
z łatwością znajdzie zatrudnienie w firmach projektujących
i produkujących elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku.
Dzięki dużej zawartości zajęć laboratoryjnych i styczności
z prowadzonymi w tych laboratoriach pracami badawczymi, przy jednocześnie pogłębionych umiejętnościach językowych, absolwent uzyska duże szanse na podjęcie pracy
w laboratoriach badawczo-rozwojowych i uniwersyteckich
oraz na rozpoczęcie studiów III stopnia (studiów doktoranckich).
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów: inżynier,
magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na: www.pwr.wroc.pl.
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności:
dr inż. Jerzy Witkowski
w-4
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy wybieralne
Foreign Language
Specialization seminar
Master thesis
Real Time Operating Systems
Mathematics
Noise Reduction In Electronic
Systems
Diploma seminar
Data Processing in Digital
Receivers
Numerical Methods
Optimization Methods
Advanced Industrial Electronics
Advanced Microcontrollers
Optical Fibres And Optocommunication
Social Communication
Mathematical Statistics
New approaches to Electronics
and Telecommunication
Programmable Logic Design
Microwave Applications
Optoelectronics and Photonics
Optics And Nonlinear Optics
Digital Signal Processing
Antenna Technique
Optimal and Adaptive Filtering
Technique
Colourimetry and Photometry
Computer Network and Systems
Wireless Data Communication
Systems
Lasers and Applications
RF Circuits Design
Applied Wireless Electronics
Terahertz Technique and
Technology
WYDZIAŁ
ELEKTRYCZNY
O wydziale
Wydział Elektryczny należy do najstarszych wydziałów
Politechniki Wrocławskiej. Jego pozycję podkreśla fakt
nadania 4 tytułów doktora honoris causa uczelni zagranicznych profesorom Wydziału Elektrycznego, a w ostatnich pięciu latach przyznanie dwóch zespołowych nagród
Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, dwóch nagród Siemensa oraz wiele nagród
rektora, jak i innych wyróżnień i odznaczeń. Wydział
współpracuje w wieloma znanymi firmami, m.in.: ABB,
Areva, LG, Orange, Philips Lighting Poland S.A., Schneider Electric, Siemens, Tauron, Toyota, Wabco. W ramach
umów wykonywane są wspólnie projekty badawcze. Studenci mogą w tych firmach odbywać praktyki zawodowe.
Wśród uczelni zagranicznych, z którymi wydział współpracuje w zakresie dydaktyki, wymienić należy: University of
East London (Anglia), University of the West of England
(Anglia), Cork Insitute of Technology (Irlandia), Brandenburg University of Technology Cottbus (Niemcy), Otto-von-Guericke University Magdeburg (Niemcy), Moscow
Power Engineering Institute (MEI) (Rosja), Ryazan State
Radio Engineering University (Rosja), Tsinghua University
(Chiny).
Kierunek:
Elektrotechnika – studia w języku angielskim
Specjalność:
Sterowanie w systemie elektroenergetycznym
(Control in Electrical Power Engineering)
O studiach
Podczas studiów na specjalności Control in Electrical Power
Engineering studenci zdobędą zaawansowaną wiedzę między innymi o:
• projektowaniu, konstruowaniu, funkcjonowaniu i testowaniu sieci i urządzeń elektrycznych
• właściwościach i sposobach wykorzystania sieci sensorycznych i komputerowych systemów pomiarowych
do kontroli i sterowania procesami w systemie elektroenergetycznym (w tym smart grids)
• sposobach obróbki cyfrowej sygnałów, przewodowego
i bezprzewodowego przesyłu sygnałów oraz układach
nowoczesnych zabezpieczeń i sterowania cyfrowe-
go, stosowanych w systemach elektroenergetycznych
z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej
• stosowaniu narzędzi elektronicznych i informatycznych
w energetyce.
Najlepsi studenci mają również możliwość uzupełnienia
wiedzy podczas studiów w Ryerson University w Toronto
w Kanadzie lub w Brandenburg University of Technology
Cottbus w Niemczech na podstawie umów o podwójnym
dyplomowaniu. W ramach tych umów najlepsi studenci z Polski mogą studiować przez pierwsze dwa semestry
w Kanadzie lub w Niemczech, natomiast dwa pozostałe
semestry w Polsce. W ramach programu wymiany międzynarodowej LLP-Erasmus studenci mogą także wyjechać na
semestr lub dwa do wybranej z uczelni europejskich.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności zdobędą:
• wiedzę z dziedziny szeroko pojętej inżynierii elektrycznej
• doświadczenie w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki w praktycznych zastosowaniach
• przygotowanie do rozwiązywania problemów z elektrotechniki, elektroniki oraz technik informatycznych w przemyśle, zwłaszcza w energetyce oraz górnictwie odkrywkowym i rud miedzi
• umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze, fachowej oraz ich wykorzystania
• umiejętność porozumiewania się w języku angielskim
w kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza zawodowych.
To wszystko sprawi, że będą przygotowani do pracy w przemyśle, instytutach naukowych oraz do prowadzenia własnej firmy w branży elektrycznej.
w-5
Studia 4-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia: 1 października 2012
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*
* Dodatkowe warunki przyjęć na: www.pwr.wroc.pl.
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
obowiązkowe wybieralne obowiązkowe wybieralne obowiązkowe wybieralne obowiązkowe
Numerical and
Optimization
Methods
Foreign
language A1
lub A2
Selected ProDiploma
blems of Circuit placement
Theory
4 weeks
Advanced
High Voltage
Technology
Power Quality
Assessment
Foreign language B2+
Simulation and
Analysis of
Power System
Transients
Artificial
Intelligence
Techniques
Power System
Faults
Digital Control
Systems
Dynamics and
Control of DC
and AC Drives
Advanced
Technology in
Electrical Power
Generation
Digital Signal
Processing for
Protection and
Control
Power System
Protection
Fiber Optics
Communications and
Sensors
Renewable
Energy Sources
Electric
Power System
Operation and
Control
Diploma
Project
Fundamentals
of Management
Kursy
wybieralne
Diploma seminar
Master’s thesis
Signal and Systems
Power System
Modelling
Power System
Automation
and Security
Advanced Signal
Processing Methods
Electrical Power
Systems Management
PLC and Wireless
Communications
for Monitoring and
Metering
Electromagnetic Compatibility
Advanced Measurement in
Electric Power
Engineering
Computer Control
of Power System
Visual Engineering
Environments
and Graphical
Languages
Advanced Substations and Electrical
Equipment
Control of Power
Electronic Converters
Market Mechanisms in Power
Systems with
Distributed Energy
Sources
Logic Design
Fuzzy Logic Control
Lightning Protection
WYDZIAŁ
ELEKTRYCZNY
Kierunek:
Elektrotechnika – studia w języku angielskim
Specjalność:
Systemy energii odnawialnej
(Renewable Energy Systems)
O studiach
Studenci tej specjalności mają możliwość zapoznania się
z problemami związanymi z wytwarzaniem, rozdziałem,
przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii
elektrycznej, ze szczególnym naciskiem położonym na
źródła energii odnawialnej i ich integrację w systemie
elektroenergetycznym. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce
i przemyśle, studia te są uzupełnione wiedzą z zakresu
elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki
oraz technik zarządzania i marketingu. Podjęcie nauki na
tej specjalności zapewni tym samym wiedzę w obrębie
zagadnień, które pozwolą absolwentom na znalezienie
atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, jak również dadzą niezbędną wiedzę do uruchomienia własnej firmy w branży elektrotechnicznej.
Najlepsi studenci mają również możliwość uzupełnienia
wiedzy w Uniwersytetem Otto-von-Guericke w Magdeburgu na podstawie umowy o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy uczelniami. W ramach tej umowy studenci
z Polski studiują przez pierwsze dwa semestry w Polsce,
natomiast dwa pozostałe semestry w Niemczech. Uniwersytet w Magdeburgu oferuje zajęcia w laboratoriach
wyposażonych w nowoczesne źródła energii odnawialnej,
które oferują możliwość poznania najnowszych rozwiązań
praktycznych w tej dziedzinie.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności będą specjalistami w zakresie
projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania:
• urządzeń elektrycznych wykorzystujących odnawialne
źródła energii,
• komputerowych systemów pomiarowych,
• systemów sterowania cyfrowego umożliwiających efektywne i bezpieczne ich wykorzystywanie w gospodarce.
Będą ponadto fachowcami w dziedzinie poszczególnych
rodzajów źródeł energii, ich opomiarowania oraz wykorzystania do celów napędowych, ogrzewania i zasilania
odbiorców w energię elektryczną. Orientować się będą
w zagadnieniach przekształtników energoelektronicznych,
układów automatyki i sterowania źródeł odnawialnych,
a także jakości energii, mechanizmów rynkowych i regulacji
prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zdobędą także przygotowanie niezbędne do pracy w energetyce zawodowej i komunalnej, jak również w dużych i małych
firmach i zakładach przemysłowych, a także podstawy do
kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.
Studia 4-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia: 1 października 2012
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant
w-5
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
Kursy
obowiązkowe wybieralne obowiązkowe wybieralne obowiązkowe wybieralne obowiązkowe
Numerical and
Optimization
Methods
Foreign
language A1
lub A2
Selected ProDiploma
blems of Circuit placement 4
Theory
weeks
Power Quality
Assessment
Foreign language B2+
Protection
and Control
of Distributed
Energy Sources
Power Systems
Faults
Dynamics and
Control of AC
and DC Drives
Power Electronics
Advanced
Technology In
Electrical Power
Generation
Water Power
Plants
Renewable
Energy Sources
Integration of
Distributed
Resources in
Power Systems
Electromechanical Systems
in Renewable
Energy
Analog and
Digital Measurement Systems
Simulation and
Analysis of
Power System
Transients
Photovoltaic
Cells
Industrial Ecology –Selected
Issues
Legal Regulations and
Investments in
Power Systems
with Distributed Energy
Sources
Diploma
Project
Fundamentals
of Management
Kursy
wybieralne
Diploma seminar
Master’s thesis
Industrial Property
and Copyright for
Engineers
Inventions and
Patents
Intellectual Property Rights in the
World
International Law
Modelling
of Electrical
Machines
Protection of Intellectual Property
Electromagnetic Compatibility
Power System
Modelling
Energy Storage
Systems
Artificial
Intelligence
Techniques
Signal and Systems
Advanced Signal
Processing Methods
PLC and Wireless
Communications
for Monitoring and
Metering
Computer Control
of Power System
Visual Engineering
Environments
and Graphical
Languages
Advanced Substations and Electrical
Equipment
Digital Control
Systems
Control of Power
Electronic Converters
Market Mechanisms in Power
Systems with
Distributed Energy
Sources
Logic Design
Fuzzy Logic Control
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów: inżynier,
magister inżynier*.
*Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Lightning Protection
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII,
GÓRNICTWA I GEOLOGII
O wydziale
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii łączy najlepsze tradycje polskiego górnictwa z nowoczesnym podejściem do problemów energetyki. Studia na tym wydziale
to wyjątkowe spektrum wiedzy interdyscyplinarnej: od
matematyki, fizyki, chemii, geologii, zarządzania i ekonomii, aż po specjalistyczne technologie w górnictwie
i obszarach pokrewnych. Tak wszechstronne wykształcenie zapewnia ogromne możliwości we wszelkich dziedzinach aktywności gospodarczej i naukowej. W ramach
programu LLP-Erasmus wydział współpracuje z wieloma
renomowanymi uczelniami na świecie. Głównymi partnerami zagranicznymi są m.in.: Rhenisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen (Niemcy), Växjö University (Szwecja), University of Cranfield (Wielka Brytania), TU
Bergakademie Freiberg (Niemcy) czy Technische Universität Berlin (Niemcy).
Kierunek:
Górnictwo i Geologia – studia w języku angielskim
Specjalność:
Górnictwo i energetyka
(Mining and Power Engineering)
O studiach
Głównym obszarem kształcenia na specjalności Mining
and Power Engineering będzie górnictwo i energetyka
oparta na węglu kamiennym i brunatnym. W programie
ujęto także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
i nowoczesne technologie w tym zakresie. Poza tymi głównymi nurtami tematycznymi studia będą obejmować kursy
przedmiotów podstawowych, takich jak: statystyka matematyczna, termodynamika, kursy z zakresu zastosowania
narzędzi inżynierskich (np. oprogramowanie CAD/CATIA),
zajęcia z zakresu ekonomii, analizy finansowej i zarządzania
projektami oraz zarządzanie eksploatacją maszyn. Obok
wykładów, duża część zajęć z każdego przedmiotu odbywać
się będzie w formie laboratoriów, laboratoriów komputerowych, seminariów lub ćwiczeń projektowych, by wiedzę
teoretyczną wzbogacić umiejętnościami praktycznymi,
doświadczeniem w samodzielnym poszukiwaniu informacji i praktyką w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
W okresie wakacji studenci będą odbywać praktyki zawo-
dowe w zakładach górniczych eksploatujących węgiel brunatny, a także w podziemnych kopalniach węgla kamiennego oraz w elektrowniach zasilanych tymi paliwami.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tych studiów zdobędą wiedzę w dziedzinie
formowania oraz charakterystyki geogenicznych źródeł
energii, projektowania oraz funkcjonowania zakładów górniczych i energetycznych. Te studia przygotują ich do wykonywania prac inżynierskich, takich jak:
• szacowanie zasobów mineralnych surowców energetycznych oraz ich zastosowanie w energetyce
• komputerowe projektowanie kompleksu energetycznego oraz jego elementów
• projektowanie techniczne w górnictwie, geologii
i energetyce
• nadzór budowlany w kopalniach i elektrowniach
• organizowanie i utrzymanie zakładów energetycznych.
Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę
w kopalniach węgla brunatnego i kamiennego, a w szczególności tych infrastrukturalnie połączonych z elektrowniami termalnymi, w zakładach produkujących i dystrybuujących energię, powiązanych z nimi biurach projektowych,
w usługach oraz w nowoczesnym przemyśle branży górniczo-energetycznej.
w-6
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności:
dr hab. inż. Leszek Jurdziak
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
CAD/CATIA
Power Energy Machines and Devices Energy Power Processes Automation
Quantum Physics
Fuel Processing
Energy Process Engineering
Electrical Machines and Devices
Surface and Underground Mining
Technology
Integrated Analysis of Deformations
of Rock Mass and Structures
Mining Machinery Systems
Environmental Management
Heat Transfer
Combustion and Fuels
Geomechanics
Geology of Energy Resource
Deposits
Statistics in Engineering and Geology
Basic Concepts of Financial Management
Metrology and Engines Testing
Methods of Computer Assisted Mine Methods of Computer Assisted Mine
Design
Design II
Economics in Mining and Power
Industry
Market Risk of Mining and Energy
Company
Maintenance Management Systems
and Failure Analysis
Diploma seminar
Mathematical Simulation of Power
Engineering Processes
Satellite Positioning and Applications Practical training
Master thesis
WYDZIAŁ
InżYNIERII ŚRODOWISKA
O wydziale
Wydział Inżynierii Środowiska kształci studentów w szeroko pojętej dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska.
W szczególności dotyczy to rozpoznawania i rozwiązywania problemów w zakresie: technologii w inżynierii
i ochronie środowiska, recyklingu oraz zagospodarowania
odpadów stałych i ciekłych, biotechnologii środowiska
i mikrobiologii technicznej (oczyszczania wód, ścieków,
gleby, gazów odlotowych i powietrza), infrastruktury
podziemnej miast (sieci wodociągowe, kanalizacyjne,
ciepłownicze i gazowe), wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne). Ponadto absolwenci wydziału to także cenieni specjaliści
w zakresie wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł
energii. Wydział prowadzi również badania oraz wdrożenia dla różnych gałęzi gospodarki. Dysponując odpowiednim zapleczem laboratoryjnym, sprzętem badawczym,
doświadczeniem praktycznym podpartym wiedzą, wykonuje m.in.: analizy, ekspertyzy techniczne, pomiar jakości,
audyty i oceny rozwiązań technicznych.
Kierunek:
Inżynieria Środowiska – studia w języku angielskim
Specjalność:
Zarządzanie jakością środowiska
(Environmental Quality Management)
O studiach
Są to studia, które dają wiedzę o procesie kształtowania
środowiska naturalnego, inaczej zwanym inżynierią środowiska. Ukierunkowane będą na zachowanie zasady
zrównoważonego rozwoju, poprzez ochronę czystości
wód, gleby i powietrza. Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska będą przez 3 semestry zdobywali kwalifikacje,
które potrzebne są do planowania i kontroli procesów
oczyszczania wody i ścieków, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, oczyszczania powietrza i unieszkodliwiania
odpadów. Nauczą się również projektowania urządzeń
potrzebnych w tych procesach. Oprócz przedmiotów
związanych z ochroną środowiska w programie studiów
są także ogólne przedmioty inżynierskie, takie jak: projektowanie komputerowe, metody statystyczne w inżynierii,
planowanie przestrzenne, sterowanie. Od wyboru przed-
miotów dodatkowych zależy to, w jakim najnowszym
zagadnieniu inżynierii środowiska będziesz specjalistą.
Przedmioty dodatkowe będą dotyczyły zaawansowanych
metod tworzenia zamkniętych obwodów wody, technologii bioenergetycznych lub nowoczesnych metod analitycznych.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności będą posiadać nowoczesną
wiedzę z dziedziny inżynierii środowiska i doświadczenie
w zakresie technologii ochrony środowiska. Będą więc
przygotowani do udziału w rozwiązywaniu jednego z kilku najważniejszych problemów globalnej gospodarki –
zrównoważonego rozwoju. Zrównoważany rozwój to taki,
w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich
zaspokojenie. Od tego zależy utrzymanie obecnego poziomu rozwoju naszej cywilizacji. Z tego powodu dbałość
o środowisko jest jednym z kilku głównych zagadnień polityki Unii Europejskiej. Według raportu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego największa luka między zapotrzebowaniem a podażą absolwentów kierunków technicznych
istnieje właśnie w obszarze specjalności z zakresu ochrony
środowiska. Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów
ochrony i inżynierii środowiska stanowi 36% zapotrzebowania na specjalności techniczne.
w-7
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski
Program studiów
Semestr I
Kursy
obowiązkowe
Environmental
Chemistry
Kursy
wybieralne
Materials Engineering
Semestr II
Kursy
obowiązkowe
Environmental Management
Semestr III
Kursy
wybieralne
Kursy
obowiązkowe
Kursy
wybieralne
Modelling of Water
and Sewage Treatment Processes
Renewable Energy
in Environmental
Engineering
Modern Plastics
Combustion of Fuels
and Wastes
Environmental Law
in Poland and EU
Water Reuse
Waste Gases Purifi
cation
Reliability of
Engineering Systems
Spatial Planning
Techniques of Air
Pollutants
Solid Waste Management
Organization of Construction Works
Environmental Health
Hazards
Diploma seminar
Sanitary Biology
Water Quality Management
Waste Water Treatment
Technology
Engineering Applica- Air Pollutants and Membrane Separation
tion of Mathematical their Outdoor
Processes in EnvironStatistics
Sources
mental Protection
AutoCAD – Fundamentals
Water Treatment
Technology
Raw Materials
Management
Toxicology
Biodegradable Materials
Automatics in Environmental Engineering
Diploma project
Methods and Measuring
WYDZIAŁ
InFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
O wydziale
Wydział Informatyki i Zarządzania prowadzi kształcenie na
kierunkach Informatyka i Zarządzanie. Na obu kierunkach
zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz przygotowanie praktyczne poprzez realizację w dużym wymiarze godzinowym zajęć laboratoryjnych i projektowych. Na tych
zajęciach wykorzystuje się wiele nowoczesnych systemów
informatycznych, dostępnych także poza zajęciami zorganizowanymi w tzw. laboratoriach otwartych, czynnych do
godzin wieczornych. Studenci, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę studiować przez
semestr lub dwa na renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programu LLP-Erasmus oraz kontynuować
naukę na studiach III stopnia (doktoranckich).
Kierunek:
Informatyka – studia w języku angielskim
Specjalność:
Inżynieria komputerowa (Computer Engineering)
O studiach
Studia na specjalności Inżynieria komputerowa umożliwiają zdobycie umiejętności w zakresie:
• tworzenia modeli matematycznych
• formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych
• projektowania, analizy i testowania problemowo-zorientowanych systemów informatycznych
• stosowania metod i technik z wielu dziedzin, w tym
z zakresu nauk systemowych i decyzyjnych, do interpretowania, formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych o różnej naturze
• kierowania pracą zespołów, m.in.: projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych.
Perspektywy po studiach
Dziś nie ma bezrobotnych informatyków i nawet najwięksi
pesymiści zajmujący się badaniem perspektyw rynku pracy
uważają, że choć liczba tradycyjnych miejsc pracy będzie
maleć, to informatycy mogą się tym problemem nie martwić. Absolwenci będą mogli pracować we wszystkich organizacjach, które stosują narzędzia i systemy informatyczne
na stanowiskach specjalistów i kierowniczych. Zdobyte na
wydziale umiejętności ułatwią im prowadzenie własnej
działalności gospodarczej oraz dadzą możliwości rozwoju
kariery naukowej poprzez rozpoczęcie studiów doktoranckich.
w-8
Studia 4-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia: 1 października 2012
Opiekun specjalności:
dr inż. Jan Kwiatkowski
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, licencjat, magister inżynier, magister*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Kursy
obowiązkowe
Kursy
obowiązkowe
Kursy
obowiązkowe
Kursy
obowiązkowe
Foreign language
Advanced Databases
Advanced Topics in Artificial Intelligence
Information System Modelling and Analysis
System Modelling and
Analysis
Parallel and Distributed
Computing
Applications and Challenges of Computer Science
Modelling and analysis of
Web-based systems
Preparatory seminar
Business modeling and
analysis
MSc thesis I
Monographic Subject
Mobile and Multimedia
Systems
Software System Development
Foundations of Knowledge Engineering
Research Methodology
Diploma Seminar
MSc thesis II
Kursy
wybieralne
Parallel Computer Architecture
Advanced Computer
Network
Advanced Computer
Graphic
Digital Image Processing
Multimedia Information
Systems
User Interface Development
Data Warehouses
Expert Systems
WYDZIAŁ
InFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Kierunek:
Zarządzenie – studia w języku angielskim
Specjalność:
Systemy informatyczne zarządzania
(Business Information Systems)
O studiach
Studia na specjalności Systemy informatyczne zarządzania zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• zastosowania formalnych metod, inteligentnych technik i zaawansowanych narzędzi w analizie i eksploracji
danych biznesowych
• zastosowania metod optymalizacji dyskretnej, teorii
decyzji i gier w rozwiązywaniu praktycznych problemów decyzyjnych
• analizy, oceny jakości systemów informatycznych zarządzania
• wykorzystania strukturalnych i obiektywnych metod
i technik identyfikacji i analizy biznesu stosowanych do
specyfikacji wymagań i projektowania systemów informacyjnych zarządzania
• wykorzystania metod, technik i narzędzi zarządzania
przedsięwzięciami informatycznymi, w szczególności:
doboru metodyki, inicjowania, planowania i kontroli
realizacji przedsięwzięć
• kierowania pracą zespołów, a w szczególności doboru
personelu, planowania i organizowania pracy oraz motywowania członków zespołu.
Perspektywy po studiach
Aktualnie technologie informatyczne stosowane są we
wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, począwszy od
najprostszego sprzętu domowego aż do zastosowań kosmicznych. Wiedza i umiejętności, które zdobędą absolwenci tej specjalności sprawią, że będą mogli pracować
w różnych branżach na stanowisku specjalisty i menedżera w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu przedsięwzięciami
informatycznymi, a także jako analitycy, doradcy i konsultanci w zakresie zastosowań metod formalnych i technologii informatycznych w biznesie.
Studia 4-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia: 1 października 2012
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. Jacek Mercik
w-8
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, licencjat, magister inżynier, magister*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Information Systems
Analysis
Management Information
Business Process Modelling
e-Economy
Internet Information Services and Systems
Systems Modelling
Object Business Modelling
Strategic Management
Management Information
Systems
Data Mining
Diploma seminar II
Games and Decisions in
Management
Master thesis II
Management Accounting
Process Management
Business Data Analysis
Logistics
Discrete Optimization and
Network Flows
Commercial Law
Operations Reasearch
Econometrics
Civil Law
Management Ethics
Diploma seminar I
Macroeconomics
Essentials of Management
Business Statistics
Organizational Psychology
Master thesis I
Foreign language
WYDZIAŁ
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY
O wydziale
Wydział Mechaniczno-Energetyczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. W początkowym okresie jego misją było kształcenie kadry
inżynierów mechaników dla potrzeb budowy i eksploatacji urządzeń cieplnych w energetyce zawodowej
i przemysłowej. To właśnie absolwenci Wydziału Mechaniczno Energetycznego budowali pierwsze wielkie polskie
elektrownie, jak „Turów”, „Bełchatów” czy „Dolna Odra”.
Charakterystyczna jest bardzo intensywna współpraca
z przemysłem, umożliwiająca rozwój zgodny z oczekiwaniami rynku prac. Dziś współpraca pracowników wydziału
z wiodącymi ośrodkami na świecie owocuje spektakularnymi sukcesami, jak:
• z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN
w Szwajcarii) – wdrożenie rozwiązań dotyczących systemów zabezpieczeń przed awarią akceleratora Large
Hadron Collider oraz rozwiązań dotyczących wymiany
ciepła w nadciekłym helu II
• z grupą Electric de France w dziedzinie energetyki
• z koncernem Whirlpool – przeprowadzenie badań nad
oceną wpływu parametrów konstrukcyjnych na prace
chłodziarek i zamrażarek.
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn – studia w języku
angielskim
Specjalność:
Chłodnictwo i kriogenika (Refrigeration and
Cryogenics)
O studiach
Cechą studiów Chłodnictwo i kriogenika jest takie przygotowanie absolwentów, by potrafili oni wykorzystywać
wiedzę podstawową w rzeczywistych zastosowaniach
w wielu dziedzinach, obejmujących zarówno przetwórstwo żywności, jak i klimatyzację kopalń czy kriostatowanie nadprzewodników w akceleratorach cząstek i reaktorach termonuklearnych. To właśnie niskie i bardzo niskie
temperatury decydują obecnie o postępie w wielu badaniach naukowych nad nowymi technologiami, w szczególności w dziedzinie energetyki, ochronie środowiska,
przechowalnictwie i przetwórstwie żywności, transporcie, biologii i medycynie.
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności mają szczegółową wiedzę
na temat urządzeń i instalacji służących schładzaniu do
-150°C, a w przypadku urządzeń dla kriogeniki, do temperatur poniżej 120°K, sięgających ułamków stopnia Kalwina. Potrafią projektować oraz uruchamiać i obsługiwać
systemy schładzania i systemy kriogeniczne. Posiadają
również wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i metod w branżach kriogenika i chłodnictwo. Cechą tych studiów jest
kształcenie w bardzo praktycznych aspektach, w szczególności związanych z chłodnictwem, ale też przygotowanie absolwenta do udziału w rozwijaniu technologii
i procesów, których znaczenie w technice i nauce będzie
szybko rosło. Kriogenika bowiem odgrywa ważną rolę
w badaniach przestrzeni kosmicznej, biologii i medycynie oraz w przemyśle metalurgicznym i spożywczym. Jest
też podstawą działania urządzeń nadprzewodzących. Ma
istotne znaczenia dla badań naukowych nad nowymi
technologiami, w szczególności w dziedzinie energetyki
i elektroniki. Bez kriogeniki nie byłoby na przykład tzw.
poduszkowców, nie rozwijałaby się technologia produkcji
samochodów na paliwo wodorowe.
w-9
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności: dr inż. Stefan Reszewski
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Kursy obowiązkowe
Semestr II
Kursy obowiązkowe
Semestr III
Kursy obowiązkowe
Mechanics Analytical
Modelling and Optimisation
Integrated Production Systems
Modern Engineering Materials
(CAMD/CAMS)
Cryogenic Systems
Failure Analysis of Machine and
Device
Mechatronics and Control System
Absorption Refrigeration
Compressor Refrigeration Systems
Refrigerants and Coolants
Cryogenics
Heat Pumps
Air Conditioning Systems
Thermodynamics Fundament of
Refrigeration Cryogenics and Low
Temperature Physics
Cryogenics Materials and Fluids
Applied Superconductivity
Gas and Cryogenic Technologies
Master Individual Student Project
Cooling System and Refrigeration
Pants
Introduction to Numerical Flow
Phenomena Analysis
Foreign Language
Master seminar
Master thesis
WYDZIAŁ
MECHANICZNY
O wydziale
Wydział Mechaniczny istnieje od 1945 roku. Dzięki nowoczesnym warunkom studiowania oraz doskonałym
warunkom naukowo-badawczym może poszczycić się
współpracą z jednostkami naukowymi z całego świata
oraz z jednostkami gospodarczymi w kraju i za granicą.
W ramach Intensive Program Socrates wydział uczestniczy w dwóch projektach poświęconych nowym paliwom
samochodowym i układom napędowym (New Fuels and
Drive Systems in Vehicles). Obecnie realizowany jest nowy
projekt „CarEcology”, w ramach tzw. CD Projekt, którego
celem jest opracowanie europejskiego kształcenia w zakresie motoryzacji z uwzględnieniem nowoczesnych technologii paliwowych i ochrony środowiska. Od wielu lat
jest organizowane kształcenie nt. współczesnych silników
spalinowych podczas tygodniowych wyjazdowych seminariów w Wolsfburgu – centrum koncernu Volkswagen,
ale również Instytutu Budowy Pojazdów, działającego
w ramach Uniwersytetu Braunschweig/Wolfenbuettel.
Inną formą regularnego projektu dydaktycznego jest
kilkumiesięczny coroczny wyjazd do uczelni niemieckich
w Eden, Wilhelmshaven i Oldenburgu, połączony z praktyką zawodową w fabrykach niemieckich. Partnerami zagranicznymi są uczelnie z: Antwerpii, Brukseli, Grazu, Kolonii, Tallina, Porto, Salonik i Turku. Natomiast doskonale
wyposażone laboratoria, dysponujące unikatowym sprzętem, wykonują prace badawcze związane z technicznym
wspomaganiem medycyny oraz prace dla różnych gałęzi
gospodarki.
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn – studia w języku
angielskim
Specjalność:
Inżynieria pojazdów (Automotive Engineering)
O studiach
Program dla specjalności Inżynieria pojazdów został opracowany na podstawie wieloletniej współpracy Politechniki Wrocławskiej z kilkunastoma ośrodkami europejskimi
w ramach umów bilateralnych, ale przede wszystkim
programów międzynarodowych „New Fuel and Drive
Systems in Vehicles”, „Car Ecology – New Technological
and Ecological Standards in Automotive Engineering” lub
„Ecology and Safety as Driving Forces in the Development
of Vehicles”. Program kształcenia obejmuje zagadnienia
ogólne, m.in.: modelowanie konstrukcji mechanicznych,
systemy hydrauliczne, zintegrowane wytwarzanie, projektowanie materiałów, projektowanie systemów wieloczłonowych, mechanikę analityczną, wytrzymałość materiałów, badania elementów maszyn, bezpieczeństwo
oraz przedmioty specjalistyczne, między innymi: budowa
pojazdów, budowa silników, elektronika w pojazdach,
chemia paliw i ochrona środowiska, alternatywne źródła
napędu. Możliwe jest odbycie części studiów w ośrodkach akademickich w: Antwerpii, Barcelonie, Walencji,
Turku, Salonikach i Grazu w ramach studenckiej wymiany
międzynarodowej.
Perspektywy po studiach
Kończąc studia magisterskie, absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu inżynierii pojazdów, ze szczególnym
uwzględnieniem najnowszych trendów w budowie samochodów i silników oraz standardach ich ekologicznej
eksploatacji. W perspektywie zapewni to doskonały start
w ubieganiu się o pracę zarówno w biurach konstrukcyjnych, w obsłudze procesu produkcyjnego, jak i w wysoko wyspecjalizowanych zakładach serwisowych. Rozwój
Dolnego Śląska ukierunkowany jest na motoryzację. Stąd
obecność w regionie takich firm, jak: Toyota, Volkswagen,
Volvo, Wabco, Bosch czy też firm transportowych i serwisowych zajmujących się eksploatacją wszystkich marek
pojazdów. Absolwenci, obok wiedzy specjalistycznej, posiądą ogólne umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania, badań i eksploatacji maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technik informatycznych CAE. Ze względu
na charakter studiów, absolwenci tej specjalności uzyskają umiejętności pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach, silnie zmotywowanych do ciągłego
kształcenia w zakresie inżynierii pojazdów.
w-10
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności: dr inż. Anna Janicka
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Kursy obowiązkowe
Semestr II
Kursy obowiązkowe
Semestr III
Kursy obowiązkowe
Applied Mathematics - Operational
Methods in Automotive Engineering
Project CAD/FEM
Automotive expertises
Testing of Vehicle Elements and
Assemblies
Developing Engine Technology
Car Safety
Alternative Drive Systems
Ecology of Road Transportation
Trends in Vehicles Electronics
Diploma seminar
Chemistry and Green Fuels
Master thesis
Modelling of Multi-Body systems
Management for Engineers
Communication for Engineers Machinery Design Process
Methods of Non-Destructive Evaluation in Contemporary Systems
Energy Efficiency Design of Powertrain and Body
Analytical Mechanics
Surface Engineering
Design of Engineering Materials Machine and Device Control Systems
Strength of Materials
English language B2+
Foreign Language A1 or A2
WYDZIAŁ
MECHANICZNY
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia w języku
angielskim
Specjalność:
Zarządzanie produkcją (Production Management)
O studiach
Celem tych studiów jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania pracą
w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Program kształcenia
obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz planowaniem, organizowaniem, sterowaniem i kontrolą procesów wytwórczych.
Studenci poznają najnowsze metody zarządzania produkcją oraz opanowują techniki informatyczne istotne dla
zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Wiedza i umiejętności z wielu dziedzin, takich jak: organizacja produkcji, zarządzanie jakością, logistyka, informatyka, ekonomia, podstawy prawa,
mechanika i budowa maszyn powoduje, że uzyskane wykształcenie jest uniwersalne i przydatne w obszarze inżynierii produkcji i usług we wszystkich branżach.
Perspektywy po studiach
Absolwenci specjalności Zarządzanie produkcją są specjalistami w zakresie projektowania technologii wytwarzania oraz wdrażania i utrzymania systemów zarządzania.
Potrafią także opracować systemy produkcyjne i eksploatacyjne. Mają wiedzę i umiejętności w dziedzinie: zarządzania personelem, controllingu, zarządzania kosztami,
kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, znają istotne dla
zarządzania produkcją zagadnienia marketingu, logistyki
i dystrybucji. W programie studiów jest dużo zajęć praktycznych, co powoduje, że absolwenci są od samego początku dobrze przygotowani do podjęcia pracy, a dzięki
znajomości fachowego języka angielskiego ich wartość na
rynku pracy jest jeszcze większa. Pracę znajdują w firmach
produkujących dobra bądź usługi.
w-10
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Opiekun specjalności:
dr inż. Anna Burduk
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Kursy obowiązkowe
Semestr II
Kursy obowiązkowe
Semestr III
Kursy obowiązkowe
Methods for Formation of the Selected Product Features
Flexible Manufacturing Automation
Innovative Entrepreneurship
Operational Research
Recycling of Materials
Planning of Production Projects
Mapping of Business Processes
Case Study
Reverse Engineering
Safety of Machines and Equipment
Product Lifecycle Management
Knowledge Management
Innovative Mechanical Technologies
Diploma seminar
Technology Planning CAM
Simulation of Production Processes
Msc Diploma thesis
Human Resources Management
Integrated Management Systems
Subject of Humanistic
Modelling of Production Processes
Foreign Languages A1 / A2
Factory Layout Planning and Optimisation
Documenting and Audit of Quality
Management Systems – Selectable
Course
Operation Maintenance of Manufacturing Machines and Devices
The Methods and Techniques of
Experiment
Strategic Management
Foreign Languages B2+
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
O wydziale
Wydział Podstawowych Problemów Techniki kształci
specjalistów zarówno z zakresu teoretycznego przygotowania do wykorzystania zaawansowanej wiedzy z nauk
podstawowych, jak i z zakresu związanego z zastosowaniem nauk przyrodniczych i matematycznych w technologii i medycynie. Wydział prowadzi ponadto ożywioną
współpracę z wieloma firmami i instytucjami państwowymi. Na potrzeby miasta i gospodarki opracowywane
są specjalistyczne programy, analizujące m.in. rynek
pracy w aglomeracji wrocławskiej. Intensywne kontakty
na polu naukowo-badawczym oznaczają również realizację wspólnych badań m.in. z: Massachusetts Institute of
Technology, Interuniversity Microelectronics Center (Lueven, Belgia), University of Washington, czy Laboratoire
de Photonique et de Nanostructure, Marcoussis CNRS
(Francja).
Kierunek:
Matematyka – studia w języku angielskim
Specjalność:
Matematyka dla przemysłu i gospodarki
(Mathematics for Industry and Commerce)
O studiach
Program dwuletnich studiów magisterskich w języku angielskim Mathematics for Industry and Commerce (MIC
Master) jest bardzo elastyczny i obejmuje szeroki zakres
zagadnień z matematyki i jej zastosowań. Celem programu jest kształcenie specjalistów w zakresie modelowania
matematycznego oraz symulacji komputerowych, dobrze
przygotowanych nie tylko do pracy na stanowiskach analityków, doradców, czy ekspertów w europejskich instytucjach finansowych lub przedsiębiorstwach, ale również
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba elastycznego,
kreatywnego myślenia. Studia MIC Master odbywają się
według europejskiego programu, który powstał na podstawie standardów ustalonych przez Komitet Edukacyjny
ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry,
www.ecmi-indmath.org). Politechnika Wrocławska jest
jedynym w Polsce i jednym z ponad dwudziestu centrów
edukacyjnych ECMI w Europie. Studiując na MIC Master, można odbywać staże w innych centrach ECMI lub
uczestniczyć w cyklach wykładów wybitnych profesorów
z zagranicy. Dowodem uznania dla działalności centrum
ECMI we Wrocławiu było przyznanie mu organizacji studenckiego 23. Tygodnia Modelowania ECMI w 2009 roku,
więcej na: http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/HSC/imprezy/ModellingWeek/ECMI-ModellingWeek.html.
Perspektywy po studiach
Absolwenci specjalności MIC Master są bardzo dobrze
przygotowani do pracy na stanowiskach analityków, doradców, czy ekspertów w europejskich instytucjach finansowych lub przedsiębiorstwach i wszędzie tam, gdzie
potrzeba umiejętności pracy w zespole oraz elastycznego,
kreatywnego myślenia. Pierwsi wrocławscy absolwenci
MIC Master już pracują w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym.
w-11
Studia 4-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia: 1 października 2012
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, licencjat, magister inżynier, magister*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Program studiów
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe
Real and Complex
Functional Analysis, To- Financial Engineering
Analysis in Mathematical pology and Optimization and Risk Management
Modelling
Statistical Packages
Insurance Models for
Stochastic Modelling
Industry
Differential Equations
Statistics of Time Series
Computer Simulations
for Random Phenomena
Discrete Financial
Models
Life Insurance Models
Stochastic Models for
Futures Contracts
Diploma seminar I
Selected Aspects of
Perturbation Methods
Optional course I
Optional course II
Diploma seminar II
Diploma thesis
Optional course III
Diploma seminar III
Kursy wybieralne
Numerical Methods in
Differential Equations
Nonlinear Methods
Computer Simulations of
Stochastic Processes 2
Estimation theory
Game Theory and
Applications
Introduction to
Mathematical Image
Processing
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
Kierunek:
Fizyka – studia w języku angielskim
Specjalność:
Fizyczne podstawy informatyki (Physics of Information Processing) wcześniej Nanoinżynieria (Nanoengineering)
O studiach
Program dwuletnich studiów w języku fizyka po angielsku w specjalności Physics of Information Processing jest
wszechstronny i obejmuje szeroki zakres zagadnień z fizyki, chemii i elektroniki. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w obszarze nowych inżynierii rozmiarów
nanometrowych. Taki profil kształcenia nie jest przypadkowy, lecz wynika z wymagań stawianych specjalistom
pracującym we współczesnej elektronice. Fizyka pozwala
zrozumieć problem dogłębnie, chemia pozwala poznać
tajniki wytwarzania materiałów, a elektronika pozwala na
zastosowanie wiedzy w praktyce. Studia prowadzone są
we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu. Studenci
mogą pierwszy rok studiować na Politechnice Wrocławskiej, a drugi w Strasburgu i otrzymać dyplomy ukończenia obu tych uczelni. Uniwersytet w Strasburgu w międzynarodowych rankingach lokuje się w pierwszej setce
najlepszych uniwersytetów na świecie.
Perspektywy po studiach
Absolwenci specjalności Physics of Information Processing będą bardzo dobrze przygotowani do pracy
w laboratoriach badawczych zarówno naukowych, jak
i przemysłowych. Dobra znajomość fachowego języka angielskiego pozwoli im na pracę w laboratoriach i instytucjach europejskich. Będą także przygotowani do podjęcia
zatrudnienia w szybko rozwijającym się przemyśle mikro-, a właściwie już nanoelektronicznym. Wrocław jest
szczególnym miejscem na elektronicznej mapie Polski.
Już w ubiegłym wieku istniały tu znane firmy decydujące
o rozwoju mikrotechnologi, takie jak Elwro. Bardzo silnie
rozwija się Centrum Studiów Zaawansowanych Technik
Informacyjnych i Komunikacyjnych Międzyuczelnianego
Centrum Dydaktyczno-Technologicznego „Technopolis”,
którego głównym koordynatorem jest Politechnika Wrocławska.
Studia 4-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 1 października 2012
Opiekun specjalności:
dr hab. inż. Leszek Bryja
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, licencjat, magister inżynier, magister*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
w-11
Program studiów
Semestr I
Kursy
obowiązkowe
Quantum
Mechanics 1
Quantum
Optics
Quantum
Computing
Physics of
Dieelectrics
Laboratory
- Physics of
Dieelectrics
Physics of Smiconductors 1
Kursy
wybieralne
Monte Carlo
Simulations
Semestr II
Kursy
obowiązkowe
Physics of
Condensed
Matter 1
Optics of Solid
States and
Semiconductor
Structures
Laboratory II Optics of Solid
States and
Semiconductor
Structures 1
Laboratory
II – Condensed
Matter Physics
Quantum
Mechanics 2
Classical and
Quantum Cryptography
Foreign Language 1
Kursy
wybieralne
Classical and
Quantum
Cryptography
– Students
Project
Semestr III
Kursy
obowiązkowe
Kursy
wybieralne
Semestr IV
Kursy
obowiązkowe
Kursy
wybieralne
Diploma seminar 1
Light Matter
Interaction
Microeconomics
Physics of Nanostructures
Thesis 1
Nonlinear
optics
Diploma seminar 2
Computer
Modelling of
Nanostructures
Physics of
Condensed
Matter 2
Laboratory II Optics of Solid
States and
Semiconductor
Structures 2
Monographic
Lecture
Foreign Language 2 - A1 or
A2 level
Thesis 2
Monographic
lecture 2
Mathematical
Methods in
Physics
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI
O wydziale
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki kształci
studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja,
koncentrując działalność naukową i techniczną na problematyce związanej z nowoczesnymi technologiami wytwarzania mikro- i nanoukładów elektronicznych, a także
z wykorzystaniem tych technologii w innych dziedzinach.
Wydział może poszczycić się współpracą z wieloma ośrodkami akademickimi i naukowymi w kraju i za granicą.
Spośród uczelni zagranicznych do najbliższych partnerów
należą: Dresden Technical University, Niederrhein University of Applied Science, Kassel Technical University,
University of Wuppertal oraz Slovak Univeristy of Technology, IMEC w Belgii, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille we Francji. Współpraca naukowa przenosi się
na współpracę dydaktyczną oraz możliwość okresowego
kształcenia, realizowania pracy dyplomowej lub odbywanie staży w ramach programu LLP-Erasmus w uczelniach
europejskich (Francja, Niemcy, Irlandia) a także w ramach
współpracy z USA.
Specjalność:
zastosowania mikrosystemów w różnych dziedzinach życia i nauki – od mikroczujników i mikroaktuatorów np.
dla motoryzacji, przez mikrosystemy optyczne wykorzystywane między innymi w nowoczesnych urządzeniach
audiowizualnych, kończąc na mikrosystemach analitycznych dla life-sciences. Wykłady w poszczególnych blokach
uzupełnione są ćwiczeniami laboratoryjnymi prowadzonymi w najnowocześniejszych w Polsce laboratoriach naukowo-dydaktycznych, w tym, w tzw. clean-roomach dla
mikro- i nanotechnologii.
Elektronika, fotonika, mikrosystemy
(Electronics, Photonics, Microsystems)
Perspektywy po studiach
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja – studia w języku
angielskim
O studiach
W programie kształcenia wiele miejsca zajmują zagadnienia związane z najnowszymi osiągnięciami w optoelektronice i technice światłowodowej, odgrywające istotną rolę
w rozwoju telekomunikacji oraz zagadnienia dotyczące
fotowoltaiki, czyli baterii słonecznych, jako źródła zielonej
energii. Dopełnieniem tych zagadnień jest blok przedmiotów związany z projektowaniem przyrządów i układów
optoelektronicznych oraz miernictwo optoelektryczne.
Drugi blok zagadnień to przedmioty związane z mikroi nanotechnolgią, jako podstawowymi narzędziami służącymi do wytwarzania mikrosystemów, a w niedalekiej
przyszłości również nanosystemów. Blok ten uzupełniany jest zagadnieniami związanymi z numerycznymi metodami modelowania oraz optymalizacji projektowania
i pracy mikrosystemów. Trzeci blok zagadnień to przegląd
Absolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki są wyposażeni w aktualną wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Charakterystyczną
cechą ich wykształcenia są kompetencje multidysyplinarne, dzięki którym potrafią analizować całościowo i rozwiązywać problemy w obszarze zastosowań i produkcji
oraz zjawisk rynkowych. Drugą cechą ich wykształcenia
jest przygotowanie do samorozwoju przez proces uczenia się przez całe życie. Jest to szczególnie istotne dla
inżyniera pracującego w szybko rozwijających się technologiach. Taki profil wykształcenia sprawia, że mają do
wyboru wiele ofert pracy i łatwo mogą się przystosować
do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Mogą pracować w wielkich i średnich korporacjach przemysłowych,
jak i własnym small-biznesie. Są przygotowani do pracy
w pracowniach projektowych, laboratoriach badawczych
i w przemyśle.
w-12
Studia 3-semestralne
Studia w trybie stacjonarnym
Termin rozpoczęcia nauki: 20 lutego 2013
Wymagany tytuł zawodowy dla kandydatów:
inżynier, magister inżynier*.
* Dodatkowe warunki przyjęć na www.pwr.wroc.pl
Opiekun specjalności:
dr inż. Rafał Walczak
Program studiów
Semestr I
Vacuum and Plasma Techniques
Optical Fibers
MEOMS
Nanotechnology
Solid State Electronics
Optimization Methods
Numerical Methods
Statistics for EPM
Differential Equations
Foreign language
Semestr II
Semestr III
Autonomous Power Supplying
Systems
MSc thesis
Ceramic Microsystems
Diagnostics and Reliability
Analytical Microsystems
Microsystem Modelling
Photovoltaics
Design and Construction of Optoelectronic Circuits
Operating Systems
Optical-Fiber Networks
Advanced Optoelectronics
Packaging of EPM
Sensors and Actuators
Diploma seminar
Packaging of EPM
www.studia.pwr.wroc.pl
18 SPECJALNOŚCI
w języku angielskim
Studia realizowane w ramach projektu
„Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”
Budownictwo
Civil Engineering
Chemia Medyczna
Medicinal Chemistry
Bioinformatyka
Bioinformatics
Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania
Advanced Informatics and Control
Elektronika Stosowana
Advanced Applied Electronics
Inżynieria Internetowa
Internet Engineering
Sterowanie w Systemie Elektroenergetycznym
Control in Electrical Power Engineering
Systemy Energii Odnawialnej
Renewable Energy Systems
Górnictwo i Energetyka
Mining and Power Engineering
Zarządzanie Jakością Środowiska
Environmental Quality Management
Inżynieria Komputerowa
Computer Engineering
Systemy Informatyczne Zarządzania
Business Information Systems
Chłodnictwo i Kriogenika
Refrigeration and Cryogenics
Inżynieria Pojazdów
Automotive Engineering
Zarządzanie Produkcją
Production Management
Matematyka dla Przemysłu i Gospodarki
Mathematics for Industry and Commerce
FIzyczne podstawy informatyki
Physics of Infomation Processing
wcześniej
Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy
Electronics, Photonics, Microsystems
NANOINŻYNIERIA
Nanoengineering
x
Dział Rekrutacji
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
bud. A-1, pok. 161
50-370 Wrocław
[email protected]
www.studiuj.pwr.wroc.pl
Biuro Projektu
Wybrzeże Wyspiańskiego 40
bud. H-14, pokój 101
50-370 Wrocław
[email protected]
www.studia.pwr.wroc.pl

Podobne dokumenty