Lipiec – Sierpień 2014

Komentarze

Transkrypt

Lipiec – Sierpień 2014
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
ISSN 1508-4604
GAZETA POWIATOWA
NR 7-8 (273-274)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2014
CENA 2,50 ZŁ
(w tym 5% VAT)
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ
IWIERZYCE l OSTRÓW l ROPCZYCE l SĘDZISZÓW MŁP. l WIELOPOLE SKRZ.
W numerze m.in.:
Musimy skuteczniej pomagać bezrobotnym
- wywiad z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Wiesławem Ryglem
Teatry Poszukujące w Wielopolu Skrzyńskim
Fot. Witold Szczygieł
Absolutorium dla burmistrza Ropczyc
OSTRÓW
SPIS TREŚCI
WIEŚCI Z MAGISTRATU ................................................................................4-5
OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA ....................................................................6-7
• 55. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA ..........................................................................7-11
• Jan Kopeć prezesem • Związku Klubów Polskich w Ameryce • Musimy skuteczniej pomagać bezrobotnym • Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach • Pytania dotyczące ubezpieczenia
społecznego rolników • Ogólnopolska Karta dla dużych rodzin • Rodzinne przejazdy PKP Intercity z Kartą Dużej Rodziny • Przed nami
lato • Rodzinny piknik
NA KARTACH HISTORII .................................................................................................12
• Stacja, którą ratowała lubzinianka
VIII Festyn Rodzinny
w Skrzyszowie
15 maja odbył się, przy Szkole Podstawowej w Skrzyszowie, VIII
Festyn Rodzinny. Na festynie gościliśmy przedstawicieli władz gminnych
w osobach wójta Piotra Cielca, wicewójta Bogusława Wójcika oraz
sekretarz Agnieszki Sochackiej. Festyn rozpoczął się przemarszem
orkiestry dętej miasta Dębica z mażoretkami zespołu „Anturja” ze
Skrzyszowa.
Ciąg dalszy na str. 36
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH ................13-17
• Biblioteka poleca • Uroda ziemi ropczyckiej • Podaruj bibliotece
na urodziny książkę • Śpiewające bajki • Propozycje wakacyjnych
zajęć w bibliotekach • Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa
• Spotkanie ropczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku • Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
CENTRUM KULTURY IM. JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH ......................17-19
• „Polonia” z Chicago gości w Ropczycach • Tadeusz Różewicz. Poeta
ściśniętego gardła • Kowale kują • Festiwal Galicja już trzeci raz gości
w Gnojnicy • Propozycje zajęć wakacyjnych w WCK w Gnojnicy
Dolnej
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE ........................................................20-27
• Rodzice - dzieciom • Wszystkie dzieci nasze są • Dzień Dziecka
w rzeszowskim hospicjum • Kaski rowerowe dla uczniów • Z życia
szkoły podstawowej w Lubzinie • Takiego pikniku jeszcze nie było
• Piknik z Comeniusem • Piknik rodzinny w Łączkach Kucharskich
• Festyn rodzinny w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej • Z wizytą
w Krakowie • O bezpieczeństwie wśród najmłodszych • Certyfikat
szkoły promującej zdrowie • Honor Polaka plami, kto pisze z błędami • Śladami akcji V • Wystawa prac inspirowanych Japonią • Najlepsi w województwie, dobrzy na arenie ogólnopolskiej
ZESPÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH ...............................................30-31
• Promocja produktu lokalnego • Świetne miejsce ZSAT w ogólnopolskim rankingu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH ...........................................................................31-34
• Święto patrona szkoły • Konferencja szkół promujących zdrowie
• Wspomnienia dyrektora o dyrektorze • Ksiądz doktor Jan Zwierz
- społecznik • Marcin Ogrodnik znowu wygrywa • Międzyszkolny
Konkurs Translatorski • Jubileuszowy turniej piłki nożnej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH ......................................................35
• Wizyta partnerska ropczyckich licealistów w Saalfeld • Radość maturzystów ropczyckiego liceum
WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW ................................................................................36
• VIII Festyn Rodzinny w Skrzyszowie
WIADOMOŚCI Z GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ..................................................37
• Sukces na targach w Górnie • Ordery serca matkom wsi • Turniej
piłki nożnej u-12 w Wolicy Piaskowej
Dziewczęta z zespołu Anturja wraz z orkiestrą dętą z Dębicy
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
XV Dni Wielopola
Skrzyńskiego
Mocnym akcentem sportowym rozpoczęły się obchody XV Dni
Wielopola Skrzyńskiego. W sobotni poranek, 28 czerwca na kompleksie
boisk sportowych ORLIK rozpoczął się turniej piłki nożnej szkół
podstawowych o puchar wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z udziałem
drużyn z Broniszowa, Glinika, Nawsia oraz Wielopola Skrzyńskiego.
Ciąg dalszy na str. 39
WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE .............................................38-42
• Teatry poszukujące w Wielopolu Skrzyńskim • XV Dni Wielopola
Skrzyńskiego • Dzień Działacza Kultury u seniorów • Pasowanie na
czytelnika • Dzieci rodzicom • Lekcja wolności w wielopolskim
gimnazjum • Przedszkolaki na Orliku • By poprawnie pisać, mówić
- ortografię trzeba lubić
TO I OWO ...................................................................................................................43-48
• Senność, bezsenność, bezdech senny i chrapanie • Monitoring żywej kropli krwi - nowoczesne i skuteczne badanie stanu zdrowia • Co
podpowiada nam natura? • Makijaż i paznokcie. Trendy ślubne
- 2014 • Wakacyjne porady ogrodnicze
PTTK ROPCZYCE ......................................................................................................49-50
• Szlakami podkarpackiej przyrody • Turystyka łączy pokolenia
• Dzień Dziecka z PTTK
WIADOMOŚCI SPORTOWE .......................................................................50-53
• Turniej piłkarski z Łukaszem Trałką • Rywalizacja na piasku
• Dziewczęta z Gnojnicy w finale Coca-Cola Cup • Piłka nożna - klasy
IV • Piłka nożna - gimnazja • Turniej Grand Prix w badmintonie
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
GAZETA POWIATOWA
Turniej piłki nożnej szkół podstawowych - dekoracja najlepszych drużyn
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz.
Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel – red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta
Kaszowska, Marcin Świerad – red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski,
Mateusz Surman – red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce).
Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kultury
tel. 17 22-18-228. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów.
Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia „Duet”, tel. 17 87-11-281.
Reklamy prosimy przesyłać na e-mail: [email protected], [email protected]
www.gazeta-ziemiaropczycka.pl
Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Ropczycka” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
ROPCZYCE
„Polonia” z Chicago gości w Ropczycach
Przez ponad 27 lat Zespół Pieśni i Tańca
„Polonia” z Chicago kultywuje i promuje
polską kulturę w stanach Zjednoczonych
i w innych krajach. Od 19 do 23 lipca będziemy gościć zespół w Ropczycach. 22 lipca
zapraszamy na koncert do Domy Kultury
w Niedźwiadzie, zaś 27 lipca - do Centrum
Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.
20 lipca zespół będzie uczestniczył we
mszy świętej o godz. 10.30 w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
Szczegóły na str. 17
ROPCZYCE
Kowale kują
Jarmark Kowalski jest cykliczną imprezą
organizowaną w Ropczycach co dwa lata.
Panuje tu niezwykła atmosfera, co podkreślają zarówno uczestnicy, jak i goście,
którzy zjeżdżają wtedy do Ropczyc. W tym
roku Jarmark odbył się w dniach 21-22
czerwca. W niedzielę ropczycki rynek zamienił się w wielką kuźnię.
Ciąg dalszy na str. 18
Goście uczestniczący w Jarmarku mieli okazję
uruchomić stary ręczny miech
Fot. Witold Szczygieł
ROPCZYCE
Jan Kopeć prezesem
Związku Klubów Polskich
w Ameryce
6 czerwca 2014 r. Jan Kopeć, prezes Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Chicago, honorowy obywatel miasta Ropczyce, został wybrany
nowym prezesem Związku Klubów Polskich w Ameryce, drugiej co do
wielkości organizacji skupiającej Polonię (zrzesza 33 kluby polonijne).
Ciąg dalszy na str. 7
Fot. Piotr Skałuba
Prezes Jan Kopeć z żoną podczas wizyty w Ropczycach
WIEŒCI Z MAGISTRATU
WIEŚCI Z MAGISTRATU
XIII Miêdzynarodowy Jarmark
Kowalski
Urz¹d Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
tel. (17) 22 10 510;
fax. (17) 22 10 555
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.eu
Dni pracy: pn.-pt. 7.30-15.30
Przyjêcia stron przez burmistrza
w pi¹tki 8.00-12.00
Boles³aw Bujak – burmistrz
Wies³aw Maziarz – I Z-ca Burmistrza
Robert Kuraszkiewicz – II Z-ca Burmistrza
Jakie sprawy
za³atwisz w Urzêdzie?
Urz¹d Stanu Cywilnego
tel. (17) 22 10 538
sprawy: aktów urodzenia, zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñstwa i inne
Referat Spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich
tel. (17) 22 10 520
Ewidencja Ludnoœci
tel. (17) 22 10 526
sprawy: zameldowania, wymeldowania,
dowody osobiste i inne
Ewidencja Dzia³alnoœci
Gospodarczej
tel. (17) 22 20 271
sprawy: zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
Referat Bud¿etu i Finansów
tel. (17) 22 10 540
Referat Podatków
tel. (17) 22 10 546
podatki z terenu miasta
tel. (17) 22 10 545
podatki z terenów wiejskich
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
tel. (17) 22 10 560, 564
sprawy: decyzje o warunkach
zabudowy, wyrysy z miejscowego
planu, podzia³,
sprzeda¿ nieruchomoœci i inne
tel. (17) 22 10 557
sprawy: spory wodne, wycinka drzew,
decyzje œrodowiskowe i inne
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. (17) 22 10 531, 532
sprawy: utrzymania dróg
i ulic miejskich
tel. (17) 22 10 530
sprawy: dodatków mieszkaniowych
Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (17) 22 10 565
Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju
tel. (17) 22 10 569
Zespó³ ds. Promocji Gminy
tel. (17) 22 10 559
Po¿ytek Publiczny
tel. (17) 22 10 523
STR. 4
W weekend, 21-22 czerwca
2014 r. na ropczyckim rynku mia³
miejsce XIII Miêdzynarodowy
Jarmark Kowalski. Mimo bogatej tradycji jak¹ mia³o kowalstwo
dawniej, obecnie nie jest ju¿ zajêciem zbyt powszechnym, chocia¿ powoli odradzaj¹cym siê.
Zaprawieni w bojach kowale
z dwudziestu jeden dru¿yn,
w tym m.in. z Wêgier i Rumunii
dzielnie prezentowali swoje kowalskie umiejêtnoœci. Po symbolicznym rozpaleniu starego miecha kowalskiego przyst¹piono do
pracy. W roku bie¿¹cym uczestnicy wziêli udzia³ w konkursie
g³ównym, którego celem by³o wykonanie pojemnika na parasole
we w³asnej kuŸni i wieszaka
w Ropczycach, a tak¿e w konkursach dodatkowych, m.in. na wykonanie ogniwa do ³añcucha
oraz na wbijanie gwoŸdzia.
Wrêczenia nagród dokonali:
gospodarz miasta burmistrz Bo-
les³aw Bujak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Józef Misiura oraz
dyrektor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzêbski. Licznie zgromadzeni
mieszkañcy Ropczyc obserwowali przy paleniskach zmagania
kowali, a tak¿e wys³uchali koncertów: zespo³u „Bandoska”
z WDK w Rzeszowie, „Kapeli Romanka” oraz grupy country
„Konwój”.
Piknik rodzinny w ho³dzie
Janowi Paw³owi II
15 czerwca 2014 r. na ropczyckim rynku odby³ siê piknik rodzinny w ho³dzie Janowi Paw³owi II, poprzedzony dziêkczynn¹
msz¹ œwiêt¹. Organizatorami
pikniku byli: parafia pw. Przemienienia Pañskiego w Ropczycach, Gmina Ropczyce oraz
Centrum Kultury. Honorowy
patronat nad imprez¹ obj¹³ ks.
bp. Jan W¹troba – biskup rzeszowski.
Piknik mia³ charakter wspólnej zabawy oraz dobrowolnego
wsparcia finansowego na cele
charytatywne. Ogromn¹ popularnoœci¹ wœród dzieci cieszy³y
siê dmuchane zje¿d¿alnie, gry
planszowe oraz miasteczko kawaleryjskie obs³ugiwane przez
cz³onków Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 Pu³ku U³anów
im. króla Jana III Sobieskiego.
Najm³odsi mieli okazjê wzi¹æ
w udzia³ w zabawach i konkursach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Podczas pikniku rozstrzygniêty zosta³
konkurs na najlepsz¹ kremówkê papiesk¹; wszystkie kremówki zg³oszone do konkursu zosta³y rozprowadzone za symboliczn¹ cenê wœród uczestników
pikniku. Wieczorem publicz-
noœæ obejrza³a pokaz ognia grupy Made in Fire, poprzedzony
wspólnym dziêkczynieniem za
kanonizacjê Jana Paw³a II i odœpiewaniem Barki, ulubionej pieœni naszego papie¿a rodaka, papie¿a rodziny.
Wszystkie datki z pikniku organizatorzy przekazali na wakacyjny wyjazd dzieci do oœrodka wypoczynkowego Caritas w Myczkowcach. Podczas pikniku, w ramach tygodnia rodziny, burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak
wrêczy³ promesy pietnastu rodzi-
nom z Ropczyc na zakup komputerów z oprogramowaniem.
Wymienione rodziny zakwalifikowa³y siê do projektu pn. Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie gminy Ropczyce. W ramach
projektu piêædziesi¹t rodzin
otrzyma bezp³atnie zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, dostêp do internetu
w okresie realizacji projektu oraz
przez piêæ lat od jego zakoñczenia, a tak¿e szkolenie z zakresu
obs³ugi komputera i wykorzystania technik internetowych.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
WIEŒCI Z MAGISTRATU
Budowa ujêcia wody
w Lubzinie
cyjny, a jego g³ównym tematem
by³o tegoroczne Œwiêto Plonów.
Do¿ynki gminne odbêd¹ siê
w Ropczycach 17 sierpnia. Uroczystoœci rozpocznie msza œw.
polowa w koœciele farnym, nastêpnie korowód do¿ynkowy
przejdzie na zmodernizowany
stadion Ropczyckiego Centrum
Sportu i Rekreacji. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³ Lombard.
Gmina Ropczyce realizuje
projekt pn. Budowa ujêcia wody
w Lubzinie. Inwestycja jest realizowana w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej objêtego PROW na
lata 2007-2013.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z betonowaniem zbiornika
retencyjnego o pojemnoœci 300
m3, wykonano betonowanie p³yty oraz œcian zbiornika. Wykonywany jest równie¿ fundament
pod budynek pompowni wody.
WartoϾ podpisanej umowy
z firm¹ REIN Sp. J. z Rzeszowa
wynosi ok. 1,25 mln z³. Na to zadanie Samorz¹d Ropczyc pozyska³ ok. 716 tys. z³.
Budowa ujêcia wody znacz¹co przyczyni siê do zabezpiecze-
nia trwa³ej, bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkañców gminy, równie¿ w okresach suszy,
bez koniecznoœci jej zakupu
z innych gmin. To nowe ujêcie
pozwoli równie¿ na projektowanie wodoci¹gu w kierunku po³udniowym naszej gminy, tj.
£¹czek Kucharskich i NiedŸwiady. Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w Ropczycach z³o¿y³o wniosek o dotacjê ze œrodków europejskich przebudowy
wodoci¹gu od ww. ujêcia w rejon Przymiarek.
dowych obiektu od strony ul. Sportowej oraz drobnych robót wykoñczeniowych, jak elewacja czo³a trybuny. Koszt realizacji zadania to ok. 4 mln z³, z czego ok. 3,6
mln to œrodki zewnêtrzne pozyskane przez Samorz¹d Ropczyc.
Zakoñczenie prac przy trybunach umo¿liwi³o rozpoczêcie ro-
bót zwi¹zanych z remontem nawierzchni bie¿ni i urz¹dzeñ sportowych. Wykonano ju¿ doziemn¹
czêœæ instalacji wodoci¹gowej
zraszaj¹cej p³ytê boiska pi³karskiego oraz roboty geodezyjne zwi¹zane z wytyczeniem bie¿ni (krawê¿niki). Wykonuje siê korytowanie oraz okrawê¿nikowanie bie¿ni od strony po³udniowej oraz
elementów wyposa¿enia stadionu (skocznia w dal, plac do
pchniêcia kul¹, skocznia wzwy¿).
Koszt realizacji zadania to ok. 816
tys. z³, pozyskane dofinansowanie
wynosi ok. 693 tys. z³.
Do koñca lipca br. przebudowie ma ulec tak¿e infrastruktura
naprzeciwko stadionu. 23 czerwca br. rozstrzygniêty zosta³ przetarg
na budowê parkingu dla samochodów osobowych wraz z budow¹ i przebudow¹ sieci uzbrojenia terenu przy ul. Korczaka i Mickiewicza (obok kortów tenisowych). Inwestycja finansowana jest
ze œrodków w³asnych gminy w kwocie 429 tys. z³. Przebudowa stadionu i budowa parkingu to ca³oœæ
pierwszego etapu modernizacji
obiektów sportowych Ropczyc
w rejonie ul. Mickiewicza.
Pyzik, dyrektor Zespo³u Szkó³
w Lubzinie. Wœród zaproszonych
goœci obecni byli: burmistrz
Ropczyc Boles³aw Bujak, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Grzegorz Bielatowicz, proboszcz tutejszej parafii ks. Ryszard Pietrasik, so³tys Lubziny
74. rocznica egzekucji
Mieczys³aw Cabaj oraz kombaw lubziñskim lesie
tant Andrzej ¯ylicz. Modlitwie za
15 czerwca 2014 r., w lubziñ- pomordowanych przewodniczy³
skim lesie, odby³y siê, jak co roku, ks. proboszcz, po czym z³o¿one
uroczystoœci upamiêtniaj¹ce zosta³y wieñce i kwiaty. NastêpPolaków zamordowanych w tym nie g³os oddano m³odzie¿y szkolmiejscu 27 czerwca 1940 roku, nej. Uczniowie przedstawili wzru- Festyny rodzinne przy szko³ach
Czas letni w placówkach oœwiapodczas hitlerowskiej okupacji. szaj¹cy program s³owno-muzycztowych sprzyja organizacji pikUroczystoœæ prowadzi³a Bo¿ena ny o tematyce patriotycznej.
ników plenerowych. Podczas
Termomodernizacja siedziby policji
takich imprez ka¿da ze szkó³ preSamorz¹d Miasta i Gminy
zentuje swój dorobek artystyczRopczyce podj¹³ decyzjê w sprany. W niedzielê, 8 czerwca pikniwie przyznania dotacji celowej
ki odby³y siê w Lubzinie, Niew kwocie 25 tys. z³ na sfinansodŸwiadzie Górnej oraz na os.
wanie czêœci kosztów termomoChech³y. W ka¿dym z nich udzia³
dernizacji i remontu budynku miast remont zostanie przepro- wzi¹³ burmistrz Boles³aw Bujak.
Komendy Powiatowej Policji wadzony w okresie wakacyjnym. Przekazuj¹c ¿yczenia dzieciom
w Ropczycach. Umowa zosta³a Nowa elewacja komendy popra- i rodzicom, przekaza³ organizapodpisana 16 czerwca br., nato- wi estetykê osiedla œw. Barbary. torom kosze s³odyczy.
W Lubzinie miejscowy Zespó³
Szkó³ zakoñczy³ realizacjê projektu Comenius – dzielimy siê wartoœciami, dzielimy siê ¿yciem. Program by³
oparty na wspó³pracy z m³odzie¿¹
szkó³ partnerskich z Hiszpanii
i Turcji. Najwa¿niejszym punktem
programu by³y wyjazdy uczniów
do krajów objêtych projektem.
W NiedŸwiadzie Górnej odby³
siê festyn pn. Szko³a i rodzina to
jedna dru¿yna, a w osiedlu Chech³y piknik rodzinny z okazji
Dnia Matki.
Spotkanie komitetu
do¿ynkowego
11 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Ropczycach odby³o siê spotkanie z so³tysami, przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli, prezesami
jednostek OSP, cz³onkiniami Kó³
Gospodyñ Wiejskich oraz kierownictwem Urzêdu Miejskiego. Spotkanie mia³o charakter organiza-
Przebudowa stadionu
miejskiego w Ropczycach
Dobieg³y koñca prace przy realizacji zadania pn. Odbudowa trybun Stadionu Sportowego w Ropczycach – etap I. W ostatnim okresie
zakoñczono monta¿ siedzisk trybuny, barierek ochronnych,
uszczelnieñ elementów konstrukcyjnych, wygrodzenie terenu pod
trybun¹ od strony ul. Sportowej.
Zlecono tak¿e wykonanie niezbêdnych robót dodatkowych:
przy³¹cza wodoci¹gowego wraz
z hydrantem, oœwietlenia trybuny,
dojœæ (chodników) do klatek scho-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 5
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
55. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach
11 czerwca 2014
G³ównym tematem 55. sesji
Rady Miejskiej w Ropczycach
by³o absolutorium komunalne,
czyli ocena wykonania bud¿etu
w 2013 roku przez burmistrza
Ropczyc.
Wykonanie bud¿etu minionego roku uzyska³o pozytywn¹ opiniê Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej, która skierowa³a wniosek do Rady o udzielenie absolutorium. Pozytywna ocena dotycz¹ca wykonania bud¿etu zosta³a wystawiona tak¿e przez instytucjê sprawuj¹c¹ nadzór nad
dzia³alnoœci¹ finansow¹ samorz¹dów, to jest Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹.
Rada ocenia wykonanie bud¿etu na podstawie dokumentów przed³o¿onych jej ze znacznym wyprzedzeniem. S¹ to: sprawozdanie z wykonania bud¿etu
(zawieraj¹ce dane opisowe i cyfrowe), sprawozdanie finansowe
(potocznie: bilans), informacja
o stanie mienia gminy, stanowisko Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz, podsumowuj¹c
rok 2013 zwróci³ uwagê, ¿e dla
miasta i gminy by³ to bardzo
dobry czas pod wzglêdem dokonañ w zakresie poprawy warunków ¿ycia oraz postêpu w rozwoju ca³ego obszaru miasta
i gminy. W porównaniu do minionych lat VI kadencji (20102014) i planu bie¿¹cego roku,
rok 2013 rysuje siê jako bardzo
efektywny okres w dzia³alnoœci
w³adz samorz¹du i administracji samorz¹dowej. Ta pozytywna
ocena dotyczy i efektów materialnych i sytuacji finansowej –
poniewa¿ praktycznie nie zwiêkszy³o siê zad³u¿enie. Deficyt
w wysokoœci 399 tys. z³ (przy planie – ponad milion) zosta³ sp³acony w pierwszym kwartale 2014
roku. Burmistrz przypomnia³, ¿e
Gmina jest jednym z najwiêkszych
STR. 6
pracodawców na naszym terenie,
poniewa¿ jest p³atnikiem wynagrodzeñ dla kilkuset osób, co z kolei
przek³ada siê na rozwój i funkcjonowanie drobnej i œredniej dzia³alnoœci gospodarczej.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia materialne minionego roku: oddanie do u¿ytku ¿³obka (1 lutego),
przedszkola w Gnojnicy Dolnej,
sali gimnastycznej w Gnojnicy
Dolnej, poddanie termomodernizacji szeœciu obiektów oœwiatowych (m.in. docieplenie, elewacje, zmiana dachu na starej
czêœci w szkole w Gnojnicy Dolnej, w zwi¹zku z prowadzon¹ inwestycj¹), piêæ nowych przyszkolnych placów zabaw, tzw. radosnych szkó³, dwa mosty gminne, nowe i zmodernizowane
chodniki i drogi, punkty oœwietlenia ulicznego, przebudowa
najstarszych ci¹gów wodoci¹gowych na terenie miasta, nabycie
nieruchomoœci za oko³o 330 tys.
na drogi, inwestycje i inne potrzeby gminy, zapocz¹tkowanie
rozbudowy szko³y w NiedŸwiadzie Dolnej. Nie zosta³y spe³nione wszystkie zg³aszane postulaty,
ale bêd¹ one sukcesywnie realizowane w kolejnych latach.
Znaczna czêœæ wydatków bud¿etu to wydatki na wszechstronny
rozwój, zw³aszcza m³odszej czêœci mieszkañców, na sferê niematerialn¹, na rozwijanie i pog³êbianie zainteresowañ. Wiele
z przedsiêwziêæ materialnych
i niematerialnych uda³o siê zrealizowaæ dziêki zdobyciu i prawid³owemu wykorzystaniu œrodków unijnych. Burmistrz podkreœli³, ¿e tak efektywna realizacja bud¿etu to równie¿ zas³uga
pracowników Urzêdu Miejskiego i jednostek organizacyjnych
oraz wynik dobrej wspó³pracy
z Rad¹ Miejsk¹.
Burmistrz Boles³aw Bujak uzyska³ absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu w 2013 rok. Za
przyjêciem uchwa³o g³osowa³o
dwudziestu radnych, jeden
wstrzyma³ siê od g³osu, nie by³o
g³osów sprzeciwu.
Poni¿ej podajemy kilka danych liczbowych obrazuj¹cych
realizacjê bud¿etu miasta i gminy Ropczyce w 2013 roku.
Po uwzglêdnieniu zmian dokonanych w ci¹gu roku, plan dochodów wynosi³ 77 130 566,65 z³,
wykonanie – 75 812 615,50 z³ –
98,29% planu.
Przegl¹d dochodów w podziale na plan i wykonanie:
y podatki lokalne: plan:
15 028 865,90 z³, wykonanie:
14 698 369,34 z³
y inne dochody podatkowe (np.
udzia³ Gminy w CIT i PIT):
plan: 13 618 610,69z³, wykonanie: 13 136 525,80 z³
ysubwencje: plan: 23 808 941 z³,
wykonanie: 23 808 941 z³, w tym
czêœæ oœwiatowa: 20 762 558 z³
y dotacje na zadania zlecone: plan:
10 870 314,31 z³, wykonanie:
10 799 191,53 z³, w tym dzia³ pomoc spo³eczna plan i wykonanie
odpowiednio: 10 388 862,00 z³ i
10 318 539,62 z³
y dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udzia³em œrodków europejskich:
plan: 1 325 101 z³, wykonanie:
1 323 355 z³
y dochody z maj¹tku gminy
(op³aty, czynsze, zbycie i inne):
plan: 930 703 z³, wykonanie:
629 620,69 z³
y dotacje przekazane na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych:
plan: 2 918 750,17 z³, wykonanie: 2 918 750,17 z³
y dotacje celowe na zadania bie¿¹ce i inwestycyjne realizowane
miêdzy innymi na podstawie
porozumieñ, pomocy finansowej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, dotacja
z pañstwowych funduszy celowych, dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania w³a-
sne: plan: 569 685,06 z³, wykonanie: 556 114,83 z³
y dochody z op³at (np. za korzystanie z pasa drogowego dzia³
600, za korzystanie ze œrodowiska dzia³ 900, za korzystanie
z urz¹dzeñ sportowych dzia³
926, op³aty ró¿ne w administracji dzia³ 750): plan: 1 677 260 z³,
wykonanie: 1 653 202,71 z³
y dochody dzia³u 801 oœwiata
i wychowanie, czêœciowo dzia³u 854 edukacyjna opieka wychowawcza, (np. wy¿ywienie
dzieci w sto³ówkach, op³ata za
œwiadczenia przedszkolne,
œrodki unijne na programy
oœwiatowe realizowane przez
placówki oœwiatowe, dzia³u 853
¿³obek (dotacja na funkcjonowanie ¿³obka, op³ata za ¿³obek,
wp³aty za wy¿ywienie): plan:
4 677 850,52 z³, wykonanie:
4 605 732,89 z³
y w dziale 852 pomoc spo³eczna,
dotacje na szeroko rozumian¹
pomoc spo³eczn¹, op³aty za
us³ugi oraz pomoc materialna
dla uczniów z dzia³u 854: plan:
1 704 485 z³, wykonanie:
1 682 811,54 z³
Po uwzglêdnieniu zmian dokonanych w ci¹gu roku, plan wydatków wynosi³ 78 190 356,51 z³,
realizacja – 76 211 395,27 z³ –
97,46% planu.
Najwiêksze grupy wydatków
w podziale na plan i wykonanie:
y dzia³ – transport i ³¹cznoœæ (wydatki na chodniki, drogi, parkingi i inne wydatki zwi¹zane
z odnow¹, budow¹, utrzymaniem infrastruktury drogowej):
plan: 6 278 064,24 z³, wykonanie: 5 690 447,82 z³
y dzia³ – bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa (ochotnicze stra¿e po¿arne): plan: 1 046 807,69 z³, wykonanie: 961 786,55 z³
y dzia³ – oœwiata i wychowanie:
plan: 35 839 057,53, wykonanie: 35 654 781,10 z³
y przeciwdzia³anie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:
plan: 270 500,00 z³, wykonanie:
262 548,74 z³
y dzia³ – pomoc spo³eczna: plan:
13 311 235,05 z³, wykonanie:
13 122 131,77 z³
y ¿³obek: plan: 657 177,65 z³, wykonanie: 629 188,98 z³
y dzia³ – edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. œwietlice
szkolne, pomoc materialna dla
uczniów): plan: 1 063 562,57 z³,
wykonanie: 1 035 201,74 z³
y dzia³ – gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska (np.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
2 086 959,60 z³, wykonanie:
projektowanie i budowa kana2 074 902,94 z³
lizacji, gospodarka odpadami,
utrzymanie zieleni i oczyszcza- y dzia³ – kultura fizyczna (w tym
dzia³alnoœæ Ropczyckiego Cennie, oœwietlenie: plan:
trum Sportu i Rekreacji i dota3 427 590,74 z³, wykonanie:
cje dla stowarzyszeñ w zakresie
3 144 677,26 z³
sportu): plan: 4 284 889,33 z³,
y dzia³ – kultura (np. biblioteka
wykonanie: 4 284 661,78 z³
i oœrodek kultury, wspieranie
inicjatyw kulturalnych – dota- y pozosta³e wydatki: plan:
9 924 512,11 z³, wykonanie:
cje dla stowarzyszeñ): plan:
9 351 066,59 z³ dotyczy³y poni¿ej wymienionych dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej: rolnictwo
i ³owiectwo, zaopatrywanie w
energiê elektryczn¹, gaz i wodê,
informatyka, administracja i
zadañ w³asnych lub zleconych:
usuwanie azbestu, gospodarka
gruntami i nieruchomoœciami,
opracowania planistyczne,
geodezyjne, kartograficzne,
promocja, obs³uga d³ugu, organizacja wyborów.
Na 31 grudnia 2013 r. zad³u¿enie Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych wynosi³o 23 140 007,86 z³,
co stanowi 31,09% dochodów zrealizowanych, przy dopuszczalnej
granicy 60%.
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Jan Kopeæ prezesem
Zwi¹zku Klubów Polskich w Ameryce
Ci¹g dalszy ze str. 3
Jan Kopeæ opuœci³ w 1972 r.
rodzinne miasto Ropczyce,
emigruj¹c do Stanów Zjednoczonych. Od pocz¹tku pobytu w USA anga¿owa³ siê w spo³eczn¹ dzia³alnoœæ wraz ze œrodowiskami skupiaj¹cymi
mieszkañców Polski po³udniowej. Da³ siê poznaæ jako
wielki patriota i organizator,
szczególnie w zakresie zrzeszania rodaków, budowania
relacji miêdzyludzkich i solidaryzmu wœród przebywaj¹cych na emigracji Ropczycan.
Swoj¹ aktywnoœæ na niwie krzewienia polskoœci i pog³êbiania kontaktów z rodzinnym
miastem rozwin¹³ wraz z grup¹ entuzjastów z Ropczyc.
W kwietniu 1994 r. razem z Urszul¹ Gierlak podjêli decyzjê
o utworzeniu Klubu Przyjació³
Ziemi Ropczyckiej Chicago
pod patronatem Zwi¹zku
Klubów Polskich. Na pierw-
Burmistrz B. Bujak wrêcza Janowi Kopciowi dyplom Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce (maj 2012 r.)
Fot. Piotr Ska³uba
szym posiedzeniu, 23 kwietnia 1995 r. Jan Kopeæ zosta³
wybrany prezesem pierwszego zarz¹du tego¿ klubu. Misj¹
klubu jest utrzymanie i pog³êbianie kontaktu z rodzinnym
miastem, pomoc instytucjom
i organizacjom z Ropczyc
i Ziemi Ropczyckiej.
Jan Kopeæ jest obywatelem
Polski i Stanów Zjednoczonych. Otwartoœæ na potrzeby
najubo¿szych powoduje, ¿e
anga¿uje siê w wiele akcji cha-
rytatywnych. Przebywaj¹c
w Polsce niejednokrotnie
przekazywa³ œrodki finansowe
na te cele, wypracowane przez
cz³onków klubu.
W 2012 roku, w 650. rocznicê nadania praw miejskich
Ropczycom otrzyma³ tytu³ honorowego obywatela miasta
Ropczyce. 8 lipca 2013 r. na
wniosek Burmistrza Ropczyc
i Wojewody Podkarpackiego,
a nastêpnie Ministra Spraw
Zagranicznych, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³aw Komorowski nada³
Janowi Kopciowi – obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej
zamieszka³emu w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci
polonijnej oraz za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.
Inf. w³asna
Urz¹d Miejski w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoœci
podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjêty
w danej miejscowoœci, a tak¿e na stronach internetowych w³aœciwego urzêdu, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zm.)
Uprzejmie informuje siê, ¿e na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1,
wywieszony zosta³ do publicznej wiadomoœci, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Ropczyce, przeznaczonej do:
NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWE
Termin wywieszenia
Przeznaczenie do...
Na rzecz...
Położenie
Nr działki
Pow. [ha]
od
do
oddania wNAJEM
8259/8
0,0011
wnioskodawcy
Ropczyce
26-06-2014 17-07-2014
w drodze bezprzetargowej
829/13
0,0011
SPRZEDAŻY
dzierżawcy
Ropczyce
2351/399
0,0018
6-06-2014 27-06-2014
w drodze bezprzetargowej
SPRZEDAŻY
nabywcy ustalonego
Ropczyce1807/73
0,0268
26-06-2014 17-07-2014
w drodze przetargu
w przetargu
Pietrzejowa
1807/74
0,0268
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 7
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Rozmawiamy z Wies³awem Ryglem, dyrektorem Powiatowego
Urzêdu Ropczycach na temat rynku pracy w regionie i w powiecie.
Musimy skuteczniej
pomagaæ bezrobotnym
T.K. Odnoszê wra¿enie, ¿e dzia³ania resortu pracy i urzêdów
pracy nie przynosz¹ widocznych
rezultatów, a problem bezrobocia jest nierozwi¹zywalny. Czy
walka z bezrobociem jest beznadziejn¹ wojn¹ z wiatrakami?
W.R. Stopa bezrobocia w powiecie to 21,5%. Warto wiedzieæ, ¿e ka¿dego roku kilkaset osób otrzymuje zatrudnienie. Niestety, corocznie na
powiatowy rynek pracy trafia
kilkuset nowych absolwentów
szkó³ i uczelni. Z tego powodu wci¹¿ utrzymuje siê wysokie bezrobocie. Powiatowy
Urz¹d Pracy w Ropczycach
„dwoi siê i troi”, by ³agodziæ
skutki bezrobocia. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej wyliczy³o, ¿e ropczycki poœredniak osi¹gn¹³ wysoki
wskaŸnik efektywnoœci swoich
dzia³añ. Uzyskaliœmy wskaŸnik
71,9% za 2013 rok. W tym samym czasie œrednia wojewódzka wynios³a 66,7%, a œrednia
krajowa tylko 63,4%. Oznacza
to, ¿e du¿y odsetek osób bezrobotnych, którym pomagamy,
otrzymuje zatrudnienie. Niestety, nie zawsze jest ono trwa³e. Na pocieszenie warto zauwa¿yæ, ¿e w bie¿¹cym roku po
raz pierwszy od kilku lat bezrobocie zaczê³o siê istotnie
zmniejszaæ. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to trwa³e o¿ywieni.
T.K. Jak sytuacja wygl¹da
w bie¿¹cym roku?
W.R. W ci¹gu minionego
pó³rocza objêliœmy ró¿nymi
formami wsparcia ponad 800
osób. Finansujemy sta¿e, prace publiczne, prace interwencyjne, szkolenia. Dotujemy
rozpoczynanie dzia³alnoœci
gospodarczej i zwracamy koszty pracodawcom, którzy zatrudnili bezrobotnych i wydatkowali œrodki na doposa¿enie
ich stanowisk pracy. Ponadto
skutecznie zabiegamy o dodatkowe œrodki finansowe.
W pierwszym pó³roczu pozyskaliœmy ³¹cznie ponad 2,1 mln z³.
STR. 8
Wies³aw Rygiel i Minister Pracy W³adys³aw Kosiniak-Kamysz podczas wizyty ministra w Ropczycach
Fot. Piotr Ska³uba
Dziêki temu zwiêkszamy pomoc osobom bezrobotnym,
a w drugiej po³owie lipca uruchomimy nowe instrumenty
wsparcia, dziêki nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
T.K. Na czym te nowe instrumenty bêd¹ polegaæ?
W.R. Uruchomimy kilka
nowoœci. Na ile bêd¹ one trafne, poka¿e dopiero praktyka.
Podejmiemy, na przyk³ad,
próbê utworzenia spó³dzielni
socjalnej. Bêdziemy aktywizowaæ osoby do 30 roku ¿ycia
i powy¿ej 50 roku ¿ycia. Pojawi siê wsparcie dla bezrobotnych rodziców posiadaj¹cych
co najmniej jedno dziecko
w wieku do 6 lat. Przeznaczymy czêœæ œrodków na usuwanie skutków tegorocznych
podtopieñ w ramach prac publicznych. Pojawi¹ siê bony
sta¿owe, zatrudnieniowe
i szkoleniowe. Bon sta¿owy
uzyska osoba (do 30 roku
¿ycia), której sfinansujemy
szeœciomiesiêczny sta¿ pod
warunkiem znalezienia pracodawcy, który da zatrudnie-
nia na kolejne szeœæ miesiêcy. Zachêt¹ bêdzie jednorazowa premia dla pracodawcy
w wysokoœci ponad 1,5 tys. z³
i mo¿liwoœæ zatrudnienia na
niepe³ny etat.
T.K. A co ze starszymi bezrobotnymi?
W.R. Uruchomimy równie¿
œrodki dla grupy wiekowej
ponad 50 lat i ponad 60 lat.
W tych przypadkach bêdzie
mo¿liwe dofinansowanie do
wysokoœci po³owy minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia. Oczywiœcie bêdziemy zachêcaæ zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawców do
zapoznania siê z tymi nowoœciami i do skorzystania z nich.
Bardzo zachêcam do kontaktowania siê z pracownikami
urzêdu, którzy udziel¹ szczegó³owych informacji. Bêdzie
te¿ grant finansowy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (do 6-krotnoœci
minimalnego wynagrodzenia
za pracê) oraz œwiadczenie
aktywizacyjne przys³uguj¹ce
pracodawcy za zatrudnienie
w pe³nym wymiarze czasu pra-
cy dla rodzica do wysokoœci
po³owy minimalnego wynagrodzenia za pracê miesiêcznie na okres 12-18 miesiêcy.
Obie te formy aktywizacji bêd¹
adresowane do bezrobotnych
rodziców posiadaj¹cych co
najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Przedsiêbiorczych
bezrobotnych (powy¿ej 35
roku ¿ycia), z pomys³em na
biznes zapraszam do rekrutacji do projektu „Czas na biznes”. Do 18 lipca br. jest szansa na szkolenie i na dotacje
na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej. Podsumowuj¹c, jestem przekonany, ¿e
nowe instrumenty, jakie zastosujemy pomagaj¹c osobom
bezrobotnym to krok w dobrym kierunku. Aby da³y one
rezultaty niezbêdna jest jednak œcis³a wspó³praca i du¿a
aktywnoœæ osób bezrobotnych, pracodawców i pracowników ropczyckiego urzêdu
pracy. Do takiej aktywnoœci
i wspó³pracy zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Teresa Kiepiel
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
i zbrojenie, na robotach ¿elbetowych i monta¿owych skoñczywszy. Rezultatem tych prac
jest odbudowana konstrukcja
trybun stadionu sportowego
w nowej technologii, posiadaj¹ca ok. 2 tysi¹ce miejsc siedz¹cych, pomieszczenie spikera i ochrony oraz balustrady i pochwyty zwiêkszaj¹ce
bezpieczeñstwo korzystaj¹Z koñcem czerwca br. Samorz¹d Ropczyc zakoñczy³ realizacjê projektu pn. Odbudowa trybun stadio- cych z obiektu.
Odbudowa trybun stadionu
sportowego w Ropczycach
nu sportowego w Ropczycach. Jego ca³kowita wartoœæ wynios³a 4 069 334,22 PLN. Wydatki kwalifikowane projektu: 3 771 591,38 PLN. Dofinansowanie ze œrodków EFRR: 3 205 852,67 PLN. DofinansoProjekt przyczyni siê znawanie z bud¿etu pañstwa: 565 738,71 PLN. Bud¿et gminy Ropczyce: 297 742,84 PLN.
cz¹co do poprawy wizerunku
Pozyskane dofinansowanie
pochodzi z Unii Europejskiej,
ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura publiczna, dzia³ania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyj-
na Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20072013. Czas realizacji projektu:
18.09.2012 – 30.06.2014 r.
Celem projektu by³o wsparcie czêœci obszaru zniszczonego przez powódŸ w 2010 roku
poprzez odbudowê podtopionych trybun stadionu.
W wyniku jego realizacji wykonano szereg prac o charakterze budowlanym, pocz¹wszy
od robót rozbiórkowych trybuny ziemnej, poprzez wzmocnienie pod³o¿a gruntowego
miasta i estetyki infrastruktury sportowej Ropczyc. Nowy,
bezpieczny i funkcjonalny
obiekt stanowi³ bêdzie doskona³¹ bazê s³u¿¹c¹ rozwojowi sportowemu mieszkañców, a tak¿e do organizacji
imprez rekreacyjnych i kulturalnych.
Pytania dotycz¹ce ubezpieczenia
spo³ecznego rolników
Wies³aw Lada, dyrektor Oddzia³u Regionalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada na pytania rolników,
które zebra³a Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych.
Jestem ubezpieczony w KRUS
i podczas pracy w gospodarstwie uleg³em wypadkowi.
Czy mogê ubiegaæ siê o odszkodowanie?
Andrzej z Ostrowa
Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu
wskutek wypadku przy pracy
rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej przys³uguje jednorazowe odszkodowanie.
O zaistnia³ym wypadku bez
zbêdnej zw³oki nale¿y poinformowaæ, telefonicznie, osobiœcie lub na piœmie najbli¿sz¹ placówkê KRUS. Po
z³o¿eniu wniosku, pracownik
ds. prewencji sporz¹dzi protokó³ powypadkowy, a po
uznaniu wydarzenia za wypadek przy pracy rolniczej, poszkodowany rolnik zostanie
wezwany celem przebadania
przez lekarza rzeczoznawcê,
który ustali sta³y lub d³ugo-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
trwa³y procentowy uszczerbek dostêpnego œrodka transportu
zbiorowego. Zgodnie z ustaw¹
na zdrowiu.
z dnia 30.10.2002 r. o zmianie
Otrzyma³em skierowanie na
ustawy o podatkach i op³atach
rehabilitacjê lecznicz¹. Jakie
lokalnych oraz zmianie niektókoszty muszê pokryæ zwi¹zku
rych ustaw rolnik zobowi¹zany
z wyjazdem na leczenie?
jest do wniesienia op³aty miejJan z Kozodrzy scowej za ka¿dy dzieñ pobytu.
Pobyt na turnusie jest dla rol- Op³ata jest obowi¹zkowa i uisznika bezp³atny, a zak³ad rehabi- czana na rzecz lokalnego samolitacji leczniczej zwraca osobie rz¹du za poœrednictwem zak³askierowanej koszt przejazdu do du rehabilitacji leczniczej, do
CRR w wysokoœci odpowiadaj¹- którego zosta³ skierowany rolcej cenie biletu najtañszego nik.
STR. 9
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Ogólnopolska Karta dla du¿ych rodzin
16 czerwca 2014 roku wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych warunków realizacji rz¹dowego
programu dla rodzin wielodzietnych. Ogólnopolska Karta Du¿ej
Rodziny to system zni¿ek. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci
na utrzymaniu mo¿e w swojej gminie z³o¿yæ wniosek o wydanie
karty. W Gminie Ropczyce funkcjonuje ju¿ program „Karta Rodziny
Wielodzietnej 3+”. Oznacza to, i¿ rodziny wielodzietne bêd¹ mog³y uczestniczyæ w jeszcze jednym programie.
Wniosek o przyznanie karty
w wy¿ej wymienionym programie mo¿e z³o¿yæ w imieniu
cz³onków rodziny wielodzietnej
jej cz³onek posiadaj¹cy pe³n¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Uprawnionymi do otrzymania karty s¹ rodziny, w których rodzice (rodzic) maj¹ na
utrzymaniu co najmniej troje
dzieci:
- do ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
- do ukoñczenia 25 roku ¿ycia
w przypadku, gdy dziecko uczy
siê w szkole wy¿szej,
- bez ograniczeñ wiekowych
w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Wniosek mo¿na z³o¿yæ w pokoju nr 3 (parter) w Urzêdzie
Miejskim w Ropczycach. Przy
sk³adaniu wniosku nale¿y mieæ
przy sobie:
- w przypadku rodzica lub ma³¿onka rodzica – dokument
potwierdzaj¹cy to¿samoœæ,
- w przypadku dzieci w wieku do
ukoñczenia 18 roku ¿ycia – akt
urodzenia lub dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ,
- w przypadku dzieci w wieku
powy¿ej 18 roku ¿ycia – dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ oraz zaœwiadczenie ze
szko³y lub szko³y wy¿szej o planowanym terminie ukoñczenia
nauki w danej szkole,
- w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci w wieku powy¿ej 18 roku ¿ycia – dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastêpczej –
postanowienie o umieszczeniu
w rodzinie zastêpczej.
Karta przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na dochód.
Wydanie duplikatu karty podlega op³acie w wysokoœci 8,76 z³.
Kartê przyznaje burmistrz w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania cz³onka rodziny wielodzietnej.
Karta Du¿ej Rodziny realnie
pomo¿e rodzinom wielodzietnym
w codziennym ¿yciu: dostêpie do
kultury, aktywnego wypoczynku,
ale tak¿e obni¿y wydatki na ¿ycie.
Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny upowa¿nia do korzystania ze
zni¿ek na terenie ca³ego kraju,
które oferowane s¹ zarówno
przez instytucje pañstwowe, jak i
firmy prywatne. Lista miejsc i wysokoœæ zni¿ek dostêpna jest na stronie internetowej: www. rodzina.gov.pl. Lista bêdzie aktualizowana na bie¿¹co.
Miejsca, w których przys³uguj¹
zni¿ki oznaczone s¹ specjalnym
znakiem „Tu honorujemy Kartê
Du¿ej Rodziny”. Aby skorzystaæ
ze zni¿ki nale¿y okazaæ kartê.
Z karty ka¿dy jej posiadacz mo¿e
korzystaæ w dowolnym czasie.
Oznacza to, ¿e aby skorzystaæ
z karty nie trzeba byæ ca³¹ rodzin¹ w jednym miejscu.
Ogólnopolska Karta Du¿ej
Rodziny jest uzupe³nieniem lokalnych kart, które przyznaj¹ gminy
swoim mieszkañcom. W gminie
Ropczyce Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ funkcjonuj¹ od stycznia tego roku. Do tej pory wydano j¹ 337 rodzinom. Jej posiadacze mog¹ korzystaæ ze zni¿ek oferowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.
Rodzinne przejazdy PKP Intercity
z Kart¹ Du¿ej Rodziny
16 czerwca PKP Intercity i Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecz- Karty Du¿ej Rodziny – mówi
Marcin Celejewski, prezes zanej podpisa³y umowê, na podstawie której rodziny wielodzietne
rz¹du PKP Intercity.
otrzymaj¹ szczególne uprawnienia do podró¿owania kolej¹.
Umowa jest elementem realizacji rz¹dowego programu
dla rodzin wielodzietnych.
Dziêki niej ka¿dy z cz³onków
rodziny otrzyma 25% upust
podczas podró¿y poci¹gami
PKP Intercity w komunikacji
krajowej w dowolnej klasie.
Oferta ³¹czy siê z ulgami ustawowymi, a wiêc np. bilet dla
ucznia bêdzie jeszcze tañszy.
STR. 10
- PKP Intercity oferuje wiele udogodnieñ dla rodzin. S¹ to m.in.
specjalne przedzia³y dla opiekunów podró¿uj¹cych z ma³ymi
dzieæmi, przewijaki w toaletach,
wagony z placem zabaw, czy mo¿liwoœæ podgrzania posi³ku dla
malucha w Warsie. Teraz poza
Biletem Rodzinnym, nasi pasa¿erowie bêd¹ mogli skorzystaæ z
25% ulgi dla u¿ytkowników
Warunkiem otrzymania
ulgi jest posiadanie Karty
Du¿ej Rodziny oraz podró¿owanie w grupie co najmniej
trzyosobowej.
O Kartê Du¿ej Rodziny
mo¿e siê staraæ rodzina z minimum trójk¹ dzieci bez
wzglêdu na dochód. Wnioski
sk³ada siê w gminie w³aœciwej
dla miejsca zamieszkania.
Imienne karty z numerem
W katalogu ulg, zni¿ek i bonifikat oferowanych przez podmioty publiczne znajduj¹ siê nastêpuj¹ce ulgi:
- w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji: 50% zni¿ki
w cenie biletów na: kryt¹ p³ywalniê, baseny otwarte, korty
tenisowe, lodowisko, saunê,
grotê soln¹.
- W Centrum Kultury im. Józefa
Mehoffera w Ropczycach:
50% zni¿ki na p³atne imprezy
otwarte oraz 30% ulgi na p³atne zajêcia warsztatowe i kursy.
- ni¿sza op³ata dla w³aœcicieli nieruchomoœci – ulga przys³uguje
w przypadku selektywnej zbiórki (segregacji) i terminowego
regulowania nale¿noœci,
- dla korzystaj¹cych z wychowania przedszkolnego poza minimum (5 godzin dziennie) 50%
zni¿ki za ka¿d¹ godzinê.
Podmioty udzielaj¹ce zni¿ek
w ramach Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ to m.in.: ksiêgarnia
„Kleks”, salony fryzjerskie „Viktoria”, apteka PPHU „Kêpka”,
Bank Spó³dzielczy w Ropczycach, Stylownia Fryzur, przychodnia weterynaryjna „Mustang”, profesjonalny salon fryzjerski Ma³gorzaty M, Leroy
Merlin, ksiêgarnia Nova „Duo”.
Katalog ulg, zni¿ek i bonifikat znajduje siê na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
w Ropczycach: www.ropczyce.eu i jest na bie¿¹co uaktualniany.
Inf. w³asna
PESEL wydawane s¹ ka¿demu
cz³onkowi rodziny. Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny
jest uzupe³nieniem lokalnych kart dla du¿ych rodzin.
Dok³adny wykaz zni¿ek znajduje siê na stronie rodzina.gov.pl i bêdzie na bie¿¹co
aktualizowany. Ju¿ dzisiaj
w programie uczestniczy 46
instytucji i firm z ca³ej Polski,
które oferuj¹ rodzinom nawet
40% zni¿ki na udzia³ w wydarzeniach kulturalnych, przejazdy komunikacj¹ publiczn¹,
a nawet wakacje.
Zuzanna Szopowska
Rzecznik Prasowy
PKP Intercity S.A.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Przed nami lato
Czerwiec w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy obfitowa³
w ró¿nego rodzaju spotkania integracyjne, wyjazdy sportowe,
czy okolicznoœci zwi¹zane
z prezentacj¹ dzia³alnoœci placówki na terenie miasta przy
okazji lokalnych imprez.
Dzieñ Matki i Ojca w ŒDS w Ropczycach
Spartakiada Œrodowiskowych Domów Samopomocy woj. Podkarpackiego
18 czerwca podopieczny
naszego Domu bra³ udzia³
w zawodach p³ywackich organizowanych corocznie przez
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych.
Niezapomniane wra¿enia
oraz dyplom i puchar to wa¿na pami¹tka zarówno dla naszego sportowca, jak i ca³ej
spo³ecznoœci, podkreœlaj¹ca
nade wszystko jego odwagê
oraz buduj¹ca samoocenê.
Kolejne wa¿ne wydarzenie
stanowi³ udzia³ w Miêdzynarodowym Jarmarku Kowalskim,
zorganizowanym przez Centrum Kultury w Ropczycach,
podczas którego mieliœmy
mo¿liwoœæ zaprezentowaæ
prace naszych podopiecznych. Prezentacja prac rêkodzielniczych obejmowa³a takie dziedziny jak: decoupage,
malarstwo, haft, ceramikê.
Innym wydarzeniem, w którym mieliœmy przyjemnoœæ
uczestniczyæ by³ piknik integracyjny pn. Powitanie lata,
zorganizowany 24 czerwca
przez Warsztaty Terapii Zajêciowej w Wielopolu Skrzyñskim. Spotkanie sprzyja³o nawi¹zaniu nowych relacji,
uczestnicy równoczeœnie mieli mo¿liwoœæ wykazania indywidualnych atutów i zdolnoœci poprzez aktywny udzia³
w konkurencjach sportowych
i zabawie przy muzyce.
Kolejny dzieñ wprowadzi³
nas w nieco inny nastrój, bowiem z okazji minionego
Dnia Matki i Dnia Ojca zaprosiliœmy do naszego Domu
opiekunów i rodziców podopiecznych. Dla wszystkich
uroczystoœæ ta stworzy³a mo¿liwoœæ wyra¿enia tego, co najlepsze wobec tych, którzy ka¿dego dnia wk³adaj¹ ca³e swe
serce i wszelkie wysi³ki dla
dobra naszych podopiecznych. Tego dnia naszym szcze-
gólnym goœciom dedykowano
wystêp artystyczny przygotowany w ramach zajêæ teatralnych.
Ka¿dy z goœci otrzyma³ przy
tym symboliczny ró¿any bukiet, jako wyraz wdziêcznoœci.
Dzieñ ten zaoferowa³ wszystkim nie tylko wra¿enia duchowe, znalaz³o siê bowiem
tak¿e coœ dla cia³a – s³odki
oraz grillowany poczêstunek.
Ostatni tydzieñ czerwca stworzy³ mo¿liwoœæ wykazania siê
sprawnoœci¹ i kondycj¹ fizyczn¹. 26 czerwca zorganizowana zosta³a XVI Spartakiada
Œrodowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Rudniku nad
Sanem, podczas której piêciu
naszych zawodników konkurowa³o w dyscyplinach takich jak:
rzut pi³ka lekarsk¹, rzut pi³k¹
do kosza, skok w dal, bieg
z pi³k¹ slalomem.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy
na nowe wydarzenia i okolicz-
Prace ŒDS w Ropczycach prezentowane podczas Miêdzynarodowego Jarmarku Kowalskiego
noœci. W lipcu bêdzie to m.in.
festiwal pn. Œwiêtojañskie œpiewanie, organizowany corocznie przez Œrodowiskowy Dom
Samopomocy w Dêbicy. W planach jest tak¿e wycieczka edukacyjna.
ŒDS w Ropczycach
Rodzinny piknik
28 czerwca br. na Osiedlu
Brzyzna zorganizowano spotkanie rodzinne podczas, którego
odby³y siê zabawy na wolnym
powietrzu z animatork¹ Justynk¹, zjazdy z dmuchanej
zje¿d¿alni, pokaz ratownictwa
stra¿ackiego, wystêp m³odzie¿y
Klubu 4H prezentuj¹cej pracê
projektow¹ przygotowan¹ na
konkurs, degustacja kie³basek
grilowanych, dañ tradycyjnych,
ciasteczek i cukrowej waty. Na
spotkanie przybyli mieszkañcy
osiedla, g³ównie m³odzie¿, która w kulturalny sposób spêdzi³a sobotnie popo³udnie. PrzyZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
bili równie¿ zaproszeni goœcie
i samorz¹dowcy.
Wszystkim, którzy wspó³tworzyli niepowtarzalny klimat
rodzinnego pikniku w osiedlu Brzyzna organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.
Inf. w³asna
STR. 11
NA KARTACH HISTORII
Stacja, któr¹ ratowa³a lubzinianka
Na stacji kolejowej w Przybówce mo¿na zadumaæ siê nad
zmiennoœci¹ œwiata: gruntownie, kosztem niema³ych pieniêdzy, zmodernizowany przystanek, po³o¿ony przy przebudowanej (jeszcze wiêkszym kosztem) linii, œwieci pustkami, gdy¿
decydenci firmy, poszatkowanej
na niezliczone spó³ki i spó³eczki, nie znajduj¹ pomys³u na zarabianie na przewozach i jeœli
musz¹ wysy³aæ na szlak Rzeszów – Jas³o poci¹gi, czyni¹ to
nader rzadko i bardzo niechêtnie.
Obok odnowionej stacji
wznosi siê pomniczek, zbudowany w czasach ca³kiem innych: w których nie tylko kolej mia³a siê dobrze, ale praca
w niej uto¿samiana by³a ze
s³u¿b¹. Pomniczek ten, utrzymany w konwencji nagrobkowej, ma podropczyckie konotacje. Poœwiêcony zosta³ cichemu bohaterowi II wojny œwiatowej – Józefowi Pietrzykowi,
w latach okupacji hitlerowskiej naczelnikowi stacji Przybówka. Urodzony w 1900 r.
w podkrakowskiej wsi Zielonki kolejarz blisko wspó³pracowa³ w tamtym okresie z Armi¹
Krajow¹. W magazynie towarowym przechowywa³ broñ partyzantów, przekazywa³ im informacje o ruchu poci¹gów
wioz¹cych niemieckie wojsko
i sprzêt wojenny, u³atwia³ m³odzie¿y, wcielonej do Baudienstu, a chc¹cej nielegalnie odwiedziæ rodziny, przejazdy
sk³adami towarowymi, pomaga³ w dostarczaniu pozakontyngentowej ¿ywnoœci do
miast. Pietrzyk nie mia³ szczêœcia, koñca wojny nie doczeka³. 30 lipca 1944 r. zosta³ zastrzelony przez ¿o³nierza Wehrmachtu na placu stacyjnym,
za który odpowiada³.
Nied³ugo po œmierci 44-letniego naczelnika nad obiektami kolejowymi zawis³o niebezpieczeñstwo. Wycofuj¹cy
siê z Podkarpacia Niemcy niszczyli bowiem linie komunikacyjne – zw³aszcza drogi ¿elaSTR. 12
zne. W sierpniu 1944 r. na stacjê w Przybówce przyby³ oddzia³ minerów Wehrmachtu
z rozkazem za³o¿enia ³adunków wybuchowych, maj¹cych
zniszczyæ jej urz¹dzenia. Do
wysadzenia w powietrze budynku i torów jednak nie dosz³o. Czym t³umaczyæ to szczêœcie? Jak twierdzi Stanis³aw
Pomprowicz, autor ksi¹¿ki
„Przybówka. 6 wieków”, sta³o siê
to dziêki temu, ¿e w ostatniej chwili przed wysadzeniem urz¹dzeñ kolejowych na desperack¹ odwagê
zdoby³a siê Petronela Pietrzyk.
Zrozpaczona po utracie mê¿a (naczelnika stacji zastrzelonego przez
¿o³nierza Wehrmachtu) i kilka
dni póŸniej 17-letniego syna Stefana (zgin¹³ od pocisku artyleryjskiego) zdecydowanie wyst¹pi³a do
dowódcy oddzia³u minerów. Domaga³a siê, aby nie pozbawiaæ
dachu nad g³ow¹ wdowy i osieroconych przez tragiczny los wojny
kilkorga nieletnich dzieci. Pomaga³ jej w tym starszy syn Emil, znaj¹cy jêzyk niemiecki. Interwencja
okaza³a siê skuteczna. Niemcy
odst¹pili od swego zamiaru i zdjêli, za³o¿one ju¿ pod stacyjne obiekty, miny. W ten sposób, dziêki Petroneli Pietrzyk, stacja kolejowa
Przybówka ocala³a. Wkrótce, bo
ju¿ 15 sierpnia 1944 r., wojska
niemieckie opuœci³y okolice Przybówki. (…) Ocala³a stacja sta³a
siê œwiadkiem i pomnikiem tragicznej przesz³oœci wojennej.
Wszystkie obiekty i urz¹dzenia
kolejowe na szlaku Wiœniowa –
Jas³o zosta³y doszczêtnie zniszczone przez minerów niemieckich.
Petronela Pietrzyk, której
zawdziêczaæ nale¿y ocalenie
stacji, pochodzi³a spod Ropczyc, z Lubziny. Tam te¿ powróci³a wkrótce po zakoñczeniu
wojny i tam prze¿y³a resztê
swych lat. Jak twierdzi Pomprowicz, zmar³a w Lubzinie
30 lipca 1994 r., akurat w 50.
rocznicê œmierci mê¿a – upamiêtnionego przez mieszkañców Przybówki obeliskiem,
wzniesionym (przy wsparciu
Gminnej Rady Narodowej
w Wojaszówce) na miejscu,
w którym zgin¹³.
Od tragicznych zdarzeñ,
których ofiar¹ pad³ naczelnik,
minê³o 70 lat. Pomnik oddaj¹cy ho³d Pietrzykowi, dobrze
utrzymany, wci¹¿ zaœwiadcza
o pieczo³owitoœci pracowników dawnego przedsiêbiorstwa o prostej nazwie PKP
i ra¿¹co nie komponuje siê
z przejawami aktywnoœci zarz¹dców wspó³czesnej firmy,
znanej jako Grupa PKP SA,
jedn¹ rêk¹ wydaj¹cych miliony na przebudowê szlaku Rzeszów – Jas³o i modernizacjê po³o¿onych wzd³u¿ niego obiektów, drug¹ zaœ podpisuj¹cych
decyzje o zawieszaniu na nowoczesnej trasie przewozów.
A czy ktoœ w Lubzinie,
w Ropczycach, pamiêta Petronelê Pietrzyk? Czy znana jest
powszechnie rola, jak¹ odegra³a w ratowaniu stacji? Warto by to wiedzieæ.
Tekst i fot.
Waldemar Ba³da
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Biblioteka poleca
Tytu³: Kocie historie
Autor: Tomasz Trojanowski
Wydawnictwo: Literatura
Ciep³a, pe³na humoru, barwnie i dowcipnie ilustrowana ksi¹¿eczka, której bohaterami s¹ trzy koty – Herman, Zofia i Gienek.
Mieszkaj¹ w domu Du¿ego. Du¿y ma anielsk¹
cierpliwoœæ, a jego pupile mnóstwo czasu
i szalonych pomys³ów. Uwielbiaj¹, gdy coœ siê dzieje, a gdy jest
nudno, wpadaj¹ na kolejny genialny pomys³. Potrafi¹ nawet
zamieniæ siê w detektywów, gdy wymaga tego sytuacja. Ich
najwiêkszym marzeniem jest znaleŸæ siê w œwiecie, w którym
ludzie s¹ dobrzy, a lodówki zawsze otwarte. Za Kocie historie
Tomasz Trojanowski otrzyma³ Nagrodê Literack¹ im. Kornela Makuszyñskiego.
Renata Szkutak
Oddzia³ dla dzieci MiPBP w Ropczycach
Tytu³: Strach. Opowiadania kresowe
Autor: Stanis³aw Srokowski
Wydawnictwo: Fronda, 2014
Stanis³aw Srokowski w dwunastu opowiadaniach przedstawia wstrz¹saj¹cy obraz swojego
dzieciñstwa na Kresach Wschodnich podczas
II wojny œwiatowej. Opowiadania te ukazuj¹
bezmiar ludzkiego okrucieñstwa, upodlenia
i degeneracji wyrastaj¹cej z jakiejœ chorej ideologii.
G³ównym bohaterem jest Stanis³aw, który razem z rodzin¹
mieszka we wsi Hnilcza na polskich Kresach Wschodnich.
Staje siê on œwiadkiem barbarzyñstwa ze strony ukraiñskich
s¹siadów, z którymi dot¹d by³ w dobrym stosunkach. Jest œwiadkiem wielu okrutnych akcji banderowców, którzy namawiali
Ukraiñców do mordowania swoich nieukraiñskich s¹siadów,
a nawet cz³onków rodziny. Ksi¹¿ka obfituje w wiele opisów
brutalnoœci ukraiñskich nacjonalistów. Jak wspomina sam
Uroda ziemi ropczyckiej
W ramach cyklu ¯ycie z pasj¹
11 czerwca odby³ siê wyk³ad
Anny Panek, instruktorki fotografii PTTK, cz³onka Komisji Fotografii Krajoznawczej
Zarz¹du G³ównego PTTK –
koordynatorki ds. kontaktów
z ogniwami fotografii krajoznawczej, która z zawodu jest
technikiem dentystycznym.
Podczas wyk³adu zatytu³owanego Uroda ziemi ropczyckiej
Anna Panek barwnie, interesuj¹co i z pewn¹ doz¹ humoru, opowiada³a m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w Ropczycach o kulisach wyprawy w poszukiwaniu Ÿród³a rzeki Wielopolki
oraz najpiêkniejszych miejsc
jej biegu i ujœcia. Podczas ponad piêædziesiêciokilometrowej wêdrówki brzegiem
rzeki, prelegentka wykona³a
cykl fotografii, które prezentowane by³y na wystawie Ziemia ropczycka w nurcie Wielopolki. Zarówno wyk³ad, jak i wystawa cieszy³y siê ogromnym
zainteresowaniem u¿ytkowników czytelni.
Gra¿yna WoŸny
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
bohater, banderowcy pojawiali siê nagle, niczym bezszelestne, czarne potwory i mordowali wieœ po wsi. Dla Stanis³awa
byli oni kimœ znacznie gorszym, ni¿ zwyczajni mordercy. Dla
nich liczy³o siê tylko zabicie kolejnego Polaka oraz fakt, i¿
dziêki temu staj¹ siê bohaterami nowej Ukrainy.
Ta ksi¹¿ka to g³os ocalonych, naznaczonych traumatycznymi prze¿yciami ludzi, jest to zbiór opowiadañ opartych na
prawdziwych wydarzeniach, które w dosadny sposób przedstawiaj¹ grozê tamtych dni, maj¹ na celu utrwalenie w pamiêci dramatycznych wydarzeñ i byæ g³osem upominaj¹cym siê
o rozliczenie win. To wstrz¹saj¹ca lektura i przera¿aj¹ca czêœæ
polskiej historii.
Edyta Bojarska
Filia w Lubzinie
Tytu³: Królewna Lenka przegania
strachy
Autor: Aneta Krella-Moch
Wydawnictwo: Skrzat, 2013
Co jest w ¿yciu wa¿ne i ciekawe, kiedy ma siê zaledwie kilka lat? Na te
i wiele innych pytañ przedszkolak
znajdzie odpowiedŸ w serii opowieœci o przygodach rezolutnej Lenki.
Królewna Lenka przegania strachy to jedna z opowieœci z serii pt.
Królewna Lenka. Tym razem królewna Lenka bawi siê z przyjació³mi w wymyœlanie strasznych potworów, które by³yby zdolne
wystraszyæ pozosta³e dzieci bior¹ce udzia³ w zabawie. Syn stra¿nika oraz córka kucharki wymyœlili prawdziwe paskudy, ale to
stwór Lenki okaza³ siê tym najstraszniejszym. Królewna s¹dzi³a,
¿e nic nie jest w stanie jej wystraszyæ. Zabawa wydaje siê bardzo
weso³a i dzieciaki œwietnie siê czuj¹, lecz gdy nadszed³ czas
spania i w pokoju zgas³o œwiat³o, Lence ju¿ nie by³o do œmiechu. Nagle wszystko wydaje jej siê straszne i tajemnicze, po³yskuj¹ce punkciki w ciemnoœciach, niepokoj¹ce dŸwiêki. Dziewczynka wyobra¿a sobie, ¿e pod ³ó¿kiem lub wœród ulubionych
zabawek czai siê strach, który skrada siê po cichu do jej ³ó¿ka.
Królewna przera¿ona wo³a rodziców. Jak królowa i król przekonali królewnê, ¿e nie ma siê czego baæ. Co takiego uczynili?
I czy im siê to uda³o? Przeczytajcie ju¿ sami.
Królewna Lenka przegania strachy spodoba siê zapewne przedszkolakom równie¿ ze wzglêdu na barwn¹ szatê graficzn¹. Ilustracje, które wykona³a sama autorka, œwietnie dope³niaj¹
treœæ, s¹ du¿e, wyraziste, ciep³e, kolorowe i bardzo, bardzo
œmieszne. Doskonale oddaj¹ stany emocjonalne ma³ej królewny i obrazuj¹ prze¿ywane przez ni¹ perypetie. Podczas lektury dzieci ³atwo identyfikuj¹ siê z tytu³ow¹ bohaterk¹ i ucz¹
siê, jak radziæ sobie z lêkiem przed ciemnoœci¹. Ksi¹¿eczka
nie tylko bawi, ale równie¿ i uczy.
El¿bieta Strza³ka
Filia NiedŸwiada
Podaruj bibliotece na urodziny ksi¹¿kê
W tym roku ropczycka biblioteka obchodzi jubileusz
65-lecia powstania. Z tej okazji serdecznie zapraszamy
do udzia³u w akcji: Podaruj bibliotece na urodziny ksi¹¿kê ze
swoj¹ dedykacj¹. Akcja ma na celu wzbogacenie ksiêgozbioru biblioteki oraz popularyzacjê dobrej tradycji darowania ksi¹¿ki w formie prezentu. Ksi¹¿ki mo¿na przynosiæ do budynku biblioteki przy ul. Grunwaldzkiej
19 w Ropczycach lub przes³aæ poczt¹
z dopiskiem: Urodziny biblioteki.
STR. 13
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Oddzia³ dla dzieci MiPBP
w Ropczycach
Oddzia³ dla dzieci Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach zaprasza na cykl zajêæ na czas wakacji w ka¿dy poniedzia³ek i wtorek w godzinach 11:00-13:00.
W ka¿d¹ œrodê i czwartek zapraszamy na zajêcia dla przedszkolaków – „Akademia malucha”.
lipiec:
21-22 – w wirtualnym œwiecie
– gry i zabawy komputerowe
28-29 – uwolnij wyobraŸniê –
zajêcia plastyczne
sierpieñ:
4-5 – zabawy z ksi¹¿k¹ – zrób
sam swoj¹ ok³adkê na ksi¹¿kê
– zajêcia plastyczne
11-12 – poranki z bajk¹ – s³uchanie audiobooków
18-19 – moc pomys³ów na nudê,czyli dla ka¿dego coœ ciekawego – zajêcia plastyczne
25-26 – puzzlowanie – g³ówkowanie – uk³adanie puzzli
Filia w Ropczycach – Witkowicach:
Zajêcia wakacyjne od wtorku
do pi¹tku w godz. 11.00-13.00,
dla dzieci od pierwszej klasy
szko³y podstawowej.
wtorek: Wiem, bo czytam i myœlê
– konkursy czytelnicze; Poznajemy per³y naszych okolic – spotkania z ksiêdzem Grzegorzem D¹browskim.
œroda: Trudne s³owa – poznajemy zasady korzystania ze s³owników i encyklopedii. Wykonywanie zak³adek do ksi¹¿ek, zabawy na powietrzu.
czwartek: Najaktywniejszy czytelnik wakacji – konkurs. Wykonywanie ilustracji do wybranego
Propozycje wakacyjnych
zajêæ w bibliotekach
poniedzia³ek: Baœniowe skrzaty –
ksi¹¿ka w plenerze, g³oœne
czytanie bajek.
wtorek: Malowanki biblioteczne – zajêcia plastyczne z wykorzystaniem ró¿nych technik.
œroda: Mam talent – przedstawienie swoich umiejêtnoœci.
Filia w Lubzinie:
Zajêcia wakacyjne od poniedzia³ku do œrody w godz.
11.00-13.00, dla dzieci od
pierwszej klasy szko³y podstawowej.
poniedzia³ek: Bajki znane i kochane – g³oœne czytanie i zabawy literackie.
wtorek: Piêæ pomys³ów na nudê –
zabawy rebusy, kalambury, gry.
œroda: W zdrowym ciele zdrowy
duch – zabawy na œwie¿ym powietrzu.
fragmentu ksi¹¿ki. Poznajemy
per³y naszych okolic – spotkania
z ksiêdzem Grzegorzem D¹browskim.
pi¹tek: Zajêcia manualne. Tworzenie z plasteliny bohaterów wierszy: „Na straganie”, „Wrona
i ser”. Zagadki literackie. 29
sierpnia – zakoñczenie zajêæ –
rozdanie nagród oraz dyplomów aktywnym uczestnikom.
Filia w Gnojnicy:
Zajêcia wakacyjne od poniedzia³ku do œrody w godz.
11.00-13.00, dla dzieci od
pierwszej klasy szko³y podstawowej.
Filia w NiedŸwiadzie:
Zajêcia wakacyjne od poniedzia³ku do œrody w godz.
11.00-13.00, dla dzieci od
pierwszej klasy szko³y podstawowej.
poniedzia³ek: Ksi¹¿ko, przyjació³ko wierna, mi³a – g³oœne
czytanie dzieciom i przez
dzieci.
wtorek: Bohaterowie bajek i baœni
– zajêcia rysunkowe.
œroda: Sposób na nudê – gry planszowe, stolikowe, ³amig³ówki,
rebusy, malowanki czytelnicze, puzzle.
Śpiewające bajki
Grupa „Zaj¹czków” wraz z opiekunami z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ropczycach spotka³a siê 12 czerwca 2014 roku
w Oddziale dla dzieci ropczyckiej
biblioteki, by pos³uchaæ bajek.
Inicjatork¹ spotkania by³a
pani El¿bieta Banaœ, która tak¿e zapewni³a muzyczn¹ oprawê. By³y muzyczne zagadki
STR. 14
„By³ sobie król”, wykonywa³y
babcie przedszkolaków zaproszone do udzia³u w spotkaniu. Dzieci wybra³y siê na wielka wyprawê, naœladuj¹c koniki z piosenki „Wyprawa”.
Treœæ piosenki „Jesteœmy Jagódki” przedszkolaki zilustrowa³y ruchem. Na koniec fina³owy taniec razem z dzieæmi
wykona³a pszczó³ka Maja.
Po wszystkich atrakcjach
uczestnicy zostali poczêstowai konkursy polegaj¹ce na od- ruchowe ze œpiewem. Kon- ni s³odkoœciami przyniesionygadniêciu tytu³u bajki, o któ- kursowe piosenki „Witajcie mi przez jedn¹ z babæ.
Anna Gajecka
rej mówi³a piosenka, zabawy w naszej bajce”, „Iskiereczka”,
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa
„Ca³a Polska czyta dzieciom” to kampania spo³eczna rozpoczêta w czerwcu
2001 przez Fundacjê „ABCXXI – Ca³a Polska czyta
dzieciom”. Ma ona na celu
propagowanie codziennego
czytania dzieciom jako skuteczn¹, tani¹ i przyjazn¹ metodê wspomagania wszechstronnego rozwoju psychicznego, umys³owego, spo³ecznego i moralnego oraz budowania u dziecka kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych
w mediach i inne dzia³ania
promocyjne, edukacyjne
i organizacyjne Fundacja
przekonuje, ¿e czytanie
dziecku dla przyjemnoœci 20
minut dziennie jest m¹drym
sposobem spêdzania czasu
z dzieckiem i najlepsz¹ inwestycj¹ w jego przysz³oœæ. Za³o¿ycielka i prezes Fundacji
Irena KoŸmiñska mówi,
¿e w czytaniu dziecku nie chodzi tylko o ksi¹¿ki, lecz tak¿e
o wspólnie spêdzony czas, bliskoœæ
i rozmowy, poza tym czytanie
wszechstronnie rozwija dziecko
i bardzo integruje rodzinê.
Filia w Lubzinie
Od kilkunastu lat w bibliotece w Lubzinie na pocz¹tku
czerwca, w ramach akcji „Ca³a
Polska czyta dzieciom”, organizujemy g³oœne czytanie dla
najm³odszych dzieci ze szko³y
podstawowej, zachêcaj¹c rodziców, dziadków, nauczycieli do codziennego czytania
dzieciom i poœwiêcaniu im
chocia¿ kilku chwil w ci¹gu
dnia. W tym roku do udzia³u
w akcji przy³¹czy³y siê mamy
dwóch uczennic, panie: Renata Kuczek i Marta Pachlita.
Przeczyta³y fragmenty opowiadañ o kotce Psotce i piesku
Felku Parerasie. Dzieci
z ochot¹ i du¿ym zainteresowaniem wys³ucha³y historyjek,
a na zakoñczenie z okazji
Dnia Dziecka zosta³y poczêstowane cukierkami.
Edyta Bojarska
Filia w Lubzinie
*****
Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa, jak¹ sobie ludzkoœæ
wymyœli³a. Tymi s³owami naszej
noblistki Wis³awy Szymborskiej 5 czerwca rozpoczê³o siê
spotkanie w ramach akcji
„Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Biblioteka w NiedŸwiadzie
rokrocznie od 2001 roku w³¹cza siê aktywnie w propagowanie akcji i zalet g³oœnego czytania dzieciom. Czego ucz¹
bajki? Te utwory stworzone s¹
po to, ¿eby poruszyæ serca, wywo³aæ emocje, zw³aszcza u najm³odszych czytelników. Pokazuj¹, co jest dobre, a co z³e.
Ukierunkowuj¹ dziecko, wyostrzaj¹ wyobraŸniê. Czytanie
maluchom pomaga w lepszym
mówieniu i wys³awianiu siê.
Dziecko szybciej, ni¿ jego rówieœnicy zaczyna mówiæ i rozumieæ. Ponadto uczy siê s³u-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Filia w NiedŸwiadzie
chaæ, skupiaæ uwagê na jednej
rzeczy, zapamiêtywaæ. Cech¹
charakterystyczn¹ bajek jest
nauka, ¿e k³amstwo ma krótkie
nogi i prêdzej, czy póŸniej wychodzi na jaw, a dobro zawsze
zwyciê¿a. Ponadto dziecko
uczy siê szacunku do ludzi,
przyrody, zwierz¹t. Zyskuje
œwiadomoœæ niesienia pomocy innym. Bajki ucz¹ troskliwoœci, wra¿liwoœci na krzywdê
i nieulegania z³ym wp³ywom.
Mamy obecnie czas komputerów, telewizji i gier, jednak nie
naucz¹ one naszych maluchów
wartoœci, które nios¹ za sob¹
ksi¹¿ki. Dwadzieœcia minut
dziennie wystarczy, ¿ebyœmy
mieli m¹dre dzieci.
W tym roku do g³oœnego
czytania bajek zaproszono Boles³awa Bujaka – burmistrza
Ropczyc, Teresê Bieszczad –
dyrektor Zespo³u Szkó³
w NiedŸwiadzie Górnej, Wiolettê Czemarnik – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej oraz Mariê Koziñsk¹ – dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Dzieciom z zerówki i grupy m³odszych przedszkolaków ze
Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej
i Górnej bardzo podoba³y siê
weso³e bajeczki czytane przez
goœci. W podziêkowaniu za
piêkne czytanie dzieci wspólnie zaœpiewa³y piosenkê oraz
wrêczy³y czytaj¹cym w³asnorêcznie przygotowane podziêkowania. Na zakoñczenie najm³odsi zostali poczêstowani
s³odkoœciami.
El¿bieta Strza³ka
Filia w NiedŸwiadzie
*****
Nawyk czytania i zapa³
do ksi¹¿ek trzeba kszta³towaæ
w dzieciñstwie, czêsto czytaj¹c
dzieciom ró¿ne utwory. Biblioteka w Gnojnicy co roku w³¹cza siê w akcjê „Ca³a Polska
czyta dzieciom”, promuj¹c zalety g³oœnego czytania. W tym
roku bajki czytali: Magdalena
Jarz¹b-Magdoñ – kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego, Zenon Charchut – so³tys Gnojnicy oraz Karolina Dar³ak – kierownik WCK w Gnojnicy. Zaproszeni goœcie czytali przedszkolakom i uczniom z kl. I, II,
III z Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy Dolnej.
El¿bieta Pazdan
Filia w Gnojnicy
Filia w Gnojnicy
STR. 15
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Spotkanie ropczyckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
W pi¹tek, 27 czerwca s³uchacze
ropczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali siê, aby
wys³uchaæ wyk³adu ks. dra Stanis³awa Mazura poœwiêconego
Ksiêdze liturgii godzin, potocznie zwanej brewiarzem.
Podczas wyst¹pienia ks.
dziekan omówi³ historiê modlitwy liturgicznej, do której
zobowi¹za³ duchownych bizantyjski cesarz Justynian
Wielki (527-565). W ci¹gu
wieków, jak podkreœli³ wyk³adowca, brewiarz by³ kilkakrotnie reformowany. Najwiêkszych zmian w jego strukturze
dokonano podczas reformy
liturgicznej po Soborze Watykañskim II, po którym, zgodnie z Konstytucj¹ o liturgii œwiêtej, za pontyfikatu papie¿a
Paw³a VI, usuniêto z godzin
liturgicznych Prymê (Prima).
Wspó³czeœnie podstawowym elementem modlitwy
brewiarzowej jest zbiór psalmów, który wraz z antyfonami,
fragmentami z Pisma Œwiêtego i dzie³ Ojców Koœcio³a tworzy tzw. rytm modlitwy liturgii
godzin w ci¹gu dnia (godziny kanoniczne). Na jeden
dzieñ sk³adaj¹ siê takie godziny kanoniczne jak: wezwanie,
godzina czytañ, jutrznia, modlitwa w ci¹gu dnia, nieszpory, kompleta. Jak zaznaczy³
ks. dziekan Stanis³aw Mazur:
– Obowi¹zek sprawowania liturgii godzin w ca³oœci (lub w odpowiedniej czêœci) maj¹ osoby, które
przyjê³y œwiêcenia (diakoni, prezbiterzy, biskupi), albo z³o¿y³y œluby
wieczyste (zakonnicy i siostry zakonne). Pozostali wierni nie musz¹
jej sprawowaæ, ale maj¹ do tego
prawo i jest to gor¹co zalecane.
Liturgia godzin nie jest wynikiem
nakazu prawa, lecz wyp³ywa
z istoty Koœcio³a. Nie jest sztucznym tworem, ale wyrazem oblubieñczego zwi¹zku wspólnoty eklezjalnej z Chrystusem.
Wyk³adu ropczyckiego proboszcza z zainteresowaniem
wys³uchali stali i wierni s³uchacze ropczyckiego uniwersytetu.
Ks. dr Stanisław Mazur
Proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Ropczycach, dziekan dekanatu ropczyckiego od 2011 roku. Ukończył Seminarium Duchowne w Przemyślu, gdzie w 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pracował
jako wikariusz w kościele farnym
w Leżajsku. W 1990 roku rozpoczął
studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu pracował w Seminarium Duchownym w Rzeszowie, gdzie wykładał liturgikę i teologię duchowości.
W 2000 roku pełnił funkcję wicekanclerza w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Następnie był proboszczem parafii w Tarnowcu k. Jasła, gdzie m.in.
wybudował Dom Pielgrzyma. W 2001
roku wydał książkę pt. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Narodzenia Pańskiego w regionie jasielskim. Jest także autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz laureatem popularnego plebiscytu Złote
Głosy 2014 w kategorii „Osobowość
Roku”.
Ks. Stanisław Mazur z wikariuszami i księdzem seniorem animuje działalność grup duszpasterskich takich
jak: Rada Parafialna, Akcja Katolicka,
Róże Różańcowe, Ruch Domowego
Kościoła, Liturgiczna Służba Ołtarza,
Ruch Światło Życie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz wiele innych. Z zaangażowaniem dba o zabytkowe kościoły w Ropczycach. Od
dwóch lat prowadzi renowację rop-
czyckiej fary. Wśród najnowszych inwestycji parafialnych pod jego kierownictwem w zabytkowym kościele parafialnym i w Sanktuarium Matki Bożej wykonano centralne ogrzewanie.
Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w 2013 roku wykonano rewitalizację murów oraz otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Zaplanowany
jest także remont zabytkowych organów w farze i sanktuarium, przywrócenie chóru kościelnego. Do końca 2014 roku odbudowany będzie ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jako wotum wdzięczności upamiętniające 650-lecie wzniesienia pierwszej świątyni w królewskim grodzie –
Ropczycach.
Grażyna Woźny
´Zródła: Obowiązek odmawiania liturgii godzin,
prezentacja multimedialna ks. dra Stanisława
Mazura oraz „Głos Powiatu: Gazeta Lokalna”
2014 nr 3.
Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
13 czerwca 2014 w Centrum Kultury w Ropczycach odby³o siê
spotkanie autorskie w ramach
VIII Podkarpackich Spotkañ Pisarzy z M³odymi Czytelnikami
„Z ksi¹¿k¹ na walizkach” organizowanych przez wydawnictwo
Literatura oraz Wojewódzk¹
i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Rzeszowie.
Goœciem spotkania by³ Tomasz Trojanowski – z wykszta³cenia pedagog, z zami³owania
pisarz. Stale wspó³pracuje
z Teatrem Polskiego Radia.
Jest te¿ dziennikarzem telewizyjnym i nauczycielem.
Od kilku lat w jednej ze szkó³
podstawowych realizuje autorski program rozwijania wySTR. 16
obraŸni. Prowadzi te¿ autorskie zajêcia w jednym z warszawskich przedszkoli – ksi¹¿ki z mojej pó³ki. Za swój debiut
– Kocie historie, otrzyma³ Nagrodê Literack¹ im. Kornela Makuszyñskiego.
Powieœæ Wielki powrót nominowana by³a do tytu³u Ksi¹¿ki Roku Polskiej Sekcji IBBY
w dwóch kategoriach –
za tekst i ilustracje oraz uhonorowana nagrod¹ BESTSELLEREK.
W spotkaniu udzia³ wziêli
uczniowie klas IV ze Szko³y
Podstawowej Nr 5 oraz Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Ropczycach wraz z nauczycielami.
Autor opowiada³ m.in. o tym,
jak zosta³ pisarzem, prezentowa³ napisane przez siebie
ksi¹¿ki, czyta³ fragmenty „Kocich historii”. Dzieci z zaciekawieniem s³ucha³y opowiadañ, zadawa³y wiele pytañ, aktywnie uczestnicz¹c w spotkaniu.
Renata Szkutak
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Mi³oœnicy poezji spotkali siê 23
czerwca w saloniku literackim,
by porozmawiaæ tym razem na
temat twórczoœci zmar³ego
w kwietniu poety, dramaturga,
prozaika i scenarzysty – Tadeusza Ró¿ewicza.
Jest on znany przede wszystkim z wierszy opisuj¹cych
w prostej formie doœwiadczenie wojny, naznaczony jej piêtnem – poeta z pokolenia Kolumbów. Jak stwierdzi³a prowadz¹ca prelekcjê Maria Pociask,
Ró¿ewicz nie chcia³ byæ przypisywany do ¿adnej grupy poetyckiej, co do Kolumbów
twierdzi³, ¿e przecie¿ niczego
oni nie odkryli, niczego, poza
koszmarem wojny. Natomiast
jego twórczoœæ dramaturgiczna, spoœród której najbardziej
znamy omawian¹ w szkole
„Kartotekê”, okreœla siê jako
CENTRUM KULTURY
IM.
Tadeusz Ró¿ewicz.
Poeta œciœniêtego gard³a
teatr realistyczno-poetycki. Utwór
prezentuje kompozycjê otwart¹, rozgrywa siê w umownej,
symbolicznej przestrzeni, zaœ
nowy bohater Ró¿ewicza to
postaæ czêsto bez wyraŸnie
okreœlonej to¿samoœci, bierna,
nieuporz¹dkowana wewnêtrz-
nie – mo¿e byæ ka¿dym, a zarazem nikim konkretnym. Ma³o
kto wie, ¿e dzie³a Ró¿ewicza
przet³umaczono na ponad
czterdzieœci jêzyków i przede
wszystkim, jak ogromna jest
iloœæ wydañ jego wierszy. Po
wnikliwym zapoznaniu siê
z twórczoœci¹ i drog¹ literack¹
mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e
niestety – g³ównie jako genialny poeta – jest bardziej znany
i uwielbiany za granic¹. Prowadz¹ca zauwa¿y³a tak¿e, ¿e nasza biblioteka jest dobrze zaopatrzona w dzie³a Ró¿ewicza,
zarówno te starsze, pieczo³owicie wydawane, jak te¿ nowsze,
w piêknej szacie graficznej,
tak¿e z t³umaczeniami w jêzyku francuskim. Posiadamy
równie¿ wydane ostatnio Rozmowy z Tadeuszem Ró¿ewiczem.
Wbrew sobie, do przeczytania których szczególnie zachêcamy.
Agnieszka Szela
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
„Polonia” z Chicago
goœci w Ropczycach
Przez ponad 27 lat Zespó³
Pieœni i Tañca „Polonia” z Chicago kultywuje i promuje
polsk¹ kulturê w stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Powsta³ w 1984 roku z inspiracji i pod kierownictwem artystycznym Celiny Roznowskiej,
choreograf, wychowawcy m³odzie¿y i znawczyni polskiego
folkloru. Oprócz pani Celiny,
z zespo³em obecnie pracuj¹:
Mieczys³aw Dzis - dyrektor muzyczny i akompaniator, Iwona
Puc, Krystyna Sanakiewicz, Jaclyn Krysinski – wspó³praca choreograficzna i Anna Krysinski
– kierownik organizacyjny.
Na bogaty repertuar „Polonii” sk³ada siê 12 suit, a tak¿e
polskie tañce narodowe i historyczne. Ogromnym atutem „Polonii” jest wysoki poziom artystyczny, oryginalne choreografie, przepiêkne kostiumy oraz
spontanicznoœæ m³odych tancerzy. We wszystkich grupach wiekowych „Polonii” tañczy i œpiewa ok. 200 osób. Wiêkszoœæ
z nich to studenci. Zespó³ bra³
udzia³ w wielu festiwalach, m.in.
w Ameryce Po³udniowej, w Azji,
i w wielu krajach europejskich.
Wystêpowa³ tak¿e dwukrotnie
dla papie¿a Jana Paw³a II: w lipcu 1998 roku w Castel Gandolfo oraz w marcu 2000 roku podczas historycznej wizyty papie¿a
w Ziemi Œwiêtej.
Za zas³ugi na rzecz krzewienia polskiej kultury za granic¹
„Polonia” otrzyma³a wiele polskich i amerykañskich odznaczeñ, m.in. Z³oty Medal Wspólnoty Polskiej za promowanie
polskiej kultury, zaœ jej kierowniczka Cecylia Roznowska –
medal Gloria Artis nadawany
przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.
Zespó³ ju¿ po raz trzeci
uczestniczy w Œwiatowym Festiwalu Zespo³ów Polonijnych
w Rzeszowie. Od 19 do 23 lipca bêdziemy goœciæ zespó³
„Polonia” w Ropczycach.
22 lipca zapraszamy na koncert zespo³u do Domy Kultury w NiedŸwiadzie, zaœ 27 lipca – do Centrum Kultury
im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 17
CENTRUM KULTURY
IM.
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
Kowale
kuj¹
Ci¹g dalszy ze strony 3
W Jarmarku wziê³o udzia³ 19
dru¿yn kowalskich (³¹cznie
35 kowali) z Polski, Wêgier
i Rumunii. Wielu z nich po
raz pierwszy przyjecha³o do
Ropczyc, by³o te¿ kilkunastu
m³odych ludzi, co mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e rzemios³o to ma
siê nieŸle i w nieco odmienionej formie, ale powoli siê odradza. Nie zabrak³o kowali
z naszych okolic: Rzeszowa,
Ropczyc, NiedŸwiady, Wiœniowej i Zawady.
Impreza ma charakter konkursu – uczestnicy mieli wykonaæ we w³asnym warsztacie
i przywieŸæ do Ropczyc pojemnik na parasole. Drug¹ prac¹,
do wykonania w Ropczycach,
by³ wieszak na piêæ zawieszek.
By³y jeszcze konkursy dodatkowe, traktowane przez
uczestników nieco luŸniej,
m.in. wbijanie gwoŸdzia, wyd³u¿anie prêta i wykonanie
ogniwa do ³añcucha.
W konkursie g³ównym jury
(Damian Dr¹g – kierownik
Muzeum Etnograficznego
w Rzeszowie, Ryszard Mazur –
mistrz kowalski z Wroc³awia,
Marcin Rut – artysta kowal,
nauczyciel w Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Rzeszowie, Józef Ku³ak –
mistrz kowalski z Zakopanego, Laszlo Vajda – mistrz kowalski z Wêgier) oceniaj¹c
ZPiT „Bandoska” z WDK w Rzeszowie
SPONSORZY:
pojemniki na parasole i wieszaki, wziê³o pod uwagê kryteria zawarte w regulaminie:
zastosowanie tradycyjnych
technik kowalskich, trudnoϾ
zadania, bogactwo motywów
zdobniczych i jednoϾ stylu
obydwu prac. W tym roku najlepsze prace wykonali, zajmuj¹c dwa pierwsze miejsca: Hubert Mo¿d¿eñ i Andrzej Dorula z Koœcieliska (nagroda
ufundowana przez Marka Jastrzêbskiego, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie) i para z Wêgier:
Laszlo i Józef Dohos. Dwa
drugie miejsca przyznano parom: Kazimierz Kud³a i Marek Mat³ok z Zawady – oraz
Laszlo Vajda jr i David Antal Wêgry (obie nagrody ufundowane przez Marka Jastrzêbskiego, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
Fot. Witold Szczygie³
PATRONAT MEDIALNY
szowie). Jury postanowi³o tak¿e przyznaæ cztery trzecie miejsca, na których znaleŸli siê:
Kazimierz Jab³oñski i Andrzej Pociask z NiedŸwiady
(nagroda ufundowana przez
Marka Jastrzêbskiego, dyrektora Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie), £ukasz
Wnukowski i Tomasz Wnukowski z Che³ma, Gyorgy
Nagy (Rumunia) oraz Sylwester Izdebski i Arkadiusz
Strzy¿ewski z Czerœli. Pozostali uczestnicy Jarmarku otrzymali wyró¿nienia.
Uczestnicy Jarmarku brali
udzia³ w seminariach zorganizowanych pierwszego dnia Jarmarku w Centrum Kultury
w Ropczycach, poœwiêconych
m.in. konserwacji matali i kowalstwu na Wêgrzech.
Uroczyste og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odby³o siê 22 czerwca na ropczyckim rynku. Na scenie zaprezentowa³ siê Zespól Pieœni
i Tañca „Bandoska” z WDK
w Rzeszowie, folkowa „Kapela
Romanka”, a na zakoñczenie
– zespó³ country „Konwój”.
Organizatorami XIII Miêdzynarodowego Jarmarku
Kowalskiego w Ropczycach
byli: Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach,
Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie i Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie.
Teresa Kiepiel
Fotoreporta¿ na str. 54
Centrum Kultury w Ropczycach realizuje
projekt pod nazw¹
Zakup instrumentów
muzycznych dla orkiestry dêtej
W ramach projektu zakupione zostan¹ instrumenty
dête dla ropczyckiej orkiestry
dêtej: tuba B, saksofon barytonowy, saksofon tenorowy, euphonium tenorowe i euphonium barytonowe, dzwonki orkiestrowe oraz piêcioczêœciowy zestaw perkusyjny. Po konkursie ofert wybrany zosta³ dostawca instrumentów, który
z³o¿y³ najkorzystniejsz¹ ofertê.
Jest to sklep muzyczny „Dêciak” z Nowego S¹cza. ObecSTR. 18
nie trwa etap kompletowania
zamówienia, które w najbli¿szym czasie zostanie dostarczone do CK w Ropczycach.
Projekt jest dofinansowany
w wysokoœci 30 tys. z³. ze œrodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z programu „Infrastruktura
domów kultury”. Pozosta³a
czêœæ œrodków (6 680 z³) pochodzi z bud¿etu Centrum
Kultury w Ropczycach.
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
CENTRUM KULTURY
IM.
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
Festiwal Galicja ju¿ trzeci raz goœci w Gnojnicy
Ju¿ trzeci rok z rzêdu do Gnojnicy Dolnej przyjechali muzycy
oraz mi³oœnicy dawnej muzyki,
by œwiêtowaæ Festiwal Gnojnica Galicja.
Organizatorami Festiwalu
byli: Stowarzyszenie Muzyka
Dawna z Jaros³awia, Rada So³ecka oraz Wiejskie Centrum
Kultury w Gnojnicy Dolnej.
Podczas trzydniowej imprezy
na uczestników czeka³y m.in.
warsztaty skrzypcowe z pani¹
Albin¹ Kuraœ oraz panami:
Henrykiem Marsza³em i Witoldem Brod¹, warsztaty taneczne pod kierunkiem Krystyny Mazurkiewicz oraz koncerty wieczorne.
Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê w³aœnie wieczorne
koncerty. Na pi¹tkowy koncert z³o¿y³y siê polskie, ruskie
i ³emkowskie pieœni Pogranicza. Wyst¹pili: Taras Kompanichenko, Julia Doszna i Antoni Pilch. Piêkny program
wraz z rzewnymi ukraiñskimi
Fot. Natalia Koza
pieœniami wywo³a³ wœród s³uchaczy wiele wzruszeñ. W sobotê po po³udniu przygotowano atrakcjê dla najm³odszych
- program pt. „Opowieœci
z czasów pana Kolberga”. Dzieci s³ucha³y i uczy³y siê dawnych piosenek i przyœpiewek,
tañców, ogl¹da³y równie¿ zabawki, u¿ywane przez ich rówieœników w przesz³oœci. Wieczorem podczas koncertu wyst¹pi³a kapela rodzinna „Kurasie”, grupa warsztatowa oraz
Chorea Kozacka, która zgromadzonych licznie mieszkañ-
rwa³ do wspólnych tañców
nawet najbardziej opornych
widzów. Podczas trzeciego
dnia festiwalu, w niedzielê na
scenie wyst¹pili: „Gnojnica
Jazz Band” oraz „Kapela Brodów” i znowu zabawa trwa³a do
póŸnych godzin wieczornych.
Festiwal siê zakoñczy³, wspomnienia pozosta³y. Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom
Gnojnicy za obecnoœæ i wyroców zabawia³a do póŸnych go- zumia³oœæ i liczymy na powtórdzin nocnych. Skoczne tañce, kê w nastêpnym roku.
piêkne stroje oraz wodzirej –
Karolina Dar³ak
Taras Kompanichenko po-
Propozycje zajêæ wakacyjnych
w WCK w Gnojnicy Dolnej
Podczas wakacji zajêcia dla dzieci organizowane bêd¹ wspólnie
z fili¹ MiPBP w Gnojnicy. Odbywaæ siê bêd¹ od 14 lipca do
13 sierpnia, w poniedzia³ki, wtorki i œrody w godzinach 10.00-12.00.
poniedzia³ki: zajêcia plastyczne; wtorki: zajêcia œwietlicowe: czytanie bajek, gry planszowe, zabawy na œwie¿ym powietrzu; œrody: Mam
talent – prezentacje w³asnych umiejêtnoœci.
Podczas wakacji planowane s¹ równie¿ piesze wycieczki do Buczyny w Górze Ropczyckiej i na terenie gminy Ropczyce, a tak¿e
w okolicach Gnojnicy. Informacje o wycieczkach podawane bêd¹
na odrêbnych plakatach. Na wycieczki zapraszamy dzieci od 6.
roku ¿ycia.
Klub gier planszowych: lipiec/sierpieñ (godz. 10.00 -13.00) – szczegó³y na odrêbnych plakatach.
Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej
zaprasza na piknik dla dzieci GNOJNICKIE LATO
3 sierpnia 2014 r. godz. 16.00
Plac przy WCK w Gnojnicy Dolnej
W programie m.in.: wystêpy zespo³ów oraz gry i zabawy dla
dzieci.
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach
oraz Bank Spó³dzielczy w Ropczycach
zapraszaj¹ na PIKNIK dla dzieci
24 sierpnia 2014 r. godz. 16.00
Stadion w Ropczycach
W programie: gry i zabawy animacyjne dla dzieci, dmuchañce, malowanie buzi i wiele innych.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 19
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Wszystkie dzieci nasze są
Dzieñ Dziecka jest raz w roku, pe³en uroku i szczêœcia. W tym dniu
sk³adaliœmy dzieciom ¿yczenia: zdrowia, szczêœcia i powodzenia. A w naszej szkole dla dzieciaków z klasy I, II i III urz¹dziliœmy œwiêto 3 czerwca 2014 r.
Ju¿ z samego rana mogliœmy
sobie poœpiewaæ. Œpiewaliœmy
piosenki Majki Je¿owskiej
i inne dzieciêce utwory w formie karaoke. By³o wiele chêtnych, by popisaæ siê solo,
w duecie lub trio, œpiewaj¹c
do mikrofonu. Po zabawach
wokalnych ka¿de dziecko mog³o zjeœæ pysznego loda. Dalsza czêœæ naszego œwiêtowania
przebiega³a w grupach, poniewa¿ w tym dniu mogliœmy
siê spotkaæ z autork¹ ksi¹¿eczek dla dzieci, Stanis³aw¹
Be³ch z Rzeszowa. Najpierw
z pisark¹ spotkali siê uczniowie klasy I i III, by potem
pójœæ na poczêstunek przygo-
towany przez rodziców i na
plac zabaw. Uczniowie klasy
drugiej w tym dniu mieli wiêcej atrakcji. Po karaoke w sali
gimnastycznej odby³y siê wyœcigi na weso³o (na skakankach, w workach, z przybijaniem „pi¹tki”, z koz³owaniem
pi³ki, z rzutami do kosza),
a potem – pyszny poczêstunek przygotowany przez rodziców. Po poczêstunku uczciliœmy nasze mamy z okazji ich
niedawnego œwiêta. By³y piosenki i wiersze. Gdy przysz³a
pani Stanis³awa Be³ch, wys³uchaliœmy opowieœci o jej pracy pisarskiej. Poznaliœmy „drogê ksi¹¿ki od autora do czy-
Rodzice – dzieciom
W upalny wieczór 11 czerwca br.
w Centrum Kultury w Gnojnicy
rodzice wraz wychowawczyniami grupy m³odszej Przedszkola
w Gnojnicy Dolnej wyst¹pili dla
swoich pociech pod has³em „Rodzice – dzieciom”.
Przygotowali wzbogacon¹
wersjê „Rzepki” wg J. Tuwima.
W zwi¹zku z tym, ¿e prawie
wszyscy rodzice zaanga¿owali
siê w przedstawienie, pojawi³y siê nowe postacie. Liczna
publicznoœæ pomog³a prze³amaæ stres wystêpuj¹cym
i uwierzyæ w swoje umiejêtnoœci. Rodzice zaprezentowali
siê w wykonanych w³asnorêcznie, pomys³owych strojach,
STR. 20
a bogate akcesoria przyczyni³y siê do wspania³ego wystêpu. Dzieci by³y zachwycone
wystêpem swoich rodziców,
a co najwa¿niejsze mia³y mo¿liwoœæ cyklicznego w³¹czania
siê w zabawê, której towarzyszy³a odpowiednio dobrana
muzyka. Aktorzy zostali nagrodzeni licznymi brawami, a na
pami¹tkê ka¿dy z nich otrzyma³ „weso³y koszyk z rzepk¹”.
Mamy nadziejê, ¿e by³ to
pierwszy, ale nie ostatni taki
wystêp dla swoich milusiñskich i tak dobrze rozpoczête
dzie³o bêdzie kontynuowane.
telnika”. Zwieñczeniem œwi¹tecznego dnia by³o podsumowanie klasowego projektu pt.
„Odkrywam czytanie”. W ramach projektu od stycznia
drugoklasiœci realizowali ró¿ne zadania zwi¹zane z rozwijaniem czytelnictwa wœród dzieci.
Nasz klasowy projekt mia³
formê konkursu, dlatego
uczniowie otrzymali dyplomy
i nagrody ufundowane przez
rodziców i wychowawcê. Pisarka, Stanis³awa Be³ch rozda³a
uczniom egzemplarze swej
ksi¹¿ki pt. „Weso³e historie”
opatrzone imiennymi dedykacjami. Dzieñ by³ pe³en
atrakcji i zapewne wszystkim
na d³ugo zostanie w pamiêci.
Lucyna Stachnik
Dzieñ Dziecka
w rzeszowskim hospicjum
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ju¿ po raz
czwarty zorganizowa³a wyj¹tkowy piknik z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie to mia³o miejsce na terenie Fundacji,
przy ul. Lwowskiej 13 w Rzeszowie. Ide¹ pikniku jest zmiana
postrzegania hospicjum, zerwanie ze stereotypami, prze³amanie lêku, pokazanie prawdziwego wizerunku hospicjum,
uœwiadomienie jego pozytywnej i niezwykle potrzebnej roli,
pokazanie, ¿e równie¿ w hospicjum mo¿na rozwijaæ swoje pasje i dzieliæ siê doœwiadczeniem. Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest miejscem,
gdzie nadal trwa ¿ycie, a podopieczni otoczeni s¹ troskliw¹
opiek¹ w atmosferze zrozumienia i rodzinnego ciep³a.
W pikniku uczestniczyli
równie¿ uczniowie Zespo³u
Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej,
którzy pod opiek¹ Anny £och
wyst¹pili z programem artystycznym. Uczniowie byli bardzo zaanga¿owani i w³o¿yli
wiele serca w wystêpy. Publicznoœæ by³a oczarowana ich
spontanicznoœci¹ i talentem
muzycznym.
Podczas imprezy dzieci
mog³y uczestniczyæ w ciekawych zabawach, warsztatach
artystycznych, zajêciach sportowych i konkursach z nagrodami. W programie by³y wystêpy ró¿nych zespo³ów wokalnych i tanecznych. Pe³ni wra¿eñ i emocji ju¿ czekamy na
nastêpny taki wyjazd. By³ to
niezwyk³y dzieñ.
Uczestnicy pikniku
Agnieszka Ziarnik
Maria Dy³o
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Z życia szkoły podstawowej w Lubzinie
28 maja 2014 roku w Zespole Szkó³ w Lubzinie mia³a
miejsce podnios³a uroczystoœæ: Dzieñ Matki i Ojca.
Dzieci z zerówki wraz z wychowawczyni¹ Mart¹ Strza³k¹
przygotowa³y ciekawy i urozmaicony program. Mali aktorzy zaprezentowali siê w humorystycznych scenkach, weso³ych piosenkach, wierszach
i ludowych tañcach. Na koniec zaœpiewa³y gromkie „Sto
lat” dla swoich rodziców oraz
wrêczyli im samodzielnie wykonane laurki.
30 maja 2014 roku uczniowie klasy III b przygotowali
apel z okazji œwiêta patrona
szko³y, podczas którego zaprezentowali bajkê samograjkê
pt. „Kot w butach”. Przedstawienie by³o bardzo kolorowe
i ciekawe. Niesamowite, w³asnorêcznie robione dekoracje nadawa³y ca³oœci bajkowy
nastrój. Uczniowie doskonale
wcielili siê w swoje role,
a wspania³e stroje podkreœla³y charakter granych przez
nich postaci. Do tego wystêpu przygotowywali siê na kó³ku teatralnym prowadzonym
przez Beatê Nowack¹. Spektakl tak bardzo siê podoba³,
¿e zosta³ powtórzony ramach
klasowego Dnia Rodziny.
Uczniowie klasy drugiej
pod opiek¹ Bogumi³y Czarneckiej przygotowali przed-
stawienie kukie³kowe pt. „Calineczka”, które zaprezentowali w szkole 13 czerwca 2014
roku. Historiê Calineczki
znaj¹ prawie wszyscy, mimo to
spektakl obejrza³y z du¿ym zaciekawieniem dzieci z klas
0-III, rodzice i przedszkolaki
z Lubziny. Przedstawienie podoba³o siê równie¿ uczniom
z ZS nr3 w Ropczycach i ZS
w £¹czkach Kucharskich.
Piêkne, du¿e kukie³ki, a tak¿e bogata scenografia „przyci¹ga³y” uwagê widzów. Ciekawa
oprawa muzyczna, w której nie
brakowa³o weso³ych piosenek
i zabawne dialogi sprawi³y, ¿e
wszyscy ogl¹dali przedstawienie z du¿ym zainteresowaniem, a grê uczniów nagradzali gromkimi oklaskami.
SP im. Jana Brzechwy
w Lubzinie
Kaski rowerowe dla uczniów
3 czerwca 2014 roku uczniów
klasy II szko³y podstawowej
w £¹czkach Kucharskich odwiedzili w³aœciciele biura rachunkowego, pañstwo Anna i Jan Srokowie, przekazuj¹c im kaski,
aby mogli bezpiecznie spêdzaæ
czas na wycieczkach rowerowych.
Wszyscy byli bardzo zaskoczeni mi³¹ niespodziank¹, radoœci by³o co nie miara. Dzieci przymierza³y kaski i wybiera³y kolory, które najbardziej
bêd¹ pasowa³y do ich rowe-
rów. Da³y s³owo, ¿e od tej pory
ju¿ zawsze bêd¹ jeŸdziæ w kaskach, bo bezpieczeñstwo na
drodze jest bardzo wa¿ne.
Pañstwo Srokowie to bardzo
pogodni i serdeczni ludzie,
dzieci bardzo ich polubi³y.
Mamy nadziejê, ¿e goœcie odwiedz¹ jeszcze kiedyœ nasz¹
szko³ê. Dyrekcja, rodzice
i uczniowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za przekazanie mi³ych i po¿ytecznych
upominków.
Bogumi³a Rusin
wychowawczyni kl. II
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 21
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
8 czerwca 2014 roku przy Zespole
Szkó³ w Lubzinie odby³ siê Piknik
z Comeniusem, wielka, œrodowiskowa impreza, która koñczy³a realizowany w szkole projekt.
W programie artystycznym
znalaz³ siê m.in. wystêp ZPiT
„Lubsza”, który zaprezentowa³
tañce narodowe: polonez,
mazur, krakowiak, a tak¿e lajkonik i uk³ad belly dance.
W odtañczeniu poloneza
uczestniczy³a tak¿e publicznoœæ, m.in. obecny na widowni burmistrz Ropczyc Boles³aw
Bujak. W dalszej czêœci widzowie podziwiali popisy gry na
flecie, scenki cyrkowe i uk³ady taneczne do popularnych
melodii dla dzieci. Nie zabrak³o prezentacji szkolnych muzyków, graj¹cych na gitarach,
akordeonie, keyboardzie, tr¹bce i na saksofonie. G³ówn¹
atrakcj¹ festynu by³ festiwal
piosenki angielskiej, w którym
wyst¹pili uczniowie wszystkich
klas. Wyboru najlepszej klasy
dokonywa³a publicznoœæ, poprzez wykupienie cegie³ki.
W konkursie zwyciê¿y³a klasa
czwarta, otrzymuj¹c w nagrodê
bilety do kina. Wszystkich
œmieszy³ kabaret „Po¿eracze
naleœników” w zabawnym skeczu o nieporozumieniach wynikaj¹cych z nieznajomoœci jê-
Piknik z Comeniusem
zyków. Wyst¹pi³a te¿ grupa
cheerlaederek – dziewczêta
otrzyma³y du¿e brawa. Ch³opcy z UKS Lubzina zaprezentowali swoje umiejêtnoœci w pokazach sumo. Potem ka¿dy
móg³ spróbowaæ swoich si³,
walcz¹c w nadmuchiwanych
strojach sumo. Podczas pikniku by³o jeszcze mnóstwo atrakcji dla dzieci i doros³ych, którzy mi³o spêdzali czas, jedz¹c
ciastka w kawiarence „Zacisze”. Piknik zakoñczy³a zabawa
taneczna z zespo³em „Life”.
Konferansjerkê podczas
pikniku prowadzili: Gabryœ
Mucha i Jakub Olech. Wszyscy
œwietnie siê bawili i d³ugo nie
zapomn¹ cudownych wra¿eñ.
ZS w Lubzinie
Fotoreporta¿ na str. 28
Takiego pikniku jeszcze nie by³o
W ostatnim tygodniu roku
szkolnego, w œrodê 25 czerwca,
na terenie Zespo³u Szkó³ Nr 1
w Ropczycach odby³ siê piknik
szkolny pod has³em „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
W tym dniu nasi uczniowie prze¿yli niezapomniane i radosne
chwile. Atrakcji by³o bez liku.
Fotoreporta¿ na str. 29
Dyrekcja szkoły serdecznie dzię- - Powiatowa Komenda Policji w Ropkuje wszystkim sponsorom i przyczycach,
jaciołom, którzy przyczynili się do - Dorota Dudzińska i młodzież oraz
uświetnienia i urozmaicenia proWładysław Kozub, kierownik warszgramu pikniku, a byli to:
tatów – Zespół Szkól Agro-Technicznych w Ropczycach
- Edyta Pazdan – Referat Promocji - Benedykt Czapka, dyrektor Szkoły
Urzędu Miejskiego w Ropczycach
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła
- Martyna Totoń i zespół VEGA z CenII w Sędziszowie Młp.
trum Kultury im. J. Mehoffera - Stanisław Sobusiak – PZU
w Ropczycach
- Izabela Urbanek, prezes Gminnej
- Komenda Powiatowa Państwowej
Spółdzielni SCH w Ropczycach
Straży Pożarnej w Ropczycach
- Krzysztof Maciołek, właściciel piekarni
STR. 22
- Izabela Kępka – Sypel, właścicielka
Cukierni Dworskiej
- ZPiT HALICZ z Zespołu Szkół im.
ks. dra J. Zwierza w Ropczycach
- grupa KARATE pod kierunkiem Tomasza Pociaska
- grupa HIP-HOP pod kierunkiem Sylwii Stefańskiej
- Barbara Bizoń
- Monika Pawełek – porady kosmetyczne
- Rady Rodziców: Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ropczycach.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Piknik rodzinny w £¹czkach Kucharskich
Rodzina – tradycje – zdrowie
pod takim has³em, w niedzielê,
1 czerwca br. na stadionie sportowo-rekreacyjnym w £¹czkach
Kucharskich odby³ siê piknik rodzinny, którego g³ównymi organizatorami byli: dyrektor szko³y
Grzegorz Laska, Rada Rodziców,
nauczyciele, uczniowie oraz
pracownicy Zespo³u Szkó³
w £¹czkach Kucharskich.
Impreza zosta³a zorganizowana z okazji przypadaj¹cych
w³aœnie najpiêkniejszych dla
rodziny œwi¹t: Dnia Matki,
Ojca oraz Dnia Dziecka. Nic
wiêc dziwnego, ¿e ³¹czkowski
stadion wype³niony by³ niemal po brzegi.
Swoj¹ obecnoœci¹ organizatorów i mieszkañców wsi zaszczyci³o wielu wspania³ych goœci:
Boles³aw Bujak, burmistrz Ropczyc, Teresa Rachwa³, zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Edward Maræ, radny Rady
Miejskiej, so³tys Marek Mucha,
ksi¹dz proboszcz Marian Baran, ksi¹dz katecheta Robert
Wiœniewski, prezes Ko³a Gospodyñ Wiejskich Teresa Zegar, prezes Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej Robert Zapa³, przewodnicz¹ca Rady Rodziców –
Gra¿yna Dziedzic, prezes LKS
£opuchowa Mariusz Wiktor
oraz sponsorzy.
Mimo, ¿e s³oñce rzadko wygl¹da³o zza chmur, humory
wszystkim dopisywa³y, a to
g³ównie za spraw¹ wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Du¿¹ radoœæ sprawi³a dzieciom mo¿liwoœæ zabawy na dmuchanych zje¿d¿alniach i trampolinach, z których mog³y korzystaæ bez ograniczeñ i bezp³atnie. Mog³y
równie¿ pomalowaæ sobie
twarz w salonie kosmetycznym, pobawiæ siê z kr¹¿¹cym
po stadionie klaunem, a tak¿e, pewno po raz pierwszy
w ¿yciu, wsi¹œæ do wozu stra¿ackiego. Stra¿acy miejscowej
OSP zaprezentowali dzia³anie sprzêtu znajduj¹cego siê
na wyposa¿eniu jednostki.
Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê motocykle, który-
mi na piknik przyjechali ropczyccy policjanci. Nauczyciele – sportowcy miejscowej
szko³y: Wies³aw Macio³ek
i Bart³omiej Wiktor przygotowali zabawy sportowe na weso³o dla dzieci i dla rodziców.
Kto zechcia³ porzucaæ lotkami do celu, poskakaæ w workach lub przeci¹gaæ linê, by³
mile widzianym zawodnikiem. Dla wszystkich zg³odnia³ych organizatorzy pikniku
przygotowali pyszne dania.
Rodzice prowadzili punkty
gastronomiczne oferuj¹ce
m.in.: pieczone na grillu kie³baski, watê cukrow¹, popcorn,
ciastka, pizzê, lody. Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnego jad³a: swojskiego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem,
domowego pasztetu z królika.
£¹czkowskie Ko³o Gospodyñ
Wiejskich zaoferowa³o swojskie wypieki: serniki, placki
proziane, jab³eczniki. Przy
stoisku „Leki z bo¿ej apteki”
mamy zaprasza³y do skosztowania soków, syropów z zió³ i owoców leczniczych.
Wa¿nym punktem uroczystoœci by³y wystêpy uczniów
Zespo³u Szkó³ w £¹czkach
Kucharskich. Program artystyczny przygotowany przez
nauczycieli szko³y zosta³ podzielony wed³ug has³a tegorocznego pikniku: rodzina –
tradycje – zdrowie. Rodzina to
mama, tato, dzieci, dziadkowie, osoby najdro¿sze na œwiecie. To dla nich jako pierwsi
wyst¹pili najm³odsi uczniowie szko³y z klas 0, I, II i III
szko³y podstawowej. Zaprezentowali wiersze, piosenki i
tañce z okazji przypadaj¹cych
œwi¹t: Dnia Matki i Dnia Ojca.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Dzieci zosta³y przygotowane
przez wychowawczynie: Bogumi³ê Rusin, Halinê Zapa³
i Stanis³awê Œwiniuch. Nastêpnie na scenie zaprezentowali siê uczniowie gimnazjum, cz³onkowie szkolnego
ko³a teatralnego, którzy przedstawili program pt. „Na wsi
wesele”. Aktorzy, ubrani w regionalne rzeszowskie stroje,
przedstawili program o tradycjach weselnych, jakie kiedyœ
panowa³y w naszym regionie.
Z wielk¹ swobod¹ mówili lokaln¹ gwar¹, œpiewali przyœpiewki i ludowe piosenki,
zaprezentowali równie¿ regionalny taniec – „chodzony”.
Zostali przygotowani przez
nauczycieli: Lidiê Nykiel
i Monikê Skibê oraz Arkadiusza Zygmunta. Kolejna grupa
uczniów przypomnia³a wszystkim, jak nale¿y siê zdrowo
od¿ywiaæ – by³y to dzieci z klas
IV, V i VI, które zareklamowa³y zdrowe owoce i warzywa. Do
wystêpu przygotowa³a ich
Aneta Rzeczycka. Na koniec
czêœci artystycznej wyst¹pi³y
uczennice z klasy V i VI, które
wykona³y piosenkê w jêzyku
angielskim oraz grupa harcerzy z mini koncertem pieœni
harcerskich i wêdrownych.
Obydwie œpiewaj¹ce grupy
przygotowali: Paulina Piotrowska i Arkadiusz Zygmunt.
Wystêpy artystyczne wszystkim
obecnym na stadionie bardzo
siê podoba³y, uczniowie zebrali gromkie brawa. Burmistrz Boles³aw Bujak pogratulowa³ dzieciom i m³odzie¿y
talentów aktorskich, nauczycielom przygotowania czêœci
artystycznej, zaœ dyrekcji i rodzicom – dobrej organizacji
pikniku. W nagrodê uczniowie otrzymali kosze cukierków od burmistrza i radnego.
Po wystêpach Teresa Rachwa³, prowadz¹ca imprezê,
zaprosi³a dzieci do wspólnej
zabawy przy muzyce.
Niezwyk³e emocje towarzyszy³y wszystkim, którzy zakupili cegie³ki w loterii, z której
dochód przeznaczono na
rzecz szko³y. Za ka¿d¹ z cegie³ek mo¿na by³o otrzymaæ upominek, zaœ szczêœliwcy, podczas fina³owego losowania,
zdobyli cenne nagrody.
Organizatorzy pikniku sk³adaj¹ podziêkowania wspania³ym sponsorom, tym którzy
przyczynili siê do przygotowania imprezy oraz wszystkim,
którzy zaszczycili nas swoj¹
obecnoœci¹.
Lidia Nykiel
Fotoreporta¿ na str. 28
Sponsorzy loterii: * Rada Rodziców ZS w £¹czkach Kucharskich
* so³tys wsi £¹czki Kucharskie Marek Mucha * Lokalna Grupa Dzia³ania
Partnerstwa 5 Gmin * radny Rady Miejskiej w Ropczycach Edward Maræ
* Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w Ropczycach * Bank PKO BP
Oddzia³ w Ropczycach * Bank Spó³dzielczy w Ropczycach * Zak³ady
Magnezytowe ROPCZYCE S.A. * Motel „Super 6” – Halina Maræ
* krêgielnia „Laguna” – Anna i Waldemar Królikowscy * salony meblowe
„Kera” w Dêbicy * Andrzej Marciniec * Studio Fryzur – Patrycja Potwora
* piekarnia Okonin – Grzegorz Wêglarz * biuro rachunkowe – Anna
i Jan Sroka * systemy okienne „WAM” w Ropczycach * LZS £opuchowa
* dyrektor ZS w £¹czkach Kucharskich – Grzegorz Laska * nauczyciele
i pracownicy ZS w £¹czkach Kucharskich
STR. 23
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
nych nagród. Ufundowali je
sponsorzy i przyjaciele szko³y:
´
Jan Zdziebko,
Stanis³aw Wrona,
Genowefa Ciosek, Piotr Raœ,
„Us³ugi Remontowo-Budowlane Marek Ksi¹¿ek, pedagog
szkolny Bart³omiej Grabski, ks.
proboszcza Tadeusz Polak,
sklep ODIDO Matylda i Czes³aw Cabaj, firma handlowous³ugowa TOMEX Tomasz Cabaj, Renata Samson-Matysek
i firma REWEN – poradnia terapii uzale¿nieñ Wenancjusz
Matysek, salon rowerowy
w Ropczycach Adam Bieszczad,
Centrala Techniczna EL-MAT
w Ropczycach Drygaœ, firma MISTYK z Dêbicy, dom handlowy
„AGROL” Stefan M¹dro, Marta
Krasoñ, sklep obuwniczy BLUE
– STAR w Ropczycach oraz liczni anonimowi darczyñcy.
Festyn koñczy³a zabawa taneczna. Do wspólnej zabawy zachêca³ zespó³ „Delta”, w którym
graj¹ nasi uczniowie z gimnazjum, a opiekê sprawuje jeden
z rodziców, Marek Szczepanik.
Gdy zabrak³o miejsca na pod³odze, tañczono na placu przed
szko³¹. Ca³y czas panowa³a wspania³a atmosfera. Organizatorów cieszy³a obecnoœæ wielopokoleniowych rodzin, starszych
i m³odszych absolwentów naszej szko³y, mieszkañców s¹siednich miejscowoœci.
By³a to okazja do spotkañ,
rozmów, œpiewów i tañców. Godzina 22.00 to dla wielu zbyt
wczesna pora, aby siê rozejœæ
do domów. Cieszymy siê, ¿e
nasze imprezy œrodowiskowe
wzbudzaj¹ tak du¿e zainteresowanie wœród spo³ecznoœci
lokalnej. Dziêkujemy wszystkim, którzy popieraj¹ nasze
inicjatywy oraz przyczyniaj¹ siê
do promocji szko³y w œrodowisku lokalnym. Szczególne
podziêkowania kierujemy
pod adresem Rady Rodziców
na czele z przewodnicz¹c¹
Ma³gorzat¹ Czaj¹ i Stowarzyszenia na Rzecz Wsi NiedŸwiada z prezesem Janem
Zdziebko na czele.
´ ZS w NiedŸwiadzie Górnej
Fotoreporta¿ na str. 29
w oparciu o legendê o rycerzach zaklêtych w krakowskie
go³êbie, ka¿dy projektowa³
strój dla czekaj¹cych w sali papierowych go³êbi.
Uczniowie gimnazjum równie¿ z wielkim zaciekawieniem
wyruszyli w trasê. Dopisywa³y
œwietne humory, tym bardziej,
¿e z góry œwieci³o piêkne, czerwcowe s³oñce. Droga minê³a tak
szybko, ¿e nawet nikt nie zorientowa³ siê, jak znaleŸliœmy siê
w Krajobrazowym Parku Ojcowskim w Ojcowie ko³o Krakowa.
Mimo upa³u, z du¿ym zaanga¿owaniem i zdyscyplinowaniem s³uchaliœmy ciekawych
historii zwi¹zanych z tym miejscem. Korzystaliœmy z pobytu
w tak piêknym miejscu, fotografuj¹c wspania³e widoki skalne
i okazy roœlinne. Dla och³ody,
zawêdrowaliœmy do jaskini
£okietka, gdzie przewodnik
opowiedzia³ nam zwi¹zan¹ z ni¹
legendê. Mieliœmy równie¿
okazjê zobaczyæ cudown¹ i odwiedzan¹ przez turystów z ca³ego œwiata ska³ê zwan¹ „Maczug¹
Herkulesa”. – Naprawdê robi
wra¿enie. – da³o siê s³yszeæ wœród
zwiedzaj¹cych. Kolejnym punktem wycieczki by³o zwiedzanie
Ogrodu Doœwiadczeñ w Krakowie, w którym gimnazjaliœci
mogli samodzielnie eksperymentowaæ, sprawdzaj¹c dzia³anie zjawisk fizycznych i przyrodniczych oraz efekt przyci¹gania
ziemskiego. Niejednokrotnie
malowa³o siê na ich twarzach
zdumienie i niedowierzanie.
Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê
ch³odnym porankiem, ale nie
zniechêci³o nas to do dalszego
wycieczkowania. Spêdziliœmy
mi³e chwile, kupuj¹c pami¹tki
w Sukiennicach. Nasz¹ wycieczkê koñczy³a wizyta w Muzeum
Geologicznym, gdzie us³yszeliœmy du¿o ciekawych informacji o historii naszej planety, prehistorycznych dinozaurach i wybuchach wulkanów. Mogliœmy
nawet dotkn¹æ py³u wulkanicznego pochodz¹cego z prawdziwej erupcji wulkanu.
Z pe³nym baga¿em wspania³ych wra¿eñ wróciliœmy do
naszych domów. Wszyscy
uczestnicy wycieczki jednog³oœnie stwierdzili, ¿e podró¿e kszta³c¹ i chêtnie wybraliby siê na nastêpny tak ciekawy wypad.
Liliana Zieliñska
Ma³gorzata Kosiñska-Mucha
Festyn rodzinny w Zespole Szkó³
w NiedŸwiadzie Górnej
Ta impreza œrodowiskowa
ma w naszym kalendarzu uroczystoœci szkolnych swoje sta³e miejsce. Pierwszy raz zorganizowaliœmy festyn rodzinny
w 2003 roku. Co roku przyœwieca nam inne has³o. W tym
roku brzmia³o: Szko³a i rodzina to jedna dru¿yna
8 czerwca pogoda nam sprzyja³a, wiêc mogliœmy piknik rodzinny zorganizowaæ w plenerze, a otoczenie naszej szko³y
sprzyja takim imprezom. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas: burmistrz Boles³aw Bujak, dyrektor
ZS w NiedŸwiadzie Dolnej Wioletta Czemarnik, radni: Geno´
wefa Ciosek, Jan Zdziebko
i Piotr Raœ. Nad organizacj¹ festynu czuwa³a dyrekcja. Do
wspó³pracy chêtnie w³¹czy³a siê
Rada Rodziców, cz³onkowie
Stowarzyszenia na rzecz Wsi
NiedŸwiada,
nauczyciele
i uczniowie. Rodzice zadbali
o smaczne przek¹ski, a nauczyciele wraz ze swoimi uczniami
przygotowali czêœci¹ artystyczn¹. Programy zaprezentowa³y: dwie grupy z oddzia³u
przedszkolnego, klasy I-VI szko³y podstawowej i I-III gimnazjum. By³y to piosenki, uk³ady
taneczne, scenki humorystyczne, inscenizacje. Program artystyczny wzbogaci³y wystêpy zespo³ów œpiewaczych: M³odzi NiedŸwiedzanie i znany wszystkim zespó³ œpiewaczy NiedŸwiedzanie,
ks. Sebastian Knurek, który zaprezentowa³ ludowe przyœpiewki oraz humorystyczne,
regionalne gawêdy. Na dzieci
czeka³o wiele atrakcji: dmuchane zje¿d¿alnie, wata cukrowa,
lody, gry i zabawy, charakteryzacja twarzy, itp. Nabywaj¹c cegie³kê, mo¿na by³o wygraæ drobne
upominki, ale punktem kulminacyjnym ca³ej imprezy by³o
losowanie g³ównych atrakcyj-
Z wizyt¹ w Krakowie
Kraków to dawna stolica Polski, któr¹ ju¿ tak wiele razy odwiedzaliœmy, ale ci¹gle kryje
ona w sobie coœ ciekawego i wyj¹tkowego. W dniach 9-10
czerwca uczniowie szko³y podstawowej, a w dniach 11-12
czerwca uczniowie gimnazjum
Zespo³u Szkó³ w NiedŸwiadzie
Dolnej uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Krakowa,
zorganizowanej w ramach projektu unijnego „Uczeñ – najlepsza inwestycja” oraz „Gimnazjum równych szans” wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny.
M³odsi uczniowie rozpoczêli wycieczkê od zwiedzania
Krakowa wraz z pani¹ przewodniczk¹. Niektórzy pierwszy raz
w ¿yciu zobaczyli Wawel,
Smocz¹ Jamê, Bramê Floriañsk¹, wys³uchali hejna³u
z Koœcio³a Mariackiego. ¯ar
z nieba nas nie oszczêdza³, ale
dzielnie zwiedzaliœmy zabytki
dawnej stolicy. Na krakowskim
Rynku by³ czas na zakupienie
pami¹tek. Nastêpnym etapem
wycieczki by³ ogród botaniczSTR. 24
ny. Ogl¹daliœmy w nim ró¿ne
roœliny, m.in. sagowce, kaktusy, roœliny miêso¿erne i biblijne. Tego samego dnia w godzinach popo³udniowych wyruszyliœmy jeszcze do Ogrodu
Doœwiadczeñ, który jest pierwszym sensorycznym parkiem
edukacyjnym w Polsce. Znajduje siê w nim blisko 60 urz¹dzeñ z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. Zachwyceni
uczniowie aktywnie spêdzili
w nim czas, ³¹cz¹c zabawê
z edukacj¹. Drugi dzieñ wycieczki rozpocz¹³ siê wyjazdem
do ZOO. Najwiêkszym zainteresowaniem wœród uczniów
cieszy³y siê szympansy, które
naœladowa³y miny i gesty zwiedzaj¹cych. Kolejnym naszym
celem by³o Muzeum Narodowe i lekcja muzealna, której tematem by³y „Legendy polskie”. Na pocz¹tku przewodniczka pokaza³a uczniom ciekawe obrazy i opowiedzia³a kilka legend zwi¹zanych z Krakowem. Nastêpnie uczestnicy
wycieczki uczestniczyli w warsztatach twórczych, na których,
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
O bezpieczeñstwie wœród najm³odszych
W roku szkolnym 2013/2014
pierwszaki ze Szko³y Podstawowej im. J. Brzechwy w Lubzinie
po raz kolejny realizowali program edukacyjny „Klub bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy G³ównej Policji
i Kuratorium Oœwiaty.
Organizatorem programu
by³a firma MASPEX z Wadowic. Program realizowa³a Wanda Œwiêtoñ – wychowawczyni
klasy I, zaœ dzia³ania w ramach
projektu koordynowa³a pedagog Edyta Worek. Program
ten pomóg³ poznaæ dzieciom
zasady bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w drodze do szko³y,
w szkole i w domu. Nauczy³ ich
rozpoznawaæ ró¿ne zagro¿enia,
bezpiecznie uczyæ siê i bawiæ.
Pierwsze spotkanie podsumowuj¹ce program odby³o siê
22 maja 2014 r. Uczniowie odwiedzili jednostkê Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Lubzinie.
Wys³ucha³y opowieœci o pracy
stra¿aków, a tak¿e dowiedzia³y
siê, jak trzeba siê zachowaæ
w czasie po¿aru lub innego zagro¿enia. Obejrza³y wóz stra¿acki i jego wyposa¿enie, a tak¿e
mundury i ekwipunek osobisty
stra¿aka. Po tym, jak stra¿acy zaprezentowali pokaz udzielania
pierwszej pomocy, dzieci same
uczy³y siê, jak ratowaæ „poszkodowanych” kolegów.
Podsumowaniem programu edukacyjnego „Klub bezpiecznego Puchatka” by³o
czerwcowe spotkanie z przedstawicielk¹ Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
m³. asp. Dominik¹ Parus. Celem spotkania by³o sprawdzenie i utrwalenie wiedzy na temat bezpieczeñstwa: w drodze do szko³y, w szkole, w domu oraz w czasie zabawy. Policjantka zwróci³a uwagê dzieci
na ró¿nego rodzaju zagro¿enia, z którymi mog¹ siê spotkaæ nie tylko podczas trwania
roku szkolnego, ale i podczas
wakacji. Pouczy³a, jak unikaæ
niebezpiecznych sytuacji i jak
siê zachowaæ w razie ich zaist-
nienia. Spotkanie przebiega³o bardzo ¿ywio³owo, poniewa¿ by³ te¿ konkurs z zakresu
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, na podwórku i podczas zbli¿aj¹cych siê wakacji.
Najwiêcej poprawnych odpowiedzi udzieli³y: Julia Boronowicz, Samanta ¯urek oraz Katarzyna Wojciechowska. Na
zwyciê¿czynie czeka³y drobne
upominki.
Dziêkujemy wszystkim osobom i instytucjom, które
w ¿yczliwy sposób w³¹czy³y siê
w realizacjê programu „Klub
bezpiecznego Puchatka”
w szkole podstawowej im.
Jana Brzechwy w Lubzinie.
opracowa³a Edyta Worek
Konferencja by³a okazj¹ do
pochwalenia siê swoimi sukcesami i dzia³aniami. Szko³y
robi³y to w ró¿ny sposób: poprzez prezentacje multimedialne, taniec, œpiew. Nas reprezentowa³y uczennice klasy VI: Weronika Gorczyca,
Gabriela Kramarz i Gabriela
Mardeusz, które w krótkiej
scence pokaza³y, jak udzieliæ
pierwszej pomocy w przypadku zas³abniêcia. Przed nami
jeszcze wiele pracy, poniewa¿
ju¿ za rok bêdziemy ubiegaæ
siê o certyfikat wojewódzki.
Liczymy na to, ¿e uczniowie,
rodzice i pracownicy naszej
dzyszkolna Bursa w Ropczy- szko³y nadal bêd¹ chêtnie
cach. Certyfikat otrzyma³o uczestniczyæ w dzia³aniach
jeszcze dziewiêæ innych pla- organizowanych z tego tytu³u.
cówek.
Aneta Rzeczycka
Certyfikat szko³y promuj¹cej zdrowie
4 czerwca 2014 roku na V Konferencji popularno-edukacyjno-informacyjnej pod has³em: „Sukcesy i efekty pracy szko³y – kto?
jak? kiedy? dlaczego?” dyrektor
Zespo³u Szkó³ w £¹czkach Kucharskich Grzegorz Laska oraz
przewodnicz¹ca Rady Rodziców
Gra¿yna Dziedzic odebrali z r¹k
koordynator PSSzPZ Rejonu Dêbica Anny Szczepanik Rejonowy
Certyfikat Szko³y Promuj¹cej
Zdrowie.
Jest to ukoronowanie trwaj¹cych kilka lat dzia³añ szko³y
w zakresie promowania zdrowego stylu ¿ycia oraz aktywno-
œci fizycznej wœród uczniów i
rodziców. Oprócz naszej szko³y powiat ropczycko-sêdziszowski reprezentowa³a Miê-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 25
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Honor Polaka plami, kto pisze z b³êdami
Wiedz¹ o tym uczniowie Zespo³u Szkó³ w £¹czkach Kucharskich,
bowiem 19 czerwca br. odby³ siê
tam fina³ XI edycji konkursu ortograficznego w gimnazjum
i szkole podstawowej, nad którym patronat sprawuje dyrektor
Zespo³u Szkó³ w £¹czkach Kucharskich Grzegorz Laska.
Inicjatorami i g³ównymi organizatorami konkursu s¹:
Lidia Nykiel, nauczycielka jêzyka polskiego w gimnazjum
i Julian Paryœ, nauczyciel polonista w szkole podstawowej.
Kszta³towanie umiejêtnoœci
ortograficznych wœród dzieci
i m³odzie¿y to g³ówny cel przyœwiecaj¹cy organizatorom. Ponadto zmagania ortograficzne
maj¹ za zadanie: motywowanie
uczniów do systematycznej
pracy nad poprawnym pos³ugiwaniem siê jêzykiem polskim, rozwijanie uzdolnieñ,
æwiczenie wytrwa³oœci, uwra¿liwienie na piêkno jêzyka oj-
Mistrzem ortografii wœród gimnazjalistów zosta³a Aleksandra
Kukla (kl. I), drugie miejsce przypad³o Ewie Mardeusz (kl. III), trzecie miejsce zajê³y: Agata Szpara
(kl. III) i Agata Wójcik (kl. III).
Mistrzem ortografii w szkole podstawowej zosta³ Artur Ciochoñ (kl.
VI), na drugim miejscu znalaz³a
siê Natalia Bereœ (kl. VI), zaœ na
trzecim – Karol Wrona (kl. V).
czystego, integracja dzieci
i m³odzie¿y oraz promowanie
uczniów najzdolniejszych.
Etap I, klasowy odby³ siê
10 czerwca 2014 r. i mia³ formê
testu ortograficznego. Przeprowadzono go wœród uczniów szko³y podstawowej z klas IV-VI oraz
uczniów gimnazjum. Spoœród
ponad 90 prac, jury wybra³o te
z najmniejsz¹ liczb¹ pope³nionych b³êdów ortograficznych.
Do fina³u wœród uczniów
SP zakwalifikowali siê: Natalia Bereœ, Artur Ciochoñ,
Wiktoria Roœ, Pawe³ Zakrzewski, Aleksandra Karaœ, Martyna Ksi¹¿ek, Gabriela Paw³ow-
ska, Karol Wrona, Kamila Dziedzic, Sylwia Góral, Natalia
Wiêcek, Marika Ziarnik.
Finalistami z gimnazjum zostali: Tomasz Broda, Mateusz
Kania, Agata Wójcik, Kamil
Wielgus, Karolina Kramarz,
Natalia Kliœ, Katarzyna Nykiel,
Dominik Ksi¹¿ek, Agata Szpara, Joanna Wójcik, Kinga
Bereœ, Ewa Mardeusz i Aleksandra Kukla.
- Trzy pstre przepiórzyce ze strachu zjad³y piêædziesi¹t dekagramów rze¿uchy, tyle¿ samo soi i czarnej rzepy. – to tylko krótki fragmencik dyktanda, które pisali finaliœci. Tekst by³ naszpi-
kowany wieloma pu³apkami
ortograficznymi, mimo to poziom konkursu okaza³ siê bardzo wysoki.
Wszyscy laureaci otrzymali
cenne nagrody i dyplomy
z r¹k dyrektora podczas uroczystego zakoñczenia roku
szkolnego. Wiedz¹, ¿e warto
siê uczyæ ortografii i pisaæ poprawnie w jêzyku polskim,
nie tyle dla tytu³ów i nagród,
ile dla w³asnej satysfakcji.
Gratulujemy mistrzom ortografii i ¿yczymy dalszych sukcesów.
w miejscu, ale ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ wejœcia do kabiny, aby
przez moment poczuæ siê asem
przestworzy. Opuszczaj¹c teren
parku zwiedziliœmy jeszcze wyrzutnie pamiêtaj¹ce zagadkowe czasy lataj¹cych bomb, o których ciekawie opowiada³ dyrektor Stêpak i ju¿ nieco zmêczeni dotarliœmy nad jeziorko polodowcowe w Sadykierzu. Tu
by³ „czas relaksu”. Rozpaliliœmy
ognisko i upiekliœmy kie³baski,
które by³y wyj¹tkowo smaczne.
Najedzeni i wypoczêci wziêliœmy udzia³ w konkursach z nagrodami. Pierwszy z nich testowa³ nasze umiejêtnoœci doty-
cz¹ce techniki jazdy rowerowej,
a drugi sprawdza³ wiedzê z zakresu II wojny œwiatowej, znajomoœci poligonu w BliŸnie i historii broni V 1 i V 2.
Pe³ni wra¿eñ wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹, rozmawiaj¹c o dobiegaj¹cej koñca przygodzie i planach na kolejny
wyjazd. I choæ wszyscy mieli
jeszcze sporo si³, pod szko³¹
musieliœmy siê po¿egnaæ. Pozosta³y mi³e wspomnienia
i rozbudzona ciekawoϾ poznawania tajemniczych kart
historii.
Lidia Nykiel
Œladami akcji V
Tradycyjnie w maju mi³oœnicy rowerów z Zespo³u Szkó³
nr 4 w Ropczycach wziêli
udzia³ w XXXIII Rajdzie Kolarskim „Œladami akcji V – Blizna 2014” organizowanym
przez Oddzia³ PTTK w Ropczycach. W porównaniu do
roku ubieg³ego przyby³o nowych kolegów, zapalonych
kolarzy, zainteresowanych histori¹ regionu. Grupie przewodzili dyrektor Eugeniusz
Stêpak i Lidia Brzostowska.
Wyruszyliœmy w bojowych nastrojach. Niestety, tym razem
pogoda nie by³a dla nas ³askawa i ju¿ po kilku kilometrach
zaczê³o padaæ. Pocz¹tkowo staraliœmy siê tego nie zauwa¿aæ,
ale po dojechaniu do Ostrowa
opady by³y tak intensywne, ¿e
musieliœmy zrobiæ postój. Tam
te¿ spotkaliœmy grupê z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Ropczycach wraz
z Dorot¹ Cygan, Krystyn¹ Magdoñ i Markiem Ochmañskim.
Razem przeczekaliœmy majow¹
burzê.
STR. 26
Kiedy przesta³o padaæ, po¿egnaliœmy zaprzyjaŸnion¹ grupê, która pojecha³a zwiedzaæ
pozosta³oœci obozu w Pustkowie. My ruszyliœmy ostro w kierunku Blizny, gdzie czeka³o nas
mnóstwo niespodzianek. Na
szczêœcie pogoda ulega³a stopniowej poprawie i jecha³o siê
wrêcz komfortowo. Nikt nie narzeka³. Kiedy dojechaliœmy do
Blizny, w Parku Historycznym
czeka³a na nas pani przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób przedstawi³a historiê tego
tragicznego, choæ strategicznego dla losów II wojny œwiatowej
miejsca. Nastêpnie zwiedziliœmy ekspozycjê muzealn¹, zachwycaj¹c siê nowymi eksponatami, których w ubieg³ym roku
jeszcze nie by³o. Obejrzeliœmy
film dokumentalny z bombardowania Peenemünde i zrobiliœmy wiele ciekawych zdjêæ
przy makietach V 1 i V 2. Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³ rejs
za sterami samolotu wojskowego. Co prawda samolot sta³
Micha³ Grzesik
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Wystawa prac inspirowanych Japoni¹
Pomys³ na zorganizowanie
wystawy inspirowanej Japoni¹
zrodzi³ siê spontanicznie.
Wszystko zaczê³o siê od tego,
¿e Ola poprosi³a pani¹ dyrektor Dorotê Worowsk¹, która
uczy j¹ plastyki, o zrobienie wystawy swoich prac. Ja od dawna interesujê siê kultur¹ japoñsk¹ i sam¹ Japoni¹. Ola
podpatrzy³a, jak malowa³am
swoje obrazy, narysowa³a coœ
podobnego i pokaza³a pani.
Nauczycielce spodoba³a siê
praca i poprosi³a moj¹ siostrê,
¿eby zrobi³a wiêcej rysunków
tego typu. Oczywiœcie Ola
o wszystkim mi powiedzia³a
i postanowi³a, ¿e zrobimy tê
wystawê razem i dodamy do
niej moje prace, wykonane
pastelami suchymi i olejnymi.
Pani dyrektor bardzo spodoba³ siê ten pomys³ i tak zaczê³yœmy pracowaæ nad „Wystaw¹
prac inspirowanych Japoni¹”.
Nasze zdolnoœci plastyczne
odziedziczy³yœmy po rodzicach. Ju¿ od najm³odszych lat
mama i tata pomagali i podsuwali nam pomys³y na ró¿ne
prace do szko³y. To dziêki nim
zakie³kowa³o w nas zami³owanie do sztuki. Moje zainteresowanie Japoni¹ zaczê³o siê od
tego, gdy ciocia Ania z wujkiem Bogdanem kupili Oli
grê na konsolê. Siostrze nie
spodoba³a siê ta gra, bo stwierdzi³a, ¿e to jakieœ „chiñskie pokemony”. Zaczê³am w ni¹ graæ
i przypomnia³a mi siê bajka,
która by³a wyœwietlana w telewizji kiedy by³am ma³a (gra by³a
oparta na podstawie tej bajki).
W Internecie znalaz³am odcinki i obejrza³yœmy je. Bajka
by³a zrobiona na podstawie ja-
poñskiej mangi. Nadawana
by³a w jêzyku japoñskim z polskimi napisami. Mia³a bardzo
pouczaj¹c¹ puentê. Opowiada³a o ch³opcu, który straci³
rodziców, by³ poni¿any i wyœmiewany przez rówieœników.
Za wszelk¹ cenê chcia³ zwróciæ na siebie uwagê, wiêc popisywa³ siê, wyg³upia³ i czêsto
wpada³ w k³opoty. Zale¿a³o mu
na akceptacji i bardzo chcia³
znaleŸæ przyjació³, poniewa¿
nie mia³ nikogo bliskiego.
Jego najwiêkszym marzeniem
by³o zostaæ najwa¿niejsz¹ osob¹
w wiosce i zdobyæ szacunek
innych. Przez swoj¹ ciê¿k¹ pracê i dobre serce zdoby³ prawdziwych przyjació³. Mia³ dar
zmieniania ludzi. Jedn¹ rozmow¹, nawet najbardziej z³¹
osobê potrafi³ sprowadziæ na
dobr¹ drogê. Z wyœmiewanego i poni¿anego ch³opca sta³
siê bohaterem. Bajka zawiera³a bardzo du¿o pouczaj¹cych
mora³ów i wywar³a na mnie pozytywne wra¿enie.
Od tego czasu zaczê³am czytaæ na temat Japonii. Spodo-
ba³ mi siê jêzyk i zaczê³am siê
go uczyæ. Rodzice kupili mi
s³ownik i rozmówki japoñskie.
S³ucham te¿ japoñskich piosenek, a moim ulubionym zespo³em jest ONE OK ROCK.
Moim najwiêkszym marzeniem jest pojechaæ do Japonii,
zwiedziæ Kioto i Tokio. Kioto
to dawna stolica Japonii. To
miasto wyró¿nia siê architektur¹ charakterystyczn¹ dla krajów azjatyckich. W miejscu tym
pozosta³o wiele wspania³ych
budowli i ogrodów. Tokio to
obecna stolica Japonii. Jest to
nowoczesne i bardzo dobrze
rozwiniête miasto. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ uda mi siê
zobaczyæ Japoniê, poznaæ lepiej jêzyk japoñski, a tak¿e japoñsk¹ kulturê i obyczaje.
Zachêcamy do obejrzenia
naszych prac w sali wystawowej
i poszerzenia wiedzy o Japonii. Dziêkujemy równie¿ pani
dyrektor Dorocie Worowskiej
za zorganizowanie naszej
pierwszej wystawy.
Anna Ziêba uczennica
ZS nr 2 w Ropczycach
Najlepsi w województwie, dobrzy na arenie ogólnopolskiej
VII miejsce zajê³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Ropczycach w sk³adzie: £ucja
K³ósek, Kacper Kojder
i Jêdrzej Sieroñ w Finale Centralnym Ogólnopolskiego M³odzie¿owego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK rozgrywanym
w Barlinku w zachodniopomorskim.
Zanim tam jednak dotarli,
w nagrodê za zajêcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich spêdzili, wraz z opiekunk¹ Ma³gorzat¹ S¹siadek,
jeden dzieñ w Miêdzyzdrojach. Tam nie tylko podziwiali us³an¹ muszlami pla¿ê, ale
tak¿e zwiedzili Muzeum Figur
Woskowych oraz spacerowali
„Alej¹ gwiazd”. By³o to mo¿liwe dziêki przychylnoœci dyrekcji Zespo³u Szkó³, Rady
Rodziców, która op³aci³a nocleg oraz Oddzia³u PTTK
w Ropczycach, który op³aci³
bilety wstêpu oraz pokry³
czêœæ kosztów podró¿y. Dziêkujemy!
Podczas fina³u, oprócz sta³ych elementów, tzn. uzupe³niania testów: topograficznego, ze znajomoœci przepisów
ruchu drogowego oraz
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a tak¿e tu-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
rystycznego marszu na orientacjê, udzielania pierwszej pomocy w praktyce oraz slalomu
rowerowego, wprowadzono
kilka zmian. Najwa¿niejsza
dotyczy³a testów krajoznawczych. Tym razem uczniowie
odpowiadali na pytania dotycz¹ce w po³owie znajomoœci
województwa, w którym odbywa³ siê fina³, a w po³owie ze
znajomoœci terenu ca³ej Polski. I tutaj nale¿¹ siê naszym
uczniom dodatkowe pochwa³y, poniewa¿ wyniki samych
testów plasowa³y ich na IV
miejscu. Dodatkowa ró¿nica
wyst¹pi³a w „turystycznym
ABC”. Zupe³nie now¹ rzecz¹
dla dru¿yny by³ tor kajakowy,
po którym mieli przep³yn¹æ
trasê wyznaczon¹ na mapie.
Oprócz wymagaj¹cych konkurencji m³odzie¿ spotyka³a
siê ze sob¹ podczas wieczorków integracyjnych, ogniska
i wycieczki krajoznawczej po
najbli¿szej okolicy. Opiekunowie tak¿e mieli szansê na
wymianê pogl¹dów, doœwiadczeñ, spostrze¿eñ, rozmowy,
poniewa¿ i dla nich organizator zapewnia³ wycieczki krajoznawcze po okolicach Barlinka i do Szczecina.
Uczniom gratulujemy, ¿yczymy dalszych sukcesów, a obecnie – bogatych wra¿eñ z wakacji.
Ma³gorzata S¹siadek
STR. 27
Piknik z Comeniusem w Lubzinie
W programie artystycznym wystąpili uczniowie ZS w Lubzinie
Wśród gości na pikniku był także burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak
Piknik rodzinny w Łączkach Kucharskich
Na scenie zaprezentowali się uczniowie ZS w Łączkach Kucharskich
Dodatkową atrakcją były pokazy sprzętu strażackiego
Publiczność dopisała, choć pogoda tego dnia nie była najlepsza
Festyn rodzinny w Niedźwiadzie Górnej
Zespół Śpiewaczy Niedźwiedzanie
Publiczność uczestnicząca w pikniku
Do licznie zebranych uczestników pikniku ciepłe Młodzi Niedźwiedzanie z ks. katechetą
słowa skierował burmistrz Ropczyc B. Bujak
S. Knurkiem
Takiego pikniku jeszcze nie było
Wśród atrakcji pikniku był m.in. pokaz karate i wspólna nauka
zumby, a także dmuchane zabawki i zabawa w pianie
Publiczność uczestnicząca w pikniku
ZS nr 1 w Ropczycach
ZESPÓ£ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH
Promocja produktu lokalnego
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski we wspó³pracy z Zespo³em
Szkó³ Agro-Technicznych im.
Wincentego Witosa w Ropczycach przyst¹pi³ do realizacji projektu pt. „Promocja produktu lokalnego i tradycyjnego powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego
w nowoczesnej oprawie”, wspó³finansowanego przez Szwajcariê w ramach szwajcarskiego
programu wspó³pracy z nowymi
krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê 1 stycznia i trwa³a do
koñca czerwca 2014 r. W trzymiesiêcznym cyklu warsztatów
kulinarnych udzia³ wziêli
uczniowie ZSA-T, którzy na
swoim koncie maj¹ osi¹gniêcia w konkursach gastronomicznych.
Od kwietnia trwa³ drugi
etap projektu – zajêcia z kuchni nowoczesnej i fusion, prowadzone przez szefów kuchni okolicznych hoteli i restauracji. Ich zadaniem by³o przedstawienie staropolskich przepisów w zupe³nie nowej ods³onie i przekazanie uczniom
jak najwiêcej informacji na
temat nowoczesnej kuchni
polskiej. Zajêcia poprowadzili: Arkadiusz Czarnik, £ukasz
Przetacznik, Marcin Czapka,
Grzegorz B¹k, Karol Wszo³ek
i nauczyciel gastronomii Wioletta Walczyk-Weselak. Na
wszystkich zajêciach przygotowywano potrawy bêd¹ce nowoczesn¹ wariacj¹ na temat kuchni tradycyjnej. Potrawy przyrz¹dzali zarówno prowadz¹cy
zajêcia, jak i uczestnicz¹cy
w nich uczniowie. Opracowano miêdzy innymi receptury
na: cheeseburger wo³owy
w proziaku, pizzê wiejsk¹ na
podp³omyku, parfait z w¹tróbki drobiowej z d¿emem jab³kowo-œliwkowym i tostowan¹
cha³k¹, oszukañcze krokiety,
grzybowe cappuccino, comber z jelenia w sosie z borówczanki, kebab w proziaku
i wiele, wiele innych smakowitoœci. Wszystkie receptury,
zarówno tradycyjne pierwoSTR. 30
wzory, jak i ich nowoczesne
aran¿acje opublikowane zostan¹ w formie ksi¹¿ki kucharskiej.
Tradycyjnie zadaliœmy kilka
pytañ zarówno kucharzom, jak
i uczniom.
– Sk¹d u Pana taka wiedza na
temat owoców morza?
£ukasz Przetacznik: pracowa³em w restauracji w Anglii,
w której owoce morza by³y
g³ównym asortymentem. Dawniej owoce morza by³y traktowane jak œmieci, ¿ywili siê
nimi tylko ludzie biedni, którzy ¿yli ze sprzeda¿y ryb, a owoce morza, które z³owili pozwala³y im przetrwaæ. Obecnie
poznano walory i w³aœciwoœci
od¿ywcze owoców morza
i wszystko siê zmieni³o, zainteresowanie owocami morza
jest znacznie wiêksze. Polska
jeszcze nie jest krajem, w którym owoce morza s¹ bardzo
popularne, przede wszystkim
ze wzgl¹du na ich wysok¹ cenê
i problemy z dostêpnoœci¹ na
rynku. Za granic¹ jest zdecydowanie wiêksze zainteresowanie i owoce morza s¹ bardziej popularne.
– Sk¹d czerpie pan inspiracje do
tworzenia nowych przepisów
i potraw?
trzeba stworzyæ nowy przepis,
to próbujê dopasowaæ do tego
inne smaki, które œwietnie ze
sob¹ wspó³graj¹ i razem zestawione tworz¹ coœ innego, zaskakuj¹cego i niezbyt popularnego. Zw³aszcza ¿e mamy
do dyspozycji przepisy staropolskie, z którymi mo¿na eksperymentowaæ i stworzyæ
z nich coœ zupe³nie innego.
Przegl¹dam te¿ ksi¹¿ki kulinarne, w których mo¿na znaleŸæ ciekawe inspiracje i pomys³y do tworzenia nowych
dañ. Internet jest równie¿
dobrym Ÿród³em tego, aby
wpaœæ na pomys³ stworzenia
nowego przepisu i nowych
dañ.
wie poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê
w ró¿nych dziedzinach gastronomii. M³odzie¿ mo¿e zobaczyæ, jak wygl¹da praca w prawdziwej restauracji, dziêki
temu, ¿e zajêcia prowadz¹ szefowie kuchni z profesjonalnych punktów gastronomicznych. Instruktorzy dziel¹ siê
równie¿ swoim doœwiadczeniem i umiejêtnoœciami zdobytymi w pracy, dziêki czemu
m³odzie¿ mo¿e poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i wykorzystaæ to
w przysz³oœci, gdy ju¿ bêd¹
pracowaæ zawodowo.
Na pytania odpowiedzia³a
równie¿ m³odzie¿.
– Jak podobaj¹ siê wam zajêcia
prowadzone w ramach projektu?
Jesteœmy bardzo zadowoleni z tego, ¿e mo¿emy uczestKarol Wszo³ek: jeœli mam
Grzegorz B¹k: na ka¿dych ta- niczyæ w tym przedsiêwziêciu.
podane produkty, z których kiego typu zajêciach ucznio- To dla nasz du¿a szansa na to,
aby poszerzyæ swoj¹ wiedzê
i zwiêkszyæ umiejêtnoœci. Mo¿emy równie¿ zapoznaæ siê ze
staropolskimi przepisami i zobaczyæ, jak na ich bazie powstaj¹ nowoczesne i udoskonalone przepisy. Mo¿emy nauczyæ siê robiæ zupe³nie nowe
potrawy. Uczyliœmy siê tego,
jak oczyszczaæ kalmary i ma³¿e, które czêœci z nich s¹ jadalne, a które nie, te zajêcia
by³y najciekawsze.
– Czy uwa¿a pan, ¿e tworzenie
takich projektów jest potrzebne?
Diana Kujda,
Patrycja Wojtaszek
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych
im. W. Witosa w Ropczycach
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
ZESPÓ£ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH
Œwietne miejsce ZSAT
w ogólnopolskim rankingu
Koniec roku szkolnego to zarazem pocz¹tek wszelkiego rodzaju podsumowañ. Ju¿ drugi raz
z rzêdu Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych bra³ udzia³ w projekcie IT-Szko³a.
To najwiêkszy polski program akademicki typu „outreach” skierowany do uczniów
i nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych. Program studiów
IT Szko³a jest skorelowany z aktualn¹ podstaw¹ programow¹
informatyki w liceum ogólnokszta³c¹cym oraz z podstaw¹
programow¹ dla zawodu technik informatyk i dlatego
mo¿e stanowiæ dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzêdzie wzbogacaj¹ce proces
kszta³cenia w ka¿dej szkole
ponadgimnazjalnej, zarówno
w formie samokszta³cenia
w systemie pozaklasowym, jak
równie¿ w formie wsparcia
tradycyjnych zajêæ lekcyjnych
prowadzonych w systemie klasowym.
Tak jak poprzednim razem
uczniowie „Agro” stanowili
jedn¹ z najaktywniejszych
grup realizuj¹cych kursy e-learningowe w skali kraju, a tak¿e uczestnicz¹cych w konkursach informatycznych organi-
zowanych w ramach programu. W ka¿dym comiesiêcznym podsumowaniu byli
w œcis³ej czo³ówce. Ostatecznie ropczycka placówka zajê³a czwarte miejsce w rankingu ogólnopolskim, a pierwsze
na Podkarpaciu, wyprzedzaj¹c przy tym ponad 450 innych szkó³ bior¹cych udzia³
w programie.
ZSAT w Ropczycach
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Œwiêto patrona szko³y
To On w Ropczycach wznosi³ gmach oœwiaty…
Uroczyste obchody œwiêta patrona Zespo³u Szkó³ im. ks. dra Jana
Zwierza rozpoczê³y siê w drugim tygodniu maja od zachêcenia m³odzie¿y do wziêcia udzia³u w konkursach poœwiêconych
ks. Zwierzowi, cz³owiekowi,
który zmieni³ Ropczyce.
Fina³ nast¹pi³ 5 czerwca
2014 r. Uczestnicy uroczystoœci w zorganizowanym szyku
ze sztandarem szko³y przemaszerowali do koœcio³a Matki
Bo¿ej, gdzie ksiê¿a: Artur Michalski i Pawe³ Karczmarczyk
odprawili mszê œw. Ks. Artur
w homilii przedstawi³ patrona jako wzór do naœladowania
dla uczniów i nauczycieli. Po
mszy delegacja uczniów z³o¿y³a kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹ szko³y i na grobie ks.
Zwierza.
Nastêpnie w hali widowiskowo-sportowej dyrektor Mariusz Pilch powita³ zgromadzonych goœci, nauczycieli,
pracowników szko³y i uczniów.
Zaszczycili nas sw¹ obecnoœci¹
m.in. przedstawiciele samorz¹du powiatowego, przez osoby zwi¹zane ze szko³¹ w przesz³oœci i obecnie. Dyrektor
przypomnia³ dokonania pa-
trona, które w 1998 r. sta³y siê
powodem nadania szkole
jego imienia.
Program artystyczny „Wspomnienie o ks. Zwierzu”, w którym znalaz³y siê m.in. refleksje by³ych absolwentów szko³y
oraz fragmenty artyku³ów prasowych, przedstawi³a m³odzie¿ (Karolina Chmielowiec, Karolina Dec, Konrad
G¹sior, Jerzy Kalisztan, Patrycja Karbowiok, Mateusz Lakowski, Dawid Nowak, Angela Popiel, Katarzyna Przyby³o,
Pawe³ Rzucid³o, Paulina
Szczepanek, Hubert Szczêch,
£ukasz Wiktor, Monika Zagaja, Marita Zaj¹c) z ko³a teatralnego „Na zakrêcie”, przygotowana przez Ma³gorzatê Bieniasz.
W tym dniu zosta³y rozstrzygniête konkursy poœwiêcone
patronowi szko³y, przygotowane przez polonistki: Ma³gorzatê Bieniasz i Renatê Tobiasz oraz Janinê S³odyczkê –
nauczycielkê historii. W kategorii wywiad nagrody zdoby³y: Katarzyna Stasiowska, Adrianna Ocytko, Kamila Sroka
i Agnieszka Borowiec. Za wykonanie plakatu nagrodzono:
Sandrê Drzystek, Mariolê
´
Knych, Tomasza Zdzieb³o,
Marcelinê Pazdro i Marcina
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
(J. Król)
Grabowego. Najlepsze w kategorii test wiedzy okaza³y siê:
Ewelina Pociask, Agnieszka
Borowiec i Marcelina Paœko.
Du¿¹ znajomoœci¹ biografii
ksiêdza wykazali siê tak¿e: Miros³aw Kulig, Joanna Maroñ,
Kamila Sroka, Katarzyna Czaja i Artur Koziñski. Gratulujemy wiedzy i pomys³owoœci.
Czêœci¹ tradycji naszej szko³y
jest ZPiT „Halicz”. W jego wykonaniu zobaczyliœmy piêkne
tañce lubelskie.
M³odzie¿ naszej szko³y mog³a siê przekonaæ, ¿e patron
to nie tylko pomnik na Rynku, ale przede wszystkim autentyczny, zaanga¿owany
w tworzenie lepszego ¿ycia
cz³owiek, który zachêca³ do
wspólnego dzia³ania na rzecz
spo³ecznoœci, w której ¿y³.
Mówi³, ¿e nie trzeba baæ siê
b³êdów, bo tylko ktoœ, kto nic
nie robi, ich nie pope³nia.
Warto odwiedziæ bibliotekê
szkoln¹, aby obejrzeæ wystawê
ilustruj¹c¹ ¿ycie i dzia³alnoœæ
ks. Zwierza. Jej autorkami s¹:
Lucyna Soko³owska i Dorota
Mucha. Zapraszamy równie¿
do Izby Patrona, w której mo¿na zapoznaæ siê z pami¹tkami
po nim.
Ma³gorzata Bieniasz,
Janina S³odyczka
Konferencja
szkó³
promuj¹cych
zdrowie
4 czerwca 2014 roku,
w Domu Kultury „Œnie¿ka” w Dêbicy odby³a siê
V Konferencja Popularno-Edukacyjno-Informacyjna Podkarpackiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych
Zdrowie Rejonu Dêbica
pt: „Sukcesy i efekty pracy szko³y, czyli – kto? – jak?
– kiedy? – dlaczego?”.
Konferencja zosta³a podzielona na dwie czêœci.
W pierwszej z nich zaprezentowa³a siê m³odzie¿
Zespo³u szkó³ w Ropczycach: Joanna Potwora,
Karolina Piwowar, Krystian Œwiniuch, przedstawiaj¹c prezentacje multimedialn¹ dotycz¹c¹ zdrowego od¿ywiania pt:
„Zdrowe od¿ywianie to
dla was m³odych wyzwanie”. By³a ona zwieñczeniem ca³orocznej pracy
Zespo³u Promocji Zdrowia dzia³aj¹cego przy ZS
w Ropczycach i mia³a na
celu upowszechnianie
wiedzy o zasadach prawid³owego ¿ywienia.
Zespó³
Promocji Zdrowia
STR. 31
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Wspomnienia dyrektora o dyrektorze
Dyrektorem Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Ropczycach w roku
œmierci ks. dr Jana Zwierza by³a
Mieczys³awa Soko³owska, mieszkaj¹ca od dzieciñstwa w Ropczycach. Zna³a ks. Zwierza nie
tylko z opowiadañ, ale równie¿
z autopsji.
Pierwsze lata pracy ks. dra
Jana Zwierza w Ropczycach
Gdy ks. dr Zwierz rozpocz¹³
pracê w Ropczycach, mia³ 26
lat i zajmowa³ siê prac¹ katechetyczn¹ we wszystkich szko³ach na terenie Ropczyc
i Cheche³. Po wybuchu II wojny œwiatowej uczy³ tylko w szko³ach powszechnych w Ropczycach. W 1940 r. podj¹³ starania u w³adz niemieckich
o utworzenie w Ropczycach
szko³y ogrodniczej. Chodzili
do niej uczniowie z terenu
Ropczyc i okolicy, którym ze
wzglêdu na wiek grozi³a wywózka na przymusowe roboty
do Niemiec. 3 lata póŸniej
powsta³a filia szko³y mechanicznej, a w 1944r. samodzielna szko³a mechaniczna. Po
wojnie zosta³ mianowany dyrektorem gimnazjum mechanicznego, natomiast w 1945 r.
zosta³ dyrektorem gimnazjum
ogrodniczego. Pe³en m³odzieñczego zapa³u wraz z m³odzie¿¹ w ró¿nym wieku podj¹³
budowê warsztatów dla gimnazjum mechanicznego. Postara³ siê, aby w Witkowicach,
w posiad³oœci profesora KUL
Henryka Dêbiñskiego, utworzyæ gospodarstwo ogrodnicze
dla gimnazjum ogrodniczego, zaœ w budynku pa³acu –
internat mêski. Oœwiata
w okresie powojennym by³a
oczkiem w g³owie ks. dra Jana
Zwierza. Za tê dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Otrzyma³ go
29 kwietnia 1947 r. za zas³ugi
w rozwoju szkolnictwa zawodowego. By³o to pierwsze tak
wysokie odznaczenie dla nauczyciela œrodowiska ropczyckiego.
Gdy siê urodzi³am w 1947 r.
ks. dr Zwierz mia³ 44 lata,
a gdy umiera³ mia³am 48 lat.
STR. 32
Zapamiêta³am go jako cz³owieka powa¿nego i pogodnego, myœl¹cego, bezpoœredniego, marz¹cego o piêknie
Ropczyc, o rozwoju szkó³,
o zapewnieniu absolwentom
miejsc pracy. Do koñca swoich dni odwiedza³ szko³ê, tzn.
Zespó³ Szkó³ Rolniczych
i szko³y zawodowe mechaniczne. Cieszy³ siê osi¹gniêciami
uczniów, wspiera³ wysi³ki nauczycieli w unowoczeœnianiu
bazy szkolnej, bra³ udzia³
w uroczystoœciach szkolnych,
chêtnie spotyka³ siê z absolwentami, g³ównie pierwszych
roczników, którzy dziêki ropczyckim szko³om poszli
w œwiat, zajmowali ró¿ne stanowiska i zachowali wdziêcznoœæ dla niego do œmierci.
Odwiedzaj¹c Ropczyce, ogl¹dali budynki szko³y, internatu i odwiedzali ks. dZwierza.
Do jednych z pierwszych absolwentów technikum mechanicznego i najbardziej zaprzyjaŸnionych nale¿eli fundatorzy tablicy na koœciele
sanktuaryjnym, tj. Augustyn
Szkotnicki, Józef Kolbusz oraz
Edward Kasprzyk. Ks. Jan
Zwierz nigdy nie odmawia³
nikomu prosz¹cemu pomocy
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Ks. dr Jan Zwierz jako
spo³ecznik
Od 1929 r. do œmierci, która nast¹pi³a 19 maja 1995 r.,
ks. Zwierz dzieli³ swoje ¿ycie
miêdzy koœció³ i resztê œwiata,
tzw. urzêdy i ludzi. Korzystaj¹c z tego, ¿e przed wojn¹ uczy³
m³odzie¿ w szko³ach powszechnych (podstawowych),
zna³ kolejne pokolenia ropczycan i ich dzieci. Kiedy powsta³ Komitet Obywatelski dla
Podniesienia Ropczyc po li-
kwidacji powiatu ropczyckiego przed II wojn¹ œwiatow¹,
przy pomocy zasobnych gospodarzy podj¹³ budowê budynku szko³y ogrodniczej,
a potem warsztatów i internatu. Wraz z uczniami pracowa³
fizycznie. Tu¿ po wojnie zorganizowa³ internat ¿eñski
w budynku gimnazjum
ogrodniczego. M³odzie¿ przynosi³a z domu produkty ¿ywnoœciowe na ca³y tydzieñ. Dla
m³odzie¿y doje¿d¿aj¹cej do
ropczyckich szkó³ w latach
1960-1970 z jego inicjatywy
wybudowano dworzec PKS,
PKP, Bank Spó³dzielczy i inne
instytucje. W latach 70-tych
zabiega³ o budowê Zak³adów
Magnezytowych i Cukrowni.
Wiêkszoœæ póŸniejszych ropczycan z dum¹ wypowiada siê
o ks. Zwierzu jako budowniczym miasta. M³odzie¿ z lat 80tych wspomina go przechadzaj¹cego siê po Ropczycach
i zwracaj¹cego uwagê na dba³oœæ o wygl¹d miasta. Przechadzaj¹c siê z lask¹ po Rynku,
niekiedy prosi³ uczniów o
podniesienie papierka lub
innego œmiecia. Zawsze ta
proœba by³a spe³niana. Cieszy³
siê ukwieceniem Rynku, terenu przyszkolnego i dworca
autobusowego. Jego staraniem w okolicy dworca uporz¹dkowano teren i wybudowano pomnik króla Kazimierza Wielkiego, za³o¿yciela
miasta. Dziêki jego wizji powsta³o osiedle bloków na osiedlu œw. Barbary. Mia³ dar przekonywania, co do s³usznoœci
swoich myœli, marzeñ i pragnieñ. Ubolewa³, ¿e zabrak³o
mu ¿ycia dla zorganizowania
placówki zdrowotnej w formie
szpitala dla Ropczyc. Pragn¹³,
aby odpowiedzialne stanowiska w urzêdach i szko³ach zajmowali ropczycanie, gdy¿ by³
przekonany, ¿e oni bêd¹ kontynuowali jego dzie³o.
Czciciel ropczyckiej Madonny
W latach 50-tych XX w.,
w okresie nagonki na Koœció³
i kap³anów, gdy zosta³ zwolniony ze stanowisk dyrektorskich, podj¹³ studia na Uni-
wersytecie Jagielloñskim,
uwieñczone doktoratem z zakresu teologii. Uczêszcza³ systematycznie do obecnego
Sanktuarium Matki Boskiej,
gdzie t³umnie gromadzi³a siê
m³odzie¿ z internatu. Tu prowadzi³ rekolekcje i nauki.
Odprawia³ nabo¿eñstwa do
ropczyckiej Pani, pragn¹³ do¿yæ koronacji jej cudownej figury. Kiedy z ust ks. biskupa
Kazimierza Górnego dowiedzia³ siê, ¿e starania o koronacjê s¹ zaawansowane, odpowiedzia³: Mogê spokojnie umieraæ. Koronacja odby³a siê
16 wrzeœnia 2001 r.
Zmar³ maj¹c 92 lata. Poœwiêci³ Ropczycom, m³odzie¿y
i spo³eczeñstwu 66 lat swojego kap³añskiego ¿ycia. Jego
pogrzeb zgromadzi³ tysi¹ce
absolwentów,
kap³anów,
mieszkañców Ropczyc i okolic. Trumna z jego zw³okami
zosta³a wprowadzona do koœcio³a Matki Bo¿ej, a nastêpnie przeniesiona w kolejnym
dniu na ramionach absolwentów i stra¿aków przez ulice
Ropczyc do koœcio³a parafialnego. By³o to jego po¿egnanie z miastem.
Mowa po¿egnalna
W drugim roku mojego dyrektorowania, 21 maja 1995 r.
przysz³o mi w udziale wyg³osiæ s³owa po¿egnania przy
trumnie mojego poprzednika. Oto one:
By³eœ jedynym i niepowtarzalnym w miejscu gdzie by³eœ, w chwili, w której ¿y³eœ. By³eœ potrzebny
Chrystusowi, ¿eby móg³ mieæ dojœcie do tej cz¹stki materii i ¿ycia,
do tego kawa³ka œwiata, do tego
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
momentu historii, kiedy to, jako
kap³an organizowa³eœ szko³ê w
okresie zagro¿enia – z myœl¹ ochrony ¿ycia m³odych ludzi. By³eœ w
tej szkole dyrektorem, nauczycielem. I chocia¿ przemija postaæ tego
œwiata i ¿ycie siê zmienia, ale siê
nie koñczy wg s³ów Chrystusa, tu
w Ropczycach bêdziesz trwa³
wœród nas przez dzie³a, które Bóg
przez Ciebie powo³a³. To Ty, ksiê¿e
Janie, by³eœ nie tylko kap³anem,
katechet¹, ale organizatorem szko³y. Pe³ni³eœ funkcje dyrektora i nauczyciela – w szkole, która do dziœ
rozwija siê w formie techników
ogrodniczych, techników mechanizacji rolnictwa oraz zasadniczych szkó³. Tylu ju¿ absolwentów
opuœci³o mury tej szko³y, tylu ludzi z Tob¹ siê spotka³o, bo wci¹¿
by³eœ w szkole obecny sercem, myœl¹
i swoj¹ osob¹. Dziœ dziêkujemy Ci
za serce, które pozostawi³eœ w Ropczycach i w szkole, za wskazówki,
rady, za dobre myœli, przestrogi,
za przyk³ad pracy pedagoga. Jako
dyrektor tej szko³y, tej ulubionej
szko³y, w imieniu uczniów, tych
dawnych i obecnych, w imieniu
moich poprzedników dyrektorów
przy Twej trumnie sk³adam kwiaty. Niech powiedz¹ one to, czego
nie umiemy wyraziæ s³owami. Zaœ
do Boga Ojca zanosimy modlitwy
o spokój Twej duszy. Przez œwiêtych
obcowanie b¹dŸ duchowym patronem swej szko³y.
Wywiad przeprowadzi³y:
Kamila Sroka i Agnieszka
Borowiec (kl. II TB)
Opracowanie:
Ma³gorzata Bieniasz
Ksi¹dz doktor Jan Zwierz – spo³ecznik
Wywiad z pani¹ Zofi¹ Pasowicz, by³¹ uczennic¹ i znajom¹ ksiê- studiowaæ. Doradza³ im, gdzie ¿e moja krówka siê za nim stêsknimog¹ iœæ dalej do szkó³ wy- ³a. – co oznacza³o, ¿e trzeba
dza
- Dzieñ dobry. Jesteœmy uczennicami Zespo³u Szkó³ im. ks. dra
Jana Zwierza w Ropczycach
i chcia³ybyœmy zadaæ Pani kilka
pytañ na temat naszego patrona.
ZP: Dzieñ dobry. Bardzo
proszê.
- W jakich okolicznoœciach pozna³a pani ksiêdza Zwierza?
ZP: Jeszcze w pierwszej, albo
drugiej klasie podstawówki
uczy³ mnie religii. Uczy³ te¿
w szkole ogrodniczej i mechanicznej, które za³o¿y³.
- Jaki by³ ksi¹dz Zwierz?
ZP: Mia³ ostry g³os i mo¿e
siê wydawa³o, ¿e jest nieprzystêpny, ale by³ bardzo ¿yczliwy. Kiedy przechodzi³ ko³o
mojego sklepu, to zawsze wstêpowa³. Zna³ mnie dobrze, zna³
tak¿e mojego tatê. On tu zna³
wszystkich i jego zna³a ca³a
Polska. I wszystkim „per ty”
mówi³, nie przejmowa³ siê ¿adnymi tytu³ami. Ludziom pomaga³ we wszystkim, by³ uznawany za ksiêdza – spo³ecznika. Mówiono tak: On mo¿e nie
bêdzie chodzi³ do koœcio³a, bo bardziej interesuj¹ go inne zajêcia.
- Jakie kazania g³osi³?
ZP: G³osi³ kazania, tak jak
ka¿dy ksi¹dz, do koœcio³a chodzi³ i nabo¿eñstwa odprawia³.
Ale mia³ prywatne mieszkanie, niedaleko mostu.
– Co ksi¹dz Zwierz zrobi³ dla
Ropczyc?
brym dla Ropczyc. Jego ciekawoœæ sprawia³a, ¿e interesowa³
siê wszystkim, dlatego wiele
rzeczy jest w mieœcie dziêki
ksiêdzu Zwierzowi. Wszystko
umia³ za³atwiæ. Szed³, tu nie za³atwi³, poszed³ dalej i za³atwi³
wszystko. Zna³ jêzyk niemiecki, w czasie wojny rozmawia³
z okupantami i oni go s³uchali. Niemców nie lubi³ i stara³
siê, ¿eby nie zabierali ludzi do
Niemiec na roboty przymusowe. Tylko warunek by³ taki,
¿eby cz³owiek by³ gdzieœ zatrudniony, na przyk³ad przy budowie szko³y. Ksi¹dz mia³ pozapisywanych ludzi, którzy czasem
nawet nie pracowali, ale byli
wykazani, ¿e chodz¹ do pracy
przy szkole i ich nie wywo¿ono. W ten sposób uchroni³
wielu m³odych od wywózki do
przymusowej pracy.
- Jaki by³ dla m³odzie¿y?
ZP: Dla m³odzie¿y chyba te¿
by³ dobry. On chcia³, ¿eby m³odzi ludzie siê uczyli i chodzili
do szko³y. Przyczyni³ siê do
budowy szkó³ ogrodniczej
i mechanicznej, by³ póŸniej
ich dyrektorem. Kiedy szed³
przez miasto z lask¹, w kapelusiku, m³odzie¿ czu³a przed
nim respekt. Gdy zobaczy³ na
ziemi papierek, mówi³: No,
dziecko, podnieœ ten papier, przechodzisz, podnieœ, to jest nasze
miasto, trzeba dbaæ o nie. – takiego porz¹dku uczy³.
¿szych. Wstawia³ siê za nimi
i nie dawa³ siê zbyæ byle czym.
Powiedzia³, ¿e ma byæ za³atwione i tyle. Wiedzieli, ¿e on nie
wyjdzie, dopóki nie za³atwi,
pozytywnie, nie odmownie.
Mój wujek, brat taty, pracowa³
na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, gdzie tak¿e
uczyli siê nasi uczniowie.
Ksi¹dz Zwierz mu powiedzia³:
Wszyscy maj¹ koñczyæ tê szko³ê,
¿eby nie repetowa³ który, bo to s¹
biedne dzieci rolników i nie maj¹
pieniêdzy. Maj¹ zdawaæ egzaminy i maj¹ wszyscy koñczyæ.
przywieŸæ sianka, ¿eby krówka
mia³a co jeœæ. Pomaga³a mu
jedna z parafianek, która obs³ugiwa³a tê krowê. Zajmowa³a siê ni¹, siano jej suszy³a, pod
brzeg wygania³a. Codziennie
rano przychodzi³a i j¹ doi³a.
- Mo¿e opowie nam Pani jak¹œ
ciekawostkê z ¿ycia ksiêdza?
- Dziêkujemy œlicznie.
ZP: Ksi¹dz Zwierz mia³ krowê, bo lubi³ mleko. Przychodzi³ tu do mnie czasami
i mówi³: Zosiu, powiedz tatowi,
- Jak podsumuje Pani Jego postaæ?
ZP: Wartoœciowy ksi¹dz,
o dobrym charakterze, spo³ecznik. Ca³e ¿ycie niós³ pomoc. Zna³a go ca³a Polska i
ka¿dy mia³ dla niego szacunek.
Wywiad przeprowadzi³y:
Adrianna Ocytko i Katarzyna
Stasiowska (2 TEH)
Opracowanie:
Ma³gorzata Bieniasz
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Ropczycach podczas spaceru
ulicami Ropczyc w poszukiwaniu prac Kazimierza Malskiego. Jedn¹ z nich jest pomnik króla Kazimierza Wielkiego.
- Czy by³ osob¹ pomocn¹?
ZP: Przyszed³ tu po studiach,
ZP: Zdecydowanie tak.
wiêc d³ugo mieszka³ i du¿o zro- Przede wszystkim interesowa³
bi³. By³ dzia³aczem bardzo do- siê m³odymi, którzy chcieli
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 33
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Marcin Ogrodnik znowu wygrywa
Od 5 do 6 czerwca 2014 roku w £ódzkim Teatrze Muzycznym rywalizowali uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z ca³ego kraju, uczestnicz¹cy w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, przebiegaj¹cym pod has³em O sporcie – tyœ radoœci¹, o sporcie – tyœ pokojem.
Organizatorami Festiwalu
byli: XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kasprowicza
w £odzi, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wyk³adowców Jêzyka Rosyjskiego, Rosyjski Oœrodek Nauki i Kultury
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wspó³pracy Polska –
Wschód.
Celem Festiwalu jest zainteresowanie uczniów jêzykiem rosyjskim, przybli¿enie
im piosenki rosyjskiej, tradycyjnej i wspó³czesnej, motywacja nauczycieli do popularyzacji kultury rosyjskiej oraz
zachêcenie m³odzie¿y do
kszta³towania i doskonalenia
w³asnych umiejêtnoœci jêzykowych i artystycznych.
O du¿ej popularnoœci jêzyka rosyjskiego w Polsce œwiadczy fakt, i¿ w pierwszym etapie
konkursu, który odby³ siê
w marcu uczestniczy³o ok. 300
wykonawców z ca³ego kraju.
Po przes³uchaniu nagrañ jury konkursu zakwalifikowa³o
do udzia³u w finale 58 solistów, 10 duetów i 12 zespo³ów.
Na scenie zabrzmia³o ponad
100 piosenek, zarówno tych
z minionych lat, jak i najnowszych przebojów.
Wœród finalistów Festiwalu
ju¿ po raz trzeci znalaz³ siê
Marcin Ogrodnik-uczeñ Zespo³u Szkó³ im ks. dra Jana
Zwierza, przygotowany przez
nauczycielkê jêzyka rosyjskiego-Anitê Bieniasz. W tym roku
Marcin zaœpiewa³ piosenkê
z repertuaru znanego rosyjskiego piosenkarza i aktora
Niko³aja Karachencova „Lady
Hamillton”. Wystêp naszego
solisty zosta³ ciep³o przyjêty
przez publicznoœæ, a jego piosenka spodoba³a siê równie¿
jurorom (jury ocenia³o poprawnoœæ jêzykow¹, dobór repertuaru, umiejêtnoœci wokalne i sceniczne oraz ogólny
wyraz artystyczny). Marcin powtórzy³ swój sukces sprzed
dwóch lat, zdobywaj¹c II miejsce w kategorii solistów. Zwyciêzcy Festiwalu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaœ
wszyscy uczestnicy- certyfikaty
uczestnictwa.
anbe
Miêdzyszkolny Konkurs
Translatorski
18 czerwca 2014 r. w Zespole
Szkó³ im. ks. dra J. Zwierza
w Ropczycach odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs Translatorski pod has³em You are what you
eat/ Du bist was du isst.
Konkurs zorganizowany
przez Zespó³ ds. Promocji
Zdrowia oraz nauczycielki jêzyków obcych: O. Masnyk,
K. Nierodê, M. Grzesiak oraz
M. Kaniê mia³ na celu zachêcenie m³odzie¿y do nauki jêzyków obcych, uwra¿liwienie
uczniów na piêkno jêzyka polskiego, skierowanie uwagi
m³odzie¿y na problemy z od¿ywianiem, szerzenie w³aœciwych postaw ¿ywieniowych,
a tak¿e uœwiadomienie uczniom specyfiki pracy t³umacza
oraz doskonalenie umiejêtnoœci przek³adu. Do udzia³u
w konkursie zaproszono gimnazjalistów z okolicznych szkó³
oraz uczniów z Zespo³u Szkó³
im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach.
Zaopatrzeni w g³ówny atrybut pracy t³umacza, s³ownik,
uczniowie przyst¹pili do przek³adu tekstów w wybranym
przez siebie jêzyku: angielskim lub niemieckim. Po 70
minutach zmagañ, m³odzie¿
STR. 34
mia³a mo¿liwoœæ wymieniæ siê
spostrze¿eniami z rówieœnikami oraz opiekunami oraz zrelaksowaæ siê przy poczêstunku, podczas gdy komisja zajê³a siê ocen¹ prac. Pod uwagê
wziêto trafnoœæ s³ownictwa
(wiernoœæ przek³adu), bogactwo leksykalne, poprawnoœæ
ortograficzn¹ i gramatyczn¹
oraz p³ynnoœæ. M³odzie¿ wykaza³a siê wysokimi umiejêtnoœciami jêzykowymi, a o zwyciêstwie zadecydowa³y g³ównie
poprawnoϾ stylistyczna oraz
piêkno jêzyka ojczystego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a laureaci zostali tak¿e uhonorowani nagrodami rzeczowymi
w postaci ksi¹¿ek, s³owników,
gier jêzykowych, brulionów,
itp. Organizatorzy dziêkuj¹
uczestnikom konkursu i ich
opiekunom za przybycie, Annie Gamrackiej za przygotowanie tekstu z jêzyka niemieckiego, a dyrekcji oraz Komitetowi Rodzicielskiemu z Zespo³u Szkó³ im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach za pomoc
w organizacji imprezy i ufundowanie nagród.
M. Grzesiak
Laureaci w kategorii gimnazjum
– język angielski:
1. Paweł Ziemba z Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w Wiśniowej
2. Zuzanna Jaskółka z Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w Wiśniowej
3. Hubert Adamus z Gimnazjum nr 2 w Ropczycach
Laureaci w kategorii gimnazjum
– język niemiecki:
1. Rafał Guzik z Gimnazjum nr 1 w Ropczycach
2. Emilia Szpara z Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
3. Aleksandra Kujda z Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
Laureaci w kategorii szkoła średnia
– język angielski
1. Aneta Świder z klasy 1TEM
2. Mirosław Kulig z klasy 1 TEM
3. Karolina Chmielowiec z 1TBL
Jubileuszowy turniej pi³ki no¿nej
11 czerwca 2014 r. z okazji jubileuszu 15-lecia
Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrz. zorganizowany zosta³ turniej pi³ki no¿nej dziewcz¹t.
Do zmagañ przyst¹pi³y reprezentacje czterech szkó³: LO, ZSAT i ZS (wszystkie z Ropczyc) oraz gospodynie turnieju – dru¿yna gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim.
W dru¿ynie ZS wyst¹pi³y: Paulina Papier
(2PW), Martyna Wojnas (1PPW), Sylwia PoTurniej wygra³y dziewczêta z ZS w Ropczylek (1PPW), Anna Dêborowska (2PP), An- cach, pokonuj¹c dru¿yny z Ropczyc oraz regelika G¹sior (2PP), Patrycja Prag³owska misuj¹c z dru¿yn¹ miejscow¹ (2:2). Gratulu(2PW), Agata Tobiasz (2PW), Paulina Kosia- jemy wygranej!
rek (1PPW) oraz Patrycja Ochab (1PPW).
Monika Kubik
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Wizyta partnerska ropczyckich
licealistów w Saalfeld
Od 9 do 16 czerwca 2014 roku
uczniowie ropczyckiego liceum
uczestniczyli w wymianie polsko-niemieckiej w ramach projektu „Zrównowa¿ony rozwój
w Europie”.
15-osobowa grupa m³odzie¿y spotka³a siê z uczniami ze
szko³y partnerskiej HeinrichBöll-Gymnasium w Saalfeld,
mieœcie po³o¿onym oko³o 900
km od Ropczyc w przepiêknej
i malowniczej Turyngii,
u podnó¿a Lasu Turyñskiego.
W celu sfinansowania podró¿y i pobytu w Niemczech nauczyciele: Magdalena Cyrulik
oraz Reiner Heubach z³o¿yli
w styczniu 2014 roku wniosek
i otrzymali dofinansowanie
w wysokoœci 2915,50 z³ i 1026
Euro od organizacji PolskoNiemiecka Wspó³praca M³odzie¿y. Ponadto szko³a niemiecka dofinansowa³a projekt w wysokoœci 1500 Euro.
Celem wyjazdu by³o umacnianie wiêzi i przyjaŸni pomiêdzy szko³ami partnerskimi:
Heinrich-Böll-Gymnasium
w Saalfeld i Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Tadeusza Koœciuszkiw Ropczycach oraz
rozwijanie kompetencji jêzykowych i prospo³ecznych
m³odzie¿y obu krajów.
Podczas pobytu w Niemczech uczniowie zamieszkali
u rodzin niemieckich kolegów, z którymi uczêszczali na
zajêcia lekcyjne. M³odzie¿ pra-
cowa³a w grupach mieszanych
polsko-niemieckich. Efektem tej pracy by³y dwujêzyczne ulotki przedstawiaj¹ce zabytki Saalfeld, miasta o ponadtysi¹cletniej tradycji. Uczniowie uczestniczyli tak¿e w programie kulturalnym po³¹czonym ze zwiedzaniem najwiêkszych atrakcji turystycznych
Turyngii. Podczas pobytu
w Saalfeld spotkaliœmy siê
z burmistrzem miasta Matthiasem Graulem. Uczniowie
przekazali najwa¿niejsze informacje w jêzyku niemieckim
o Ropczycach i o szkole oraz
podarowali burmistrzowi monografiê powiatu ropczyckosêdziszowskiego, przekazan¹
przez starostê Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Przy
tej okazji zwiedziliœmy historyczny ratusz, licz¹cy 625 lat,
po którym oprowadzili nas
jego pracownicy.
Wróciliœmy zadowoleni,
gdy¿ wizyta w Saalfeld by³a niezwykle udana. Du¿o zwiedziliœmy, zawarliœmy nowe przyjaŸnie, poznaliœmy siê wspólnie
podczas realizacji projektu
w szkole i pobytu u rodzin niemieckich. Dopisa³a nam równie¿ pogoda. Na pewno ta
podró¿ zostanie na d³ugo
w pamiêci wszystkich uczestników.
Podczas pobytu w Saalfeld
opiekê nad 15-osobow¹ grup¹
uczniów sprawowa³y nauczycielki jêzyka niemieckiego
z ropczyckiego liceum: Cecylia Szêdzio³ i Magdalena Cy-
rulik. By³ to czwarty projekt
w naszym liceum, który zosta³
pozytywnie rozpatrzony i dofinansowany przez organizacjê
Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y. Kolejny wniosek
na przyjazd i pobyt m³odzie¿y
niemieckiej w naszej szkole,
planowany na wrzesieñ 2014
roku, zosta³ z³o¿ony w czerwcu. W czasie pobytu chcielibyœmy pokazaæ naszym goœciom Ropczyce i okolice,
£añcut, Kraków i Bieszczady.
Nasza m³odzie¿ ju¿ przygotowuje siê do pobytu niemieckich uczniów w Ropczycach.
Podsuwa pomys³y, wspó³tworzy program, aby wizyta niemieckich kolegów by³a bogata i atrakcyjna.
Magdalena Cyrulik
Radoœæ maturzystów ropczyckiego liceum
27 czerwca maturzyœci ropczyckiego liceum, podobnie jak ich rówieœnicy w ca³ym kraju, odbierali zaœwiadczenia o wynikach matur. Pomimo wysoko ustawionej poprzeczki i alarmuj¹cych informacji o zdawalnoœci tego egzaminu w ca³ej Polsce, nasi uczniowie mog¹ byæ dumni ze swoich wyników.
Najwiêksze emocje budzi³a
matematyka, a w naszym liceum a¿ 13 uczniów uzyska³o
wyniki od 90% do 98%. Dobrze zdawano równie¿ che-
miê: 90% – wynik z tego
przedmiotu gwarantuje indeks uczelni medycznej. Rewelacyjne wyniki osi¹gniêto
z jêzyka angielskiego, zarów-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
no na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. 65
uczniów uzyska³o wynik 90%
i wiêcej, w tym 8 osób 100%.
Mniej uczniów wybra³o na
maturze jêzyk niemiecki, ale
tu te¿ by³ wynik 100%. Pomimo tego, ¿e jêzyk polski nie
cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹
w skali kraju, nasi uczniowie
zmierzyli siê z trudnym arkuszem na poziomie rozszerzo-
nym, uzyskuj¹c wyniki powy¿ej 75,5% (najwy¿szy wynik
88%). Warto dodaæ, ¿e zdawalnoœæ matury w naszym liceum jest wy¿sza, ni¿ w kraju
i w województwie podkarpackim.
W najbli¿szym czasie uka¿¹
siê uczniowskie wywiady
z tymi maturzystami, którzy
osi¹gnêli najwy¿sze wyniki.
LO w Ropczycach
STR. 35
WIADOMOŒCI Z GMINY OSTRÓW
VIII Festyn Rodzinny
w Skrzyszowie
Ci¹g dalszy ze str. 2
Pomimo ch³odnej pogody
wprowadzili oni publicznoϾ
w dobry nastrój, rozpêdzaj¹c
swoimi uœmiechami i energi¹
deszczowe chmury. Dyrektor
szko³y, Andrzej Ziajor serdecznie przywita³ wszystkich zebranych goœci i zachêci³ do korzystania z licznych rozrywek
i atrakcji.
W programie artystycznym
pikniku mieliœmy przyjemnoœæ wys³uchaæ koncertu orkiestry dêtej z Dêbicy pod dyrekcj¹ Stanis³awa Œwierka, która zachwyci³a publicznoœæ ró¿norodnym repertuarem. Po
wystêpie muzyków na scenie
zaprezentowali siê najm³odsi
artyœci z naszej szko³y: Martynka Bieszcz z kl. 0, która zaœpiewa³a piosenkê „Mrówka w k¹-
STR. 36
pielówkach”, Marysia Cieœla
z kl. I w piosence „Rudy rydz”
i „Bo ty siê boisz myszy”. Dzieci z kl. 0 przygotowane przez
Barbarê Budzik pokaza³y „Taniec japoñski”, a przedszkolaki pod kierunkiem dyrektor Doroty Wrony zatañczy³y
poleczkê, zyskuj¹c sympatiê
publicznoœci. Z kolei na scenê wkroczy³y ma¿oretki zespo³u „Anturja” (pod kierunkiem Kingi Mazur) z piêknymi uœmiechami i zaprezentowa³y wspania³e uk³ady taneczne. Dziewczêta przyjête zosta³y aplauzem publicznoœci,
podobnie jak tancerze z Towarzystwa Przyjació³ Tañca
„Z³ota para” z Dêbicy. Dwie
wspania³e pary wykona³y tañce towarzyskie i latynoamerykañskie, m.in. walc angielski,
cza-czê i jive’a. Atmosferê do-
datkowo podgrza³ wystêp Formacji Tañca Nowoczesnego
„Vega” z Centrum Kultury
w Ropczycach. Dziewczêta porwa³y publicznoœæ energetycznymi uk³adami tanecznymi.
Kolejnym punktem programu by³ wystêp Miêdzyszkolnego Zespo³u Pieœni i Tañca
„Halicz” z Ropczyc.
Na scenie wyst¹pili tak¿e zapaœnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orze³” Skrzyszów, prezentuj¹c pokaz si³y,
sprytu i tê¿yzny fizycznej. Wystêpy zakoñczy³ koncert chóru „Consensio” i orkiestry kameralnej z Gminy Ostrów, który pod kierunkiem Marka
Wiktora wykona³ utwory muzyki ludowej i wspó³czesnej.
Pomiêdzy wystêpami, dzieci wraz z rodzicami uczestniczy³y w zabawach i konkursach
z nagrodami (ufundowanymi
przez p. Dziedzic) oraz korzysta³y z licznych atrakcji: trampoliny, zje¿d¿alni, quadów,
segway’ów, malowania twarzy,
przeja¿d¿ek limuzyn¹ Hummer. Ci, którzy zamiast koni
mechanicznych woleli naturalne, mogli skorzystaæ z konnych przeja¿d¿ek. Nies³abn¹cym zainteresowaniem cieszy³o siê tak¿e strzelanie z pistoletu do tarczy. Seniorki z „Anturji” wraz ze swoimi rodzicami przygotowa³y stó³ wiejski,
gdzie za symboliczn¹ op³at¹
na potrzeby zespo³u mo¿na
by³o delektowaæ siê swojskimi
przysmakami: pajd¹ chleba ze
smalcem, bigosem, grochówk¹, proziakami i wyœmienitym
domowym ciastem. Mali pasjonaci stra¿aków mogli przymierzyæ he³m i posiedzieæ
w kabinie wozu stra¿ackiego
z Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
w Ropczycach. Przez ca³y czas
dzieci i doroœli mogli zakupiæ
baloniki, lody, watê cukrow¹,
popcorn, pra¿ynki, napoje
i potrawy z grilla. Przybyli na
piknik podziwiali ponadto
pokaz modeli lataj¹cych i skoki spadochronowe. O tak bogaty program festynu i sponsorów zadba³ dyrektor szko³y
Andrzej Ziajor. Do godziny
22:00 zebrani goœcie bawili
siê, tañcz¹c przy wtórze orkiestry pañstwa Rachwa³ów z Ropczyc.
Dziêkujemy wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli,
dziêki którym ju¿ po raz ósmy
móg³ odbyæ siê Festyn Rodzinny w Skrzyszowie oraz wszystkim uczestnikom pikniku,
którzy odpowiedzieli na zaproszenie i zechcieli wzi¹æ
w nim udzia³. Szczególne s³owa podziêkowania kierujemy
do so³tysa, rady so³eckiej i so³ectwa wsi Skrzyszów oraz pañstwa Domaradzkich z firmy
BUDIMEX w Dêbicy oraz orkiestry dêtej miasta Dêbica.
Barbara Budzik
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
WIADOMOŒCI Z GMINY SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
Sukces na targach w Górnie
Ju¿ po raz kolejny
tradycyjne wyroby
kulinarne z gminy
Sêdziszów M³p.
zosta³y zauwa¿one w konkursie na
„Najlepszy produkt tradycyjny”
odbywaj¹cy siê
podczas targów
w Górnie.
Fot. archiwum
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Klêczan
SGW z Wolicy Piaskowej nagrodzone podczas targów w Górnie
Sukces na targach w Górnie
Ewa Gie³don, cz³onkini SGW
w Wolicy Piaskowej za potrawê o nazwie „luloki” (ciasto
ziemniaczane z serem). Jak
mówi prezes Maria Wojdon,
w poprzednich latach cz³onkinie tego stowarzyszenia odnosi³y równie¿ sukcesy, zdobywaj¹c nagrody m.in. za mase³ko koperkowe, czy olej lniany
z lubczykiem. Warto dodaæ, ¿e
równie¿ w roku ubieg³ym jedno z pierwszych miejsc zajê³o
KGW z Zagorzyc Górnych
prezentuj¹c niepowtarzalne
mas³o z kudroniem.
Zainteresowanie stoiskami
by³o bardzo du¿e, co niezmiernie cieszy³o wystawców.
- To œwietna promocja gminy
Sêdziszów M³p. a zarazem pokazanie, i¿ kultywowanie tradycji
i produkty tradycyjne stanowi¹
o sile naszej „ma³ej Ojczyzny”. Warto wspieraæ osoby, ko³a i stowarzyszenia, które anga¿uj¹ swój czas
i œrodki, by nasze kulinarne dziedzictwo nie zosta³o zapomniane”
– podsumowuje Barbara Traciak, przewodnicz¹ca Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Sêdziszowie M³p.
Inf. w³asna
Ordery serca matkom wsi
przez Zarz¹d Krajowy Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych i jest wyrazem uznania za
matczyny trud w³o¿ony w wychowanie m³odego pokolenia Polaków –
patriotów, za kszta³towanie w rodzinnym domu i œrodowisku humanistycznych postaw moralnych, za
aktywnoœæ spo³eczno-zawodow¹
w œrodowisku wiejskim. To tylko niektóre z przes³anek do nadania odznaczenia – wyjaœnia Barbara
Traciak,
przewodnicz¹ca
Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Sêdziszowie M³p.
– W tym roku, w naszej gminie otrzy-
ma³y go dwie mamy, natomiast
w roku ubieg³ym piêæ matek – cz³onkiñ KGW, z Zagorzyc Górnych
i Czarnej Sêdziszowskiej – dodaje.
Medale wrêczali: Mieczyarchiwum
s³aw Bochenek Fot.
– prezes
Wojewódzkiego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Stanis³aw Ziemiñski – starosta powiatu, Kazimierz Kie³b – burmistrz Sêdziszowa M³p. i Barbara Traciak, przewodnicz¹ca
Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Sêdziszowie M³p.
Inf. w³asna
15 czerwca, w Górnie odby³
siê VIII Festiwal Podkarpackich Smaków. Z gminy Sêdziszów M³p. swoje wyroby zaprezentowa³o Ko³o Gospodyñ
Wiejskich z Klêczan oraz Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich z Wolicy Piaskowej
i Szkodnej. Pierwsze miejsce
i nagrodê rzeczow¹ w kategorii produkty gotowe zajê³a
Ko³o Gospodyñ Wiejskich
oraz Szko³a Podstawowa
w Klêczanach to organizatorzy Pikniku Rodzinnego,
który odby³ siê w niedzielê,
29 czerwca br. Uczestnicy
pikniku obejrzeli wystêpy
uczniów z miejscowej szko³y,
skosztowali tradycyjnych
przysmaków przygotowanych
przez panie z KGW, a najm³odsi bawili siê na trampolinie i zje¿d¿ali.
G³ównym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie medali
„Order serca matkom wsi”
dwóm paniom. Na wniosek
Renaty P³och, przewodnicz¹cej
miejscowego Ko³a, medale
otrzyma³y: Zofia Kwaœniak i Celina Kaczor. Moment wrêczania
medali jest zawsze wzruszaj¹cy
i w oczach zarówno odznaczonych, ich rodzin, a tak¿e wrêczaj¹cych, czêsto zakrêci siê
³ezka. – Medal jest przyznawany
Turniej pi³ki no¿nej u-12 w Wolicy Piaskowej
22 czerwca 2014 r. odby³ siê w Wolicy Piaskowej turniej pi³ki no¿nej U-12. W turnieju wziê³y udzia³ z Piast Wolica Piaskowa. Organizatorzy zapewnili dziecztery dru¿yny: P³omieñ Zagorzyce, Plon Klêczany, Inter Gnojnica i Piast Wolica Piaskowa.
I miejsce w turnieju dla Interu Gnojnica. Nagrody wrêczaj¹: Wies³aw
Lada, prezes Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Dêbicy i Tomasz Pondo trener UKS Piast Wolica Piaskowa.
Fot. B. Traciak
Rozgrywki odby³y siê zgodnie z zasadami fazy grupowej
mistrzostw œwiata – dru¿yny
przyjê³y na czas turnieju nazwy krajów wystêpuj¹cych
w mundialu. Wszystkie rozegrane mecze przebiega³y w atmosferze fair play. Zwyciê¿y³a
dru¿yna Inter Gnojnica (Holandia,) zdobywaj¹c 9 punktów,
drugie miejsce przypad³o gospodarzom turnieju Piast Wo-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
lica Piaskowa (Brazylia), którzy
zdobyli 6 punktów, trzecie
miejsce wywalczy³a dru¿yna Plon Klêczany (Kostaryka),
zdobywaj¹c 3 punkty, na ostatnim miejscu uplasowa³a siê
dru¿yna P³omieñ Zagorzyce (Urugwaj) – bez punktów.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju zosta³ Witold Mêdygra³ z Interu Gnojnica, najlepszym bramkarzem Jakub Duda
ciom poczêstunek wzmacniaj¹cy ich sportowy wysi³ek.
Na zakoñczenie turnieju zosta³y wrêczone: dyplomy dla zawodników, puchary i pi³ki dla
dru¿yn oraz upominki dla trenerów, sêdziów i organizatorów,
ufundowane przez prezesa Dêbickiego Podokrêgu Pi³ki No¿nej Wies³awa Ladê, który osobiœcie je wrêcza³, za co organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.
Inf. w³asna
STR. 37
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Laureaci festiwalu
Teatry poszukuj¹ce
w Wielopolu Skrzyñskim
Od 30 maja do 1 czerwca w Wielopolu Skrzyñskim odbywa³y siê
8. Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukuj¹cych o Nagrodê
im. Tadeusza Kantora.
Festiwal teatralny rozpocz¹³
siê w pi¹tek, na placu przez
budynkiem starej plebani,
gdzie mieœci siê Oœrodek Dokumentacji i Historii Regionu
– Muzeum Tadeusza Kantora.
M³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyñskim w krótkim przedstawieniu przybli¿y³a uczestnikom prezentacji biografiê patrona szko³y, a nastêpnie dyrektor GOKiW Marcin
Œwierad uroczyœcie otworzy³ festiwal, powita³ przyby³ych goœci
i zaprosi³ do zwiedzenia nowo
otwartej wystawy pt. „Wielopole jest wszêdzie”. Wystawa pochodzi ze zbiorów Oœrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora Cricoteka w Krakowie,
przygotowa³ j¹ Bogdan Renczyñski – pracownik Cricoteki.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ
do koñca wrzeœnia tego roku.
Pierwszego dnia festiwalu na
scenie zaprezentowa³ siê Teatr Przedmieœcie z Rzeszowa
w spektaklu pozakonkursowym „Dybuk”. Rozpoczê³y siê
tak¿e prezentacje konkursowe, podczas których wyst¹pi³y
dwa teatry: CST z Cieszyna
i M.D.K. czyli M³ode Dzielne
Kuropatwy z M³odzie¿owego
Domu Kultury w Rzeszowie.
W sobotê prezentacje konkursowe rozpoczêli gospodarze: grupa teatralna z Publicznego Gimnazjum a nastêpnie
STR. 38
kolejno zaprezentowali siê:
Teatr Nieco Wiêkszych Form
z Centrum Sztuki Wspó³czesnej SOLVAY w Krakowie,
Szkolny Teatr Lalki i Aktora
z Zespo³u Szkó³ w Turzym Polu,
Študentské Divaldo Filozofickej Fakulty Prešovskej Univerzity, Teatr Kawiarni DEKADENCJA z Gorlic, Teatr Bestia
ze Zmiennicy, Teatr Makoma
z Pa³acu M³odzie¿y w Katowicach. Wieczorem, mimo deszczowej pogody, na wielopolskim rynku wyst¹pi³ Lwowski
Akademicki Teatr Woskresinnia ze spektaklem pozakonkursowym „Spotkaæ Prospera”.
W niedzielê do po³udnia
odby³a siê ostatnia czeœæ prezentacji konkursowych, w której zaprezentowali siê: Teatr
Mariana Bednarka z Fundacji
Elektrowni Rybnik, Teatr Zbo¿owy z Fundacji Studio TM
w Kielcach. W czasie, kiedy
jury debatowa³o nad werdyktem, uczestnicy festiwalu obejrzeli spektakl pozakonkursowy „Dwoistoœæ” w wykonaniu
Sceny Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tegoroczne prezentacje
konkursowe ocenia³o czteroosobowe jury w sk³adzie:
Lech Œliwonik (przewodnicz¹cy jury) – teatrolog, profesor Akademii Teatralnej
w Warszawie, prezes Zarz¹du
G³ównego TKT, redaktor na-
Teatr Woskresinnia ze Lwowa w spektaklu „Spotkaæ Prospera”
czelny czasopisma Scena, Bogdan Renczyñski, aktor, pracownik Cricoteki w Krakowie, prof.
dr hab. Karol Horák, re¿yser,
scenograf ze S³owacji, Czes³aw
Dr¹g, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Jury postanowi³o przyznaæ
cztery równorzêdne nagrody
pieniê¿ne w kwocie po 1000 z³,
które otrzymali: Teatr M.D.K
czyli M³ode Dzielne Kuropatwy, Teatr Mariana Bednarka,
Študentské Divaldo Filozofickej Fakulty Prešovskej Univerzity, Teatr Makoma oraz dwa wyró¿nienia (po 500 z³): Teatrowi Bestia oraz Szkolnemu Teatrowi Lalki i Aktora.
Organizatorami festiwalu
byli: Gminny Oœrodek Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyñskim, Samorz¹d Gminy
Wielopole Skrzyñskie, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyñskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Oœrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie. Finansowo festiwal wsparli: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Powiat Ropczycko-Sêdziszowski oraz Zak³ad Produkcyjny Cukrownia Ropczyce. Honorowy patronat nad imprez¹
objêli: pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicz¹cy Klubu Parlamentarnego
PSL Jan Bury, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego W³adys³aw Ortyl oraz Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Ziemiñski.
Fundatorami nagród pieniê¿nych byli: dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie, dyrektor Naczelny Zak³adu Produkcyjnego
Cukrowania Ropczyce oraz
Gminny Oœrodek Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyñskim. Wszystkie prezentuj¹ce siê grupy teatralne otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz
statuetki krzes³a kantorowskiego, wykonane przez metaloplastyka Romana Magdonia,
a ufundowane przez Powiat
Ropczycko- Sêdziszowski.
Przebieg festiwalu relacjonowa³y media, które równie¿
objê³y go medialnym patronatem: Telewizja Rzeszów, Radio
Rzeszów, Gazeta Super Nowoœci oraz Gazeta Reporter.
W czasie festiwalu goœciliœmy
m.in. Mariusza Kawê, radnego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, Marka Jastrzêbskiego, dyrektora WDK
Rzeszów, ks. rodaka Jacka Tomaszewskiego, wnuczkê siostry Tadeusza Kantora Ma³gorzatê Palkê, dra Klaudiusza
Œwiêcickiego, wyk³adowcê na
uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Katarzyna Sikora
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
XV Dni Wielopola Skrzyñskiego
Ci¹g dalszy ze str. 2
Najlepsi w tych rozgrywkach
okazali siê ch³opcy ze szko³y
podstawowej w Gliniku: Kasper Lisak, Micha³ Lisak, Jakub Kulig, Konrad Wymys³owski, Jakub Król, Antoni Pasowicz, Maciej Strzêpek, Filip
Bieszczad, Filip Ruman
(opiekun: Krzysztof Litak).
Wczesnym popo³udniem
na stadionie GOKiW w Wielopolu Skrzyñskim odby³ siê
mecz oldbojów o puchar dyrektora GOKiW w Wielopolu Skrzyñskim pomiêdzy dru¿ynami LKS Pogórze Wielopole Skrzyñskie, a LKS £opuchowa. Dru¿yny rozegra³y bardzo ciekawe spotkanie w którym nie brakowa³o walki, elementów technicznych oraz
wspania³ej zabawy. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem zespo³u gospodarzy w sk³adzie:
Tomasz Pazdan, Sebastian
Pazdan, Tomasz Kozio³, Witold Wójcik, Leszek Dr¹g,
Waldemar Sikora, Jerzy
Opoñ, Robert Fic, Witold Sypieñ, Sylwester Kozio³, Jacek
Sikora, Witold Grodzki, Pawe³ Czaja. Zawody sêdziowali
Ferdynad Kozub i Stanis³aw
Kaœniak z Ropczyc. W sobotê
Pokaz walki wojów z Osady S³owiañskiej w Stobiernej
Zespó³ Tañca Nowoczesnego „Red Angels”
wieczorem na stadionie GOKiW odby³a siê zabawa taneczna z zespo³em GRAND.
Drugi dzieñ obchodów Dni
Wielopola Skrzyñskiego rozpocz¹³ siê wystêpem ZPiT
BARDO z filii Oœrodka Kultury w Brzezinach, a nastêpnym
punktem programu by³y zabawy integracyjne dla dzieci
z animatork¹ Jadzi¹. W tym
dniu na scenie zaprezentowa³y siê jeszcze zespo³y artystyczne dzia³aj¹ce w GOKiW (RED
ANGELS, TÊCZOWE KROPELKI, PIÊCIOLINIA oraz solistyki: Kasia Góra, Monika Tra-
ciak, Klaudia Traciak i Ewelina Walczyk), a tak¿e zaproszeni goœcie: zespó³ œpiewaczy
„Twierdzanie” z Frysztaka. Du¿o
emocji wœród publicznoœci
wzbudzi³ pokaz wojów z Osady
S³owiañskiej ze Stobiernej oraz
turniej ³uczniczy dla dzieci,
kobiet i mê¿czyzn.
Wieczorem rozpoczê³a siê
zabawa taneczna z zespo³em
ANCORA, a gry zrobi³o siê
ciemno – odby³ siê pokaz
ogniowy w wykonaniu grupy
MADE IN FIRE z Ropczyc.
Niestety, ze wzglêdu na gwa³towne pogorszenie pogody
Turniej ³uczniczy dla dzieci
by³ to ostatni punkt programu Dni Wielopola Skrzyñskiego.
Tomasz Kozio³,
Katarzyna Sikora
Dru¿yny rozgrywaj¹ce mecz pi³ki no¿nej oldbojów
Zespó³ Piesœi i Tañca „Bardo”
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
Zespó³ Œpiewaczy „Twierdzanie” z Frysztaka
STR. 39
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Dzieñ Dzia³acza Kultury u seniorów
28 czerwca w filii Oœrodka Kultury w Broniszowie odby³o siê
spotkanie z okazji Dnia Dzia³acza Kultury seniorów, którego
organizatorami byli: Gminny
Oœrodek Kultury i Wypoczynku
oraz Zarz¹d Klubu Seniora w Broniszowie.
Na spotkaniu tym goœci³y
delegacje z klubów seniora
z Brzezin, Glinika, Wielopola
Skrzyñskiego, Nawsia, twórców ludowych, dyrygentów
i prezesów chórów z gminy
Wielopole, seniorów z Broniszowa oraz zas³u¿onych dzia³aczy kultury. Zarz¹d Klubu
Seniora w Broniszowie zaprosi³ tak¿e na tê uroczystoœæ delegacjê z zaprzyjaŸnionego
Broniszowa w woj. œwiêtokrzyskim na czele z so³tysem Miros³awem Oraczem. Honorowymi goœæmi byli: dyrektor
GOKiW Marcin Œwierad, sekretarz Urzêdu Gminy Krystyna Wlezieñ oraz wójt Czes³awa Leja wraz z ma³¿onk¹.
Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³a grupa biesiadna na czele ze S³awomir¹ Marciniec
i prezesem Klubu Seniora
Zygmuntem WleŸniem. Poœwiêcona ona by³a œw. Janowi
My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, ksi¹¿ko, przyrzekamy,
¿e szanowaæ Ciê bêdziemy,
krzywdy zrobiæ Ci nie damy.
Obowi¹zków czytelnika bêdziemy przestrzegaæ pilnie
i z Twych rad i Twych m¹droœci korzystaæ od dziœ usilnie!
Przyrzekamy!
STR. 40
Paw³owi II. Po programie artystycznym nast¹pi³o wrêczenie pami¹tkowych dyplomów
i skromnych upominków zas³u¿onym dzia³aczom kultury:
Halinie Komórek, Kindze
Cebulskiej, Genowefie Wronie, Bernadetcie Zaj¹c, El¿biecie Saletnik, Bronis³awie
Pociask, Edwardowi Czekañskiemu, Marianowi Regule,
Marii Ska³ubie, Marii Cieœli,
Marii Zych, Marii Janowskiej,
Zygmuntowi Wlezieniowi,
Marii Guzek, Stanis³awowi
Wojnarowskiemu, Stanis³awowi Sikorze, Eugeniuszowi Stêpakowi, Grzegorzowi Piêkosiowi, Annie Bieszczad, Karolowi Ksi¹¿kowi, Bart³omiejowi
Bujakowi, Tadeuszowi Bujakowi, S³awomirze Marciniec,
Julianowi Zegarowi, Markowi
Musze, Stanis³awie Bujak, Melanii Froñ i ks. dziekanowi Józefowi K³osowskiemu.
W przerwach miêdzy tañcami i œpiewami dyrektor Marcin Œwierad przedstawi³ prezentacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoœci Gminnego
Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim
w roku 2013. Wszyscy uczestnicy spotkania bawili do póŸnych
godzin nocnych przy smacznym poczêstunku i dobrej
muzyce, któr¹ zapewnili: Grzegorz Piêkoœ i Marek Chmura.
Magdalena Tabasz-Mazur
A oto wiersz Jana Huszcza,
który powinien byæ znany ka¿demu m³odemu (a czasem
tkania dzieci dowiedzia³y siê, i starszemu) czytelnikowi o tym,
jak nale¿y dbaæ o ksi¹¿ki i jak jak nie nale¿y traktowaæ ksi¹¿ek:
siê zachowywaæ w bibliotece.
Zapozna³y siê ze zbiorami biSkarga ksi¹¿ki
blioteki i zasadami korzystania Jestem ksi¹¿k¹ z du¿ej szafy.
z nich.
Wszyscy mówi¹, ¿em ciekawa,
Dla sprawdzenia wiedzy na wiêc mnie ci¹gle ktoœ po¿ycza,
temat przeczytanych ksi¹¿e- lecz nie cieszy mnie ta s³awa.
czek dzieci rozwi¹zywa³y zagad- Mia³am papier bielusieñki,
ki o postaciach bajkowych, œlady na nim Florka rêki.
a robi³y to bezb³êdnie. Fina- Pozagina³ Jaœ mi rogi,
³em spotkania by³o pasowa- Julek na mnie k³ad³ pierogi.
nie na czytelnika. Na zakoñ- Krzyœ ze swym zwyczajem zgodnie,
czenie spotkania dzieci otrzy- trzyma³ mnie a¿ trzy tygodnie.
ma³y pami¹tkowe dyplomy, Narysowa³ na ok³adce
s³odkie upominki oraz krót- Staœ diabe³ka, ma³pkê w klatce.
kie wierszowane pouczenie: Anka, W³adka siostra ma³a,
Szanuj ksi¹¿ki z biblioteki
ta mi kartki dwie wyrwa³a.
Czy lato czy zima.
Có¿ mi z tego, ¿em ciekawa,
Dwa tygodnie ka¿d¹ ksi¹¿kê
d³u¿ej ¿yæ tak nie potrafiê.
W domu mo¿esz trzymaæ.
Nie bêdziecie mnie szanowaæ,
I.Œ. to siê na klucz zamknê w szafie.
Pasowanie na czytelnika
Takie przyrzeczenie z³o¿yli
uczniowie pierwszej klasy
Szko³y Podstawowej w Gliniku podczas pasowania na czytelników, które odby³o siê
18 czerwca 2014 r. w miejscowej bibliotece. Podczas spo-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Dzieci rodzicom
Jak co roku w czerwcu Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyñskim organizuje koncert pn. „Dzieci rodzicom”,
którego celem jest przedstawienie ca³orocznej pracy w amatorskich zespo³ach artystycznych.
Podczas koncertu prezentuj¹ siê wszystkie zespo³y taneczne, wokalne, sekcje instrumentalne oraz kó³ko plastyczne dzia³aj¹ce przy GOKiW.
W tegorocznym koncercie
uczestniczy³ m.in. wójt Czes³awa Leja, który skierowa³ do
uczestników mi³e s³owa otuchy.
Koncert jest rodzajem podsumowania i sprawdzianem
dla instruktorów prowadz¹-
cych zespo³y, zaœ dla rodziców
prezentacj¹ efektów rocznej
pracy ich dzieci. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaœwiadczenia o udziale
w zajêciach, które wrêczyli im:
dyrektor Marcin Œwierad oraz
instruktorzy GOKiW.
W koncercie wziêli udzia³:
ZPiT BARDO z Brzezin i Wielopola Skrzyñskiego (grupa
reprezentacyjna, œrednia
i m³odsza), zespó³ tañca nowoczesnego RED ANGELS
(grupa starsza i m³odsza), zespó³ wokalny PIÊCIOLINIA,
zespó³ wokalny TÊCZOWE
KROPELKI, solistki: Katarzyna Góra, Daria Góra, Klaudia
Traciak i Monika Traciak,
uczestnicy zajêæ gry na instru-
mentach klawiszowych i gitarze: Adrian G¹sior, Kacper
Bujak, Natalia Œledziona, Katarzyna Góra, Mateusz Zabieg³y, Gabriela Król, duet: Katarzyna Góra i Mateusz Stasiowski, Bart³omiej Kulig i Pawe³
Dziedzic oraz Klaudia Traciak
Magdalena Tabasz-Mazur
Lekcja wolnoœci w wielopolskim gimnazjum
Rok 2014 jest szczególny i przypada na niego wiele wyj¹tkowych
rocznic: 15 lat istnienia Gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim,
5. rocznica nadania imienia Gimnazjum, 30. rocznica œmierci naszego patrona, ksiêdza Jerzego Popie³uszki, w tym najwa¿niejsza, 25-lecie pierwszych wolnych wyborów, obchodzone jako Œwiêto
Wolnoœci.
5 czerwca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. ks.
Jerzego Popie³uszki w Wielopolu Skrzyñskim odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wydarzenia sprzed 25 lat oraz 4. rocznicê beatyfikacji patrona szko³y przebiegaj¹ce pod has³em
„Lekcja wolnoœci”. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê od pod „Obeliskiem Pamiêci” odœpiewaniem
hymnu narodowego i krótkim
wyst¹pieniem dyrektora gimnazjum, nawi¹zuj¹cym do wydarzeñ z 4 czerwca 1989 roku.
Apel pamiêci ku czci bohaterów, którzy poœwiêcili ¿ycie za
nasz¹ Ojczyznê poprowadzi³ na-
uczyciel i opiekun oddzia³u
„Strzelca” przy gimnazjum
Pawe³ Woœko, zaœ po jego zakoñczeniu pod obeliskiem z³o¿one zosta³y wi¹zanki kwiatów.
Kolejna czêœæ uroczystoœci
odby³a siê w budynku Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim. Uczestniczyli
w niej m.in. przedstawiciele
samorz¹du gminnego i powiatowego, goœcie z Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie,
ksiê¿a, dyrektorzy szkó³
i przedszkola oraz prezesi, dyrektorzy, przedstawiciele zaprzyjaŸnionych firm i instytucji dzia³aj¹cych na terenie
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
gminy Wielopole Skrzyñskie,
nauczyciele, pracownicy szko³y, uczniowie oraz rodzice.
Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ dyrektor gimnazjum Stanis³aw Paryœ, wspominaj¹c o piêtnastu latach istnienia Gimnazjum w Wielopolu
Skrzyñskim, 5. rocznicy nadania imienia Gimnazjum oraz
30. rocznicy œmierci ksiêdza
Jerzego Popie³uszki.
W czêœci artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas
drugich i trzecich pod kierunkiem Anny Waszczuk, widzowie obejrzeli program poetycko-muzyczny „Diament
polskoœci”, obrazuj¹cy bieg
zdarzeñ tworz¹cych fundament wolnej Polski. Piêkne
recytacje, pieœni patriotyczne
wprowadzi³y wszystkich w chwile refleksji nad szczêœliwym
losem, jaki przypad³ nam
w udziale, dziêki walcz¹cym wtedy o woln¹ Polskê, nad losem,
w którym mieœci siê wolnoœæ, suwerennoœæ i demokracja.
Koñcz¹c spotkanie dyrektor
Stanis³aw Paryœ podziêkowa³
wszystkim za przybycie i uœwietnienie tak wa¿nej dla spo³ecznoœci szkolnej uroczystoœci. Dziêki wspólnemu dzia³aniu w³adz samorz¹dowych,
dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i przyjació³
szko³y obchody rocznicowe
pozostan¹ na trwa³e w naszej
pamiêci.
Gimnazjum
w Wielopolu Skrzyñskim
STR. 41
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Przedszkolaki na Orliku
Po
raz pierwszy w pi¹tek 13 czerwca na kompleksie boisk sporPrzedszkolaki na Orliku
towych ORLIK’2012 w Wielopolu Skrzyñskim zosta³y przeprowadzone zajêcia sportowe w ramach Narodowego Dnia Sportu.
Uczestniczy³a w nich
70-osobowa grupa przedszkolaków z Publicznego Przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y
w Wielopolu Skrzyñskim.
Dzieci chêtnie uczestniczy³y
w æwiczeniach i grach ruchowo-sportowych, a tak¿e pozna³y smak rywalizacji sportowej.
Zajêcia przygotowali animatorzy Orlika: Magdalena Pas
oraz Tomasz Kozio³.
Na koniec zajêæ wójt gminy
Czes³aw Leja oraz dyrektor
przedszkola Barbara Musia³
wrêczyli wszystkim przedszkolakom pami¹tkowe medale.
T.K.
By poprawnie pisaæ,
mówiæ – ortografiê
trzeba lubiæ
Pod takim has³em 11 czerwca 2014 r. w Bibliotece Uczestnicy konkursu ortograficznego
Gminnego Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyñskim odby³ siê gminny konkurs ortograficzny „Zostañ mistrzem ortografii”, adresowany do
uczniów klas V i VI szkó³ podstawowych.
W finale tegorocznej edycji
konkursu wziê³o udzia³ 16
uczniów z szeœciu szkó³ naszej
gminy. Ich zadaniem by³o uzupe³nienie testu ortograficznego opracowanego przez
Dorotê £uszcz, zastêpcê dyrektora GOKiW.
Jak co roku emocji by³o sporo, a nadziei na zwyciêstwo
jeszcze wiêcej. Jednak konkurs rz¹dzi siê swoimi prawa-
mi i wymaga wy³onienia najlepszych. Byli to: Aleksandra
Kut z Brzezin – Berdechowa
– I miejsce, Anna Pacia z Nawsia – II miejsce, Katarzyna
Góra z Wielopola – III miej-
sce. Wyró¿nienia otrzymali:
Klaudia Janik z Brzezin i Jakub Puszkin z Brzezin – Berdechowa.
Organizatorzy konkursu
wrêczyli laureatom dyplomy
i nagrody ksi¹¿kowe, a pozosta³ym uczestnikom upominki i dyplomy potwierdzaj¹ce
udzia³ w ortograficznych zmaganiach. Wszystkim uczestnikom podziêkowano za udzia³
w konkursie, zachêcaj¹c jednoczeœnie do wziêcia udzia³u
w zmaganiach z ortografi¹
w nastêpnym roku szkolnym.
A.G.
Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim
zaprasza na festyn integracyjny dla dzieci niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych
WIELOPOLNADIA 2014
miejsce: stadion GOKIW w Wielopolu Skrzyñskim, termin: 24 sierpnia 2014 r.
PROGRAM:
12:30 – uroczysta msza œw. polowa dla wszystkich uczestników Wielopolandii
13:30-19:00 – festyn integracyjny: loteria fantowa, Modoland, kraina kolorów, mini-weso³e miasteczko, koniki, kolejka
(ciuchcia), pokaz sprzêtu policyjnego, stra¿ackiego i medycznego, zabawy integracyjne
W razie deszczowej pogody festyn odbêdzie siê 31 sierpnia 2014 r.
STR. 42
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
TO I OWO
W tym artykule chcê was zabraæ do œwiata snu i jego problemów. Zacznijmy od chrapania. Spotykamy siê wszyscy
z chrapaniem ka¿dego dnia
u nas lub w najbli¿szym otoczeniu, bo problem ten dotyczy 30 procent ludzi. Generalnie chrapanie powstaje na
skutek nadmiernej wiotkoœci
struktur miêkkich podniebienia, gard³a i nag³oœni,
a odcinek ten tak zosta³
ukszta³towany u cz³owieka, ¿e
nie posiada w³asnego rusztowania chrzêstno-kostnego.
G³ówn¹ przyczyn¹ s¹ wady anatomiczne twarzy, które powoduj¹ cofniêcie siê ¿uchwy
i podstawy jêzyka do gard³a tylnego, co powoduje ograniczenie œwiat³a przep³ywu powietrza podczas wdechu. Czêsto
problemem, który nasila chrapanie jest utrudnienie dro¿noœci na poziomie jamy nosowej, gdy kana³y nosowe s¹ zwê¿ane przez polipy lub skrzywienie przegrody nosa. Jednak
najczêstsz¹ przyczyn¹ zwê¿enia œwiat³a górnych dróg oddechowych jest odk³adanie
siê tkanki t³uszczowej wokó³
œcian gard³a. Ka¿de przytycie
spowoduje, ¿e czêœæ tkanki
t³uszczowej bêdzie zaciska³a
niejako gard³o, a droga przep³ywu powietrza do p³uc bêdzie coraz wê¿sza. Niestety,
podobnie dzia³a wypity przed
snem alkohol lub leki psychotropowe. Tu dzia³a mechanizm os³abienia napiêcia miêœni gard³a, przez co jego œwiat³o ulega zwê¿eniu. U dzieci
g³ówn¹ przyczyn¹ chrapania
s¹ przerosty migda³ków podniebiennych lub migda³ka
gard³owego. Krañcow¹ postaci¹ chrapania jest taka obturacja dróg oddechowych na
poziomie nosogard³a, ¿e dochodzi a¿ do bezdechu, mimo
ruchów klatki piersiowej, jak
przy wdechu. Powietrze do
SennoϾ,
bezsennoϾ,
bezdech
senny
i chrapanie
p³uc jednak nie przep³ywa,
dopiero d³uga faza bezdechu
powoduje takie nagromadzenie dwutlenku wêgla we krwi,
¿e daje to nag³e pobudzenie
oœrodka oddechowego w mózgu i g³êboki wdech.
Jeœli takich zaburzeñ jest
wiêcej ni¿ piêæ na godzinê
snu i trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 10 sekund ka¿dy, to rozpoznajemy
zespó³ obturacyjnego bezdechu sennego. Do rozpoznania tego zespo³u stosujemy
badanie polisomnografii stacjonarnej, polegaj¹cego na
tym, ¿e w warunkach szpitalnych w czasie snu badamy wiele parametrów, które potwierdzaj¹ iloœæ bezdechów w czasie snu. Nieleczone bezdechy
senne prowadz¹ do nadciœnienia têtniczego, choroby
niedokrwiennej serca, chorób naczyñ mózgowych, zaburzeñ rytmu serca, a w szczególnoœci czêstoskurczu komorowego.
Teraz docieramy do jednego z elementów tytu³u mojego tekstu, sennoœci. Podstawowym objawem bezdechów
sennych i intensywnego chrapania jest nasilona sennoϾ
w ci¹gu dnia oraz poranne
zmêczenie, bo sen z wieloma
wybudzeniami spowodowanymi bezdechem nie regeneruje organizmu, lecz daje uczucie wyczerpania. Doœæ czêsto
w tej chorobie dochodzi te¿
do bezsennoœci; po prostu organizm „boi siê zasn¹æ”, by nie
umieraæ podczas d³ugiego
bezdechu, a to dodatkowo wyczerpuje i zwiêksza ryzyko powodowania wypadków komu-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
nikacyjnych oraz wypadków
w pracy. Nawet ³agodny zespó³
bezdechów sennych wyd³u¿a
czas reakcji, powoduj¹c
zmniejszenie sprawnoœci psychofizycznej porównywalne
do stanu po spo¿yciu alkoholu, a ryzyko spowodowania
wypadku komunikacyjnego
jest siedmiokrotnie wiêksze
w porównaniu z osobami zdrowymi.
Po postawieniu rozpoznania wprowadzamy leczenie.
Po pierwsze musimy wprowadziæ nawyk spania w ka¿dej
pozycji, ale nie na wznak, bo
ta pozycja szczególnie predysponuje do intensywnego
chrapania, a¿ do bezdechów
sennych. Moim pacjentom
radzê wszycie pi³eczki tenisowej do pi¿amy na wysokoœci
miêdzy³opatkowej, by nawet
nieœwiadome u³o¿enie siê na
wznak wymusza³o zmianê pozycji na boczn¹. Bardzo wa¿nym elementem leczenia jest
walka z oty³oœci¹, bo jak pamiêtamy, jest to g³ówny czynnik
ryzyka tej choroby. Zalecamy
unikanie alkoholu, kawy, leków psychotropowych i palenia papierosów przed snem.
Oddzielnym problemem jest
stosowanie leków nasennych,
bo z jednej strony leki te nasilaj¹ bezdechy, ale czasem s¹
konieczne, by cz³owiek choæ
na chwilê zasn¹³ dla regeneracji organizmu. Najbardziej
skuteczn¹ metod¹ leczenia
bezdechów sennych jest stosowanie zestawu CPAP. Urz¹dzenie dzia³a jak proteza powietrzna, która wytwarza dodatnie ciœnienie wewn¹trz
dróg oddechowych, takie
samo w czasie wdechu, jak
i wydechu, przez co wszystkie
miejsca utrudnieñ przep³ywu
powietrza s¹ zlikwidowane.
Niestety, problem polega na
tym, ¿e niewielu chorych akceptuje w sypialni szumi¹ce
urz¹dzenie, a na twarzy maseczkê do spania przez ca³¹
noc. W ka¿dym razie, moi wszyscy pacjenci zrezygnowali
z takiego leczenia, stosuj¹c je
tylko w zaostrzeniach bezdechów .W ³agodniejszych postaciach wystarcza wk³adka doustna, która wysuwa ¿uchwê
do przodu i w ten sposób
udra¿nia drogi oddechowe.
W koniecznych przypadkach
stosuje siê leczenie chirurgiczne, gdy potrzebne jest
usuniêcie przeroœniêtych
migda³ków lub œciêcie wiotkiego podniebienia miêkkiego.
Niby banalna przypad³oœæ,
zwyk³e chrapanie, a w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do
zespo³u bezdechów sennych
i wszystkich tego nastêpstw.
Mam nadziejê, ¿e za bardzo
was nie przestraszy³em, ale
wa¿ne jest leczenie, bo jeœli ju¿
u kogoœ wyst¹pi zespó³ bezdechów sennych, to bêdzie on
chorowa³ do koñca ¿ycia, a jeœli nie podejmie leczenia bêdzie ¿y³ krócej. W tym miejscu, mimo trudnego tematu,
proszê, cieszmy siê latem, bo
jego s³oneczne promienie s¹
najlepsz¹ tarcz¹ chroni¹c¹ nas
przed chorobami.
Marek Ziajor
Specjalista
medycyny rodzinnej
STR. 43
TO I OWO
Monitoring ¿ywej kropli krwi
– nowoczesne i skuteczne badanie stanu zdrowia
wykwalifikowanego specjalistê w tej dziedzinie mo¿e nam
powiedzieæ du¿o wiêcej ni¿
zwyk³a morfologia krwi. Po³¹czenie w³aœciwej diagnozy ze
zmian¹ sposobu ¿ywienia
mo¿e daæ sta³¹ poprawê zdrowia bez u¿ycia kosztownego
leczenia. Nie czekaj, a¿ bêdzie
za póŸno.
Rynek 1/10, 39-100 Ropczyce
Tel. 697 615 008
www.leczkregoslup.pl
Nawyki ¿ywieniowe w dzisiejszym spo³eczeñstwie s¹
w wielu przypadkach b³êdne.
Notoryczne jedzenie ¿ywnoœci
przetworzonej i zakwaszaj¹cej
nasz organizm doprowadza
ludzi do groŸnych chorób,
które ujawniaj¹ siê po wielu
latach, a przyczyny szuka siê
tam, gdzie jej nie ma. Je¿eli
w Twojej codziennej diecie s¹:
bia³e pieczywo, mleko, miêso,
napoje s³odzone, kawa, piwo,
czekolada, sery, ocet, itp. jesteœ w grupie ryzyka i wkrótce
mo¿esz mieæ problemy ze
zdrowiem.
Nie masz energii? Masz
s³ab¹ odpornoœæ? Jesteœ ci¹gle zmêczony? Cierpisz na
bezsennoœæ? Skar¿ysz siê na
czêste bóle g³owy? Masz czêste k³ucia w boku? Masz problem z wypadaniem w³osów
lub inne niepokoj¹ce Ciê
objawy? To proste. Zbadaj
krew! Od wielu lat jest to podstawowa metoda oceny stanu
zdrowia. Lekarze mówi¹, ¿eby
badaæ siê co najmniej raz
w roku. Dziêki badaniu krwi
mo¿esz poznaæ przyczynê swoich dolegliwoœci. Czêsto zdarza siê jednak tak, ¿e wyniki
krwi s¹ dobre, a pacjent nadal odczuwa ró¿ne dolegliwoœci lub stany chorobowe. To
nie znaczy, ¿e badanie zosta³o
wykonane Ÿle, œwiadczy to raczej o niedoskona³oœci samego badania. Dziœ ogromn¹
popularnoœæ zyskuje monitorning ¿ywej kropli krwi. Nic
dziwnego, skoro takie proste
badanie, ale wykonane przez
STR. 44
Standardowe badanie –
morfologia krwi, a monitoring
¿ywej kropli krwi? Czym siê
ró¿ni¹ te badania?
Morfologia krwi to podstawowe badanie diagnostyczne,
polegaj¹ce przede wszystkim
na iloœciowej ocenie elementów morfotycznych krwi.
Badanie kropli krwi polega
na mikroskopowym obrazowaniu kropli krwi uzyskanej
z opuszka palca. Nastêpnie
kropla krwi poddana jest ocenie pod mikroskopem przy
bardzo du¿ym powiêkszeniu
(ponad 1600 razy). W badaniu tym wykorzystujemy fakt,
¿e co najmniej 20 minut po
pobraniu pojedynczej kropli
krwi, komórki w niej zawarte
nadal ¿yj¹. Zabezpieczamy
preparat przed wysychaniem
i przez ten czas mo¿emy ogl¹daæ ¿ywe komórki oraz inne
struktury, niewidoczne w tradycyjnych metodach analitycznych. Mo¿emy wiêc, u¿ywaj¹c mikroskopu o zaawansowanej technologii, daj¹cego bardzo du¿e powiêkszenie, ogl¹daæ obraz ¿ywej kropli krwi.
Co mo¿emy zbadaæ za pomoc¹
badania ¿ywej kropli krwi?
Dziêki badaniu sprawdzimy
miêdzy innymi stan zakwaszenia naszej krwi. Poniewa¿
ogromna wiêkszoœæ z nas od¿ywia siê produktami zakwaszaj¹cymi organizm, powoduje to
wiele powik³añ zdrowotnych.
Najwa¿niejszym czynnikiem
naszego organizmu jest tzw.
balans pH p³ynów, czyli równowaga pomiêdzy kwasowoœci¹, a zasadowoœci¹. Nad-
mierne zakwaszenie organizmu obni¿a iloœæ tlenu dostarczanego do komórek, zatrzymuje metabolizm i powoduje
szereg objawów, które b³êdnie
rozpoznajemy jako chorobê.
Kwaœne i toksyczne œrodowisko p³ynów powoduje, ¿e czujemy siê zmêczeni i ociê¿ali.
Utrzymuj¹cy siê stan nadmiernego zakwaszenia zaczyna
wp³ywaæ destrukcyjnie na
funkcjonowanie naszego organizmu, powoduj¹c np.: bicie i ko³atanie serca, zaburzenia funkcji mózgu i uk³adu
nerwowego oraz wiele innych
dolegliwoœci. Ponadto badanie ¿ywej kropli krwi ocenia
m.in.:
– kszta³t, u³o¿enie i zniekszta³cenia krwinek czerwonych
(erytrocytów)
– stan krwinek bia³ych (granulocyty, limfocyty, makrofagi)
– uszkodzenia wolno-rodnikowe komórek krwi, co wskazuje na potrzebê zastosowania antyoksydantów, czyli naturalnych substancji roœlinnych, wspieraj¹cych naturalne mechanizmy obronne
komórek cz³owieka
– niedobór pierwiastków, np.,
magnezu, wapnia, ¿elaza,
cynku
– poziom cholesterolu
– niedostateczne nasycenie
tlenem organizmu, m.in.
jako skutek nieodpowiedniego kr¹¿enia
– w próbce krwi mo¿emy
stwierdziæ obecnoœæ ró¿nych mikroorganizmów
(bakterie, grzyby, paso¿yty)
– widoczne s¹ równie¿ struktury krystaliczne, takie jak
kryszta³y kwasu moczowego
– obecnoœæ metali ciê¿kich
(np. u palaczy papierosów)
– stan narz¹dów wewnêtrznych (np. zniszczona w¹troba)
Potrzebna jest zaledwie jedna
kropla krwi, dziêki której
otrzymamy obraz ca³ej naszej
krwi.
Jak siê przygotowaæ do
badania?
РNie jeϾ przynajmniej 3 godziny przed badaniem
– Przed badaniem nale¿y wypiæ du¿¹ iloœæ wody (nie
mo¿e to byæ kawa, herbata,
napoje s³odzone i gazowane)
– 2 dni przed badaniem nie
wolno spo¿ywaæ napojów alkoholowych
Co zyskujemy podczas badania
¿ywej kropli krwi?
1.Realn¹ i trafn¹ ocenê stanu zdrowia naszego organizmu. W³aœciwa diagnoza to
podstawa leczenia.
2. Sprawdzenie, czy to co
jemy na co dzieñ jest nieszkodliwe, a przede wszystkim
zdrowe.
3. Ogl¹danie w³asnej krwi
pod mikroskopem daje du¿o
do myœlenia. Jeœli zobaczymy,
co robimy swojemu organizmowi na pewno zmienimy
dietê z dnia na dzieñ.
4. Przy pomocy tego badania mo¿emy wykryæ pierwsze
niepokoj¹ce symptomy, które
prowadz¹ do groŸnych chorób
– lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ.
Gdzie mo¿na dokonaæ
monitoringu ¿ywej kropli krwi?
Badanie tego typu mo¿na
wykonaæ u nas w gabinecie.
Podczas takiego badania jedna z najlepszych specjalistek
w dziedzinie odczytywania
obrazu krwi, uzupe³nia kartê
badania i udziela wszelkich
informacji dotycz¹cych sposobu poprawy stanu zdrowia.
Konsultacje z pacjentem
trwaj¹ ok. 60 min.
Najbli¿szy termin badania to
26 lipca 2014 r. Rejestracja tel. 697-615-008
Czy to badanie jest
Wiêcej informacji na naszej
bezpieczne?
Badanie jest bezpieczne, stronie www.leczkregoslup.pl
nie ingeruje w nasze zdrowie.
Robert Raœ
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
TO I OWO
Co podpowiada
nam natura?
Dbaj¹c o swoje si³y i energiê poszukujemy produktów,
które dostarcz¹ nam niezbêdnych do tego sk³adników.
Okazuje siê, ¿e do tego nie
trzeba wiele wysi³ku. Natura
sama podpowiada, co jeϾ, aby
utrzymaæ cia³o w dobrej formie, np. kszta³t owoców i warzyw. Bardzo czêsto przypominaj¹ one czêœci ludzkiego cia³a. To w³aœnie te produkty zawieraj¹ sk³adniki konieczne
do prawid³owego funkcjonowania poszczególnych partii
organizmu.
Marchewka pokrojona na
cienkie plasterki staje siê podobna do przekroju oka. WyraŸny wzór ko³a i linie biegn¹ce promieniœcie do centrum
faktycznie wygl¹daj¹ jak têczówka oka. Marchewka jest bardzo
cennym sk³adnikiem diety
i wp³ywa tak¿e na przep³yw krwi
do oka. Poza tym marchew zawiera beta-karoten, którego
spo¿ywanie zmniejsza ryzyko
wyst¹pienia zaæmy.
Fasola kszta³tem przypomina nerki. Wywar z tego warzywa dzia³a moczopêdnie
i znacznie obni¿a poziom cukru we krwi. Odkwasza organizm, zawiera te¿ sporo potasu reguluj¹cego ciœnienie
krwi. Oprócz tego jest bogata
w wapñ i fosfor, a tak¿e ¿elazo,
kwas foliowy, selen oraz cynk.
To Ÿród³o witamin i minera³ów niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania nerek.
Orzechy nerkowca regularne
spo¿ywane pomagaj¹ zapobiegaæ cukrzycy, której rozwój
mo¿e prowadziæ do wielu chorób nerek.
Pomidor – jego intensywny
czerwony kolor oraz przekrój
przypomina komory ludzkiego serca. Jest prawdziwym bogactwem sk³adników od¿ywczych. Zawarte w nim likopen,
mangan, cynk i kwas pantote-
nowy chroni¹ przed chorobami i usprawniaj¹ pracê uk³adu kr¹¿enia.
Winogrona ³¹cz¹ siê w kiœcie
o kszta³cie serca. Ich jagody
przypominaj¹ natomiast komórki krwi. Tak, jak podpowiada ich wygl¹d, winogrona
od¿ywiaj¹ serce i krew. Winogrona przypominaj¹ te¿ pêcherzyki p³uc. P³uca s¹ zbudowane z dróg oddechowych
koñcz¹cych siê drobnymi
tkankami, zwanymi pêcherzykami. Dieta bogata w œwie¿e
winogrona zmniejsza ryzyko
zachorowania na raka p³uc
i rozedmy.
Broku³y – ich d³uga miêsista
³odyga wygl¹da jak krtañ. Jej
zwieñczenie, czyli kwiatostan
mo¿e siê kojarzyæ z p³ucami. To
podobieñstwo wydaje siê nieprzypadkowe, gdy weŸmiemy
pod uwagê fakt, ¿e broku³y
rzeczywiœcie korzystnie wp³ywaj¹ na uk³ad oddechowy. Co
wiêcej, ich regularne jedzenie
mo¿e obni¿aæ ryzyko raka p³uc
o 25-55%. Zawieraj¹ bowiem
sulforafan i indole – substancje, które pomagaj¹ usuwaæ
z organizmu szkodliwe kancerogeny, dziêki czemu mog¹ zapobiegaæ rozwojowi nowotworu. Dlatego broku³y powinni
czêsto jadaæ palacze.
Cebula swoim kszta³tem przypomina niewidoczne dla oka
komórki organizmu. W³aœciwoœci tego warzywa powoduj¹
wymiatanie z organizmu
wszystkich odpadów, w tym starych komórek.
Orzech w³oski wygl¹da jak
ma³y mózg. W przekroju owocu widaæ obie pó³kule. Nawet
zmarszczki i fa³dy s¹ podobne
do pofa³dowanej kory mózgowej. Substancje zawarte w orzechach maj¹ zbawienny wp³yw
na pracê mózgu, poprawiaj¹
pamiêæ i koncentracjê. Nienasycone kwasy t³uszczowe
omega-3 od¿ywiaj¹ mózg i stymuluj¹ go do bardziej efektywnej pracy. Oprócz tego,
orzechy maj¹ sporo witamin
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
z grupy B oraz magnezu. Te
zaœ u³atwiaj¹ pracê szarych komórek.
Grzyby - w przekroju grzyb
wygl¹da jak ludzkie ucho. Jednym z zadañ grzybów jest
wp³yw na funkcjonowanie
aparatu s³uchowego. Zawieraj¹ witaminê D, która dba
o trzy maleñkie koœci umiejscowione w uchu, które pomagaj¹ przesy³aæ dŸwiêk do mózgu.
Seler naciowy - w ciemnozielonej ³odydze naciowej zawiera siê m.in. beta-karoten, witamina E, a tak¿e fosfor
i wapñ. Ten ostatni minera³
wp³ywa na utrzymanie struktur koœci w dobrej kondycji.
Koœci w 23% sk³adaj¹ siê
z wapnia. Gdy w organizmie
brakuje tego pierwiastka,
trac¹ go w pierwszej kolejnoœci koœci, a przez to staj¹ siê
s³absze. Tak wiêc ³odyga selera mo¿e stanowiæ o sile koœci.
Bataty swoim pod³u¿nym
kszta³tem
przypominaj¹
trzustkê. Bataty s¹ bogate
w beta-karoten, który chroni
wszystkie tkanki organizmu,
w tym trzustkê przed wolnymi
rodnikami.
Imbir nie tylko przypomina
¿o³¹dek, ale te¿ zawiera sk³adnik, który zapobiega nudnoœciom i wymiotom.
Banany ¿ó³te, przypominaj¹ce uœmiech, zawieraj¹ tryptofan, który póŸniej przekszta³cony w serotoninê skutecznie
poprawia nam nastrój. Ponadto s¹ naturalnym Ÿród³em witaminy B 6, która równie¿
w korzystny sposób dzia³a na
nasze samopoczucie.
Grejpfruty, pomarañcze - owoce
cytrusowe wygl¹daj¹ jak gruczo³y mleczne kobiet i rzeczywiœcie
pomagaj¹ kobietom mieæ zdrowe piersi i wspomagaj¹ przep³yw limfy. No i ten kszta³t…
Figi – ich owoce s¹ bogate
w ziarna, a w czasie dojrzewania zwisaj¹ parami, przypominaj¹c mêskie genitalia. Substancje w nich zawarte zwiêk-
szaj¹ ruchliwoœæ plemników
oraz iloϾ wytwarzanej spermy.
Mê¿czyŸni maj¹cy problem
z jakoœci¹ nasienia, powinni
skorzystaæ ze zdrowotnych w³aœciwoœci fig.
Awokado zawiera mnóstwo
sk³adników od¿ywczych, m.in.
witaminy z grupy B, magnez,
kwas oleinowy, a tak¿e kwas foliowy i antyrakowy beta-sitosterol. Substancje te wzmacniaj¹
organizm, mog¹ zapobiegaæ
zaburzeniom hormonalnym,
wspomagaj¹ odchudzanie
i mog¹ zapobiegaæ rakowi szyjki macicy. Przekrojony owoc
awokado przypomina elementy macicy. Co ciekawe, awokado, rosn¹c od kwiatu do dojrza³ego owocu, potrzebuje
9 miesiêcy. Tyle ile trwa ci¹¿a.
¯eñ-szeñ – jeœli dobrze poszukamy, mo¿emy znaleŸæ korzeñ o fantazyjnym kszta³cie
przypominaj¹cym ludzkie cia³o. Jest to lekarstwo holistyczne stosowane przy wielu dolegliwoœciach.
Podsumowuj¹c, wizyta w warzywniaku mo¿e byæ cenn¹
lekcj¹ dla doros³ych i dla dzieci. Warto uczyæ dzieci, ¿e natura stworzy³a warzywa i owoce
z niezwyk³¹ precyzj¹, tak, by zawarte w nich cenne sk³adniki
od¿ywcze wp³ywa³y na ludzkie
zdrowie. Osoby pragn¹ce prowadziæ zdrowy tryb ¿ycia, nie
musz¹ siê g³owiæ, jak skomponowaæ swoje posi³ki. Wizyta
w sklepie nie musi byæ b³¹dzeniem po omacku w poszukiwaniu produktów korzystnych
dla naszego samopoczucia.
Wystarczy, ¿e uwa¿nie przyjrzymy siê kszta³tom warzyw i owoców, a bez zbêdnego wysi³ku
zdobêdziemy wiedzê co jeœæ,
aby zachowaæ dobr¹ kondycjê.
Korzystajmy wiêc z tego co
zdrowe, proste i naturalne.
Eugenia Strojny
PZDR Ropczyce
STR. 45
TO I OWO
TEKST REKLAMOWY
Ju¿ niebawem w Dêbicy otwarcie
profesjonalnego klubu fitness
Wszyscy zainteresowani
ofert¹ klubu fitness bêd¹ mogli odwiedziæ stoisko informacyjno-promocyjne SOHO
Body Spirit, które ju¿ od sierpnia zostanie oddane do dyspozycji wszystkich zainteresowanych w Dêbicy, w galerii Raj,
przy ul. Rzeszowskiej 114.
Pracuj¹cy tam doradcy
udziel¹ wszelkich informacji
dotycz¹cych dzia³alnoœci
SOHO Body Spirit, opowiedz¹ o ofercie klubu
i udziel¹ ogólnych informacji na temat jego przysz³ego
funkcjonowania, a tak¿e, co
wa¿ne, zaoferuj¹ zakup cz³onkostw klubu SOHO w atrakcyjnych cenach.
Co to jest SOHO Body Spirit?
Twórc¹ i pomys³odawc¹
SOHO Body Spirit jest prezes
firmy Twój Fitness Sp. z o.o. Artur Ligêska. Cz³owiek pochodz¹cy z Podkarpacia (przez 18
lat mieszka³ w Ropczycach),
SOHO Body Spirit
z ogromnym doœwiadczeniem
i entuzjazmem od lat dzia³a w
bran¿y fitnessu, w szeroko pojêtym tego zakresie. Dziêki
swojej pasji i wytrwa³oœci postanowi³ stworzyæ swój w³asny koncept klubów fitness - SOHO
Body Spirit.
SOHO Body Spirit to wyj¹tkowe miejsce, wyznacznik
nowej jakoœci fitnessu na polskim rynku, klub klasy PREMIUM, inny ni¿ wszystkie.
Stworzony z myœl¹ o najbardziej wymagaj¹cych klientach
zachwyca oryginalnym stylem
i awangardow¹ aran¿acj¹
wnêtrz nawi¹zuj¹c¹ do nowojorskiej dzielnicy SOHO z lat
70-tych. Pierwszy klub tego
konceptu powsta³ w Brwinowie, w woj. mazowieckim na
prze³omie 2012/2013 roku
i ju¿ dziœ odnosi sukcesy.
SOHO Body Spirit w Dêbicy bêdzie klubem o po-
wierzchni 1300 m2, rozplanowanym na trzech poziomach. Na parterze znajdziecie Fit Shop, w którym ka¿dy
bêdzie móg³ zakupiæ odzie¿
sportow¹, gad¿ety fitness, suplementy, czy kosmetyki,
wszystko wedle potrzeb
klientów. Na pierwszym piêtrze architekci umieœcili recepcjê z lounge barem, szatnie: damsk¹ i mêsk¹, strefê
beauty, grotê soln¹, saunê
such¹, pokój masa¿u, ale
przede wszystkim strefê wolnych ciê¿arów, strefê cardio
oraz maszyny do treningu si³owego. Na pewno ka¿dy klubowicz, którzy skorzysta z tych
propozycji bêdzie zadowolony, a podejmuj¹c wyzwanie
do walki o piêkne cia³o, swoj¹
ciê¿k¹ prac¹ pod nadzorem
profesjonalnych i doskonale
wyszkolonych trenerów
SOHO szybko dotrze do
celu! Drugie piêtro SOHO
Body Spirit, to strefa funkcjonalna z bram¹ do treningu
funkcjonalnego, workami do
boksu, polem do siatkówki
i badmintona, a tak¿e sal¹
squash oraz dwiema salami sal¹ do fitnessu i sal¹ body &
mind. Wszystkie zajêcia prowadzone bêd¹ pod okiem
najlepszych trenerów i instruktorów fitness, którzy swoich klubowiczów nie pozostawi¹ samych sobie. SOHO
Body Spirit, jak wspomnieliœmy, to klub dla najbardziej
wymagaj¹cych klientów, który nie bêd¹c kolejnym szablonowym projektem na rynku
polskich klubów, ju¿ dziœ
zdobywa ogromne uznanie
w ca³ej Polsce i rzeszê pozytywnych g³osów na Podkarpaciu.
Zapraszamy do odwiedzenia SOHO Body Spirit na stronach:
www.sohobodyspirit.com/debica
www.facebook.com/SOHOBodySpiritDebica
Makija¿ i paznokcie. Trendy œlubne - 2014
www.embeauty.pl
Olœniewaj¹cy wygl¹d panny
m³odej to zas³uga nie tylko
piêknej sukni i zjawiskowej
fryzury. O efekcie koñcowym
decyduj¹ detale, o które nale¿y w porê zadbaæ. Makija¿
i paznokcie to bardzo wa¿ny
element stylizacji œlubnej.
Makija¿ œlubny ³¹czy w sobie
elementy makija¿u dziennego, wieczorowego oraz fotograficznego. Idealnie podkreœla urodê panny m³odej
oraz ukrywa jej niedoskona³oœci (przebarwienia, siñce pod
oczami, zaczerwienienia). Jest
odpowiednio wyrazisty, by
STR. 46
Makijaż i paznokcie.
Trendy ślubne - 2014
panna m³oda mog³a wygl¹daæ
doskonale, zarówno w rzeczywistoœci, jak i na zdjêciu. Wa¿ne jest, by pasowa³ do sukni
œlubnej, fryzury, bukietu i dodatków, tworz¹c spójn¹ ca³oœæ.
Wiele tak¿e zale¿y od typu
urody panny m³odej. Jeœli jest
ona typem wiosny, czy jesieni
pasowaæ bêd¹ do jej urody
barwy ciep³e, natomiast panie
lata lub zimy zdecydowanie
lepiej bêd¹ prezentowaæ siê
w barwach ch³odnych. Wa¿na
jest trwa³oœæ i wodoodpornoœæ
makija¿u (p³acz i szalone tañce potrafi¹ zdewastowaæ ka¿dy makija¿). Panna m³oda powinna wiedzieæ, jak poprawiæ
i utrzymaæ makija¿ w ci¹gu
ca³ego dnia i np. przed sesj¹
fotograficzn¹. Staranne wykonanie, jak i wysoka jakoœæ u¿ytych kosmetyków s¹ gwarancj¹
trwa³oœci makija¿u œlubnego.
W trendach na 2014 rok
ka¿da z pañ znajdzie coœ dla
siebie. Przysz³e panny m³ode
powinny czuæ siê dobrze
w danym makija¿u. W tym
roku zdecydowanie dominuj¹
makija¿e naturalne, ale nie
oznacza to wcale, ¿e panie lubi¹ce mocniejszy make up
musz¹ z niego zrezygnowaæ
w tym sezonie. Przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ o dwóch
wa¿nych zasadach. Pierwsza wyraŸniej podkreœlamy jedn¹,
wybran¹ partiê – albo oczy,
albo usta, nigdy obie jednoczeœnie. Druga – co za du¿o,
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
TO I OWO
Wakacyjne porady ogrodnicze
Koniec lata jest u nas zazwyczaj s³oneczny i ciep³y. Wiele roœlin jeszcze kwitnie, ale zaczynaj¹ siê
te¿ pierwsze zbiory. Kolorowe rabaty i przysmaki z w³asnej grz¹dki to nagroda za wysi³ek w poprzednich miesi¹cach. Prac pielêgnacyjnych nadal jest wiele, ale nie zajmuj¹ ju¿ tyle czasu co wczeœniej. Uwaga, d³u¿sze noce sprzyjaj¹ rozwojowi chorób grzybowych wielu roœlin. Trzeba wiêc dok³adnie siê im przygl¹daæ, by móc w porê zainterweniowaæ.
Sad, drzewa i krzewy owocowe
Kontynuujemy letnie ciêcie drzew: wiœni, czereœni, jab³oni, grusz i brzoskwiñ.
W pierwszych dniach sierpnia przeprowadzamy ciêcie jab³onek, których owoce dojrzewaj¹ pod koniec sierpnia lub
na pocz¹tku wrzeœnia. Podczas ciêcia usuwa siê lub skraca silne przyrosty roczne, zas³aniaj¹ce dostêp œwiat³a do
owoców w œrodkowej czêœci
korony drzewa. Dziêki temu
jab³ka bêd¹ dorodniejsze.
Ciêcie przeœwietlaj¹ce wiœni
i czereœni przeprowadzamy
natomiast po zbiorach, z regu³y w drugiej po³owie sierpnia.
Wycinamy cienkie ga³¹zki,
które zbytnio zagêszczaj¹ korony drzew. Po zbiorze owoców
wykonujemy równie¿ ciêcie
œliw. W celu rozluŸnienia
i zmniejszenia koron pojedyncze konary wycinamy ca³kowicie lub skracamy za odpowiednio ukierunkowanym
odga³êzieniem. Aby zmniejszyæ ryzyko infekcji chorobowych, rany po ciêciach smarujemy preparatem Topsin lub
Funaben 03 PA (ten drugi
szczególnie przyda siê na zrakowacenia i zgorzele). Zaraz
po zbiorach przeœwietlamy
krzewy porzeczek tak, aby œwiat³o dociera³o do ca³ego krzewu. Usuniête stare pêdy nie-
to nie zdrowo, czyli nie nak³adamy zbyt wielu kolorów
i warstw. Hitem tego sezonu
w makija¿u s¹ pastelowe odcienie. Do wykonania tradycyjnego makija¿u œlubnego mo¿na
u¿yæ delikatnych, œwietlistych
cieni do powiek. Subtelna,
czarna kreska na powiece
nada ca³oœci wyrazistoœci i zdecydowania. Jednak, jeœli pani
m³oda lepiej czuje siê i wygl¹da w ciemnych tonacjach, mocniejszych barwach, nie ma
przeciwwskazañ, aby wykonaæ
makija¿, np. typu smoky eyes.
Panna m³oda powinna te¿
zadbaæ o paznokcie. Goœcie
bêd¹ zwracali uwagê na d³onie z obr¹czk¹. A kamerzysta
i fotograf na pewno je uwieczni¹. Dlatego koniecznie trzeba zadbaæ o rêce przed œlubem. Najlepiej wybraæ siê do
salonu kosmetycznego dzieñ
przed ceremoni¹. Kosmetyczka odpowiednio przygotuje
p³ytkê paznokci, doradzi odpowiedni kszta³t, zadba o skórki i skórê d³oni. W tym sezonie najczêœciej kobiety decy-
duj¹ siê na manicure hybrydowy. Nak³adany jest cienk¹
warstw¹, jak lakier. Nastêpnie
utwardzany jest w œwietle UV.
Lakier lœni siê i co najwa¿niejsze jest trwa³y. Manicure hybrydowy utrzymuje siê zwykle
przez 2-3 tygodnie. Coraz
mniej panien m³odych decyduje siê na tipsy. Du¿o ³adniej
i naturalniej wygl¹daj¹ w³asne
paznokcie (nawet jeœli s¹ krótkie). Najmodniejsze s¹ jasne
tonacje w kolorze nude, pastelowy manicure oraz delikatne zdobienia lub dekoracyjne akcenty na palcu serdecznym. Manicure francuski
jest nadal jednym z najbardziej
eleganckich, lubianych i najczêœciej wybieranych. Ciekaw¹ jego odmian¹ jest dopasowanie koñcówek do dodatków panny m³odej.
Generalnie zasada jest taka,
¿e makija¿ œlubny powinien
byæ makija¿em upiêkszaj¹cym, rozœwietlaj¹cym, podkreœlaj¹cym urodê panny m³odej,
a paznokcie dope³niaæ ca³oœci stylizacji.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
d³ugo zostan¹ zast¹pione nowymi. Podobnie postêpujemy
z krzewami agrestu. Po zbiorze tradycyjnych (nie powtarzaj¹cych owocowania) malin
nale¿y usun¹æ wszystkie pêdy,
które owocowa³y w bie¿¹cym
roku. Warto usun¹æ te¿ nadmiar pêdów, które maj¹ owocowaæ w roku przysz³ym.
Je¿eli planujemy jesieni¹
posadziæ drzewka lub krzewy,
warto w sierpniu wysiaæ nasiona roœlin na zielony nawóz
(np. facelii). Pozwoli to wzbogaciæ glebê w substancje organiczne i poprawi strukturê
gleby. W po³owie miesi¹ca
warto za³o¿yæ na pnie drzew
opaski z papieru falistego,
które pozwol¹ wy³apaæ g¹sienice owocówki œliwkóweczki.
We wrzeœniu opaski zdejmujemy i spalamy.
Drzewa i krzewy ozdobne
liœciaste
Przestajemy nawoziæ wszystkie drzewa i krzewy, aby nie
pobudzaæ tegorocznych pêdów do wzrostu i pozwoliæ im
zdrewnieæ przed zim¹. Tylko
jeœli zdrewniej¹, bêd¹ mia³y
szansê przetrwaæ zimowe
ch³ody. Ostatni raz przycinamy ¿ywop³oty, aby rany po ciêciu zd¹¿y³y siê dobrze zabliŸniæ do zimy. Opryskujemy
ró¿e przeciwko czarnej plamistoœci i m¹czniakowi oraz
wierzby przeciwko rdzy (wra¿liwe s¹ na ni¹ zw³aszcza odmiany miniaturowe szczepione
na pniu), np. preparatem
Baymat lub ekologicznym Bioseptem.
Je¿eli na roœlinach zauwa¿ymy mszyce lub g¹sienice, stosujemy jeden z preparatów
owadobójczych. Zabieg powtarzamy trzy razy w odstêpach
tygodniowych.
Jak usuwaæ
dzikie pêdy boczne
W ogrodach coraz chêtniej
sadzimy krzewy i drzewa szczepione na pniu, czyli tzw. formy pienne. W ten sposób uzyskuje siê np. charakterystyczne drzewka o kulistych koronach, wsparte na sztywnych,
prostych pniach, czy drzewka
o koronach parasolowatych.
Niestety z podk³adek pe³ni¹cych rolê pnia, mog¹ wyrastaæ
pêdy boczne, które psuj¹ estetykê roœliny. Warto zatem
dowiedzieæ siê, jak usuwaæ
dzikie pêdy boczne, aby nie
zepsu³y one estetyki roœliny.
Kiedy usuwaæ dzikie pêdy
boczne?
Dzikie pêdy boczne wymagaj¹ regularnego usuwania.
Usuwa siê je, gdy tylko siê
pojawiaj¹ i s¹ jeszcze bardzo
cienkie. Szpec¹ce roœlinê dzikie pêdy boczne wyrastaj¹ce
z podk³adki, nale¿y usun¹æ
w okresie letnim. Ciêcie przeprowadzamy nie póŸniej, ni¿
na pocz¹tku sierpnia, aby rany
po tym zabiegu zd¹¿y³y siê zagoiæ przed zakoñczeniem
wegetacji i nadejœciem zimy.
Dlatego piszê o tym w³aœnie
teraz – jest ostatni moment,
aby przejrzeæ pienne krzewy
i drzewa na dzia³ce w poszukiwaniu dzikich pêdów.
Jak wycinaæ dzikie pêdy
boczne?
Pojawiaj¹ce siê dzikie pêdy
boczne przycinamy ostrym
no¿em, najlepiej tzw. sierpakiem lub krzesakiem (ten
drugi ma nieco mniej wygiêCi¹g dalszy na str. 48
STR. 47
TO I OWO
Ci¹g dalszy ze str. 47
te ostrze). Taki nó¿ przyda siê
nam nie tylko do obcinania
cienkich ga³êzi i pêdów, jakimi s¹ dzikie odrosty boczne,
ale te¿ do wyg³adzania ran na
ga³êzi, powsta³ych po obciêciu pi³¹. Ciêcie wykonuje siê
jak najbli¿ej przewodnika na
tzw. obr¹czkê, czyli tu¿ nad
pierœcieniem nasadowym
pêdu bocznego. Uwa¿ajmy,
aby podczas ciêcia nie uszkodziæ kory pnia, a powierzchniê ciêcia pozostawiæ jak najbardziej g³adk¹.
Iglaki
Druga po³owa lata to najlepszy czas na sadzenie i przesadzanie iglaków, a tak¿e krzewów zimozielonych. Przed
nadejœciem zimy zd¹¿¹ siê
dobrze ukorzeniæ i zim¹ nie
bêd¹ nara¿one na przesuszenie. M³ode krzewy kupowane
w pojemnikach w ci¹gu kilku pierwszych dni po posadzeniu wymagaj¹ jedynie intensywnego podlewania. Roœliny z tzw. go³ym korzeniem
(wykopane z gruntu przed
sprzeda¿¹) trzeba nie tylko
obficie nawadniaæ, ale te¿
os³oniæ na dwa, trzy pierwsze
tygodnie parawanem z agrow³ókniny lub juty. Jeœli zauwa¿ymy pierwsze symptomy chorób lub ¿erowania szkodników, stosujemy odpowiednie
preparaty. Sosny dotkniête
osutk¹ (objawy tej choroby
grzybowej to: plamy na
ig³ach, a póŸniej br¹zowienie
opadanie igie³ z ca³ych ga³êzi) opryskujemy Antracolem.
Na tujach i œwierkach kar³owych mog¹ pojawiæ siê przêdziorki. Zwalczamy je preparatem Provado Plus. Je¿eli na
ga³¹zkach œwierków pokaza³y
siê wiosn¹, podobne do ma³ych szyszeczek, galasy, to znaczy, ¿e drzewa atakowane s¹
przez ochojniki. W³aœnie teraz trzeba zniszczyæ larwy, któSTR. 48
padku innych rodzajów glere wylêg³y siê z galasów. Sto- · Trawa do mulczowania poby, zw³aszcza piaszczystych,
winna byæ sucha. U³atwia to
sujemy Decis lub Sumi-almulczowanie, poprzez dorównomierne roz³o¿enie
pha. Z iglaków, w drugiej postarczenie sk³adników powarstwy pokosu na po³owie sierpnia (po zahamokarmowych, poprawia ich
wierzchni, po za tym sucha
waniu wzrostu), po raz ostatw³aœciwoœci fizyczne.
warstwa ulegnie rozk³adoni przycinamy te¿ choiny, cy· Trawnik, na którym wykonuwi, a nie gniciu.
prysiki, cisy, ja³owce i modrzejemy mulczowanie, nie powie. W tym miesi¹cu wykonu- · Pokos do mulczowania
winien byæ zbyt czêsto nawomusi byæ bardzo drobno pojemy te¿ ostatnie ciêcie ¿ywo¿ony – pamiêtajmy, ¿e w³aciêty, by proces rozk³adu
p³otów z drzew i krzewów zrzuœnie mulczowanie jest
przebiega³ szybko.
caj¹cych liœcie na zimê.
form¹ „od¿ywiania” roœlin.
· Warstwa pokosu pozostawiona na powierzchni powinna · Trawnik mulczowany w sezonie powinien byæ dok³adbyæ cienka i równomiernie
nie oczyszczony (wygrabiorozrzucona – zbyt du¿a iloœæ
ny) z resztek roœlin na jesieœciêtej darni pozostawiona
ni, by zim¹ nie dopuœciæ do
na powierzchni sprzyja gnitworzenia siê filcu, ani do
ciu, którego efektem bêdzie
rozwoju chorób trawy pod
powstanie filcu i zahamowawarstw¹ œniegu.
nie wzrostu trawy.
· Warto tak¿e zwróciæ uwagê
Trawnik
na rodzaj gleby, na której roW sierpniu koñczymy nawo„Eden Ogrody Marzeñ”
œnie trawa. Na glebach wil¿enie trawnika. Dalsze nawoUs³ugi Ogólnoogrodnicze
gotnych, s³abo przepuszcza¿enie w póŸniejszym terminie
Krzysztof Zegar
j¹cych wodê nie powinno
mo¿e przyczyniæ siê do gorszesiê przeprowadzaæ mulczogo zimowania darni i w kon£¹czki Kucharskie 183
wania zbyt czêsto. W przysekwencji utrudniæ jej regeneracjê na wiosnê.
Tajniki prawid³owego
mulczowania trawy
Sezon na koszenie trawników trwa. Ciep³a i wilgotna
pogoda sprzyja wzrostowi trawy i przy regularnym cotygodniowym koszeniu pojawia
siê pytanie, co robiæ z pokosem. W jaki sposób go zutylizowaæ? Jedn¹ z praktycznych
opcji jest mulczowanie trawy.
· Trawnik, na którym bêdzie
przeprowadzane mulczowanie, musi byæ regularnie
i doœæ czêsto koszony, nawet
co kilka dni. Podczas mulczowania trawy na powierzchni
mo¿na, bez szkody dla trawnika, pozostawiaæ tylko m³ode i delikatne ŸdŸb³a, poniewa¿ te szybciej ulegaj¹ rozk³adowi, a nie gnij¹.
· Regularne koszenie zapobiega te¿ rozwojowi kwiatostanów, których nie powinno siê pozostawiaæ w œciêtej
warstwie trawy. Pokos, który
ma pozostaæ na powierzchni nie powinien te¿ zawieraæ ³odyg, ani starych ŸdŸbe³
trawy, poniewa¿ te zaczn¹
gniæ, zanim zajdzie proces
rozk³adu organicznego.
W³aœnie wówczas na powierzchni powstaje szkodliwy filc.
20 lipca 2014 r. (niedziela),
godz. 18.30
stadion RCSiR w Ropczycach
WSTÊP WOLNY!!!
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
PTTK ROPCZYCE
Szlakami podkarpackiej przyrody
Szlakami podkarpackiej przyrody
W codziennym nat³oku obowi¹zków i problemów czêsto nie mamy
czasu, lub po prostu zapominamy o wypoczynku na œwie¿ym powietrzu i aktywnoœci fizycznej. Nie mo¿na jednak tego powiedzieæ o tych, którzy nale¿¹ do PTTK lub s¹ jego sympatykami.
Tym razem mieliœmy okazjê
wzi¹æ udzia³ w autokarowej
wycieczce do Krasiczyna i Bolestraszyc (31 maja 2014 r.).
Pomys³odawc¹ i organizatorem tej imprezy turystycznokrajoznawczej by³ Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Ropczycach.
Mimo deszczowej aury uda³o
nam siê prze¿yæ wspania³e
chwile w renesansowym zamku w Krasiczynie oaz w uroczym parku w Bolestraszycach.
Zespó³ zamkowo-parkowy
w Krasiczynie jest obiektem
w ca³oœci ogrodzonym. Wêdruj¹c z miejscow¹ przewodniczk¹, zwiedziliœmy zamkowy
dziedziniec i wnêtrza tej zabytkowej rezydencji. Poznaliœmy
historiê krasiczyñskich pokoleñ, które na trwa³e zapisa³y siê
w kartach historii polskiego
narodu. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje m.in. Adam Stefan
Sapieha, bowiem to z jego r¹k
Turystyka ³¹czy pokolenia
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie
Karol Wojty³a. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e krasiczyñski zamek
goœci³ polskich królów: Zygmunta III Wazê oraz Augusta
II Mocnego, który szczególnie
upodoba³ sobie pobliskie okolice do polowañ.
Z Krasiczyna udaliœmy siê
w kierunku Bolestraszyc, do
tamtejszego arboretum – specjalistycznego ogrodu botanicznego, powsta³ego w 1975
r., gdzie zgromadzono kilka
tysiêcy gatunków, odmian,
form roœlinnych w kolekcjach,
roœlin wodnych, bagiennych
itp.). Historyczne za³o¿enie
obejmuje park i dwór (w któ-
rym w po³owie XIX wieku
mieszka³ i tworzy³ malarz Piotr
Micha³owski), a tak¿e dziewiêtnastowieczny fort dawnej
twierdzy Przemyœl.
Rol¹ turystyki jest u³atwienie realizacji zainteresowañ,
pasji, a tak¿e doskonalenie
w cz³owieku systemu wartoœci
opartego na doznaniach estetycznych, kulturalnych i towarzyskich. Wycieczki, takie jak
ta dostarczaj¹ nam konkretnych wiadomoœci, sprawiaj¹,
¿e cz³owiek nie ogranicza siê
tylko do czterech œcian swojego mieszkania i ³awek w pobliskim parku.
D. Cygan
24 maja 2014 roku Oddzia³ PTTK
w Ropczycach zorganizowa³
XXXIII Rajd Górski „Klonowy”,
po raz drugi pod patronatem starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Wyruszyliœmy z Ropczyc
w sobotni poranek i pod¹¿yliœmy przez Dêbicê, Tarnów,
Wojnicz, Nowy S¹cz do Sromowców Ni¿nych. St¹d, wêdruj¹c ju¿ pieszo przeszliœmy
przez Sromowce Ni¿ne, Prze³êcz Szopka, Trzy Korony, Czertezik, Sokolicê i dotarliœmy do
Kroœcienka nad Dunajcem.
Piêkne widoki i przyjemnoœæ
wêdrowania zak³óci³a jednak
gwa³towna burza, ale zaprawieni w trudach m³odzi turyœci dzielnie znosili kapryœn¹
aurê. Po wspólnym posi³ku
i konkursie krajoznawczym,
w strugach deszczu, ale z dobrymi humorami, powróciliœmy do Ropczyc.
Roman Feret
Jego trasa obejmowa³a tereny Pieniñskiego Parku Narodowego. W sk³ad grupy wchodzi³a m³odzie¿ ze SKKT przy:
Zespole Szkó³ Nr 2 w Ropczycach pod opiek¹ Marka
Ochmañskiego i Wies³awa
Szczepanka, przy Zespole
Szkó³ Nr 3 w Ropczycach pod
opiek¹ Lidii Brzostowskiej
oraz SKKT przy Zespole Szkó³
Agro – Technicznych pod
opieka Romana Fereta i S³awomira Krawczyka.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
STR. 49
PTTK ROPCZYCE
Dok¹d pojechaæ, aby dzieci by³y
zadowolone, a rodzice wypoczêci? Pomys³ów by³o kilka. Mo¿e
Wieliczka, Bochnia, Kraków,
a mo¿e Zator? Wybór pad³ na najwiêkszy w Polsce park ruchomych dinozaurów w Zatorze. Niektórzy ju¿ tam byli, ale wiedzieliœmy, ¿e dla dzieci to œwietne
miejsce do zabawy, a tak¿e i do
nauki.
Na miejscu przywita³a nas
ogromna ruchoma ryba, która
zachêca³a do zwiedzania. Tu¿
za wejœciem do parku dzieci
zobaczy³y lunapark i ciê¿ko
by³o je utrzymaæ w miejscu. Na
szczêœcie pomog³a nam pani
przewodnik, która zaprosi³a do
wêdrówki po œwiecie dinozaurów. Dzieciaki musia³y uwa¿aæ,
co mówi przewodniczka, gdy¿
na koñcu czeka³ ich konkurs
wiedzy o dinozaurach wystêpuj¹cych w parku. Zabawa by³a
przednia, ale na tym nie koniec, gdy¿ za chwilê przeszliœmy do parku mitologii oraz
parku bajek i stworzeñ wodnych. P³yn¹c statkiem, s³uchaliœmy opowieœci mitologicznych, podziwialiœmy tañcz¹ce
Dzieñ Dziecka z PTTK
fontanny i odpoczywaliœmy.
Opuszczaj¹c to miejsce mini
poci¹giem przejechaliœmy do
parku owadów. Z bliska mogliœmy siê przyjrzeæ, jak zbudowane s¹ muchy, æmy, motyle,
a nawet komary i kleszcze. Na
koniec wycieczki obejrzeliœmy
film o zag³adzie dinozaurów
w kinie 5D. Efekty by³y niesa-
mowite, niektórzy wyszli cali
obsypani œniegiem i py³em, ale
z uœmiechem na twarzy. Posililiœmy siê i w koñcu oblegliœmy
karuzelê w lunaparku. Jedni
oblewali siê wod¹ na karuzeli
rekinie, inni szaleli na autodromie (równie¿ doroœli nie
odmówili sobie tej przyjemnoœci), a jeszcze inni zje¿d¿ali na
dmuchanych zabawkach.
Œmiechu by³o co nie miara.
Obiecujemy sobie, ¿e w przysz³ym roku równie¿ zorganizujemy podobny wypad dla ca³ych rodzin. Zarz¹dowi PTTK
z pani¹ prezes na czele dziêkujemy za ciekaw¹ i pe³n¹
atrakcji wycieczkê.
Dorota Dudziñska
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej pi³karski z £ukaszem Tra³k¹
5 czerwca 2014 r. na kompleksie boisk sportowych „Orlik” przy niew¹tpliwie dostarczy³ wielu
Zespole Szkó³ nr 2 w Ropczycach odby³ siê pierwszy turniej pi³kar- wzruszeñ i emocji. Nadmieni³,
¿e podobne zawody warto orski pod patronatem £ukasza Tra³ki.
To przedsiêwziêcie by³o podziêkowaniem dla pi³karza
Lecha Poznañ za w³¹czenie
siê w charytatywn¹ licytacjê,
z której dochód zosta³ przeznaczony dla osób ciê¿ko chorych zwi¹zanych ze œrodowiskiem szko³y. £ukasz Tra³ka
przekaza³ na ten cel koszulkê
i pi³kê klubow¹ z autografami ca³ej dru¿yny.
Turniej pi³karski dla ch³opców (uczniów szko³y podstawowej) zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego: Katarzyna Bujak i Marek Ochmañski. Rozgrywki cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem
i wzbudza³y mnóstwo emocji
wœród uczestników. Wielu
STR. 50
wzruszeñ dostarczy³ tak¿e moment, w którym pan £ukasz
przywita³ siê z zawodnikami
oraz rozdawa³ wszystkim chêtnym autografy. ¯yczy³ im gry
pe³nej sportowych doznañ
i prze¿yæ. Wspomina³, ¿e jako
ch³opiec i uczeñ tej szko³y
marzy³ o karierze pi³karza.
Dziêki ciê¿kiej pracy, wyrzeczeniom i wytrwa³oœci osi¹gn¹³
zamierzony cel.
Zawody by³y bardzo udane.
Cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem. Nasz goœæ przyzna³, ¿e nie spodziewa³ siê, i¿
tylu ch³opców weŸmie w nich
udzia³. By³ wdziêczny za zaproszenie i zorganizowanie turnieju, który jemu samemu
ganizowaæ co roku, gdy¿ s¹
œwietn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu, s³u¿¹ pog³êbianiu
przyjaŸni i rozwijaniu sprawnoœci fizycznej. Warto, aby
swoim zasiêgiem objê³y wszystkie szko³y z gminy Ropczyce.
Na zakoñczenie turnieju
burmistrz Ropczyc Boles³aw
Bujak pogratulowa³ zawodnikom. Wspólnie z £ukaszem
Tra³k¹ wrêczy³ zwyciêzcom
nagrody. Podziêkowa³ goœcio-
wi za promocjê regionu oraz
gotowoϾ niesienia pomocy
naszej szkole. S³owa uznania
na rêce zawodnika Lecha Poznañ z³o¿y³a równie¿ dyrekcja
ZS nr 2 w Ropczycach, Wojciech ¯uchowski i Dorota
Worowska.
Katarzyna Bujak
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Dziewczêca dru¿yna pi³karska
z Gnojnicy odnios³a ogromny
sukces, jako jedyna z naszego
województwa kwalifikuj¹c siê
do fina³u Coca-Cola Cup w Gdyni. O trudnej drodze do fina³u
i Mundialu opowiadaj¹: Emilka
Piêta i Karolina Pos³uszna.
Pi³ka no¿na to nasza ogromna pasja. Gramy w ni¹ od oko³o szeœciu lat. Zaczê³yœmy graæ,
bo chcia³yœmy ciekawie spêdzaæ wolny czas po szkole
i uprawiaæ jak¹œ dyscyplinê
sportu. Przygoda z pi³k¹
no¿n¹ rozpoczê³a siê od zajêæ
SKS-u, na które chodzili tylko starsi koledzy. Nasze umiejêtnoœci doskonali³yœmy i nadal to robimy pod opiek¹
pana Paw³a Jaska, któremu
zawdziêczamy równie¿ dotychczasowe sukcesy. Karolina gra
na pozycji œrodkowego pomocnika, a Emilka na pozycji
ostatniego obroñcy. Od pocz¹tku wspierali nas nasi rodzice, przyjaciele i nasz trener. W zimie trenowa³yœmy
w nowo otwartej sali gimnastycznej w naszej szkole, a gdy warunki pozwala³y-na stadionie.
Nasze motto w turnieju
Coca-Cola Cup 2014 brzmia³o: jedyne miejsce, w którym mo¿esz
wygraæ mecz futbolu, to boisko, jedyne miejsce, gdzie mo¿esz go przegraæ, to twoje serce. Pierwsza runda eliminacyjna odby³a siê na
Orliku w Wielopolu Skrzyñskim, gdzie wygra³yœmy wszystkie mecze. PóŸniej gra³yœmy
w Pustkowie, a nastêpna runda by³a ju¿ fina³em wojewódz-
Dziewczêta z Gnojnicy
w finale Coca-Cola Cup
kim, na który niespodziewanie
dosta³yœmy z niewielkimi trudnoœciami, mimo braku podstawowego bramkarza. Fina³ rozgrywany by³ w Rzeszowie, na stadionie Stali. Jak siê okaza³o,
nasza grupa by³a mocniejsza.
Do fina³u krajowego, który
odby³ siê na pla¿y miejskiej
w Gdyni dosta³yœmy siê po
trudnych zmaganiach. Sama
obecnoœæ tam da³a nam
ogromn¹ satysfakcjê, bo to w³aœnie Gnojnica reprezentowa³a województwo Podkarpackie.
Nie oby³o siê bez przykrych
s³ów, jakie us³ysza³yœmy od innych zawodniczek, na temat
nazwy naszej miejscowoœci. Ale
ostatecznie to my mia³yœmy satysfakcjê, bo jak siê póŸniej okaza³o, nasza dru¿yna zajê³a wy¿sze miejsce, ni¿ reprezentacje szkó³ sportowych, czy zespo³y z wiêkszych miast.
Gdy jecha³yœmy do Gdyni
naszym celem by³o znalezienie
siê w pierwszej dziesi¹tce. Po
trudnych zmaganiach zajê³yœmy œwietne, ósme miejsce.
Dla wielu z nas by³o to pierwsze spotkanie z Morzem Ba³tyckim. To w³aœnie ten 5-dniowypobyt nad morzem by³ wynagrodzeniem za nasz wysi³ek
wk³adany w treningi i mecze.
Ogromn¹ radoœæ sprawi³o
nam spotkanie z Robertem
Lewandowskim i Robertem
Korzeniowskim. Wielkim
i mi³ym zaskoczeniem by³o te¿
us³yszenie na ¿ywo Rafa³a Brzozowskiego, od którego wszystkie dosta³yœmy autografy.
Teraz, w wolnych chwilach
ogl¹damy rozgrywki Mistrzostw Œwiata w Brazylii. Naszym faworytem s¹ Niemcy
i mamy nadziejê, ¿e w³aœnie
ta dru¿yna wygra mundial. Poprzez udzia³ w Coca-Cola Cup
spe³ni³y siê nasze najwiêksze
marzenia.
Wys³ucha³a Karolina Dar³ak
Rywalizacja na piasku
Rywalizacja na piasku
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
W eliminacjach wojewódzkich w siatkówce pla¿owej rozgrywanych 14 czerwca
w Ropczycach wystartowa³o 12 par. Turniej rozgrywany by³ systemem brazylijskim
(nazywanym równie¿ „systemem do
dwóch przegranych”, co oznacza, ¿e dru¿yna odpada dopiero po przegraniu
dwóch meczy). Kolejne cztery miejsca,
premiowane awansem do pó³fina³ów mistrzostw Polski juniorów rozgrywanych
w Miêdzybrodziu Lubelskim zajê³y pary:
1. Marcin Białorudzki / Kamil Waszczuk (Błękitni Ropczyce)
2. Jakub Andreasik / Piotr Pękala (Błękitni Ropczyce)
3. Dominik Depowski / Rafał Matuła (AKS Resovia
Rzeszów)
4. Paweł Stokłosa / Michał Mich (Błękitni Ropczyce)
RCSiR
STR. 51
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Pi³ka no¿na – klasy IV
Na ORLIKU w Witkowicach rozegrany zosta³ turniej pi³ki no¿nej
klas IV. Do rywalizacji przyst¹pi³o szeœæ zespo³ów ze szkó³ podstawowych z gminy Ropczyce, rozpoczynaj¹c rozgrywki w dwóch
grupach.
Grupê pierwsz¹ wygrali
uczniowie z Lubziny, po ograniu rówieœników ze SP nr 6
oraz SP nr 2. Zwyciêstwo gospodarzy zawodów, zespo³u
z Witkowic z dru¿yn¹ z Czekaja zapewni³o jej udzia³ w spotkaniu o trzeci¹ lokatê. W grupie drugiej rywalizacja by³a
bardziej zaciêta (dwa remisy),
a zwyciêstwo ekipy z NiedŸwiady Dolnej ze SP nr 1 w Ropczycach da³o temu teamowi
przepustkê do meczu fina³owego.
Przegranym pozosta³ mecz
o pi¹te miejsce z dru¿yn¹ SP
nr 2, który wygrali bardzo wysoko. Du¿o emocji towarzyszy-
³o spotkaniu o trzecie miejsce. O jedna bramkê lepsi byli
zawodnicy z Witkowic, zostawiaj¹c tym samym najmniejszy
z pucharów u siebie. Finaliœci – Lubzina i NiedŸwiada
Dolna, g³ówny nacisk postawili na grê obronn¹, czekaj¹c na
b³¹d przeciwnika. Zdarzy³ siê
on uczniom z Gnojnicy Dolnej i g³ówne trofeum pojecha³o do Lubziny.
SZS w Ropczycach ufundowa³ tak¿e nagrody rzeczowe
(sprzêt sportowy) dla najlepszych zawodników poszczególnych szkó³, wrêczaj¹c je po zakoñczeniu zawodów.
RCSiR
wyniki – grupa I:
SP nr 6 – Lubzina ........................................ 0:1
Lubzina – SP nr 2 ........................................ 2:0
SP nr 6 – SP nr 2 ....................................... 3:0
wyniki – grupa II:
Niedźwiada Dolna – SP nr 1 ........................ 1:0
Niedźwiada Dolna – Niedźwiada Górna ........ 0:0
SP nr 1 – Niedźwiada Górna ....................... 1:1
mecz o pierwsze miejsce: Lubzina – Niedźwiada Dolna ............... 1:0
mecz o trzecie miejsce: SP nr 6 – Niedźwiada Górna ................. 2:1
mecz o piąte miejsce: SP nr 1 – SP nr 2 .................................... 5:0
Pi³ka no¿na – gimnazja
Ostatnim turniejem z kalendarza szkolnych imprez
sportowych szkó³ gimnazjalnych na rok 2013/2014 by³y
eliminacje gminne w pi³ce
no¿nej. Do zawodów zg³osi³o
siê szeœæ zespo³ów z gimnazjów w: NiedŸwiadzie Dolnej,
Ma³ej, £¹czek Kucharskich,
nr 1, nr 3 i nr 4 w Ropczycach.
Dru¿yny podzielono na
dwie grupy, w których zespo³y
rywalizowa³y systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Pierwsz¹ grupê
w której zagra³y: NiedŸwiada
Górna, Ma³a i £¹czki Kucharskie wygra³a ekipa gimnazjum
z Ma³ej. W drugiej grupie wyst¹pi³y reprezentacje Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3
i Gimnazjum nr 4. Grupê wySTR. 52
grali gimnazjaliœci z „jedynki”.
W meczu fina³owym, który
odby³ siê na boisku w £¹czkach
Kucharskich, zdecydowanie
lepsz¹ dru¿yn¹ by³o Gimnazjum nr 1 w Ropczyc, które
pokona³o zespó³ z Ma³ej 4:0,
awansuj¹c tym samym do zawodów powiatowych.
RCSiR
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej Grand Prix w badmintonie
W dniach 6-7 czerwca 2014 r.
w Ropczycach mia³o miejsce
jedno z wiêkszych wydarzeñ
badmintonowych obecnego roku. Turniej o randze Grand Prix
rozegrano w czterech podstawowych kategoriach m³odzie¿owych: junior, junior m³odszy,
m³odzik i m³odzik m³odszy. Rywalizowali równie¿ ¿acy
w grach pojedynczych.
Do gry zg³osi³o siê 120 zawodników i zawodniczek z ca³ego kraju. Najliczniej obsadzona zosta³a kategoria junior
m³odszy, co zrozumia³e, bior¹c pod uwagê mo¿liwe zdobycze punktowe przed zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami Polski w tej kategorii. W zawodach wspó³finansowanych
przez Województwo Podkarpackie najliczniej zaprezentowali siê zawodnicy podkarpackich klubów.
Zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zostali:
SM U13 Adam Bibik (KSR Wolant
Łódź)
SK UK13 Stanisława Gruszczyńska
(UKS KSBad Kraków)
DM U13 Szymon Stokfisz/Wiktor Trocki (UKS Unia Bieruń)
DK U13 Marcelina Franczuk (MMKS
Gdańsk)/Dominika Luboch
(MKS Stal Nowa Dęba)
MX U13 Jakub Nawrocki (MKS Spartakus Niepołomice)/Stanisława Gruszczyńska (UKS
KSBad Kraków)
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2014 (273-274)
SM U15 Jakub Kufel (UKS Orbitek
Straszęcin)
SK UK15 Hanna Szymańska (STB Energia Lubliniec)
DM U15 Jakub Kufel (UKS Orbitek
Straszęcin)/Rafał Lejko (MKS
Stal Nowa Dęba)
DK U15 Agnieszka Foryta/Hanna
Szymańska (STB Energia Lubliniec)
MX U15 Jakub Kufel UKS Orbitek
Straszęcin/Magdalena Golenia (UKS Sokół Ropczyce)
SM U17 Michał Kikosicki (KSR Wolant
Łódź)
SK UK17 Karolina Władzińska (KKS
Ruch Piotrków Trybunalski)
DM U17 Michał Kikosicki (KSR Wolant
Łódź)/Paweł Śmiłowski (UKS
Hubal Białystok)
DK U17 Agnieszka Szymaszek (UKS
Orbitek Straszęcin)/Katarzyna Słomba (UKSB Volant
Mielec)
MX U17 Robert Mirga (LKS Technik
Głubczyce)/Kornelia Marczak
(UKS Plesbad Pszczyna)
SM U19 Bartosz Piekarz (UKS Orliki
Ropica Polska)
SK UK19 Joanna Stanisz (UKS Sokół
Ropczyce)
DM U19 Wojciech Kurzyński (UKS
Trójka Tarnobrzeg)/Joanna
Stanisz (UKS Sokół Ropczyce)
STR. 53
Romanowi Paratowi
z Gorzejowej pomagał
syn Mateusz
Janusz Świst z Futomy
wraz z ojcem
Władysław Walat z Rzeszowa z prowadzącym Jarmark Czesławem Drągiem
Krzysztof Wojnarowski
i Artur Mądro (Mała)
Bracia: Krzysztof i Dariusz Olesiowie z Będzienicy
Od lewej: Dohos Józef, Pajer Gyula
(obaj z Węgier) oraz Nagy Gyorgy
(Rumunia)
Andrzej Kosakowski
(Dobrociesz)
Bracia: Łukasz i Tomasz
Wnukowscy (Chełm)
Od lewej: Dohos Józef,
Vajda Laszlo (jr) i Hutkai
Henrik (Węgry)
Konkurs wydłużania pręta na zimno
Adam Ziobro i Andrzej
Marć (Łączki Kucharskie)
Zbigniew Bialorucki i Kacper
Bialorucki (Poręby Chechelskie)
Kazimierz Jabłoński
z Niedźwiady
Ryszard Skuza z synem
Zbigniewem (Kielce)
Kazimierz Kudła i Marek Matłok
z Zawady
Jury konkursu kowalskiego. Od lewej: Ryszard Mazur (Wrocław),
Józef Kułak (Zakopane), Vajda Laszlo (Węgry), Halina Sipeki
(tłumaczka), Damian Drąg (Rzeszów) i Marcin Rut (Rzeszów)
Fot. Witold Szczygieł
Ikebana
www.kosydar.pl
Redaguje
Elżbieta
Kosydar
Chcąc poznać i zrozumieć
japońską sztukę układania kwiatów musimy cofnąć się w czasie
i znaleźć się na północy Indii
w dorzeczu rzeki Ganges. Tam
w VI w. n e. powstała nowa religia,
zwana buddyzmem. Religia ta
rozprzestrzeniła się bardzo szybko na wschód i poprzez Chiny
w tym samym wieku dotarła do
Japonii, a wraz z nią zwyczaj składania kwiatów na ołtarzach
bóstw.
Sztukę układania roślin doprowadzono do mistrzostwa i nazwano ikebaną. W języku japońskim ikeru znaczy ożywiać, nadawać cechy ludzkie, bana - to kwiat.
Układ kwiatów, jaki powstawał miał na celu nadanie kwiatom
cech ludzkich i emanował mistycyzmem. Sztuka ta łączyła przeżycie
estetyczne (jakie daje układanie kwiatów) z religią. Prowadzić to
miało do wytworzenia spokoju i wewnętrznej harmonii człowieka.
W VII w. n e powstał w Japonii nurt filozoficzny kado, oznaczający
drogę do wewnętrznego spokoju przez kwiaty. Narodził się w świątyni
w Kioto, którą ufundował książę regent Shotoku, ojciec buddyzmu
japońskiego. Po jego śmierci, w roku 622 przeor opactwa zapoczątkował składanie kwiatów na jego grobie, chcąc docenić zasługi,
jakie książę uczynił za życia. Był to układ kwiatów bardzo skomplikowany i pilnie strzeżono jego zasad. Z pietyzmem wykonywane
kompozycje łączono z modlitwą, wywołując przeżycia estetyczne.
Ikebana stała się wyznacznikiem dobrego stylu i smaku. Już
w książce buddyjskiej, pochodzącej z 735 r. zaprezentowano szkice
i opisy układów kwiatów przeznaczonych do świątyń. Jest to pierwsza
odnaleziona przez Japończyków notatka na temat tej sztuki.
Spadkobiercy przeora buddyjskiego o nazwisku Ikenobo
przekazywali z ojca na syna sekrety i umiejętności tej sztuki. Kwiaty
układali wyłącznie mężczyźni - mnisi buddyjscy. Po pewnym czasie
wykształcił się styl ikebany zwany rikka, wykonywany najczęściej przez
szkołę Ikenobo. W wolnym tłumaczeniu oznaczał kwiaty stawiane lub
mały ogród w obrębie domu. Wszystkie te elementy mają odwzorowywać
krajobraz gór z ukrytymi pagórkami i dolinami, wijącymi się rzekami
i drogami.
Układ rikka jest bardzo skomplikowany, klasyczny i tworzony
obecnie z okazji dużych uroczystości jak ślub, czy Nowy Rok. Preferowany jest przez szkołę Ikenobo, założoną przez spadkobierców
wcześniej wspomnianego mnicha buddyjskiego.
Z czasem sztuka ikebany przeniknęła na dwory książęce i do
domów arystokracji, stając się oznaką dobrego smaku i gustu. Jej rola
była tak ogromna, że ołtarz Buddy z czasem został zastąpiony przez
misterny układ kwiatów. Powstało wiele szkół układania ikebany
i wykształciły się nowe style układania.
W ŚWIECIE
KWIATÓW
GABINET
STOMATOLOGICZNY
dr n. med. Robert Brodowski
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
STOMATOLOGIA OGÓLNA
CHIRURGIA; IMPLANTY;
PROTETYKA; KOSMETOLOGIA
Ikebanę możemy układać w wysokich naczyniach lub płaskich
misach. W niewysokich misach lub talerzach stosuje się kenzan. Jest to
ciężka ołowiana płytka posiadająca miedziane, ostro zakończone
kolce. Łodygi roślin są nabijane pod odpowiednim kątem na te kolce.
Miedź, która dzięki swoim właściwościom chemicznym utrzymuje
czystość wody powoduje, że kwiaty w kompozycji długo zachowują
świeżość. Ikebana występuje najczęściej jako kompozycja jednostronna, a to oznacza, że jest najładniejsza z jednej strony i oglądamy
też jednostronnie. Układa się ją z nieparzystej liczby elementów i jest
to układ asymetryczny. Japończycy uważają, że w naturze nie ma symetrii dlatego nie uwzględniają jej w kompozycjach. Układający
kwiaty wykonuje ikebanę przodem do widzów i każdy ruch ręki jest
przemyślany. Pokazy układania ikebany towarzyszą charakterystycznemu dla Japonii rytuałowi picia herbaty. Ikebanę wówczas układa się
z pietyzmem i najczęściej w myśl sentencji umieszczonej na zwoju
papieru, zwanym kakemono. Sentencję tę wiesza się na ścianie,
a kwiaty układa pod wpływem emocji, jakie wywołuje zawarta w tekście złota myśl.
Zasady ikebany są skomplikowane i przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Warto o nich mówić i czerpać z tej sztuki inspiracje.
W kolejnym artykule opiszę, jak współcześnie wykonać kompozycje
kwiatową stylizowaną ikebaną.
FUH
BRODMED
computers
Ropczyce
ul. Rynek 1
pokój 319
tel. 664-192-400
www.e-brodowski.pl
W sprawie reklam prosimy o kontakt: tel. 17 22 18 228
e-mail: [email protected]
lub na adres redakcji (w stopce)
Komputery
Kasy fiskalne
Akcesoria
Papiery do drukarek i kas fiskalnych
SALON SPRZEDAŻY
ul. 3 Maja 34A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 746
[email protected]
ul. 3 Maja 4, 39-100 Ropczyce
tel. 17 222 85 86
[email protected]
OG£OSZENIA DROBNE
BEZP£ATNIE !

Podobne dokumenty