SOLARIS 13 VACANZA 53 + 2 = 55 OSÓB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komentarze

Transkrypt

SOLARIS 13 VACANZA 53 + 2 = 55 OSÓB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SOLARIS 13 VACANZA 53 + 2 = 55 OSÓB
KIEROWCA
1
5
9
13
17
21
PILOT
2
3
4
7
8
11
12
15
16
19
20
W
EJ
Ś
CI
E
6
10
14
18
22
W C
23
24
27
28
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
53
52
50
49
51
W
EJ
Ś
CI
E
1............................................................
2............................................................
3.............................................................
4.............................................................
5.............................................................
6.............................................................
7.............................................................
8.............................................................
9.............................................................
10...........................................................
11...........................................................
12...........................................................
13...........................................................
14...........................................................
15...........................................................
16...........................................................
17...........................................................
18...........................................................
19...........................................................
20...........................................................
21...........................................................
22...........................................................
23...........................................................
24...........................................................
25...........................................................
26...........................................................
27...........................................................
28...........................................................
29...........................................................
30...........................................................
31...........................................................
32...........................................................
33...........................................................
34...........................................................
35...........................................................
36...........................................................
37...........................................................
38...........................................................
39...........................................................
40...........................................................
41...........................................................
42...........................................................
43...........................................................
44...........................................................
45...........................................................
46...........................................................
47...........................................................
48...........................................................
49...........................................................
50...........................................................
51...........................................................
52...........................................................
53...........................................................
KIEROWCA ..........................................
PILOT....................................................
.

Podobne dokumenty