Harmonogram prac komisji habilitacyjnej - BIOL

Transkrypt

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej - BIOL
Harmonogram prac komisji habilitacyjnej powołanej w celu
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Danuty DRZYMULSKIEJ
wszczętego w dniu 02 listopada 2015 r. w dziedzinie nauk biologicznych, w
dyscyplinie biologia
- 11 styczeń 2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez CK
- do 22 lutego 2016 r. RECENZJE
W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej
recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria
określone w art. 16 i przygotowują recenzje.
- 14 marca 2016 r. godz. 10.00 - wideokonferencja Komisji
Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie
jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy
nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją
postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć
naukowych.
Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć
osób, w tym pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza.
Komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie
planowanej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem jej
przeprowadzenia.