Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych

Transkrypt

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
OjD
/ W lO. %<D. lO(^)
Ó
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Krakowie
3 0 -0 4 8 K raków , ul. J. Lea iO
tel. 12 6 3 3 -6 1 -8 6 . 12 6 3 2 -8 9 -1 6
fax: 12 6 3 2 -91-34
SKO.Oś/4170/175/2013
13 M l 2013
Kraków, dnia 30 sierpnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.
1227ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania
Stowarzyszenia Eko- Lu z siedzibą w Luszowicach oraz Stowarzyszenia Technologii
Ekologicznych Silesia z siedzibą w Opolu od decyzji Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7
grudnia 2011 r., znak: GKiOŚ.7627-23/10 orzekającej o ustaleniu środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej” na działkach nr 453/3, 453/4, 456/7,
456/8, 757/5 obręb Luszowice, Gmina Chrzanów
dnia 30 sierpnia 2013r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Krakowie ostateczna decyzja (SKO.Oś/4170/175/2013 ) uchyliło zaskarżoną decyzję w
całości i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się (do czasu zwrotu
akt organowi I instancji) w siedzibie Kolegium przy ul. Lea 10 w godzinach od 8
/pon. - piątek/, następnie w siedzibie UM Chrzanowa .
Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni:
-siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie,
'"-•Urząd Miasta Chrzanowa,
-BIP
-a/a x 2
- 15
oo