Zajęcia dokształcające z języka angielskiego w chemii nr

Transkrypt

Zajęcia dokształcające z języka angielskiego w chemii nr
Zajęcia dokształcające z języka angielskiego w chemii nr. 5
(opracował - P. Przybylski)
Pierwsza część zajęć ma na celu wprowadzenie słownictwa z zakresu teorii wiązań, elektroujemności i rezonansu,
kwasów i zasad (poruszane zagadnienia i przykłady tekstów zostały podane poniżej).
ATOMS, ELECTRONS AND ORBITALS
IONIC BONDS
COVALENT BONDS
DOUBLE AND TRIPLE BONDS
POLAR COVALENT BONDS AND ELECTRONEGATIVITY
FORMAL CHARGE
ISOMERS AND ISOMERISM
RESONANCE
ACID AND BASES
TABLE OF ELEMENTS /ENGLISH/
Fragmenty tekstów z „Organic Chemistry – a brief course” - Chapter 1: Chemical bonding written by R.C. Atkins,
F. A. Carey
GLOSSARY:
Organic/Inorganic/Physical chemistry – organiczna/ nieorganiczna/fizyczna chemia
New drugs – nowe leki
Molecular structure – struktura molekularna, cząsteczkowa
properties of substance – właściwości substancji
the way of connection – sposób powiązania
chemical bonds – wiązania chemiczne
structural formula – wzór strukturalny
structural pattern – model struktury
1.1. ATOMS, ELECTRONS, AND ORBITALS
bonding principles – zasady tworzenia wiązań chemicznych
atoms- atomy
electrons – elektrony
atomic number – liczba atomowa
protons – protony
nucleus – jądro
positively charged – dodatnio naładowany
negatively charged – ujemnie naładowany
orbitals – orbitale
size – rozmiar
shape – kształt
spherically symmetrical – sferycznie symetryczne
principal quantum number – główna liczba kwantowa
shell – powłoka elektronowa
energy of the orbital – energia orbitalu
hydrogen – wodór
helium – hel
to occupy – zajmować
electron configuration – konfiguracja elektronowa
spin – spin
spin quantum number – spinowa liczba kwantowa
Pauli exclusion principle – zakaz Pauliego
opposite „paired” spins – przeciwnie skierowane spiny
to fill the orbital – wypełnić orbital
lithium – lit
the period (row) of the periodic table – okres układu okresowego
first-row elements – pierwiastki 1 okresu ukł. okresowego
beryllium – beryl
dumbbell-shaped – o kształcie hantli
lobes - baloniki
flattened – spłaszczony
nodal plane – płat węzłowy
mutually perpendicular – wzajemnie prostopadły
magnesium – magnez
Hund’s rule – reguła Hunda
carbon – węgiel
nitrogen – azot
oxygen – tlen
valence electrons – elektrony walencyjne
to be involved in chemical bonding – być zaangażowanym w utworzenie wiązań chemicznych
neon – neon
boron – bor
fluorine – fluor [Table 1.1]
sodium – sód [Table 1.1]
argon – argon
complete octet of electrons – wypełniony oktet elektronowy
unreactive - niereaktywny
1.2. IONIC BONDS
compound – związek chemiczny
attractive force – siły przyciągania
chemical bond – wiązanie chemiczne
ionic bond – wiązanie jonowe
oppositely charged species (ions)– przeciwnie naładowane cząstki (jony)
cations – kationy
anions – aniony
source of the cation/anion – źródło kationów/anionów
to lose electron – utracić electron
tend to gain electrons – skłonność, tendencja aby pozyskać elektrony
to reach the electron configuration – uzyskać konfigurację elektronową
noble gas – gaz szlachetny
chlorine – chlor
potassium - potas
chloride anion – anion chlorkowy
common in inorganic compounds – rozpowszechnione dla związków nieorganicznych
link – łączyć
1.3. COVALENT BONDS
covalent bonds – wiązania kowalencyjne
shared electron pair model – model wiązania z uwspólnioną parą elektronową.
stable closed-shell electron configuration – stabilna konfiguracja elektronowa wypełnionej powłoki.
Lewis structures – struktury, wzory Lewisa
Hydrogen fluoride – fluorowodór
Methane- metan
Carbon tetrafluoride – czterofluorek węgla
satysfied octet rule – spełniona reguła oktetu
quite strong – relatywnie mocne
bond dissociation energy – energia dysocjacji wiązania
1.4. DOUBLE BONDS AND TRIPLE BONDS
double/ triple bonds – wiązania podwójne i potrójne
carbon dioxide – dwutlenek węgla
hydrogen cyjanide – cyjanowodór
multiple bonds – wiązania wielokrotne
ethylene – etylen
acetylene – acetylen
formaldehyde – formaldehyd
tetrafluoroethylene – tetrafluoroetylen
acrylonitrile – akrylonitryl
acrylic fibers – włókna akrylowe
1.5. POLAR COVALENT BONDS AND ELECTRONEGATIVITY
not necessarily shared – niekoniecznie dzielone
greater tendency – większa tendencja
electron distribution – rozkład elektronów
polarized - spolaryzowany
polar covalent bond – wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
the electrons are pulled – elektrony są odciągane
partial negative charge – ładunek cząstkowy ujemny
partial positive charge – ładunek cząstkowy dodatni
separation of charge – rozseparowanie ładunku
dipole – dipol
polarization of electron density – polaryzacja gęstości elektronowej
to draw the electrons – przyciągać elektrony
electronegativity – elektroujemność
electropositive element – pierwiastek elektrododatni
electronegativity scale – skala elektroujemności
methyllithium – metylolit
1.6. FORMAL CHARGE
molecule – cząsteczka
neutral - obojętna
nitric acid – kwas azotowy
Lewis strusture – struktura Lewisa
structural formula – wzór strukturalny
singly/doubly bonded – związany wiązaniem pojedyńczym/podwójnym
formal charges – ładunki formalne
omitted – pominięte
count – liczyć, zliczać
consider – rozważać
share – uwspólniać, dzielić
neutral nitrogen – obojętny atom azotu
valence shell – powłoka walencyjna
unshared pair of electrons – nieuwspólniona para elektronowa
highlight – zaznaczać, podkreślać
1.8. ISOMERS AND ISOMERISM
molecular formula – wzór sumaryczny
isomers – izomery
nitromethane – nitrometan
methyl nitrite – azotyn metylu
to power race cars – do wzmocnienia mocy samochodów wyścigowych
liquid – ciecz
boiling point – temp. wrzenia
gas – gaz
inhale – wdychać
dilation of blood vessels – rozszerzenie naczyń krwionośnych
structural isomers – izomery strukturalne
constitutional isomers – izomery konstytucyjne
phenomenon - zjawisko
development – rozwój
science – nauka
living systems – układy żywe
inorganic chemistry – chemia nieorganiczna
laboratory synthesis – synteza laboratoryjna
water – woda
metals – metale
minerals – minerały
living matter – materia ożywiona
nonliving matter – material nieożywiona
urea –mocznik
solution - roztwór
ammonium cyanate – cyjanian amonu
conversion – przekształcenie
urine – mocz
1.9. RESONANCE
well-defined location – dobrze opisane położenie
ozone – ozon
occur – występować
large quantities – dużych ilościach
upper atmosphere – górna warstwa atmosfery
screen – osłaniać, ekranować
surface – powierzchnia
sun’s ultraviolet rays – promienie słoneczne ultrafioletowe
ozone layer – warstwa ozonowa
destroyed - zniszczony
terminal oxygens – terminalne atomy tlenu
shorter – krótszy
longer – dłuższy
notation of resonance – zapis, notacja rezonansu
hybrid – hybryda
equivalent Lewis structures – równoważne struktury Lewisa
process – process (w sensie reakcja)
interconvert – przekształcić się wzajemnie w siebie
arrangement – rozmieszczenie
delocalised - zdelokalizowany
Fragmenty tekstów z „Inorganic Chemistry” written by Shriver and Atkins 3rd ed.
GLOSSARY:
Acid – kwas
Base- zasada
proton transfer equilibria – równowagi polegające na przeniesieniu protonu
quantitatively – ilościowo
acidity constants – stałe kwasowe
to donate protons – oddawać protony
donor - donor
acceptor - akceptor
hard/soft acid and bases – twarde/miękkie kwasy i zasady
termochemical data – dane termochemiczne
sour – kwaśny, cierpki
soapy – mydlany
proton transfer – przeniesienie protonu
electron pair donor – donor pary elektronowej
electron pair acceptor – akceptor pary elektronowej
to classify – klasyfikować
Bronsted acid – kwas Broensteda
Bronsted base – zasada Broensteda
environment – środowisko, otoczenie
dissolve – rozpuścić
ammonia – amoniak
accept a proton – przyjąć proton
amphiprotic – amfoteryczny
hydronium ion – jon hydroniowy
crystal structure – struktura krystalograficzna
water clusters – klastery cząsteczek wody
mass spectrometry – spektrometria masowa
TABLE OF ELEMENTS
Ta część zajęć ma na celu wprowadzenie podstawowego słownictwa z zakresu chemii fizycznej - szczególnie
definicji podstawowych wielkości z zakresu chemii fizycznej (poruszane zagadnienia i przykłady tekstów zostały
podane poniżej) – część pierwsza.
WORK, HEAT AND ENERGY
ENTHALPY
VERY LOW-TEMPERATURES
Fragmenty tekstów z „Atkins’ Physical Chemistry” 7th ed. written by P. Atkins, J. de Paula
GLOSSARY:
work – praca
heat – ciepło
energy – energia
move – poruszać się, przemieszczać
opposing force – siła działająca w przeciwnym kierunku
weight – waga, masa
surroundings – otoczenie
expansion of a gas – rozprężanie gazu
piston - tłok
chemical reaction – reakcja chemiczna
electric current – prąd elektryczny
capacity – zdolność
isolated system – układ odizolowany
reduced – zmniejszony
difference - różnica
energy transferred as heat – energia przeniesiona na sposób ciepła (jako ciepło)
heater – grzałka, podgrzewacz
immerse – zanurzać
beaker – zlewka
cold water – zimna woda
boundaries – granice
temperature difference – różnice temperatur
diathermic – diatermiczny
adiabatic – adiabatyczny
exothermic process – proces egzotermiczny
release energy – uwolnić energię
combustion reaction – reakcja spalania
endothermic process – proces endotermiczny
vaporization of water – odparowanie wody
GLOSSARY:
volume - objętość
circumstances – okoliczności
constant pressure – stałe ciśnienie
thermodynamic – termodynamiczny
enthalpy – entalpia
state function – funkcja stanu
independent – niezależny
subjected to a constant pressure – pod stałym ciśnieniem
the change in enthalpy – zmiana entalpii
electric heater – elektryczna grzałka
calorimetry – kalorymetria
isobaric calorimeter – kalorymetr izobaryczny
vessel – naczynie
adiabatic flame calorimeter – kalorymetr adiabatyczny płomieniowy
burn – spłonąć
measure – zmierzyć
internal energy change – zmiana energii wewnętrznej
bomb calorimeter – bomba kalorymetryczna
solid – ciało stałe
liquid – ciecz
differential scanning calorimetry (DSC) – Skaningowa kalorymetria różnicowa
reference material – materiał porównawczy
analysis – analiza
GLOSSARY:
The world record of low temperature – światowy record (w uzyskaniu) niskiej temperatury
cooled - schłodzony
Joule-Thompson expansion - rozprężanie Joula-Thompsona
pumping – pompowanie
large diameter pipes – dużej średnicy rurki
reach – osiągnąć
insufficiently volatile – niewystarczająco lotny
fluid – płyn
creep – pełzać
laser cooling – chłodzenie laserem
magnetic field – pole magnetyczne
paramagnetic – paramagnetyczny
oriented – zorientowane
random – przypadkowy
thermodynamic – termodynamiczny
entropy – entropia
complex – kompleks
molecule - cząsteczka
the sample – próbka
magnetization – magnetyzacja
surrounded by – otoczony przez
to adopt lower energy state – przyjmować niższy poziom energii
adiabatic demagnetization – adiabatyczna demagnetyzacja

Podobne dokumenty