Przetarg na tłumaczenie podręczników i innych materiałów

Transkrypt

Przetarg na tłumaczenie podręczników i innych materiałów
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH DZIAŁANIA 8.1. PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Załącznik nr 5
Oświadczenie o braku powiązań udziałowych i/lub osobowych z
Zamawiającym
W związku z przedstawianą ofertą, stanowiącą odpowiedź na zapytanie ofertowe do
projektu nr POKL.08.01.01-24-398/13 z dnia 28.07.2014r., firma
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
/pełna nazwa firmy/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/pełen adres siedziby firmy/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/NIP i REGON firmy/
oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, firmą
EURO-MED Sp. z o.o.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą (dla potrzeb tego zapytania ofertowego zwanego również Oferentem),
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
….……………………….……………
Miejscowość, data
….………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta
„Inwestycja w kadry- kluczem do sukcesu!” nr WND-POKL.08.01.01-24-398/13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1

Podobne dokumenty