zal. nr 12 do zarzadz. nr 41

Transkrypt

zal. nr 12 do zarzadz. nr 41
Zał nr 12 do zarządz. nr 41/2012 Rektora PWSZ w Koninie
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
ARKUSZ
oceny pracy podyplomowej
Studia podyplomowe: ……………………………………….…………………………………………………………………………
Temat pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko słuchacza: ……………………………………………………………………………………………………………..
Nr indeksu: ………………………
Promotor/Recenzent*: …………………………………………………………..
I. Ocena koncepcji pracy (max 30 pkt)
Lp.
Element oceny
1.
Ocena sformułowania celu/celów pracy (max 10 pkt)
2.
Ocena poprawność układu pracy (struktura, podział treści, kolejność rozdziałów,
kompletność tez itp.) (max 10 pkt)
3.
Ocena adekwatności treści pracy do tematu określonego w tytule (max 10 pkt)
Pkt
Suma punktów z pozycji 1-3
II. Ocena wyników badań (max 30 pkt)
Lp.
Element oceny
1.
Ocena trafności doboru metod i technik badawczych (max 10 pkt)
2.
Ocena prawidłowości diagnozy stanu obecnego (10 pkt)
3.
Ocena możliwości wykorzystania wyników badań (max 10 pkt)
Pkt
Suma punktów z pozycji 1-3
III. Ocena źródeł informacji (max 20 pkt)
Lp.
Element oceny
1.
Ocena doboru wykorzystanej literatury (max 5 pkt)
2.
Ocena doboru wykorzystanych źródeł danych empirycznych (max 10 pkt)
3.
Ocena sposobu wykorzystania informacji (5 pkt)
Pkt
Suma punktów z pozycji 1-3
IV. Ocena redakcji pracy (max 20 pkt)
Lp.
Element oceny
1.
Ocena poprawności stylistycznej i gramatycznej tekstu (max 10 pkt)
2.
Ocena redakcji przypisów (max 5 pkt)
3.
Ocena poprawności spisów rzeczy i graficznej prezentacji danych (5 pkt)
Suma punktów z pozycji 1-3
1/2
Pkt
V. Uzasadnienie dokonanych ocen i inne uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. Suma punktów I-IV ……………………
Legenda:
Suma punktów
Ocena
0-50
2,0 (ndst)
51-60
3,0 (dst)
61-70
3,5 (dst plus)
71-80
4,0 (db)
81-90
4,5 (db plus)
91-100
5,0 (bdb)
VII. Ocen końcowa ……………………..
Konin, ……………………………… r.
……………………………….………………
Podpis Promotora/Recenzenta*
* niepotrzebne skreślić
2/2