Twoja Gmina Nr 7/2013 - Urząd Gminy Kornowac

Komentarze

Transkrypt

Twoja Gmina Nr 7/2013 - Urząd Gminy Kornowac
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 7/2013 • ISSN: 2084–3704
I Turniej Sołectw Gminy Kornowac
W NIEDZIELĘ 21 LIPCA NA BOISKU LKS „STRZELEC” RZUCHÓW ODBYŁ SIĘ I TURNIEJ SOŁECTW GMINY KORNOWAC. W TURNIEJU UCZESTNICZYŁO PIĘĆ SOŁECTW: KOBYLA,
KORNOWAC, ŁAŃCE, POGRZEBIEŃ I RZUCHÓW. KAŻDA Z DRUŻYN LICZYŁA 18 ZAWODNIKÓW – 3 MĘŻCZYZN W WIEKU 30+, 3 KOBIETY W WIEKU 30+, 3 DZIECI W WIEKU 10–15,
DRUŻYNĘ DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ LICZĄCĄ 5 ZAWODNIKÓW ORAZ ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH.
Poniżej
przedstawiamy
konkurencje w jakich drużyny brały udział:
1. Bieg narciarski – w konkurencji brało udział 3 zawodników (1 mężczyzna, 1
kobieta, 1 dziecko) z każdej
drużyny.
2. Toczenie słomianych beli
– w konkurencji brało
udział 2 zawodników (kobieta i mężczyzna) z każdej
drużyny.
3. Transport na taczkach – w
konkurencji brało udział
2 zawodników (kobieta i
dziecko) z każdej drużyny.
4. Sztafeta:
I etap – wyścig w workach
(dziecko z każdej drużyny),
II etap – ubijanie piany (mężczyzna z każdej drużyny),
III etap – skoki na skakance
(dziecko z każdej drużyny),
IV etap – wbijanie gwoździ
do pnia (kobieta z każdej
drużyny),
V etap – slalom z piłką (kobieta z każdej drużyny),
VI etap – przyszywanie guzika (mężczyzna z każdej
drużyny).
5. Przeciąganie liny – w konkurencji wzięło udział 6
zawodników (2 mężczyzn,
2 kobiety, 2 dzieci) z każdej
drużyny.
6. Rzut jajkiem do fartuszka – w konkurencji brało
udział 2 zawodników (kobieta i dziecko) z każdej
drużyny.
7. Przecinanie pnia – w konkurencji wzięło udział 2 zawodników (2 mężczyzn) z
każdej drużyny.
8. Rzut piłką lekarską – w
konkurencji brało udział
2 zawodników (kobieta i
mężczyzna) z każdej drużyny.
9. Konkurs wiedzy o gminie
Kornowac, udział brało 3
zawodników z drużyny.
10. Rzut kaloszem (2 dzieci) z
każdej drużyny.
11. Rozgrywki w piłkę nożną.
Po zsumowaniu wszystkich
konkurencji klasy�kacja I
Turnieju Sołectw o Puchar
Wójta Gminy Kornowac
przedstawia się następująco:
I miejsce – Kornowac 80 pkt,
II miejsce – Rzuchów 76 pkt,
III miejsce – Pogrzebień 76
pkt,
IV miejsce – Łańce 70 pkt,
V miejsce – Kobyla 68 pkt.
Zgodnie z regulaminem
zawodów, w przypadku gdy
drużyny zdobyły taką samą
liczbę punktów, została zarządzona dogrywka – tzw.
„Łebska wieś”. Konkurencja
ta polegała na zmierzeniu
obwodów głów 3 przedstawicieli drużyn (mężczyzny,
kobiety i dziecka). W tej
ostatniej konkurencji zespół
z Rzuchowa okazał się lepszy
o 1 cm od Pogrzebienia i zajął
w klasy�kacji generalnej Turnieju 2 miejsce.

W konkursie ubijania piany mogli się wykazać panowie
Bieg narciarski w drużynach 3-osobowych
Konkurs wiedzy o gminie Kornowac
W przecinaniu pnia rywalizowali tylko mężczyźni
W konkurencji rzutów kaloszem brały udział dzieci
CO W NUMERZE
Sprawozdanie z wykonania
budżetu za I półrocze 2013 roku
czytaj strona 2
Gminne dożynki
w Kornowacu
czytaj strona 4
Wakacje
z GOK-iem
czytaj strona 8
2
TWOJA GMINA
NR 7/2013
INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXIII/
169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku i jego struktura, z uwzględnieniem
zmian, które nastąpiły w I półroczu 2013 roku po stronie dochodowo-przychodowej kształtuje się następująco:
Wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
DOCHODY (zł)
12.319.913,00
14.003.241,09
7.274.313,26
51,95
Z tego:
1.bieżące
• własne
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• środki unijne
2.majątkowe
• środki unijne
11.649.136,00
5.425.892,00
5.144.983,00
894.090,00
184.171,00
670.777,00
620.777,00
13.056.325,09
4.631.587,00
6.303.499,00
961.934,34
189.770,00
946.916,00
651.096,00
6.846.870,71
2.483.875,49
3.735.858,00
537.290,84
89.846,38
427.442,55
417.122,88
52,44
53,63
59,27
55,86
47,35
45,14
64,07
1.520.887,00
590.916,75
540.312,20
91,44
19.890,00
19.890,00
19.890,20
100,01
1.300.997,00
50.604,75
0,00
0,00
200.000,00
520.422,00
520.422,00
100,00
13.840.800,00
14.594.157,84
7.814.625,46
PRZYCHODY
Z tego:
• ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków UE
• z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym
• - wolne środki
OGÓŁEM
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta gminy wprowadzono
zmiany zwiększające plan dochodów
o kwotę 1.683.328,09 zł (tj. łącznie po
uwzględnieniu zmniejszeń planu) oraz
zmniejszające plan przychodów o kwotę
929.970,25 zł.
Główne zwiększenia planu dochodów
nastąpiły z poniższych źródeł:
• wzrost subwencji oświatowej w związku z wprowadzeniem w szkołach
podstawowych nauki języka mniejszościowego 1.158.516,00 zł;
• do�nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego modernizacji drogi
transportu rolnego w Rzuchowie
155.820,00 zł;
• środki z Funduszu Pracy na zwrot
pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych 107.067,00 zł;
• dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i na do�nansowanie zadań własnych 67.844,34
zł, w tym na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej
31.841,84 zł, na pomoc �nansową
realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 12.360,00 zł, na do�nansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
12.244,00 zł; na wynagrodzenie dla
asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.801,50 zł;
• dotacja celowa z samorządu województwa na opracowanie projektów
budowy chodników w Pogrzebieniu
(ul. Kornowacka) i w Rzuchowie (ul.
Pszowska) oraz przebudowy skrzyżowań (ul. Stawowa w Kornowacu, ul.
Pamiątki w Pogrzebieniu) 80.000,00
zł;
• dotacja z WFOŚiGW w Katowicach
na usuwanie azbestu z terenu gminy
50.604,75 zł.
Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w
51,95% na kwotę 7.274.313,26 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: subwencja
ogólna 51,36 % oraz podatki i opłaty lokalne 31,44 % sumy zrealizowanych dochodów. Subwencja oświatowa pokrywa
wydatki na oświatę, z pominięciem
kosztów funkcjonowania przedszkoli,
które �nansowane są z dochodów własnych budżetu. Uchwałą Rady Gminy
Kornowac Nr XXII/162/2012 z dnia 28
listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęto stawki
niższe, aniżeli określa rozporządzenie
Ministra Finansów i skutki obniżenia
górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 16.394,27 zł od osób prawnych i 57.481,60 zł od osób �zycznych.
Natomiast skutki udzielonych zwolnień
w podatku od nieruchomości osób
prawnych na mocy §2 cytowanej uchwały wynoszą 113.277,31 zł i 8.043,00 zł od
osób �zycznych. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości osób
�zycznych na kwotę 1.454,00 zł oraz
1.129,00 zł odsetek. Na raty rozłożono
zaległość w podatku od środków transportowych w wysokości 1.514,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w
podatku od środków transportowych na
mocy uchwały Nr XXII/163/2012 z 28
listopada 2012 roku, określającej stawki
na rok 2013, wynoszą 27.260,29 zł od
osób �zycznych i 10.500,14 zł od osób
prawnych.
Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 111.636,30 zł, natomiast
skutki zwolnień na mocy podjętych
uchwał wynoszą 121.320,31 zł.
Na dzień 30.06.2013r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których
organem właściwym do poboru jest wójt
gminy, zamknęło się kwotą 301.825,21
zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób �zycznych wg następujących
tytułów:
• podatek od środków transportowych
113.931,60 zł,
• podatek od nieruchomości 99.777,85
zł,
• podatek rolny 53.465,97 zł.
Zaległości podatkowe są monitowane
na bieżąco i w I półroczu wystawiono
145 upomnień oraz 41 tytuły wykonawcze.
Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą
13.949.662,84 zł, a jego wykonanie kwotą 5.705.260,38 zł, co daje 40,90% planu.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w
wysokości 5.514.405,34 zł, co stanowi
46,83% planu, zaś majątkowe na kwotę
190.855,04 zł – 8,78% wartości zapla-
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37 w.121
e-mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Goło�t
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
nowanej. Wydatki majątkowe stanowią
16% ogółu wydatków budżetowych.
Najpoważniejszą pozycję w planie
wydatków stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 7.215.659,00 zł, co
stanowi 51,73% ogółu wydatków, następnie dział 750 Administracja publiczna 1.712.480,00 zł – 12,28%, dział
852 Pomoc społeczna 1.366.031,50 zł
– 9,80%, dział 600 Transport i łączność
1.160.143,00 zł – 8,32% planu.
Z prac odtworzeniowych (§ 4270)
wykonano we wszystkich sołectwach remonty cząstkowe dróg gminnych utwardzonych na kwotę 51.192,29 zł i dróg
nieutwardzonych na sumę 28.237,00 zł.
W planie wydatków tut. Urzędu, poza
kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie
dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na realizację zadań
zleconych przez gminę, a także koszty
obsługi długu, stąd tak wysoki plan �nansowy jednostki.
Szkoły realizują następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Fundusz Mikroprojektów), na
które wydatkowały:
• „Polsko-czeska podróż w czasie”
18.922,36 zł – ZSP Rzuchów,
• „Przyjaźń nie zna granic” 4.736,80 zł
- ZSP Kobyla.
Powyższe projekty mają na celu poszerzenie wiedzy o historii i kulturze
polsko-czeskiego regionu przygranicznego oraz rozwój integracji wśród
młodzieży szkolnej, dzięki organizacji
wspólnych imprez. Środki unijne na
poziomie 85% poniesionych nakładów
zostaną zrefundowane po zakończeniu
projektów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu realizuje od roku 2012 projekt
systemowy pt. „Aktywna integracja
społeczna i zawodowa na terenie gminy
Kornowac”, na który w I półroczu wydatkował 62.944,97 zł. Głównym celem
realizowanego projektu jest zwiększenie
aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców. Docelowo projekt
skierowany jest do osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad osobą zależną tj. niepełnosprawnym dzieckiem.
W ramach projektu w bieżącym roku
są realizowane zajęcia z animatorem lokalnym, zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, a także z doradcą
zawodowym. U niektórych uczestników
zajęcia z rehabilitantem odbywają się
w miejscu ich zamieszkania. Dla dzieci
są prowadzone zajęcia z logopedą. W
ramach projektu będą organizowane zadania:
• Kobylskie SPA – zajęcia z dogoterapii
oraz rękodzieła,
• Kobylski Skwerek – nasadzenia drzewek przy zajeździe autobusowym w
Kobyli,
Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień
30.06.2013r. kształtuje się następująco:
WYDATKI (w zł)
Z tego:
• bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych na:
• - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
• wydatki zw. z realizacją ich
statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4. wydatki na programy unijne (art.5
ust.1 pkt 2 i 3
5. obsługa długu
• majątkowe
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
z tego na:
• programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2
i 3)
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
ROZCHODY
Z tego:
• spłata otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów
• rozchody z tytułu rozliczeń
zagranicznych
• udzielone pożyczki
OGÓŁEM
Wg uchwały
Plan pozmianach
budżetowej
13.210.605,00
13.949.662,84
Wykonanie
%
5.705.260,38
40,90
11.156.019,00
11.775.661,84
5.514.405,34
46,83
9.229.003,00
9.791.988,84
4.491.608,73
45,87
6.713.749,00
6.740.300,50
3.335.391,49
49,49
2.515.254,00
521.241,00
1.121.329,00
3.051.688,34
535.817,00
1.152.733,00
1.156.217,24
324.010,09
577.356,36
37,89
60,47
50,09
181.446,00
103.000,00
2.054.586,00
192.123,00
103.000,00
2.174,001,00
86.579,13
34.851,03
190.855,04
45,07
33,84
8,78
903.186,00
383.569,00
2.174.001,00
383.569,00
190.855,04
10,80
8,78
0,01
1.151.400,00
0,00
0,00
0,00
630.195,00
644.495,00
554.361,49
86,02
327.505,00
327.505,00
251.672,12
76,85
302.690,00
0,00
302.690,00
14.300,00
302.689,37 100,00
0,00
0,00
13.840.800,00
14.594.157,84
6.259.621,87
Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, których plany
finansowe przedstawiają się następująco:
Nazwa jednostki
Urząd Gminy
Kornowac
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gimnazjum w
Kornowacu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Kobyli (wraz z
centralną kuchnią)
Dochody
Plan
Wydatki
Wykonanie
2.125.398,00
5.100,00
940,00
173.300,00
%
Plan
Wykonanie
%
1.024.763,51 48,22 6.256.539,34 1.839.051,30 29,40
54,81
1,08 1.361.531,50
676.268,54 49,67
517,24 55,03 1.596.230,00
802.321,75 50,27
106.515,40 61,47 2.061.026,00 1.040.967,59 50,51
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Pogrzebieniu
24.600,00
12.952,00 52,65 1.448.900,00
739.615,63 51,05
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Rzuchowie
13.293,00
8.030,70 60,42 1.225.436,00
607.035,57 49,54
• wycieczka do zamku w Toszku oraz
Palmiarni w Gliwicach.
Wśród działań o charakterze środowiskowym odbyła się impreza z okazji
rozpoczęcia wakacji pt. „Powitanie lata”.
Na przełomie kwietnia i maja uczestnicy
projektu spotkali się ze społecznością
lokalną i liderami gminy Kornowac.
Odbyła się również wizyta studyjna w
ośrodku dla osób niepełnosprawnych
w Borowej Wsi. W chwili obecnej prowadzone są kursy zawodowe z podstaw
obsługi komputera oraz kurs bukieciarstwa.
Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości
7.274.313,26 zł, a wydatki w kwocie
5.705.260,38 zł, co daje dodatni wynik �nansowy budżetu na sumę 1.569.052,88
zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.
Zgodnie z uchwałą budżetową plan
przychodów z tytułu wolnych środków
na rachunkach bankowych wynikający
z rozliczeń kredytów i pożyczek zacią-
gniętych w latach ubiegłych przyjęto na
kwotę 520.422,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu przychodów
o 929.970,25 zł, co wynika z:
• zaniechania realizacji zadania pn.:
„Kanalizacja dorzecza górnej Odry
– gminy Krzyżanowice i Kornowac
– etap I” (-) 1.151.400,00 zł;
• zastąpienia �nansowania wkładu własnego inwestycji pn.: „Modernizacja
obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” z przychodów na dochody
własne (-) 149.597,00;
• zwiększenia kwoty wolnych środków
o 320.422,00 zł, zgodnie z bilansem z
wykonania budżetu;
• wprowadzenia pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach na usuwanie azbestu
(+) 50.604,75 zł.
Na zrealizowane rozchody budżetu
w wysokości 554.361,49 zł składają się
spłaty zadłużenia z następujących tytułów:
• pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na
termomodernizację budynku przedszkola w Łańcach 18.090,00 zł;
• kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łańcach 28.243,12 zł;
• kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych i modernizacje obejść
przy domach kultury 41.560,00 zł;
• kredyt z BS na place zabaw 163.779,00
zł;
• spłata pożyczki na wyprzedzające
�nansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w
Kornowacu” realizowanej z PROW-u
302.689,37 zł.
Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat
poszczególnych tytułów.
Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec II kwartału
wyniosło 1.142.635,32 zł. Na dzień
30.06.2013r. nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
Beata Orc
TWOJA GMINA
NR 7/2013
Powiatowe zawody OSP w Kobyli
W
SOBOTĘ 7 WRZEŚNIA ODBYŁY SIĘ VII POWIATOWE
ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOSTEK
OSP W KOBYLI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO
25 DRUŻYN Z TERENU POWIATU RACIBORSKIEGO. PONIŻEJ
PRZEDSTAWIAMY WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.
Grupa A
1. Krzanowice 101 pkt
2. Roszków 103 pkt
3. Racibórz Brzezie 105 pkt
4. Samborowice 109 pkt
5. Kobyla 115 pkt
6. Turze 121 pkt
7. Gamów 130 pkt
8. Górki Śląskie 131 pkt
9. Bojanów 131 pkt
Grupa C
1. Pietraszyn 121 pkt
2. Roszków 124 pkt
3. Ruda 133 pkt
4. Rudnik 138 pkt
5. Maków 146 pkt
MDP Chłopcy
1. Sławików 1028 pkt
2. Lekartów 1113 pkt
3. Turze 1002 pkt
4. Budziska 996 pkt
5. Bojanów 966 pkt
6. Bolesław 957 pkt
7. Racibórz Sudół 952 pkt
MDP Dziewczęta
1. Turze 1114 pkt
2. Pietrowice Wielkie 961 pkt
3. Pietraszyn 954 pkt
4. Brzezie 874 pkt
3
4
TWOJA GMINA
NR 7/2013
GMINNE DOŻYNKI
O
BCHODY GMINNYCH DOŻYNEK
GMINY KORNOWAC ROZPOCZĘŁY
SIĘ 1 WRZEŚNIA POLOWĄ MSZĄ W INTENCJI ROLNIKÓW GMINY NA BOISKU KS
KORNOWAC, KTÓRĄ ODPRAWILI KS. ROBERT WRÓBLEWSKI ORAZ KS. EDWARD
LISOWSKI.
O godz. 14.30 wyruszył korowód dożynkowy składający
się z mobilnych przedstawicieli pięciu sołectw gminy, a
także na: koniach, motocyklach, rowerach i bryczkach.
Nad bezpieczeństwem w
czasie przemarszu korowodu
czuwali strażacy z jednostek
OSP z terenu gminy, patrol
straży miejskiej oraz policja.
Trasa korowodu przebiegała ul. Starowiejską, Kolonia,
Lęgów, Raciborską, Wojska
Polskiego oraz Zacisze na
boisko KS Kornowac. Starostami dożynek byli Renata i
Jan Plackowie, którzy na ręce
wójta – Grzegorza Niestroja
przekazali chleb dożynkowy. W programie artystycznym wystąpiła młodzież z
Gimnazjum w Kornowacu,
zespół „Rzuchowianki”, dzieci i młodzież z Gminnego
Ośrodka Kultury w Kornowacu, „Aniołki Waldiego”.
Atrakcją wieczoru był występ
Joanny Bartel oraz zespołu
„Smokey Band”, po którym
uczestników dożynek do
późnych godzin wieczornych
bawił zespół BOSS.
Dożynki zostały współ�nansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4
Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnicy dożynek bawili się przy dobrej muzyce
Dożynkowy korowód udał się na boisko KS Kornowac
Bogaty program artystyczny zgromadził tłumy mieszkańców
Pojazd pana Pytlika
Wójt gminy – Grzegorz Niestrój ze starostami
dożynek Renatą i Janem Plackami
Z programem artystycznym wystąpił zespół „Rzuchowianki”
Posesja państwa Kampków
Polowa msza w intencji rolników
TWOJA GMINA
NR 7/2013
W KORNOWACU
Pierwsze miejsce w konkursie na najładniej przystrojoną posesję zdobyli IWONA I SZYMON KAMPKA
Pierwsze miejsce w konkursie na najlepiej przystrojony pojazd dożynkowy zdobył JAN PYTLIK
Sponsorami dożynek gminnych
– Kornowac 2013:
• Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
• Bank Spółdzielczy w Rybniku
• BOBO – GASTRONOMIA – Edward Szabera
• Bugdol Jarosław
• CRISTO – Krzysztof Niestrój
• Czekała Aniela
• Dom przyjęć „Anielski Młyn”
• Firma „DANMAR” – Daniel Krzykała
• Firma MEBLE MIX - Dariusz Czogała
• INTER CARS – Piotr Hampel
• Kampka Bernadeta
• Knura Ludwik
• Kwiaciarnia „ORCHIDEA” – Justyna Komolec i Krzysztof
Kozielski
• MADAG – stacja kontroli pojazdów
• Makiet PAPI - MILI
• Materiały budowlane – Andrzej Iksal
• Nowakowska Zo�a
• Pawilon handlowy s.c. Zo�a Drozd i Lidia Burda
• Piekarnia – cukiernia – Ryszard Walecki
• PIMA TRANS – Marzena i Piotr Majtyka
• Pizzeria „CRIS”
• Przedsiębiorstwo BLUMAR
• Przybyła Arkadiusz
• RAMETA Racibórz
• Sklep wielobranżowy – Daniel Lankocz
• Sklep wielobranżowy – Róża Knura
• STS - Michał Jóźwicki
• Śliwa Monika i Jan
• Tomala Piotr
• Transport – Albin Kleszczyński
• Zajazd „Złota Iglica”
• Zakład fryzjerski – Martyna Żurawska
• Zakład Sprzętu i Urządzeń Przeciwpożarowych
– Leszek Korus
• Zakład Wielobranżowy „MELKAD”
5
6
TWOJA GMINA
NR 7/2013
Przygoda z naturą
5 września delegacja SP w
Rzuchowie z dyrektor Wandą
Knurą oraz koordynatorem
projektu Mirosławą Twardzik
odwiedziła partnerską szkołę
w Brance u Opavy. Było to
już kolejne spotkanie związane z pracami nad projektem
„Polsko-Czeska Przygoda z
Nauką” w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej z Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. W trakcie spotkania, które odbywało się
w niezwykle przyjemnej at-
mosferze, zostały podpisane
dokumenty potrzebne do złożenia wniosku projektu. Gospodarze oprowadzili naszą
delegację po szkole, miejscowości, urzędzie gminy oraz
okolicy (malowniczy zamek
w Hradcu nad Morawicą)
oraz zapoznali nas z funkcjonowaniem szkoły. Wymieniono uwagi dotyczące różnic i
podobieństw w organizacji
wewnętrznej obu placówek.
Było to bardzo przyjemne i
owocne spotkanie.
Mirosława Twardzik
Delegacja z Polski obejrzała czeską szkołę
Piknik rodzinny
Na początku wakacji przy
budynku wielofunkcyjnym w
Rzuchowie odbył się piknik
rodziny pt. „Powitanie lata”
organizowany przez ośrodek
pomocy społecznej w Kornowacu w ramach projektu
współ�nansowanego ze środków UE pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Kornowac”,
Projekt skierowany jest do
osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów z terenu gminy Kornowac. Celem pikniku
była integracja społeczności
lokalnej oraz aktywizacja
osób
niepełnosprawnych
poprzez zaangażowanie ich
w organizację w/w pikniku.
Do współpracy przy organizacji pikniku zaproszono
Przed czerwonym zamkiem w Hradcu
Pamiątkowe zdjęcie na zamkowym tarasie
Dyrektorki obu placówek podpisują dokumenty
potrzebne do złożenia wniosku projektu
Podczas spotkania był czas na wymianę doświadczeń
Koło Gospodyń Wiejskich z
Rzuchowa, które przygotowało degustację ciast, oraz
Ochotniczą Straż Pożarną z
Rzuchowa, która zajęła się
technicznym
przygotowaniem imprezy oraz organizacją pokazów strażackich. Do
współpracy zaproszono również policjantów z wydziału
ruchu drogowego KPP w Raciborzu, którzy przygotowali
pogadankę pro�laktyczną dla
dzieci i dorosłych pod hasłem
bezpiecznych wakacji. Na
pikniku zorganizowano wiele
atrakcji dla dzieci w tym występ klaunów, pokaz ognia w
wykonaniu zespołu „Spaleni
Bractwo Ognia” Całość pikniku współ�nansowana była
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, ale
również przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, którzy
przekazali słodycze i napoje
dla dzieci.

Przyjaźń nie zna granic
Spotkanie partnerskich szkół w Opawie
Policjanci z KPP w Raciborzu przywieźli ze sobą Sznupka
Wyślij zdjęcie i wygraj konkurs
Zapraszamy do wzięcia
udziału w organizowanym
przez Stowarzyszenie LYSKOR konkursie fotogra�cznym pt. „Piękno obszaru
LYSKOR”. Przedmiotem konkursu jest ukazanie piękna
i różnorodności otaczającej
nas przyrody, krajobrazu,
folkloru oraz architektury na
obszarach gmin: Lyski i Kornowac poprzez uwiecznienie
ich za pomocą fotogra�i. Motywem przewodnim zdjęć powinny być krajobrazy, przyroda, architektura, zabytki oraz
folklor – pokazujące piękno
wspomnianego obszaru.
Zgłaszane prace powinny
nawiązywać do obszaru LYSKOR. Nie będą oceniane
prace przedstawiające jedynie pojedyncze elementy
np. ptaki, kwiaty itp. Ocenie
podlegać będzie nie tylko poprawność techniczna wykonywanych zdjęć, ale przede
wszystkim kreatywność oraz
wizja artystyczna nadesłanych prac. Czas trwania konkursu: od 22 kwietnia 2013 r.
do 30 listopada 2013 r. (liczy
się data wpływu do siedziby
organizatora). Udział w konkursie jest bezpłatny. Regulamin oraz wymagane załączniki można pobrać ze strony
www.lyskor.pl.

Występy klaunów spodobały się najmłodszym
DOŻYNKI POWIATOWE 2013
31 sierpnia na Zamku w
Raciborzu odbyły się Dożynki Powiatowe. Gmina Kornowac reprezentowana była
przez wójta gminy Grzegorza
Niestroja oraz przewodniczącego Rady Gminy Mirosława
Małka. Koronę dożynkową
przygotowało sołectwo Kornowac.

Reprezentacja gminy Kornowac na raciborskim zamku
W środę 28 sierpnia 2013
r. w restauracji w Opawie
odbyło się ostatnie działanie realizowane w ramach
projektu „Przyjaźń nie zna
granic”. Celem spotkania
było podsumowanie projektu, realizowanego przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli oraz Zakladni Skola a Materska Skola
Opawa-Komarov,
który
rozpoczął się w kwietniu
2012 r. W spotkaniu szkół
partnerskich uczestniczyli
dyrektorzy oraz nauczyciele
oby dwu szkół. Uczestnicy
spotkania zjedli wspólnie
obiad, następnie przy dobrej kawie i ciastku obejrzeli
prezentację ze zdjęciami z
wszystkich działań. A było
co oglądać, bo projekt był
realizowany przez półtora
roku. Znalazły się tam fotogra�e ze wspólniej wy-
cieczki do parku linowego w
Ustroniu, która była pierwszym spotkaniem uczniów i
nauczycieli, były też zdęcia
z Festiwalu Piosenki oraz
warsztatów technicznych i
plastycznych realizowanych
w ramach drugiego działania, nie zabrakło również
migawek ze wspólnego Turnieju Gier i Zabaw – trzeciej
imprezy realizowanej w ramach projektu. Spotkanie w
Opawie było czwartym a zarazem ostatnim działaniem
projektu. I choć realizacja
projektu dobiegła końca,
zawiązana przyjaźń pomiędzy szkołami trwa nadal.
Dlatego też na spotkaniu
zarówno dyrektorzy jak i
nauczyciele rozmawiali na
temat dalszej współpracy,
planując kolejne spotkania i
projekty.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa RP na lata 2007-2013.
PRZEKRACZAMY GRANICE
TWOJA GMINA
NR 7/2013
7
Odblask to nie obciach, a fajny Trend
CO ROKU NA POLSKICH DROGACH GINIE OKOŁO 3,5 TYS.
OSÓB, A SZCZEGÓLNIE NIEPOKOJĄCA JEST LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH Z UDZIAŁEM PIESZYCH, KTÓRZY STANOWIĄ PONAD 30 PROC. OFIAR. WRZESIEŃ POD TYM WZGLĘDEM JEST MIESIĄCEM WYJĄTKOWO TRAGICZNYM. GŁÓWNIE
ZA SPRAWĄ DZIECI, KTÓRE ROZKOJARZONE WAKACYJNYMI
WSPOMNIENIAMI ZAPOMINAJĄ O PODSTAWOWYCH ZASADACH PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH. ALE JAK POKAZUJĄ
STATYSTYKI, TO NIE TYLKO PROBLEM NAJMŁODSZYCH.
Dziecko w kamizelce odblaskowej zostanie
wcześniej zauważone przez kierowcę
Nie jesteśmy krajem bogatym. Niestety, nie wszędzie
mamy chodniki i bezpieczne
przejścia dla pieszych. Nierzadko dzieci w drodze do
szkoły pokonać muszą kilka
niezwykle kłopotliwych przeszkód. Jeśli nie tory kolejowe,
to brak chodnika, a czasem
nawet pobocza.
W Parlamencie Europejskim zajmuję się przede
wszystkim problemami polskiego przemysłu wydobywczego i energetycznego. Działam też w komisji transportu,
gdzie z powodzeniem udaje
nam się forsować niezwykle
istotne dla Polski projekty
infrastrukturalne. To sprawy
niezwykle dla nas istotne. Od
sprawnego transportu rozpoczyna się ścieżka stabilnego
rozwoju. To w połączeniu z
niezależnością energetyczną
zapewnia nam spokojną przyszłość.
Jednak by wszystkie „tryby
w maszynie” działały jak należy, trzeba jeszcze sporo czasu. Nierozwiązane kwestie w
transporcie powodują, iż nasze ulice są zniszczone i zatłoczone, a co najgorsze, bardzo
niebezpieczne. Przede wszystkim dla pieszych, a zwłaszcza
wspomnianych dzieci.
Dlatego z pełnym zaangażowaniem włączyłem się w
akcję „Hej Pierwszaku noś odblaski na plecaku”. Inicjatywa
ta ma na celu dotarcie do jak
największej liczby osób i przekonanie ich do tego, by tak
ubierać w jesienno-zimowe
wieczory swoje małe pociechy,
by były one możliwie szybko
zauważalne przez kierowców
samochodów. Akcja kierowana jest rzecz jasna do wszystkich uczestników ruchu.
Mało kto wie, iż niewielki
odblask przypięty, lub przyszyty do ubrania, czy plecaka
powoduje, iż osoba taka zostaje zauważona przez nadjeżdżającego kierowcę z odległości nawet kilkuset metrów.
Natomiast brak odblasków, a
nawet jasnych kolorów ubrań
powoduje, iż człowiek zostaje
dostrzeżony przez kierowcę dopiero, gdy odległość ta
zmniejszy się do kilkudziesięciu metrów. Co bardzo
smutne, do potrąceń tak „zamaskowanych” ludzi dochodzi nawet na przejściach dla
pieszych.
Zapewne wielu kierowców
ma w pamięci przypadki,
gdy ledwo widoczny pieszy,
czy nieoświetlony rowerzysta
pojawił się nagle przed samochodem. Zapamiętujemy takie
zdarzenia, bo najczęściej od
tragedii dzieli nas wtedy tylko cienka linia. Najgorsze jest
Jak pomóc potrzebującemu
10 września mieszkańcy
Rzuchowa uczyli się zasad
udzielania pierwszej pomocy
pod okiem Anny Adamczyk,
nauczycielki wychowania �zycznego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Rzuchowie.
Szkolenie prowadzili także
strażacy – Tomasz Drzeniek i
Łukasz Prokopczuk. W szkoleniu, którego celem było
pokazanie jak postępować
z osobą poszkodowaną, jak
ułożyć nieprzytomną osobę
Szkolenie przeprowadzili strażacy Tomasz Drzeniek i Łukasz Prokopczuk...
Dzień z żaglami
Z inicjatywy członków
Stowarzyszenia Wspierania
Rozwoju Wsi Kobyla zorganizowano żeglarski wyjazd
edukacyjno-integracyjny nad
Zalew Rybnicki. Rankiem 15
sierpnia grupa uczestników
zajęć wyruszyła na przystań
Klubu Żeglarskiego „KABESTAN”. Po przyjeździe
na miejsce, pod fachowym
okiem prowadzącego zajęcia
Janusza Szlapańskiego, przygotowano niezbędny sprzęt
pływający. Wstępne zajęcia
teoretyczne nie trwały zbyt
długo. Po ich zakończeniu
ustawiła się długa kolejka
chętnych do zaokrętowania
się na jacht „Murena”. W
pięcioosobowych grupach
Janusz Szlapański przeprowadził tym razem już praktyczne szkolenie podczas
w pozycji bezpiecznej oraz
jak wykonać masaż serca i
sztuczne oddychanie wzięło
udział 30 osób.
Projekt �nansowany z
programu „Działaj lokalnie
VIII” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
Jacek Kuźmiński
...oraz nauczycielka Anna Adamczyk
kilku godzinnych rejsów po
rybnickim zalewie. Był też
czas dla chętnych na „rejsy”
rowerkami wodnymi.
Ciekawe konkurencje i zabawy zaproponowane między innymi przez Marka
Niewrzoła cieszyły się dużym
zainteresowaniem. O część
kulinarną zadbała Celina
Pytlik wraz z pozostałymi
paniami uczestniczącymi w
projekcie. W przygotowaniu
poczęstunku już na miejscu
uczestniczyli również pa-
jednak to, że sami, nie bacząc
potem na ryzyko ubieramy
ciemną odzież udając się na
wieczorny spacer. Kolorowe
buty, czy też opaski odbijające
światło zostawiamy w sza�e.
Podobnie z odblaskową kamizelką. Coś, co wywołuje u
nas reakcję z przymrużeniem
oka jest w Europie rzeczą absolutnie normalną. Niech najlepszym przykładem będą dla
nas nasi południowi sąsiedzi.
Tam niczym nadzwyczajnym
jest to, że nawet w pogodny
dzień dziecko jadące na rowerze ma na sobie jaskrawy
plastron. Być może konieczna
jest zmiana przepisów regulujących te kwestie. Cieszę się,
że ostatnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym,
jaką posłowie przegłosowali w
czerwcu, zakłada obowiązek
używania elementów odblaskowych takich jak kamizelki
lub opaski przez wszystkich
pieszych poruszających się po
zmierzchu po drogach poza
terenem zabudowanym. Obowiązek ten będzie dotyczył
wszystkich dróg, także tych
najmniejszych – powiatowych
i gminnych. Niestety nowelizacja wejdzie w życie dopiero
za rok. Dłuższy okres pozwoli
na przeprowadzenie kampanii społecznej, która będzie
miała uświadomić Polaków,
że podczas nocnej wędrówki
na skraju drogi niezbędne będzie noszenie odblasków.
Zmiany są jednak konieczne
i musimy je zacząć już teraz
od siebie. W innym wypadku kolejny rok z rzędu mówić
będziemy o śmiertelnie potrąconych pieszych w ponure
jesienne wieczory. Apogeum
nadejdzie jak zawsze w dzień
Wszystkich Świętych. Pamiętajmy zatem o odblaskach
nie tylko na plecaku dziecka
przed wyjściem do szkoły, ale
także o nas samych w drodze
do pracy czy na spacer. Odblask to nie obciach, a fajny
trend. Bogdan Marcinkiewicz
BOGDAN MARCINKIEWICZ,
Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii oraz Transportu i Turystyki. Jego głównym zakresem prac jest szeroko pojęta
energetyka, w tym sytuacja
górnictwa i gazu łupkowego
oraz transport. Współorganizator Europejskich Dni Węgla w PE. Inicjator Europejskiego Stołu ds. Gazu Łupkowego. Propagator akcji związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drodze. Jest
również szczególnie wyczulony na wszelkie inicjatywy
promujące Śląsk. Więcej informacji www.bogdanmarcinkiewicz.pl
W Rzuchowie wiedzą jak iść po zdrowie
Zajęcia prowadziła Zuzanna Kostrzoń-Krzyżewska
Początkiem sierpnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowie
odbyło się pierwsze spotkanie
w ramach projektu pn. „Pędź po
zdrowie, a gdzie? W Rzuchowie”.
Celem spotkania była nauka poprawnego chodzenia z kijkami. W
spotkaniu brało udział 31 osób, a
zajęcia prowadziła Zuzanna Ko-
strzoń-Krzyżewska – instruktor
nordic walking.
Projekt finansowany z programu
„Działaj lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

W spotkaniu wzięli udział starsi i młodsi mieszkańcy
nowie pod kierunkiem Jana
Krolika, zarządzającego w
tym dniu grilem. Znakomita
pogoda, dobre humory, pyszne przekąski i wodne atrakcje
przypadły do gustu wszystkim 35 uczestnikom „Dnia
z Żaglami”. Stwierdzili, że tę
formę spędzania czasu wolnego będą chcieli powtórzyć.
Wyjazd został zorganizowany przez członków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju
Wsi Kobyla ze środków własnych.
Tekst i zdjęcie: MM
Uczestnicy „Dnia z Żaglami” nad Zalewem Rybnickim
8
TWOJA GMINA
NR 7/2013
Wakacje z GOK-iem
WYCZIEKA DO ZOO I WESOŁEGO
MIASTECZKA W CHORZOWIE
DZIEŃ AMERYKAŃSKI W ŚWIETLICY
W POGRZEBIENIU
KONCERT KASI KOWALSKIEJ
Uczta dla uszu to
skromne określenie dla
koncertu, na jaki mieliśmy okazję się wybrać
wieczorem, 23 lipca do
Raciborskiego Centrum
Kultury. Kasia Kowalska
z zespołem zaprezentowała swoje największe
przeboje w akustycznej
aranżacji. Koncert przyciągnął wielu fanów,
którzy świetnie się bawili i razem z wokalistką
śpiewali jej piosenki.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się różnych ciekawych informacji o
Stanach Zjednoczonych, m.in. historię flagi, poznali stany USA, a także
poznali typowe amerykańskie danie, jakim jest hot-dog. Dzieci w Dniu
Amerykańskim mogły przyozdobić hot-dogi różnymi smakołykami.
Wesołe Miasteczko i Zoo w Chorzowie cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszej gminy. Na wycieczkę wybrało się bowiem 85 osób.
Po dotarciu na miejsce większość osób wybrała się do Wesołego Miasteczka, aby poszaleć na różnych karuzelach, w „piekiełku” czy roller
costerze oraz podziwiać widoki z wielkiego młynu.
Natomiast pozostali uczestnicy wybrali się do chorzowskiego Zoo, aby
poznać i poobserwować tamtejsze zwierzęta. Spotkaliśmy m.in. rozbiegane stada antylop, spokojnego tygrysa czy słonia w kąpieli.
WYJAZD DO PARKU WODNEGO
W TARNOWSKICH GÓRACH
Park Wodny oferuje mnóstwo ciekawych atrakcji, które pozwalają aktywnie spędzić czas wolny. Uczestnicy wyjazdu mogli poczuć się jak nad
morzem – dzięki sztucznie generowanej fali, popływać jak w rzece – w
wirze wodnym, czy poczuć się jak w luksusowym spa – korzystając z
licznych jaccuzi czy solanki. W wycieczce wzięło udział 37 osób.
WYCIECZKA DO DREAM PARKU
W OCHABACH
DZIEŃ FRANCUSKI W ŚWIETLICY
W POGRZEBIENIU
„Dzień Francuski”, to ostatni dzień podczas tych wakacji z serii „podróży
po świecie”, w trakcie którego „odwiedziliśmy” najciekawsze miejsca
Francji, poznaliśmy wiele ciekawostek na temat tego pięknego kraju,
a także nauczyliśmy się przedstawiać po francusku. Poznaliśmy także
flagę Francji oraz skleiliśmy model najpopularniejszego jej symbolu
– Wieży Eiffla. Była również okazja do przygotowania i „wpałaszowania”
własnej bagietki.
Na miejscu spędziliśmy 6 godzin na
zwiedzaniu
parku
miniatur i dinozaurów z przewodnikiem oraz na zabawie na placu zabaw
i w parku linowym.
Zobaczyliśmy także
zapierające dech w
piersiach oceanarium prehistoryczne
i żywe rybki tropikalne. Świetnie bawiliśmy się w kinie 6d.
W wycieczce brały
udział 43 osoby.
ZIELONA NOC W ŚWIETLICY
W POGRZEBIENIU
W nocy z 29 na 30 sierpnia dzieci i młodzież z naszej gminy żegnały wakacje „Zieloną Nocą”, spędzoną w świetlicy w Pogrzebieniu. W trakcie
imprezy dzieci mogły wyszaleć się do woli w trakcie gier i zabaw, zjeść
na kolację pyszną pizzę i oglądać do późna filmy z popcornem w ręce.
DZIEŃ WŁOSKI W POGRZEBIENIU
W Dniu Włoskim dzieci dowiedziały się różnych ciekawostek na temat
Włoch, kultury włoskiej oraz poznały geografię kraju. W celu lepszego
poznania słonecznej Itali zostały wyświetlone zdjęcia z najciekawszymi
miejscami oraz włoskimi zabytkami. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę flagę włoską.
Każdy uczestnik zajęć mógł również wykonać swoją wymarzoną pizzę,
własnoręcznie dekorując ją ulubionymi składnikami.
Dzień Włoski cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kornowac, gdyż na zajęciach zajawiło się aż 35 uczestników.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Na boisku przy szkole w Rzuchowie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK. W zawodach wzięło udział 7 drużyn (50 uczestników) z całej gminy, a zmagały się ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych: podstawówki i gimnazjum.
Laureaci w kategorii Szkoły Podstawowej:
I miejsce – Kobyla, II miejsce – Rzuchów.
Laureaci w kategorii Gimnazjum:
I miejsce – Rzuchów II, II miejsce – Rzuchów I, III miejsce – Pogrzebień,
IV miejsce – Kornowac, V miejsce – Kobyla.
KOŁA ZAINTERESOWAŃ W GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu w roku szkolnym 2013/2014
ogłasza nabór do następujących kół zainteresowań:
• Zajęcia logopedyczne
• Zajęcia teatralne
• Zajęcia taneczne
• Zajęcia gitarowe
• Zajęcia z języka angielskiego
• Zajęcia z języka niemieckiego
• Aerobik
• Zajęcia plastyczne
• Zajęcia z rękodzieła
• Nordic Walking.
Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli – 32 430 12 00
Świetlica w Rzuchowie – 32 430 16 31
Świetlica w Łańcach – 32 430 14 44
Świetlica w Kornowacu – 32 430 12 09
Świetlica w Pogrzebieniu – 32 430 10 12
GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E-MAIL: [email protected] • NIP: 639–19–79–757 • REGON: 276258411

Podobne dokumenty

Twoja Gmina Nr 8/2013

Twoja Gmina Nr 8/2013 • Małgorzata Handzlik – europoseł członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta • Ryszard Zawadzki – poseł na Sejm RP • Grzegorz Niestrój – wójt gminy Kornowac • Wiesława Bochynek – dyrek...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykona- nia budżetu za 2011 rok Mapa tras

Sprawozdanie z wykona- nia budżetu za 2011 rok Mapa tras – Beata Orc wspólnie z przedstawicielami gminy Krzyżanowice sekretarzem – Marcinem Kuczą i skarbnikiem – Danutą Biczysko brali udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Strzeleckie Wodociągi i Ka...

Bardziej szczegółowo