D - Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Kielcach

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Kielcach
Sygn. akt IX Ka 1668/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 lutego 2015 roku
Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: SSO Artur Polut
Sędziowie: SSO Andrzej Ślusarczyk
SSO Krzysztof Sójka (spr.)
Protokolant: st.sekr.sądowy Monika Ćwiek
przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Jerzego Piwko
po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2015 roku
sprawy M. S. (1)
oskarżonego o przestępstwo z art. 286 § 1 kk
na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora
od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2014 roku sygn. akt IX K 349/12
utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację prokuratora za oczywiście bezzasadną; kosztami postępowania
odwoławczego obciąża Skarb Państwa.
Sygn. akt IX Ka 1668)14
UZASADNIENIE
M. S. (1) oskarżony został o to, że w dniu 9 września 2011 roku w K. działając w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wykonania sprzedaży za pośrednictwem portalu
internetowego Allegro obuwia sportowego doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.96
zł na szkodę S. M. , tj. o przestępstwo z art. 286§1kk .
Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2014 r. wydanym w sprawie (...))12 oskarżonego M. S. (1)
uniewinnił od popełnienia zarzucanego mu czynu , na podstawie art. 632pkt.2kpk kosztami procesu obciążył Skarb
Państwa .
Apelację od tego wyroku na niekorzyść oskarżonego wniósł prokurator , który zarzucił rozstrzygnięciu błąd w
ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia , mający wpływ na jego treść przez przyjęcie , że M. S. (1)
nie działał z zamiarem wyłudzenia pieniędzy , podczas, gdy rozpoczęcie działalności pod firmą (...) z siedzibą w K.
„ oraz fakt przekazania danych dotyczących działalności gospodarczej , wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,
numery regon i NIP oraz numer rachunku bankowego osobie nieznanej – o czym świadczy brak znajomości nazwiska
i innych bliższych danych - przemawiają za przyjęciem , że oskarżony działał z chęci zysku i z premedytacją w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej. W konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kielcach.
Sąd Okręgowy zważył co następuje :
Apelację prokuratora należy uznać za oczywiście bezzasadną , co oznacza, że brak jest podstaw do uwzględnienia
zarzutów w niej podniesionych , jak też wniosków końcowych. Sąd Okręgowy nie dopatrzył się również uchybień ,
które należało uwzględnić z urzędu.
Wbrew twierdzeniom zawartym w apelacji , analiza tak akt sprawy , jak też pisemnego uzasadnienia zaskarżonego
wyroku prowadzi do wniosku , że Sąd Rejonowy rozpoznając sprawę niniejszą nie popełnił żadnych błędów
przeprowadzając dowody, na ich podstawie dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych.
Jak słusznie wskazał Sąd I instancji postępowanie dowodowe nie dało podstaw do ustalenia, że oskarżony M. S.
(1) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd S. M. , co zamiaru i możliwości sprzedaży
za pośrednictwem portalu internetowego obuwia i doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem . W tym zakresie Sąd Rejonowy oparł się na przeprowadzonych w sprawie dowodach , w tym przede
wszystkim wyjaśnieniach oskarżonego , historii operacji na jego rachunku bankowym , częściowo na zeznaniach M.
S. (2) oraz dokumentacji nadesłanej przez portal (...) . Z dowodów tych , jak słusznie wskazał to Sąd Rejonowy
wynika, iż choć rzeczywiście konto na portalu (...) o nazwie użytkownika „budmir4” zostało założone na podstawie
dokumentów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez M. S. (1) , na koncie tym oferowane były
do sprzedaży trampki marki „P. A. w rozmiarze 40” , których dwie pary w dniu 16.09.2011 roku nabył S. M. ,
uiszczona przez pokrzywdzonego cena została przekazana na rachunek bankowy firmy oskarżonego , następnie zaś
obuwie nie zostało dostarczone pokrzywdzonemu , to jednak M. S. (1) nie był osobą , która zajmowała się realizacją
przedmiotowej transakcji . Prawidłowo w tym zakresie Sąd Rejonowy ocenił, iż na wiarę zasługują wyjaśnienia
oskarżonego , który konsekwentnie w toku całego postepowania wskazywał okoliczności związane z nawiązaniem
współpracy z M. S. (2) i przekazaniem mu dokumentów dotyczących własnej działalności gospodarczej celem założenia
konta na portalu Allegro . W tych wyjaśnieniach oskarżony wskazywał , iż to M. S. (2) zajmował się sprzedażą
internetową , on umieszczał przedmioty na aukcjach, przyjmował zamówienia , realizował przesyłki . Również
pieniądze z przedmiotowych transakcji internetowych , które wpływały na konto firmy oskarżonego tj. PW (...) ,
M. S. (2) następnie przelewał na konto swojej matki oraz konkubiny . Powyższe okoliczności w całości potwierdził
świadek M. S. (2) , który ponadto wskazał, że oskarżony nie miał dostępu do konta na portalu Allegro , bowiem nie
znał ani jego nazwy, ani też hasła dostępu. Jak słusznie zauważył Sąd I instancji w tym zakresie relacje oskarżonego
oraz świadka pozostają spójne , wzajemnie się uzupełniają . Przy czym także trafny jest pogląd , iż wzmaga pozytywną
ocenę zeznań M. S. (2) fakt, iż przedstawiane przez niego okoliczności , choć niewątpliwie korzystne dla oskarżonego,
to jednak jego samego obarczają odpowiedzialnością za nie zrealizowaną z pokrzywdzonym transakcję . W niniejszej
sprawie nie stwierdzono natomiast okoliczności , które poważałyby wiarygodność zeznań M. S. (2), czy uzasadniałyby
przyjęcie, że zeznaje nieprawdę w celu wsparcia linii obrony oskarżonego. Zauważyć należy, że współpraca pomiędzy
oskarżonym i świadkiem trwała zaledwie kilka miesięcy , zakończyli działalność na skutek występujących wzajemnych
nieporozumień. Powyższe przemawia za wnioskowaniem, iż świadek przedstawiał fakty, które rzeczywiście miały
miejsce , a nie kierują nim inne motywy .
Odnosząc się z kolei do podniesionego w apelacji zarzutu prokuratora zauważyć należy, że brak jest podstaw do
przyjęcia, iż fakt udostępnienia przez oskarżonego M. S. (2) – osobie której praktycznie nie znał , danych dotyczących
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz numeru rachunku bankowego w celu założenia konta na
portalu Allegro , świadczy o jego winie . Rzeczywiście zachowanie M. S. (1) można ocenić jako mało roztropne ,
zwłaszcza , iż nie był nowicjuszem w sferze działalności gospodarczej , jednak z drugiej strony zauważyć należy, iż jego
współpraca z M. S. (2) w zakresie sprzedaży internetowej trwała od 27.07.2011r. , w tym okresie dokonywano wielu
transakcji , o czym świadczyły wpływające na konto bankowe firmy oskarżonego przelewy pieniężne , Sąd I instancji
ustalił także, iż nie toczy się przeciwko oskarżonemu żadne inne postepowanie karne w związku z przedmiotowymi
transakcjami , poza niniejszym . Powyższe świadczy o braku logicznego powiązania pomiędzy faktem udostępnieniem
danych , a faktem nie zrealizowania transakcji z pokrzywdzonym , tym bardziej , iż zebrany w sprawie materiał
dowodowy nie pozwolił na przyjęcie, że M. S. (1) miał jakąkolwiek świadomość, iż transakcja ze S. M. została zawarta .
Tym bardziej więc nie można w niniejszej sprawie wykazać, iż w chwili zawarcia tej umowy oskarżony miał zamiar
wprowadzić pokrzywdzonego w błąd co do woli i możliwości wywiązania się z umowy i doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem, tak jak tego wymaga przepis art. 286§1kk.
Stwierdzić zatem należy, że wbrew wywodom apelacji Sąd Rejonowy dokonał prawidłowej oceny dowodów zgodnie z
przepisem art. 7kpk , zaś ustalenia faktyczne są prawidłowe .
Dlatego też Sąd Okręgowy na podstawie art. 437§1kpk utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. O kosztach sądowych za
II instancję orzeczono na podstawie art. 636§1kpk.
SSO Krzysztof Sójka SSO Artur Polut SSO Andrzej Ślusarczyk

Podobne dokumenty