Załącznik Nr 8 - Doświadczenie zawodowe

Transkrypt

Załącznik Nr 8 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 8
.....................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykonawcy
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza
w Tomaszowie Lubelskim”
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, potwierdzający zrealizowanie co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących
swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej z rur z tworzyw
sztucznych o średnicy minimum 200 mm i długości nie mniejszej jak 100 m każda, metodą
przewiertu sterowanego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania.
Lp.
Lokalizacja
i nazwa
inwestycji,
Wartość
zadania
brutto
[ tys. zł ]
Czas realizacji
Zamawiający
Rozpoczęcie
Dokumentu
potwierdzający
Zakończenie
1
2
3
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały
wykonane należycie
.........................…...
miejscowość i data
..........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty