Regulamin Konkursu karta świateczna

Transkrypt

Regulamin Konkursu karta świateczna
Regulamin Konkursu „PROJEKT KARTKI ŚWIATECZNEJ”
organizowanego przez
Szkołę Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa ORLEN
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs opublikowany na stronie
internetowej Centrum Edukacji oraz profilu FB Szkoły Języków Obcych od dnia 30 listopada 2013r.
oraz na stronie www.centrumedukacji.pl
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Grupa ORLEN z siedzibą w Płocku przy ulicy
Kobylińskiego 25.
3. Wybrane projekty będą przeznaczone do celów:
•
Reprezentacyjnych
•
Korespondencyjnych
•
niekomercyjnych
II.
UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
1.Uczestnikami konkursu są osoby (dzieci i młodzież do 18 roku życia), które do 20 listopada 2013
roku dostarczą projekt kartki bożonarodzeniowej Szkoły Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa
ORLEN zgodny z wymaganiami określonymi w punkcie III
2.Konkurs ma charakter otwarty
3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych
rodzin.
III.
WYMAGANIA, jakie powinien spełniać projekt
1.Należy zaprojektować OKŁADKĘ kartki (format A5) w formie graficznej lub dowolnej tj. z użyciem
kredek, farby oraz innych materiałów
2.Projekt kartki należy przesłać w formie graficznej (PDF) na adres email: [email protected]
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu SJO.
3..Do projektu należy dołączyć kopertę, oznaczoną hasłem „Konkurs na kartkę” W kopercie należy
umieścić:
- imię i nazwisko autora
- adres do korespondencji, telefon, e-mail
4..Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.
IV.
OCENA PRAC
1. Spośród uczestników konkursu organizowanego przez Szkołę Języków Obcych zostaną
wybrane 3 osoby, których projekty będą najciekawsze tj. zgodne z następującymi
kryteriami”: pomysł, oryginalność, reprezentatywność.
2. Nagrodą w konkursie są zestawy gadżetów firmowych oraz multimedialny kurs języka
angielskiego.
3. W skład Komisji Konkursowej, czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu i
decydującej o wyborze zwycięzców, wchodzą:
Joanna Lisiewska- Kierownik Szkoły Języków Obcych
Ewelina Frankie - Metodyk Szkoły Języków Obcych
Ewelina Chlewińska – Specjalista ds. administracyjnych
Joanna Tomczak- Specjalista ds. administracyjnych
4. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień wśród nadesłanych projektów.
IV.
OGLOSZENIA WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2013 roku
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.centrumedukacji.pl oraz
na profilu FB SJO.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska
zwycięzców oraz publikacji wszystkich zgłoszonych projektów
V.
PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że
projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich.
2. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,
przy współpracy z autorem , z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
VI.
POSTANJOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru prac skierowanych do realizacji.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania
nagród.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
6. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela sekretariat SJO:
24 365 86 19