Warunkowy wybór projektów Uchwałą nr 2204/17 z dnia 19 stycznia

Transkrypt

Warunkowy wybór projektów Uchwałą nr 2204/17 z dnia 19 stycznia
Warunkowy wybór projektów
Uchwałą nr
2204/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego, dokonał warunkowego wyboru
projektów do dofinansowania po I etapie konkursu w ramach
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26044/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne 7.3
„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (konkurs dla projektów
realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych dedykowany
dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym
dostępie do usług publicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 11 273 071,93 zł,
natomiast całkowita wartość projektów wynosi 14 190 874,76 zł.

Podobne dokumenty