Elementy sterowania użytkownika

Transkrypt

Elementy sterowania użytkownika
Spis treści
Uwagi na temat użytkowania.......................................................................................... 2
Informacje na temat bezpieczeństwa..........................................................................................2
Ograniczenia emisyjne klasy B.....................................................................................................................................................2
Ważne informacje nt. bezpieczeństwa.........................................................................................................................................2
Ostrzeżenia.....................................................................................................................................4
Ostrzeżenia dot. zabezpieczenia wzroku...................................................................................6
Właściwości produktu..................................................................................................................7
Wstęp................................................................................................................................... 7
Zgodność z komputerami Macintosh i PC.................................................................................8
Wygląd projektora.........................................................................................................................9
Urządzenie podstawowe...............................................................................................................................................................9
Panel sterowania...........................................................................................................................................................................10
Panel sterowania...........................................................................................................................................................................11
Pilot zdalnego sterowania...........................................................................................................................................................12
Instalacja............................................................................................................................ 13
Podłączanie projektora................................................................................................................13
Podłączanie do komputera / Notebooka..................................................................................................................................13
Podłączenie do źródeł video.......................................................................................................................................................14
Instalacja i wyjmowanie obiektywu opcjonalnego.................................................................15
Zdejmowanie obiektywu z projektora.......................................................................................................................................15
Instalacja nowego obiektywu......................................................................................................................................................16
Włączanie i wyłączanie projektora............................................................................................17
Włączanie projektora....................................................................................................................................................................17
Wyłączanie projektora.................................................................................................................................................................19
Wskaźniki ostrzeżeń....................................................................................................................................................................19
Regulacja wyświetlanego obrazu..............................................................................................20
Regulacja wysokości projektora.................................................................................................................................................20
Regulacja pozycji projektowanego obrazu poprzez PureShift.............................................20
Regulacja pozycji pionowej obrazu............................................................................................................................................21
Regulacja pozycji poziomej obrazu............................................................................................................................................22
Diagram zakresu PureShift.........................................................................................................................................................22
Regulacja Powiększenia / Ostrości............................................................................................................................................23
Regulacja wielkości wyświetlanego obra (Seria zmiennoogniskowa)......................................................................................
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu (XGA)...............................................................................................................24
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu (WXGA)...........................................................................................................25
Elementy sterowania użytkownika............................................................................... 26
Panel sterowania..........................................................................................................................26
Pilot zdalnego sterowania..........................................................................................................27
Menu OSD.....................................................................................................................................29
Korzystanie z OSD........................................................................................................................................................................29
Menu drzewo................................................................................................................................................................................30
Obraz.............................................................................................................................................31
Display...........................................................................................................................................37
Ustawienia....................................................................................................................................39
Options..........................................................................................................................................50
LAN_RJ45......................................................................................................................................55
Załącznik........................................................................................................................... 58
Menu ekranowe Rozwiązywanie problemów/Pomoc..........................................................58
Problemy z obrazem.....................................................................................................................................................................58
Przerwy w pracy projektora........................................................................................................................................................63
HDMI Pytania i Odpowiedzi......................................................................................................................................................64
Komunikaty diody LED..............................................................................................................................................................65
Komunikaty kodów błędów LED..............................................................................................................................................66
Problemy związane z pilotem zdalnego sterowania...............................................................................................................67
Problemy z dźwiękiem................................................................................................................................................................68
Wymiana lampy............................................................................................................................................................................69
Czyszczenie projektora...............................................................................................................71
Czyszczenie obiektywu...............................................................................................................71
Czyszczenie obudowy.................................................................................................................................................................71
Tryby zgodności............................................................................................................................................................................72
Komendy RS232...........................................................................................................................74
Lista funkcji protokołu RS232....................................................................................................75
Instalacja przy montażu sufitowym..........................................................................................82
Ogólnoświatowe biura Optoma................................................................................................83
Regulacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa.......................................................................85
Warunki działania.......................................................................................................................86
Uwagi na temat użytkowania
Informacje na temat bezpieczeństwa
Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym .
ostrzega użytkownika o obecności w obrębie obudowy urządzenia
nieizolowanego “niebezpiecznego .
napięcia”, o takiej wartości, że może .
spowodować ono porażenie prądem elektrycznym.
Wykrzyknik w trójkącie równobocznym zwraca uwagę użytkownika
na ważne instrykcje dot. pracy projektora i jego konserwacji (serwisu),
zawarte w załączonej do urządzenia literaturze.
OSTRZEŻENIE: NIE WYSTAWIAJ PROJEKTORA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB
WILGOCI. MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR LUB PORAŻENIE PRĄDEM. UWAGA!
WYSOKIE NAPIĘCIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE OTWIERAJ OBUDOWY. .
SERWIS ZLEĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Ograniczenia emisyjne klasy B
Niniejsze cyfrowe urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjskimi
przepisami ICER.
Ważne informacje nt. bezpieczeństwa
Polski
1.Przed użyciem projektora –przeczytaj niniejsze instrukcje.
2.Zachowaj niniejsze instrukcje –na przyszłość.
3.Kieruj się wszystkimi wskazówkami.
4.Dokonuj instalacji zgodnie z zaleceniami producenta:
A. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Chcąc zapewnić
dobrą pracę projektora i ochronić go przed przegrzaniem, nie
ustawiaj urządzenia w pozycji i miejscu, w .
którym mogłaby zostać zakłócona właściwa wentylacja. Na
przykład, nie umieszczaj projektora na łóżku, sofie,dywanie
lub podobnej powierzchni, na której zostałyby zablokowane
otwory wentylacyjne. Nie umieszczaj go w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał czy szafka, gdyż może to utrudnić
przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
B. Nie używaj projektora w pobliżu wody czy w miejscu
wilgotnym. Nie wystawiaj projektora na działanie deszczu
lub wilgoci. Może to spowodować pożar lub porażenie
prądem.
C. Nie ustawiaj projektora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, grzejniki, kuchenki i inne urządzenia (łącznie ze
wzmacniaczami), które generują ciepło.
5.Czyść wyłącznie suchą ściereczką.
6.Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów wskazanych przez
producenta.
7.Serwis zleć wykwalifikowanemu personelowi. Projektor powinien
zostać oddany do serwisu, jeśli został w jakikolwiek sposób
uszkodzony, np.:
r Kabel zasilania lub wtyczka są zniszczone.
r Na urządzenie został wylany płyn lub upuszczony przedmiot.
r Projektor został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci,
nie działa prawidłowo lub został upuszczony.
Uwagi na temat użytkowania
Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Otwarcie lub .
zdjęcie pokrywy może spowodować porażenie prądem lub .
narazić cię na inne niebezpieczeństwo. Skontaktuj się z biurem
Optomy, by dowiedzieć się, gdzie w twojej okolicy znajduje się
autoryzowany serwis.
8.Nie dopuść, by jakiekolwiek przedmioty lub płyny dostały się
do wnętrza projektora. Mogą one zetknąć się z elementami pod
napięciem lub spowodować spięcie, a w rezultacie pożar lub
porażenie prądem.
9.Na obudowie projektora znajdują się znaki ostrzegające.
10.Projektor może być regulowany lub naprawiany wyłącznie przez.
wykwalifikowany personel punktu serwisowego.
Polski
Uwagi na temat użytkowania
Ostrzeżenia
Należy kierować się wszystkimi ostrzeżeniami,
uwagami i wskazówkami dotyczącymi
konserwacji, zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi.
▀■Ostrzeżenie - Nie zaglądaj w obiektyw, gdy lampa jest
włączona. Jaskrawe światło może uszkodzić
wzrok.
▀■Ostrzeżenie - Nie wystawiaj projektora na działanie deszczu
lub wilgoci. Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem.
▀■Ostrzeżenie - Nie otwieraj i nie demontuj projektora. Grozi to
porażeniem prądem.
Uwaga:
v Po
przepaleniu
się lampy, .
projektor nie
włączy się,
dopóki moduł
lampy .
nie zostanie
wymieniony.
Wymieniając
lampę,
kieruj się
wskazówkami
podanymi
w rozdziale
"Wymiana
lampy" na str.
69.
▀■Ostrzeżenie - Przed wymianą lampy zostaw projektor do
ostygnięcia, a następnie dokonaj wymiany zgodnie
ze wszystkimi wskazówkami. Patrz str. 69.
▀■Ostrzeżenie - Projektor sam kontroluje cykl żywotności lampy. Po
wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem, lampę
należy wymienić.
▀■Ostrzeżenie - Po wymianie modułu lampy użyj funkcji “Kasuj
licznik lampy” w OSD “OPTIONS / Ustawienia
lampy lampy” (patrz str.53)
▀■Ostrzeżenie - Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem
zasilania sprawdź, czy proces chłodzenia projektora
został ukończony. Odczekaj 90 s na ochłodzenie
projektora.
▀■Ostrzeżenie - Nie wkładaj osłony obiektywu podczas pracy
projektora.
▀■Ostrzeżenie - Gdy zbliża się koniec żywotności lampy, na
ekranie pojawia się napis “Lampa przepracowała
sugerowaną ilość godzin”. W celu szybkiej
wymiany lampy skontaktuj się ze sprzedawcą lub
punktem serwisowym.
▀■Ostrzeżenie - Nie patrz prosto w promień lasera pilota zdalnego
sterowania, ani też nie kieruj tego promienia w czyjeś
oczy. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w laser
klasy II, emitujący promieniowanie.
Polski
Uwagi na temat użytkowania
Należy:
vPrzed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
v Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej szmatki zwilżonej
łagodnym detergentem.
v Jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas, odłącz go
od prądu.
Nie wolno:
v Zakrywać szczelin i otworów wentylacyjnych projektora.
v Czyścić urządzenia przy użyciu ściernych środków czyszczących,
wosku lub rozpuszczalników.
v Używać urządzenia w następujących warunkach:
-Jest wyjątkowo gorąco, zimno lub wilgotno. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosić 5-40 °C, a względna
wilgotność - 10-85% (maks.), bez skraplania.
-W miejscach nadmiernie zakurzonych i zapylonych.
-W pobliżu urządzeń generujących mocne pole
magnetyczne.
-W miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Polski
Uwagi na temat użytkowania
Ostrzeżenia dot. zabezpieczenia
wzroku
▀■ Należy unikać bezpośredniego patrzenia w wiązkę światła
projektora.
▀■ Należy maksymalnie ograniczyć stawanie przodem do wiązki.
O ile to możliwe, należy stawać tyłem do wiązki.
▀■ Prezenter powinien używać tradycyjnego lub laserowego
wskaźnika, by nie stawać na drodze wiązki światła z
projektora.
▀■ Należy upewnić się, że projektor znajduje się poza linią
wzroku osób oglądających projekcję; zabezpiecza to przed
patrzeniem widzów na lampę projektora, gdy prezenter zwróci
się do uczestników prezentacji. Najlepszym sposobem jest
przymocowanie projektora do sufitu, a nie stawianie go na
podłodze, czy stole.
▀■ Jeśli projektor ustawiony jest w klasie szkolnej, należy
dopilnować, by uczniowie, podczas pokazywania czegoś na
ekranie, nie spoglądali na wiązkę światła.
▀■ Aby zminimalizować pobór energii elektrycznej, należy, w celu
zmniejszenia poziomu światła otoczenia, stosować zasłony w
pomieszczeniach projekcji.
Polski
Wstęp
Właściwości produktu
Niniejszy produkt to projektor XGA single chip 0,7" DLP® o rozdzielczości WXGA 0,65". Wśród wyróżniających go właściwości
można wymienić:
u Technologia Texas Instruments Single chip DLP®
u Zgodność z komputerami:
Apple Macintosh, iMac i VESA Standards: .
UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, WUXGA, XGA, SVGA, VGA
u Zgodność ze standardami wideo:
■ NTSC, NTSC4.43
■ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
■ Kompatybilny z SDTV i EDTV
■ Zgodność HDTV (720p, 1080i, 1080p)
u Automatyczne wyszukiwanie źródła z
definiowaniem ustawień przez użytkownika
u W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania na
podczerwień, z laserowym wskaźnikiem i kontrolą
myszy
u Przyjazne dla użytkownika wielojęzyczne napisy
OSD
u Zaawansowana cyfrowa korekcja zniekształcenia
trapezowego i wysokiej jakości, pełnoekranowe
przeskalowywanie obrazu
u Przyjazny dla użytkownika pilot zdalnego
sterowania
u Dwa wbudowane głośniki ze wzmacniaczem o mocy
3 Wat
u Zgodność z komputerami Macintosh i PC
u Kompatybilny z HDMI 1.3
uSzybka pomoc ekranowa
uWyposażenie w funkcję ukrytych napisów
Polski
Wstęp
Zgodność z komputerami Macintosh i PC
Projektor sprzedawany jest w komplecie z poniższymi
elementami. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne.
Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów, należy bezzwłocznie
skontaktować się ze sprzedawcą.
Display
Pg
Volume
Pg
、、
、、
Enter/Help
Menu
Format
1
Brightness
HDMI
2
DVI
Uwaga:
v Ze względu na
różnicę .
zastosowań w
poszczególnych
krajach, do
niektórych
regionów
mogą zostać
dostarczone
inne .
akcesoria.
Polski
Component
3
BNC
Source
4
VGA-1
5
6
7
Video
S-Video
VGA-2
8
9
0
Projektor z nasadką obiektywu.
Seria z powiększeniem/Seria ze stałym
powiększeniem
Pilot zdalnego
sterowania .
Opcje obiektywu
Kabel kompozy(Standardowy obiektyw/
towy 1,8m .
Obiektyw długiej odległości rzutu/ Obiektyw (Nie jest dostępny w
krótkiej odległości rzutu) wersji europejskiej)
Przewód zasilający
1,8m
Kabel VGA 1,8m
Dokumentacja:
þ Instrukcja obsługi
þ Karta gwarancyjna
þ Skrócona instrukcja
obsługi
þ Karta gwarancyjna
Kabel USB .
(A do B) 1,8m .
(opcjonalny)
(z 2 bateriami AA)
Adapter SCART do
RGB & S-Video .
(opcjonalnie)
Wstęp
Wygląd projektora
Urządzenie podstawowe
3
2
4
5
1
11
Uwaga:
v Ze względu
na różne
zastosowania
dla każdego
modelu.
Funkcja
zależna od
zakupionego
modelu.
10 9
8
7
6
12 13
14
15
19
18
17 16
1. Przedni odbiornik podczerwieni 10. Ostrość
2. Górna pokrywa
11. Pokrywa obiektywu
3. Przycisk zwalniania obiektywu
12. Przycisk zasilania
4. Obiektyw pionowy i poziomy
13. Wskaźniki LED
Regulacja przesunięcia obiektywu
5. Panel sterowania
6. Pokrywa obiektywu
7. Stopka do regulacji nachylenia
8. Zoom
9. Obiektyw
14. Połączenia wejścia/wyjścia
odbiornik podczerwie15. Tylni
ni
16. Przycisk zasilania
17. Gniazdo zasilania
blokada łańcu18. Bezpieczna
chowa
19. Gniazdo typu Kensington™
Polski
Wstęp
Panel sterowania
1
2
3
6
5
4
1. Źródło / ◄
2. Keystone (Trapez) +/ ▲
3. Re-Sync (Resynchronizacja) / ►
4. Menu
Enter / Pomoc .
5. (Informacje na temat funkcji Pomoc można znaleść
na stronie 58 Dodatków.)
6. Keystone (Trapez) +/ ▼
Polski
10
Wstęp
Panel sterowania
2 3
1
4 5
6
7
8
9 10
26
25
24
23
11
22
12
13
21
14
20 19 18 17 16
15
Uwaga:
v Ze względu
na różne
zastosowania
dla każdego
modelu.
Funkcja
zależna od
zakupionego
modelu.
1.
Dioda LED temperatury
14.
Złącze 12V OUT A/B
2.
Dioda LED lampy
15.
Złącza wejścia Audio L/R RCA
3.
Złącze DVI-D
16.
Złącza wejścia Audio L/R RCA
4.
Złącze VGA 2/ YPbPr
17.
Złącze Video
5.
Złącze HDMI
18.
Złącze S-Video
6.
Złącze USB
19.
Złącza YPbPr
7.
Złącze RJ-45
20.
Złącza BNC
8.
Złącze wejścia Audio
21.
Gniazdo zasilania
9.
VGA OUT
22.
Przycisk zasilania
wyjścia audio 3,5 23.
10. Gniazdo
mm
odbiornik podczer- 24.
11. Tylni
wieni
12. Złącze wejścia Audio
25.
Złącze wejścia Audio
13. Złącze RS-232
Dioda LED zasilania
26.
Złącze VGA 1/ YPbPr
Przycisk zasilania
11
Polski
Wstęp
Pilot zdalnego sterowania
1.
Uwaga:
vZe względu na
różnicę .
zastosowań w
poszczególnych
krajach, do
niektórych
regionów
mogą zostać
dostarczone
inne akcesoria.
AV Mute (Wyciszenie AV)
1
2.
Zasilanie On/Off (Wł/Wył)
2
3.
4.
5.
Re-Sync (Resynchronizacja)
Freeze (Stopklatka)
Keystone (Trapez)
6.
7.
Strona w górę
Volume +/- (Regulacja głośności +/-)
Strona w dół
Sterowanie Komputer/
Mysz
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Enter/Pomoc
Cztery kierunkowe przyciski wyboru
Format/1 (Przycisk numeryczny do wprowadzenia
hasła)
Źródło/4
Component/3
VGA-1/7
VGA-2/0
S-Video/9
BNC/6
Video/8
DVI/5
HDMI/2
Jasność
Menu
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Zoom Out (Zmniejszenie)
Zoom In (Powiększenie)
Wyświetl
Wskaźnik laserowy
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Polski
12
3
29
28
4
Display
27
5
Pg
6
Volume
26
Pg
7
8
9
25
、、
、、
24
Enter/Help
Menu
23
22
21
20
Format
1
Brightness
HDMI
Component
2
3
4
DVI
BNC
VGA-1
5
6
7
Video
S-Video
VGA-2
8
9
0
19
10
11
12
13
14
Source
18
15
16
17
Instalacja
Podłączanie projektora
Podłączanie do komputera / Notebooka
2
3
4
5
6 7
8
9
10
1
13
12
Uwaga:
11
14
v Ze względu na .
różnicę
zastosowań w .
poszczególnych .
krajach, do
niektórych
1.
regionów
mogą zostać
2.
dostarczone inne
3.
akcesoria.
4.
Przewód zasilający
Kabel VGA2
Kabel VGA1
Kabel wejścia audio
5.
Kabel DVI-D (opcjonalny)
6.
Kabel HDMI (opcjonalny)
7.
Kabel USB
8.
Kabel VGA-out (dostępny dla pętli sygnału VGA1 VGA)
9.
Wyjście audio (opcjonalne RCA do gniazda kabla 3,5 mm)
10. Kabel RS-232 (opcjonalny)
11. Kabel wejścia audio
12. Kabel video
13. Kabel S-Video
14. Kabel BNC
13
Polski
Instalacja
Podłączenie do źródeł video
4
2
3
4
5
6
Uwaga:
v Ze względu
na różnicę
zastosowań w .
poszczególnych .
krajach, do
niektórych
regionów
mogą zostać
dostarczone
inne akcesoria.
1
12
9
10
9
8
7
4
2
11
1. Przewód zasilający
2. Kabel component (opcjonalny)
3. Kabel DVI-D (opcjonalny)
4. Kabel HDMI (opcjonalny)
5. Kabel BNC (opcjonalny)
6. Kabel wejścia audio
7. Kabel wejścia audio
8. Kabel video (opcjonalny)
9. Kabel S-Video (opcjonalny)
10. Kabel VGA
11. SCART do adaptera RGB i S-Video (opcjonalne)
12. RGB do adaptera component (opcjonalne)
Polski
14
Instalacja
Instalacja i wyjmowanie obiektywu opcjonalnego
Ostrzeżenie
• Nie należy wstrząsać projektorem i obiektywem ani poddawać ich
nadmiernemu naciskowi, zawierają one bowiem części precyzyjne.
• Przed zdjęciem lub założeniem obiektywu należy upewnić się,
że projektor jest wyłączony, poczekać na zatrzymanie działania
wentylatorów chłodzących oraz wyłączyć główny przełącznik zasilania.
• Podczas zdejmowania lub zakładania obiektywu nie należy dotykać
jego powierzchnii.
• Powierzchnię obiektywu należy chronić przed odciskami palców,
kurzem lub natłuszczeniem. Należy także uważać, by jej nie zarysować.
• Aby zapobiec zarysowaniom obiektywu należy używać go na powierzchniach poziomych, zabezpieczonych dodatkowo miękką
szmatką.
• Po usunięciu obiektywu i umieszczeniu go w bezbiecznym
miejscu na projektor należy nałożyć pokrywę obiektywu, aby zabezpieczyć go przed kurzem i zabrudzeniem.
Zdejmowanie obiektywu z projektora
1. Naciśnij i .
zwolnij pokrywę
górną, tak by się otworzyła.
2. Wciśnij przycisk
ZWOLNIENIE
OBIEKTYWU do pozycji odblokowanej.
3. Chwyć obiektyw.
4. Obracaj obiektyw .
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara..
Obiektyw zostanie
zwolniony.
15
Polski
Instalacja
5. Powoli wyjmij obiektyw.
Instalacja nowego obiektywu
v Styk IRIS
(PRZYSŁONA)
powinien być
skierowany jak
na ilustracji.
1. Dopasuj nacięcia i
ustaw prawidłowo styki elektryczne, zgodnie
z ilustracją.
Styk
IRIS
2. Obracaj obiektyw .
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aż
do momentu, kiedy poczujesz, że znalazł się w
odpowiednim miejscu
(odgłos kliknięcia).
Polski
16
Instalacja
Włączanie i wyłączanie projektora
Włączanie projektora
1. Zdejmij osłonę obiektywu.
2. Podłącz kabel zasilania do projektora.
3. Włącz podłączone urządzenia.
v Najpierw należy włączyć
projektor, a następnie wybrać
źródła sygnałów..
Włączając
projektor po
raz pierwszy:
Pamiętaj, żeby
wybrać typ
obiektywu, jaki
został zainstalowany. Więcej
szczegółów
można znaleźć
na stronie 51.
4. Upewnij się, że dioda LED zasilania zmieni kolor na bursztynowy i następnie wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor..
Dioda LED zasilania zacznie migać niebieskim światłem..
.
Ekran startowy wyświetli się za około 30 sekund. Przy pierwszym użyciu projektora, po wyświetleniu ekranu startowego,
można wybrać preferowany język oraz ustawienia Trybu zasilania.
.
Wyświetlony zostanie ekran powitalny projektora i wykrywane
są podłączone urządzenia. Jeśli podłączonym urządzeniem jest
komputer, wciśnij odpowiednie przyciski na jego klawiaturze,
by przełączyć wyjście obrazu do projektora..
(Sprawdź w instrukcji obsługi komputera, jaka kombinacja
przycisków funkcyjnych zmienia wyjście obrazu.)
17
Polski
Instalacja
Jeśli blokada zabezpieczenia jest włączona, sprawdź część
Ustawienia zabezpieczenia na stronie 43.
5. Jeśli do projektora podłączonych jest więcej niż jedno
urządzenie wejściowe, możesz przełączać się między nimi
wciskając przycisk "Źródło"..
Informacje na temat bezpośredniego wyboru źródła znajdziesz
na str. 28.
Polski
18
Instalacja
Wyłączanie projektora
1. Wciśnij ZASILANIE, by wyłączyć lampę projekcyjną. Na ekranie
pojawi się wiadomość.
2. W celu potwierdzenia ponownie wciśnij ZASILANIE, w
przeciwnym wypadku wiadomość zniknie po 15 s.
3. Wentylatory chłodzące kontynuują działanie przez około 10 sekund w celu wykonania cyklu chłodzenia, a dioda LED zmienia
kolor na niebieski. Stałe światło bursztynowe oznacza przejście
projektora do trybu oczekiwania.
(Jeśli chcesz ponownie włączyć projektor, musisz zaczekać, aż
zakończy on cykl chłodzenia i wejdzie w stan wstrzymania. Jeśli
projektor znajduje się w stanie wstrzymania, wciśnij po prostu
ZASILANIE, by go zrestartować.)
4. Wyłącz główny przełącznik zasilania. Odłącz kabel zasilania z
gniazdka i projektora.
5. Nie włączaj projektora zaraz po wyłączeniu.
Wskaźniki ostrzeżeń
v Gdy wskaźnik LAMP LED będzie miał kolor czerwony,
projektor wykona automatyczne wyłączenie. W takim
przypadku skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem
serwisowym. Patrz strony 65-67.
v Gdy DIODA TEMPERATURY świeci się stałym
pomarańczowym światłem (nie miga), projektor wyłączy się
automatycznie. W normalnych warunkach projektor włączy się
ponownie po ostygnięciu. Jeśli problem będzie się powtarzał,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą lub punktem
serwisowym. Patrz strony 65-67.
v Miganie diody LED temperatury na czerwono oznacza awarię
wentylatora. W takim przypadku skontaktuj się ze sprzedawcą
lub punktem serwisowym. Patrz strony 65-67.
19
Polski
Instalacja
Regulacja wyświetlanego obrazu
Regulacja wysokości projektora
Projektor jest wyposażony w regulator wysokości, który umożliwia regulację
wysokości wyświetlanego obrazu.
Podnoszenie obrazu:
Użyj śruby w nóżce u do podniesienia obrazu pod wymaganym
kątem i dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.
Opuszczanie obrazu:
Użyj śruby w nóżce u do obniżenia obrazu pod wymaganym
kątem i dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.
1
1
Regulacja pozycji projektowanego
Zwolnienie
obrazu poprzez PureShift
blokady
obiektywu
Dźwignia przesunięcia
poziomego obiektywu
Dźwignia przesunięcia
pionowego obiektywu
Polski
20
Instalacja
PureShift udostępnia funkcję przesuwania obiektywu, co można
wykorzystać do regulacji pozycji projektowanego obrazu w poziomie i w pionie w określonym poniżej zakresie.
PureShift to unikalny system, który umożliwia przesuwanie obiektywu
i utrzymanie dużo wyższego współczynnika kontrastu ANSI niż w tradycyjnych systemach przesuwania obiektywu.
Regulacja pozycji pionowej obrazu
Pionową wysokość obrazu można regulować w zakresie 100% do
-10% wysokości obrazu dla XGA, 105% do -15% wysokości obrazu
dla WXGA. Należy pamiętać, że maksymalna pionowa regulacja
obrazu może być ograniczona przez poziomą pozycję obrazu.
Na przykład, nie jest możliwe osiągnięcie maksymalnej pionowej
pozycji obrazu określonej powyżej przy maksymalnej poziomej pozycji obrazu. Dalsze informacje zawiera diagram zakresu PureShift
Range przedstawiony poniżej.
Wysokość ekranu
(H)
Ekran
H x 35%
100%
H x 15%
H x 55%
H x 5%
Odległość
(L)
WXGA
Wysokość ekranu
(H)
Ekran
H x 40%
H x 10%
100%
H x 50%
Odległość
(L)
XGA
21
Polski
Instalacja
Regulacja pozycji poziomej obrazu
Przy centralnej pozycji obiektywu poziomą pozycję obrazu można wyregulować
w lewo lub w prawo maksymalnie do 5%
szerokości obrazu. Należy pamiętać, że
maksymalna pionowa regulacja wysokości obrazu może być ograniczona przez
pionową pozycję obrazu. Na przykład, nie
jest możliwe osiągnięcie maksymalnej poziomej pozycji obrazu przy maksymalnej
pionowej pozycji obrazu. Dalsze informacje zawiera diagram zakresu PureShift
Range przedstawiony poniżej.
Szerokość ekranu
(W)
Lewa strona
Prawa strona
(W/2) x 10% (W/2) x 10%
Diagram zakresu PureShift
Wx5%
Wx5%
W
Hx105%
Hx100%
H=Wysokość obrazu
Hx15%
Maks. Przesunięcie wysokości obrazu
=Hx105%
Maks. przesunięcie szerokości obrazu
=Wx5%
Przy Wx5%, Maks. przesunięcie obrazu
=Hx100%
Przy Hx105%, Maks. przesunięcie obrazu
=Wx0%
WXGA
Wx5%
Wx5%
W
H=Wysokość obrazu
Hx100%
Hx10%
Maks. Przesunięcie wysokości obrazu
=Hx100%
Maks. przesunięcie szerokości obrazu
=Wx5%
Przy Wx5%, Maks. przesunięcie obrazu
=Hx100%
Przy Hx100%, Maks. przesunięcie obrazu
=Wx0%
Polski
22
XGA
Instalacja
Regulacja Powiększenia / Ostrości
Pierścieniem powiększenia możesz powiększać lub zmniejszać
obraz. By uzyskać ostry obraz, pokręć pierścieniem ostrości.
Projektor może ustawić ostrość w różnych odległościach. Patrz
strony 24-25.
Pierścień
powiększenia
Pierścień
ostrości
Użyj przycisków trapez, by wyregulować zniekształcony obraz.
Przyciski te znajdują się na pilocie zdalnego sterowania i panelu
sterowania projektora.
Display
Pg
Volume
Pg
ΕΕ
ΕΕ
Menu
Enter
Format
IP module
1
HDMI
Source
Component
2
3
4
DVI
BNC
VGA-1
5
6
7
Video
S-Video
VGA-2
8
9
0
23
Polski
Instalacja
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
(XGA)
65,6' (20,00m)
a
Wysokość
Pr
ze
ką
tn
53,8' (16,40m)
30,2' (9,20m)
18,4' (5,60m)
Szerokość
6,6' (2,00m)
4,9' (1,50m)
1,6' (0,50m)
32,0' (9,76m)
42,0' (12,80m)
20,2' (6,16m)
14,4' (4,40m)
8,9' (2,72m)
3,3' (1,00m)
26,2' (8,00m)
4,9' (1,50m)
6,6' (2,00m)
8,2' (2,50m)
9,8' (3,00m)
Hd
Obiektyw STD: przesunięcie=100%
Ekran .
(Przekątna)
Rozmiar
ekranu
Max.
46,1’’.
(117,2cm)
83,7’’
(212,5cm)
135,3’’
(343,8cm)
189,5’’
(481,3cm)
246,1’’
(625,0cm)
300,2’’
(762,5cm)
Min.
36,9’’ .
(93,8cm)
66,9’’
(170,0cm)
108,3’’
(275,0cm)
151,6’’
(385,0cm)
196,9’’
(500,0cm)
240,2’’
(610,0cm)
Max..
(SxW).
36,9’’x27,7’’
93,8x70,3cm
66,9’’x50,2’’.
170,0 x127,5cm
108,3’’x81,2’’ .
275,0 x206,3cm
151,6’’ x113,7’’.
385,0 x288,8cm
196,9’’ x147,6’’.
500,0 x375,0cm
240,2’’ x180,1’’ .
610,0 x457,5cm
Min..
(SxW).
29,5’’ x22,1’’
75,0 x56,3cm
53,5’’x40,2’’.
136,0 x102,0cm
86,6’’x65,0’’ .
220,0 x165,0cm
121,3’’x90,9’’.
308,0 x231,0cm
157,5’’x118,1’’.
400,0 x300,0cm
192,1’’ x144,1’’ .
488,0 x366,0cm
4,9’ (1,50m)
8,9’ (2,72m)
14,4’ (4,40m)
20,2’ (6,16m)
26,2’ (8,00m)
32,0’ (9,76m)
Odległość
Długi obiektyw: przesunięcie=100%
Max.
49,2’’ .
(125,0cm)
137,8’’ .
(350,0cm)
226,4’’ .
(575,0cm)
315,0’’ .
(800,0cm)
403,5’’
(1025,0cm)
492,1’’
(1250,0cm)
Min.
32,8’’ .
(83,3cm)
91,9’’ .
(233,3cm)
150,9’’ .
(383,3cm)
210,0’’ .
(533,3cm)
269,0’’ .
(683,3cm)
328,1’’ .
(833,3cm)
Max..
(SxW).
39,4’’x29,5’’
100,0x75,0cm
110,2’’x82,7’’
280,0x210,0cm
181,1’’x135,8’’
460,0x345,0cm
252,0’’x189,0’’
640,0x480,0cm
322,8’’x242,1’’
820,0x615,0cm
393,7’’x295,3’’
1000,0x750,0cm
Min..
(SxW).
26,2’’x19,7’’
66,7x50,0cm
73,5’’x55,1’’
186,7x140,0cm
120,7’’x90,6’’
306,7x230,0cm
168,0’’x126,0’’
426,7x320,0cm
215,2’’x161,4’’
546,7x410,0cm
262,5’’x196,9’’.
666,7x500,0cm
6,6’(2,00m)
18,4’(5,60m)
30,2’(9,20m)
42,0’(12,80m)
53,8’(16,40m)
65,6’(20,00m)
Ekran .
(Przekątna)
Rozmiar
ekranu
Odległość
Krótki obiektyw: przesunięcie=100%
Polski
Ekran (Przekątna)
30,8’’ .
(78,1cm)
61,5’’ .
(156,3cm)
92,3’’ .
(234,4cm)
123,0’’ .
(312,5cm)
153,8’’.
(390,6cm)
184,5’’ .
(468,8cm)
Rozmiar ekranu
24,6’’x18,5’’
62,5x46,9cm
49,2’’x36,9’’
125,0x93,8cm
73,8’’x55,4’’
187,5x140,6cm
98,4’’x73,8’’
250,0x187,5cm
123,0’’x92,3’’
312,5x234,4cm
147,6’’x110,7’’
375,0x281,3cm
Odległość
1,6’ (0,50m)
3,3’ (1,00m)
4,9’ (1,50m)
6,6’ (2,00m)
8,2’ (2,50m)
9,8’ (3,00m)
24
Instalacja
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
(WXGA)
65,6' (20,00m)
a
Wysokość
Pr
ze
ką
tn
53,8' (16,40m)
Szerokość
18,4' (5,60m)
6,6' (2,00m)
4,9' (1,50m)
1,6' (0,50m)
34,4' (10,47m)
42,0' (12,80m)
30,2' (9,20m)
9,6' (2,92m)
3,3' (1,00m)
28,2' (8,59m)
21,7' (6,61m)
15,5' (4,72m)
4,9' (1,50m)
6,6' (2,00m)
9,8' (3,00m)
8,2' (2,50m)
Hd
Obiektyw STD: przesunięcie=110%
Ekran .
(Przekątna)
Rozmiar
ekranu
Hd
Max.
43,0’’ .
(109,2cm)
83,7’’ .
(212,6cm)
135,3’’ .
(343,6cm)
189,4’’ .
(481,2cm)
246,2’’ .
(625,3cm)
300,1’’ .
(762,1cm)
Min.
34,3’’ .
(87,1cm)
66,8’’ .
(169,6cm)
107,9’’ .
(274,2cm)
151,2’’ .
(384,0cm)
196,5’’ .
(499,0cm)
239,5’’ .
(608,2cm)
Max..
(SxW).
36,5’’x22,8’’
92,6x57,9cm
71,0’’x44,4’’
180,2x112,7cm
114,7’’x71,7’’
291,4x182,1cm
160,6’’x100,4’’
408,0x255,0cm
208,8’’x130,5’’
530,2x331,4cm
254,4’’x159,0’’.
646,3x403,9cm
Min..
(SxW).
29,1’’x18,2’’
73,9x46,2cm
56,6’’x35,4’’
143,8x89,9cm
91,5’’x57,2’’
232,5x145,3cm
128,2’’x80,1’’
325,6x203,5cm
166,6’’x104,1’’
423,2x264,5cm
203,1’’x126,9’’
515,8x322,4cm
Max.
1,1’’ (2,9cm)
2,2’’ (5,6cm)
3,6’’ (9,1cm)
5,0’’ (12,8cm)
6,5’’ (16,6cm)
8,0’’ (20,2cm)
Min.
0,9’’ (2,3cm)
1,8’’ (4,5cm)
2,9’’ (7,3cm)
4,0’’ (10,2cm)
5,2’’ (13,2cm)
6,3’’ (16,1cm)
4,9’ (1,50m)
9,6’ (2,92m)
15,5’ (4,72m)
21,7’ (6,61m)
28,2’ (8,59m)
34,4’ (10,47m)
Odległość
Długi obiektyw: przesunięcie=110%
Ekran .
(Przekątna)
Rozmiar
ekranu
Hd
Max.
45,7’’ .
(116,2cm)
128,1’’ .
(325,3cm)
210,4’’ .
(534,4cm)
292,7’’ .
(743,6cm)
375,1’’ .
(952,7cm)
457,4’’
(1161,8cm)
Min.
30,4’’ .
(77,3cm)
85,2’’ .
(216,5cm)
140,0’’.
(355,7cm)
194,8’’ .
(494,9cm)
249,6’’ .
(634,1cm)
304,4’’ .
(773,3cm)
Max..
(SxW).
38,8’’x24,2’’
98,5x61,6cm
108,6’’x67,9’’
275,9x172,4cm
178,4’’x111,5’’
453,2x283,3cm
248,2’’x155,2’’
630,5x394,1cm
318,1’’x198,8’’
807,9x504,9cm
387,9’’x242,4’’98
5,2x615,8cm
Min..
(SxW).
25,8’’x16,1’’
65,6x41,0cm
72,3’’x45,2’’
183,6x114,8cm
118,8’’x74,2’’
301,6x188,5cm
165,2’’x103,3’’
419,7x262,3cm
211,7’’x132,3’’
537,7x336,1cm
258,2’’x161,4’’65
5,7x409,8cm
Max.
1,2’’ (3,1cm)
3,4’’ (8,6cm)
5,6’’ (14,2cm)
7,8’’ (19,7cm)
9,9’’ (25,2cm)
12,1’’ (30,8cm)
Min.
0,8’’ (2,0cm)
2,3’’ (5,7cm)
3,7’’ (9,4cm)
5,2’’ (13,1cm)
6,6’’ (16,8cm)
8,1’’ (20,5cm)
6,6’ (2,00m)
18,4’ (5,60m)
30,2’ (9,20m)
42,0’ (12,80m)
53,8’ (16,40m)
65,6’ (20,00m)
Odległość
Krótki obiektyw: przesunięcie=110%
Ekran (Przekątna)
28,7’’ (72,8cm)
57,3’’ (145,6cm)
86,0’’ (218,4cm)
114,6’’ (291,2cm)
143,3’’ (364,0cm)
172,0’’ (436,8cm)
Rozmiar ekranu
24,3’’x15,2’’
61,7x38,6cm
48,6’’x30,4’’
123,5x77,2cm
72,9’’x45,6’’
185,2x115,7cm
97,2’’x60,8’’
246,9x154,3cm
121,5’’x75,9’’
308,6x192,9cm
145,8’’x91,1’’.
370,4x231,5cm
Hd
0,8’’ (1,9cm)
1,5’’ (3,9cm)
2,3’’ (5,8cm)
3,0’’ (7,7cm)
3,8’’ (9,6cm)
4,6’’ (11,6cm)
Odległość
1,6’ (0,50m)
3,3’ (1,00m)
4,9’ (1,50m)
6,6’ (2,00m)
8,2’ (2,50m)
9,8’ (3,00m)
25
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Panel sterowania
Korzystanie z panelu sterowania
•Reguluje zniekształcenie trapezowe obrazu
▲/Trapez +.
dodatnie.
(Górna strzałka) •Nawiguje po OSD i zmienia ustawienia.
◄/Źródło.
(Lewa strzałka)
•Wciśnij Źródło, by wybrać źródło sygnału.
•Nawiguje po OSD i zmienia ustawienia.
Potwierdza wybór./.
Enter/Pomoc
Naciśnij, aby uaktywnić funkcję pomocy .
(wyłączone w menu OSD).
Dodatkowe informacje dotyczące pomocy
znajdują się na stronie 58.
►/
Automatycznie synchronizuje projektor do
Resynchronizacja. źródła wejściowego.
(Prawa strzałka)
•Nawiguje po OSD i zmienia ustawienia.
Menu
Polski
26
Wciśnij Menu, by wejść do menu OSD.
Powtórnie wciśnij Menu, by wyjść z OSD.
Elementy sterowania użytkownika
Pilot zdalnego sterowania
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Odwołaj się do części “Włączanie/
Zasilanie
Wyłączanie zasilania projektora”
na stronie 17.
Skieruj pilota w kierunku ekranu,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk
Laser
w celu uaktywnienia wskaźnika
lasera.
Tymaczasowe wyłączenie/włączeWyciszenie AV
nie audio i video.
Re-Sync
Automatyczna synchronizacja .
(Resynchronizacja) projektora ze źródłem wejścia.
Display
Pg
Volume
Pg
ΕΕ
ΕΕ
Enter/Help
Menu
Format
1
Brightness
HDMI
Component
Source
2
3
4
DVI
BNC
VGA-1
5
6
7
Video
S-Video
VGA-2
8
9
0
Uwaga:
v Ze względu
na różnicę
zastosowań w
poszczególnych
krajach, do
niektórych
regionów
mogą zostać
dostarczone
inne akcesoria.
Wyświetl
Naciśnij Wyświetl, aby wybrać Tryb
wyświetlania.
Freeze (Zatrzymaj) Naciśnij Freeze (Stopklatka), aby zatrzymać obraz na ekranie.
Regulacja zniekształcenia obrazu
Keystone (Trapez) spowodowanego nachyleniem projektora. (±30 stopni)
Naciśnij przycisk
w celu poZoom+
większenia obrazu.
Volume (Głośność) Regulacja w celu zwiększenia/
+/zmniejszenia głośności.
Przycisk ten służy do przechodzeStrona +
Pg
nia o stronę w górę.
Naciśnij przycisk
w celu poZoommniejszenia obrazu.
Przycisk ten służy do przechodzePg
Strona nia o stronę w dół.
Sterowanie Komputer/Mysz można wykorzystać do sterowania
Sterowanie
ruchami myszy. Funkcja myszy
Komputer/Mysz jest dostępna poprzez użycie kabla
USB do połączenia komputera i
projektora.
lewym przyciskiem myPrzycisk lewy ΕΕ Kliknięcie
szy.
prawym przyciskiem
Przycisk prawy ΕΕ Kliknięcie
myszy.
Naciśnij Menu, aby uruchomić
menu ekranowe (OSD). Aby zakońMenu
czyć wyświetlanie OSD, ponownie
naciśnij Menu.
27
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Stosowanie pilota zdalnego sterowania
Display
Pg
Volume
Pg
Cztery kierunkowe przyciski
wyboru
Użyj ▲▼◄► do wyboru elementów lub do regulacji wybranych
parametrów.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
Format
Naciśnij Format, aby wybrać format
obrazu.
HDMI
Naciśnij HDMI w celu wyboru źródła HDMI.
Component
Naciśnij Component w celu wyboru źródła Component.
Źródło
Naciśnij Źródło, aby wybrać sygnał
wejścia.
DVI
Naciśnij DVI, aby wybrać źródło ze
złącza DVI-D.
BNC
Naciśnij BNC w celu wyboru źródła
BNC.
VGA-1
Naciśnij VGA-1 w celu wyboru
źródła ze złącza wejścia VGA.
Video
Naciśnij Video w celu wyboru
źródła Composite video.
S-Video
Naciśnij S-Video, aby wybrac źródło S-Video.
VGA-2
Naciśnij VGA-2 w celu wyboru
źródła ze złącza wejścia VGA.
ΕΕ
ΕΕ
Enter/Help
Menu
Format
1
Brightness
HDMI
Component
Source
2
3
4
DVI
BNC
VGA-1
5
6
7
Video
S-Video
VGA-2
8
9
0
Uwaga:
v Ze względu na
różnicę .
zastosowań w
poszczególnych
krajach, do
niektórych
regionów
mogą zostać
dostarczone
inne akcesoria.
Polski
28
Elementy sterowania użytkownika
Menu OSD
Projektor ma wielojęzyczne menu OSD, dzięki któremu można wyregulować
obraz i zmienić różne ustawienia. Projektor automatycznie odnajdzie
źródło.
Korzystanie z OSD
1.Aby otworzyć menu OSD, wciśnij Menu w pilocie zdalnego
sterowania lub na klawiaturze projektora.
2.Gdy pokaże się OSD, przyciskami ◄► wybierz pozycję w menu
głównym. Po dokonaniu wyboru określonej strony, wciśnij ▼ lub
Enter, by wejść do podmenu.
3.Przyciskami ▲▼ wybierz żądaną pozycję i wyreguluj ustawienia
przyciskiem ◄►.
4.Wybierz w podmenu następną pozycję do regulacji i ustaw ją, jak
opisano powyżej.
5.Wciśnij Enter, by potwierdzić. Obraz wróci do menu głównego.
6.By wyjść powtórnie wciśnij Menu. Menu OSD zostanie
zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia.
Menu Główne
Ustawienia
Podmenu
29
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Menu drzewo
OBRAZ
7U\EZ\ĞZLHWODQLD
3UH]HQWDFMD/-DVQ\/)LOP/sRGB/7DEOLFD/.ODVD/8Ī\WNRZQLND1/8Ī\WNRZQLND2
-DVQRĞü
.RQWUDVW
:\RVWU]DQLH
1DV\FHQLHNRORUX
2GFLHĔ
8VWDZLHQLDNRORUyZ
&]HUZRQ\=LHORQ\/1LHELHVNL7XUNXVRZ\/ĩyáW\/)LROHWRZ\/RHsHW/:\MĞFLH
=DDZDQVRZDQH
OBRAZ | Zaawansowane
%ULOOLDQW&RORU TM
.RUHNFMDJDPPD
7HPSNRORUX
3U]HVWU]HĔEDUZ
ħUyGáDZHMĞFLRZH
%H]SU]HSORWX
FLOP:LGHR*UDILND/P&
&LHSá\/ĝUHGQL/=LPQ\
AXWo/RGB/YUV
HDMI/DVI-D/BN&/VGA 1/VGA 2/&RPSoQHQW/S-VLdHo/WLGHR:\MĞFLH
:á:\á
:\MĞFLH
DISPLAY
:\V]XNLZDQLH
3U]HVNDQXM
4:3/16:9 I/16:9 II/2U\JLQDOQ\/AXWo XGA
4:3/16:9 /16:10 2U\JLQDOQ\/$XWo:XGA
3RZLĊNV]
3U]HáREUZSR]
5HJXODFMDSLRQ
7UDSH]SLRQ
3D
3D SyQF LQvHrW
USTAWIENIA
-Ċ]\N
:\á'/3/LQN
:á:\á
EQJOLsK/DHXWVcK/FrDQçDLs/IWDOLDQR/EsSDñoO/PorWXJXrV/PoOsNL/
NHdHrODQds/SvHQVND1RUVN'DQVN /SXRPL/ȌȪȪȦȬȨȩȓ/㑱億ѝ᮷/
ㆰփѝ᮷/ᰕᵜ䃎/䚐ạ㛨/ɷʚʘʘʑʏʐ/MDJyDr/ýHšWLQD/ϲΑήϋ/ѳъѕ7UNçH
3URMHNFMD
3RáRĪHQLHPHQX
6\JQDá
%H]SLHF]HĔVWZR
,'SURMHNWRUD
&]ĊVWRWOLZRĞü/)D]D/3R]\FMDSR]LRP3R]\FMDSLRQ/:\MĞFLH
AXdLo
RS232
7\SRELHNW\ZX
6LHü
RS232/6LHü
6WDQGDUG.UyWNL'áXJL
6LHü'H&P$GUHV,30DVNDSRGVLHFL/%UDPD/DNS/=DVWRVXM:\MĞFLH
=DDZDQVRZDQH
USTAWIENIA |
%H]SLHF]HĔVWZR
7LPHU
PLHVLąF/G]LHĔ/JRG]LQD:\MĞFLH
=PLHĔKDVáR
=DEH]SLHF]HQLD
'R]ZRORQH/1LHGR]ZRORQH
:\MĞFLH
USTAWIENIA | Audio
:\FLV]
:á:\á
*áRĞQRĞü
:\MĞFLH
USTAWIENIA |
Zaawansowane
LRJR
OSWoPD/8Ī\WNRZQLND
3U]HFKZ\W\ZDQLHORJR
&ORVH&DSWLRQ
&&1/&&2:\á
:\MĞFLH
WYBIERZ
%ORNDGDĨUyGáD
:á:\á
'XĪDZ\VRNRĞü
:á:\á
8NU\MLQIRUPDFMH
%ORNXMNODZ
.RORUWáD
:á:\á
:á:\á
1LHELHVNL%ODFN&]HUZRQ\=LHORQ\=LHORQ\
=DDZDQVRZDQH
8VWDZLHQLDODPS\
WYBIERZ |
Zaawansowane
RHVHW
7DN1LH
:\áąF]HQLH
:á:\á
$XWR3RZHU2IIPLQ
:\áąF]QLNF]DVRZ\PLQ
7U\E]DVLODQLD:VWU]\PDQLH
E&O ModH/7U\E$NW\ZQ\
:\MĞFLH
WYBIERZ |
8VWDZLHQLDODPS\
/LF]QLNODPS\
,QIRRODPSLH
:á:\á
7U\E-DVQ\
-DVQ\6WDQGDUG
.DVXMOLF]QLNODPS\
:\MĞFLH
Polski
30
7DN1LH
Elementy sterowania użytkownika
Obraz
Tryb wyświetlania
Dostępnych jest wiele ustawień fabrycznych dostosowanych do różnego
typu obrazów.
4 Prezentacja: dobre kolory i jasność z komputera.
4 Jasny: maksymalna jasność z komputera.
4 Film: dla kina domowego.
4 sRGB: standardowa dokładność kolorów.
4 Tablica: Dopasowanie do używania jako tablicy.
4 Klasa: Zalecane ustawienia do klasy szkolnej.
4 Użytkownika1: własne ustawienia użytkownika.
4 Użytkownika2: własne ustawienia użytkownika.
Początkowe, domyślne ustawienia tego trybu to tryb Film. .
Jakiekolwiek dalsze ustawienia wykonane przez użytkownika w opcji
Użytkownik 1/2 zostaną zachowane w tym trybie do wykorzystania w
przyszłości.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
4 Wciśnij ◄, by przyciemnić obraz.
4 Wciśnij ►, by rozjaśnić obraz.
Kontrast
Kontrast kontroluje różnicę między najjaśniejszymi i najciemniejszymi
częściami obrazu.
4 Wciśnij ◄, by zmniejszyć kontrast.
4 Wciśnij ►, by zmniejszyć kontrast.
Wyostrzanie
Regulacja ostrości obrazu.
4 Wciśnij ◄, by zmniejszyć ostrość.
4 Wciśnij ►, by zmniejszyć kontrast.
31
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Obraz
Nasycenie koloru
Reguluje obraz wideo od czarno-białego po pełne nasycenie kolorów.
4 Wciśnij ◄, by zmniejszyć stopień nasycenia obrazu.
4 Wciśnij ►, by zmniejszyć stopień nasycenia obrazu.
Odcień
Regulacja balansu koloru czerwonego i zielonego.
4 Wciśnij ◄, by zmniejszyć stopień nasycenia obrazu.
4 Wciśnij ►, by zmniejszyć stopień nasycenia obrazu.
Ustawienia kolorów
Wejdź do menu Ustawienia kolorów. Wybierz Wzmocnienie
czerwonego/ zielonego/niebieskiego w celu regulacji jasności i kontrastu
dla całego obrazu. Możliwe jest także indywidualna regulacja kolorów
turkusowego, fioletowego i żółtego. Więcej informacji znajdziesz na str
33.
Zaawansowane
Przejdź do menu Zaawansowane. Wybierz zaawansowane opcje
wyświetlania, takie jak Brilliant ColorTM, Degamma, Temperatura
koloru, Przestrzeń barw, Źródło wejścia, Bez przeplotu i Wyjście. Dalsze
informacje znajdują się na stronie 35.
Polski
32
Elementy sterowania użytkownika
Obraz | Ustawienia kolorów
Czerwony
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości koloru dla czerwonego.
Zielony
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości koloru dla zielonego.
Niebieski
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości koloru dla niebieskiego.
Turkusowy
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości koloru dla cyan.
Żółty
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości koloru dla żółtego.
Fioletowy
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości koloru dla magenta.
Reset
Skasowanie wszystkich Ustawień wartości kolorów i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.
33
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Obraz | Ustawienia koloru / HSG
Hue
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.
4 Naciśnij ◄, aby zwiększyć ilość koloru zielonego w obrazie.
4 Naciśnij ►, aby zwiększyć ilość koloru czerwonego w obrazie.
Nasycenie
Regulacja obrazu video od czarno-białego do pełnego nasycenia kolorów.
4 Naciśnij ◄, aby zmniejszyć stopień nasycenia obrazu.
4 Naciśnij ►, aby zwiększyć stopień nasycenia obrazu.
Wzmocnienie
Ustaw Czerwone wzmocnienie (Red Gain), aby wyregulować Jasność:
Uwaga:
4 Zwiększenie lub zmniejszenie wartości wzmocnienia dla czerwonego.
v Zielony, niebieski, cyan, żółty,
magenta mogą
być regulowane oddzielnie
poprzez każdy
kolor HSG.
Polski
34
Elementy sterowania użytkownika
Obraz | Zaawansowane
Brilliant ColorTM
Ten regulowany element wykorzystuje nowy algorytm przetwarzania
kolorów i systemowe przetwarzanie w celu podwyższenia jasności,
przy jednoczesnym zapewnieniu naturalnych, bardziej żywych kolorów
obrazu. Zakres od 0 do 10. Jeśli chcesz uwydatnić kolory obrazu,
przesuń ustawienia w kierunku maksymalnych wartości. Aby uzyskać
bardziej równy i łagodniejszy obraz, przesuń ustawienia w kierunku
minimalnych wartości.
Korekcja gamma
Ustawienie to umożliwia wybór tabeli korekcji gamma, z dokładnymi
wartościami, umożliwiającymi uzyskanie najlepszej jakości wejścia
obrazu.
4 Film—dla kina domowego.
4 Wideo—dla wideo lub źródła TV.
4 Graficzny—dla źródła obrazu.
4 PC—dla źródła PC lub komputer.
Temp. koloru
Uwaga:
v Tryb bez
przeplotu
obsługuje
tylko sygnał
480i/576i/
1080i przez
Component/
S-video/
Video.
Regulowanie temperatury koloru Przy zimnej temperaturze obraz
ekranowy wygląda chłodniej, przy ciepłej - cieplej.
Przestrzeń barw
Wybierz odpowiedni typ matrycy kolorów: AUTO, RGB, YUV.
Źródła wejściowe
Wejdź do podmenu Źródła wejściowe Wybierz źródła, które mają być
szukane podczas włączania projektora. Więcej informacji znajdziesz na
str. 36.
Bez przeplotu
Wciśnij kursor ◄ lub ► przycisk by wybrać tryb Bez przeplotu. Funkcja ta
konwertuje przepleciony sygnał wideo w sygnał progresywny.
4 Wł.: Użyj tego trybu do filmów.
4 Wł.: Użyj tego trybu do źródeł Video lub TV.
35
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Obraz | Zaawansowane |
Źródła wejściowe
Uwaga:
v Jeśli nie zostało
wybrane
źródło,
projektor nie
wyświetli
żadnego
obrazu.Zawsze
wybieraj choć
jedno źródło.
Polski
36
Źródła wejściowe
Użyj tej opcji, by włączać/wyłączać źródła wejścia. Naciśnij ▲lub▼ w
celu wyboru źródła, a następnie naciśnij ◄ lub ► w celu włączenia/
wyłączenia. Wciśnij Enter, by sfinalizować wybór. Projektor nie będzie
wyszukiwał źródeł, które nie zostały zaznaczone.
Elementy sterowania użytkownika
Display
Wyszukiwanie
Skorzystaj z tej funkcji, by wybrać żądaną proporcję obrazu.
4 4:3: Format ten przeznaczony jest dla źródeł wejściowych 4x3
nierozszerzonych do telewizji szerokoekranowej.
16:9
I (XGA) | 16:9 (WXGA): Format ten przeznaczony jest dla
4
źródeł wejściowych 16x9, takich jak HDTV i DVD, rozszerzonych od
telewizji szerokoekranowej.
416:9 II (XGA) | 16:10 (WXGA): Niestandardowy format wyświetlania
szerokoekranowego projektora. Część oryginalnego obrazu zostanie
obcięta, jeśli współczynnik proporcji obrazu jest mniejszy niż 1,67:1.
4 Oryginalny: Zależy od rozdzielczości źródła wejścia - Żadna regulacja
nie zostanie wykonana.
4 Auto: Automatycznie wybiera odpowiedni format.
Sygnał wchodzący
Pojawianie się ekranu
Format 4:3
lub
Format 16:9-I / 16:9
lub
Format 16:9-II / 16:10
Oryginalny
37
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Display
Przeskanuj
Funkcja przeskanuj usuwa zakłócenia z obrazu wideo. Przeskanuj .
obraz, by usunąć zakłócenia z krawędzi źródła wideo.
Powiększ
4Wciśnij ◄ , by zmniejszyć obraz.
4Wciśnij ► , by przesunąć obraz w górę stronę ekranu projekcyjnego.
Przeł. obr. w poz.
Przesuwa wyświetlany obraz w poziomie.
4Wciśnij ◄ , by przesunąć obraz w lewą stronę ekranu projekcyjnego.
4Wciśnij ► , by przesunąć obraz w prawą stronę ekranu projekcyjnego.
Regulacja pion. (wyłącznie 16:9)
Przesuwa wyświetlany obraz w poziomie (tylko w formacie 16:9).
4Wciśnij ► , by przesunąć obraz w górę stronę ekranu projekcyjnego.
4Wciśnij ◄ , by przesunąć obraz w dół stronę ekranu projekcyjnego.
Trapez (pion)
Wciśnij ◄ lub ►, by wyrównać pionowe zniekształcenie obrazu, gdy .
projektor ustawiony jest pod kątem do ekranu.
3D
Naciśnij ◄ lub ► , aby włączyć lub wyłączyć funkcję trójwymiarowości.
Po włączeniu funkcji trójwymiarowości bieżące ustawienia trybu obrazu
zostaną wyłączone.
3D Sync invert
Naciśnij ◄ lub ► , aby włączyć lub wyłączyć funkcję trójwymiarowej
synchronicznej inwersji w celu obrócenia obrazu.
Polski
38
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia
Język
Wejdź do menu Język. Wybierz wielojęzyczne OSD. Więcej informacji .
znajdziesz na str. 35.
Projekcja
Wybierz metodę projekcji:
4
4
4
4
Przód-blat
Ustawienie fabryczne.
Tył-blat
Po wybraniu tej funkcji projektor daje obraz odwrócony
w lustrzanym odbiciu tak, że można go wyświetlać z tyłu
przezroczystego ekranu.
Przód-sufit
Po wybraniu tej funkcji projektor odwraca obraz górą do dołu, dzięki
czemu możliwa jest projekcja z urządzenia podwieszonego do sufitu.
Tył-sufit
Po wybraniu tej funkcji projektor jednocześnie odwraca obraz jak w
lustrzanym odbiciu oraz górą do dołu. Umożliwia to wyświetlanie
obrazu od tyłu przezroczystego ekranu z projektora podwieszonego
do sufitu.
Położenie menu
Wybierz położenie menu na ekranie.
39
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia
Sygnał
Przejdź do menu Zaawansowane. Ustaw właściwości sygnałów
projektora. .
Więcej informacji znajdziesz na str. 36.
Bezpieczeństwo
Przejdź do menu Zaawansowane. Otwórz właściwości zabezpieczenia
projektora. .
Więcej informacji znajdziesz na str. 37.
ID projektora
Wybierz dwucyfrowy ID projektora z zakresu 0 do 99.
Audio
Przejdź do menu Audio. Ustaw właściwości poziomu audio. Dalsze
informacje znajdują się na stronie 40.
RS232
Umożliwia sterowanie przez RS232 indywidualnym projektorem.
Typ obiektywu
Używany, aby ustawić typ obiektywu, jaki został umocowany. Potrzebne
jest to w celu zapewnienia właściwego działania przysłony obiektywu.
Sieć
Umożliwia połączenie z siecią LAN przez przeglądarkę sieci web (Internet
Explorer) w celu sterowania projektorem. Dalsze informacje znajdują się
na stronach 49.
Zaawansowane
Przejdź do menu Zaawansowane. Wybierz ekran powitalny. .
Więcej informacji znajdziesz na str. 47.
Polski
40
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Język
Język
Wybierz wielojęzyczne menu OSD. Wciśnij ENTER (
), by wejść do
podmenu, a następnie przyciskami Lewy (◄) lub Prawy (►) wybierz
żądany język.
41
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Sygnał
Częstotliwość
Zmień częstotliwość wyświetlania danych, by dopasować ją do
częstotliwości karty graficznej komputera. Jeśli na ekranie pojawia się
pionowy migający pasek, użyj tej funkcji, by wyregulować częstotliwość.
Faza
Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania karty graficznej. Jeśli na
ekranie pojawia się niestabilny lub migający obraz, użyj tej funkcji, by to
skorygować.
Pozycja poziom
4 Wciśnij ◄, by przesunąć obraz w lewo.
4 Wciśnij ►, by przesunąć obraz w prawo.
Pozycja pion
4 Wciśnij ◄, by przesunąć obraz w dół.
4 Wciśnij ►, by przesunąć obraz w górę.
Polski
42
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Bezpieczeństwo
Timer
Wejdź do podmenu Timer.
Uwaga:
v By wejść
do Setup |
Bezpieczeństwo,
nie wymagane
jest żadne hasło,
dopóki nie
został włączony
Timer i .
Zabezpieczenia.
Wprowadź Miesiąc, Dzień i godziny, kiedy projektor może być używany,
bez podania hasła. Opuszczenie menu USTAWIENIA aktywuje Timer.
Aktywowany Timer sprawia, że projektor będzie wymagał hasła na
konkretne daty i godziny, umożliwiającego włączenie urządzenia i wejście
do menu bezpieczeństwa.
Jeśli projektor jest w użyciu, a Timer został aktywowany, 60 sekund przed
żądaniem wprowadzenia hasła pojawi się następujący ekran.
43
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Bezpieczeństwo
Uwaga:
Zmień hasło
v Uwaga: Jeśli
nieprawidłowe
hasło zostanie
wprowadzone
trzy razy,
projektor
automatycznie
wyłączy się po
10 sekundach.
Podmenu to służy do zmiany hasła w projektorze.
1. W podmenu Bezpieczeństwo wybierz Zmień hasło Pojawi się okno
dialogowe Potwierdź zmianę hasła.
2. Wybierz Tak.
3. Wprowadź hasło fabryczne <1> <2> <3> <4> <5>.
Pojawi się drugi ekran hasła.
Uwaga:
v Jeśli
wprowadzono
błędne hasło,
powtórnie
pojawi się
okno .
hasła.
Polski
44
4. Wprowadź nowe hasło dwukrotnie w celu weryfikacji.
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Bezpieczeństwo
Zabezpieczenia
Włącz lub wyłącz hasło.
4 Dozwolone—do włączenia projektora i wejścia do menu
Bezpieczeństwo potrzebne jest wprowadzenie hasła.
4 Niedozwolone—nie jest wymagane żadne hasło do żadnej funkcji.
Jeśli hasło jest aktywne, po włączeniu projektora i przed wejściem do
menu Bezpieczeństwo pojawia się następujący ekran:
45
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Audio
Głośność
Wciśnij ◄, by zmniejszyć głośność. .
Wciśnij ►, by zwiększyć głośność.
Wycisz
Włącza i wyłącza dźwięk.
4 Wył.—głośnik jest włączony.
4 Wł.–głośnik jest wyłączony.
Polski
46
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Zaawansowane
Logo
Wybierz ekran powitalny.
4Optoma—wgrany ekran fabryczny.
4Użytkownika—ekran przechwycony przez użytkownika przy pomocy
funkcji Przechwytywanie logo.
Przechwytywanie logo
Przechwytuje wyświetlany obraz, które będzie pojawiał się jako ekran
powitalny.
1. Wyświetl żądany ekran.
2. Wybierz Przechwytywanie logo w menu Zaawansowane.
Pojawi się okno potwierdzenia.
Uwaga:
v Zachowany może
być tylko jeden
ekran powitalny.
Późniejsze
przechwycenia .
kasują
wcześniejsze
pliki. Późniejsze
ujęcia nadpisują
istniejące pliki,
nieprzekraczające
1,5 MB.
3. Wybierz OK. Trwa przechwytywanie obrazu.
Po zakończeniu, wyświetlony zostanie kolejny obraz przechwytywania
ekranu.
Przechwycony obraz zostanie zapisany jako Uży tkownika w menu
Logo.
Close Caption
Wybierz ekran, by wyświetlić closed captioning.
4 Wył.–zastosowane są ustawienia fabryczne.
CC1 I CC2�������������������������������������������������
–pojawiają się większe napisy, jeśli są dostępne.
4 ����������������������������������������������������������
47
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | RS232
RS232
Naciśnij Enter, aby wejść do podmenu RS232; przyciskaj Lewy (◄) lub
Prawy (►), aby wybrać preferowane sterowanie RS232.
Po wybraniu funkcji Sieć pojawi się następujący komunikat:.
Polski
48
Elementy sterowania użytkownika
Ustawienia | Sieć
Sieć
Naciśnij Enter, aby zastosować ustawienia sieci. Jeśli połączenie zostanie
nawiązane,na wyświetlaczu OSD pojawi się następujące okno dialogowe.
4 Stan sieci—do wyświetlania informacji o sieci.
4DHCP:
Wł.:Automatyczne przydzielanie adresu IP projektorowi z serwera
DHCP.
Wył.:Ręczne przydzielanie adresu IP.
4 Adres IP—Wybór adresu IP
4Maska podsieci—Wybór maski podsieci.
4Brama—Wybór domyślnej bramy sieci podłączonej do projektora.
4DNS—Wybór numeru DNS.
4Zastosuj—Naciśnij Enter, aby zastosować wybór.
49
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Options
Blokada źródła
Blokuje bieżące źródło, jako jedyne dostępne, nawet jeśli kabel jest
odłączony.
4 Wł.—rozpoznawane jest jedynie bieżące źródło wejściowe.
4 Wył.—rozpoznawane są wszystkie źródła wybrane w Obraz |
Zaawansowane | Źródła wejściowe.
Duża wysokość
Reguluje szybkość wentylatora w zależności od warunków
zewnętrznych.
4 Wł.—zwiększona prędkość wentylatora podczas pracy w wysokiej
temperaturze, w dużej wilgotności i na dużej wysokości.
4 Wył.—standardowa prędkość wentylatora podczas pracy w
normalnych warunkach.
Ukryj informacje
Usuwa komunikaty informacyjne z ekranu wyświetlanego obrazu.
4 Wł.—na ekranie podczas wykonywania różnych operacji nie
pojawiają się informacje o statusie.
4 Wył.—informacje o statusie pojawiają się na ekranie.
Blokuj klaw.
Blokuje przyciski na panelu projektora.
4 Wł.—pojawia się ostrzegawcza informacja z prośbą o potwierdzenie
blokady przycisków.
4 Wył.—klawiatura w projektorze działa normalnie.
Polski
50
Elementy sterowania użytkownika
Options
Kolor tła
Wybór koloru tła w wyświetlanym obrazie przy braku dostępności
sygnału.
Zaawansowane
Przejdź do menu Zaawansowane. Więcej informacji znajdziesz na str. 52
Ustawienia lampy
Wejdź do menu Ustawienia kolorów. Więcej informacji znajdziesz na str.
53-54.
Reset
Resetowanie wszystkich opcji do wartości fabrycznych.
51
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Options | Zaawansowane
Wyłączenie
Włączanie i wyłączanie bezpośredniego uruchamiania.
4 Wł.—po podłączeniu do źródła prądu projektor włącza się
automatycznie.
4 Wył.—projektor musi zostać włączony normalnie.
Auto Power Off
Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia. Projektor wyłączy lampę,
jeśli przez 30 min. nie będzie otrzymywał żadnego sygnału. 60 sekund
przed wyłączeniem się projektora pojawi się następujące ostrzeżenie:
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego. Projektor wyłączy się po upływie
określonego czasu braku aktywności (bez względu na obecność sygnału).
60 sekund przed wyłączeniem się projektora pojawi się następujące
ostrzeżenie:
Tryb zasilania
Ustaw projektor na Tryb ECO lub Tryb aktywny.
Polski
52
Elementy sterowania użytkownika
Options | Ustawienia lampy
Licznik lampy
Pokazuje liczbę godzin aktywności lampy. Funkcja ta służy wyłącznie do
odczytywania.
Info. o lampie
Włączanie lub wyłączanie informacji o czasie, który pozostał do
wymiany lampy.
4Wł—gdy do wymiany lampy pozostało mniej niż 30 godz., pojawia się
ostrzeżenie.
4Wył.—nie pojawia się żadne ostrzeżenie.
Tryb jasny
Wybieranie trybu jasności lampy.
4Jasny—ustawienie domyślne.
4Standardowy—przyciemnia światło lampy, w celu wydłużenia
żywotności lampy.
53
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Options | Ustawienia lampy
Kasuj licznik lampy
Po wymianie lampy ustaw licznik tak, by pokazywał właściwy czas, który
pozostał nowej lampie.
1.Wybierz Kasuj licznik lampy.
Pojawi się okno potwierdzenia.
2. Wybierz Tak, by zresetować licznik lampy do zera.
Polski
54
Elementy sterowania użytkownika
LAN_RJ45
Uwaga:
v Projektora
podłączany
jest do sieci
LAN - należy
używać
normalny
kabel Ethernet.
v Peer-to-peer
(Komputer
PC łączy się z
projektorem .
bezpośrednio)
– należy
używać
skrosowany
kabel Ethernet.
Dla uproszczenia i ułatwienia działania, projektor Optoma udostępnia
funkcje różnych opcji pracy sieciowej i zdalnego zarządzania.
Funkcja LAN/RJ45 projektora działajaca przez sieć, taka jak zdalne
zarządzanie: Ustawienia włączania/wyłączania zasilania, Jasność i
Kontrast. Także, informacje o stanie projektora, takie jak: Źródło video,
wyciszenie dźwięku, itd.
.
LAN_RJ45
1. Podłącz kabel RJ45 do portów RJ45 projektora i komputera PC (Laptop).
2. W komputerze PC (Laptop), wybierz Start -> Panel sterowania ->
Połączenia sieciowe.
55
Polski
Elementy sterowania użytkownika
3. Kliknij prawym przyciskiem Połączenie z siecią lokalną i wybierz
Właściwości.
4. W oknie Właściwości, wybierz zakładkę Ogólne i wybierz TCP/IP
(Internet Protocol [Protokół Internetowy]).
5. Kliknij Właściwości.
6. Wypełnij pola Adres IP i Maska podsieci, a następnie naciśnij OK.
Polski
56
Elementy sterowania użytkownika
7. Naciśnij przycisk Menu na projektorze.
8. Wybierz OSD -> USTAWIENIA -> Sieć -> Włączona.
9. Wprowadź następujące elementy:
4 Adres IP:
4 Maska podsieci: 4 Brama:
4 DNS:
10.10.10.10
255.255.255.0
0.0.0.0
0.0.0.0
10. Naciśnij Zastosuj (Enter), aby potwierdzić ustawienia.
11. Otwórz przeglądarkę sieci web (ex, Microsoft Internet Explorer z
Adobe Flash Player 9.0 lub nowsza wersja).
12. Na pasku Adres, wprowadź adres IP: 10.10.10.10.
13. Naciśnij Zastosuj.
Projektor został ustawiony na zdalne zarządzanie. Funkcja LAN/RJ45
jest wyświetlana następująco.
Uwaga:
v Dodatkowe
informacje
znajdują się
na stronie
internetowej
http://www.
crestron.com
57
Polski
Załącznik
Menu ekranowe Rozwiązywanie
problemów/Pomoc
Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z projektorem, zapoznaj się z
niniejszą informacją. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub punktem serwisowym.
Problemy z obrazem
Na ekranie nie pojawia się żaden obraz
4 Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone tak, jak opisano
to w rozdziale Instalacja.
4 Sprawdź, czy piny we wtyczkach nie są wygięte lub złamane.
Polski
58
Załącznik
4 Sprawdź, czy lampa projekcyjna została właściwie
zainstalowana. Patrz rozdział Wymiana lampy.
Sprawdź,
czy zdjęta jest pokrywa obiektywu i czy projektorjest
4
włączony.
Niepełny, przesunięty lub nieprawidłowo wyświetlony
obraz
4 Wciśnij “Resynchronizację” w pilocie zdalnego sterowania.
4 Jeśli używasz komputera PC:
W przypadku Windows 95, 98, 2000, XP:
1. Otwórz ikonę Mój Komputer w folderze Panel sterowania,
a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Wyświetlanie.
2. Wybierz zakładkę Ustawienia.
3. Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest
mniejsze lub równe UXGA (1600 x 1200).
4. Wciśnij przycisk Zaawansowane właściwości.
Jeśli projektor nadal nie wyświetla całego obrazu, konieczna
będzie także zmiana używanego monitora. Zastosuj
poniższe kroki.
5. Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest
mniejsze lub równe UXGA .
(1600 x 1200).
6. Wybierz przycisk Zmień w zakładce Monitor.
7. Kliknij na Pokaż wszystkie urządzenia. Następnie wybierz
Standardowe rodzaje monitorów w oknie SP; wybierz
żądany tryb rozdzielczości w oknie “Modele”.
8. Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest
mniejsze lub równe UXGA (1600 x 1200). (*)
59
Polski
Załącznik
4 Jeśli używasz komputera PC:
1. Najpierw zastosuj powyższe wskazówki, by wyregulować
rozdzielczość komputera.
2. Naciśnij przełączenie ustawień wyjścia, np. [Fn]+[F4]
Acer �
Asus �
Dell �
Gateway �
[Fn]+[F5]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F4]
IBM/Lenovo � [Fn]+[F7]
HP/Compaq � [Fn]+[F4]
NEC �
[Fn]+[F3]
Toshiba �
[Fn]+[F5]
Mac Apple:
Preferencje systemu � Ekran � Aranżacja � Ekran
lustrzany
Jeśli nie możesz zmienić rozdzielczości, lub monitor
przestał działać, zrestartuj wszystkie urządzenia włącznie z
projektorem.
Polski
60
Załącznik
Ekran notebooka lub komputera PowerBook nie
wyświetlaprezentacji
4 Jeśli używasz komputera PC:
Niektóre notebooki dezaktywują własne ekrany, jeśli w
użyciu jest inne urządzenie wyświetlające. Każdy z nich
stosuje własną metodę reaktywacji. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.
Obraz jest niestabilny lub migający
4 Użyj Fazy do usunięcia tego problemu. Więcej informacji
znajdziesz na str 42.
Zmień
w komputerze ustawienia kolorów monitora.
4
61
Polski
Załącznik
Na obrazie pojawia się pionowy, migający pas
4Wyreguluj to przy pomocy Częstotliwości. Więcej informacji
znajdziesz na str. 36
4Sprawdź i zmień konfigurację trybu wyświetlania karty
graficznej tak, by był on kompatybilny z projektorem.
Obraz jest nieostry
4Sprawdź, czy zdjęta została osłona obiektywu.
4Wyreguluj ostrość przy pomocy pierścienia ostrości przy
obiektywie.
4Sprawdź, czy ekran projekcyjny znajduje się w odpowiedniej .
odległości od projektora. Więcej informacji znajdziesz na str.
24 i 25.
Rozciągnięty obraz przy wyświetlaniu tytułu DVD w
formacie 16:9
Jeśli odtwarzasz DVD anamorficzne lub DVD 16:9, projektor
wyświetli najlepszy obraz w formacie 16:9 w OSD. Jeśli odtwarzasz
tytuł DVD w formacie 4:3, zmień ustawienia formatu na 4:3 w
OSD projektora. Jeśli obraz w dalszym ciągu jest rozciągnięty,
będzie potrzebna także regulacja współczynnika proporcji poprzez
następujące czynności:
4 Ustaw format wyświetlania odtwarzacza DVD na współczynnik
proporcji 16:9 (szeroki).
Obraz jest za mały lub za duży
4Użyj pierścienia powiększenia w górnej części projektora.
4Przesuń projektor bliżej lub dalej ekranu.
4Wciśnij przycisk [Menu] w pilocie zdalnego sterowania lub
Polski
62
w panelu projektora, przejdź do Display | Format i spróbuj
różnych ustawień.
Załącznik
Nachylone boki obrazu
Uwaga:
v Nie zaleca się
korzystania z
funkcji Trapez.
4 Jeśli to możliwe,umieść projektor tak, by znajdował się na
środku i poniżej ekranu.
4 Trzymaj wciśnięty [Trapez +/-] w pilocie zdalnego
sterowania do czasu, aż krawędzie obrazu staną się pionowe.
Obraz jest odwrócony
4 Wybierz w OSD USTAWIENIA | Projekcja i ustaw kierunek .
projekcji.
Przerwy w pracy projektora
Projektor nie odpowiada na żadne elementy
sterowania
4 Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, odłącz kabel zasilania
i odczekaj przynajmniej 60 sekund przed ponownym
podłączeniem do prądu.
Lampa przepaliła się bądź generuje trzaskający
dźwięk
4 Gdy cykl żywotności lampy dobiega końca, przepala się
ona i generuje trzaskający dźwięk. W takim przypadku
projektor nie włączy się, dopóki moduł lampy nie zostanie
wymieniony. Wymieniając lampę, kieruj się wskazówkami
podanymi w rozdziale Wymiana lampy na str. 60
63
Polski
Załącznik
HDMI Pytania i Odpowiedzi
Jaka jest różnica między "standardowymi" i "szybkimi" kablami HDMI?
W ostatnim czasie HDMI Licensing, LLC ogłosiło, że kable będą testowane i określane jako "standardowe" lub "szybkie".
4 Standardowe kable HDMI (lub "kable kategorii 1") zosta-
ły poddane testom, na podstawie których stwierdzono, że
działają one z szybkością 75Mhz lub do 2,25Gbps, co jest odpowiednikiem sygnału 720p/1080i.
4 Szybkie kable HDMI (lub "kable kategorii 2") zostały poddane
testom, na podstawie których stwierdzono, że działają one z
szybkością 340Mhz lub do 10,2Gbps, co obecnie stanowi najwyższą dostępną przepustowość osiągalną za pomocą kabla
HDMI. Mogą one pomyślnie odbierać sygnały 1080p, łącznie
z tymi o zwiększonej głębokości koloru i/lub o zwiększonej
częstotliwości odświeżania ze Źródła. Szybkie kable mogą
również wyświetlać obrazy o wyższej rozdzielczości takiej
jak w monitorach kinowych WQXGA (rozdzielczość 2560 x
1600).
W jaki sposób działają kable HDMI dłuższe niż 10
metrów?
4 Istnieje wiele adapterów HDMI pracujących nad rozwiąza-
niami HDMI, które wydłużają skuteczną odległość kabla z
typowego zakresu 10 metrów do znacznie dłuższych odległości. Firmy te produkują różnorakie rozwiązania, między
innymi aktywne kable (aktywna elektryczność wbudowana
w kabel, która zwiększa i wydłuża sygnał kabla), repetytory,
wzmacniacze, CAT5/6 oraz rozwiązania włókna.
W jaki sposób można poznać, że kabel HDMI jest
kablem certyfikowanym?
4 Wszystkie produkty HDMI muszą posiadać certyfikaty wydane przez producenta, co jest częścią HDMI Compliance Test
Specification (Specyfikacje HDMI na temat zgodności z wymaganiami). Jednakże istnieją przypadki, kiedy kable HDMI
noszące logo HDMI są dostępne bez właściwego przetestowania. HDMI Licensing, LLC przypadki te poddaje śledztwu
i dokłada wszelkich starań, by znak towarowy HDMI był
właściwie używany na rynku. Zalecamy, by klienci dokonywali zakupu kabli u renomowanych źródeł i godnych
zaufania firm..
.
Więcej inforamcji można uzyskać na stronie internetowej: .
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
Polski
64
Załącznik
Komunikaty diody LED
Komunikat
Dioda LED
zasilania.
Dioda LED
zasilania.
Dioda
LED temperatury .
Dioda
LED.
lampy.
(Niebieski)
(Bursztynowy)
(Czerwony)
(Czerwony)
Stan oczekiwania.
(Wejście przewodu
zasilającego)
Stan oczekiwania .
(Tryb nagrywania)
Włączanie zasilania przez OSD
(Naciśnij przycisk
zasilania)
Miganie
*
Włączenie zasilania
bez OSD
Nadmierna temperatura
Awaria wentylatora
Miganie
Błąd lampy
Wyłączenie zasilania (Chłodzenie)
* Dioda LED zasilania jest włączona (ON) podczas wyświetlania
OSD i wyłączona (OFF) po zakończeniu wyświetlania OSD.
Uwaga:
Stałe światło�
Brak światła �
Cyfry reprezentują liczbę migających diod LED.
65
Polski
Załącznik
Komunikaty kodów błędów LED
Komunikat kodu błędu
Polski
Dioda LED
zasilania.
Dioda LED
lampy.
(Migające)
(Migające)
Nadmierna temperatura T1
3
0
Przerwa termiczna
4
0
Awaria G794
4
4
Awaria T1
4
5
Błąd lampy
5
0
Nadmierna temperartura
5
1
Wykryto zwarcie na wyjściu
5
2
Wykryto koniec użyteczności lampy
5
3
Brak zapłonu lampy
5
4
Wyłączanie lampy w czasie normalnego
działania
5
5
Wyłączanie lampy podczas uruchamiania
5
6
Błąd Wentylator1 (Wentylator lampy)
6
1
Błąd Wentylator2 (Wentylator)
6
2
Błąd Wentylator3 (Wentylator nagrywarki)
6
3
Błąd Wentylator4 (Wentylator zasilania)
6
4
Otwarta pokrywa lampy
7
0
Błąd DMD
8
0
Błąd pokrętła kolorów
9
0
66
Załącznik
Komunikaty
4 Wymiana lampy:
4 Poza zasięgiem: (więcej informacji poniżej)
Problemy związane z pilotem zdalnego
sterowania
Pilot nie działa
4 Sprawdź, czy kąt pracy pilota wynosi ok ±15°.
4 Upewnij się, czy między pilotem i projektorem nie ma żadnych
przeszkód. Przesuń się na odległość przynajmniej 7m (23 stóp)
do projektora.
4 Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie włożone.
4 Wymień słabe baterie w pilocie.
67
Polski
Załącznik
Problemy z dźwiękiem
Nie ma dźwięku
4 Wyreguluj głośność pilotem zdalnego sterowania.
4 Wyreguluj głośność w źródle dźwięku.
4 Sprawdź, czy kabel dźwiękowy podłączony jest prawidłowo.
4 Sprawdź źródło dźwięku przy pomocy innych głośników.
4 Oddaj projektor do naprawy.
Dźwięk jest zniekształcony
4 Sprawdź, czy kabel dźwiękowy podłączony jest prawidłowo.
4 Sprawdź źródło dźwięku przy pomocy innych głośników.
4 Oddaj projektor do naprawy.
Polski
68
Załącznik
Wymiana lampy
Jeśli lampa przepali się, powinna zostać wymieniona. Wymieniać ją
wolno tylko na oryginalną z certyfikatem, którą zamówić można u.
lokalnego sprzedawcy sprzętu.
Ważne:
4Lampa zawiera pewną ilość rtęci i powinna zostać zutylizowana
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Unikaj
dotykania szklanej powierzchni nowej lampy - skraca to
4
jej żywotność.
Niebezpieczeństwo:
4Włącz projektor i odłącz jego kabel zasilania przynajmniej na
godzinę przed wymianą lampy. W przeciwnym wypadku możesz
ulec poważnym poparzeniom.
1
2
3
69
Polski
Załącznik
4
1. Wyłącz zasilanie projektora naciskając przycisk Power (Zasilanie).
2. Zaczekaj co najmniej 30 minut na ochłodzenie się projektora.
3. Odłącz przewód zasilający.
4. Odblokuj pokrywę lampy.
5. Wyciągnij i zdejmij pokrywę.
6. Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub z modułu lampy.
7. Wyjmij moduł lampy.
W celu założenia modułu lampy wykonaj wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności.
Po wymianie lampy licznik lampy musi zostać zresetowany. Więcej
informacji znajdziesz na str 54 .
Polski
70
Załącznik
Czyszczenie projektora
Czyszczenie projektora w celu usunięcia kurzu i brudu pomoże
zapewnić jego bezproblemową pracę.
Niebezpieczeństwo:
4 Projektor musi być wyłączony i odłączony od prądu co
najmniej godzinę przed czyszczeniem. W przeciwnym
wypadku możesz ulec poważnym poparzeniom.
4 Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie
dopuść, by woda dostała się do otworu wentylacyjnych
projektora.
4 Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się trochę
wody, odłącz urządzenie od prądu i przed ponownym użyciem
pozostaw na kilka godzin w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
4 Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się dużo
wody, oddaj projektor do naprawy.
Czyszczenie obiektywu
Środki do czyszczenia obiektywów można kupić w większości
sklepów fotograficznych Czyszcząc obiektyw projektora, kieruj się
poniższymi wskazówkami.
1. Nanieś trochę środka do czyszczenia obiektywu na czystą, miękką
ściereczkę. .
(Nie stosuj środka bezpośrednio na obiektyw.)
2. Delikatnie przetrzyj obiektyw ruchem okrężnym.
Ostrzeżenie:
4 Nie używaj ściernych środków czyszczących i
rozpuszczalników.
4 Unikaj stosowania środków czyszczących bezpośrednio
na obudowę. Mogą spowodować jej przebarwienie lub
odbarwienie.
Czyszczenie obudowy
Czyszcząc obudowę, postępuj zgodnie z następującymi
wskazówkami:
1.Kurz ścieraj czystą, wilgotną ściereczką.
2.Zwilż ściereczkę w ciepłej wodzie i dodaj trochę delikatnego
detergentu (np. do mycia naczyń), a następnie przetrzyj obudowę.
3.Wypłucz ściereczkę z detergentu i ponownie przetrzyj nią
projektor.
Ostrzeżenie:
Nie używaj ściernych środków czyszczących na bazie alkoholu. Mogą
one spowodować odbarwienia.
71
Polski
Załącznik
Tryby zgodności
Zgodność komputera
Sygnał
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
(Hz)
NTSC
-
60
PAL/SECAM
-
50
VESA
640 x 350
70,1/ 85,1
640 x 400
70,1 / 85,1
VGA
SVGA
70/ 85
720 x 576
50/ 60
640 x 480
60/ 67/ 72,8/ 75/ 85
800 x 600
56,3/ 60,3/ 75/ 72,2/ 80/
85,1
832 x 624
72/ 75
50/ 60
1024 x 768
60/ 70,1/ 72/ 75/ 85
1152 x 864
60/ 70/ 75/85
HD720
1280 x 720
50/ 60/ 75/ 85
WXGA
1280 x 768
60/ 70/ 75/ 85
WXGA-800
1280 x 800
60
SXGA
1280 x 1024
60/ 75/85
SXGA+
1400 x 1050
60
UXGA
1600 x 1200
60
1600 x 1050
60
WUXGA
1920 x 1200
60/ 75
HDTV
1920 x 1080
25/30
SDTV
72
70
720 x 400
1024 x 576
XGA
Polski
720 x 350
1920 x 1080i
50/ 60
1920 x 1080p
24/25/30/50/ 60
1280 x 720
60
1280 x 720p
50/ 60
720 x 576
50
720 x 576i
50
Załącznik
Sygnał
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
(Hz)
720 x 576p
50
720 x 480
60
720 x 480i
60
720 x 480p
60
Zgodność Apple Mac
Macbook
Macbook
Pro (Intel)
Power
Mac G5
Power .
Mac G4
Hz-
Analogowy
Analogowy
Analogowy
Analogowy
800x600
60
o
o
-
-
800x600
72
o
o
o
o
800x600
75
o
o
o
o
Rozdzielczość
Uwaga:
v Dla rozdzielczości .
szerokoekranowej
(WXGA), obsługa .
zgodności .
zależy od modeli
komputerów
notebook/PC.
800x600
85
o
o
o
o
1024x768
60
o
o
o
o
1024x768
70
o
o
o
o
1024x768
75
o
o
o
o
1024x768
85
o
o
o
o
1280x720
60
o
o
o
o
1280x720
75
o
o
-
o
1280x720
85
o
o
-
o
1280x768
60
o
o
-
o
1280x768
75
o
o
o
o
1280x768
85
o
o
-
o
1280x800
60
o
o
o
o
1280x1024
60
-
o
o
o
1280x1024
75
-
o
o
-
1680x1050
60
o
o
-
-
1920x1200
60
o
o
-
-
73
Polski
Załącznik
Komendy RS232
Złącze RS232
9
5
8
4
Nr pinu
Polski
74
7
3
6
2
1
Specyfikacje
1
nie dotyczy
2
RXD
3
TXD
4
DTR
5
GND
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
nie dotyczy
Załącznik
Lista funkcji protokołu RS232
Komendy RS232
Szybkość przesyłania
9600
Bity danych
8
Sprawdzenie parzystości
Brak
Bity stopu
1
Brak sterowania przepływem Brak
UART16550 FIFO
Wyłącz
Lead Code
Projector ID
~
Fix code
One Digit
X
X
Set in OSD
00~99
Two Digit
00 is for universal use
Command ID
X
space
X
X
Defined by Optoma
2 or 3 Digit
See the Follow content
variable
carriage return
n
One Digit
CR
Per item
Definition
Fix code
One Digit
Keypad Command
Function
Power
ASCII
On/Off
n=1/n=2 & 0
Power On with Password
Uwaga:
v Ze względu
na różne
zastosowania
dla każdego
modelu.
Funkcja
zależna od
zakupionego
modelu.
Resync
Pass
Fail
~XX00 n
P
F
~XX00 1nnnn
P
F
n=1
~XX01 n
P
F
AV Mute
On/Off
n=1/n=2 & 0
~XX02 n
P
F
Mu t e
On/Off
n=1/n=2 & 0
~XX03 n
P
F
n= 1
~XX04 n
P
F
Freeze
Unfreeze
n=2
IR F u n c t i o n
On/Off
n=1/n=2 & 0
Direct Source Selection
HDMI
~XX11 n
P
F
~XX12 n
P
F
n= 1
DVI-D
n=2
BNC
n=4
VGA 1
n=5
VGA 2
n=6
VGA 1 SCART
n=7
VGA 1 Component
n=8
S-Video
n=9
Video
n=10
VGA 2 SCART
n=12
VGA 2 Component
n=13
Component RCA
n=14
OSD/Image
Function
Display Mode
ASCII
Presentation
n=1
Bright
n=2
Movie
n=3
sRGB
n=4
Classroom
n=7
Blackboard
n=8
User 1
n=5
3D
n=11
Pass
Fail
~XX20 n
P
F
Brightness
n= -50 - +50
~XX21 n
P
F
Contrast
n= -50 - +50
~XX22 n
P
F
Sharpness
n= -15 - +15
~XX23 n
P
F
75
Polski
Załącznik
Function
ASCII
Saturation
n= -50 - +50
T i nt
BrilliantColor
Color Temp.
~XX44 n
P
F
~XX34 n
P
F
Film
n=1
~XX35 n
P
F
Video
n=2
Graphics
n=3
~XX36 n
P
F
PC
n=4
Warm
n=1
Medium
n=2
Red
n=3
Hue
n=-50 ~ 50
~XX170 n
P
F
Saturation
n=-50 ~ 50
~XX171 n
P
F
Gain
n=-50 ~ 50
~XX27 n
P
F
Hue
n=-50 ~ 50
~XX172 n
P
F
Saturation
n=-50 ~ 50
~XX173 n
P
F
Gain
n=-50 ~ 50
~XX28 n
P
F
Hue
n=-50 ~ 50
~XX174 n
P
F
Saturation
n=-50 ~ 50
~XX175 n
P
F
Gain
n=-50 ~ 50
~XX29 n
P
F
Hue
n=-50 ~ 50
~XX176 n
P
F
Saturation
n=-50 ~ 50
~XX177 n
P
F
Gain
n=-50 ~ 50
~XX30 n
P
F
Hue
n=-50 ~ 50
~XX178 n
P
F
Saturation
n=-50 ~ 50
~XX179 n
P
F
Gain
n=-50 ~ 50
~XX31 n
P
F
Hue
n=-50 ~ 50
~XX180 n
P
F
Saturation
n=-50 ~ 50
~XX181 n
P
F
Gain
n=-50 ~ 50
~XX32 n
P
F
n=1
~XX33 n
P
F
Auto
n=1
~XX37 n
P
F
R GB
n= 2
~XX39 n
P
F
~XX40 n
P
F
Green
Blue
Color Settings
Cyan
Yellow
Magenta
Reset
Color Space
IMAGE
/Advanced
IMAGE
/Advanced
1
Polski
Input Source Filters
De-Interlace
YUV
n=3
HDMI
n=1
DVI-D
n= 2
BN C
n=4
VGA 1
n=5
VGA 2
n=6
RCA Component
n=8
S-Video
n=9
Video
n=10
On
n= 1
O ff
n =2 & 0
Jeśli sprawa nie jest opatentowana, termin zostanie zmodyfikowany
.
do BrilliantColor™.
76
Fail
F
n= -50 - +50
Cold
IMAGE
/Advanced
Pass
P
n= 0 - 10
TM 1
Degamma
~XX45 n
Załącznik
OSD/Display
Function
Format
ASCII
4:3
n=1
~XX60 n
16:9 I/16:9
n=2
ʳ
Pass
Fail
P
F
16:9 II / 16:10
n=3
Native
n=6
ʳ
Auto
n=7
ʳ
Overscan
ʳ
n=0-10
~XX61 n
P
F
Zoom
ʳ
n= -30 - +100
~XX62 n
P
F
H Image Shift
ʳ
n= -50 - +50
~XX63 n
P
F
V Image Shift (16:9)
ʳ
n= -24 - +24
~XX64 n
P
F
V Keystone
ʳ
n= -30 - +30
~XX66 n
P
F
3D
Off/DLP-Link
n=2&0, n=1
~XX230 n
P
F
3D Sync Invert
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX231 n
P
F
Pass
Fail
P
F
P
F
P
F
P
F
OSD/Setup
Function
Language
Projection
Menu Location
Signal
ASCII
English
ʳ
n=1
~XX70 n
German
ʳ
n=2
ʳ
French
ʳ
n=3
ʳ
Italian
ʳ
n=4
ʳ
Spanish
ʳ
n=5
ʳ
Portuguese
ʳ
n=6
ʳ
Polish
ʳ
n=7
ʳ
Dutch
ʳ
n=8
ʳ
Swedish
ʳ
n=9
ʳ
Norwegian/Danish
ʳ
n=10
ʳ
Finnish
ʳ
n=11
ʳ
Greek
ʳ
n=12
ʳ
Traditional Chinese
ʳ
n=13
ʳ
Simplified Chinese
ʳ
n=14
ʳ
Japanese
ʳ
n=15
ʳ
Korean
ʳ
n=16
ʳ
Russian
ʳ
n=17
ʳ
Hungarian
ʳ
n=18
ʳ
Czechoslovak
ʳ
n=19
ʳ
Arabic
ʳ
n=20
ʳ
Thai
ʳ
n=21
Turkish
ʳ
n=22
ʳ
Front-Desktop
ʳ
n=1
~XX71 n
Rear-Desktop
ʳ
n=2
ʳ
Front-Ceiling
ʳ
n=3
ʳ
Rear-Ceiling
ʳ
n=4
ʳ
Top Left
ʳ
n=1
~XX72 n
Top Right
ʳ
n=2
ʳ
Centre
ʳ
n=3
ʳ
Bottom Left
ʳ
n=4
ʳ
Bottom Right
ʳ
n=5
ʳ
Frequency
ʳ
n= 0~31
~XX73 n
77
Polski
Załącznik
Pass
Fail
Phase
Function
n= -5 - +5
~XX74 n
P
F
H. Position
n= -5 - +5
~XX75 n
P
F
V. Position
n= -5 - +5
~XX76 n
P
F
P
F
Security Timer
Security
ASCII
Hour/Day/Month nnnnnn
send back the
password to
confirm
Security Settings
Enable/Disable
Projector ID
M ut e
Audio
On/Off
Volume
Logo
Advanced
~XX77 n
Change
Password
Optoma/User
Closed Captioning
~XX78 n
P
F
n=00-99
~XX79 n
P
F
n = 1/ n= 2 & 0
~ X X8 0 n
P
F
n=0-10
~XX81 n
P
F
n=1/n=2
~XX82 n
P
F
n=1
~XX83 n
P
F
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX88 n
P
F
RS232
n=1
~XX86 n
P
F
Network
n=2
P
F
Logo Capture
RS232
n=1/n=2 &0
OSD/Option
Pass
Fail
Source Lock
Function
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX100 n
P
F
High Altitude
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX101 n
P
F
Information Hide
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX102 n
P
F
Keypad Lock
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX103 n
P
F
Blue
n=1
~XX104 n
P
F
Black
n=2
Red
n=3
Background Color
Advanced
ASCII
Green
n=4
White
n=5
Direct Power On
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX105 n
P
F
Signal Power On
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX113 n
P
F
Auto Power Off (min)
n=0-180
~XX106 n
P
F
Sleep Timer (min)
n=000-995
~XX107 n
P
F
~XX114 n
P
F
Power Mode(Standby)
ECO mode/Active
n=1/n=2 &0
Mode
Lamp Hour
Lamp Setting
n=1
~XX108 n
nnnn
F
Lamp Reminder
On/Off
n=1/n=2 &0
~XX109 n
P
F
Brightness Mode
Bright/STD
n=1/n=2
~XX110 n
P
F
Yes
n=1
~XX111 n
P
F
No
n=2
Yes
n=1
~XX112 n
P
F
No
n=2
Lamp Reset
Reset
Uwaga: Aby zawrzeć także sygnał AMX w protokole RS232 w Podstawowych warunkach, sterowniki AMX będą poddawane
okresowym badaniom w celu wykrycia innych urządzeń podłączonych do portu RS232 (w tym przypadku Optoma) Badanie to to
"AMX" w ASCII, a następnie carriage return '\r'.
Rozpoznając przeprowadzane badanie projektor Optoma odpowie sygnałem (w ASCII) identyfikującym urządzenie. Sterownik AMX
(Branded NetLinx) będzie mógł wtedy pobrać interfejs ze strony internetowej amx, aby kontrolować urządzenie. Przykładowy sygnał
dla Optima może wyglądać w następujący sposób:
AMXB<-SDKClass=VideoProjector><-Make=Optoma><-Model=EX???><-Revision=1.0.0>
Sygnał musi zostać zatrzymany przez carriage return (‘\r’, 0x0D)
Poprawka wskaże na wersję firmware działającą na projektorze Optoma.
Wykrywanie urządzenia jest także obsługiwane porzez IP, jeśli protokół sterowania działa poprzez nie (większość producentów
posiada zestaw komend RS232 i używa go także dla IP na dedykowanych portach aplikacji)
Polski
78
Załącznik
Information Format: INFOa
Status
Code Definition
Standby Mode
a=0
Warming up
a=1
Cooling Down
a=2
Out of Range
a=3
Lamp Fail
a=4
Thermal Switch Error
a=5
Fan Lock
a=6
Over Temperature
a=7
Lamp Hour Running Out
a=8
Information display:
Function
ASCII
Information
n=1
~XX150 n
Display Format
Format Definition
a = Power State
Fail
Okabbbbccdddde
F
Code Definition
On
a=1
Off
a=0
b = Lamp Hour
bbbb
c = Input Source
None
c=0
HDMI
c=1
DVI-D
c=2
BNC
c=3
VGA 1
c=4
VGA 2
c=5
Component RCA
c=6
S-Video
c=7
Video
c=8
None
e=0
Presentation
e=1
d = Firmware Version
e = Display mode
dddd
Bright
e=2
Movie
e=3
sRGB
e=4
User1
e =5
User2
e =6
Classroom
e=7
Blackboard
e=8
Note: Komenda ~XX150 n MUSI działać, kiedy projektor znajduje się w stanie oczekiwania
Model Name
Function
Model Name
ASCII
n=1
~XX151 n
n=1
~XX152 n
Display
Depends
a=1/2/
1=EX785, 2=EW775
Oka
Fail
F
RS232 Version No
Function
RS232 Version No
ASCII
Display
Oka
Depends
Fail
a= ??
F
Display
Fail
Input Source Display
Function
Input Source
ACCII
n=1
~XX121 n
Oka
F
Note: Komenda ~XX121 n MUSI działać, kiedy projektor znajduje się w stanie oczekiwania
79
Polski
Załącznik
Status
Code Definition
None
c=0
HDMI
c=1
DVI-D
c=2
BNC
c=3
VGA 1
c=4
VGA 2
c=5
Component RCA
c=6
S-Video
c=7
Video
c=8
Software Version
Function
ACCII
Software Version
n=1
~XX122 n
Display
Fail
Okdddd
F
Display Mode
Function
Display Mode
ACCII
n=1
~XX123 n
Status
Display
Oka
Fail
F
Code Definition
Presentation
a=0
Bright
a=1
Movie
a=2
sRGB
a=3
User 1
a=4
User 2
a=5
Classroom
a=6
Blackboard
a=7
Power State
Function
Power State
ACCII
n=1
~XX124 n
Display
Oka
Fail
F
Note: Komenda ~XX124 n MUSI działać, kiedy projektor znajduje się w stanie oczekiwania
Status
Code Definition
On
a= 1
Off
a=0
Brightness
Function
Brightness
ACCII
n=1
~XX125 n
n=1
~XX126 n
n=1
~XX127 n
Display
Oka
Fail
F
Contrast
Function
Contrast
ACCII
Display
Oka
Fail
F
Aspect Ratio
Function
Aspect Ratio
Polski
80
ACCII
Display
Oka
Status
Code Definition
4:3
a=0
16 : 9 I
a= 1
16:9 II / 16:10
a=2
Native
a=3
Auto
a=4
Fail
F
Załącznik
Color Temperature
Function
ASCII
Color Temperature
n=1
Display
~XX128 n
Status
Fail
Oka
F
Code Definition
Warm
a=0
Medium
a=1
Cold
a=2
Projection Mode
Function
ASCII
Projection Mode
n=1
Display
~XX129 n
Status
Fail
Oka
F
Code Definition
Front-Desktop
a=0
Rear-Desktop
a=1
Front-Ceiling
a=2
Rear-Ceiling
a=3
Remote control
Customer code : 0x32CD
Item
Key Definition
ASCII
Pass
Fail
P
F
P
F
1
Power
n=1
~XX140 n
2
Resync
n=2
3
Keystone
n=3
ʳ
P
F
4
AV Mute
n=4
ʳ
P
F
5
Freeze
n=5
ʳ
P
F
6
Display
n=6
ʳ
P
F
7
Zoom in
n=7
ʳ
P
F
8
Zoom out
n=8
ʳ
P
F
9
Volume +
n=9
ʳ
P
F
10
Volume -
n=10
ʳ
P
F
11
Enter (for projection MENU)
n=11
ʳ
P
F
12
Menu
n=12
ʳ
P
F
13
Left
n=13
ʳ
P
F
14
Up
n=14
ʳ
P
F
15
Right
n=15
ʳ
P
F
16
Down
n=16
ʳ
P
F
17
Brightness
n=17
ʳ
P
F
18
Format/1
n=18
ʳ
P
F
19
HDMI/2
n=19
ʳ
P
F
20
YPbPr/3
n=20
ʳ
P
F
21
Source/4
n=21
ʳ
P
F
22
DVI/5
n=22
P
F
23
BNC/6
n=23
ʳ
P
F
24
VGA-1/7
n=24
ʳ
P
F
25
Video/8
n=25
ʳ
P
F
26
Video/9
n=26
ʳ
P
F
27
VGA-2/0
n=27
ʳ
P
F
81
Polski
Załącznik
Instalacja przy montażu sufitowym
Aby uniknąć uszkodzenia projektora, do montażu sufitowego
używaj wyłącznie zalecanych zestawów montażowych.
Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa używaj wyłącznie wymienionego
v Uszkodzenia
sufitowego zestawu montażowego UL i śrub, które odpowiadają
spowodowane następującym specyfikacjom:
nieprawidłową .
4 Typ śruby: M4
instalacją.
4 Maksymalna długość śruby: 11 mm
spowodują
4 Maksymalna długość śruby: 9 mm
unieważnienie .
Poniższy rysunek przedstawia prawidłowy sposób przymocowania
gwarancji.
projektora do sufitu.
430,97 ( 1,697" )
260,00 ( 1,024" )
240,00 ( 0,945" )
130,00 ( 0,512" )
20,00
( 0,079" )
Uwaga:
( 0,104" )
100,00
( 0,394" )
68,50
( 0,270" )
v Należy unikać
umieszczania
projektora w
pobliżu źródeł
ciepła, .
takich jak
moduły
klimatyzacji
i grzejniki.
Przegrzanie
projektora
może
doprowadzić
do jego
wyłączenia.
141,50 ( 0,557" )
Polski
82
85,49
( 0,337" )
165,00 ( 0,650" ) 26,50
354,41 ( 1,395" )
88,00 ( 0,346" )
v Należy
upewnić się,
czy pomiędzy
dolną częścią
pokrywy
projektora
a sufitem
zachowana
jest odległość
przynajmniej
10 cm.
160,50 ( 0,632" )
141,50 ( 0,557" )
160,50( 0,632" )
Załącznik
Ogólnoświatowe biura Optoma
W celu uzyskania naprawy lub pomocy technicznej należy
skontaktować się z biurem lokalnym.
USA
715 Sycamore Drive
Milpitas, CA 95035, USA
Tel : 408-383-3700
www.optomausa.com
Faks : 408-383-3702
Service : [email protected]
Kanada
5630 Kennedy Road, Mississauga,
ON, L4Z 2A9, Canada
Tel : 905-361-2582
www.optoma.ca Faks : 905-361-2581
Service : [email protected]
Europa
42 Caxton Way, The Watford Business Park .
Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK
Tel : +44 (0) 1923 691 800
Faks : +44 (0) 1923 691 888
www.optoma.eu
Service Tel : +44 (0)1923 691865
Service : [email protected]
Francja
Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant.
92100 Boulogne Billancourt, France
Tel.: +33 1 41 46 12 20
Faks : +33 1 41 46 94 35
Service : [email protected]
Hiszpania
C/ José Hierro, 36 Of, 1C
28529 Rivas Vacia, Madrid, Spain
Tel.: +34 91 499 06 06
Faks : +34 91 670 08 32
Niemcy
Werftstrasse 25 D40549 .
Düsseldorf, Germany
Tel : +49 (0) 211 506 6670
Service : [email protected]
Faks : +49 (0) 211 506 66799
83
Polski
Załącznik
Skandynawia
Grev Wedels Plass 2
3015 Drammen, Norway
Tel : +47 32 26 89 90
Service : [email protected]
Faks : +47 32 83 78 98
Ameryka Łacińska
715 Sycamore Drive.
Milpitas, CA 95035, USA
Tel : 408-383-3700
www.optoma.com.br
Faks : 408-383-3702
www.optoma.com.mx
Korean
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul, 135-815, KOREA
Tel : +82+2+34430004
Faks : +82+2+34430005
Japonia
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエスエム
サポートセンター:0120-46-5040
E-mail : [email protected]
www.os-worldwide.com
Tajwan
5F., No. 108, Minchiuan Rd., Shindian City,
Taipei Taiwan 231, R.O.C.
Tel : +886-2-2218-2360
Faks : +886-2-2218-2313
www.optoma.com.tw
asia.optoma.com
Service : [email protected]
Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street,.
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Tel : +852-2396-8968
Faks : +852-2370-1222
www.optoma.com.hk
Chiny
5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District.
Shanghai, 200052, China
Tel : +86-21-62947376
Faks : +86-21-62947375
www.optoma.com.cn
Polski
84
Załącznik
Regulacje prawne i dotyczące
bezpieczeństwa
W załączniku znajdują się ogólne regulacje, mające zastosowanie do
projektora.
Ostrzeżenie FCC
Urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z
wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie
z rozdziałem 15 przepisów FCC. Powyższe wymagania zostały
opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed .
szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w miejscach
zamieszkania. Niniejsze urządzenie wytwarza, używa i może
emitować częstotliwość radiową. Jeśli nie zostało .
zainstalowane i nie jest używane zgodnie ze wskazówkami
podanymi w niniejszej instrukcji obsługi, może powodować
zakłócenia sygnałów radiowych.
Jednakże nie ma żadnej gwarancji, że w danej instalacji takie
zakłócenia nie wystąpią. Jeśli projektor powoduje uciążliwe .
zakłócanie odbioru sygnałów radiowych lub telewizyjnych, co
można sprawdzić poprzez włączanie i wyłączanie sprzętu, .
użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń, stosując jedną
z poniższych metod:
4 Zmianę kierunku i ustawienia anteny.
4 Zwiększenie odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
4Podłączenie urządzenie do gniazdka zasilanego z innego
obwodu, niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
4Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym
technikiem RTV.
Uwaga: Kable ekranowane
W celu utrzymania zgodności z przepisami FCC, wszystkie
połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi muszą
być wykonane z wykorzystaniem kabli ekranowanych.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźniej zgody
producenta mogą spowodować pozbawienie użytkownika
prawa do korzystania z projektora na mocy regulacji
Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal
Communications Commission).
85
Polski
Załącznik
Warunki działania
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale
15 przepisów FCC Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom:
1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
2. Musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z
zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: kanadyjscy użytkownicy
Niniejsze cyfrowe urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjskimi
przepisami ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme .
NMB-003 du Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów UE
4Dyrektywa EMC 2004/108/EC (ze zmianami)
4Dyrektywa 2006/95/EC dot. Niskonapięciowych wyrobów
elektrycznych
4Dyrektywa R & TTE 1999/5/EC (jeśli produkt posiada funkcję
RF)
Instrukcje dotyczące utylizacji
Tego urządzenie elektrycznego po zużyciu
nie należy wyrzucać do śmieci.
Aby zminimalizować zanieczyszczenie i
zapewnić możliwie największe zabezpieczenie środowiska naturalnego, urządzenie to
należy poddać recyklingowi.
Polski
86

Podobne dokumenty