regulamin uczestnictwa w zajęciach

Transkrypt

regulamin uczestnictwa w zajęciach
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SEKCJI
ZANSHIN KARATE GDYNIA
KAIZEN DOJO AIKIDO GDYNIA
I . WARUNKI ZAPISÓW NA ZAJĘCIA
1. Poniższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć. Nabiera on swojej mocy
w chwili podpisania przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku, gdy uczestnik jest
niepełnoletni) Deklaracji Członkowskiej.
2. Uczestnik zajęć zostaje poinformowany przez instruktora o warunkach organizacyjno-finansowych
uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze wybranych przez siebie treningów. Rodzaj
treningów w poszczególnych sekcjach dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania
uczestnika.
3. Każdy uczestnik musi dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego dobry stan
zdrowia i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach sztuk walki lub złożyć podpisane
własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego oświadczenie
o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za uczestnictwo w zajęciach w formie
miesięcznego abonamentu do dnia 15 każdego miesiąca, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Uczestnik uchylający się od uiszczenia należności może zostać niedopuszczony do zajęć.
II . REGULAMIN ZAJĘĆ
1. Na pierwszych zajęciach uczestnik zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć
oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć. Zostaje on zapoznany z obowiązującymi regułami,
etykietą i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi obowiązującymi
na treningach.
2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział
w zajęciach. Spóźniający się muszą czekać przy wejściu na pozwolenie udziału w zajęciach.
3. W czasie treningu każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń uczestnik zobowiązany jest
do poinformowania instruktora o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
5. Każdy uczestnik zajęć ma prawo odmówić wykonania ćwiczenia wskazanego przez instruktora,
jeśli uzna je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia lub jeśli ćwiczenie przekroczy jego możliwości
fizyczne.
6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie opuszczać sali, w razie potrzeby problem należy zgłosić
instruktorowi.
7. Jeżeli w czasie treningu używa się jakiegokolwiek sprzętu sportowego, należy go po ćwiczeniach
właściwie złożyć w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
8. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo
do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji - do usunięcia z zajęć włącznie.
9. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach w trakcie choroby lub po spożyciu alkoholu lub innych
środków odurzających.
10. W trakcie treningu zabrania się spożywania jakichkolwiek pokarmów. Picie płynów dozwolone
jest tylko za zgodą instruktora.
11.W czasie treningów obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, noszenia wszelkiej biżuterii,
zegarków oraz innych ozdób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia któregokolwiek
z ćwiczących. Paznokcie u rąk i stóp powinny być obcięte.
12. Zabrania się przebywania na sali treningowej pod nieobecność instruktora.
13. Instruktor prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie
trwania ćwiczeń wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się do poleceń instruktora oraz
wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru instruktora.
14. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek i dobry stan udostępnianego sprzętu sportowego
oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć ponosi
on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun
prawny.
15. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione
w szatni lub innych pomieszczeniach. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać instruktorowi
w depozyt.
16. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien
natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swoich dolegliwościach. Instruktor ma
obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi.
17. Instruktor nie odpowiada za osoby przebywające poza salą ćwiczeń. Osoby niepełnoletnie, które
przebywają poza salą ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć, podczas ich trwania (wyjście do toalety)
oraz po ich zakończeniu pozostają zawsze pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
19. Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem
świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności odwołania zajęć przez
instruktora uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie możliwie jak najwcześniej.
20. Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które mogą
być wykorzystane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora zajęć lub
facebook’u w celach informacyjnych i promocyjnych. Uprzedza się o tym ćwiczących (a w imieniu
osób niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów ustawowych) i zakłada, że wyrażają oni zgodę
na publikację swojego wizerunku, o ile w/w osoby nie zrobią stosownego zastrzeżenia w formie
pisemnej, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wystarczy tylko zastrzeżenie ze strony
jednego z rodziców/opiekunów.
III . STRÓJ TRENINGOWY
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania czystej i schludnej karategi lub aikidogi w kolorze
białym albo innego stroju sportowego (dres, podkoszulek bawełniany). Ćwiczenia odbywają się
na boso lub w specjalnym obuwiu przeznaczonym do ćwiczeń na sali.
2. Uczestnik zajęć zaawansowanych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych
przyrządów treningowych zalecanych przez instruktora oraz ich posiadania i używania w czasie
treningów.
Opracował :
Paweł Potrykus

Podobne dokumenty