ZNACZY NAJLEPIEJ

Transkrypt

ZNACZY NAJLEPIEJ
ENGINEERING
ZNACZY NAJLEPIEJ
Violino MARKER to najnowsze osi¹gniêcie w technice
precyzyjnego znakowania laserowego na wszystkich
metalach ³¹cznie z aluminium, miedzi¹, tytanem lub
plastikach jak ABS, lexan, nylon, PES, PVC i wielu innych.
Zastosowanie diod zamiast lamp jako Ÿród³a promienia
Nd:Yag pozwoli³o na zdecydowane zmniejszenie jego
gabarytów, które zbli¿one s¹ obecnie do wielkoœci
komputera PC.
Po³¹czenie œwiat³owodem Ÿród³a promienia Nd:Yag z
rezonatorem i g³owic¹ skanuj¹c¹ stwarza projektantom
nieograniczone mo¿liwoœci integracyjne zarówno na
starych jak i nowo projektowanych automatycznych
liniach produkcyjnych.
Violino MARKER zasilany jest pr¹dem
jednofazowym 220 – 240 V.
Violinio MARKER jest ch³odzony powietrzem, wyeliminowano
ch³odzenie wod¹.
System przystosowano do bezobs³ugowej pracy przez okres
10 000 godz.
Oprogramowanie pracuje na systemach Windows 98/ME lub
Windows NT.
Violino MARKER to produkt najwy¿szej jakoœci, ponad 4000 systemów
zainstalowano na ca³ym œwiecie .
UWAGA
Rabaty promocyjne
Wykonujemy równie¿ us³ugi znakowania laserowego
TakSi Engineering ul. Kró¿añska 20/3 02-578 Warszawa
tel. /22/ 6464978 tel/fax /22/ 8499325 tel. kom. 0-602 618836
www.taksi.com.pl e-mail:[email protected]
Laser cia³a sta³ego Nd:Yag pompowany diodowo przeznaczony do precyzyjnych znakowañ
przemys³owych
REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ViolinoTM1
ViolinoTM2
ViolinoTM3
Laser
D³ugoœæ fali
Moc
Czêstotliwoœæ
JakoϾ promienia
Promieñ pomocniczy
1064 nm
5W
20 kHz
TEM 00
635 nm Klasa I
1064nm
10W
do 100 kHz
TEM 00
635 nm Klasa I
1064nm
20W
do 300 kHz
TEM 00
635 nm Klasa I
220 VAC – 3A
220 VAC – 4A
220 VAC – 7A
100 mm
50x50 mm
118 mm
0,8 mm
20 mm
250 znaków/s
160 mm
110x110mm
115x155
mm
190 mm
1,7 mm
30 mm
250 znaków/s
254 mm
180x180 mm
299 mm
2,8 mm
40 mm
250 znaków/s
Æ85x213
122x178x500
447x178x500
Æ85x255
122x178x585
447x178x500
Æ85x255
122x178x585
447x178x500
Zasilanie
G³owica znakuj¹ca
Ogniskowa std.
Pola znakowania std.
Odleg³oœæ robocza
RozdzielczoϾ ( 16bit )
Minimalna gruboϾ linii
SzybkoϾ znakowania
Wymiary w mm
¯ród³o promienia
wraz z g³owic¹ znakuj¹c¹
Panel zasilania
Violino MARKER jest laserem klasy IV
Laser Nd:Yag, Class IV
l=1064nm
Max. Output power 30W
Max. Pulse duration 40ns
INVISIBLE LASER RADIATION
CE EN 60825 - 1993
INVISIBLE
LASER RADIATION
Avoid eye or skin exposure to
direct or scatterd radiation
Class IV Laser product