Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaŜ

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaŜ
Ogłoszenie
o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaŜ uŜywanego samochodu słuŜbowego.
1. NAZWA JEDNOSTKI: Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II
232; 31-913 Kraków ogłasza przetarg publiczny na sprzedaŜ uŜywanego samochodu
słuŜbowego – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie sposobu i trybie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego, w który wyposaŜone są jednostki budŜetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114,
poz. 761).
2. MIEJSCE
I
TERMIN
PRZETARGU:
Przetarg
odbędzie
się
w
siedzibie
Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 232, w dniu
20.12.2013 r. o godzinie1400, w pokoju nr 111, pawilon A.
3. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN: Pojazd będący przedmiotem przetargu moŜna
oglądać w dni robocze w okresie od 10.12.2013 do 20.12.2013 r. w siedzibie
Nowohuckiego Centrum Kultury al. Jana Pawła II 232, w godzinach od 800 do 1530,
tel. kontaktowy: 607296002
4. PRZEDMIOT PRZETARGU:
Fiat DOBLO CARGO II – rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 12.12.2008 r.
Pojemność 1368 cm3, moc silnika 77 KM, dopuszczalna masa całkowita 11920,
ładowność 700 kg, benzyna, kolor biały.
Cena wywoławcza 14 000.00 zł
Wadium 100,11 zł
5. WADIUM: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które
naleŜy wpłacić wyłącznie w gotówce do kasy Nowohuckiego Centrum Kultury w
godzinach od 800 do 1200 . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik,
którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złoŜone
przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.
6. OFERTA PISEMNA powinna zawierać:
• Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon.
• oferowaną cenę za przedmiotowy samochód oraz formę i termin jej zapłaty,
oferowana cena nie moŜe być niŜsza od ceny wywoławczej.
• oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem pojazdu będącego przedmiotem
przetargu, lub Ŝe ponosi skutki z rezygnacji z oględzin.
7. TERMIN I MIEJSCE ZŁOśENIA OFERT:
Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg ofertowy na sprzedaŜ
samochodu” naleŜy złoŜyć do dnia 19.12.2013 r. w Nowohuckim Centrum Kultury –
sekretariat, pok. 122 w godzinach od 800 do 1700, a w dniu otwarcia ofert do godziny
1330 . Oferent zostaje związany ofertą przez 14 dni od daty otwarcia ofert.
8. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:
Komisja powołana przez Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury dokona oceny
złoŜonych ofert. Oferty złoŜone po terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu. Z
oferentem, który zaproponuje najwyŜszą cenę zostanie podpisana umowa kupnasprzedaŜy. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu naleŜności.
9. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny.