Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo

Transkrypt

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo
Lublin, dnia 2008-06-02
W.Dz. 11-29/207-2008
KOKURS
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie ogłasza k o n k u r s
na obsadę stanowiska
a s y s t e n t a
naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Toksykologii i Ochrony Środowiska
Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych.
Warunki konkursu:
Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym;
Zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
Dobra znajomość języka angielskiego.
Wykaz wymaganych dokumentów :
•
•
•
•
•
•
Podanie skierowane do JM Rektora
Życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dyplomu ukończenia studiów
Wyciąg z indeksu
Opinia z ostatniego miejsca pracy
Zgłoszenie na konkurs wraz dokumentami należy składać w Dziekanacie
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul.
Akademicka 13 do dnia 17 czerwca 2008 r.

Podobne dokumenty