Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był

Transkrypt

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był
………………………………….
……………………………...
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
………………………………….
(adres)
Oświadczenie
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że nie jestem ani nie
byłem(am) pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie
została mi ograniczona, ani zawieszona.
…………………………..………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty