Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014. Dyrektor Regionalnego

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014. Dyrektor Regionalnego
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 20/2014.
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej
z dnia 23 września 2014r.
Regulamin Konkursu
„LUBUSZANIN BEZ BARIER”
Konkurs „Lubuszanin bez barier”, zwany dalej Konkursem, ogłaszany jest przez Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Organizatorem Konkursu jest Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
przy współudziale Centrum Integracja w Zielonej Górze, ul. Kościelna 2.
Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr. 127 poz.721 z późn. zm.), które przełamują bariery
i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem postępowania dla wielu osób
w całym kraju.
§1
1.
Tytuł
„Honorowy
Lubuszanin
bez
barier”
przyznawany
jest
osobie
z niepełnosprawnością za jej wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i bezinteresowne działanie
na rzecz innych.
2.
Tytuł „Lubuszanin bez barier” przyznawany jest osobom z niepełnosprawnością za aktywną
postawę i bezinteresowne działanie na rzecz innych.
3.
Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, której życie
społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością zdaniem
zgłaszającego mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób.
4. Wyboru laureatów dokonuje Komisja konkursowa.
§2
1.
Komisję konkursową powołuje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej
Górze. W skład Komisji wejdą przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.
Tryb pracy Komisji Konkursowej określi regulamin przyjęty przez Komisję.
3.
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji
Konkursowej.
4.
Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia
następujących kryteriów:
a) zgodność z celami konkursu,
b) spełnienie kryteriów formalnych (kompletność zgłoszenia).
5.
O decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§3
1.
W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki
organizacyjne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie
województwa (zwani dalej Zgłaszający) typujące kandydata na „Lubuszanina bez barier” .
2.
Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi
zostać nadesłane na odrębnym formularzu.
3.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 24 października 2014r.
4.
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub Wydziału Zamiejscowego
Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Łokietka 22 - w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Konkurs Lubuszanin bez barier”;
5.
O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ich wysłania
pocztą lub data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
lub do Wydziału
Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w przypadku złożenia ich osobiście.
6. Zgłoszenia należy składać na formularzach dostępnych na stronach internetowych: www.lubuskie.pl,
www.rops.lubuskie.pl, , www.niepelnosprawni.pl (zał.nr 1 do Regulaminu).
7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.
§4
1.
W Konkursie wyłoniony zostanie „Honorowy Lubuszanin bez barier”, który otrzyma zaszczytny
tytuł oraz nagrodę rzeczową. Ponadto wyłonionych zostanie 5 laureatów, którym przyznane
zostaną tytuły „Lubuszanina bez barier” oraz nagrody rzeczowe.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie tytułu „Honorowego Lubuszanina bez barier”
i „Lubuszanina bez barier” odbędzie się podczas uroczystej gali w IV kwartale 2014 roku.
§5
1.
O terminie wręczenia nagród oraz wyróżnień w konkursie powiadamiani telefonicznie są uczestnicy
i laureaci Konkursu.
2.
Powiadomienia dokonuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
3.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez media i umieszczone
na stronach internetowych: www.lubuskie.pl, www.rops.lubuskie.pl oraz www.niepełnosprawni.pl
§6
1.
Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych:
www.rops.lubuskie.pl, www.lubuskie.pl oraz www.niepełnosprawni.pl
2.
Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą osoby/podmioty, które
je przesłały.
3.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w: Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w Zielonej Górze – Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych, al. Niepodległości
36 tel. 68-3231924 oraz Centrum Integracji w Zielonej Górze ul. Kościelna 2, 68-3286470.