Pobierz plik (PDF 109kB)

Transkrypt

Pobierz plik (PDF 109kB)
Regulamin
I Wojewódzkiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku
„Aktywni – dojrzała edukacja”
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej.
Łódź, 20 września 2012 roku
1. Postanowienia ogólne:
1.1 I Wojewódzka Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywni –
dojrzała edukacja”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się
20 września 2012r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi ul. Piotrkowska 243.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi oraz
jednostka organizacyjna Uczelni: Akademia Wieku Dojrzałego im. G.M. Fularskiej.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia
Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. W ramach Konferencji odbędą się wykłady.
1.5. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem
www.wsp.lodz.pl w linku: Akademia Wieku Dojrzałego
adres e-mail do kontaktów: [email protected]
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
2.1.1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub telefonicznie:
42 207 11 40
2.2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2.4. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która:
· uczestniczy w sesji wykładowej,
· zgłosiła swoje uczestnictwo do 15 września 2012 r. za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego lub telefonicznie.
2.5. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
2.6. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.7. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja
Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej
(elektronicznej).
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów.
2.9. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych.
3.0. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator
i Współorganizatorzy Konferencji nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do
celów
komunikacji
pomiędzy
Uczestnikiem
a
Organizatorem
oraz
Współorganizatorami Konferencji.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru
Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas
Konferencji.
3.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są
jakiekolwiek
działania
związane
z
Konferencją,
jak
również
w
miejscach
zakwaterowania.
3.4. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne
z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
3.5. Uczestnik Konferencji ma prawo do jednorazowego wejścia po zakupie
biletu ulgowego na XX Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA ŁÓDŹ
w dniach: 20 – 22 września 2012

Podobne dokumenty