Przykład Umowa o zapis na sąd polubowny

Transkrypt

Przykład Umowa o zapis na sąd polubowny
Przykład
Umowa o zapis na sąd polubowny - sporu przyszłego
Umowa
z dnia ............................, spisana w........................................................
pomiędzy ................................................................................................... (
określić strony, ich siedziby, reprezentację)
o oddanie sporów pod rozstrzygnięcie sądu arbitraŜowego.
1. Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie Sądu ArbitraŜowego
przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu wszelkie spory,
które
mogą
wyniknąć
z
umowy
o
.....................................................................................
(opisać przedmiot umowy)
zawartej pomiędzy stronami w ..............................................dnia
................... roku.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa, o której mowa w pkt 1
powyŜej.
3. Spory będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu Sądu ArbitraŜowego
przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić na piśmie za zgodą obu
stron.
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednej dla kaŜdej ze stron.
..................................
.....................................

Podobne dokumenty