General Information Aims Contents Evaluation Bibliography

Transkrypt

General Information Aims Contents Evaluation Bibliography
General Information
Course name
PRAWO WEKSLOWE
I CZEKOWE
ECTS
Credits
Semester
5
zimowy
Aims
Dostarczyć wiedzę teoretyczną o wekslach i czeku, o zasadach i cech prawa weslowego i
czekowego, o stosunkach wekslowych i czekowych, o indosie, poręke, regresie i powództwie.
Studenci powinni zdobyć kompleks wiedzy o instytucjach prawnych z tego zakresu prawa i teź
nawyków elementarnych o wekslach i czeków do zastosowania w praktyce.
Contents
Źródła prawa wekslowego i czekowego; podmioty i ich zdolność wekslowa, czekowa;
czynności prawne wekslowe/czekowe; wystawienie i forma weksla/czeku; indos; przyjęcie
weksla; poręczenie wekslowe/czekowe; płatność, zapłata; dochodzenie należności;
Evaluation
egzamin pisemny
Bibliography
Suchoža, J. – Husár, J. a kol.: 2009, Obchodné právo. Kapitola 28, IURA EDITION, Bratislava,
ISBN 978-80-8078-290-0K
SZPUNAR, A.: Komentarz do prawa wekslowego i czekowego. Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 2001, ISBN 83-219-1071-8;
Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový (Ustawa wekslowa i czekowa, Nr 191 z
1950 r.)