Hydro-Retriever™ 3800 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Transkrypt

Hydro-Retriever™ 3800 BR 1100, 1100C, 1100C-XL
Hydro-Retriever™ 3800
Hydro-Retriever™ 2042
BR 1100, 1100C, 1100C-XL
Návod na používanie
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Advance MODELS 56410000(disc), 56410350(cyl.), 56410001(2042)
Nilfisk MODEL 56410002(disc), 56410351(cyl.), 56410425 (1100C-XL)
A-Slovensky
B-Česky
C-Polski
D-Magyar
4/04 Form Number 56041586
A-2 / SLOVENSKY
OBSAH
strana
Úvod ..................................................................................................... A-2
Upozornenia a výstrahy ........................................................................ A-3
Oboznámenie sa so zariadením ........................................................... A-4
Ovládací panel...................................................................................... A-5
Funkčný popis ovládacích tlačidiel ....................................................... A-6
Popis kontroliek na ovládacom paneli .................................................. A-7
Príprava zariadenia na používanie
Inštalácia batérií ................................................................................... A-8
Inštalácia kief ........................................................................................ A-9
Inštalácia stierača ............................................................................... A-10
Napĺňanie nádrže s roztokom ............................................................. A-10
Prevádzka zariadenia ......................................................................... A-11
Čistenie............................................................................................... A-11
Mokré vákuové čistenie ...................................................................... A-12
Po použití............................................................................................ A-12
Údržba zariadenia .............................................................................. A-12
Mazanie zariadenia ............................................................................ A-12
Nabíjanie batérií ................................................................................. A-13
Kontrola stavu elektrolytu v batérii...................................................... A-13
Údržba stierača .................................................................................. A-14
Nastavenie stierača ............................................................................ A-14
Údržba bočnej obruby .............................................................A-15 – A-16
Odstraňovanie problémov .................................................................. A-17
Chybové kódy ..........................................................................A-18 – A-19
Technické údaje .................................................................................. A-20
ÚVOD
Táto príručka vám umožní dokonale využiť vaše čistiace zariadenie Nilfisk-Advance. Predtým, než začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte
túto príručku.
Poznámka: Čísla napísané hrubým písmom v zátvorkách označujú položku vyobrazenú na stranách A-4 – A-5.
Tento výrobok je určený len na komerčné používanie.
DIELY A SERVIS
Opravy na zariadení by mali byť vykonané autorizovaným servisným centrom Nilfisk-Advance, ktoré zamestnáva odborne vyškolený servisný personál
a disponuje originálnymi náhradnými dielmi a príslušenstvom spoločnosti Nilfisk-Advance.
V prípade potreby opravy alebo servisných služieb sa obráťte na nižšie uvedeného DÍLERA NILFISK-ADVANCE. Pri kontaktovaní nezabudnite, prosím,
uviesť model a sériové číslo zariadenia.
TOVÁRENSKÝ ŠTÍTOK
Číslo modelu a Sériové číslo sú uvedené na továrenskom štítku na zariadení. Tieto informácie sú potrebné pri objednávaní náhradných dielov zariadenia.
Do nižšie uvedeného priestoru si, prosím, poznačte číslo modelu a sériové číslo pre prípad budúcej potreby.
ČÍSLO MODELU _____________________________________
SÉRIOVÉ ČÍSLO _____________________________________
VYBALENIE ZARIADENIA
Po doručení zariadenia dôkladne skontrolujte prepravný obal a zariadenie, či na nich nedošlo k poškodeniu. Ak je poškodenie zjavné, uschovajte prepravný
obal, aby ho bolo možné podrobiť kontrole. Za účelom registrácie škody sa v čo najkratšom čase spojte s Oddelením služieb zákazníkom spoločnosti NilfiskAdvance.
Po odstránení prepravného kartónu odrežte plastové remene a odstráňte drevené bloky vedľa kolies. Pri presune zariadenia z palety na povrch použite
šikmú plochu (rampu).
A-2 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
SLOVENSKY / A-3
UPOZORNENIA A VÝSTRAHY
SYMBOLY
Spoločnosť Nilfisk-Advance používa na označenie potenciálne nebezpečných situácií nižšie uvedené symboly. Vždy si dôkladne
prečítajte súvisiace informácie a vykonajte všetky potrebné kroky na ochranu osôb a majetku.
NEBEZPEČENSTVO!
Tento symbol sa používa na varovanie pred okamžitým rizikom, ktoré by mohlo spôsobiť závažné zranenia osôb alebo smrť.
VÝSTRAHA!
Tento symbol sa používa na označenie situácie, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenia osôb.
VAROVANIE!
Tento symbol označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť menej závažné zranenia osôb alebo poškodenie zariadenia alebo
iného majetku.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Súčasťou príručky sú aj Špecifické varovania a Výstrahy, ktoré varujú pred potenciálnym poškodením zariadenia alebo úrazom.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
VÝSTRAHA!
Toto zariadenie môžu používať len správne a riadne vyškolené a oprávnené osoby.
Ak ste so zariadením na šikmej ploche alebo v stúpaniach, pri záťaži zariadenia sa vyvarujte náhlych zastavení. Vyvarujte sa náhlych
ostrých zatočení. Ak so zariadením idete dole kopcom, zariadenie riaďte pomalou rýchlosťou. Zariadenie čistite iba ak je umiestnené
na šikmej ploche (rampe).
Zariadenia vydávajúce iskry, plameň a dymiace zariadenia neuchovávajte spolu s batériami. V priebehu bežnej prevádzky sa
výbušné plyny odvetrávajú.
Pri nabíjaní batérií vzniká vysoko výbušný vodíkový plyn. Batériu nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu
otvoreného plameňa. Pri nabíjaní batérií nefajčite.
Ak pracujete v blízkosti elektrických komponentov, odložte všetky šperky a bižutériu.
Predtým, než budete vykonávať servis elektrických komponentov, zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínania (poloha 0)
a odpojte batérie.
Nikdy nepracujte pod zariadením bez toho, aby ste predtým zariadenie nezaistili bezpečnostnými blokmi alebo stojanmi.
V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky a zariadenie nepoužívajte v priestoroch kde sa vyskytujú takéto
čistiace prostriedky alebo iné horľavé kvapaliny.
Toto zariadenie nečistite pomocou tlakového čističa.
Používajte len kefy dodané so zariadením alebo tie, ktoré sú uvedené v prevádzkovej príručke. Používanie iných kief môže ohroziť
bezpečnosť.
VAROVANIE!
Toto zariadenie nie je schválené na používanie na verejných cestách alebo komunikáciách.
Toto zariadenie nie je vhodné na zber nebezpečného prachu.
Nepoužívajte rozrývacie disky a ani brúsne kamene. Spoločnosť Nilfisk-Advance nepreberá záruku za žiadne povrchové škody
spôsobené rozrývačmi alebo brúsnymi kameňmi (tieto môžu taktiež poškodiť hnací systém kief).
Pri prevádzkovaní tohto zariadenia sa ubezpečte, že nedochádza k ohrozeniu tretích osôb – najmä detí.
Predtým, než budete vykonávať akékoľvek servisné činnosti si pozorne prečítajte všetky inštrukcie týkajúce sa konkrétnej servisnej
činnosti.
Zariadenie neponechávajte bez dozoru bez toho, aby ste predtým neprepli zapínanie do polohy „OFF“ (O), nevytiahli zo zariadenia
kľúč a nezatiahli parkovaciu brzdu.
Predtým, než budete vymieňať kefy a pred otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite vypínač zariadenia do polohy „OFF“
(O) a vytiahnite kľúč.
Dbajte, aby sa do pohyblivých častí zariadenia nezachytili vlasy, šperky alebo voľné oblečenie.
V prípade prevádzkovania tohto zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu buďte opatrní. Voda v roztoku, v záchytných zásobníkoch
alebo v hadicovom systéme by mohla zmrznúť, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu ventilov a spojovacích dielov. Zariadenie
vyplachujte s roztokom určeným na umývanie predných skiel.
Predtým, než sa zariadenie zabalí do prepravného obalu, je potrebné vybrať batérie. Batérie likvidujte bezpečným spôsobom
v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi.
Zariadenie nepoužívajte na svahoch presahujúcich stúpavosť uvedenú na zariadení.
Predtým, než budete zariadenie používať, ubezpečte sa, že všetky dvere a kryty sú v polohách uvedených v prevádzkovej príručke.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-3
A-4 / SLOVENSKY
OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kryty záchytného zásobníka
Kryt napĺňacieho otvoru zásobníka s roztokom
Sedadlo operátora w/Bezpečnostný spínač
Vypúšťacia hadica zásobníka s roztokom
Nastavovacia skrutka pre nastavenie volantu
Brzdový pedál a parkovacia brzda/Páka uvoľnenia parkovacej
brzdy
Páka ovládania prietoku roztoku
Pohonný pedál — smerový/rýchlostný
Konektor pre nabíjačku batérie
Pohonné a riadiace koleso
Prerušovače obvodu (ističe)
Tlačidlo pre núdzové zastavenie / Odpojenie batérie
21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
44
45
Čistiaca plošina a bočné obruby
Zadné koleso
Priestor pre batériu
Vypínací plavák záchytného zásobníka
Priestor filtra motora nasávania
Stierač
Kolieska stierača
Roztokový filter
Výpustná hadica záchytného zásobníka
Páka pre nastavenie bočných zmetákov (len model 2042 / BR
1100C-XL)
Páka pre úpravu sedadla operátora
17
1
3
15
16
2
12 45
11
18
6
5
19
4
9
14
13
7
20
8
10
A-4 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
44
SLOVENSKY / A-5
OVLÁDACÍ PANEL
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Tlačidlo klaksóna
Kontrolka zapnutia zariadenia
Kontrolka chyby systému s roztokom
Tlačidlo pre vypnutie čistenia
Tlačidlo pre normálne čistenie
Tlačidlo pre dôkladné čistenie
Kontrolka systému s roztokom
Tlačidlo nasávania
Tlačidlo roztoku
Kontrolka stavu batérie
Merač prevádzkových hodín zariadenia/displej stavu
Hlavný vypínač
Kontrolka vypnutia čistiaceho režimu
Kontrolka normálneho čistenia
Kontrolka dôkladného čistenia
Kontrolka sacieho systému
Kontrolka závady sacieho systému
Tlačidlo kontroly prachu pri predzametaní (len model 3800 / BR 1100 – voliteľné príslušenstvo)
Kontrolka kontroly prachu pri predzametaní (len model 3800 / BR 1100 – voliteľné príslušenstvo)
Kontrolka zapnutia predzametania (len model 3800 / BR 1100 – voliteľné príslušenstvo)
Kontrolka zapnutia zametacieho systému (len model 2042 / BR 1100C-XL)
Ovládacie tlačidlo zametacieho systému (len model 2042 / BR 1100C-XL)
26 36
25 35
34
kg
lb
27
37
29
38 28
30 24
22
kg
lb
23
40
1/10
33
31
32
41
39
2042
42
1100C-XL
43
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-5
A-6 / SLOVENSKY
FUNKČNÝ POPIS OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL:
Ovládače zariadenia boli navrhnuté za účelom jednoduchého jednodotykového ovládania prevádzky zariadenia. Ak si používateľ želá len vyčistiť povrch,
stlačením jediného vypínača budú všetky funkcie pripravené na použitie.
Pri väčšine čistení bude operátor potrebovať prvé tri tlačidlá na ovládacom paneli. Sú to tlačidlá vypnutia čistenia (25), normálneho čistenia (26)
a dôkladného čistenia (27). Z tohto dôvodu sa tieto tri tlačidlá nachádzajú vo výrazne bielych rámčekoch, zatiaľ čo iné tlačidlá sú zvýraznené tmavšou
farbou.
Tlačidlo klaksóna (22) – Stlačením tohto tlačidla spustíte klaksón.
Tlačidlo vypnutia čistiaceho systému (25) – Stlačením tohto tlačidla pri aktivovanom režime čistenia dôjde k nasledovnému:
•
Čistiace kefy sa vypnú
•
Čistiaca plošina sa zdvihne do HORNEJ polohy
•
Zastaví sa prietok roztoku
•
Po prvom stlačení tohto tlačidla sa sací systém/stierače NEVYPNÚ. Je to preto, aby bolo možné zachytiť všetku zvyšnú vodu bez nutnosti
opätovného zapínania sacieho systému. Po druhom stlačení tohto tlačidla (po vypnutí režimu čistenia) sa stierač zdvihne a nasávanie sa vypne po
6 sekundách.
Tlačidlo normálneho čistenia (26) – Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje čistiaci systém a čistiaci tlak sa nastaví na hodnotu zvolenú pri poslednom
normálnom čistení. Na stavovom displeji sa na chvíľu zobrazí nastavenie čistiaceho tlaku. Čistiaci tlak sa zobrazí vo forme „PA“, za ktorým nasleduje číslo.
Ďalším stláčaním tlačidla normálneho čistenia sa bude čistiaci tlak zvyšovať až po maximálnu naprogramovanú hodnotu pre režim normálneho čistenia. Po
dosiahnutí maximálnej hodnoty sa nastavenie tlaku vráti na hodnotu 1. Východzie nastavenie maximálneho tlaku pri normálnom čistení je 4. Po stlačení
tohto tlačidla dôjde k nasledovnému:
•
Čistiaca plošina klesne
•
Aktivuje sa nasávací a roztokový systém (režimy nasávania a roztoku = AUTO)
•
Po zvolení smeru pohybu zariadenia pomocou pedála (vpred alebo vzad) sa kefy začnú točiť a spustí sa nasávanie. Ak sa zariadenie pohybuje
smerom vpred, dôjde k poklesu stierača a spustí sa prietok roztoku. Ak sa zariadenie pohybuje smerom vzad, stierač sa zdvihne do hornej polohy
a prietok roztoku sa zastaví.
Tlačidlo dôkladného čistenia (27) – Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje čistiaci systém a čistiaci tlak sa nastaví na hodnotu zvolenú pri poslednom
dôkladnom čistení. Na stavovom displeji sa na chvíľu zobrazí nastavenie čistiaceho tlaku. Čistiaci tlak sa zobrazí vo forme „PA“, za ktorým nasleduje číslo.
Ďalším stláčaním tlačidla normálneho čistenia sa bude čistiaci tlak zvyšovať až po maximálnu naprogramovanú hodnotu pre režim dôkladného čistenia. Po
dosiahnutí maximálnej hodnoty sa nastavenie čistiaceho tlaku zmení na (maximálny limit pri normálnom čistení + 1). Východzie nastavenie maximálneho
tlaku pri režime dôkladného čistenia je 7 (cylindrické) alebo 9 (disk). Po stlačení tohto tlačidla dôjde k nasledovnému:
•
Čistiaca plošina klesne
•
Aktivuje sa nasávací a roztokový systém (režimy nasávania a roztoku = AUTO)
•
Po zvolení smeru pohybu zariadenia pomocou pedála (vpred alebo vzad) sa kefy začnú točiť a spustí sa nasávanie. Ak sa zariadenie pohybuje
smerom vpred, dôjde k poklesu stierača a spustí sa prietok roztoku. Ak sa zariadenie pohybuje smerom vzad, stierač sa zdvihne do hornej polohy
a prietok roztoku sa zastaví.
Tlačidlo nasávania (29) – Toto tlačidlo sa používa na voľbu režimu prevádzky systému nasávania/stieračov. Existujú 3 režimy prevádzky systému. Tieto
režimy sú AUTO (automatický)/OFF (vypnuté)/ON (zapnuté). Nižšie uvedený je popis každého režimu a spôsob ich voľby.
REŽIM OFF (vypnuté): V tomto režime je nasávanie vypnuté a stierač je v hornej polohe. Pri zvolení systému čistenia sa systém nasávania prepne do
režimu AUTO. Ak je potrebné použiť dvojité čistenie (čistenie bez odsávania roztoku), nasávací systém sa po stlačení tohto tlačidla dá vypnúť.
REŽIM AUTO: Tento režim sa navolí automaticky po zvolení režimu čistenia. V tomto režime bude stierač v dolnej polohe až pokiaľ operátor nezvolí
pomocou pedála smer pohybu zariadenia vzad. V oboch smeroch pohybu zariadenia sa zapne nasávanie. Systém nasávania ostane zapnutý ešte 10
sekúnd po navrátení pedála do neutrálnej polohy. Je to preto, aby sa zvyškový roztok v stierači a v hadici nasal do zásobníka. Tento režim je možné zvoliť
nezávisle od režimu čistenia a to pomocou stlačenia a uvoľnenia tlačidla nasávania.
REŽIM ON (zapnuté): V tomto režime bude stierač v HORNEJ polohe a nasávanie bude zapnuté bez ohľadu na polohu pedála. Tento režim zvolíte
stlačením a pridržaním tlačidla nasávania po dobu približne 1,5 sekundy. Predtým, než zvolíte tento režim, musí byť nasávanie vypnuté. Tento režim je
vhodné použiť v prípade využívania externej čistiacej trubice alebo ak chce operátor pomocou nasávacej hadice vyčistiť stierač.
Tlačidlo roztoku (30) – Toto tlačidlo sa používa na voľbu režimu prevádzky roztokového systému. Existujú 3 režimy prevádzky systému. Tieto režimy sú
OFF (vypnuté)/AUTO/MOMENTARY ON (krátkodobo zapnuté). Nižšie uvedený je popis každého režimu a spôsob ich voľby.
REŽIM OFF (vypnuté): V tomto režime je prietok roztoku vypnutý. Pri zvolení systému čistenia sa roztokový systém prepne do režimu AUTO. Ak je
potrebné vykonávať čistenie bez dávkovania roztoku, prietok roztoku je možné zastaviť stlačením tohto tlačidla.
REŽIM AUTO: Tento režim sa navolí automaticky po zvolení režimu čistenia. V tomto režime bude prietok roztoku zapnutý vždy po pohnutí zariadenia
pomocou pedála smerom vpred. V opačnom prípade sa prietok roztoku zastaví.
REŽIM MOMENTARY ON (krátkodobo zapnuté): Tento režim možno zvoliť v prípade, ak je režim čistenia vypnutý. Dávkovanie roztoku možno vykonať
stlačením a pridržaním tlačidla roztoku. Dávkovanie roztoku bude prebiehať po dobu stlačenia tohto tlačidla. Účelom je navlhčenie povrchu pred samotným
čistením.
Tlačidlo kontroly prachu pri predzametaní (voliteľné / 39) – Toto tlačidlo používajte spolu s voliteľnou sadou určenou na predzametanie. Režim kontroly
prachu funguje iba vtedy, ak sú na voliteľnej sade na predzametanie zapnuté zmetáky.
Ovládacie tlačidlo systému zametania (len model 2042 / BR 1100C-XL) (43) – Pomocou tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť zametací systém.
Bočné zmetáky budú fungovať iba v prípade zapnutého čistiaceho systému a pohybu zariadenia (zariadenie nestojí). Ak čistiaci systém vypnete a zametací
systém ostane zapnutý, bočné zmetáky automaticky klesnú a spustia sa pri ďalšom zapnutí čistiaceho systému.
Páka pre nastavenie bočných zmetákov (len model 2042 / BR 1100C-XL) (44) – Pomocou tejto páky môžete pravidelne upravovať výšku bočných
zmetákov. Povolením páky, jej posunutím vľavo a opätovným upevnením bočné zmetáky klesnú bližšie k povrchu.
Páka pre nastavenie sedadla operátora (45) – Pomocou tejto páky je možné posunúť sedadlo operátora vpred alebo vzad.
A-6 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
SLOVENSKY / A-7
POPIS KONTROLIEK NA OVLÁDACOM PANELI:
Nasledujúce usmernenia sa vo všeobecnosti týkajú kontroliek na ovládacom paneli:
Kontrolka trvalo svietiaca na červeno znamená, že daná funkcia je z určitého dôvodu zablokovaná. Ak je napríklad čistiaci systém vypnutý a operátor nesedí na svojom sedadle,
kontrolka čistiaceho systému bude svietiť na červeno, čo znamená, že čistiaci systém nie je možné zapnúť, pokiaľ si operátor nesadne na sedadlo operátora.
Blikajúca červená alebo žltá kontrolka znamená, že v niektorom systéme došlo k chybe. Príkladom môže byť prúdové preťaženie.
Žltá kontrolka znamená, že bola aktivovaná určitá funkcia, avšak táto funkcia ešte nebola uvedená do činnosti. Ak je napríklad zvolený čistiaci režim a pohonný pedál je
v neutrálnej polohe, kontrolky čistiaceho systému, nasávania a roztoku budú svietiť na žlto, čo znamená, že tieto systémy sú aktivované a pripravené na prevádzku ihneď po
zošliapnutí pohonného pedála (vpred alebo vzad).
Zelená kontrolka znamená, že bol spustený konkrétny systém.
Blikajúca zelená kontrolka znamená, že sa konkrétny systém o chvíľu vypne. Príkladom môže byť zvolenie čistiaceho režimu a prechod pohonného pedála z režimu posunu
vpred do neutrálnej polohy alebo do polohy pre posun vzad. Ak dôjde k vyššie uvedenému, kontrolka nasávania začne blikať na zeleno, čo znamená, že nasávanie je stále
aktivované avšak o chvíľu sa vypne.
Kontrolka vypnutia čistiaceho režimu (34):
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak je čistiaci systém z určitého dôvodu zablokovaný, kontrolka bude svietiť na ČERVENO. Možné príčiny:
Otvorený spínač sedadla
Čistiaca plošina sa nezdvihla do HORNEJ polohy.
Závada na systéme
Nízke napätie v systéme
V prípade pripravenosti systému na spustenie v režime normálneho alebo dôkladného čistenia bude táto kontrolka svietiť na ZELENO.
Po zvolení jedného z vyššie uvedených systémov sa kontrolka vypne.
Táto kontrolka bude blikať na červeno ak na niektorom z komponentov čistiaceho systému došlo k chybe. Súčasne sa na displeji merania prevádzkových hodín
zariadenia/stavu (32) zobrazí príslušné chybové hlásenie.
Kontrolka režimu normálneho čistenia (35):
•
•
•
Ak bol zvolený režim normálneho čistenia avšak motor čistenia je vypnutý, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Dôjde k tomu v prípade, ak je pohonný pedál
v neutrálnej polohe. Po návrate pohonného pedála do neutrálnej polohy bude motor čistenia funkčný ešte po dobu približne 3 sekúnd.
Ak bol zvolený režim normálneho čistenia a bol zapnutý motor čistenia, táto kontrolka bude svietiť na ZELENO.
Ak je režim čistenia vypnutý alebo bol zvolený režim dôkladného čistenia, táto kontrolka svietiť nebude.
Kontrolka režimu dôkladného čistenia (36):
•
•
•
Ak bol zvolený režim dôkladného čistenia avšak motor čistenia je vypnutý, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Dôjde k tomu v prípade, ak je pohonný pedál
v neutrálnej polohe. Po návrate pohonného pedála do neutrálnej polohy bude motor čistenia funkčný ešte po dobu približne 3 sekúnd.
Ak bol zvolený režim dôkladného čistenia a bol zapnutý motor čistenia, táto kontrolka bude svietiť na ZELENO.
Ak je režim čistenia vypnutý alebo bol zvolený režim normálneho čistenia, táto kontrolka svietiť nebude.
Kontrolka sacieho systému (37):
•
•
•
•
Ak sa systém nasávania/stierač nachádza v režime AUTO a pohonný pedál je v neutrálnej polohe, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Znamená to, že nasávací
systém bol aktivovaný avšak nasávanie je vypnuté.
Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je nasávanie zapnuté. Znamená to, že systém je v režime AUTO a pohonný pedál nie je v neutrálnej polohe alebo že je
nasávací systém v režime ON (zapnutý).
V priebehu času oneskorenia vypnutia nasávacieho systému bude táto kontrolka blikať na ZELENO. Dôjde k tomu vtedy, keď je nasávací systém v režime AUTO
a pedál sa presúva do neutrálnej polohy. Taktiež k tomu dôjde po vypnutí nasávacieho systému, pričom nasávací systém bol v režime AUTO alebo ON (zapnutý).
Systém oneskoreného vypnutia vypne po určitej dobe nasávanie.
Ak je nasávací systém/stierač v režime OFF (vypnutý), táto kontrolka svietiť nebude.
Kontrolka závady nasávacieho systému (38):
•
•
Táto kontrolka bude blikať na červeno ak na niektorom z komponentov čistiaceho systému alebo na stierači došlo k chybe. Súčasne sa na displeji merania
prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) zobrazí príslušné chybové hlásenie.
Ak sa prietokový ventil zásobníka zatvoril, táto kontrolka bude svietiť na ČERVENO a na displeji merača prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) sa zobrazí hlásenie
“FULL” (plný). Ak dôjde k takejto situácii a zásobník plný nie je, pozrite si časť Odstraňovanie problémov.
Kontrolka systému s roztokom (28):
•
•
•
Ak sa roztokový systém nachádza v režime AUTO a pohonný pedál je v neutrálnej polohe alebo v polohe pre pohyb vzad, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO.
Znamená to, že roztokový systém bol aktivovaný avšak prietok roztoku je vypnutý.
Ak sa roztokový systém nachádza v režime AUTO a pohonný pedál je v polohe pre pohyb vpred, táto kontrolka bude svietiť na ZELENO. Kontrolka bude svietiť na
ZELENO aj v prípade, ak sa roztokový systém nachádza v režime MOMENTARY ON (krátkodobo zapnutý). Znamená to, že prietok roztoku je zapnutý.
Ak sa roztokový systém nachádza v režime OFF (vypnutý), kontrolka svietiť nebude.
Kontrolka závady roztokového systému (24):
•
Táto kontrolka bude blikať na červeno ak v roztokovom systéme došlo k chybe. Súčasne sa na displeji merania prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) zobrazí
príslušné chybové hlásenie.
Kontrolka zapnutia zariadenia (23):
•
•
•
Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je hlavný vypínač v polohe ON (zapnutý).
Ak došlo k chybe v systéme, ktorá vyžaduje vypnúť hlavný vypínač (33), táto kontrolka bude blikať na ČERVENO.
Ak dôjde k chybe, táto kontrolka bude zobrazovať chybové kódy zo zariadenia Curtis Speed Control (ovládanie rýchlosti Curtis). Na displeji merača času
prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) sa zobrazí hlásenie “Err03”.
Kontrolka kontroly prachu pri predzametaní (40):
•
•
•
Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je kontrola prachu v polohe ON (zapnutá).
Táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO, ak je kontrola prachu aktivovaná, ale nie je zapnutá.
Táto kontrolka svietiť nebude, ak je kontrola prachu vypnutá alebo na zariadení je nainštalovaná voliteľná sada bočných zmetákov.
Kontrolka zapnutia predzametania (41):
•
•
•
•
Táto kontrolka bude svietiť za ZELENO, ak je nainštalované a spustené voliteľné príslušenstvo predzametania alebo bočného zmetáka.
Táto kontrolka bude svietiť za ŽLTO, ak je nainštalované a aktivované voliteľné príslušenstvo predzametania alebo bočných zmetákov, avšak toto príslušenstvo nie je
spustené (zariadenie je v neutrálnej polohe).
Táto kontrolka bude blikať na ŽLTO, ak je nainštalovaný, zvolený a spustený voliteľný bočný zmeták, avšak čistiaci systém je vypnutý.
Táto kontrolka bude vypnutá, ak je pohonný pedál voliteľného príslušenstva pre predzametanie alebo bočné zmetáky v hornej polohe.
Kontrolka zapnutia zametacieho systému (len model 2042 / BR 1100C-XL) (42):
•
•
•
Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je zametací systém zapnutý.
Táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO, ak je zametací systém aktivovaný ale nie je spustený (zariadenie je v neutrálnej polohe).
Kontrolka nebude svietiť, ak je zametací systém vypnutý.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-7
A-8 / SLOVENSKY
POPIS KONTROLIEK STAVU BATÉRIE
Kontrolky stavu batérie zobrazujú stav nabitia batérií. Monitor stavu batérie bude zobrazovať jej stav aj v prípade vypnutia zariadenia. Zobrazenie stavu
nabitia batérií sa po nabití batérií zmení na „plné nabitie“. Taktiež je v závislosti od používania bezúdržbovej alebo štandardnej batérie vybrať si spomedzi
dvoch prahov nízkeho napätia (o výber tejto voľby požiadajte kvalifikovaného servisného technika). POZNÁMKA: Nasledujúce percentá vychádzajú
z využiteľnej kapacity batérie (nie z celkovej kapacity). Preto platí nasledujúce pravidlo: 100 % vybitia = 80% celkovej kapacity batérie v prípade používania
štandardných batérií s mokrými článkami alebo 70 % celkovej kapacity batérie v prípade používania bezúdržbových batérií.
Zelená kontrolka = plné nabitie až 50 % vybitie
Zelená a žltá kontrolka = 50 % - 75 % vybitie batérie
Žltá kontrolka = 75 % - 90 % vybitie
Žltá a červená kontrolka = 90% - 95 % vybitie batérie
Červená kontrolka = 95% - 99 % vybitie
Blikajúca červená kontrolka = 100 % vybitie – čistiaci systém sa automaticky vypne
POPIS DISPLEJA MERAČA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN ZARIADENIA/STAVU
5-znakový displej v strede spodného radu ovládacieho panela sa používa najmä na zobrazenie funkcie merača prevádzkových hodín zariadenia. Displej
a však taktiež používa na zobrazenie nasledujúcich informácií (v závislosti od zvoleného režimu ovládania):
•
Chybové kódy*
•
Nastavenie čistiaceho tlaku v rámci režimu normálneho a dôkladného čistenia (pevné a nastaviteľné)*
•
Východzie parametre ovládacieho systému*
•
Kontrolka naplnenia záchytného zásobníka (FULL)*
*POZNÁMKA: Požiadajte kvalifikovaného servisného technika o preštudovanie Servisnej príručky za účelom objasnenia popisov chybových kódov a zmien
východzích ovládacích parametrov čistiaceho systému. Stručný popis chybových kódov nájdete v zadnej časti tejto príručky.
Tlačidlo pre núdzové zastavenie / Odpojenie batérie (12): Stlačením tohto tlačidla úplne odpojíte prívod energie do zariadenia.
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
VÝSTRAHA!
Pri práci s batériami buďte veľmi opatrní. Kyselina sírová môže pri kontakte s pokožkou alebo očami spôsobiť vážne zranenie.
Zvnútra batérií sa odvetráva výbušný vodíkový plyn prostredníctvom otvorov vo viečkach článkov batérií. Tento plyn je
mimoriadne horľavý.
Pri údržbe batérie...
*
Odložte všetku bižutériu a šperky.
*
Nefajčite.
*
Používajte ochranné okuliare, gumovú zásteru a gumové rukavice.
*
Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
*
Dbajte, aby sa nástroje súčasne nedotýkali viac, než jednej svorky batérie.
VAROVANIE!
V prípade, že batériu nenainštalujete a nepripojíte správne, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrických komponentov tohto
zariadenia. Batérie by mal inštalovať zástupca spoločnosti Nilfisk-Advance alebo kvalifikovaný elektrikár.
1
2
3
4
5
Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača (33) (poloha O) a vytiahnite kľúč. Vyklopením záchytného zásobníka sa odhalí priestor pre batérie.
S pomocou dvoch (2) ľudí a zdvíhacieho pásu opatrne premiestnite batérie do priehradky pre batérie (pozri vyobrazenie).
Pozri Obrázok 1. Podľa vyobrazenia vložte prepážky. Podľa zobrazenia osaďte káble batérií a na svorkách batérií dotiahnite matice.
Nasaďte ochranné kryty batérie a pevne ich dotiahnite ku káblom pomocou dodaných upevňovacích pútok.
Osaďte kryt batérie, pripojte konektor zväzku batérií ku konektoru na zariadení a záchytný zásobník sklopte do pôvodnej polohy.
POZNÁMKA! Ak celková hmotnosť batérií presahuje 920 libier / 417,31 kg, zaobstarajte si a nainštalujte Izolátor PN 56409721.
OBRÁZOK 1
56409498
+
6V
56409499
56409499
6V
+
+
6V
6V
6V
6V
+
12V
+
+
+
56409499
56409499
+
+
56409498
+
12V
12V
A-8 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
36V
SLOVENSKY / A-9
INŠTALÁCIA KIEF (DISKOVÝ SYSTÉM)
VAROVANIE!
Pred menjavo krtač in odpiranjem pokrovov stroja obrnite kontaktni ključ v glavnem kontaktnem stikalu v položaj izključeno (0) in
ključ izvlecite.
1
2
Ubezpečte sa, že hlavný vypínač (33) je vypnutý (O). K montážnej plošine kief sa dostanete tak, že z čistiacej plošiny (13) odstránite pravú a ľavú vonkajšiu bočnú
obrubu. Poznámka: Obruby sú pripevnené prostredníctvom dvoch čiernych skrutiek na každej z nich—povoľte skrutky a vytiahnite obrubu.
Pri montáži kief (alebo držiakov vložiek) zarovnajte tŕne na kefe s otvormi na montážnej plošine a pootočením kefu umiestnite na správne miesto (pootočte vonkajší kraj
kefy smerom k zariadeniu).
56505791 - Magna Grit 46
56505792 - Dyna Grit 80
56505793 - AgLite Grit 500
56505794 – Prolene
56505795 - ProLite
56505796 - Union Mix
56505797 - MidGrit 240
56505798 - MidLite Grit 180
PRÍRUČKA POUŽÍVANIA DISKOVEJ KEFY (ORIENTAČNÉ ODPORÚČANIE)
Použitie
Stieranie:
Betón
Teraco
Keramické/podlahové dlaždice
Vinylové dlaždice
Všeobecné čistenie:
Betón
Teraco
Keramické/podlahové dlaždice
Mramor
Vinylové dlaždice
Kaučukové (gumové) dlaždice
Leštenie:
Zvýšené diskové dlaždice
Mramor
Vinylové dlaždice
46
Grit
80
Grit
X
X
X
X
X
X
X
X
180
Grit
240
Grit
X
X
X
X
X
X
X
500
Grit
X
X
X
X
X
Prolene
Prolite
Union
Mix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INŠTALÁCIA KIEF (CYLINDRICKÝ SYSTÉM)
VAROVANIE!
Pred menjavo krtač in odpiranjem pokrovov stroja obrnite kontaktni ključ v glavnem kontaktnem stikalu v položaj izključeno (0) in
ključ izvlecite.
1
Ubezpečte sa, že hlavný vypínač (33) je vypnutý (O). Pre prístup ku kefám pootočte oboma stranami obrúb. Poznámka: Obruby sú pridržiavané na mieste pomocou
veľkej závlačky na každej strane – odstráňte závlačky a pootočte obruby smerom od zariadenia. Uvoľnite čierne nastavovacie skrutky (na každej strane) na vrchnej
strane behúňa a behúň odstráňte. Zasuňte kefu na miesto, mierne ju podvihnite, zatlačte a pootočte s ňou, až pokiaľ pevne nezapadne do správnej polohy. Opätovne
nainštalujte behúň, zatvorte obruby a zaistite ich závlačkami.
3800C / BR 1100C
56410298 - 46 Grit (pieskovec)
56410297 -80 (pieskovec)
56410296 -180 Grit (pieskovec)
56410293 – Polypropylene (polypropylén)
56410295 - Stiff Nylon (pevný nylon)
56410294 - Soft Nylon (mäkký nylon)
2042 / BR 1100C-XL
56409944 - 46 (pieskovec)
56409943 -80 (pieskovec)
56409942 -180 Grit (pieskovec)
56409924 – Polypropylene (polypropylén)
56409941 - Stiff Nylon (pevný nylon)
56409940 - Soft Nylon (mäkký nylon)
PRÍRUČKA POUŽÍVANIA CYLINDRICKEJ KEFY (ORIENTAČNÉ ODPORÚČANIE)
Použitie
Stieranie:
Betón
Teraco
Keramické/podlahové dlaždice
Vinylové dlaždice
Všeobecné čistenie:
Betón
Teraco
Keramické/podlahové dlaždice
Mramor
Vinylové dlaždice
Kaučukové (gumové) dlaždice
46
Grit
80
Grit
X
X
X
X
X
X
X
X
180
Grit
Polypropylene
Stiff
Nylon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Soft
Nylon
X
X
X
X
X
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-9
A-10 / SLOVENSKY
INŠTALÁCIA STIERAČA
1
2
Ubezpečte sa, že stierač (18) je v hornej polohe (O) a zariadenie je vypnuté pomocou hlavného vypínača (33) (poloha O). Držte stierač tak, aby
zahnuté konce smerovali vpred a nasuňte stierač na konzolu (A) (pozri Obrázok 2).
Rukou dotiahnite krídlové matice (B) a pripojte hadicu nasávania k trubici stierača (C) (hadica nasávania by mala smerovať doľava).
NAPĹŇANIE NÁDRŽE S ROZTOKOM
Prečítajte si štítok čistiacej chemikálie a vypočítajte príslušné množstvo chemikálie, ktorá sa má pridať do roztoku do zásobníka s objemom 53 amerických
galónov (200 litrov).
Otvorte kryt zásobníka s roztokom (2), naplňte zásobník do 1/3 vodou, pridajte čistiacu chemikáliu a následne doplňte zásobník do výšky 7,62cm (3 palce)
od vrcholu otvoru zásobníka (naplňte ho do výšky spodnej časti steny otvoru zásobníka).
VAROVANIE!
Používajte len nepenivé a nehorľavé tekuté čistiace látky určené na používanie v automatických čistiacich zariadeniach.
OBRÁZOK 2
A
C
B
A-10 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
SLOVENSKY / A-11
PREVÁDZKA ZARIADENIA
VÝSTRAHA!
Uistite sa, že rozumiete prevádzkovým ovládacím prvkom a ich funkciám.
Ak ste so zariadením na šikmej ploche alebo v stúpaniach, pri záťaži zariadenia sa vyvarujte náhlych zastavení. Vyvarujte sa
náhlych ostrých zatočení. Ak so zariadením idete dole kopcom, zariadenie riaďte pomalou rýchlosťou. Zariadenie čistite iba ak
je umiestnené na šikmej ploche (rampe).
Čistenie...
Pri príprave zariadenia na používanie sa riaďte inštrukciami uvedenými v príslušnej časti príručky.
1
Po usadení sa do zariadenia si upravte sedadlo a volant do pohodlnej polohy pomocou ovládacích prvkov (45) a (5).
2
Hlavný vypínač (33) pootočte do polohy ON (I). Rozsvietia sa kontrolky ovládacieho panela, kontrolka stavu batérie (31) a merač počet
prevádzkových hodín zariadenia (32).
3
Uvoľnite parkovaciu brzdu (6) pomocou prepnutia ovládacej páky parkovacej brzdy smerom vzad a súčasne zatlačte na brzdový pedál (6). Ak sa
chcete so zariadením presunúť do oblasti výkonu prác, zľahka zošliapnite prednú časť pohonného pedála (8) (pohon vpred) alebo zadnú časť pedála
(pohon vzad). Zmenou tlaku na pohonný pedál dosiahnete požadovanú rýchlosť.
4
Nastavte páku ovládania ventilu prietoku roztoku (7) približne na 1/4 až 1/3 otvorenej polohy. Pri rozličných typoch čistených povrchov sa
nastavenie dá zmeniť tak, že je možné využívať rôzne prietoky roztoku. Príklad: Drsný alebo absorpčný povrch – napríklad betón bez povrchovej
úpravy – bude vyžadovať väčší objem roztoku než povrch s hladkou úpravou.
5
Stlačte dotykové tlačidlo zapínania/vypínania ovládania roztoku (30) a a pridržte ho stlačené po dobu 5 sekúnd. Týmto povrch navlhčíte. Poznámka:
Týmto postupom zabránite poškriabaniu povrchu, keď budete vykonávať čistenie so suchými kefami.
6
Stlačením tlačidla pre normálne čistenie (26) zvolíte stredný čistiaci tlak a stlačením tlačidla pre dôkladné čistenie (27) zvolíte režim s najvyšším
čistiacim tlakom. Poznámka: Detailné vysvetlenia týkajúce sa tejto a ďalších funkcií ovládacieho panela sú uvedené v časti o popise ovládacích
prvkov zariadenia.
7
Po stlačení tlačidla normálneho čistenia (26) alebo dôkladného čistenia (27) sa kefy a stierač automaticky spustia na čistený povrch. Rotácia kief
zariadenia a prietok roztoku sa spustia okamžite po stlačení pohonného pedála (8). Poznámka: Pri posune zariadenia smerom vzad dôjde len k
rotácii kief – prietok roztoku sa za účelom úspory čistiaceho roztoku vypne.
8
Čistenie začne posunom zariadenia smerom vpred po priamej dráhe pri rýchlosti bežnej chôdze a pri presahu záberu kief v šírke 2 – 3 palce (50 – 75
mm). Podľa charakteru povrchu upravte rýchlosť zariadenia a prietok roztoku.
VAROVANIE!
Poškodeniu povrchu predídete tým, že počas rotácie kief bude zariadenie v pohybe.
9
10
11
12
13
Pri čistení povrchov občas skontrolujte priestor za zariadením, aby ste sa presvedčili, že všetka znečistená voda sa nasáva späť do zariadenia. Ak
za zariadením ostáva zvyšková voda, pravdepodobne je prietok roztoku nesprávne nastavený, záchytný zásobník je plný alebo je potrebné upraviť
stieracie zariadenie.
V prípade mimoriadne znečistených povrchov nebude jedno čistenie pravdepodobne stačiť a je možné, že tieto povrchy budete musieť čistiť dvakrát.
Druhé čistenie je rovnaké ako prvé s tým rozdielom, že pri prvom čistení je stierač v hornej polohe (stlačením vypínača sacieho systému (29)
zdvihnete stierač z jeho pracovnej polohy smerom hore). Čistiaci roztok ostane na povrchu, čím dosiahnete jeho vyšší účinok. Záverečné čistenie
sa vykonáva na rovnakom priestore, pričom stierač je potrebné spustiť do pracovnej polohy, aby zotrel čistiaci roztok.
Záchytný zásobník disponuje automatickým systémom vypínania prietoku – zabráni sa tým nasávaniu roztoku do sacieho systému v prípade, že je
záchytný zásobník plný. Pri vypnutí prietoku ovládací systém vypne čistiaci, nasávací a roztokový systém. Rozsvieti sa kontrolka závady sacieho
systému (38) a na displeji merača prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) sa zobrazí nadpis “FULL” (plný). Displej vymažete stlačením tlačidla
pre vypnutie čistenia (25). Akonáhle sa prietok zastaví, záchytný zásobník treba vyprázdniť. Ak je prietok zastavený, zariadenie nebude nasávať
vodu. POZNÁMKA: Ak ovládacie prvky opakovane upozorňujú, že je záchytný zásobník plný a v skutočnosti záchytný zásobník plný nie je, funkciu
automatického vypnutia je možné deaktivovať – deaktivovanie tejto funkcie môže vykonať kvalifikovaný technik.
Ak operátor potrebuje zastaviť čistenie alebo dôjde k naplneniu záchytného zásobníka, je potrebné raz stlačiť tlačidlo vypnutia systému čistenia (25).
Týmto sa automaticky zastavia čistiace kefy a prietok roztoku a čistiaca plošina sa zdvihne smerom HORE. POZNÁMKA: po jednom stlačení tohto
tlačidla sa nasávací systém a stierač nevypnú – týmto sa dosiahne odsatie zvyšnej vody z povrchu bez nutnosti opätovného zapínania nasávania.
Druhým stlačením tlačidla sa stierač zdvihne zo svojej pracovnej polohy a nasávanie sa o 10 sekúnd zastaví.
Zamierte so zariadením k „LIKVIDAČNEJ LOKALITE“, určenej na likvidáciu znečistenej vody a záchytný zásobník vyprázdnite. Vytiahnite výpustnú
hadicu (21) zo zadnej časti zariadenia a odstráňte viečko (koniec hadice držte nad úrovňou hladiny vody v zásobníku, aby nedošlo k neočakávanému
vytečeniu znečistenej vody). Doplňte zásobník s roztokom a pokračujte v čistení.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-11
A-12 / SLOVENSKY
MOKRÉ VÁKUOVÉ ČISTENIE
Kroky, ktorými je potrebné sa riadiť pri používaní voliteľného príslušenstva pre mokré vákuové čistenie.
1
Odpojte záchytnú hadicu od vstupu do záchytného zásobníka. Následne upevnite 1-1/2 palcovú (38 mm) hadicu nasávania do vstupu záchytného
zásobníka.
2
K hadici pripojte vhodné zberné nástroje na odsávanie vody. (Voliteľné príslušenstvo čistiacej trubice si môžete zaobstarať od spoločnosti NilfiskAdvance).
3
Hlavný vypínač (33) prepnite do polohy ON (zapnuté) a stlačte a pridržte tlačidlo nasávania (29), až pokiaľ sa príslušná kontrolka nerozsvieti na
zeleno. Motor nasávania bude nepretržite fungovať, až pokiaľ ho nezastavíte opätovným stlačením tohto tlačidla. POZNÁMKA: Ak ovládacie
prvky opakovane upozorňujú, že je záchytný zásobník plný a v skutočnosti záchytný zásobník plný nie je, funkciu automatického vypnutia je možné
deaktivovať – deaktivovanie tejto funkcie môže vykonať kvalifikovaný technik.
PO POUŽITÍ ZARIADENIA
1
2
3
4
5
6
7
Po dokončení čistenia dvakrát stlačte tlačidlo vypnutia čistenia (25) – týmto dosiahnete automatické vypnutie všetkých systémov (kefy, stierač,
nasávanie a prietok roztoku). Následne sa za účelom dennej údržby a prípadných ďalších servisných činností presuňte do servisu.
Ak chcete vyprázdniť zásobník s roztokom, odnímte výpustnú hadicu roztoku (24) zo svorky. Nasmerujte hadicu do k tomu určenej „ZBERNEJ
NÁDRŽE“ a odstráňte uzáver hadice. Zásobník vypláchnite čistou vodou.
Ak chcete vyprázdniť záchytný zásobník, odnímte výpustnú hadicu záchytného zásobníka (21) z miesta jej uloženia. Hadicu nasmerujte do k tomu
určenej „ZBERNEJ NÁDRŽE“ a odstráňte uzáver hadice (koniec hadice držte nad úrovňou vody v zásobníku, aby nedošlo k náhlemu vytrysknutiu
znečistenej vody). Zásobník vypláchnite čistou vodou.
Odnímte kefy alebo držiaky vložiek. Opláchnite kefy alebo vložky v teplej vode a potom ich zaveste na príslušné miesto, aby vyschli.
Odnímte stierač, opláchnite ho v teplej vode a opätovne ho nasaďte na konzolu.
Odnímte násypný kôš (pri cylindrických systémoch) a dôkladne ho vyčistite. Násypný kôš vyberiete z ľavej strany zariadenia tak, že odklopíte
obrubu, kôš naklopíte smerom nahor a von zo svojho umiestnenia a vytiahnete ho.
Skontrolujte nižšie uvedený rozvrh údržby a predtým, než zariadenie uskladníte, vykonajte potrebnú údržbu
ROZVRH ÚDRŽBY
PREDMET ÚDRŽBY
Nabitie batérií
Kontrola/Čistenie zásobníkov a hadíc
Kontrola/Vyčistenie/Rotácia čistiacich kief/vložiek
Kontrola/Vyčistenie stierača
Kontrola/Vyčistenie plaváka pre zastavenie nasávania
Kontrola/Vyčistenie penového filtra motora nasávania
Vyčistenie násypného koša (pri cylindrických systémoch)
Kontrola hladiny vody v článkoch batérii
Kontrola obrúb čistiacej jednotky
Kontrola a vyčistenie roztokového filtra
Kontrola opotrebovania nožnej/parkovacej brzdy a ich nastavenie
Vyčistenie prietokového vedenia (pri cylindrickom systéme)
Mazanie spojovacích častí
* Kontrola uhlíkových kief
Denne
•
•
•
•
•
•
•
Týždenne
Mesačne
Ročne
•
•
•
•
•
•
•
** Požiadajte obchodného zástupcu spoločnosti Nilfisk-Advance o zabezpečenie kontroly uhlíkových kief motora nasávania minimálne raz ročne alebo po
300 hodinách prevádzky. Kontrolu kief a uhlíkových kief hnacieho motora vykonajte po každých 500 hodinách prevádzky alebo minimálne raz ročne.
POZNÁMKA: Informácie o údržbe a servisných opravách sú uvedené v servisnej príručke.
8
Zariadenie uskladňujte vo vnútorných čistých a suchých priestoroch. Zariadenie nevystavujte na mráz. Zásobníky ponechajte otvorené aby sa
vyvetrali.
9
Hlavný vypínač (33) pootočte do polohy OFF (poloha O) a vytiahnite kľúč.
MAZANIE ZARIADENIA
Raz ročne naneste malé množstvo maziva do každej spojovacej k tomu určenej časti zariadenia, až pokiaľ v okolí ložísk nezbadáte vytekajúce mazivo.
Umiestnenie spojovacích dielov, ktoré je potrebné mazať:
•
Os kolieska stierača a otočný čap (2)
•
Vodiace koliesko hnacieho prevodu
•
Kardanový kĺb hriadeľa volantu
Raz mesačne použite ľahký strojový olej na namazanie:
•
Hnacieho prevodu
•
Príslušenstva kolieska pre nastavenie výšky stierača
•
Hlavných bodov pripojenia stierača, zapojenia kief a bočných obrúb
A-12 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
SLOVENSKY / A-13
NABÍJANIE BATÉRIÍ
Batérie nabíjajte po každom použití zariadenia alebo kedykoľvek, keď kontrolka stavu batérie (31) svieti na žlto, červeno alebo keď bliká na červeno.
Nabíjanie batérií...
1
Vypustite a sklopte záchytný zásobník za účelom dôkladného vetrania.
2
Zapojte konektor nabíjačky do konektora batérie (9).
3
Postupujte podľa inštrukcií uvedených na nabíjačke.
4
Po dobití batérie skontrolujte stav kvapaliny v každom článku batérií. Podľa potreby pridajte destilovanú vodu, čím sa hladina kvapaliny zvýši až na
úroveň spodnej časti plniaceho potrubia.
VÝSTRAHA!
Pred nabíjaním batérie nenapĺňajte.
Batérie nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch.
Pri servisných úkonoch s batériami nefajčite.
VAROVANIE!
Poškodeniu povrchov zabránite tak, že po nabití batérií vždy zotriete zvyšky vody a kyseliny z vrchnej časti batérií.
KONTROLA STAVU ELEKTROLYTU V BATÉRII
Najmenej raz týždenne skontrolujte stav elektrolytu v batériách.
Po nabití batérií odstráňte viečka článkov a v každom článku batérie skontrolujte stav elektrolytu. Destilovanou vodou naplňte jednotlivé články až po spodnú
časť lievika.
Batérie neprepĺňajte!
VAROVANIE!
V prípade preplnenia batérií sa kyselina môže roztiecť po povrchu.
Dotiahnite uzávery článkov batérie. Ak na batériách ostali zvyšky kyseliny, zotrite ich pomocou roztoku sódy na pečenie a vody (2 polievkové lyžičky sódy
a 1,13 litra vody).
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-13
A-14 / SLOVENSKY
ÚDRŽBA STIERAČA
V prípade, že stierač za sebou zanecháva rovné pruhy vody, radlice stierača môžu byť špinavé alebo poškodené. Odnímte stierač, opláchnite ho pod teplou
vodou a skontrolujte radlice. Otočte alebo vymeňte radlice, ak sú pretrhnuté, zvlnené alebo opotrebované.
Otočenie alebo výmena radlice zadného stierača...
1
Pozri Obrázok 3. Podvihnite stierač smerom nahor od povrchu a potom odklopte stredovú poistku (A) stierača.
2
Z každého konca stierača odskrutkujte krídlovú maticu (B) a následne odnímte napínacie remene (C).
3
Zo zarovnávacích kolíkov zosuňte zadnú radlicu.
4
Stierač má 4 fungujúce kraje. Pootočte radlicou tak, aby čistý a nepoškodený okraj smeroval k prednej časti zariadenia. Radlicu vymeňte, ak sú
všetky 4 okraje zodraté, potrhané alebo opotrebované.
5
Opačným postupom ako pri demontáži nainštalujte radlicu a nastavte sklon stierača.
Otočenie alebo výmena radlice predného stierača...
1
Podvihnite stierač smerom nahor od povrchu, na vrchnej časti stierača uvoľnite (2) krídlové matice (D) a stierač odnímte z konzoly.
2
Odstráňte všetky krídlové matice, ktoré držia stierač na mieste a potom odstráňte napínací remeň a radlicu.
3
Stierač má 4 fungujúce kraje. Pootočte radlicou tak, aby čistý a nepoškodený okraj smeroval k prednej časti zariadenia. Radlicu vymeňte, ak sú
všetky 4 okraje zodraté, potrhané alebo opotrebované.
4
Opačným postupom ako pri demontáži nainštalujte radlicu a nastavte sklon stierača.
NASTAVENIE STIERAČA
Na stierači sa dajú nastaviť výška a uhol sklonu. Odporúčame najskôr nastaviť uhol sklonu a až následne výšku radlice.
Nastavenie uhla sklonu stierača
Vždy po otočení alebo výmene radlice nastavte uhol sklonu – učiňte tak aj v prípade, že pri stieraní za stieračom neostáva suchá plocha.
1
Zaparkujte zariadenie na rovnom povrchu a stierač spustite do dolnej polohy. Potom sa so zariadením pohnite smerom vpred až dovtedy, kým sa
radlice stierača neprehnú smerom vzad.
2
Uvoľnite poistnú krídlovú maticu (G) (je dotiahnutá rukou). Týmto zabezpečíte, že sa nastavenie uhla konzoly stierača vibráciami nenaruší.
3
Pootočte nastavovaciu skrutku (H) tak, aby sa sklon upravil smerom vpred alebo vzad až pokiaľ sa zadná stieracia radlica nebude rovnomerne
dotýkať povrchu po celej svojej dĺžke.
4
Rukou dotiahnite poistnú krídlovú maticu (G).
Nastavenie výšky radlice stierača
Výšku radlice nastavte vždy, ak radlicu obrátite alebo vymeníte a aj v prípade, že pri stieraní za stieračom neostáva suchá plocha. Výška radlice stierača sa
dá jednoducho nastaviť pomocou samonastavovacích koliesok. Nastavenie...
1
2
3
4
Zaparkujte zariadenie na rovnom
povrchu a stierač spustite do dolnej
polohy. Potom sa so zariadením
pohnite smerom vpred až dovtedy,
kým sa radlice stierača neprehnú
smerom vzad.
Povoľte poistné nastavovacie
krídlové matice (E) (doťahujte ich
len rukou), ktoré sú umiestnené na
vrchnej časti montážnej konzoly
kolieska.
Otáčaním nastavovacích skrutiek
(F) v smere chodu hodinových
ručičiek stierač zdvihnete a ich
otáčaním proti smeru chodu
hodinových ručičiek stierač
poklesne. Dôležitým bodom
pri výmene radlíc je nastavenie
montážnej konzoly kolieska tak,
aby bola jeho úroveň paralelná
s vrchnou časťou stierača.
Poznámka: Pravé a ľavé
samonastavovacie koliesko je
potrebné nastaviť rovnako, aby
sa zachovala rovnaká výška a
rovnomerný tlak radlice.
Dotiahnite poistné krídlové matice
(E) a vyskúšajte funkčnosť stierača.
OBRÁZOK 3
G
D
E
H
F
D
E
B
F
C
B
C
A-14 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
A
SLOVENSKY / A-15
ÚDRŽBA BOČNÝCH OBRÚB (DISKOVÝ SYSTÉM)
Funkciou bočnej obruby je smerovanie znečistenej vody k zadnému stieraču, čím sa uľahčí jej nasávanie v rámci čistiacej dráhy zariadenia. Pri bežnom
používaní zariadenia sa radlice po čase opotrebujú. Operátor zistí opotrebovanie tak, že spod bočných obrúb zbadá unikanie malého množstva vody.
Jednoduchým znížením obrúb sa dosiahne ich dokonalé fungovanie tak, že stierač bude môcť zotrieť všetku znečistenú vodu.
Otočenie alebo výmena bočných obrúb čistiaceho systému...
1
Pozri Obrázok 4. Uvoľnite (2) otočné príchytné matice obruby (A) (2 na každej strane) a zosunutím odnímte obruby (B) z čistiacej plošiny.
2
Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré pridržiava krátke a dlhé radlice.
3
Každá radlice má 4 fungujúce kraje. Nainštalujte radlice na svoje miesto tak, aby čistý a nepoškodený kraj smeroval dovnútra a proti čistiacim
kefám. Ak sú radlice zodraté, potrhané alebo opotrebované tak, že ich nie je možné ďalej používať, vymeňte ich na oboch stranách.
4
Opätovne osaďte obruby na zariadenie a nastavte radlicu tak, aby bol zabezpečený jej správny kontakt s čisteným povrchom (plošina s kefami musí
byť v čistiacej polohe).
NASTAVENIE VÝŠKY BOČNÝCH OBRÚB (DISKOVÝ SYSTÉM)
1
2
3
Na tŕňoch príchytných matíc bočných obrúb sa nachádzajú objímky pre nastavenie úrovne výšky (C), ktoré je možné podvihnúť alebo znížiť za
účelom vyváženia opotrebovania radlice.
Pri nastavovaní odstráňte bočnú obrubu (B) z čistiacej plošiny (D), čím sa dostanete k objímkam pre nastavenie výšky (C). Tip pre nastavenie:
Príchytné matice obrúb (A) sa dajú povoliť aj pri osadených obrubách a objímkami pre nastavenie výšky (C) sa dá otáčať siahnutím pod obrubu.
Pootočte objímkami pre nastavenie výšky (C) (smerom hore alebo dole), čím sa radlice dostatočne prehnú tak, aby pri stieraní odstávala znečistená
voda vo vnútornej strane obrúb. Poznámka: Malými úpravami a nastavením dosiahnete pri stieraní dobré výsledky. Nespúšťajte radlice príliš nízko,
pretože sa príliš prehnú a bude dochádzať k ich zbytočnému opotrebovaniu.
OBRÁZOK
A
A
C
B
A
A
C
B
D
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-15
A-16 / SLOVENSKY
ÚDRŽBA BOČNÝCH OBRÚB (CYLINDRICKÝ SYSTÉM)
Funkciou bočnej obruby je smerovanie znečistenej vody k zadnému stieraču, čím sa uľahčí jej nasávanie v rámci čistiacej dráhy zariadenia. Pri bežnom
používaní zariadenia sa radlice po čase opotrebujú. Operátor zistí opotrebovanie tak, že spod bočných obrúb zbadá unikanie malého množstva vody.
V rámci tohto systému je nastavovanie výšky obrúb automatické. Pre zabezpečenie správnej prevádzky by sa mali bočné obruby voľne pohybovať smerom
hore a dole.
Výmena bočných obrúb čistiaceho systému...
1
Pozri Obrázok 5. Odstráňte (2) (A) závlačky a pootočením otvorte bočné obruby. Odnímte (B) skrutky a matice, vytiahnite obruby a vymeňte ich.
OBRÁZOK 5
FRONT
A
B
A-16 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
SLOVENSKY / A-17
ODSTRAŇOVANIE VŠEOBECNÝCH PROBLÉMOV SO ZARIADENÍM
Problém
Možná príčina
Náprava
Nedostatočné odsávanie znečistenej vody
Opotrebované alebo potrhané radlice stierača
Nesprávne nastavenie stierača
Záchytný zásobník je plný
Výpustná hadica záchytného zásobníka presakuje
Tesnenie krytu záchytného zásobníka presahuje
Na stierači sa zachytáva špina
Nasávacia hadica je upchatá
Používate príliš moc roztoku
Kryt penového filtra nie je správne nasadený
Otočte alebo vymeňte ich
Vykonajte nastavenie tak, aby sa radlice rovnomerne dotýkali
povrchu po celej svojej šírke
Vyprázdnite záchytný zásobník
Pevne uzatvorte uzáver hadice alebo hadicu vymeňte
Vymeňte tesnenie/Riadne uzatvorte kryt zásobníka
Vyčistite stierač
Odstráňte špinu
Nastavte ovládacie ventily roztoku
Riadne nasaďte kryt
Nedostatočný čistiaci výkon
Kefa alebo vložka je opotrebovaná
Nesprávny typ kefy alebo vložky
Použitá nesprávna čistiaca chemikália
Zariadenie sa pohybuje príliš rýchlo
Nepoužívate dostatok čistiaceho roztoku
Obráťte (rotácia) alebo vymeňte kefy
Obráťte sa na zastúpenie spoločnosti Nilfisk-Advance
Obráťte sa na zastúpenie spoločnosti Nilfisk-Advance
Spomaľte
Nastavte ovládacie ventily roztoku
Nedostatočný (alebo žiadny) prietok roztoku
Zásobník s roztokom je prázdny
Potrubia, ventily, filter alebo nádrž sú upchaté
Ovládacie ventily roztoku sa neotvárajú
Elektromagnetický ventil roztoku
Tlačidlo núdzového zastavenia
Blokovanie portu nabíjačky batérie
Bezpečnostný spínač na sedadle operátora
Hlavný systémový ovládač
Zapnutý 10 A prerušovač obvodu
Naplňte zásobník roztokom
Vypláchnite vedenie a nádrž a vyčistite roztokový filter
Nastavte ovládacie ventily roztoku
Vyčistite alebo vymeňte ventil
Otočte tlačidlom núdzového zastavenia
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu obvodu a vymeňte istič
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu obvodu a vymeňte istič
Pohon vpred/vzad nenastane
Kontrolný ovládač pohonného systému
Zapnutý 80 A prerušovač obvodu
„Vyskočený“ spínač núdzového vypnutia
Skontrolujte chybové kódy (pozri servisnú príručku)
Skontrolujte, či nedošlo k preťaženiu hnacieho motora
Opätovne zapojte konektory batérie
Nasávací systém sa vypína a na displeji
sa zobrazuje „FULL” (plný) aj v prípade, že
záchytný zásobník plný nie je
Zapchatá hadica stierača
Nasávanie veľkého množstva vody
pri vysokej rýchlosti pohybu
Vyčistite z hadice špinu
Spomaľte alebo deaktivujte funkciu automatického vypnutia
(pozri servisnú príručku)
Nedostatočný zametací výkon
(cylindrický systém)
Plný násypný kôš
Opotrebované kefy
Štetiny sa zoskupujú dohromady
Vyprázdnite a vyčistite násypný kôš.
Kefy vymeňte
Obráťte kefy
Zariadenie sa nedá spustiť
Skontrolujte chybové kódy (pozri servisnú príručku)
Skontrolujte, či nedošlo ku skratu systému a pokúste sa
činnosť systému obnoviť
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-17
Závada na hnacom systéme
Preťaženie ovládača zdvihu čistiacej plošiny
Závažné preťaženie ovládača zdvihu čistiacej plošiny
Otvorený okruh ovládača zdvihu čistiacej plošiny/chyba výstupu
Preťaženie motora čistenia
Vážne preťaženie motora čistenia
Otvorený okruh motora čistenia
Skrat kontaktov stýkača motora čistenia
Nepoužíva sa
Preťaženie cievky stýkača motora čistenia
Vážne preťaženie cievky stýkača motora čistenia
Otvorený okruh cievky stýkača motora čistenia/chyba výstupu
Nepoužíva sa
Nepoužíva sa
Chyba termistora kábla motora čistenia
Preťaženie ovládača zdvihu stierača
Vážne preťaženie ovládača zdvihu stierača
Otvorený okruh ovládača zdvihu stierača/chyba výstupu
Nepoužíva sa
Nepoužíva sa
Nepoužíva sa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A-18 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
19
20
21
22
23
Zlyhanie termistora
Prekážka v oblasti stierača/uviaznutie stierača
Vadný motor ovládača
Pozri chybový kód 18
Nesprávne elektrické spojenie
Vadný motor ovládača
Zlyhanie ovládania
Teplota zariadenia je mimo povoleného rozsahu
Zlyhanie stýkača
Zlyhanie diódy potlačenia cievky
Pozri chybový kód 12
Nesprávne elektrické spojenie
Zlyhanie stýkača
Zlyhanie ovládania
Problém v systéme pohonu kolies
Prekážka v oblasti čistiacej plošiny/uviaznutie plošiny
Vadný motor ovládača
Pozri chybový kód 4
Nesprávne elektrické spojenie
Vadný motor ovládača
Zlyhanie ovládania
Prekážka v oblasti motora čistenia
Vadný motor čistenia
Pozri chybový kód 7
Nesprávne elektrické spojenie
Vadný(é) motor(y) čistenia
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie stýkača
Vyskočený istič pohonu kolesa
Pedál nie je v neutrálnej polohe (HPD závada)
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie ovládania
Závada ovládania
Vážna závada na ovládaní
Možná príčina
Popis
2
Chybový
kód
1
Skontrolujte všetky pripojenia k motoru ovládača.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
K tejto chybe dôjde vtedy, ak je teplota zariadenia nižšia než 32* F alebo
vyššia než 185* F.
Táto chyba nemá vplyv na prevádzku zariadenia. Môže mať vplyv na čistiaci
tlak.
Prečítajte si servisnú príručku.
Odstráňte prekážku. Mechanizmus namažte.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora čistenia.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k motorom čistenia.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k motoru ovládača.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Odstráňte prekážku. Skontrolujte, či sa motory voľne točia.
Prečítajte si servisnú príručku.
Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Ak problém pretrváva, prezrite si
servisnú príručku.
Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Ak problém pretrváva, prezrite si
servisnú príručku.
Zatlačte tlačidlo ističa
Pred spustením zariadenia skontrolujte, či sa pedál nachádza v neutrálnej
polohe. Nastavte mechanizmus pedála.
Prečítajte si servisnú príručku.
Odstráňte prekážku. Mechanizmus namažte.
Prečítajte si servisnú príručku.
Opravné kroky
Platí pre všetky chybové kódy: Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Ak chyba pretrváva, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a/alebo servisnú príručku.
CHYBOVÉ KÓDY HLAVNÉHO OVLÁDAČA
A-18 / SLOVENSKY
Skrat kontaktov stýkača systému nasávania
Nepoužíva sa
Preťaženie cievky stýkača nasávacieho systému
Vážne preťaženie cievky stýkača nasávacieho systému
Otvorený okruh cievky stýkača nasávacieho systému/chyba výstupu
Preťaženie elektromagnetického ventilu roztoku
Vážne preťaženie elektromagnetického ventilu roztoku
Otvorený okruh elektromagnetického ventilu roztoku/chyba výstupu
Závada na vonkajšej inštalácii
Žiadne výstupné napätie príslušenstva
Nepoužíva sa
Nepoužíva sa
Nepoužíva sa
Závada na vstupe smerovania
Preťaženie cievky stýkača predzametania
Vážne preťaženie cievky stýkača predzametania
Otvorený okruh cievky stýkača predzametania/chyba výstupu
Preťaženie cievky stýkača kontroly prachu (3800 / BR 1100)
Vážne preťaženie cievky stýkača kontroly prachu (3800 / BR 1100)
Otvorený okruh cievky stýkača kontroly prachu/chyba výstupu (3800 / BR 1100)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Problém s ovládaním výstupu rýchlosti
Nesprávne naprogramované ovládanie rýchlosti
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie stýkača
Pozri chybový kód 41
Nesprávne elektrické spojenie
Zlyhanie stýkača
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie stýkača
Pozri chybový kód 44
Nesprávne elektrické spojenie
Zlyhanie stýkača
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie ovládania/Problém s inštaláciou
Zlyhanie stýkača
Zlyhanie diódy potlačenia cievky
Pozri chybový kód 29
Nesprávne elektrické spojenie
Zlyhanie stýkača
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie elektromagnetického ventilu
Zlyhanie ovládania
Pozri chybový kód 32
Nesprávne elektrické spojenie
Vadný elektromagnetický roztokový ventil
Zlyhanie ovládania
Problém s inštaláciou
Prekážka v oblasti motora
Zlyhanie motora/opotrebovanie uhlíkových kief
Pozri chybový kód 24
Nesprávne elektrické spojenie
Vadný(é) motor(y) nasávania
Zlyhanie ovládania
Zlyhanie stýkača
Preťaženie motora nasávania
Vážne preťaženie motora nasávania
Otvorený okruh motora nasávania
Možná príčina
Popis
25
26
Chybový
kód
24
Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora kontroly prachu.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora predzametania.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k elektromagnetickému ventilu .
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte, či sa nepovolili pripojenia k hlavnej ovládacej jednotke. Prečítajte
si servisnú príručku.
Skontrolujte, či sa nepovolili pripojenia k hlavnej ovládacej jednotke. Prečítajte
si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora nasávania.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Skontrolujte všetky pripojenia k motoru(om) ovládača.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Odstráňte prekážku.
Prečítajte si servisnú príručku.
Opravné kroky
SLOVENSKY / A-19
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - A-19
A-20 / SLOVENSKY
TECHNICKÉ ÚDAJE (podľa nainštalovaných a testovaných súčastí na zariadení)
Model
Číslo modelu
Prúd
Napätie, batérie
Kapacita batérie
Stupeň ochrany
Hladina akustického výkonu (IEC 704 – 1)
Hmotnosť brutto
Vibrácie ručných ovládacích prvkov
Vibrácie na sedadle
Stúpavosť
Preprava
Čistenie
A
V
Ah
dB (A)/20µPa
libry/kg
m/s2
m/s2
BR 1100
Hydro-Retriever™ 3800
56410002
56410000
136
36 V
480/5 h
370/6 h
IPX3
73
2988 / 1355
2690 / 1220
<2,5m/s2
<0,5m/s2
BR 1100C
Hydro-Retriever™ 3800C
56410351
56410350
103
36 V
480/5 h
370/6 h
IPX3
73
2998 / 1360
2700 / 1225
<2,5m/s2
<0,5m/s2
BR 1100C-XL
Hydro-Retriever™ 2042
56410425
56410001
115
36 V
15% (8.50)
12% (6.80)
15% (8.50)
12% (6.80)
15% (8.50)
12% (6.80)
A-20 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
370/6 h
IPX3
73
2833 / 1285
<2,5m/s2
<0,5m/s2
B-2 / ČESKY
OBSAH
Strana
Úvod ..................................................................................................... B-2
Upozornění a výstrahy.......................................................................... B-3
Poznejte svůj stroj ................................................................................ B-4
Ovládací Panel ..................................................................................... B-5
Funkční popis ovládacích tlačítek......................................................... B-6
Popis Indikátorů Na Ovládacím Panelu ................................................ B-7
Instalace Baterií .................................................................................... B-8
Instalace Kartáčů .................................................................................. B-9
Instalace stěrky................................................................................... B-10
Naplnění Nádrže Na Čistící Prostředek.............................................. B-10
Provoz Stroje ...................................................................................... B-11
Mytí ..................................................................................................... B-11
Vysávání Tekutin................................................................................. B-12
Po Použití ........................................................................................... B-12
Plán Údržby ........................................................................................ B-12
Mazání Stroje ..................................................................................... B-12
Nabíjení Baterií ................................................................................... B-13
Kontrola Stavu Elektrolytu V Bateriích............................................... B-13
Údržba Stěrky ..................................................................................... B-14
Seřízení Stěrky ................................................................................... B-14
Údržba Boční Zástěrky ............................................................B-15 – B-16
Odstraňování závad ........................................................................... B-17
chybové kódy řídícího systému ...............................................B-18 – B-19
Technické údaje .................................................................................. B-20
ÚVOD
Tato příručka Vám pomůže používat váš mycí stroj se sedící obsluhou Nilfisk–Advance co nejlépe. Před vlastním použitím stroje si ji pečlivě prostudujte.
POZNÁMKA: Tučně vytištěná čísla v závorkách odkazují na součásti nakreslené na stránkách B-4 a B-5.
Tento výrobek je určen pouze pro komerční použití.
NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS
Opravy by v případě potřeby měly být prováděny výhradně v oprávněném servisním centru společnosti Nilfisk–Advance, které k tomuto účelu zaměstnává
vyškolený personál a udržuje si zásobu originálních náhradních dílů Nilfisk–Advance.
V případě potřeby servisního zásahu na vašem stroji vyhledejte pomoc servisního centra Nilfisk–Advance. Prosím, specifikujte model a výrobní číslo stroje,
pokud servisní centrum kontaktujete.
TYPOVÝ ŠTÍTEK
Model stroje a výrobní číslo jsou uvedeny na typovém štítku stroje. Tyto informace budete potřebovat při objednávání náhradních součástí pro údržbu stroje.
Využijte místa níže pro zaznamenání modelu a výrobního čísla stroje pro budoucí použití.
Model: ____________________________________________________
Výrobní číslo: ______________________________________________
ROZBALENÍ
Při dodání stroje pečlivě prohlédněte přepravní obal a vlastní stroj, zda–li nevykazují známky poškození. Pokud je poškození zřejmé, uložte přepravní obal
tak, aby jej mohl prohlédnout zástupce přepravní společnosti, která stroj doručila. Zákaznické servisní oddělení společnosti Nilfisk–Advance kontaktujte ihned,
abyste mohli poškození reklamovat.
Po sejmutí přepravního obalu přeřízněte plastikové popruhy a vyjměte dřevěné bloky vedle kol stroje. Ke stažení stroje z palety na podlahu použijte nájezdovou
rampu.
B-2 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
ČESKY / B-3
UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY
SYMBOLY
Společnost Nilfisk-Advance používá následující symboly k označení potenciálně nebezpečných podmínek a situací. Přečtěte si
tyto informace velmi pečlivě a učiňte všechna potřebná opatření k ochraně osob a majetku.
NEBEZPEČÍ!
Používá se k varování o bezprostředně hrozícím nebezpečí, které může způsobit závažné zranění osob nebo úmrtí.
VÝSTRAHA:
Používá se k upozornění na situaci, která by mohla způsobit závažné zranění osob.
UPOZORNĚNÍ!
Používá se k upozornění na situaci, která by mohla způsobit lehčí zranění osob nebo poškození majetku.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V textu jsou obsaženy specifická upozornění a výstrahy s cílem varovat vás před potenciálním nebezpečím, vedoucím
k poškození stroje nebo fyzickému zranění osob.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
VÝSTRAHA:
Tento stroj by měl být používán pouze řádně vyškoleným a oprávněným personálem.
V případě naložení stroje při jízdě na rampách nebo skloněných plochách se vyhněte náhlému zastavování. Vyhněte se ostrým zatáčkám. Při jízdě
ze svahu jeďte nízkou rychlostí. Pokud čistíte na skloněné ploše, provádějte to pouze při vyjíždění (směr vzhůru).
Udržujte baterie mimo dosah jisker, otevřeného ohně a materiálů vydávajících kouř. Během normálního provozu z baterií vycházejí výbušné plyny.
Nabíjení baterií produkuje vysoce výbušný vodík. Baterie nabíjejte pouze v dostatečně větraném prostoru, mimo dosah otevřených plamenů. Při
nabíjení baterií nekuřte.
Při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti odložte všechny šperky a ozdobné předměty.
Před servisním zásahem na elektrických součástech vypněte hlavní spínač stroje (0) a odpojte baterie.
Nikdy nepracuje pod strojem bez zabezpečovacích bloků nebo stojanů, které by stroj podpíraly.
Nikdy v blízkosti stroje nemanipulujte s hořlavými mycími kapalinami, nepoužívejte je ve stroji při práci, ani nepracujte se strojem v prostorách, kde
jsou tyto prostředky uskladněny.
Nečistěte tento stroj tlakovou vodou.
Používejte pouze kartáče dodané se zařízením nebo ty, které jsou popsané v uživatelské příručce. Použití jiných kartáčů může nepříznivě ovlivnit
bezpečnost stroje.
UPOZORNĚNÍ!
Tento stroj není určen pro použití na veřejných cestách nebo silnicích.
Tento stroj není vhodný pro sběr nebezpečného prachu.
Nepoužívejte rozrývací kotouče nebo brusné kameny. Společnost Nilfisk–Advance nebude zodpovědná za jakékoliv škody vzniklé na povrchu
podlah při použití rozrývačů nebo brusných kamenů (mohou způsobit poškození hnacího systému kartáče).
Při používání tohoto stroje se ujistěte, že jiné osoby, obzvláště děti, nejsou ohroženy jeho provozem.
Před prováděním jakéhokoliv servisního zásahu na stroji si pečlivě prostudujte všechny pokyny, které se příslušného servisního zásahu týkají.
Neponechávejte stroj bez dozoru, aniž byste předtím nevypnuli hlavní spínač (0), vytáhli klíček ze spínací skříňky a nezatáhli parkovací brzdu.
Před výměnou kartáčů nebo otevřením přístupových panelů vypněte hlavní spínač stroje (0) a odpojte baterie.
Učiňte všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k zachycení vlasů, šperků nebo volných částí oblečení pohyblivými součástmi stroje.
Pracujte vždy opatrně, pokud stroj používáte při teplotách pod bodem mrazu. Jakákoliv voda v roztoku nebo ve sběrací nádrži nebo v potrubním
vedení by mohla zmrznout a způsobit tak poškození ventilů a armatur. Propláchněte systém kapalinou pro plnění ostřikovačů.
Baterie musí být demontovány ze stroje v případě, že jej hodláte vyřadit. Likvidace baterií musí být provedena bezpečným způsobem, v souladu
s místními ekologickými předpisy.
Nepoužívejte stroj na skloněných plochách se sklonem vyšším, než je maximální hodnota vyznačená na stroji.
Před uvedením stroje do provozu musí být všechny kryty a panely v takové poloze, jak je vyznačeno v uživatelské příručce.
UCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-3
B-4 / ČESKY
POZNEJTE SVŮJ STROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kryty nádrže na použitý roztok
Kryt plnění nádrže čistícího roztoku
Sedadlo operátora s bezpečnostní spínačem
Drenážní hadice nádrže na čistící roztok
Volant s ovladačem seřízení sklonu
Brzdový pedál a páka nastavení parkovací brzdy
Ovládací páka průtoku čistícího roztoku
Pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti
Konektor nabíječky baterií
Hnací a řídící kolo
Jističe
Nouzový spínač zastavení/odpojení baterií
21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
44
45
Deska čistících kartáčů se zástěrkami
Zadní kolo
Bateriová sekce
Automatický vypínací plovák nádrže na čisticí roztok
Skříň filtru vysávacího motoru
Sestava stěrky
Kolečka stěrky
Filtr čistícího roztoku
Drenážní hadice nádrže na použitý roztok
Seřizovací páka bočního kartáče (pouze modely 2042 / BR
1100–XL)
Seřizovací páka operátorova sedadla
17
1
3
15
16
2
12 45
11
18
6
5
19
4
9
14
13
7
20
8
10
B-4 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
44
ČESKY / B-5
OVLÁDACÍ PANEL
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Tlačítko zvukové signalizace – houkačky
Indikátor napájení
Indikátor poruchy systému aplikace čistícího roztoku
Tlačítko vypínání čištění
Tlačítko režimu normálního čištění
Tlačítko režimu důkladného čištění
Indikátor funkce systému aplikace čistícího roztoku
Tlačítko vysávání
Tlačítko aplikace čistícího roztoku
Indikátor stavu baterií
Počítadlo hodin/stavový displej
Hlavní spínač ZAP/VYP, ovládaný klíčkem
Indikátor vypnutí režimu čištění
Indikátor režimu normálního čištění
Indikátor režimu důkladného čištění
Indikátor systému vysávání
Indikátor poruchy systému vysávání
Ovládací tlačítko předčištění (pouze pro modely 3800 / BR 1100 – volitelná výbava)
Indikátor systému předčištění (pouze pro modely 3800 / BR 1100 – volitelná výbava)
Indikátor napájení systému předčištění (pouze pro modely 3800 / BR 1100 – volitelná výbava)
Indikátor napájení systému čištění (pouze pro modely 2042 / BR 1100C–XL)
Ovládací tlačítko systému čištění (pouze pro modely 2042 / BR 1100C–XL)
26 36
25 35
34
kg
lb
27
37
29
38 28
30 24
22
kg
lb
23
40
1/10
33
31
32
41
39
2042
42
1100C-XL
43
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-5
B-6 / ČESKY
FUNKČNÍ POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK
Ovládací prvky byly navrženy tak, aby bylo zachována možnost jejich použití na jeden dotek. Pro čištění na jedno přejetí může uživatel jednoduše stisknout
jediné tlačítko a všechny systémy stroje budu připraveny k použití.
Pro většinu čištění na jedno přejetí bude operátor pravděpodobně používat pouze první tři tlačítka na ovládacím panelu. Tato jsou: Tlačítko vypínání čištění
(25), tlačítko režimu normálního čištění (26) a tlačítko režimu důkladného čištění (27). Z tohoto důvodu jsou tato tlačítka zvýrazněna bílou barvou na
ovládacím panelu, zatímco ostatní tlačítka jsou ponechána v tmavší barvě.
Tlačítko zvukové signalizace – houkačka (22) – stiskem tohoto tlačítka aktivujete houkačku.
Tlačítko vypínání čištění (25) – stiskem tohoto tlačítka, pokud bude stroj v režimu čištění, provedete následující:
*
Čistící kartáče se vypnou;
*
Deska čistícího kartáče se zvedne do horní polohy;
*
Zastaví se přítok čistícího prostředku;
*
Při prvním stisku tohoto tlačítka se NEVYPNE systém vysávání/stěrky. Tak tomu je proto, aby mohla být vysáta zbývající kapalina bez nutnosti znovu
zapínat vysávání. Pokud tlačítko však stisknete podruhé (tedy po vypnutí režimu čištění), stěrka se zvedne a vysávání bude vypnuto po 6 sekundové
prodlevě.
Tlačítko režimu normálního čištění (26) – stiskem tohoto tlačítka aktivujete čistící systém a nastavíte tlak čištění na poslední zvolenou hodnotu pro
normální režim čištění. Stavový displej na krátký okamžik zobrazí nastavení tlaku při čištění. Tento tlak je indikován písmeny PA s následující číselnou
hodnotou. Následující stisk tlačítka režimu normálního čištění povede ke krokové změně přítlaku čistících kartáců v povoleném rozsahu, až na maximální
naprogramovanou hodnotu, která je určena pro režim normálního čištění. Jakmile je dosaženo maximálního přítlaku režimu normálního čištění, krokování
přítlaku se vrátí k hodnotě 1. Výchozí nastavení z výrobního závodu pro režim normálního čištění je 4. Při stisku tlačítka dojde k následujícímu:
*
Deska čistícího kartáče se spustí do dolní polohy;
*
Systém vysávání a aplikace čistícího prostředku se aktivují (režimy vysávání a aplikace čistícího prostředku = AUTO);
*
Jakmile je ovladačem pohybu stanoven směr jízdy (dopředu nebo dozadu), kartáče se začnou otáčet a vysávání se zapne. Pokud je směr pohybu
dopředu, stěrka se spustí a zapne se přívod čistícího roztoku. Pokud je směr pohybu dozadu, stěrka se přesune do horní polohy a přívod čistícího
roztoku se vypne.
Tlačítko režimu důkladného čištění (27) – stiskem tohoto tlačítka aktivujete čistící systém a nastavíte tlak čištění na poslední zvolenou hodnotu pro
normální režim čištění. Stavový displej na krátký okamžik zobrazí nastavení tlaku při čištění. Tento tlak je indikován písmeny PA s následující číselnou
hodnotou. Následující stisk tlačítka režimu důkladného čištění povede ke krokové změně přítlaku čistící desky v povoleném rozsahu, až na maximální
naprogramovanou hodnotu, která je určena pro režim důkladného čištění. Jakmile je dosaženo maximálního přítlaku režimu důkladného čištění, krokování
přítlaku se vrátí k hodnotě režimu normálního čištění + 1. Výchozí nastavení z výrobního závodu pro režim důkladného čištění je 7 (válce) nebo 9 (kotouče).
Při stisku tlačítka dojde k následujícímu:
*
Deska čistícího kartáče se spustí do dolní polohy;
*
Systém vysávání a aplikace čistícího prostředku se aktivují (režimy vysávání a aplikace čistícího prostředku = AUTO);
*
Jakmile je ovladačem pohybu stanoven směr jízdy (dopředu nebo dozadu), kartáče se začnou otáčet a vysávání se zapne. Pokud je směr pohybu
dopředu, stěrka se spustí a zapne se přívod čistícího roztoku. Pokud je směr pohybu dozadu, stěrka se přesune do horní polohy a přívod čistícího
roztoku se vypne.
Tlačítko vysávání (29) – toto tlačítko se používá k volbě provozního režimu systému vysávání/stěrky. Tento systém může pracovat ve 3 různých režimech.
Patří sem: OFF (vypnuto), AUTO (automaticky), nebo ON (zapnuto). Níže je popsána funkce každého z uvedených režimů v případě, že je operátorem
navolen:
Režim OFF: v tomto režimu je vysávání vypnuto a stěrka je ve zvednuté (horní) poloze. Jak bylo uvedeno výše, je–li zvolen režim čištění, vysávací systém
přejde do režimu AUTO. Pokud je požadováno dvojí čištění (čištění bez vysávání čistícího roztoku, systém vysávání lze vypnout stiskem tohoto tlačítka.
Režim AUTO: tento režim se volí automaticky v případě navolení režimu čištění. V tomto režimu je stěrka ve spuštěné (dolní) poloze, pokud
nebude pedálem řízení směru jízdy/řízení rychlosti navolen směr jízdy dozadu. Vysávání se zapne v případě, že je zvolena některá ze dvou
možností směru pohybu. V tomto režimu zůstane vysávání zapnuto po dobu 10 sekund poté, co se pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti vrátí
do neutrální polohy. Tak tomu je proto, aby čistící prostředek ve stěrce a hadicích mohl být nejprve odsát do nádrže. Tento režim lze navolit
nezávisle na režimu čištění stiskem a uvolněním tlačítka vysávání.
Režim ON: v tomto režimu je vysávání zapnuto bez ohledu na polohu pedálu řízení směru jízdy/řízení rychlosti a stěrka zůstává ve ZVEDNUTÉ (horní)
poloze. Tento režim lze navolit stiskem a podržením tlačítka vysávání pod dobu asi 1,5 sekundy. Před zapnutí tohoto režimu musí být vysávání nejprve
v režimu OFF: tento režim je zapnut v případě, že se strojem chcete použít externí příslušenství, nebo v případě, že operátor chcete vyčistit stěrku pomocí
hadic vysávání.
Tlačítko aplikace čistícího roztoku (30) – toto tlačítko se používá k volbě režimu provozu systému aplikace čistícího roztoku. Tento systém může pracovat
ve 3 režimech. Tyto režimy jsou OFF (vypnuto), AUTO (automaticky), nebo MOMENTARY ON (dočasně zapnuto). Níže je popsána funkce každého
z uvedených režimů v případě, že je operátorem navolen:
Režim OFF: v tomto režimu je přívod čistícího roztoku vypnut. Jak bylo uvedeno výše, je–li zvolen režim čištění, systém aplikace čistícího roztoku přejde do
režimu AUTO. Pokud je požadováno čištění bez přívodu čistícího roztoku, lze přívod vypnout pomocí tohoto tlačítka.
Režim AUTO: tento režim se volí automaticky v případě navolení režimu čištění. V tomto režimu je přívod čistícího roztoku zapnut, kdykoliv je
navolen pohyb stroje dopředu pomocí pedálu řízení směru jízdy/řízení rychlosti. V opačném případě je přívod čistícího roztoku vypnut.
Režim MOMENTARY ON: tento režim lze navolit pouze v případě, že je režim čištění vypnut (OFF). Čistící roztok lze aplikovat stiskem a podržením tohoto
tlačítka. Prostředek bude aplikován pouze během doby, kdy je tlačítko podrženo stisknuté. Tento režim je určen pro navlhčení podlahy před vlastním mytím.
Ovládací tlačítko předčištění (39 – volitelná výbava) – toto tlačítko používejte ve spojení s volitelnou soupravu pro předčištění. Funkce ovládání systému
předčištění bude aktivní pouze v případě, že jsou používány zametací jednotky.
Ovládací tlačítko systému čištění (43 – pouze pro modely 2042 / BR 1100C–XL) – toto tlačítko používejte k zapnutí nebo vypnutí systému čištění (ON/
OFF). Boční zametací jednotky budou aktivní pouze v případě, že je zapnut systém čištění (ON) a stroj se pohybuje (není zařazený neutrál). Pokud čistící
systém je vypnut (OFF) a systém zametání je zapnut (N), boční zametací jednotky se automaticky spustí a aktivují v případě, když je následovně zapnut
systém čištění (ON).
Seřizovací páka bočního kartáče (44 – pouze modely 2042 / BR 1100–XL) – tuto seřizovací páku použijte k pravidelnému nastavení dolního limitu přítlaku
bočních zametacích jednotek, protože se postupně opotřebovávají. Uvolněním páky a jejím přesunutím doleva, a pak následujícím dotažením se boční
zametací jednotky spustí do nižší polohy, blíže k podlaze.
Seřizovací páka operátorova sedadla (45) – Tuto páku použijte k přesunutí sedadla operátora směrem dopředu nebo dozadu.
B-6 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
ČESKY / B-7
POPIS INDIKÁTORŮ NA OVLÁDACÍM PANELU
Obecně pro indikátory na ovládacím panelu platí následující:
Trvale svítící červený indikátor znamená, že funkce je z některých důvodů vypnuta. Například, pokud je vypnut systém čištění a operátor není na sedadle, indikátor systému
čištění bude svítit červeně a signalizovat, že systém nelze zapnou do chvíle, než se operátor posadí na sedadlo.
Problikávající červený indikátor znamená, že došlo k poruše daného systému. Příkladem takové situace je porucha vlivem zvýšeného odběru proudu.
Žlutý indikátor znamená, že specifická funkce je normálně aktivní, ale není zapnuta. Například, pokud je navolen režim čištění, ale pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti je
v neutrální poloze, indikátory systémů čištění, vysávání a aplikace čistícího roztoku budou svítit žlutě a signalizovat tak, že systémy jsou sice aktivní, a připraveny k použití v
okamžiku, kdy bude pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti přesunut do polohy umožňující jízdu dopředu nebo dozadu.
Zelený indikátor znamená, že specifická funkce je zapnuta.
Problikávající zelený indikátor znamená, že specifická funkce je normálně zapnuta, ale v režimu zpoždění/dočasného vypnutí. Příkladem takové situace je navolený režim
čištění a přesunutí pedálu řízení směru jízdy/řízení rychlosti z polohy pro jízdu dopředu nebo dozadu do neutrální polohy. Pokud k tomu dojde, indikátor vysávání začne
problikávat a signalizovat zapnutí systému, ale po prodlevě se vypne v případě, že delší dobu nebude použit.
Indikátor vypnutí režimu čištění (34):
•
Tento indikátor bude svítit ČERVENĚ v případě, že systém čištění je z nějakého důvodu nepřístupný. Možné příčiny jsou tyto:
• Spínač sedadla je vypnut;
• Deska čistícího kartáče není v horní poloze;
• Systém má poruchu;
• Nízké napětí napájení.
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že systém je připraven k použití, buď v režimu normálního nebo důkladného čištění.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že je navolen režim normálního nebo důkladného čištění.
•
Tento indikátor bude problikávat ČERVENĚ v případě, že systém čištění má poruchu některé své součásti. Taková situace bude doprovázena signalizací poruchy na
počítadle hodin/stavovém displeji (32).
Indikátor režimu normálního čištění (35):
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že motor systému čištění je vypnut. Tak tomu je v případě, že pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti bude v neutrální
poloze. Motor systému čištění zůstane zapnutý asi 3 sekundy poté, co je pedál přesunut do neutrální polohy
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že systém čištění pracuje v režimu normálního čištění a motor systému je zapnut.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že systém čištění je vypnut, nebo pracuje v režimu důkladného čištění.
Indikátor režimu důkladného čištění (36):
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že motor systému čištění je vypnut. Tak tomu je v případě, že pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti bude v neutrální
poloze. Motor systému čištění zůstane zapnutý asi 3 sekundy poté, co je pedál přesunut do neutrální polohy
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že systém čištění pracuje v režimu důkladného čištění a motor systému je zapnut.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že systém čištění je vypnut, nebo pracuje v režimu normálního čištění.
Indikátor systému vysávání (37):
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že systém vysávání/stěrky je v režimu AUTO a pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti je v neutrální poloze. Signalizuje
tak, že systém je aktivní, ale vysávání je v tomto okamžiku vypnuto.
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že vysávání je zapnuto. Signalizuje tak, že systém vysávání je v režimu AUTO a pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti
není v neutrální poloze, nebo že systém vysávání je v režimu ON.
•
Tento indikátor bude problikávat ZELENĚ v případě, že systém vysávání je zapnut, ale momentálně v režimu zpožděného vypínání. Tak tomu je v případě, že systém
vysávání je v režimu AUTO a pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti je přesunut do neutrální polohy. Tak tomu bude i tehdy, pokud je systém vysávání vypnut a byl
předtím v režimu AUTO nebo ON. Zpoždění při vypnutí způsobí vypnutí vysávání po uplynutí krátké doby.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že systém vysávání/stěrky je vypnut (OFF).
Indikátor poruchy systému vysávání (38):
•
Tento indikátor bude problikávat ČERVENĚ v případě, že systém vysávání/stěrky bude mít poruchu. Taková situace bude doprovázena signalizací poruchy na
počítadle hodin/stavovém displeji (32).
•
Tento indikátor bude svítit ČERVENĚ a počítadlo hodin/stavový displej (32) bude zobrazovat hlášení FULL (plný) v případě, že se uzavřel plovákový ventil v nádrži.
Pokud k tomu však dojde a nádrž plná není, vyhledejte závadu dle pokynů v části Odstraňování závad.
Indikátor funkce systému aplikace čistícího roztoku (28):
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že systém aplikace čistícího prostředku je v režimu AUTO a pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti je přesunut do neutrální polohy nebo do polohy pro jízdu dozadu. Signalizuje tak, že systém aplikace čistícího prostředku je aktivní, ale tok čistícího prostředku je zatím vypnut.
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že systém aplikace čistícího prostředku je v režimu AUTO a pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti je přesunut do
polohy pro jízdu dopředu. Rovněž bude svítit ZELENĚ v případě, že systém aplikace čistícího prostředku bude v režimu MOMENTARY ON a signalizovat tak, že tok
čistícího prostředku je zapnut.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že systém aplikace čistícího prostředku je vypnut (OFF).
Indikátor poruchy systému aplikace čistícího roztoku (24):
•
Tento indikátor bude problikávat ČERVENĚ v případě, že systém aplikace čistícího prostředku bude mít poruchu. Taková situace bude doprovázena signalizací poruchy na počítadle hodin/stavovém displeji (32).
Indikátor napájení (23):
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že hlavní spínač ovládaný klíčkem je zapnutý, v poloze ON.
•
Tento indikátor bude svítit ČERVENĚ v případě, že napájecí systém má poruchu, vyžadující přepnutí hlavního spínače ovládaný klíčkem (33) mezi polohami ON/OFF a
jeho resetování.
•
Tento indikátor bude signalizovat chybové kódy z ovladače Curtis Speed Control, pokud dojde k poruše. Taková situace bude doprovázena signalizací poruchy „Err03“
na počítadle hodin/stavovém displeji (32).
Indikátor systému předčištění (40):
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že funkce systému předčištění je zapnuta do polohy ON.
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že funkce systému předčištění je sice aktivní, ale není zapnuta do polohy ON.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že funkce systému předčištění je vypnuta, nebo pokud stroj nemá instalované příslušené zařízení (boční zametací jednotky).
Indikátor napájení systému předčištění (41):
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že jsou instalovány volitelné systémy předčištění nebo boční zametací jednotky a jsou zapnuty do polohy ON.
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že jsou instalovány volitelné systémy předčištění nebo boční zametací jednotky a jsou sice aktivní, ale nejsou zapnuty do
polohy ON (stroj má zařazen neutrál).
•
Tento indikátor bude problikávat ŽLUTĚ v případě, že jsou instalovány volitelné boční zametací jednotky, jsou zapnuty do polohy ON, ale systém čištění je v poloze
OFF.
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že nožní pedál systému předčištění nebo bočních zametacích jednotek je v horní poloze (UP).
Indikátor napájení systému čištění (42 – pouze pro modely 2042 / BR 1100C–XL):
•
Tento indikátor bude svítit ZELENĚ v případě, že systém předčištění je zapnutý do polohy ON.
•
Tento indikátor bude svítit ŽLUTĚ v případě, že systém předčištění je sice aktivní, ale není zapnut do polohy ON (stroj má zařazen neutrál).
•
Tento indikátor NEBUDE SVÍTIT v případě, že systém předčištění je vypnut.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-7
B-8 / ČESKY
POPIS INDIKÁTORŮ STAVU BATERIÍ
Indikátory stavu baterií poskytují operátorovi informace o stavu nabití baterií. Monitorování stavu baterií bude signalizovat příslušné hodnoty i v případě, že
klíč hlavního spínače byl vyjmut. Indikace stavu baterií se resetuje na zobrazení plného nabití v případě, že baterie byly dobity. Rovněž je možné volit mezi
dvěma různými nízkonapěťovými prahovými hodnotami, v závislosti na tom, zda–li jsou instalovány bezúdržbové baterie (gel), nebo standardní baterie (wet)
(tuto volbu by měl nastavit pouze kvalifikovaný technik). POZNÁMKA: Následující procentuální hodnoty jsou založeny na využitelné kapacitě baterií, nikoliv
na jejich celkové kapacitě. Proto 100% vybití = 80% celkové kapacity baterií pro standardní (wet) elektrolytické článkové baterie, nebo 60% celkové kapacity
baterií pro bezúdržbové akumulátory (gel).
Zelený indikátor = úplné nabití, až do 50% vybití;
Zelený a žlutý indikátor = 50% vybití až 75% vybití;
Žlutý indikátor = 75% vybití až 90% vybití;
Žlutý a červený indikátor = 90% vybití až 95% vybití;
Červený indikátor = 95% vybití až 99% vybití;
Problikávající červený indikátor = 100% vybití – čistící systém se automaticky vypne;
POPIS POČÍTADLA HODIN/STAVOVÉHO DISPLEJE
5–znakový displej ve středu řady tlačítek na ovládacím panelu je využit primárně pro zobrazení počítadla hodin. Tento displej je rovněž využit pro zobrazení
následujících informací, v závislosti na režimu, ve kterém se ovládací prvky nacházejí:
•
Chybové kódy;
•
Nastavení přítlaku kartáče pro režim normálního a důkladného čištění (pevné a nastavitelné hodnoty)*;
•
Zobrazení výchozích parametrů ovládacího systému*;
•
Indikátor FULL zaplnění nádrže na použitý roztok*.
POZNÁMKA: vysvětlení jednotlivých chybových kódů čistícího systému a jejich interpretaci by měl provádět pouze vyškolený servisní technik na základě
informací v servisní příručce, stejně jako příslušné změny jednotlivých parametrů ovládacího systému. Krátký popis chybových kódů lze najít na zadní straně
této příručky.
INSTALACE BATERIÍ
VÝSTRAHA!
Buďte velmi opatrní při práci s bateriemi. Kyselina sírová v bateriích může způsobit závažná zranění, pokud se dostane do styku
s pokožkou nebo očima. Ze záslepek v bateriích může unikat výbušný vodík. Tento plyn je možné zapálit například elektrickým
obloukem, jiskrou, nebo plamenem.
Při údržbě baterií…
•
Odložte všechny šperky a ozdoby;
•
Nekuřte;
•
Používejte bezpečnostní brýle;
•
Pracujte pouze v dobře větrané místnosti;
•
Jakýkoliv nástroj se nesmí dotýkat současně obou pólů baterií, vždy pouze jednoho.
UPOZORNĚNÍ!
Elektrické součásti tohoto stroje mohou být závažně poškozeny v případě, že baterie nebudou instalovány a připojeny správně.
Baterie by měly být instalovány pouze společností Nilfisk–Advance nebo vyškoleným elektrotechnikem.
1
2
Vypněte hlavní spínač (33) do polohy (0) a vyjměte klíček. Vykopte sběrací nádrž a odkryjte bateriovou sekci.
S pomocí 2 osob a vhodného zvedacího zařízení opatrně zvedněte baterie a vložte je do bateriové sekce a umístěte tak, jak je uvedeno na obrázku.
NEBEZPEČÍ!
Při ukládání baterií mimořádně dbejte na svoji bezpečnost! Baterie jsou velmi těžké!
3
Viz obrázek 1. Vložte distanční vložky, jak je zobrazeno. Instalujte kabely baterií jak je uvedeno na obrázku a dotáhněte matice na pólech baterií.
4
Instalujte ochranné kryty baterií a pevně je zajistěte ke kabelům pomocí dodaných spojek.
5
Instalujte víko baterií a připojte konektor bateriového svazku k zásuvce stroje a překlopte nádrž na použitý roztok nazpět.
Poznámka: Pokud celková hmotnost akumulátorů překročí 920 liber / 417,31 kg, objednejte si a instalujte izolační soupravu, P/N 56409721.
OBRÁZEK 1
56409498
+
6V
56409499
56409499
6V
+
+
6V
6V
6V
6V
+
12V
+
+
+
56409499
56409499
+
+
56409498
+
12V
12V
B-8 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
36V
ČESKY / B-9
INSTALACE KARTÁČŮ (DISKOVÝ SYSTÉM)
UPOZORNĚNÍ!
Před výměnou kartáčů nebo otevřením přístupových panelů vypněte hlavní spínač stroje (0) a odpojte akumulátory.
1
Ujistěte se, že spínač (33) je vypnut (0). Přístup k desce pro montáž kartáče zajistíte demontáží levé a pravé sestavy vnějších zástěrek z desky čistícího kartáče (13).
Zástěrky jsou připevněny na místo pomocí dvou černých otočných rukojetí. Pokud je chcete demontovat, otočte rukojeti a zástěrky vytáhněte.
2
Instalaci kartáčů (nebo držáků padů) provedete vyrovnáním ok na kartáči s otvory na upevňovací desce a natočením do polohy, kdy dojde k zajištění (otáčejte vnějším
okrajem kartáče směrem k přední straně stroje).
56505791 – Magna hrubost 46
56505792 – Dyna hrubost 80
56505793 – AgLite hrubost 500
56505794 – Prolene
56505795 – ProLite
56505796 – Union Mix
56505797 – MidGrit 240
56505798 – MidLite hrubost 180
PŮVODCE POUŽITÍM DISKOVÝCH KARTÁČŮ (POUZE NÁVRHY)
Aplikace
Hrubé čištění:
Beton
Teraso
Keramické/ kamenné dlaždice
PVC dlaždice
Univerzální čištění:
Beton
Teraso
Keramické/ kamenné dlaždice
Mramor
PVC dlaždice
Zvýšené gumové dlaždice
Leštění:
Zvýšené deskové dlaždice
Mramor
PVC dlaždice
Hrubost 46
Hrubost 80
X
X
X
X
X
X
X
X
Hrubost 180
Hrubost 240
X
X
X
X
X
X
Hrubost 500
ProLite
Union Mix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ProLene
X
X
X
X
X
X
INSTALACE KARTÁČŮ (VÁLCOVÝ SYSTÉM)
UPOZORNĚNÍ!
Před výměnou kartáčů nebo otevřením přístupových panelů vypněte hlavní spínač stroje (0) a odpojte akumulátory.
1
Ujistěte se, že spínač (33) je vypnut (0). Přístup k desce pro montáž kartáče zajistíte překlopením levé a pravé sestavy vnějších zástěrek.
POZNÁMKA: Zástěrky jsou připevněny na místě velkými závlačkami, vyjměte proto tyto závlačky a odsuňte zástěrky. Uvolněte dvě černé otočné rukojetí (na každé straně) na horní straně sestavy napínacího kola a sestavy napínacího kola vyjměte. Zasuňte kartáč do skříně, mírně jej nazdvihněte,
zatlačte a otočte, dokud se správně neusadí. Znovu instalujte sestavy napínacího kola.
3800C / BR 1100C
56410298 – hrubost 46
56410297 – hrubost 80
56410296 – hrubost 130
56410293 – polypropylen
56410295 – tuhý nylon
56410294 – měkký nylon
2042/BR1100C–XL
56409944 – hrubost 46
56409943 – hrubost 80
56409942 – hrubost 180
56409924 – polypropylen
56409941 – tuhý nylon
55409940 – měkký nylon
PRŮVODCE POUŽITÍM KARTÁČOVÝCH VÁLCŮ (POUZE NÁVRHY)
Aplikace
Hrubé čištění:
Beton
Teraso
Keramické/ kamenné dlaždice
PVC dlaždice
Univerzální čištění:
Beton
Teraso
Keramické/ kamenné dlaždice
Mramor
PVC dlaždice
Zvýšené gumové dlaždice
Hrubost 46
Hrubost 80
X
X
X
X
X
X
X
X
Hrubost 180
Polypropylen
Tuhý nylon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Měkký nylon
X
X
X
X
X
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-9
B-10 / ČESKY
INSTALACE STĚRKY
1
2
Ujistěte se, že stěrka (18) je zvednuta (0) a spínač (33) je vypnut (0. Podržte stěrku tak, aby zakřivené okraje ukazovaly směrem vzhůru, pak
zasuňte stěrku do upevňovací konzole (A) (viz obrázek 2).
Rukou dotáhněte křídlové matice (B) a poté připojte vysávací hadici k hadici stěrky (C) (hadice vysávání by měla směrovat doleva).
NAPLNĚNÍ NÁDRŽE NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
Prostudujte si štítek na nádobě s chemikálií a stanovte správné množství chemikálií pro smísení v nádrží, která má objem 53 US galonů (200 litrů).
Otevřete kryt plnění nádrže čistícího roztoku (2) a pak naplňte nádrž do 1/3 vodou, přidejte čistící chemikálii a doplňte nádrž do výšky asi 7,62 cm (3 palce)
od horního okraje nádrže (plňte ke spodní straně stěny v otvoru nádrže).
UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze čistící prostředky s nízkou pěnivostí a nehořlavé, vhodné pro zamýšlené použití při automatickém strojním
čištění.
OBRÁZEK 2
A
C
B
B-10 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
ČESKY / B-11
PROVOZ STROJE
VÝSTRAHA!
Ujistěte se, že důkladně rozumíte ovládacím prvkům stroje, používaným operátorem, a jejich funkcím.
Při jízdě na rampách nebo skloněných plochách se vyhněte náhlému zastavování je-li stroj naplněn roztokem. Vyhněte se
ostrým zatáčkám. Při jízdě ze svahu jeďte nízkou rychlostí. Mytí provádějte pouze při jízdě do kopce.
Mytí…
Při přípravě stroje pro použití postupujte podle následujících pokynů uvedených v této příručce.
1
Při usazení na stroji, si nastavte sedadlo a volant do pohodlné polohy pomocí ovladačů (45) a (5).
2
Otočte hlavní spínač (33) do polohy zapnuto ON (I). Zobrazí se kontrolky na ovládacím panelu, indikátory stavu baterií (31) a počítadlo hodin (32).
3
Uvolněte parkovací brzdu (6) překlopením uvolňovací páčky do zadní polohy a sešlápnutím brzdového pedálu (6). Pokud chcete se strojem přejet do
místa, kde bude prováděno čištění, sešlápněte rovnoměrně přední část pedálu řízení směru jízdy/řízení rychlosti (8) a stroj se rozjede dopředu, nebo
zadní část pedálu a stroj se rozjede dozadu. Změnou přítlaku pedálu dosáhnete požadované rychlosti.
4
Nastavte páku ovládání průtoku čistícího roztoku (7) na otevření z 1/4 nebo 1/3. Uvědomte si, že nastavení lze změnit tak, aby bylo možné zajistit
proměnný průtok čistícího roztoku podle různých typů podlah, které jsou čištěny. Příklad: hrubé nebo absorbující podlahy, jako je beton bez povrchové úpravy, budou vyžadovat větší množství čistícího prostředku, než hladké podlahy s povrchovou úpravou.
5
Stiskněte tlačítko aplikace čistícího roztoku (30) a podržte jej 5 sekund. Tímto dojde k navlhčení podlahy. Poznámka: zabráníte tak poškrábání povrchu podlahy, pokud začínáte se suchými kartáči.
6
Stiskněte tlačítko režimu normálního čištění (26), pokud chcete aplikovat pouze mírný přítlak kartáče, nebo tlačítko režimu důkladného čištění (27),
pokud chcete aplikovat maximální možný přítlak kartáče. Viz také část, kde jsou detailně popsány jednotlivé režimy funkce stroje, a také funkce
ovládacích prvků na ovládacím panelu.
7
Pokud zvolíte tlačítko režimu normálního čištění (26), nebo tlačítko režimu důkladného čištění (27), kartáče a stěrka se automaticky spustí do dolní
polohy na podlahu. Jakmile aktivujete pedál řízení směru jízdy/řízení rychlosti (8), zapnete se otáčení kartáčů a přívod čistícího prostředku. Poznámka: pokud stroj jede směrem dozadu, budou se pouze otáčet kartáče, zatímco přívod čistícího prostředku se automaticky vypne, aby se roztok
zbytečně neplýtval.
8
Začněte s čištěním jízdou se strojem směrem dopředu, normální rychlostí chůze, každou vyčištěnou dráhu překryjte asi o 2–3 palce (50–75 mm).
V případě potřeby seřiďte rychlost pohybu stroje a přívod čistícího prostředku, na základě stavu podlahy.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud se kartáče otáčejí, udržujte stroj v chodu, aby nedošlo k poškození podlahy.
9
10
11
12
13
Při čištění kontrolujte často stav podlahy za strojem, abyste se ujistili, že použitá voda je řádně vysávána. Pokud je za strojem viditelná stopa, patrně
aplikujete příliš čistícího prostředku, nebo je nádrž na použitý roztok plná, nebo je nutné provést seřízení stěrky.
U velmi znečištěných podlah nemusí být čištění na jedno přejetí dostačující a bude nutné provést přejetí dvakrát. Činnost stroje je stejná jako pro
čištění na jedno přejetí, pouze při prvním přejetí je stěrka v horní poloze (stiskněte tlačítko (29) a zvedněte stěrku). Tímto je umožněno ponechání
čistícího roztoku na podlaze a jeho delší působení. Druhé přejetí poté proběhne na stejné ploše, stěrka je spuštěna a čistící prostředek je výsát po
použití do nádrže na použitý roztok.
Nádrž na použitý roztok má automatický vypínací plovákový ventil, který zabraňuje vniknutí roztoku do vysávacího systému v případě naplnění
nádrže. Pokud je vypínací plovákový ventil aktivován, řídící systém vypne čištění, vysávání a aplikaci čistícího prostředku. Indikátor poruchy systému
vysávání (38) se rozsvítí a počítadlo hodin/stavový displej (32) zobrazí hlášení FULL. Resetování displeje provedete stiskem tlačítka vypínání čištění
(25). Pokud je plovák v uzavřené poloze, musí být nádrž na použitý roztok vyprázdněna. Stroj nebude v takovém stavu vodu vysávat. POZNÁMKA:
Pokud ovládací systém bude opakovaně indikovat plnou nádrž a tato ve skutečnosti plná nebude, lze tuto funkci automatického vypínání vyřadit
– v takovém případě je nutný zásah servisního technika.
Pokud chce operátor zastavit čištění nebo je nádrž na použitý roztok plná, stiskněte tlačítko vypínání čištění (25) jednou. Tímto automaticky zastavíte
čistící kartáče a přítok čistícího prostředku a deska kartáče se zvedne do horní polohy (UP). POZNÁMKA: Systém vysávání/stěrky se nezapne
v případě, že je tlačítko stisknuto pouze jednou, protože takováto konfigurace má umožnit vysátí zbytku vody, bez nutnosti dalšího zapnutí vysávání.
Tlačítko stiskněte podruhé a stěrka se zvedne a vysávání zastaví po 10 sekundové prodlevě.
Zajeďte se strojem na místo vyhrazené pro likvidaci odpadu a vyprázdněte nádrž na použitý roztok. Vyprázdnění provedete vytažením drenážní
hadice nádrže na použitý roztok (21) z úložného prostru, a vytažením záslepky (podržte hadici nad hladinou vody v nádrži, aby nedošlo k náhlému
vypuštění). Doplňte nádrž na čistící prostředek a pokračujte v práci.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-11
B-12 / ČESKY
VYSÁVÁNÍ TEKUTIN
Podle následujících kroků postupujte v případě, že chcete instalovat doplňkové vybavení pro vysávání tekutin.
1
Odpojte konektor vysávací hadice na vstupu sběrací nádrže. Instalujte vysávací hadici s průměrem 1–1/2 palce (8 mm) do sběrného vstupu.
2
K hadici připojte vhodný vysávací nástroj. (Volitelná souprava Wand Caddy je k dispozici od vašeho distributora Nilfisk –Advance.)
3
Otočte hlavní spínač (33) do polohy zapnuto ON (I). Dále zapněte a podržte tlačítko vysávání (29), dokud se příslušný indikátor nerozsvítí zeleně.
Motor vysávání se rozběhne, dokud tlačítko znovu nestisknete a nevypnete jej (OFF). POZNÁMKA: pokud ovládací systém bude opakovaně indikovat plnou nádrž a tato ve skutečnosti plná nebude, lze tuto funkci automatického vypínání vyřadit – v takovém případě je nutný zásah servisního
technika.
PO POUŽITÍ
1
2
3
4
5
6
7
Po dokončení čištění stiskněte dvakrát tlačítko vypínání čištění (25) a automaticky se zvedne, zatáhne a zastaví všechny systémy stroje (kartáč,
stěrka, vysávání a aplikace roztoku). Dojeďte se strojem na místo, kde provádíte každodenní údržbu a postupujte dále podle návodu a plánu údržby.
Vyprázdnění nádrže s čistícím prostředkem provedete vytažením drenážní hadice nádrže čistícího roztoku (4) z úložného prostoru. Hadici natáhněte
k místu určenému pro likvidaci odpadu a vyjměte zátku. Propláchněte nádrž čistou vodou.
Vyprázdnění nádrže na použitý roztok provedete vytažením drenážní hadice nádrže na použitý roztok (21) z úložného prostoru. Hadici natáhněte
k místu určenému pro likvidaci odpadu a vyjměte zátku (podržte hadici nad hladinou vody v nádrži, aby nedošlo k náhlému vypuštění). Propláchněte
nádrž čistou vodou.
Vyjměte kartáče nebo držáky padů. Propláchněte kartáče nebo pady v teplé vodě a nechte je uschnout.
Vyjměte stěrku, opláchněte ji v teplé vodě a nainstalujte do nosné konzole.
Vyjměte násypku na válcovém systému a důkladně ji očistěte. Vyjměte ji z levé strany stroje otevřením zástěrek a naklopením násypky nahoru a
vysunutím ven ze skříně.
Zkontrolujte položky plánu údržby uvedené níže a v případě potřeby proveďte příslušné úkony, než stroj uložíte.
PLÁN ÚDRŽBY
Činnost
Kontrola bateriových článků
Kontrola/čištění nádrží a hadic
Kontrola/čištění/natočení kartáčů/padů
Kontrola/čištění stěrky
Kontrola uzavíracího plováku systému vysávání
Kontrola/čištění pěnového filtru motoru vysávání
Kontrol násypky na válcovém systému
Kontrola bateriových článků – hladina elektrolytu
Kontrola zástěrek a upevnění
Kontrol a vyčištění filtru čistícího prostředku
Kontrola nožní brzdy/parkovací brzdy – opotřebení/seřízení
Pročištění válcového systému čistícím roztokem
Mazání – maznice
Kontrola uhlíkových kartáčů elektromotoru
Denně
X
X
X
X
X
X
X
Týdně
Měsíčně
Ročně
X
X
X
X
X
X
X
* Jednou ročně nebo po každých 300 hodinách provozu svěřte společnosti Nilfisk–Advance kontrolu uhlíkových kartáčů motoru vysávání. Zkontrolujte
kartáče a uhlíkové kartáče hnacího motoru po každých 300 hodinách provozu nebo jednou ročně.
POZNÁMKA: Viz také servisní příručka, kde jsou uvedeny detailní informace o údržbě a servisních zásazích.
1
Uložte stroj ve vnitřním prostředí, na čistém a suchém místě. Zabraňte jeho zamrznutí. Ponechte nádrže otevřené, aby mohly větrat.
2
Vypněte hlavní spínač (33) do polohy (0) a vyjměte klíček.
MAZÁNÍ STROJE
Jednou měsíčně promažte malým množstvím vazelíny každou maznici na stroji, dokud vazelína nepronikne skrze kanálky až do ložisek.
Maznice jsou umístěny na následujících místech:
• Kolečka stěrky – náprava a otočné ložisko (2) na sestavu;
• Řetězové kolo hnacího řetězu řízení;
• Kardanový kloub hřídele volantu;
Jednou měsíčně naneste mazací olej a promažte následující místa:
•
Hnací řetěz řízení;
•
Seřizovací kolečko výšky stěrky;
•
Obecně – otočné součásti stěrky, pákoví kartáče a bočních zástěrek.
B-12 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
ČESKY / B-13
NABÍJENÍ BATERIÍ
Nabíjejte baterie pokaždé, když stroj používáte, nebo pokud indikátor stavu akumulátorů (31) svítí žlutě, červeně, nebo problikává červeně.
Nabíjení baterií provedete takto:
1
Vypusťte a sklopte nádrž na použitý roztok a zajistěte správné odvětrání.
2
Zasuňte konektor nabíječky baterií do zásuvky nabíjení baterií (9).
3
Postupujte podle pokynů na nabíječce baterie.
4
Zkontrolujte hladinu elektrolytu v článcích baterií po jejich dobití. V případě potřeby dolijte destilovanou vodu tak, aby hladina elektrolytu dosahovala
spodní strany plnících otvorů.
VÝSTRAHA!
Nenaplňujte baterie destilovanou vodou před jejich nabíjením.
Nabíjejte baterie pouze v dobře větrané místnosti.
Při obsluze a údržbě baterií nekuřte.
UPOZORNĚNÍ!
Otřete vodu a kyselinu z horní strany baterií po dobíjení, pokud dojde k jejich rozlití, a zabraňte tak poškození podlahy.
KONTROLA STAVU ELEKTROLYTU V BATERIÍCH
Stav elektrolytu v bateriích kontrolujte alespoň jednou týdně.
Po nabití baterií vyjměte plnící záslepky článků a zkontrolujte stav elektrolytu v každém článku. K doplnění stavu elektrolytu používejte výhradně destilovanou
vodu a to tak, aby hladina elektrolytu dosahovala spodní strany plnících otvorů.
Baterie NENAPLŇUJTE NADMĚRNĚ.
UPOZORNĚNÍ!
Kyselina se může rozlít na podlahu, pokud budou baterie naplněny kapalinou nadměrně.
Dotáhněte řádně větrací záslepky. Omyjte a otřete horní povrch baterií roztokem jedlé sody a vody (2 polévkové lžíce sody na 1 litr vody (1 kvart).
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-13
B-14 / ČESKY
ÚDRŽBA STĚRKY
Pokud za sebou stěrka zanechává stopy nebo vodu, stírací gumy mohou být znečištěné, nebo poškozené. Demontujte stěrku, opláchněte ji v teplé vodě a
zkontrolujte gumové stěrky. Obraťte je nebo vyměňte v případě potřeby, pokud jsou opotřebené, poškozené nebo zvlněné.
Obrácení nebo výměna zadní stírací gumy stěrky:
1
Viz obrázek 3. Zvedněte stěrku z podlahy, vytáhněte střední západku (A) na stěrce.
2
Demontujte křídlové matice (B) z obou konců stěrky a vyjměte napínací pruhy (C).
3
Stáhněte zadní stěrku z vyrovnávacích kolíků.
4
Stěrka má 4 pracovní břity. Otočte břity tak, aby na přední straně stěrky byl nepoškozený a čistý břit, nasměrovaný k přední straně stroje. Gumovou
stěrku vyměňte v případě, že všechny 4 břity jsou opotřebené, poškozené, zvlněné nebo mají velký poloměr.
5
Instalujte stěrku a postupujte podle výše uvedených pokynů, avšak v opačném pořadí.
Obrácení nebo výměna přední stírací gumy stěrky:
1
Zvedněte stěrku z podlahy, uvolněte (2) křídlové matice (D) na horní straně stěrky a vyjměte stěrku z konzole.
2
Demontujte všechny křídlové matice, které přidržují přední stěrku na místě a pak vyjměte napínací pruhy a samotnou stěrku.
3
Stěrka má 4 pracovní břity. Otočte břity tak, aby na přední straně stěrky byl nepoškozený a čistý břit, nasměrovaný k přední straně stroje. Stěrku
vyměňte v případě, že všechny 4 břity jsou opotřebené, poškozené, zvlněné nebo mají velký poloměr.
4
Instalujte stěrku a postupujte podle výše uvedených pokynů, avšak v opačném pořadí.
SEŘÍZENÍ STĚRKY
Pro stěrku je nutné nastavit dva hlavní parametry, výšku seřízení a úhel seřízení. Doporučený postup seřízení je nejprve nastavení úhlu stěrky a pak její
výšku.
Nastavení úhlu stěrky:
1
Postavte stroj na plochou a rovnou podlahu a spusťte stěrku. Vyjeďte se strojem o malý kousek kupředu tak, aby se gumová stěrka přehnula vzad.
2
Uvolněte křídlovou matici (G) (dotažená rukou). Tím zajistíte, že upevňovací konzole stěrky se snadno vysune z nastavené polohy.
3
Otáčetje seřizovacím ovladačem vpřed nebo vzad (H) dokud se zadní gumová stěrka nedotýká podlahy rovnoměrně po celé své šířce.
4
Dotáhněte znovu rukou křídlovou matici (G).
Nastavení výšky stěrky:
Nastavte výšku stěrky vždy, když otáčíte gumovou stěrku nebo ji měníte, nebo pokud gumová stěrka nevysušuje podlahu dosucha. Výška seřízení stěrky se
snadno upravuje pomocí koleček.
1
2
3
4
Postavte stroj na plochou a rovnou
podlahu a spusťte stěrku. Vyjeďte
se strojem o malý kousek kupředu
tak, aby se gumová stěrka přehnula
vzad.
Uvolněte obě křídlové matice
(E) (musí být dotaženy pouze
rukou) umístěné na horní straně
upevňovací konzoly koleček.
Natočte seřizovací ovladače (F)
po směru hodinových ručiček
pro zvednutí stěrky, nebo proti
směru hodinových ručiček pro
spuštění stěrky. Počátečním
bodem při výměně gumových
stěrek je nastavení upevňovací
konzoly koleček tak, aby byla
v jedné úrovni (rovnoběžně) s horní
stranou stěrky. POZNÁMKA: levé
a pravé kolečko musí být seřízeno
stejnoměrně, aby stroj byl v rovině
a vyvíjel rovnoměrný přítlak stěrky.
Dotáhněte znovu rukou křídlové
matice (E) a otestujte správnou
funkci stěrky.
OBRÁZEK 3
G
D
E
H
F
D
E
B
F
C
B
C
B-14 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
A
ČESKY / B-15
ÚDRŽBA BOČNÍ ZÁSTĚRKY (DISKOVÝ SYSTÉM)
Funkcí bočních zástěrek je vedení odpadní vody k zadní vysávací stěrce a pomoc při udržování čistícího roztoku v rozmezí mycího záběru stroje. Během
normálního používání se stěrky opotřebují. Obsluha stroje brzy zjistí malý průsak vody pod bočními zástěrkami. Seřízení výšky lze provést snadno a spustit
zástěrky tak, aby všechna voda byla sváděna k zadní vysávací stěrce.
Obrácení nebo výměna bočních zástěrek čistícího systému:
1
Viz obrázek 4. Uvolněte (2) upevňovací matice (A) (2 na každé straně) a vytáhněte sestavy zástěrek (B) z čistící desky.
2
Demontujte všechen spojovací materiál, který připevňuje obě stěrky (krátké a dlouhé) ke skříni zástěrky.
3
Stěrka má 4 pracovní břity. Nainstalujte gumové stěrky do skříně zástěrky tak, aby nepoškozený a čistý břit byl nasměrovaný dovnitř k čistícímu
kartáči. Stěrku vyměňte v případě, že břity jsou opotřebené, poškozené, zvlněné nebo je nelze nastavit.
4
Nainstalujte sestavu skříně zástěrky do stroje a nastavte stěrky na spráný styk s podlahou po spuštění čistící desky do dolní polohy.
SEŘÍZENÍ VÝŠKY BOČNÍ ZÁSTĚRKY (DISKOVÝ SYSTÉM)
1
2
3
Skříň boční zástěrky má upevňovací matice (A), které jsou opatřeny seřizovacími pouzdry (C), které lze zvednout nebo spustit a kompenzovat tak
opotřebení gumových stěrek.
Nastavení provedete demontáží sestavy zástěrek (B) z čistící desky (D) a zpřístupněním seřizovacích pouzder (C). Tip pro nastavení: upevňovací
matice zástěrky (A) lze uvolnit v případě, že zástěrku zde ponecháte a seřizovací pouzdra (C) natočíte rukou ze spodní strany skříně zástěrky.
Natočte seřizovací pouzdra (C) nahoru nebo dolů do polohy, kde se stěrky přehnou natolik, aby při čištění všechen použiý roztok byl udržen v trase
stroje. POZNÁMKA: Nastavením v menším rozsahu lze dosáhnout dobrého styku stěrky s podlahou a jeho dobré funkce. Nespouštějte stěrky příliš,
aby se nadměrně neohýbaly, protože by to mohlo vést k nadměrnému opotřebení.
OBRÁZEK 4
A
A
C
B
A
A
C
B
D
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-15
B-16 / ČESKY
ÚDRŽBA BOČNÍ ZÁSTĚRKY (VÁLCOVÝ SYSTÉM)
Funkcí bočních zástěrek je vedení odpadní vody k zadní vysávací stěrce a pomoc při udržování čistícího roztoku v rozmezí mycího záběru stroje. Během
normálního používání se stěrky opotřebují. Obsluha stroje brzy zjistí malý průsak vody pod bočními zástěrkami. Seřízení výšky se u tohoto systému provádí
automaticky. Sestavy zástěrek by se měly pohybovat nahoru a dolů volně a plnit řádně svou funkci.
Výměna bočních zástěrek čistícího systému:
1
Viz obrázek 5. Uvolněte (2) závlačky (A) (2 na každé straně) a natočte sestavy zástěrek ven do otevřené polohy. Demontujte šrouby a matice (B) a
vyjměte sestavy zástěrek a vyměňte je za nové.
OBRÁZEK 5
FRONT
A
B
B-16 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
ČESKY / B-17
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Nedostatečný sběr vody
Nedostatečně kvalitní čištění
Nedostatečný přítok čistícího prostředku
nebo chybějící čistící prostředek
Stroje nepracuje
Chybí náhon DOPŘEDU/DOZADU
Vysávání se vypne a displej zobrazí
hlášení FULL, i pokud sběrná nádrž
naplněna není
Nedostatečný výkon čištění (válcový
systém)
Možná příčina
Opotřebovaná nebo poškozená stěrka
Nesprávné seřízení stěrky
Naplněná nádrž na použitý roztok
Průsak vysávací hadice nádrže na použitý roztok
Průsak těsnění krytu nádrže na použitý roztok
Nečistoty ve stěrce
Ucpaná vysávací hadice
Použití nadměrného množství čistícího prostředku
Špatně usazený kryt pro pěnový filtr
Opotřebovaný nebo poškozený kartáč či pad
Nesprávný typ kartáče či padu
Nesprávný typ čistícího prostředku
Příliš rychlý pohyb čistícího stroje
Nedostatečné množství použitého čistícího prostředku
Prázdná nádrž čistícího prostředku
Ucpané porubní vedení čistícího prostředku, ventily, filtr
Řídící ventily čistícího prostředku se neotevírají
Ventil čistícího prostředku
Nouzový spínač zastavení
Vzájemné zablokování nabíječky baterií
Spínač sedadla operátora
Hlavní ovladač systému
Vypnutý 10 A jistič
Ovladač otáček náhonu
Vypnutý 80 A jistič
Nouzový spínač zastavení – vypojen
Zaslepená hadice stěrky
Vysávání velkého množství vody při velké
rychlosti pojezdu
Násypka plná
Kartáče opotřebované
Kartáče jsou nesprávně usazené
Náprava
Obrátit nebo vyměnit
Nastavte tak, aby se stěrka dotýkala podlahy rovnoměrně, po
celé šířce
Vyprázdněte nádrž na použitý roztok
Zajistěte krytku drenážní hadice nebo ji nasaďte
Vyměňte těsnění / správně usaďte kryt
Vyčistěte stěrku
Odstraňte nečistoty
Nastavte ventily dávkování čistícího prostředku
Správně usaďte kryt
Natočte nebo vyměňte kartáče
Konzultujte problém se servisním oddělením Nilfisk–Advance
Konzultujte problém se servisním oddělením Nilfisk–Advance
Zpomalte jízdu
Nastavte ventily dávkování čistícího prostředku
Naplňte nádrž čistícího prostředku
Propláchněte potrubní vedení, vyčistěte ventily a filtr
Nastavte ventily dávkování čistícího prostředku
Vyčistěte nebo vyměňte ventil
Otočte spínač tak, aby se uvolnil/odblokoval
Zkontrolujte přerušení obvodu a vyměňte
Zkontrolujte přerušení obvodu a vyměňte
Zkontrolujte chybové kódy (viz servisní příručka)
Zkontrolujte zkrat v systému a proveďte resetování
Zkontrolujte chybové kódy (viz servisní příručka)
Zkontrolujte přetížení hnacího motoru
Připojte konektory akumulátoru
Odstraňte nečistoty
Zpomalte nebo vypněte funkci automatického vypnutí (viz
servisní příručka)
Vyprázdněte a vyčistěte násypku
Vyměňte kartáče
Natočte kartáče
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-17
Porucha hnacího systému
Přetížení servopohonu zvedání čistící desky
Závažné přetížení servopohonu zvedání čistící desky
Přerušení okruhu servopohonu zvedání čistící desky / porucha výstupu
Přetížení motoru čištění
Závažné přetížení motoru čištění
Přerušení okruhu motoru čištění
Zkratování kontaktů stykače motoru čištění
Nepoužito
Přetížení cívky stykače motoru čištění
Závažné přetížení cívky stykače motoru čištění
Přerušení okruhu cívky stykače motoru čištění / porucha výstupu
Nepoužito
Nepoužito
Porucha kabelů termistoru motoru čištění
Přetížení servopohonu zvedání čistící stěrky
Závažné přetížení servopohonu zvedání čistící stěrky
Přerušení okruhu servopohonu zvedání čistící stěrky / porucha výstupu
Nepoužito
Nepoužito
Nepoužito
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
B-18 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
19.
20.
21.
22.
23.
Porucha termistoru
Zablokování stěrky / zaseknutí
Vadný motor servopohonu
Viz chybový kód 18
Špatný elektrický kontakt
Vadný motor servopohonu
Porucha řídícího systému
Teplota stroje mimo povolený rozsah
Porucha jističe
Porucha diody cívky
Viz chybový kód 12
Špatný elektrický kontakt
Porucha jističe
Porucha řídícího systému
Problémy systému náhonu kol
Zablokování čistící desky / zaseknutí
Vadný motor servopohonu
Viz chybový kód 4
Špatný elektrický kontakt
Vadný motor servopohonu
Porucha řídícího systému
Zablokování motoru čištění
Vadný motor čištění
Viz chybový kód 7
Špatný elektrický kontakt
Vadný motor servopohonu
Porucha řídícího systému
Porucha jističe
Vyřazení jističe náhonu
Pedál řízení pohybu není v neutrální poloze (porucha HDP)
Porucha řídícího systému
Porucha řídícího systému
Porucha řízení
Kritická porucha řízení
Pravděpodobná příčina poruchy
Popis
2.
Chybový
kód
1.
Zkontrolujte všechny spoje motoru servopohonu.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
K této chybě dojde v případě, že teplota stroje je nižší než 82°F nebo vyšší než 185°F.
Tato chyba nebrání provozu stroje. Může být ovlivněn přítlak čistícího kartáče.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Odstraňte překážku, promažte mechanismus.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje motoru čištění.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje motoru čištění.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje motoru servopohonu.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Odstraňte překážku. Zkontrolujte volné otáčení motoru.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vypněte a znovu zapněte hlavní spínač. Pokud problém přetrvává, vyhledejte pomoc
v servisní příručce.
Vypněte a znovu zapněte hlavní spínač. Pokud problém přetrvává, vyhledejte pomoc
v servisní příručce.
Resetujte jistič
Ověřte si, že pedál řízení pohybu je v neutrální poloze. Nastavte mechanismus pedálu
řízení pohybu.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Odstraňte překážku, promažte mechanismus.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Nápravné opatření
Pro všechny chybové kódy řídícího systému platí: vypněte hlavní spínač a poté znovu zapněte. Pokud chyba trvá, vyhledejte indikaci v následující tabulce:
CHYBOVÉ KÓDY ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
B-18 / ČESKY
Závažné přetížení stykače vysávání
Přerušení okruhu stykače vysávání / porucha výstupu
Přetížení ventilu dávkování čistícího prostředku
Závažné přetížení ventilu dávkování čistícího prostředku
Přerušení okruhu ventilu dávkování čistícího prostředku / porucha
výstupu
Porucha externího elektrického zapojení
Chybí výstupní napětí pro příslušenství
Nepoužito
Nepoužito
Nepoužito
Porucha směru vstupu
Přetížení cívky stykače předčištění
Závažné přetížení cívky stykače předčištění
Přerušení okruhu cívky stykače předčištění / porucha výstupu
Přetížení cívky stykače řízení odsávaní prachu (3800 / BR 1100)
Závažné přetížení cívky řízení odsávaní prachu (3800 / BR 1100)
Přerušení okruhu cívky řízení odsávaní prachu / porucha výstupu (3800
/ BR 1100)
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Zkratování kontaktů stykače vysávání
Nepoužito
Přetížení stykače vysávání
27.
28.
29.
Problém výstupu řízení otáček
Nesprávně naprogramované řízení otáček
Porucha řídícího systému
Porucha stykače
Viz chybový kód 41
Špatný elektrický kontakt
Porucha stykače
Porucha řídícího systému
Porucha stykače
Viz chybový kód 44
Špatný elektrický kontakt
Porucha stykače
Porucha řídícího systému
Porucha stykače
Porucha diody cívky
Viz chybový kód 29
Špatný elektrický kontakt
Porucha stykače
Porucha řídícího systému
Porucha ventilu
Porucha řídícího systému
Viz chybový kód 32
Špatný elektrický kontakt
Porucha ventilu dávkování čistícího prostředku
Porucha řídícího systému
Porucha elektrického zapojení / kabeláže
Porucha řídícího systému / porucha elektrického zapojení
Překážka v motoru
Porucha motoru / opotřebení uhlíkových kartáčů
Viz chybový kód 24
Špatný elektrický kontakt
Vadný motor(y) vysávání
Porucha řídícího systému
Porucha stykače
Přetížení motoru vysávání
Závažné přetížení motoru vysávání
Přerušení okruhu motoru vysávání
Pravděpodobná příčina poruchy
Popis
25.
26.
Chybový
kód
24.
Zkontrolujte všechny spoje stykače motoru odsávaní prachu.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje stykače předčištění.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje ventilu dávkování čistícího prostředku.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte uvolněné spoje hlavní řídící jednotky. Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte uvolněné spoje hlavní řídící jednotky. Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje stykače motoru vysávání.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Zkontrolujte všechny spoje motoru(ů) vysávání.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Odstraňte překážku.
Vyhledejte pomoc v servisní příručce.
Nápravné opatření
ČESKY / B-19
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - B-19
B-20 / ČESKY
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Číslo modelu
Proud
Napětí
Kapacita baterií
Stupeň ochrany
Akustický tlak (IEC 704–1)
Celková hmotnost
Vibrace ručních ovladačů
Vibrace sedadla
Stoupavost
Přepravní režim
Pracovní režim
A
V
Ah
DB(A) / 20 Pa
Liber / kg
M/s2
M/s2
BR 1100
Hydro – Retriever™ 3800
56410002
56410000
136
36
480@5 hodin
370@6 hodin
IPX3
73
2988 / 1355
2690 / 1220
< 2,5
< 0,5
BR 1100C
Hydro – Retriever™ 3800C
56410351
56410350
103
36
480@5 hodin
370@6 hodin
IPX3
73
2998 / 1360
2700 / 1225
< 2,5
< 0,5
BR 1100C–XL
Hydro – Retriever™ 2042
56410425
56410001
115
36
15 % (8,5°)
12 % (6,8°)
15 % (8,5°)
12 % (6,8°)
15 % (8,5°)
12 % (6,8°)
B-20 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
370@6 hodin
IPX3
73
2833 / 1285
< 2,5
< 0,5
C-2 / POLSKI
SPIS TREŚCI
STRONA
WPROWADZENIE ............................................................................................. C-2
UWAGI I OSTRZEŻENIA ................................................................................... C-3
ZAPOZNANIE Z MASZYNĄ ............................................................................... C-4
PANEL STEROWANIA ....................................................................................... C-5
OPIS FUNKCYJNY PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH ........................................ C-6
OPIS WSKAŹNIKÓW NA PANELU STEROWANIA ........................................... C-7
PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY
INSTALOWANIE AKUMULATORÓW ................................................................. C-8
MONTOWANIE SZCZOTEK .............................................................................. C-9
MONTOWANIE DYSZY SSĄCEJ..................................................................... C-10
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO ......................... C-10
UŻYTKOWANIE MASZYNY ..............................................................................C-11
SZOROWANIE ..................................................................................................C-11
DODATKOWA SSAWA RĘCZNA ..................................................................... C-12
PO UŻYCIU MASZYNY.................................................................................... C-12
HARMONOGRAM KONSERWACJI ................................................................. C-12
SMAROWANIE MASZYNY .............................................................................. C-12
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW .................................................................... C-13
SPRAWDZANIE POZIOMU ELEKTROLITU W AKUMULATORACH .............. C-13
KONSERWACJA DYSZY SSĄCEJ .................................................................. C-14
REGULACJA DYSZY SSĄCEJ ........................................................................ C-14
KONSERWACJA FARTUCHÓW BOCZNYCH ......................................C-15 – C-16
USUWANIE USTEREK .................................................................................... C-17
KODY BŁĘDÓW URZĄDZENIA STERUJĄCEGO ................................C-18 – C-19
PARAMETRY TECHNICZNE ........................................................................... C-20
WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości Nilfisk-Advance BR 1100. Przed przystąpieniem do pracy z maszyną należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Uwaga: Wytłuszczone cyfry ujęte w nawiasach wskazują na pozycje zilustrowane na stronach C-4 – C-5.
Maszyna przeznaczona jest wyłącznie dla celów przemysłowych.
CZĘŚCI I SERWIS
Wszelkie konieczne naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis firmowy, który zatrudnia przeszkolony personel oraz posiada odpowiedni
zapas oryginalnych części.
Przy zwróceniu się do punktu serwisowego należy podać model i numer seryjny maszyny.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Model oraz numer seryjny Twojej maszyny podany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na maszynie. Dane te są potrzebne przy dokonywaniu
zamówień na części zamienne lub konieczności dokonania naprawy. Prosimy wykorzystać poniższe rubryki na zanotowanie na przyszłość modelu i numeru
seryjnego maszyny:
MODEL: ____________________________________________
NUMER SERYJNY: ___________________________________
ROZPAKOWANIE MASZYNY
Po nadejściu maszyny należy dokładnie sprawdzić opakowanie oraz samą maszynę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest wyraźnie
widoczne zachowaj opakowanie tak, aby mogło być skontrolowane przez przewoźnika. Skontaktuj się natychmiast z Biurem Obsługi Klienta firmy Nilfisk-Advance w celu sporządzenia protokółu szkody.
Po zdjęciu opakowania przetnij plastykowe paski oraz usuń klocki drewniane umieszczone obok kół. Użyj rampy w celu sprowadzenia maszyny z palety na
podłogę.
C-2 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
POLSKI / C-3
UWAGI I OSTRZEŻENIA
Dla celów zwrócenia uwagi na potencjalne zagrożenia firma Nilfisk-Advance stosuje odpowiednie symbole. Należy zapoznać się dokładnie z
niniejszą informacją oraz podjąć odpowiednie działania i środki zaradcze celem ochrony osób i mienia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Znak ten stosowany jest celem ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem mogącym spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE!
Znak stosowany dla zwrócenia uwagi na sytuację, która może spowodować poważne obrażenia ciała.
UWAGA!
Znak używany celem zwrócenia uwagi na okoliczności mogące przyczynić się do spowodowania lżejszych obrażeń lub uszkodzenia maszyny
bądź innych przedmiotów.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W Instrukcji zawarte są również szczególne Uwagi i Ostrzeżenia w celu ostrzeżenia przed potencjalnym zagrożeniem uszkodzenia maszyny
lub obrażenia cielesne.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
OSTRZEŻENIE!
Jedynie przeszkolonym osobom wolno obsługiwać maszynę.
Przy pracy na rampach lub spadkach unikaj nagłego zatrzymywania się. Unikaj bardzo ciasnych zakrętów. Z wzniesień zjeżdżaj powoli. Czyść
maszynę tylko po wjechaniu na płaską powierzchnię.
Jakiekolwiek źródła ognia należy trzymać z dala od akumulatorów. Podczas normalnej pracy maszyny uchodzą wybuchowe gazy (akumulatory
kwasowe).
Ładowanie akumulatorów powoduje powstawanie wysoce wybuchowego gazu wodorowego. Ładowanie akumulatorów musi odbywać się tylko w
dobrze przewietrzanych pomieszczeniach z dala od otwartego ognia. Podczas ładowania akumulatorów nie wolno palić.
Zdejmij wszelką biżuterię przy pracy w pobliżu elementów elektrycznych.
Przed przystąpieniem do konserwacji części elektrycznych należy wyłączyć stacyjkę (O) „off” i odłączyć akumulatory.
Nigdy nie wykonuj prac pod maszyną bez jej uprzedniego zabezpieczenia klockami lub stojakami podtrzymującymi maszynę.
Nie rozpryskuj łatwo palnych środków czyszczących i nie operuj maszyną w pobliżu takich środków. Nie obsługuj maszyny w miejscach, gdzie
znajdują się ciecze łatwopalne (np. Benzyna).
Nie myj maszyny urządzeniem działającym pod ciśnieniem.
UWAGA!
Maszyna ta nie jest przeznaczona do pracy na drogach i ulicach publicznych.
Maszyna ta nie jest przeznaczona do zbierania groźnych pyłów.
Nie należy używać tarcz ścierających lub kamieni szlifierskich. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni podłogi powstałe z powodu stosowania tarcz ścierających lub kamieni szlifierskich (mogą również spowodować uszkodzenie systemu
napędowego szczotki).
Przy pracy z maszyną należy upewnić się czy osoby postronne, a zwłaszcza dzieci nie są zagrożone.
Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją dotyczącą naprawianej funkcji maszyny.
Nie należy pozostawiać maszyny bez opieki – należy zawsze wyłączyć stacyjkę „off” (O), wyjąć kluczyk oraz zablokować hamulec postojowy.
Wyłącz maszynę „off” (O) zanim przystąpisz do wymiany szczotek lub przed otwarciem jakichkolwiek paneli dostępu.
Podejmij środki ostrożności, aby w ruchome części maszyny nie wplątały się włosy, luźne części ubrania lub biżuteria.
Zachowaj ostrożność przy posługiwaniu się maszyną w warunkach temperatur poniżej zera. Woda znajdująca się w zbiornikach roztworu
czyszczącego i nieczystości lub w wężach może zamarznąć, powodując uszkodzenia zaworów i osprzętu. Przepłukać przy użyciu niezamarzającego
płynu do szyb samochodowych.
Przed złomowaniem maszyny akumulatory muszą zostać z niej usunięte. Likwidacja złomowych akumulatorów musi zostać przeprowadzona w
bezpieczny sposób, zgodnie z odnośnymi rozporządzeniami w zakresie ochrony środowiska.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-3
C-4 / POLSKI
ZAPOZNANIE Z MASZYNĄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pokrywa zbiornika nieczystości
Pokrywa napełniania zbiornika roztworu czyszczącego
Fotel operatora/Wyłącznik bezpieczeństwa
Wąż spustowy zbiornika roztworu czyszczącego
Gałka regulacyjna nachylenia kolumny kierownicy
Pedał hamulca oraz hamulec postojowy/dźwignia zwalniająca
Dźwignia sterowania wypływem roztworu czyszczącego
Pedał kierunku jazdy/prędkości
Wtyczka ładowania
Koło jezdne skrętne
Bezpieczniki automatyczne
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego/Odłączenie akumulatorów
21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
44
45
Zespół szczotek szorujących i fartuchy boczne
Koła tylne
Przedział akumulatorów
Pływak odcinający zbiornika nieczystości
Obudowa filtra silnika ssącego
Zespół dyszy ssącej
Kółka samonastawne dyszy ssącej
Filtr roztworu czyszczącego
Wąż spustowy zbiornika nieczystości
Dźwignia regulacyjna zużywania się szczotek bocznych (jedynie
2042)
Dźwignia regulacji siedzenia operatora
17
1
3
15
16
2
12 45
11
18
6
5
19
4
9
14
13
7
20
8
10
C-4 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
44
POLSKI / C-5
PANEL STEROWANIA
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Przycisk sygnału dźwiękowego
Wskaźnik głównego zasilania
Wskaźnik usterki systemu podawania roztworu czyszczącego
Przycisk wyłączania szorowania
Przycisk normalnego szorowania
Przycisk mocnego szorowania
Wskaźnik systemu podawania roztworu czyszczącego
Przycisk zasysania
Przycisk podawania roztworu
Wskaźnik naładowania akumulatorów
Licznik godzin/Wyświetlacz stanu
Główny wyłącznik kluczykowy On/Off (stacyjka)
Wskaźnik trybu wyłączenia szorowania
Wskaźnik trybu normalnego szorowania
Wskaźnik trybu mocnego szorowania
Wskaźnik systemu zasysania
Wskaźnik usterki systemu zasysania
Przycisk załączenia odciągu zamiatania wstępnego (opcja jedynie w 3800/BR1100)
Wskaźnik załączenia odciągu zamiatania wstępnego (opcja jedynie w 3800/BR1100)
Wskaźnik załączenia zamiatania wstępnego (opcja jedynie w 3800/BR1100)
Wskaźnik załączenia systemu zamiatania (jedynie 2042)
Przycisk sterowania systemem zamiatania (jedynie 2042)
26 36
25 35
34
kg
lb
27
37
29
38 28
30 24
22
kg
lb
23
40
1/10
33
31
32
41
39
2042
42
1100C-XL
43
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-5
C-6 / POLSKI
OPIS FUNKCYJNY PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH:
Przyciski sterujące zostały zaprojektowane z założeniem działania od jednego dotyku. Przy jednoprzejazdowym szorowaniu użytkownik może po prostu nacisnąć jeden przycisk
i wszystkie systemy maszyny są gotowe do pracy.
Dla większości działań jednoprzejazdowego szorowania operator powinien używać tylko trzech pierwszych przycisków na panelu sterowania. Są to przyciski Wyłączenia
szorowania (25), Normalnego szorowania (26) i Mocnego szorowania (27). Z tego powodu przyciski te oznaczone są jasnym białym kolorem, podczas gdy pozostałe kolorem
ciemniejszym.
Przycisk sygnału dźwiękowego (22) – Wciśnięcie tego przycisku uaktywni sygnał dźwiękowy.
Przycisk wyłączania szorowania (25) - Przyciśnięcie tego przycisku, kiedy maszyna pracuje w trybie szorowania spowoduje następujące działanie:
*
Szczotki szorujące zostaną wyłączone
*
Zespół szorujący podniesie się do górnego położenia
*
Wypływ roztworu czyszczącego zostanie zatrzymany
*
Po pierwszym przyciśnięciu tego przycisku, system zasysania/dyszy ssącej NIE zostanie wyłączony. Ma to na celu zebranie pozostałej wody bez konieczności ponownego włączania zasysania. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku (naciśnięciu po wyłączeniu trybu szorowania) dysza ssąca podniesie się do góry, a zasysanie
wyłączy się z 6 sekundowym opóźnieniem.
Przycisk normalnego szorowania (26) - Naciśnięcie przycisku normalnego szorowania spowoduje aktywację systemu szorowania i ustawi nacisk szorowania na ostatnią
wybraną wartość – do trybu normalnego szorowania. Wyświetlacz stanu natychmiast wyświetli ustawienie nacisku szorowania. Oznaczone jest to poprzez skrót „PA” i numer
(wartość). Kolejne wciskanie przycisku normalnego szorowania spowoduje stopniowy wzrost ustawienia nacisku trzymaka pad lub szczotek szorujących, poprzez dostępny zakres do maksymalnej wartości zaprogramowanej dla trybu normalnego szorowania. Kiedy wartość maksymalna została już osiągnięta, ustawienie nacisku powróci z powrotem
do 1. Maksymalna wartość fabryczna dla normalnego szorowania wynosi 4. Poniższe działanie wystąpi, kiedy przycisk ten jest wciśnięty:
*
Zespół szorujący zostanie opuszczony
*
Systemy zasysania i wypływu roztworu będą aktywne (tryby zasysania i wypływu roztworu = AUTO)
*
Tak długo jak kierunek jazdy zostanie wybrany poprzez pedał napędu (w przód lub tył), szczotki będą się obracać, a zasysanie zostanie włączone. Jeżeli został wybrany kierunek do jazdy w przód dysza ssąca zostanie opuszczona a wypływ roztworu zostanie uruchomiony. Jeżeli został wybrany kierunek do jazdy w tył dysza ssąca
podniesie się do górnego położenia a wypływ roztworu zostanie zatrzymany.
Przycisk mocnego szorowania (27) - Naciśnięcie przycisku mocnego szorowania spowoduje aktywację systemu szorowania i ustawi nacisk szorowania na ostatnią wybraną
wartość – do trybu mocnego szorowania. Wyświetlacz stanu natychmiast wyświetli ustawienie nacisku szorowania. Oznaczone jest to poprzez skrót „PA” i numer (wartość).
Kolejne wciskanie przycisku mocnego szorowania spowoduje stopniowy wzrost ustawienia nacisku trzymaka pad lub szczotek szorujących, poprzez dostępny zakres do
maksymalnej wartości zaprogramowanej dla trybu mocnego szorowania. Kiedy wartość maksymalna została już osiągnięta, ustawienie nacisku powróci z powrotem do (granicy
normalnego szorowania + 1). Maksymalna wartość fabryczna dla mocnego szorowania wynosi 7 (cylindryczne) lub 9 (talerzowe). Poniższe działanie wystąpi, kiedy przycisk ten
jest wciśnięty:
*
Zespół szorujący zostanie opuszczony
*
Systemy zasysania i wypływu roztworu będą aktywne (tryby zasysania i wypływu roztworu = AUTO)
*
Tak długo jak kierunek jazdy zostanie wybrany poprzez pedał napędu (w przód lub tył), szczotki będą się obracać, a zasysanie zostanie włączone. Jeżeli został wybrany kierunek do jazdy w przód dysza ssąca zostanie opuszczona a wypływ roztworu zostanie uruchomiony. Jeżeli został wybrany kierunek do jazdy w tył dysza ssąca
podniesie się do górnego położenia a wypływ roztworu zostanie zatrzymany.
Przycisk zasysania (29) - Ten przycisk jest używany do wyboru trybu pracy systemu zasysania/dysza ssąca. W tym systemie występują 3 tryby działania. Są to tryby: OFF
(wyłączony), AUTO lub ON (włączony). Poniżej opisano każdy z tych trybów i ich wybieranie.
OFF MODE: W tym trybie zasysanie jest wyłączone, a dysza ssąca znajduje się w górnym położeniu. Jak wspomniano powyżej, po wybraniu trybu szorowania, system zasysania będzie pracował w trybie AUTO. Jeżeli konieczne jest podwójne szorowanie (szorowanie bez odzyskiwania roztworu) system zasysania może zostać wyłączony poprzez
naciśniecie tego przycisku.
AUTO MODE: Ten tryb zostaje automatycznie wybrany, kiedy wybrany jest tryb szorowania. W tym trybie dysza ssąca będzie znajdować się w położeniu dolnym do momentu
wyboru kierunku jazdy w tył poprzez pedał napędu. System zasysania będzie działał bez względu na wybór kierunku jazdy. W tym trybie pracy zasysanie będzie aktywne
jeszcze przez 10 sekund po ustawieniu pedału napędu w pozycji neutralnej. Ma to na celu zassanie roztworu z dyszy ssącej i węża do zbiornika nieczystości. Ten tryb pracy
może być wybierany niezależnie od trybu szorowania poprzez naciśnięcie i zwolnienie przycisku zasysania.
ON MODE: W tym trybie pracy dysza ssąca pozostaje w górnym położeniu a zasysanie jest włączone niezależnie od pozycji pedału napędu. Wybór tego trybu dokonywany jest
poprzez naciśnięcie przycisku zasysania i przytrzymanie go przez około 1,5 sekundy. Tryb zasysania musi najpierw być wyłączony przed jego wprowadzeniem. Tryb ten ma
szczególne zastosowanie, kiedy stosowane jest opcjonalne wyposażenie, bądź też operator chce oczyścić dyszę ssącą używając węża ssącego.
Przycisk podawania roztworu (30) - Przycisk ten jest używany w celu wyboru trybu pracy z roztworem czyszczącym. W tym systemie istnieją 3 tryby pracy. Są to OFF
(wyłączony), AUTO lub MOMENTARY ON (chwilowo włączony). Poniżej przedstawiony jest opis każdego z tych trybów i jak są one wybierane.
OFF MODE: W tym trybie wypływ roztworu jest wyłączony. Jak powiedziano powyżej, przy wybraniu trybu szorowania, system wypływu roztworu czyszczącego włączy się
automatycznie na tryb AUTO. Jeżeli zachodzi potrzeba szorowania bez użycia roztworu, podawanie środka czyszczącego może być wyłączone tym przyciskiem.
AUTO MODE: Ten tryb pracy zostaje automatycznie wybrany po wybraniu trybu szorowania. W trybie tym roztwór będzie podawany każdorazowo, kiedy poprzez pedał napędu
wybrany zostanie kierunek jazdy do przodu. W innym przypadku wypływ roztworu zostanie zatrzymany.
MOMENTARY ON MODE: Ten tryb pracy może być wybrany tylko w przypadku, kiedy tryb szorowania ustalony jest na OFF (wyłączony). Roztwór może być podawany poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku podawania roztworu czyszczącego. Roztwór będzie podawany tak długo, jak długo przycisk będzie przytrzymany. Funkcja ta stosowana
jest do wstępnego zwilżenia podłogi przed szorowaniem.
Przycisk sterowania odciągiem zamiatania wstępnego (opcja / 39) – Używaj tego przycisku łącznie z dostarczanym na życzenie zestawem zamiatania wstępnego. Funkcja
sterowania odciągiem będzie pracować jedynie wtedy, gdy szczotki zespołu zamiatania wstępnego znajdują się w ruchu.
Przycisk sterowania systemem zamiatania (jedynie 2042 / 43) – Używaj tego przycisku do włączenia lub wyłączenia systemu zamiatania. Szczotki boczne będą w ruchu
jedynie wtedy, gdy system szorowania jest włączony a maszyna jest w ruchu (nie w pozycji neutralnej). Jeżeli system szorowania zostanie wyłączony, kiedy system zamiatania
jest w dalszym ciągu włączony, to szczotki boczne zostaną automatycznie opuszczone i uruchomione przy następnym włączeniu systemu szorowania.
Dźwignia regulacyjna zużywania się szczotek bocznych (jedynie 2042 / 44) – Używaj dźwigni regulacyjnej do okresowej regulacji dolnej granicy szczotek bocznych, gdyż
ulegają one zużyciu. Poluzowanie dźwigni, przesunięcie jej w lewo i ponowne dokręcenie spowoduje opadnięcie bocznych szczotek bliżej powierzchni podłogi.
Dźwignia regulacji siedzenia operatora (45) – służy do przesuwania siedzenia operatora w przód i w tył.
C-6 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
POLSKI / C-7
OPIS WSKAŹNIKÓW NA PANELU STEROWANIA:
Ogólnie poniższe informacje odnoszą się do wskaźników na panelu sterowania:
Stałe świecenie czerwonego wskaźnika kontrolnego oznacza zatrzymanie danej funkcji z jakiegoś powodu. Jeżeli na przykład system szorowania jest wyłączony a operator
nie siedzi na fotelu, wskaźnik systemu szorowania będzie świecił na czerwono wskazując, że system nie może zostać włączony do czasu, gdy fotel nie zostanie zajęty przez
operatora.
Migający czerwony wskaźnik oznacza, iż w danym systemie nastąpiła awaria. Przykładem tego może być przeciążenie systemu elektrycznego.
Żółty wskaźnik oznacza, iż dana funkcja została uaktywniona, ale w danym momencie nie pracuje. Przykładowo po wybraniu trybu szorowania i pozostawieniu pedału napędu w
położeniu neutralnym, wskaźniki systemu szorowania, zasysania i roztworu czyszczącego będą świecić na żółto, informując, że systemy są uaktywnione i gotowe do włączenia,
kiedy pedał napędu zostanie przemieszczony do jazdy w przód lub tył.
Zielony wskaźnik oznacza, iż dany system jest włączony.
Migający zielony wskaźnik oznacza, iż dany system znajduje się w warunkach opóźnionego użycia. Przykładem powyższego może być wybranie trybu szorowania i przesunięcie
pedału napędu z pozycji jazdy do przodu lub do tyłu w pozycję neutralną. W takiej sytuacji zielony wskaźnik kontrolny zasysania zacznie migać - wskazując, że system zasysania jest w dalszym ciągu włączony - ale zostanie wyłączony po upływie czasu opóźnienia.
Wskaźnik trybu wyłączenia szorowania (34):
• Wskaźnik ten będzie świecił na CZERWONO, jeżeli system szorowania zostanie z jakiejś przyczyny wstrzymany. Możliwe przyczyny to:
• Przełącznik fotela operatora jest otwarty.
• Zespół szorujący nie powrócił do górnego położenia.
• Usterka systemu.
• Niskie napięcie w układzie elektrycznym.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, jeżeli system jest gotowy do ustawienia trybu normalnego szorowania lub mocnego szorowania.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli został wybrany tryb normalnego szorowania lub mocnego szorowania.
• Wskaźnik ten będzie błyskać na CZERWONO, jeżeli wystąpi usterka w jakiejś części składowej systemu. Będzie temu towarzyszyło wskazanie błędu na Liczniku godzin/
Wyświetlaczu stanu (32).
Wskaźnik trybu normalnego szorowania (35):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, jeżeli został wybrany tryb normalnego szorowania, ale silnik szczotek jest wyłączony. Taka sytuacja nastąpi w przypadku, kiedy
pedał napędu jest ustawiony w pozycji neutralnej. Silnik szczotek pozostanie włączony przez około 3 sekundy po powrocie pedału napędu do pozycji neutralnej.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, jeżeli wybrany został tryb normalnego szorowania, a silnik szczotek jest włączony.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli tryb szorowania jest wyłączony, bądź też został wybrany tryb mocnego szorowania.
Wskaźnik trybu mocnego szorowania (36):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, jeżeli został wybrany tryb mocnego szorowania, ale silnik szczotek jest wyłączony. Taka sytuacja nastąpi w przypadku, kiedy pedał
napędu jest ustawiony w pozycji neutralnej. Silnik szczotek pozostanie włączony przez około 3 sekundy po powrocie pedału napędu do pozycji neutralnej.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, jeżeli został wybrany tryb mocnego szorowania, a silnik szczotek jest włączony.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli tryb szorowania jest wyłączony, bądź też został wybrany tryb normalnego szorowania.
Wskaźnik systemu zasysania (37):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, kiedy system zasysania/dyszy ssącej będzie w trybie AUTO, a pedał napędu będzie znajdował się w pozycji neutralnej. Oznacza to,
że system zasysania jest aktywny, ale zasysanie jest aktualnie wyłączone.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, kiedy zasysanie jest aktualnie włączone. Oznacza to, że system jest w trybie AUTO, a pedał napędu nie znajduje się w pozycji
neutralnej, bądź też, że system zasysania jest w trybie ON.
• Wskaźnik ten będzie BŁYSKAŁ NA ZIELONO, jeżeli opóźnienie wyłączenia utrzymuje zasysanie włączone. Występuje to, kiedy system zasysania jest w trybie AUTO, a
pedał napędu zostaje przesunięty do pozycji neutralnej. Może to również wystąpić, kiedy system zasysania zostaje wyłączony w trakcie, gdy znajdował się w trybie AUTO
lub ON. Opóźnienie wyłączenia zasysania wyłączy zasysanie po okresie opóźnienia.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, kiedy system zasysania/dyszy ssącej będzie znajdował się w trybie OFF (wyłączony).
Wskaźnik usterki systemu zasysania (38):
• Wskaźnik ten będzie błyskał na czerwono, w przypadku wystąpienia usterki w działaniu systemu zasysania lub dyszy ssącej. Będzie temu towarzyszyło wskazanie błędu na
Liczniku godzin/Wyświetlaczu stanu (32).
• Wskaźnik ten będzie świecił na CZERWONO a Licznik godzin/Wyświetlacz stanu (32) pokaże komunikat „FULL” (pełny), kiedy zawór pływakowy zbiornika nieczystości
zostanie zamknięty. Jeżeli taki komunikat wystąpi, a zbiornik nie jest pełny, należy skorzystać z informacji zawartych w sekcji Usuwanie usterek.
Wskaźnik systemu podawania roztworu czyszczącego (28):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, jeżeli system podawania roztworu znajduje się w trybie AUTO, a pedał napędu znajduje się w położeniu neutralnym lub do jazdy w
tył. Wskazuje to, iż system podawania roztworu czyszczącego jest aktywny, ale w danej chwili wypływ roztworu jest wyłączony.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, kiedy system pracuje w trybie AUTO, a pedał napędu znajduje się w położeniu jazdy do przodu. Będzie również świecił na
ZIELONO, kiedy system podawania roztworu będzie w trybie MOMENTARY MODE (chwilowo włączony). Oznacza to, iż podawanie roztworu czyszczącego jest w danej
chwili włączone.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli system podawania roztworu będzie znajdował się w trybie OFF (wyłączony).
Wskaźnik usterki systemu podawania roztworu czyszczącego (24):
• Wskaźnik ten będzie błyskał na czerwono, kiedy w systemie podawania roztworu wystąpi usterka. Będzie temu towarzyszyło wskazanie błędu na Liczniku godzin/
Wyświetlaczu stanu (32).
Wskaźnik głównego zasilania (23):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, kiedy wyłącznik kluczykowy (stacyjka) znajduje się w pozycji ON (włączony).
• Wskaźnik ten będzie błyskał na CZERWONO, jeżeli wystąpiła usterka wymagająca przekręcenia Głównego wyłącznika (33) w pozycję OFF (wyłączony) w celu zresetowania.
• Wskaźnik ten będzie błyskał kody błędu z systemu szybkiej kontroli Curtis, jeżeli taki błąd istnieje. Będzie temu towarzyszyło wskazanie kodu „Err03” na Liczniku godzin/
Wyświetlaczu stanu (32).
Wskaźnik sterowania odciągiem zamiatania wstępnego (40):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, kiedy funkcja sterowania odciągiem jest włączona.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, kiedy funkcja sterowania odciągiem jest uaktywniona, ale nie włączona.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli funkcja sterowania odciągiem nie jest uaktywniona lub jednostka posiada zamontowany zestaw zamiatania wstępnego dostarczany
na życzenie.
Wskaźnik załączenia zamiatania wstępnego (41):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, kiedy bądź opcjonalny zestaw zamiatania wstępnego lub zestaw szczotek bocznych jest zamontowany i włączony.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, kiedy bądź opcjonalny zestaw zamiatania wstępnego lub zestaw szczotek bocznych jest zamontowany i uaktywniony, ale nie został
włączony (maszyna w pozycji neutralnej).
• Wskaźnik ten będzie błyskał na ŻÓŁTO, kiedy opcjonalny zestaw szczotek bocznych jest zamontowany, wybrany i włączony, ale system szorowania jest wyłączony.
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli pedał nożny na opcjonalnych zestawach zamiatania wstępnego lub szczotek bocznych znajduje się w górnym położeniu.
Wskaźnik załączenia systemu zamiatania (jedynie 2042) (42):
• Wskaźnik ten będzie świecił na ZIELONO, kiedy system zamiatania jest włączony.
• Wskaźnik ten będzie świecił na ŻÓŁTO, kiedy system zamiatania jest uaktywniony, ale nie włączony (maszyna w pozycji neutralnej).
• Wskaźnik ten nie będzie świecił, jeżeli system zamiatania jest włączony.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-7
C-8 / POLSKI
OPIS WSKAŹNIKÓW STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Wskaźniki naładowania akumulatorów dadzą informację o stanie naładowania akumulatorów. Przyrząd kontrolny naładowania akumulatorów, zachowa
informację o stanie akumulatorów nawet, jeżeli zasilanie zostanie wyłączone przez klucz w stacyjce. Wskazanie stanu naładowania akumulatorów zostanie
zresetowane do maksymalnego naładowania, kiedy akumulatory zostaną ponownie naładowane. Istnieje również możliwość wyboru pomiędzy dwoma
wartościami granicznym niskiego napięcia, w zależności od zastosowanych akumulatorów – bezobsługowych (żelowych) czy standardowych (kwasowych)
(pozwól technikowi serwisowemu dokonać wyboru). UWAGA: Poniższe wartości procentowe opierają się na pojemności użytkowej akumulatora a nie
całkowitej jego pojemności. Dlatego 100% rozładowania = 80% całkowitej pojemności akumulatora dla standardowego, mokrego akumulatora lub 70%
całkowitej pojemności dla akumulatorów bezobsługowych (żelowych).
Zielony wskaźnik = pełne naładowanie do 50% rozładowania;
Zielony i Żółty wskaźnik = 50% rozładowania do 75% rozładowania;
Żółty wskaźnik = 75% rozładowania do 90% rozładowania;
Żółty i Czerwony wskaźnik = 90% rozładowania do 95% rozładowania;
Czerwony wskaźnik = 95% rozładowania do 99% rozładowania;
Błyskający czerwony wskaźnik = 100% rozładowania - system szorowania wyłączy się automatycznie.
OPIS LICZNIKA GODZIN/WYŚWIETLACZA STANU
W środkowej części dolnego wiersza panelu sterowania wyświetlane jest 5 znaków sygnalizujących przede wszystkim wskazania funkcji licznika godzin.
Wyświetlacz ten służy również do komunikowania następujących informacji, w zależności od tego, w jakim trybie działa urządzenie:
*
Komunikaty o błędach*
*
Regulowanie nacisku na szczotki przy normalnym i mocnym trybie szorowania (ustawione i nastawne)*
*
Wyświetlanie parametrów usterek systemu sterowania maszyny*
*
Wskaźnik pełnego zbiornika nieczystości – FULL*
*UWAGA: Należy skontaktować się z technikiem serwisowym w celu wyjaśnienia komunikatów o błędach i zmian ustawień parametrów systemu sterowania
szorowaniem. Opis kodów błędów znajduje się w końcowej części instrukcji.
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego/Odłączenie akumulatorów(12): Ten wyłącznik odłącza całe zasilanie od maszyny.
INSTALOWANIE AKUMULATORÓW
OSTRZEŻENIE!
Należy zachować wyjątkową ostrożność przy pracy z akumulatorami. Kwas siarkowy znajdujący się w akumulatorach może
spowodować poważne obrażenia ciała w zetknięciu ze skórą lub oczami. Wybuchowy gaz wodorowy jest odpowietrzany z akumulatorów przez otwory znajdujące się w korkach. Ten gaz może zapalić się przez jakikolwiek łuk elektryczny, iskrę lub płomień.
Podczas konserwacji akumulatorów:
*
Zdejmij wszelką biżuterię
*
Nie pal
*
Załóż okulary ochronne, rękawice gumowe i fartuch gumowy
*
Pracuj w dobrze wietrzonym pomieszczeniu
*
Nie dotykaj narzędziami więcej niż jednego zacisku akumulatora w danej chwili
UWAGA!
Części elektryczne znajdujące się w maszynie mogą ulec poważnemu uszkodzeniu, jeżeli akumulatory nie zostały zainstalowane i podłączone w sposób prawidłowy. Akumulatory powinny być instalowane przez autoryzowany serwis sprzedawcy.
1
Przekręć główny wyłącznik (33) w położenie OFF (O - wyłączony) i wyciągnij kluczyk. Przechyl zbiornik nieczystości do tyłu w celu odsłonięcia
przedziału akumulatorów.
2
Wykorzystując do tego celu 2 osoby i odpowiednie taśmy do podniesienia delikatnie umieść akumulatory w przedziale, jak pokazano na rysunku.
3
Patrz rysunek 1. Włóż przekładki jak poniżej. Podłącz przewody akumulatorowe, jak pokazano na rysunku i dokręć nakrętki na zaciskach akumulatorów.
4
Załóż nakładki akumulatorów i zabezpiecz ściśle do przewodów akumulatorowych dostarczoną taśmą mocującą.
5
Zainstaluj pokrywę akumulatorów i połącz pakiet złączy akumulatorów z złączami maszyny. Przechyl zbiornik nieczystości z powrotem do przodu.
UWAGA! Jeżeli łączna waga akumulatorów przekracza 417 kg, zamów i zainstaluj Isolator Kit PN 56409721.
RYSUNEK 1
56409498
+
6V
56409499
56409499
6V
+
+
6V
6V
6V
6V
+
12V
+
+
+
56409499
56409499
+
+
56409498
+
12V
12V
C-8 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
36V
POLSKI / C-9
MONTOWANIE SZCZOTEK (SYSTEM TARCZOWY)
UWAGA!
Przed wymianą szczotek oraz przed otworzeniem drzwiczek kontrolnych należy wyłączyć maszynę (pozycja kluczyka „O”) i
wyjąć kluczyk.
1
2
Upewnij się, że główny wyłącznik kluczykowy (33) znajduje się w położeniu (O - wyłączony). Aby uzyskać dostęp do płyty montażowej szczotek, zdejmij obydwa (lewy i
prawy) zewnętrzne fartuchy osłaniające z Zespołu szczotek szorujących (13). Uwaga: Fartuchy są zamocowane dwiema czarnymi gałkami na każdym fartuchu. W celu
oddzielenia poluzuj gałkę(i) i wyciągnij fartuchy osłaniające na zewnątrz.
Aby zamontować szczotki (lub trzymaki tarcz) należy ustawić bolce prowadzące na prowadnicach i zatrzasnąć je na miejscu (obrócić zewnętrzną krawędź w kierunku
do przodu maszyny).
56505791 – Magna Grit 46
56505792 – Dyna Grit 80
56505793 – AgLite Grit 500
56505794 – Prolene
56505795 – ProLite
56505796 – Union Mix
56505797 – MidGrit 240
56505798 – MidLite Grit 180
PORADNIK ZASTOSOWANIA SZCZOTEK TARCZOWYCH (PROPOZYCJE)
Zastosowanie
Zdzieranie:
Beton
Lastryko
46
Grit
80
Grit
X
X
X
X
Ceramika / Płytki kamienne
X
Płytki winylowe
X
Szorowanie ogólne:
Beton
Lastryko
X
X
Ceramika / Płytki kamienne
180
Grit
240
Grit
500
Grit
Prolene
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Marmur
X
Płytki winylowe
X
Union
Mix
X
X
Płytki o wypukłej, gumowanej strukturze
Prolite
X
X
X
Polerowanie:
Płytki o wypukłej strukturze
Marmur
X
X
Płytki winylowe
X
MONTOWANIE SZCZOTEK (SYSTEM CYLINDRYCZNY-WALCOWY)
UWAGA!
Przed wymianą szczotek oraz przed otworzeniem drzwiczek kontrolnych należy wyłączyć maszynę (pozycja kluczyka „O”) i
wyjąć kluczyk.
1
Upewnij się, że główny wyłącznik kluczykowy (33) znajduje się w położeniu (O - wyłączony). Aby uzyskać dostęp do szczotek, odchyl obydwa fartuchy osłaniające.
Uwaga: Fartuchy są zamocowane dwoma dużymi zawleczkami po każdej stronie. Usuń zawleczki i odchyl fartuchy osłaniające na zewnątrz. Poluzuj czarne gałki (jedna
z każdej strony) na górze luźnego koła i usuń luźne koło. Wsuń szczotkę w obudowę, lekko unieś, pchnij i obróć aż wejdzie na swoje miejsce. Zamontuj ponownie luźne
koło, zamknij fartuchy i zabezpiecz zawleczkami.
3800C / BR 1100C
56410298 – 46 Grit
56410297 – 80 Grit
56410296 – 180 Grit
56410293 – Polypropylene
56410295 – Stiff Nylon
56410294 – Soft Nylon
2042 / BR 1100C-XL
56409944 – 46 Grit
56409943 – 80 Grit
56409942 – 180 Grit
56409924 – Polypropylene
56409941 – Stiff Nylon
56409940 – Soft Nylon
PORADNIK ZASTOSOWANIA SZCZOTEK CYLINDRYCZNYCH-WALCOWYCH (PROPOZYCJE)
Zastosowanie
Zdzieranie:
Beton
Lastryko
Ceramika / Płytki kamienne
Płytki winylowe
Szorowanie ogólne:
Beton
Lastryko
Ceramika / Płytki kamienne
Marmur
Płytki winylowe
Płytki o wypukłej, gumowanej strukturze
46
Grit
80
Grit
X
X
X
X
X
X
X
X
180
Grit
Polypropylene
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Stiff Nylon
X
X
X
X
X
Soft Nylon
X
X
X
X
X
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-9
C-10 / POLSKI
MONTOWANIE DYSZY SSĄCEJ
1
2
Upewnij się, że Dysza ssąca (18) znajduje się w górnej pozycji, a Główny wyłącznik kluczykowy (33) znajduje się w pozycji (O - wyłączony). Zespół
dyszy uchwyć w taki sposób, aby wygięte końce były skierowane do przodu a następnie wsuń zespół dyszy ssącej na mocowanie (A) (Patrz Rys. 2).
Dokręć ręcznie Nakrętki skrzydełkowe (B) a potem podłącz wąż ssący do Rury dyszy ssącej (C) (pętla węża ssącego powinna zwisać po lewej
stronie).
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO
Przeczytaj uważnie wskazówki na etykiecie pojemnika i dobierz odpowiednią ilość środka chemicznego w celu sporządzenia roztworu do zbiornika o
pojemności 200 litrów.
Otwórz Pokrywę zbiornika roztworu czyszczącego (2), napełnij następnie zbiornik wodą do 1/3 pojemności, dodaj chemiczny środek czyszczący a następnie
uzupełnij zbiornik wodą do wysokości 10 cm od górnej krawędzi napełniania zbiornika.
UWAGA!
Stosować wyłącznie nisko-pieniące, niepalne płynne detergenty przeznaczone do stosowania w maszynach szorującozbierających. Do zbiornika na nieczystości należy bezwzględnie dodawać niwelator piany!
RYSUNEK 2
A
C
B
C-10 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
POLSKI / C-11
UŻYTKOWANIE MASZYNY
OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że rzeczywiście zapoznałeś się z zespołami sterującymi maszyny i ich funkcjami.
W czasie jazdy po rampach lub pochyłach unikaj gwałtownego hamowania, kiedy maszyna pracuje. Unikaj ostrych skrętów.
Podczas zjeżdżania z wzniesień używaj umiarkowanej prędkości. Czyść tylko po wjechaniu na rampę (wzniesienie).
Aby rozpocząć szorowanie...
Zastosuj się do zaleceń podanych w rozdziale „Przygotowanie maszyny do pracy” niniejszej instrukcji.
1
Po zajęciu miejsca na fotelu, wyreguluj pozycję położenia kolumny kierownicy do wygodnej pozycji, przy użyciu gałki regulacyjnej nachylenia kolumny kierownicy (5).
2
Przekręć Główny wyłącznik kluczykowy (33) w położenie ON (włączony). Spowoduje to zaświecenie wskaźników panelu sterowania odnoszących się
do Wskaźnika naładowania akumulatorów (31) i Licznika godzin (32).
3
Zwolnij Hamulec postojowy (6) poprzez przełączenie dźwigni załączania/zwalniania wciskając jednocześnie Pedał hamulca (6). W celu
przetransportowania maszyny do miejsca pracy naciśnij lekko przednią część Pedału kierunku jazdy w przód/tył (8) w celu jazdy do przodu lub tylną
część pedału w celu jazdy do tyłu. Pedał naciskaj w sposób umiarkowany w celu osiągnięcia żądanej prędkości.
4
Ustaw Dźwignię sterowania wypływem roztworu czyszczącego (7) na około 1/4 do 1/3 pełnego otwarcia. Zauważ, że ustawienie wypływu może
być regulowane, aby umożliwić różny wypływ roztworu dla różnych typów szorowanych podłóg. Na przykład: Chropowata lub chłonna powierzchnia
podłogi, taka jak niewykończony beton, wymagają oczywiście więcej roztworu niż wykończona na gładko podłoga.
5
Wciśnij Przycisk podawania roztworu (30) i przytrzymaj przez 5 sekund. Ma to na celu wstępne zwilżenie podłogi. Uwaga: Pomoże to zapobiec
porysowaniu powierzchni podłogi przy rozpoczęciu szorowania z suchymi szczotkami.
6
Wciśnij Przycisk trybu normalnego szorowania (26) dla umiarkowanego nacisku szorowania lub Przycisk trybu mocnego szorowania (27) dla trybu
najwyższego nacisku. Więcej dokładnych wyjaśnień dotyczących tej i innych funkcji panelu sterowania, znajdziesz w rozdziale „Opis urządzeń
sterujących”.
7
Niezależnie czy zostanie wybrany Przycisk trybu normalnego szorowania (26) lub Przycisk trybu mocnego szorowania (27), szczotki i dysza ssąca
opuszczone zostaną automatycznie na podłogę. Obracanie szczotek szorujących i system roztworu czyszczącego włączą się, gdy Pedał kierunku
jazdy Przód/Tył (8) zostanie uaktywniony. Uwaga: W trakcie jazdy w tył obracają się jedynie szczotki, wypływ roztworu jest automatycznie odcinany,
aby oszczędzać użycie roztworu.
8
Rozpocznij czyszczenie kierując maszynę w przód, w linii prostej przy normalnej, prędkości spacerowej. Czyszczone pasy podłogi powinny
nachodzić na siebie od 5 do 7,5 cm. Stosownie do potrzeby należy utrzymywać prędkość maszyny i wypływ roztworu w zależności od rodzaju
podłogi.
UWAGA!
W trakcie obracania się szczotek utrzymuj maszynę w ruchu, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.
9
10
11
12
13
Podczas szorowania sprawdzaj, co pewien czas, czy cała brudna woda z podłogi została za maszyną zebrana. Jeżeli maszyna pozostawia mokry
ślad, może to oznaczać, że podawana jest zbyt duża ilość roztworu czyszczącego, zbiornik nieczystości może być pełny, bądź też zespół dyszy
ssącej wymaga regulacji.
Przy wyjątkowo brudnych podłogach, jeden przejazd może być niewystarczający i konieczne jest powtórzenie szorowania. Ta czynność jest taka
sama jak pojedynczy przejazd z tym wyjątkiem, że dysza ssąca znajduje się w górnej pozycji (nacisnąć Przycisk zasysania (29) w celu podniesienia
dyszy ssącej). Umożliwi to dłuższe pozostanie i działanie roztworu czyszczącego na podłodze. Końcowy przejazd jest wykonywany na tej samej
powierzchni z opuszczoną dyszą ssącą, aby zebrać nagromadzony roztwór.
Zbiornik nieczystości posiada automatyczny zawór pływakowy, zapobiegający przedostawaniu się roztworu do systemu zasysania, kiedy zbiornik nieczystości jest pełny. Kiedy zadziała zawór odcinający, system sterowania wyłączy system szorowania, zasysania i wypływu roztworu
czyszczącego. Wskaźnik usterki systemu zasysania (38) zaświeci się, a na Liczniku godzin/Wyświetlaczu stanu (32) zostanie wyświetlony
komunikat „FULL” (Pełny). W celu wygaszenia wyświetlacza nacisnąć Przycisk wyłączania szorowania (25). Kiedy pływak zamknie wypływ,
zbiornik nieczystości musi zostać opróżniony. Maszyna nie będzie zbierać wody z zamkniętym pływakiem. UWAGA: Jeżeli system sterowania
daje powtarzające się wskazanie przepełnienia zbiornika a zbiornik nieczystości nie jest pełny, element automatycznego zamykania może zostać
wyłączony. W razie potrzeby skontaktuj się z technikiem serwisowym.
Kiedy operator chce zatrzymać szorowanie lub zbiornik nieczystości jest pełny, należy nacisnąć jeden raz Przycisk wyłączania szorowania (25).
Szczotki szorujące i wypływ roztworu czyszczącego zostaną automatycznie zatrzymane a zespół szorujący uniesie się do góry. UWAGA: System
zasysania/dyszy ssącej nie wyłączy się, kiedy przycisk został naciśnięty tylko raz. Ma to na celu umożliwienie zebrania pozostałej wody bez
konieczności ponownego włączania zasysania. Naciśnij przycisk po raz drugi a dysza ssąca podniesie się i zasysanie wyłączy się z 10 sekundowym
opóźnieniem.
Odprowadź maszynę do miejsca opróżniania zbiornika i opróżnij zbiornik nieczystości. W tym celu wyciągnij Wąż spustowy (21) z jego tylnego
miejsca składowania, następnie wyjmij korek (trzymaj koniec węża powyżej poziomu wody w zbiorniku w celu uniknięcia nagłego, niekontrolowanego
wypływu nieczystości). Napełnij ponownie zbiornik i kontynuuj szorowanie.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-11
C-12 / POLSKI
DODATKOWA SSAWA RĘCZNA (OPCJA)
Czynności, które należy wykonać, aby dopasować odpowiednie urządzenie dodatkowe do podciśnieniowego zbierania nieczystości (ssawa ręczna).
1. Odłącz wąż zbiornika nieczystości od wlotu zbiornika nieczystości. Następnie podłącz wąż o średnicy 1-1/2 cala (38 mm) do wlotu zbiornika nieczystości.
2. Podłącz odpowiednią końcówkę do węża (dodatkowy zestaw Wand Caddy dostępny jest u przedstawicieli Nilfisk-Advance).
3. Przekręć Główny wyłącznik kluczykowy (33) do pozycji ON (włączony), następnie naciśnij i przytrzymaj Przycisk zasysania (29) do czasu zaświecenia
wskaźnika na zielono. Silnik ssący będzie pracował nieprzerwanie, dopóki przycisk nie zostanie ponownie wciśnięty, aby go wyłączyć. UWAGA: Jeżeli
system sterowania daje powtarzające się wskazanie przepełnienia zbiornika a zbiornik nieczystości nie jest pełny, element automatycznego zamykania
może zostać wyłączony. W razie potrzeby skontaktuj się z technikiem serwisowym.
PO UŻYCIU MASZYNY
1. Po zakończeniu szorowania naciśnij dwukrotnie Przycisk wyłączania szorowania (25), co spowoduje automatyczne podniesienie i zatrzymanie wszystkich systemów maszyny (szczotki, dysza ssąca, zasysanie i wypływ roztworu). Następnie odjedź maszyną do pomieszczenia serwisowego w celu
dokonania codziennej konserwacji i przeglądu pod kątem innych, niezbędnych czynności serwisowych.
2. W celu opróżnienia zbiornika roztworu czyszczącego, wyciągnij Wąż spustowy roztworu (24) z jego zacisku. Skieruj wąż do przeznaczonego miejsca
odpływu i wyciągnij zatyczkę. Wypłucz zbiornik czystą wodą.
3. W celu opróżnienia zbiornika nieczystości, wyciągnij Wąż spustowy zbiornika nieczystości (21) z jego miejsca. Skieruj wąż do przeznaczonego miejsca
odpływu (kratki ściekowej) i wyjmij zatyczkę (trzymaj koniec węża powyżej poziomu wody w zbiorniku w celu uniknięcia nagłego, niekontrolowanego
wypływu nieczystości). Wypłucz zbiornik czystą wodą.
4. Zdejmij szczotki lub trzymaki tarcz. Wypłucz szczotki lub tarcze ciepłą wodą i odstaw do wyschnięcia.
5. Zdejmij dyszę ssącą, wypłucz ciepłą wodą i zamontuj z powrotem na mocowaniu.
6. Zdejmij kosz samowyładowczy w systemie cylindrycznym i oczyść gruntownie. Zdejmij z lewej strony maszyny poprzez otwarcie fartuchów bocznych i
pochylenie kosza w górę i na zewnątrz obudowy a następnie pociągnij na zewnątrz.
7. Sprawdź poniższy harmonogram konserwacji i wykonaj każdą wymaganą czynność przed odstawieniem maszyny.
HARMONOGRAM KONSERWACJI
Pozycja konserwacji
Naładować akumulatory
Sprawdzić/oczyścić zbiorniki i węże
Sprawdzić/oczyścić/odwrócić szczotki/tarcze
Sprawdzić/oczyścić dyszę ssącą
Sprawdzić/oczyścić pływak odcinania zasysania
Sprawdzić/oczyścić filtr piankowy silnika ssącego
Oczyścić kosz samowyładowczy w systemie cylindrycznym
Sprawdzić poziom elektrolitu w każdej celi
Sprawdzić fartuchy boczne
Sprawdzić i oczyścić filtr roztworu czyszczącego
Sprawdzić hamulec nożny/postojowy pod kątem zużycia i regulacji
Oczyścić kanały roztworu czyszczącego w systemie cylindrycznym
Smarowanie maszyny
*Sprawdzić szczotki węglowe
Codziennie
X
X
X
X
X
X
X
Tygodniowo
Miesięcznie
Rocznie
X
X
X
X
X
X
X
* Szczotki węglowe silnika ssącego powinny być sprawdzane raz w roku lub po 300 godzinach pracy przez autoryzowany serwis. Szczotki węglowe silników
szczotek i napędu sprawdzaj po każdych 500 godzinach pracy lub raz w roku.
UWAGA: Po więcej szczegółów dotyczących konserwacji i serwisu naprawczego sięgnij do Instrukcji Serwisowej.
8. Przechowuj maszynę w czystym i suchym pomieszczeniu. Chroń przed mrozem. Zbiorniki pozostawiaj otwarte w celu ich przewietrzania.
9. Przekręć Główny wyłącznik (stacyjkę) (33) w położenie OFF (wyłączony) i wyjmij kluczyk.
SMAROWANIE MASZYNY
Raz w miesiącu należy wtłoczyć niewielką ilość smaru do każdej smarowniczki dopóki smar nie wyjdzie dokoła łożysk.
Umiejscowienie punktów smarowania:
• Ośka kółka samonastawczego i połączenia obrotowe (2) zespołu dyszy ssącej
• Ośka koła zębatego napinania łańcucha przekładni kierownicy
• Złącze krzyżakowe wału kolumny kierownicy
Raz w miesiącu smarować lekkim olejem maszynowym:
• Łańcuch przekładni kierownicy
• Śruby i sworznie regulacji wysokości dyszy ssącej
• Wszystkie obrotowe punkty połączenia dyszy ssącej, szczotek i osłon bocznych
C-12 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
POLSKI / C-13
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
Akumulatory należy ładować po każdorazowym użyciu maszyny lub, kiedy Wskaźnik naładowania akumulatorów (31) świeci na żółto, czerwono lub, kiedy
czerwony wskaźnik błyska.
Aby naładować akumulatory:
1. Opróżnij i przechyl do tyłu zbiornik nieczystości w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji.
2. Wepchnij złącze ładowarki (prostownika) do Wtyczki ładowania akumulatorów (9).
3. Postępuj zgodnie z instrukcją ładowarki.
4. Przed ładowaniem akumulatorów sprawdź poziom elektrolitu w każdej celi. Jeżeli zachodzi potrzeba, dolej wody destylowanej w celu podniesienia
poziomu do dolnej części korków.
OSTRZEŻENIE!
Przed ładowaniem akumulatorów uzupełnij poziom elektrolitu poprzez dolanie wody destylowanej.
Ładowanie akumulatorów może być przeprowadzane tylko w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu.
Nie pal podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych przy akumulatorach.
UWAGA!
Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni podłogi po naładowaniu oczyść górną powierzchnię akumulatora z wody i kwasu.
SPRAWDZANIE POZIOMU ELEKTROLITU W AKUMULATORACH
Sprawdzaj poziom elektrolitu w akumulatorach przynajmniej raz w tygodniu.
Przed ładowaniem akumulatorów zdejmij korki wentylacyjne i sprawdź poziom elektrolitu w każdej celi. Używaj wody destylowanej i uzupełniaj poziomu do
zaznaczonego miejsca.
Nie przepełniaj akumulatorów!
UWAGA!
Kwas może kapać na podłogę w przypadku przepełnienia akumulatorów.
Załóż korki wentylacyjne. Jeżeli na wierzchu akumulatorów znajdują się pozostałości kwasu, zmyj je roztworem sody oczyszczonej i wody (2 łyżeczki sody na
ćwierć litra wody).
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-13
C-14 / POLSKI
KONSERWACJA DYSZY SSĄCEJ
Jeśli dysza ssąca pozostawia wąskie smugi wody, przyczyną tego jest prawdopodobnie zabrudzenie lub uszkodzenie gumy dyszy ssącej. Zdejmij dyszę,
spłucz ją pod ciepłą wodą oraz sprawdź gumę dyszy. Odwróć lub wymień ją, jeśli jest przecięta, rozerwana lub zużyta.
W celu odwrócenia lub dokonania wymiany tylnej gumy zbierającej dyszy ssącej ....
1. Patrz Rys. 3. Unieś zespół dyszy ssącej z podłogi, następnie odepnij Środkowy zatrzask (A) na zespole dyszy ssącej.
2. Odkręć Nakrętki motylkowe (B) z obu końców dyszy ssącej a następnie zdemontuj Taśmy napinające (C).
3. Zdejmij tylną gumę z kołków ustalających.
4. Guma dyszy ssącej posiada 4 krawędzie robocze. Odwróć gumę w ten sposób, aby czyste, nie uszkodzone krawędzie były skierowane w kierunku
przodu maszyny. Wymień gumę, jeśli wszystkie 4 krawędzie są wyszczerbione, zużyte lub wytarte.
5. Zamocuj gumę postępując w odwrotnej kolejności i wyreguluj ustawienie dyszy ssącej.
W celu odwrócenia lub dokonania wymiany przedniej gumy zbierającej dyszy ssącej ....
1. Podnieś dyszę ssącą z podłogi, poluzuj (2) Nakrętki skrzydełkowe (D) u góry dyszy ssącej
i wyjmij zespół dyszy ssącej z mocowania.
2. Zdejmij wszystkie nakrętki motylkowe mocujące przednią gumę, następnie taśmę napinającą i gumę.
3. Guma dyszy ssącej posiada 4 krawędzie robocze. Odwróć gumę w ten sposób, aby czyste, nie uszkodzone krawędzie były skierowane w kierunku
przodu maszyny. Wymień gumę, jeśli wszystkie 4 krawędzie są wyszczerbione, zużyte lub wytarte.
4. Zamocuj gumę postępując w odwrotnej kolejności i wyreguluj ustawienie dyszy ssącej.
REGULACJA DYSZY SSĄCEJ
Dwa główne parametry regulacji zespołu dyszy ssącej to wysokość i kąt. Zalecaną kolejnością dokonywania regulacji jest najpierw ustawienie kąta, a
następnie wysokości dyszy ssącej.
Regulacja kąta dyszy ssącej
Regulację kąta ustawienia dyszy ssącej należy przeprowadzić niezależnie od tego, czy guma dyszy była odwracana czy wymieniana bądź też, jeśli dysza
ssąca nie zbiera wody z podłogi lub zbiera ją niewłaściwie.
1. Ustaw maszynę na gładkiej, równej powierzchni i opuść dyszę ssącą. Następnie rusz maszyną do przodu, tak by guma wygięła się do tyłu.
2. Poluzuj Nakrętkę motylkową (G) (ręcznie dokręcana). Zapobiega ona poluzowaniu się regulacji ustawienia kąta dyszy ssącej w trakcie drgań zespołu
dyszy.
3. Pokręć Gałką regulacyjną (H) w celu przesunięcia zespołu do przodu lub do tyłu, dopóki tylna guma dyszy ssącej nie będzie się stykać z podłogą na
całej swojej szerokości.
4. Dokręć Nakrętkę motylkową (G).
Regulacja wysokości dyszy ssącej
Regulację wysokości ustawienia dyszy ssącej należy przeprowadzić niezależnie od tego, czy guma dyszy była odwracana czy wymieniana bądź też, jeśli
dysza ssąca nie wyciera podłogi do sucha. Wysokość dyszy ssącej jest łatwa do ustawienia dzięki kółkom samonastawnym.
W celu wykonania regulacji:
1. Ustaw maszynę na gładkiej, równej
powierzchni i opuść dyszę ssącą.
Następnie rusz maszyną do przodu, tak
by guma wygięła się do tyłu.
2. Poluzuj obydwie mocujące Nakrętki
motylkowe (E) (muszą być dokręcane
jedynie ręcznie) zlokalizowane w górnej
części wsporników mocujących kółka
samonastawne.
3. Pokręć gałką regulacyjną (F) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby podnieść dyszę ssącą,
bądź w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara, aby ją opuścić.
Pierwszym punktem przy wymianie
gum dyszy ssącej jest takie ustawienie
wsporników mocujących kółka samonastawne, aby były wypoziomowanie z
zespołem dyszy ssącej. Uwaga: Prawe
i lewe kółko muszą być wyregulowane
w równym stopniu do zachowania
poziomu i zapewnienia równomiernego
nacisku gumy dyszy ssącej na podłogę.
4. Dokręć Nakrętki motylkowe (E) i
sprawdź prawidłowość zbierania roztworu z podłogi przez dyszę ssącą.
RYSUNEK 3
G
D
E
H
F
D
E
B
F
C
B
C
C-14 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
A
POLSKI / C-15
KONSERWACJA FARTUCHÓW BOCZNYCH (SYSTEM TARCZ)
Zadaniem fartuchów bocznych jest kierowanie roztworu pozostałego po szorowaniu do tylnej dyszy ssącej, pomagając w utrzymywaniu wody na szorowanej
powierzchni bez rozpryskiwania na boki. Przy normalnej eksploatacji gumy dyszy ssącej po pewnym czasie zużywają się. Operator będzie mógł zauważyć
niewielką ilości wody wyciekającą spod fartuchów bocznych. Regulacja wysokości może być w łatwy sposób wykonana w celu obniżenia gum tak, aby cała
woda mogła być zbierana przez dyszę ssącą.
Aby odwrócić lub wymienić fartuch(y) systemu szorowania ...
1
Patrz rysunek nr 4. Poluzuj dwie Gałki mocujące (A) fartucha bocznego (2 na każdą stronę) i wyciągnij Zespół fartuchów (B) z zespołu szczotek
szorujących.
2
Zdemontuj cały osprzęt, który utrzymuje obydwie gumy (krótką i długą) i mocowania do obudowy fartucha.
3
Każda guma posiada 4 krawędzie robocze. Odwróć gumy w taki sposób, aby czyste, nie uszkodzone krawędzie były skierowane w kierunku do
wewnątrz szczotek szorujących. Wymień gumy w komplecie, jeśli są wyszczerbione, zużyte lub wytarte.
4
Zamontuj ponownie zespół obudowy fartucha na maszynie i dokonaj regulacji gum w celu ich właściwego kontaktu z podłogą, kiedy zespół szorujący
znajduje się w pozycji szorującej.
REGULACJA WYSOKOŚCI FARTUCHÓW BOCZNYCH (SYSTEM TARCZ)
1
2
3
Dwustronne szpilki gwintowane gałek mocujących fartucha bocznego posiadają poziomujące Pierścienie nastawcze (C), które podnosi się lub opuszcza w celu kompensacji zużycia gumy.
W celu regulacji zdemontuj Zespół fartuchów (B) z Zespołu szczotek szorujących (D), w celu uzyskania dostępu do Pierścieni nastawczych (C).
Informacja dodatkowa dot. regulacji: Gałki mocujące (A) fartuchów bocznych mogą być luzowane przy pozostawieniu zamontowanych fartuchów, a
Pierścienie nastawcze (C) obracane po dosięgnięciu ich pod obudową fartuchów.
Obróć Pierścienie nastawcze (C) (w górę lub w dół) do momentu, gdy gumy ułożą się w sposób wystarczający do utrzymania całej brudnej wody w
trakcie szorowania wewnątrz fartuchów. Uwaga: Dokonaj drobnej regulacji w celu uzyskania dobrego ściągania wody przez gumę. Nie opuszczaj
gum zbyt nisko, aby nie wyginały się nadmiernie i, aby nie ulegały niepotrzebnemu zużyciu.
RYSUNEK 4
A
A
C
B
A
A
C
B
D
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-15
C-16 / POLSKI
KONSERWACJA FARTUCHÓW BOCZNYCH (SYSTEM CYLINDRYCZNY)
Zadaniem fartuchów bocznych jest kierowanie roztworu pozostałego po szorowaniu do tylnej dyszy ssącej, pomagając w utrzymywaniu wody na szorowanej
powierzchni bez rozpryskiwania na boki. Przy normalnej eksploatacji gumy dyszy ssącej po pewnym czasie zużywają się. Operator będzie mógł zauważyć
niewielką ilości wody wyciekającą spod fartuchów bocznych. Regulacja wysokości fartuchów jest w tym systemie automatyczna. Fartuchy powinny poruszać
się swobodnie w górę i w dół w celu właściwego działania.
Aby wymienić fartuch(y) systemu szorowania ...
1
Patrz rysunek nr 5. Usuń dwie Zawleczki (A) i odchyl fartuchy osłaniające. Usuń nakrętki i śruby (B), następnie zużyte fartuchy i dokonaj wymiany.
RYSUNEK 5
FRONT
A
B
C-16 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
POLSKI / C-17
USUWANIE USTEREK
Problem
Słabe zbieranie wody
Prawdopodobna przyczyna
Zużyte gumy dyszy ssącej
Rozregulowana dysza ssąca
Pełny zbiornik nieczystości
Wąż spustowy zbiornika nieczystości przecieka
Uszczelka pokrywy zbiornika nieczystości przecieka
Grube zanieczyszczenia zgromadzone na dyszy ssącej
Zatkany wąż ssący
Używanie zbyt dużej ilości roztworu czyszczącego
Pokrywa filtra piankowego założona niewłaściwie
Zużyte szczotki lub tarcze
Niewłaściwy typ szczotek lub tarcz
Niewłaściwy detergent czyszczący
Zbyt szybkie poruszanie się maszyny
Zbyt mała ilość roztworu czyszczącego
Słaba jakość szorowania
Niewystarczający wypływ roztworu czyszczącego lub
jego brak
Maszyna nie porusza się
Zapchane przewody, zawory i filtr roztworu
Nie otwierają się zawory sterowania roztworem
Zawór elektromagnetyczny roztworu działa wadliwie
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego
Złącze ładowania akumulatorów zablokowane
Wyłącznik bezpieczeństwa fotela operatora
Sterownik systemu głównego
Wyskoczył wyłącznik automatyczny (bezpiecznik) (10A)
Sterownik systemu prędkości jazdy
Wyskoczył wyłącznik automatyczny (80A)
Brak napędu kół Przód/Tył
Zasysanie wyłącza się a wyświetlacz pokazuje
komunikat FULL, mimo że zbiornik nieczystości nie
jest pełny
Słaba jakość zamiatania
(System cylindryczny)
Zbiornik roztworu czyszczącego pusty
Usuwanie usterki
Odwrócić lub wymienić
Wyregulować, aby gumy stykały się z podłogą na
całej swojej szerokości
Opróżnić zbiornik nieczystości
Uszczelnić korek węża lub wymienić
Wymienić uszczelkę/ułożyć prawidłowo pokrywę
Oczyścić zespół dyszy ssącej
Usunąć zanieczyszczenia
Wyregulować zawory kontrolne roztworu
czyszczącego
Założyć pokrywę w sposób właściwy
Odwrócić lub wymienić szczotki
Skonsultować się z Nilfisk-Advance
Skonsultować się z producentem
Zwolnić
Wyregulować zawory kontrolne roztworu
czyszczącego
Napełnić zbiornik roztworu czyszczącego
Przepłukać przewody i oczyścić filtr roztworu
Wyregulować zawory sterowania roztworem
Oczyścić lub wymienić zawór
Obrócić gałkę wyłącznika awaryjnego w celu jego
zwolnienia
Sprawdzić czy obwód nie jest otwarty i wymień
Sprawdzić czy obwód nie jest otwarty i wymień
Sprawdzić kody błędów (patrz instrukcja)
Sprawdzić czy nie ma zwarcia i wcisnąć ponownie
Zadziałał wyłącznik zatrzymania awaryjnego
Zablokowany wąż dyszy ssącej
Sprawdzić kody błędów (patrz instrukcja)
Sprawdzić czy nie występuje przeciążenie silnika
napędowego
Ponownie połącz złącza akumulatorów
Usunąć zanieczyszczenia
Zasysanie dużych ilości wody przy dużej prędkości
przejazdowej
Pełny kosz samowyładowczy
Zwolnić lub odłączyć urządzenie automatycznego
odcinania (patrz instrukcja)
Opróżnić i oczyścić kosz samowyładowczy
Zużyte szczotki
Odkształcone włosie szczotki
Wymienić szczotki
Odwrócić szczotki
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-17
Błąd systemu napędowego
Przeciążenie urządzenia uruchamiającego podnośnik zespołu
szorującego
Ciężkie przeciążenie urządzenia uruchamiającego podnośnik zespołu
szorującego
Otwarty obwód urządzenia uruchamiającego podnośnik zespołu
szorującego / błąd na wyjściu
Przeciążenie silnika napędu szczotek
Ciężkie przeciążenie silnika napędu szczotek
Otwarty obwód silnika napędu szczotek
Zwarcie styków stycznika silnika szczotek
3
4
5
7
8
9
10
C-18 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
Przeciążenie cewki stycznika silnika szczotek
Silne przeciążenie cewki stycznika silnika szczotek
Otwarty obwód cewki stycznika silnika szczotek / błąd na wyjściu
Nie używany
Nie używany
Błąd kabla termistora silnika szczotek
Przeciążenie urządzenia uruchamiającego podnośnik dyszy ssącej
Silne przeciążenie urządzenia uruchamiającego podnośnik dyszy
ssącej
Otwarty obwód urządzenia uruchamiającego podnośnik dyszy ssącej
/ błąd na wyjściu
13
14
15
16
17
18
19
Nie używany
Nie używany
Nie używany
21
22
23
20
Nie używany
11
12
6
Błąd krytyczny sterowania
Opis
Błąd sterowania
2
Kod błędu
1
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzona dioda redukcyjna cewki
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony silnik urządzenia uruchamiającego
Sprawdź wszystkie połączenia do silnika urządzenia uruchamiającego.
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Złe połączenie elektryczne
Uszkodzony silnik urządzenia uruchamiającego
Uszkodzenie sterowania
Patrz kod błędu nr 18
Usuń przyczynę blokady. Nasmaruj mechanizm.
Zablokowanie/zacięcie dyszy ssącej
Błąd ten może wystąpić, jeżeli temperatura maszyny jest poniżej 5°C lub powyżej 45°C.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Temperatura maszyny poza przedziałem
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony stycznik
Uszkodzony termistor
Sprawdź wszystkie połączenia do stycznika silnika szczotek.
Zasięgnij porady w serwisie.
Złe połączenie elektryczne
Patrz kod błędu nr 12
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony stycznik
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony silnik(silniki) szczotek
Uszkodzony stycznik
Sprawdź wszystkie połączenia do silnika szczotek.
Zasięgnij porady w serwisie.
Złe połączenie elektryczne
Patrz kod błędu nr 7
Usuń blokadę. Sprawdź czy silnik obraca się swobodnie.
Uszkodzenie sterowania
Uszkodzony silnik szczotek
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony silnik urządzenia uruchamiającego
Zablokowanie silnika szczotek
Sprawdź wszystkie połączenia do silnika urządzenia uruchamiającego.
Złe połączenie elektryczne
Patrz kod błędu nr 4
Usuń przyczynę blokady. Nasmaruj mechanizm.
Zablokowanie/zacięcie zespołu szorującego
Sprawdź czy pedał napędu znajduje się w pozycji neutralnej przed przekręceniem stacyjki na ON. Wyreguluj mechanizm pedału napędu.
Zasięgnij porady w serwisie.
Działanie naprawcze
Przekręć stacyjkę w położenie OFF (wyłączony) a następnie na ON (włączony). Jeżeli błąd nadal występuje,
Zasięgnij porady w serwisie.
Przekręć stacyjkę w położenie OFF (wyłączony) a następnie na ON (włączony). Jeżeli błąd nadal występuje,
Zasięgnij porady w serwisie.
Wciśnij przycisk bezpiecznika.
Uszkodzony silnik urządzenia uruchamiającego
Problem w systemie napędu kół
Pedał napędu nie znajduje się w pozycji neutralnej
Wyskoczył wyłącznik automatyczny (bezpiecznik) napędu kół
Uszkodzenie sterowania
Prawdopodobna przyczyna
Uszkodzenie sterowania
Dla wszystkich kodów błędów: Przekręć główny wyłącznik (stacyjkę) w położenie OFF (wyłączony) a następnie na ON (włączony). Jeżeli błąd nadal występuje, zasięgnij porady w tabeli poniżej i/lub instrukcji obsługi.
KODY BŁĘDÓW URZĄDZENIA STERUJĄCEGO
C-18 / POLSKI
Silne przeciążenie cewki stycznika silnika szczotek
Otwarty obwód cewki stycznika silnika ssącego / błąd na wyjściu
Przeciążenie elektrozaworu systemu wypływu roztworu
Silne przeciążenie elektrozaworu systemu wypływu roztworu
Otwarty obwód elektrozaworu systemu wypływu roztworu / błąd na
wyjściu
30
31
32
33
34
Otwarty obwód cewki stycznika zamiatania wstępnego / błąd na
wyjściu
Przeciążenie cewki stycznika sterowania odciągiem (3800/BR 1100)
Silne przeciążenie cewki stycznika sterowania odciągiem (3800/BR
1100)
Otwarty obwód cewki stycznika sterowania odciagiem / błąd na wyjściu
(3800/BR 1100)
43
44
45
46
Przeciążenie cewki stycznika zamiatania wstępnego
Silne przeciążenie cewki stycznika zamiatania wstępnego
40
41
Błąd kierunku sygnału wejściowego
39
42
Nie używany
Nie używany
38
Nie używany
Przeciążenie cewki stycznika silnika szczotek
29
37
Nie używany
28
Błąd okablowania zewnętrznego
Zwarcie styków stycznika silnika ssącego
27
Brak dodatkowego zasilania zewnętrznego
Otwarty obwód silnika ssącego
26
35
Silne przeciążenie silnika ssącego
25
36
Przeciążenie silnika ssącego
Opis
24
Kod błędu
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzona dioda redukcyjna cewki
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Sprawdź wszystkie połączenia do stycznika silnika sterowania pyłem.
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Złe połączenie elektryczne
Uszkodzony stycznik
Uszkodzenie sterowania
Patrz kod błędu nr 44
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Uszkodzony stycznik
Sprawdź wszystkie połączenia do stycznika silnika zamiatania wstępnego.
Zasięgnij porady w serwisie.
Złe połączenie elektryczne
Uszkodzony stycznik
Patrz kod błędu nr 41
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Uszkodzony stycznik
Zasięgnij porady w serwisie.
Niewłaściwie zaprogramowane sterowanie prędkością
Sprawdź czy połączenia z główną jednostką sterującą nie są poluzowane. Zasięgnij porady w serwisie.
Problem na wyjściu sterowania prędkością
Uszkodzenie sterowania / Problem w okablowaniu
Sprawdź czy połączenia z główną jednostką sterującą nie są poluzowane. Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Problem w okablowaniu
Sprawdź wszystkie połączenia do elektrozaworu systemu wypływu roztworu.
Złe połączenie elektryczne
Uszkodzony elektrozawór systemu wypływu roztworu
Patrz kod błędu nr 32
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Uszkodzenie sterowania
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony stycznik
Uszkodzony elektrozawór
Sprawdź wszystkie połączenia do stycznika silnika ssącego.
Zasięgnij porady w serwisie.
Złe połączenie elektryczne
Patrz kod błędu nr 29
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzony stycznik
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Zasięgnij porady w serwisie.
Uszkodzenie sterowania
Uszkodzony stycznik
Sprawdź wszystkie połączenia do silnika(ów) ssącego.
Złe połączenie elektryczne
Uszkodzony silnik(silniki) ssący
Patrz kod błędu nr 24
Usuń blokadę.
Uszkodzony silnik / zużyte szczotki węglowe
Działanie naprawcze
Zablokowanie silnika ssącego
Prawdopodobna przyczyna
POLSKI / C-19
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - C-19
C-20 / POLSKI
PARAMETRY TECHNICZNE (ZAINSTALOWANE I SPRAWDZONE NA URZĄDZENIU)
Model
Numer modelu
Prąd
Napięcie, akumulatory
Pojemność akumulatora
Poziom zabezpieczenia
Poziom głośności (IEC 704-1)
Waga brutto
Drgania na Uchwycie sterowania
Drgania na Fotelu operatora
Zdolność pokonywania wzniesień
Przemieszczanie
Czyszczenie
A
V
Ah
dB(A)/20µPa
kg
m/s2
m/s2
BR 1100
Hydro-Retriever™ 3800
56412002
56410000
136
36V
480@5 godz.
370@6 godz.
IPX3
73
1355
1220
< 2,5 m/s2
< 0,5 m/s2
BR 1100C
Hydro-Retriever™ 3800C
56410351
56410350
103
36V
480@5 godz.
370@6 godz.
IPX3
73
1360
1225
< 2,5 m/s2
< 0,5 m/s2
BR 1100C-XL
Hydro-Retriever™ 2042
56410425
56410001
115
36V
15% (8,5˚)
12% (6,8˚)
15% (8,5˚)
12% (6,8˚)
15% (8,5˚)
12% (6,8˚)
C-20 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
370@6 godz.
IPX3
73
1285
< 2,5 m/s2
< 0,5 m/s2
D-2 / MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal
Bevezetés .............................................................................................D-2
Figyelmeztetések..................................................................................D-3
Ismerje meg a gépét .............................................................................D-4
Vezérlőpanel .........................................................................................D-5
A vezérlőkapcsolók működésének leírása............................................D-6
A vezérlőpanel kijelzőinek leírása.........................................................D-7
A gép felkészítése használatra
Az akkumulátorok beszerelése.............................................................D-8
A kefék beszerelése .............................................................................D-9
A lehúzó idom beszerelése.................................................................D-10
A TISZTÍTÓSZER tartály feltöltése.....................................................D-10
A gép kezelése ................................................................................... D-11
Súrolás ............................................................................................... D-11
NEDVES szívás..................................................................................D-12
Használat után....................................................................................D-12
Karbantartási terv ...............................................................................D-12
A gép kenése ......................................................................................D-12
Akkumulátorcsere ...............................................................................D-13
Az akkumulátor elektrolit-szintjének ellenőrzése ................................D-13
Lehúzó penge karbantartás ................................................................D-14
Lehúzóidom beállítás..........................................................................D-14
Oldalszoknya karbantartás ..................................................... D-15 – D-16
Hibaelhárítás ......................................................................................D-17
Ellenőrzési hibakódok............................................................. D-18 – D-19
Műszaki adatok...................................................................................D-20
BEVEZETÉS
Ez a kézikönyv segít Önnek, hogy a legtöbbet hozhassa ki a Nilfisk-Advance™ Önjáró Súroló gépéből. Olvassa el figyelmesen, mielőtt a gépet használná.
Megjegyzés: A zárójelben szereplő, vastagon szedett számok a D-4 – D-5 oldalakon szereplő ábrákat jelölik
Ez a termék csak ipari / gazdasági felhasználásra készül.
ALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS
Amennyiben javítás szükséges, azt minden esetben az arra felhatalmazott Nilfisk-Advance Szervizközpontnak kell elvégeznie, ahol a gyárban képzett
szerelők dolgoznak, és eredeti Nilfisk-Advance cserealkatrészek és tartozékok állnak rendelkezésre.
Ha alkatrészekre vagy szervizre van szüksége, hívja a NILFISK-ADVANCE IPARI KERESKEDŐT az alább megadott számon. Kérjük, bejelentéskor adja
meg a gépe modell- és gyári számát.
ADATTÁBLA
A gép modell- és gyári száma a gépen elhelyezett adattáblán található Erre az információra a gép cserealkatrészeinek rendelésekor van szükség. Az alábbi
helyre írja be gépe modell- és gyári számát, ha a jövőben szüksége lenne rá.
MODELL SZÁM ______________________________________
GYÁRI SZÁM _______________________________________
A GÉP KICSOMAGOLÁSA
A gép átvételekor alaposan vizsgálja meg a gép csomagolását és a gépet, hogy van-e rajtuk sérülés? Ha sérülést talál, őrizze meg a csomagolást későbbi
vizsgálatra. Azonnal lépjen kapcsolatba a Nilfis-Advance Szevizrészleggel, és jelentse be a szállítási kárigényt.
Miután eltávolította a csomagolást, távolítsa el a kerekek körüli fatuskókat. Használjon rámpát a gép legördítésére a raklapról a padlóra.
D-2 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
MAGYAR / D-3
FIGYELMEZTETÉSEK
JELKÉPEK
A Nilfisk-Advance az alábbi jelképeket használja a potenciálisan veszélyes helyzetekre: Mindig olvassa el ezeket az
információkat, és járjon el eszerint, a személyek és a vagyontárgyak védelme érdekében.
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyre való figyelmeztetésre használatos, amely súlyos személyi sérülést, vagy halált okozhat.
FIGYELMEZTETÉS!
Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek súlyos személyi sérülést okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek enyhe személyi sérülést, illetve kárt okozhatnak a gépben, vagy más
vagyontárgyban.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A Kiemelt Figyelmeztetések a gép károsodását, vagy személyi sérülést előidéző potenciális veszélyekre hívják fel a figyelmet.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
FIGYELMEZTETÉS!
Ezt a gépet csak megfelelően képzett, és arra felhatalmazott személyek használhatják.
Terhelés alatt kerülje a hirtelen megállást a rámpákon vagy emelkedőkön. Kerülje a hirtelen, éles kanyarokat. A lejtőn
lefelé hajtson lassan. Lejtőn csak felfele menet takarítson a géppel.
A nyílt lángot, a szikrát adó és füstölgő tárgyakat tartsa távol az akkumulátortól. Rendes üzemeltetés során
robbanásveszélyes gázok képződnek.
Az akkumulátor töltésekor fokozottan robbanásveszélyes hidrogéngáz keletkezik. Az akkumulátorokat csak jól szellőzött
helyen, nyílt lángtól távol töltse. Ne dohányozzon az akkumulátor töltése közben.
Vegye le az ékszereket, ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik.
Az elektromos alkatrészek szerelése előtt fordítsa kikapcsolt (O) állásba az indítókulcsot, és kösse le az akkumulátorokat.
Rögzítő tuskóval rögzítse a gépet vagy bakolja alá, ha alatta dolgozik.
Ne öntsön ki éghető tisztítószereket, ne üzemeltesse a gépet ilyen szerek közelében, és ne dolgozzon olyan helyeken,
ahol ilyen folyadékok találhatók.
Ne tisztítsa a gépet nagynyomású mosóval.
Csak a berendezéssel küldött keféket használja, vagy olyanokat, amelyek a kezelési utasításban vannak specifikálva.
Más kefék használata veszélyezteti a biztonságot.
VIGYÁZAT!
Ennek a gépnek nincs minősítése közutakon való használatra.
Ez a gép nem alkalmas veszélyes porok felszedésére.
Ne használjon kaparó-, és csiszolóköveket. A Nilfisk-Advance nem vállal felelősséget a padlófelületekben, kaparó-, és
csiszolókövekkel okozott károkért ( a kefék meghajtórendszerét is károsíthatja).
A gép kezelésekor bizonyosodjon meg róla, hogy más személyek- elsősorban gyerekek- nincsenek veszélyben.
Mielőtt bármilyen műveletet hajtana végre a géppel, figyelmesen olvassa el az arra a funkcióra vonatkozó utasításokat.
Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, csak ha előtte kikapcsolta (O) az indítókulccsal, kivette a kulcsot, és behúzta a
rögzítő féket.
Fordítsa az indítókulcsot OFF (O( (KI) állásba, és vegye ki, mielőtt a keféket cserélné, vagy kinyitná valamelyik
szerelőpanelt.
Tegyen óvintézkedéseket, hogy ne csípődjön haj, ékszerek, vagy laza ruházat a mozgó alkatrészek közé
Legyen körültekintő, ha a gépet fagypont alatti hőmérsékletben vezeti. A tisztítószeres-, és visszafolyó tartályokban,
valamint a csövekben lévő víz megfagyhat, ami károsodást okoz a szelepekben és csőszerelvényekben. Az öblítést
szélvédőmosó folyadékkal végezze.
A gép leselejtezése előtt az akkumulátorokat ki kell szerelni a gépből. Az akkumulátorok leselejtezését biztonságosan, a
helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
A gépet ne használja a rajta jelzettnél nagyobb dőlésű felületeken.
A gép használata előtt minden ajtó és borítás a kezelési utasításban leírtaknak megfelelő állásban kell, legyen.
ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-3
D-4 / MAGYAR
ISMERJE MEG A GÉPÉT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Visszafolyó tartály burkolatok
Tisztítószer tartály betöltőnyílás sapka
Kezelőülés biztonsági kapcsolóval
Tisztítószer tartály leeresztő cső
Kormánykerék állító kar
Fékpedál és rögzítőfék kapcsoló- / oldó kar
Tisztítószer adagolás állítókar
Gázpedál irányváltó/gyorsító
Töltő csatlakozó
Vezető- és kormánykerék
Áramköri megszakítók
Vészleállító kapcsoló / Akkumulátor megszakító
21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
44
45
Súrolókefe szerelvény és oldalszoknyák
Hátsó kerék
Akkumulátortér
Visszafolyó tartály elzáró úszó
Vákuum motor szűrőház
Lehúzó szerelvény
Lehúzóidom lengőkerekek
Tisztítószer szűrő
Visszafolyó tartály leeresztő cső
Oldalseprő kopásállító kar (csak 2042 / BR 1100C-XL)
Kezelőszék állítókar
17
1
3
15
16
2
12 45
11
18
6
5
19
4
9
14
13
7
20
8
10
D-4 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
44
MAGYAR / D-5
VEZÉRLŐPANEL
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Duda gomb
Főkapcsoló visszajelző
Tisztítószer rendszer hibajelző
Súrolás „ki” gomb
Normál súrolás gomb
Nehéz súrolás gomb
Tisztítószer rendszer visszajelző
Vákuum gomb
Tisztítószer gomb
Akkumulátor állapotjelző
Üzemóra / Státusz kijelző
Be / Ki főkapcsoló kulcs
Súrolási üzemmód „ki” visszajelző
Normál súrolási üzemmód visszajelző
Nehéz súrolási üzemmód visszajelző
Vákuum rendszer visszajelző
Vákuum rendszer hibajelző
Előseprés porleválasztó gomb (csak 3800 / BR 1100 opcionális)
Előseprés porleválasztó visszajelző (csak 3800 / BR 1100 opcionális)
Előseprés üzemben visszajelző (csak 3800 / BR 1100 opcionális)
Seprű rendszer üzemben visszajelző (csak 2042 / BR 1100C-XL)
Seprű rendszer vezérlőgomb (csak 2042 / BR 1100C-XL)
26 36
25 35
34
kg
lb
27
37
29
38 28
30 24
22
kg
lb
23
40
1/10
33
31
32
41
39
2042
42
1100C-XL
43
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-5
D-6 / MAGYAR
A GOMBOK MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA
A kezelőszerveket egy érintésű működtetést tartva szem előtt tervezték. Egymenetes súroláshoz elég, ha a felhasználó lenyom egy gombot, és minden
rendszer üzemkész lesz a gépen.
A legtöbb egymenetes súroláshoz a kezelőnek csak a vezérlőpanel első három gombjára lesz szüksége. Ezek a súrolás ki (25), a normál súrolás (26), és a
nehéz súrolás (27) gombok. Ezért ezek a gombok fehérrel vannak bekeretezve a vezérlőpanelen, míg a többi gomb sötétebb kerettel rendelkezik.
Duda gomb (22) - A gomb megnyomásával használhatja a dudát.
Súrolás KI kapcsoló (25) - A gomb megnyomása, amikor az egység súroló üzemmódban van, a következőket eredményezi:
•
A súrolókefék kikapcsolnak
•
A súroló szerelvény felemelkedik a felső helyzetbe
•
A tisztítószer adagolás kikapcsol.
•
Az első alkalommal, amikor megnyomjuk ezt a gombot, a vákuum / lehúzó penge rendszer NEM fog kikapcsolni. Ez azért van így, hogy minden
maradék vizet fel lehessen szívni, anélkül, hogy újra be kelljen kapcsolni a vákuumot. Ha a gombot ismét megnyomjuk (miután a súroló üzemmód
kikapcsolt), a lehúzó penge felemelkedik, és a vákuum kikapcsol 6 másodperc késleltetés után.
Normál súrolás gomb (26) - A gomb megnyomása bekapcsolja a súroló rendszert, és a normál súrolás utolsó kiválasztott súrolási nyomását állítja be.
A kijelző egy rövid ideig a pillanatnyi súrolási nyomás beállítást fogja mutatni. Ezt „PA” felirat jelzi, amit egy szám követ. A normál súrolás gomb többszöri
megnyomása a szerelvény nyomását változtatja, felfelé haladva a normál súrolás üzemmódhoz beállított maximális súrolási nyomásig. Amikor eléri a
maximális értéket, a nyomás beállítás visszatér 1-re. A normál súrolási mód alapbeállított maximális értéke 4. Amikor megnyomjuk a gombot, a következők
fognak történni:
•
A súroló szerelvény leereszkedik
•
A vákuum-, és tisztítószer rendszerek bekapcsolnak (AUTO vákuum-, és tisztítószer üzemmódban)
•
Amint a gázpedál meghatározza az irányt (előre vagy hátra), a súrolókefék elkezdenek forogni, és a vákuum bekapcsol. Előremenetben a lehúzó
szerkezet leereszkedik, és a tisztítószer elindul. Hátramenetben a lehúzó szerkezet felemelkedik, és a tisztítószer eláll.
Nehéz súrolás gomb (27) - A gomb megnyomása bekapcsolja a súroló rendszert, és a nehéz súrolás utolsó kiválasztott súrolási nyomását állítja be. A
kijelző egy rövid ideig a pillanatnyi súrolási nyomás beállítást fogja mutatni. Ez „PA” jelzi, amit egy szám követ. A nehéz súrolás gomb többszöri
megnyomása a szerelvény nyomását változtatja, felfelé haladva a nehéz súrolás üzemmódhoz beállított maximális súrolási nyomásig. Amikor eléri
a maximális értéket, a nyomás beállítás visszatér a normál súrolási határ+1-re. A nehéz súrolási mód alapbeállított maximális értéke 7 (hengeres),
vagy 9 (tárcsás). Amikor megnyomjuk a gombot, a következők fognak történni: A súroló szerelvény leereszkedik
•
A vákuum-, és tisztítószer rendszerek bekapcsolnak (AUTO vákuum-, és tisztítószer üzemmódban)
•
Amint a gázpedál meghatározza az irányt (előre vagy hátra), a súrolókefék elkezdenek forogni, és a vákuum bekapcsol. Előremenetben a lehúzó
szerkezet leereszkedik, és a tisztítószer elindul. Hátramenetben a lehúzó szerkezet felemelkedik, és a tisztítószer eláll.
Vákuum gomb (29) - A gomb segítségével kiválasztható a vákuum / lehúzó rendszer üzemmódja. A rendszer 3 üzemmódban működhet. Off (kikapcsolt),
AUTO (automatikus), ON (bekapcsolt). Az alábbiakban az üzemmódok leírása, és a kiválasztásuk módja található.
OFF ÜZEMMÓD: Ebben az üzemmódban a vákuum ki van kapcsolva, és a lehúzó felső állásban van. Ahogy feljebb említettük, amikor a súroló üzemmódot
kiválasztja, a vákuum rendszer AUTO üzemmódba kerül. Ha dupla súrolásra van szükség (a tisztítószer felszívása nélküli súrolás), a vákuum rendszert ki
lehet kapcsolni ennek a gombnak a megnyomásával.
AUTO ÜZEMMÓD: Ez az üzemmód automatikusan működésbe lép, amikor egy súrolási üzemmódot bekapcsolunk. Ebben az üzemmódban a lehúzó
leeresztett helyzetben lesz, kivéve, ha a gázpedál hátramenetbe van állítva. A vákuum bekapcsol, ha bármelyik irányt kiválasztják.. Ebben az üzemmódban
a gézpedál felengedése után, a vákuum még 10 másodpercig bekapcsolva marad. Erre azért van szükség, hogy a tisztítószer visszatérjen a tartályba a
lehúzóból, és a csövekből. Ezt az üzemmódot a súroló üzemmódtól függetlenül is ki lehet választani, a vákuum gomb lenyomásával, és felengedésével.
BE ÜZEMMÓD: Ebben az üzemmódban a lehúzó felemelt állásban marad, és a vákuum üzemel, függetlenül a gézpedál állásától. Ezt az üzemmódot a
vákuum gombot lenyomva, és körülbelül 1,5 másodpercig lenn tartva lehet kiválasztani A vákuum üzemmódnak OFF (ki) állásban kell lennie, mielőtt ezt az
üzemmódot bekapcsolná. Ez a mód akkor is működik, ha külső segéd porszívó kart használnak a gépen, vagy ha a kezelő ki akarja tisztítani a lehúzót a
vákuumcső használatával.
Tisztítószer gomb (30) - A gomb segítségével kiválasztható a tisztító rendszer üzemmódja. A rendszer 3 üzemmódban működhet. Off (kikapcsolt), AUTO
(automatikus), ON (bekapcsolt). Az alábbiakban az üzemmódok leírása, és a kiválasztásuk módja található.
OFF ÜZEMMÓD: Ebben az üzemmódban a tisztítószer adagolás ki van kapcsolva. Ahogy feljebb említettük, amikor a súroló üzemmódot kiválasztja, a
tisztítószer rendszer AUTO üzemmódba kerül. Ha tisztítószer adagolása nélküli súrolásra van szükség, a tisztítószert ki lehet kapcsolni ennek a gombnak a
megnyomásával.
AUTO ÜZEMMÓD: Ez az üzemmód automatikusan működésbe lép, amikor egy súrolási üzemmódot bekapcsolunk. Ebben az üzemmódban a tisztítószer
adagolás bekapcsol, amikor előremenetbe kapcsolunk a gázpedál segítségével. Egyéb esetben a tisztítószer adagolás kikapcsol.
PILLANATNYI BE ÜZEMMÓD: Ezt az üzemmódot csak akkor lehet kiválasztani, ha a súrolási üzemmód KI van kapcsolva. A tisztítószer gomb
lenyomásával, és nyomva tartásával tisztítószert tudunk adagolni. A tisztítószer addig folyik, amíg a gombot nyomjuk. Ez a súrolás előtt a padló
előnedvesítését szolgálja.
Elősöprés Porleválasztó gomb (opt. / 39) - Ezt a gombot az opcionális elősöprő készlettel használhatja. A porleválasztó funkció csak akkor működik, ha
az elősöprő egység söprűi működnek.
Söprő rendszer vezérlőgomb (csak 2042 / BR-1100C-XL) (43) - Ezzel a gombbal tudja a söprő rendszert BE és KI kapcsolni. Az oldalseprűk csak akkor
működnek, ha a seprő rendszer BE van kapcsolva, és a gép mozog (nincs üresben). Ha a súroló rendszer KI van kapcsolva, míg a seprő rendszer BE van
kapcsolva, az oldalseprűk automatikusan leereszkednek, és elindulnak, amikor a súroló rendszert bekapcsolják.
Oldalsöprű kopás utánállító kar (csak 2042 / BR-1100C-XL) (44) - Ezzel az állítókarral lehet bizonyos időközönként az oldalsöprűk alsó végállását
utánállítani, a kopás mértékének megfelelően. Balra csúsztatva lazítsa meg a kart, majd húzza meg újra, ezáltal az oldalseprűk közelebb ereszkednek a
földhöz.
Kezelőülés állítókar (45) - A kar segítségével tudja előre és hátra csúsztatni a kezelőülést.
D-6 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
MAGYAR / D-7
A VEZÉRLŐPANEL KIJELZŐINEK LEÍRÁSA:
Általánosságban, a következő irányelvek érvényesek a vezérlőpanel kijelzőire:
A folyamatos piros jelzés azt jelenti, hogy a funkció valamilyen oknál fogva le van tiltva. Ha például a súrolórendszer ki van kapcsolva, és a kezelő nincs az
ülésben, a súrolórendszer visszajelzője piros lesz, mutatva, hogy a rendszert nem lehet bekapcsolni, amíg a kezelő nincs az ülésben.
A villogó piros visszajelző azt jelenti, hogy hiba történt az adott rendszerben. Példa erre a túl magas áramerősség hiba.
A sárga visszajelző azt jelenti, hogy az adott funkciót bekapcsolták, de pillanatnyilag nincs használatban. Például, ha kiválasztotta a súrolási üzemmódod,
és a gázpedál üres állásban van, a súrolórendszer, a vákuum, és a tisztítószer visszajelzők mind sárgák lesznek, jelezve, hogy a rendszerek be vannak
kapcsolva, és készen állnak az indulásra, amikor a gázpedált előre-, vagy hátramenetbe kapcsolják.
A zöld visszajelző azt jelenti, hogy a rendszer üzemel.
A villogó zöld visszajelző azt jelenti, hogy az adott rendszer késleltetett kikapcsolás állapotban van. Példa erre, amikor a súroló üzemmód van kiválasztva, és
a géppedál előre-, vagy hátramenetből üres állásba kerül. Ekkor a vákuum visszajelző zölden villog, mutatva, hogy a vákuum még be van kapcsolva, de a
késleltetés után ki fog kapcsolni.
Súrolási üzemmód „ki” visszajelző (34):
•
•
•
•
•
•
•
•
A visszajelző pirosan világít, ha a súrolórendszer valamilyen oknál fogva le van tiltva. A lehetséges okok:
Az ülés kapcsolója nyitva van
A súroló szerelvény nem tért vissza a felső helyzetbe
Rendszerhiba
Alacsony feszültség
A kijelző zölden világít, ha a rendszer készen áll, hogy normál, vagy nehéz súrolási üzemmódba kapcsoljuk.
A kijelző nem világít, ha a normál, vagy a nehéz súrolási üzemmód ki lett választva.
A kijelző PIROSAN villog, ha hiba van a súrolórendszer valamely elemében. Ezt egy hibaüzenet kíséri az üzemidőmérő / állapotjelző kijelzőn (32).
Normál súrolási üzemmód visszajelző (35):
•
•
•
A kijelző SÁRGÁN világít, ha a normál súrolást választották ki, de a súroló motorja ki van kapcsolva. Ez a helyzet, amikor a gázpedál üresben van. A súroló motor a
pedál felengedése után még körülbelül 3 másodpercig bekapcsolva marad.
A kijelző ZÖLDEN világít, ha a normál súrolást választották ki, és a súroló motorja be van kapcsolva.
Ez a visszajelző nem világít, ha a súrolás üzemmód ki van kapcsolva, vagy ha a nehéz súrolási üzemmód lett kiválasztva.
Nehéz súrolási üzemmód visszajelző (36):
•
•
•
A kijelző SÁRGÁN világít, ha a nehéz súrolást választották ki, de a súroló motorja ki van kapcsolva. Ez a helyzet, amikor a gázpedál üresben van. A súroló motor a
pedál felengedése után még körülbelül 3 másodpercig bekapcsolva marad.
A kijelző ZÖLDEN világít, ha a nehéz súrolást választották ki, és a súroló motorja be van kapcsolva.
Ez a visszajelző nem világít, ha a súrolás üzemmód ki van kapcsolva, vagy ha a normál súrolási üzemmód lett kiválasztva.
Vákuum rendszer visszajelző (37):
•
•
•
•
A kijelző SÁRGÁN világít, ha a vákuum / lehúzó rendszer AUTO üzemmódban van, a gázpedál pedig üresben. Ez azt jelzi, hogy a vákuum rendszer aktív, de a vákuum
motor pillanatnyilag ki van kapcsolva.
Ez a visszajelző ZÖLD, ha a vákuum be van kapcsolva. Ez azt mutatja, hogy a rendszer AUTO üzemmódban van, és a gázpedál nincs üresben, vagy hogy a vákuum
rendszer ON üzemmódban van.
Ez a visszajelző ZÖLDEN VILLOG, ha a vákuum a lekapcsolás késleltetés állapotban van. Ez akkor történik, ha a vákuumrendszer AUTO üzemmódban van, és a
gázpedál üres pozícióba kerül. Ez történik akkor is, ha a vákuum rendszert kikapcsoljuk, és az előzőleg AUTO, vagy ON üzemmódban volt. A leállítási késleltetés a
késleltetési idő után lekapcsolja a vákuumot.
A kijelző nem világít, ha a vákuum / lehúzó rendszer OFF (kikapcsolt) üzemmódban van.
Vákuum rendszer hibajelző (38):
•
•
A kijelző pirosan villog, ha hiba van a vákuum, vagy lehúzó rendszerekben. Ezt egy hibaüzenet kíséri az üzemidőmérő / állapotjelző kijelzőn (32).
A kijelző PIROSAN világít, és az üzemidőmérő / állapotjelző kijelzőn (32) „FULL” (tele) felirat látható, ha a visszafolyó tartály úszószelepe lezárt. Ha megjelenik ez az
üzenet, és a tartály nincs tele, forduljon a Hibaelhárítás fejezethez.
Tisztítószer rendszer visszajelző (28):
•
•
•
A kijelző SÁRGÁN világít, ha a tisztítószer rendszer AUTO üzemmódban van, a gázpedál pedig üresben, vagy hátramenetben. Ez azt jelzi, hogy a tisztítószer rendszer
aktív, de a tisztítószer adagolás pillanatnyilag ki van kapcsolva.
A kijelző ZÖLDEN világít, ha a tisztítószer rendszer AUTO üzemmódban van, a gázpedál pedig előremenetben. Akkor is ZÖLD, ha a tisztítószer rendszer
PILLANATNYI BE üzemmódban van. Ez azt mutatja, hogy a tisztítószer adagolás pillanatnyilag be van kapcsolva.
A kijelző nem világít, ha a tisztítószer rendszer OFF (kikapcsolt) üzemmódban van.
Tisztítószer rendszer hibajelző (24):
•
A kijelző pirosan villog, ha hiba van a tisztítószer rendszerben. Ezt egy hibaüzenet kíséri az üzemidőmérő / állapotjelző kijelzőn (32).
Főkapcsoló visszajelző (23):
•
•
•
Ez a visszajelző ZÖLDEN világít, ha a főkapcsoló BE van kapcsolva.
A kijelző PIROSAN villog, ha olyan rendszerhiba áll fenn, hogy a Mester Be/KI kapcsolót (33) el kell fordítani a visszaállításhoz (újraindítás).
Ez a kijelző a Curtis Sebességvezérlő hibakódjait mutatja, amikor van hiba. Ezt egy “En03” hibaüzenet kíséri az üzemidőmérő / állapotjelző kijelzőn (32).
Elősöprés Porleválasztás visszajelző (40):
•
•
•
Ez a visszajelző ZÖLDEN világít, ha a porleválasztó alkalmazás BE van kapcsolva.
A visszajelző SÁRGÁN világít, ha a porleválasztó alkalmazás aktív, de nincs bekapcsolva.
A visszajelző nem világít, ha a porleválasztó alkalmazás nem aktív, vagy az opcionális oldalseprű készlet fel van szerelve az egységre.
Elősöprés üzem visszajelző (41):
•
•
•
•
Ez a visszajelző ZÖLDEN világít, amikor az opcionális elősöprő, vagy oldalsöprű készletek fel vannak szerelve, be vannak kapcsolva.
Ez a visszajelző SÁRGÁN világít, amikor az opcionális elősöprő, vagy oldalsöprű készletek fel vannak szerelve, de nincsenek bekapcsolva (gép üresben).
Ez a visszajelző SÁRGÁN villog, amikor az opcionális oldalseprű készlet fel van szerelve, ki választva, és bekapcsolva, de a súroló rendszer KI van kapcsolva.
A kijelző nem világít, ha az opcionális elősöprő lábpedálja, vagy oldalsöprő egységek felső helyzetben vannak.
Seprű rendszer üzemben visszajelző (csak 2042 / BR 1100C-XL) (42):
•
•
•
Ez a visszajelző ZÖLDEN világít, ha a söprő rendszer BE van kapcsolva.
A visszajelző SÁRGÁN világít, ha a söprő rendszer aktív, de nincs bekapcsolva (gép üresben).
A visszajelző nem világít, ha a seprő rendszer KI van kapcsolva.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-7
D-8 / MAGYAR
AZ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐK LEÍRÁSA
Az akkumulátor állapotjelzők az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzik. Az akkumulátor állapotellenőrző akkor is mutatja a töltöttségi szintet, amikor az
indítókapcsolót lekapcsoljuk. A töltöttségi állapotjelző teljes töltésre áll vissza, amikor feltöltik az akkumulátorokat. Lehetőség van két különböző alacsony
feszültségi határ között választani, annak függvényében, hogy gondozásmentes, vagy standard akkumulátorokat használunk (ezt a választást képzett
szakemberrel végeztesse el). MEGJEGYZÉS: Az alábbi százalékok felhasználható akkumulátor kapacitáson alapulnak, nem a teljes akkumulátor
kapacitáson. Ez alapján, a 100% kisülés = a standard, nedves cellás akkumulátoroknál a teljes akkumulátor kapacitás80%-át jelenti, a gondozásmentes
akkumulátoroknál pedig a teljes kapacitás 70%-át. .
Zöld visszajelző = teljes töltéstől 50%-os lemerülésig.
Zöld és sárga visszajelző = 50%-tól 75% lemerülési szintig.
Sárga visszajelző = 75%-tól 90% lemerülési szintig.
Sárga és piros visszajelző = 90%-tól 95% lemerülési szintig.
Piros visszajelző = 95%-tól 99% lemerülési szintig.
Villogó piros visszajelző = 100%-os lemerülés - a súroló rendszer automatikusan kikapcsol.
ÜZEMÓRA / STÁTUSZ KIJELZŐ LEÍRÁSA
Az 5 karakteres kijelző a vezérlőpanel első sorának közepén elsősorban az üzemidő mérésének kijelzésére szolgál. Ez a kijelző az alábbi információk
kijelzésére is szolgál, attól függően, hogy a vezérlés milyen üzemmódban van:
•
Hibakódok*
•
Kefenyomás beállítások a normál és nehéz súrolási üzemmódokban (fix és állítható)*
•
A vezérlőrendszer alapbeállításainak kijelzése*
•
Visszafolyó tartály MEGTELT visszajelző*
* MEGJEGYZÉS: A hibakódok leírásait, és a súroló rendszer alapbeállításainak megváltoztatását a szerviz kézikönyvben olvastassa el egy képzett szerviz
mérnökkel. Ennek a kézikönyvnek a hátulján rövid leírás található a hibakódokról.
Vészleállító kapcsoló / Akkumulátor megszakító (12): Ez minden energiát lekapcsol a gépről.
AZ AKKUMULÁTOROK BESZERELÉSE
FIGYELMEZTETÉS!
Legyen nagyon körültekintő, amikor akkumulátorokkal dolgozik. Az akkumulátorokban levő kénsav súlyos sérüléseket okozhat,
ha bőrhöz ér vagy a szemünkbe jut. Az akkumulátorokból robbanásveszélyes hidrogéngázok távoznak az akkumulátorkupakok
szellőzőnyílásain át. Ez a gáz bármilyen elektromos ív, szikra, vagy láng hatására begyulladhat.
Az akkumulátorok szervizelésekor
*
Vegyen le minden ékszert.
*
Ne dohányozzon.
*
Viseljen védőszemüveget, gumikötényt, és gumikesztyűt.
*
Jól szellőzött helyen dolgozzon.
*
Kerülje el, hogy a szerszámok az akkumulátor mindkét pólusához (elektródájához) egyszerre érjenek.
VIGYÁZAT!
A gép elektromos alkatrészei súlyosan károsodhatnak, ha az akkumulátorok nincsenek megfelelően beszerelve, és bekötve. Az
akkumulátorokat csak a Nilfisk-Advance, vagy egy képzett villamossági szakember szerelje be.
1
2
3
4
5
Fordítsa ki (O) állásba a gyújtáskulcsot (33), és vegye ki. Döntse hátra a visszafolyó tartályt, hogy hozzáférjen az akkumulátortérhez.
Két ember, és megfelelő emelőheveder segítségével, óvatosan emelje be az akkumulátort az akkumulátortérbe, és helyezze el, ahogy az ábrán
látható.
Lásd az 1. ábrát. Helyezze el a távtartókat, az ábra alapján. Kösse be az akkumulátor vezetékeit az ábra szerint, és húzza meg a csavarokat az
akkumulátorsarukon.
Szerelje be a védősapkákat, és rögzítse őket a vezetékekhez a mellékelt kábelkötegelőkkel.
Szerelje be az akkumulátorfedelet, és csatlakoztassa az akkumulátor egység csatlakozóját, majd döntse vissza előre a visszafolyó tartályt.
MEGJEGYZÉS! Ha az akkumulátor összsúlya meghaladja a 417 kg-ot, rendeljen, és szereljen be egy 56409721 cikkszámú Izolátor készletet (Isolator kit)
ÁBRÁT 1
56409498
+
6V
56409499
56409499
6V
+
+
6V
6V
6V
6V
+
12V
+
+
+
56409499
56409499
+
+
56409498
+
12V
12V
D-8 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
36V
MAGYAR / D-9
A KEFÉK BESZERELÉSE (KORONG RENDSZER)
VIGYÁZAT!
Fordítsa az indítókulcsot OFF (O( (KI) állásba, és vegye ki, mielőtt a keféket cserélné, vagy kinyitná valamelyik szerelőpanelt.
1
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló kulcs (33) ki (O) van kapcsolva. Hogy hozzáférhessen a kefetartó lemezekhez, távolítsa el mindkét oldalon a külső oldalszoknyákat a súrolókefe szerelvényről (13). Megjegyzés: A szoknyákat, szoknyánként két fekete gomb rögzíti a helyükön, a levételhez lazítsa meg a gombokat, és húzza
egyenesen ki a szoknyákat.
2
A seprűk, vagy eszköztartók beszereléséhez állítsa a seprű szerelőidomait a tartón levő lyukakhoz, majd fordítsa el azokat, hogy rögzítse őket a helyükön (a kefe külső
élét fordítsa a gép eleje felé).
56505791 - Magna Grit 46
56505792 - Dyna Grit 80
56505793 - AgLite Grit 500
56505794 – Prolene
56505795 - ProLite
56505796 - Union Mix
56505797 - MidGrit 240
56505798 - MidLite Grit 180
KORONGKEFE ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ (CSAK JAVASLAT)
Alkalmazás
Durva súrolás:
Beton
Terrazzo
Kerámia / Mozaiklap
Vinil lap
Általános súrolás
Beton
Terrazzo
Kerámia / Mozaiklap
Márvány
Vinil lap
Domború gumilap
46
Grit
80
Grit
X
X
X
X
X
X
X
X
180
Grit
240
Grit
X
X
X
X
X
X
X
500
Grit
X
X
X
X
X
Prolene
Prolite
Termékkör
Mix
X
X
X
X
X
X
Polírozás
Domború korong lap
Márvány
Vinil lap
X
X
X
A KEFÉK BESZERELÉSE (HENGERES RENDSZER)
VIGYÁZAT!
Fordítsa az indítókulcsot OFF (O( (KI) állásba, és vegye ki, mielőtt a keféket cserélné, vagy kinyitná valamelyik szerelőpanelt.
1
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló kulcs (33) ki (O) van kapcsolva. Hogy hozzáférhessen a kefékhez, nyissa ki mindkét oldalon a szoknya idomokat.
Megjegyzés: A szoknyákat mindkét oldalon nagy sasszegek rögzítik, távolítsa el a sasszegeket, és hajtsa félre a szoknya idomokat. Lazítsa meg a
mozgatószerelvényeken (mindkét oldalon) a fekete gombot , és távolítsa el a mozgatószerelvényeket. Csúsztassa a kefét a házba, emelje fel, nyomja be, és fordítsa
el, amíg nem rögzül. Szerelje vissza a mozgatószerelvényeket, zárja vissza a szoknya idomokat a sasszegekkel.
3800C / BR 1100C
56410298 -46-os grit
56410297 -80-os grit
56410296 -180-os grit
56410293 - Polipropilén
56410295 - Lágy nejlon
56410294 - Lágy nejlon
2042 / BR 1100C-XL
56409944 -46-os grit
56409943 -80-os grit
56409942 -180-os grit
56409924 - Polipropilén
56409941 - Lágy nejlon
56409940 - Lágy nejlon
HENGERES KEFE ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ (CSAK JAVASLAT)
Alkalmazás
Durva súrolás:
Beton
Terrazzo
Kerámia / Mozaiklap
Vinil lap
Általános súrolás
Beton
Terrazzo
Kerámia / Mozaiklap
Márvány
Vinil lap
Domború gumilap
46
Grit
80
Grit
X
X
X
X
X
X
X
X
180
Grit
Polipropilén
Rideg
Nejlon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Lágy
Nejlon
X
X
X
X
X
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-9
D-10 / MAGYAR
A LEHÚZÓ IDOM BESZERELÉSE
1
2
Bizonyosodjon meg róla, hogy a lehúzó idom (18) fent (O) van, és az indítókulcs (33) ki (O) állásban van. Tartsa úgy a lehúzó szerszámot, hogy az
íves végek előrefele néznek, majd csúsztassa a lehúzó szerszámot a tartóba (A) (lásd a 2. ábrát).
Húzza meg kézzel a szárnyas anyákat (B), majd csatlakoztassa a vákuumcsövet a lehúzó csövéhez (C) (a vákuum csőnek balra kell hajlania).
A TISZTÍTÓSZERTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Olvassa el a tisztítószer címkéjét, és állapítsa meg a megfelelő mennyiséget, ami a (200 literes) tartály bekeveréséhez szükséges.
Nyissa ki a tisztítószer tartály tetejét (2), és töltse fel a tartályt 1/3-ig vízzel, adja hozzá a vegyszert, majd töltse fel a tartályt, hogy a szint kb. 8 cm-rel a
tartálynyílás teteje alatt legyen (a tartálynyílás falának aljáig).
VIGYÁZAT!
Csak habzásmentes, nem éghető, folyékony tisztítószert használjon, amelyet automata súrológépben való használatra szántak.
ÁBRÁT 2
A
C
B
D-10 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
MAGYAR / D-11
A GÉP KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS!
Bizonyosodjon meg róla, hogy tisztában van a kezelőszervekkel és azok működésével.
Terhelés alatt kerülje a hirtelen megállást a rámpákon vagy emelkedőkön. Kerülje a hirtelen, éles kanyarokat. A lejtőn lefelé
hajtson lassan. Lejtőn csak felfele menet takarítson a géppel.
Súroláskor
Kövesse a kézikönyv „a gép felkészítése használatra” részének utasításait.
1
Amikor felül a gépre, állítsa be az ülést és a kormányt kényelmes kezelési pozícióba az (45) és (5) állítási lehetőségek alkalmazásával.
2
Az indítókulcsot (33) fordítsa BE (I) állásba. Ettől megjelennek a vezérlőpanel visszajelző fényei, nézze meg az akkumulátor állapotjelzőt (31), és az
üzemidő mérőórát (32).
3
Engedje fel a rögzítőféket (6) a rögzítés / oldás kar hátrahúzásával, a fékpedál (6).lenyomása közben A gép munkaterületre való mozgatásához
nyomja egyenletesen a gázpedál (8) (előremenet / hátramenet) elejét előremenethez, és a hátulját hátramenethez A kívánt sebesség eléréséhez
változtassa lábával a nyomást a pedálon.
4
Állítsa a tisztítószer adagoló szelepállító kart (7) körülbelül a teljesen nyitott állás 1/4-1/3-ára. Ne feledje, hogy a beállítás megváltoztatható, a
különböző súrolni kívánt padlóknak megfelelő tisztítószer adagolás érdekében. Példa: egy durva, nedvszívó padló, mint a durva beton, több
tisztítószert igényel, mint egy simára munkált padló.
5
Nyomja le a tisztítószer vezérlő BE / KI érintőgombot (30), és tartsa nyomva 5 másodpercig. Ez a padló előnedvesítését szolgálja. Megjegyzés: Ez
megakadályozza, hogy a száraz kefékkel való súrolás megkarcolja a padlót.
6
Nyomja meg a normál súrolás gombot (26), a súroló szerelvény nyomásának szabályozásához, vagy a nehéz súrolás gombot (27), a legmagasabb
súrolási nyomás üzemmódhoz. Megjegyzés: Ez, és más vezérlő funkciók részletesebb leírását lásd a gép vezérlésének leírása részben.
7
Amikor a normál súrolás (26), vagy a nehéz súrolás gomb (27) aktív a kefék és a lehúzó él automatikusan a padlóra ereszkednek. Amikor a
gázpedált (8) lenyomja, a gép súrolókeféinek forgása, a tisztítószer adagolása és a vákuum bekapcsol. Megjegyzés: Hátramenetben csak a kefék
forognak, a tisztítószer adagolás automatikusan kikapcsol, hogy ne fogyasszon tisztítószert.
8
Kezdje el a súrolást úgy, hogy a gépet előre, egyenes vonalban, normál sétáló sebességgel vezeti, és 50 - 75 mm-es átfedést hagy az útvonalon. A
sebességet, és a tisztítószer adagolást a padló minőségének függvényében állítsa be, ha szükséges.
VIGYÁZAT!
A padló károsodásának elkerülése érdekében, a kefék forgása közben mindig mozogjon a géppel.
9
10
11
12
13
Súrolás közben időnkét nézzen a gép mögé, hogy ellenőrizze, hogy szennyvizet felszívta-e a gép. Ha a gép vizet hagy maga után, vagy túl sok
tisztítószert adagol, vagy tele van a visszafolyó tartály, vagy a lehúzó pengét után kell állítani.
Nagyon szennyezett padlókon lehet, hogy nem elég egy menet súrolás, és „kettős súrolás” eljárást kell alkalmazni. Ez az eljárás megegyezik
az egymenetes súrolással kivéve, hogy az első menetben a lehúzó penge fel van emelve (nyomja meg a vákuum gombot (29) a lehúzó penge
felemeléséhez). Ez lehetővé teszi, hogy a tisztítószer tovább maradjon a padlón, és így hosszabb ideig hasson. Az utolsó menet ugyanazon a
felületen történik, leengedett lehúzó pengével, hogy felszedje az összegyűlt tisztítószert.
A visszafolyó tartály rendelkezik egy automatikus úszókapcsolóval, hogy megakadályozza a tisztítószer bejutását a vákuumrendszerbe, amikor
a visszafolyó tartály tele van. Amikor az úszókapcsoló közbelép, a vezérlőrendszer lekapcsolja súroló-, vákuum-, és tisztítószer rendszereket. A
vákuumrendszer hibajelző (38) világít, és az üzemidő mérő / állapotjelző kijelzőn „FULL” (tele) felirat jelenik meg. A kijelző törléséhez nyomja meg a
súrolás KI gombot (25). Amikor az úszó lezár, a visszafolyó tartályt ki kell üríteni. A gép nem fog vizet felszívni, ha az úszó lezárt. MEGJEGYZÉS:
Ha a vezérlő ismételten tele jelzést ad, amikor a tartály nincs tele, az automatikus elzáró funkciót ki lehet kapcsolni, és hívni egy képzett technikust,
aki be tudja állítani a funkciót.
Amikor a kezelő le akarja állítani a súrolást, vagy a visszafolyó tartály megtelt, nyomja meg a súrolás KI (25) gombot egyszer. Ez automatikusan
leállítja a súrolókeféket, a tisztítószer adagolást, és a súroló szerelvény felemelkedik. MEGJEGYZÉS: A vákuum / lehúzó rendszer nem kapcsol ki,
ha a gombot csak egyszer nyomják meg, ez lehetővé teszi, hogy a maradék vizet felszivattyúzza a gép anélkül, hogy a vákuumot újra vissza kelljen
kapcsolni. Nyomja meg még egyszer a gombot, mire a lehúzó penge felemelkedik, a vákuum pedig 10 másodperc késleltetés után leáll.
Menjen a géppel a kijelölt szennyvízürítő helyre, és ott ürítse ki a visszafolyótartályt. A leeresztéshez vegye ki a leeresztő csövet (21) a hátsó
tárolóhelyéről, távolítsa el a dugót (tartsa a cső száját a tartály vízszintje fölé, hogy elkerülje a szennyvíz hirtelen, irányíthatatlan kifolyását). Töltse
fel a tisztítószer tartályt, és folytassa a súrolást.
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-11
D-12 / MAGYAR
NEDVES SZÍVÁS
A opcionális nedves szíváshoz szükséges eszközök felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1
Bontsa a visszatérő cső csatlakozását a visszatérő tartály bemeneténél. Ezután illesszen egy 1-1/2 hüvelyk (38 mm) átmérőjű csövet a visszatérő
bemenetbe.
2
Csatlakoztasson megfelelő nedves felszívó szerszámokat a csőhöz. (Opcionális terelő segéd porszívó kar rendelhető a Nilfisk-Advabce-tól).
3
Fordítsa BE állásba a mester indítókulcsot (33), majd nyomja le, és tartsa nyomva a vákuum gombot (29), amíg a visszajelző nem kezd el zölden
világítani. A vákuum motor folyamatosan üzemel, amíg újra meg nem nyomja a gombot a kikapcsoláshoz. MEGJEGYZÉS: Ha a vezérlő ismételten
tele jelzést ad, amikor a tartály nincs tele, az automatikus elzáró funkciót ki lehet kapcsolni, és hívni egy képzett technikust, aki be tudja állítani a
funkciót.
HASZNÁLAT UTÁN
1
2
3
4
5
6
7
Amikor befejezte a súrolást, nyomja meg a súrolás ki gombot (25) kétszer, ez automatikusan felemeli, visszahúzza, és leállítja a gép összes
kapcsolódó rendszerét (kefe, lehúzó, vákuum, és tisztítószer). Ezután álljon a géppel egy tároló (szerelő) helységbe, hogy elvégezze a napi
karbantartást, és más szükséges javítást.
A tisztítószer tartály kiürítéséhez vegye ki a tisztítószer leeresztő csövet (24) a tartóbilincséből. Irányítsa a csövet az arra kijelölt „LEERESZTŐ
HELYRE” és vegye ki a dugót. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
A visszafolyó tartály kiürítéséhez vegye ki a visszafolyó tartály leeresztő csövet (21) a helyéről. Irányítsa a csövet egy kijelölt „LEERESZTŐ
HELYRE”, és távolítsa el a dugót (tartsa a cső száját a tartály vízszintje fölé, hogy elkerülje a szennyvíz hirtelen, irányíthatatlan kifolyását). Öblítse ki
a tartályt tiszta vízzel.
Távolítsa el a keféket, és az eszköztartókat. Öblítse ki a keféket és eszköztartókat meleg vízzel, és akassza fel száradni.
Távolítsa el a lehúzó idomot, öblítse ki meleg vízzel, és szerelje vissza a szerkezetre.
A hengeres rendszereknél, távolítsa el a portartályt, és alaposan tisztítsa ki. A kiszereléshez a portartályt a bal oldalon, fel- és kibillentve, húzza ki,
miután kinyitotta a szoknyát.
Ellenőrizze az alábbi karbantartási tervet, és végezze el a szükséges karbantartásokat a gép tárolása előtt.
KARBANTARTÁSI TERV
KARBANTARTÁSI ELEM
Akkumulátor töltés
Tartályok és csövek ellenőrzése/tisztítása
Súrolókefék és idomok ellenőrzése / tisztítása / forgatása
Lehúzó élek ellenőrzése / tisztítása
Vákuum elzáró úszó ellenőrzése / tisztítása
A vákuum motor hab szűrő ellenőrzése/tisztítása
Portartály tisztítása hengeres rendszereknél
Akkumulátor cellaszint ellenőrzés
Súroló borítószoknyák ellenőrzése
Tisztítószer szűrő ellenőrzése és tisztítása
Láb/rögzítő fékek kopásellenőrzése és beállítása
Tisztítószertartály alapos tisztítása hengeres rendszereknél
Kenés - csapok zsírzása
* Szénkefék ellenőrzése
Napi
•
•
•
•
•
•
•
Heti
Havi
Éves
•
•
•
•
•
•
•
* Ellenőriztesse a Nilfisk-Advance -szel a vákuum motor szénkeféit évente, vagy 300 üzemóránként. A kefe és a meghajtómotor szénkeféit 500
üzemóránként, vagy évente ellenőriztesse.
MEGJEGYZÉS: További részleteket a karbantartásról és az alkatrészek szervizéről lásd a Szerelési kézikönyvben.
8
A gépet fedett, tiszta, száraz helyen tárolja. Fagytól tartsa távol. A tartályokat hagyja nyitva, hogy szellőzzenek.
9
Fordítsa KI (O) állásba a gyújtáskulcsot (33), és vegye ki.
A GÉP KENÉSE
Havonta egyszer pumpáljon kis mennyiségű zsírt minden zsírzószembe, amíg a zsír meg nem jelenik a csapágyak körül.
Zsírzószemek elhelyezkedése:
•
Lehúzó lengőkerék és tengely szerelvényenként (2).
•
Kormánylánc feszítőgörgő
•
Kormányrúd általános gömbcsuló.
Havonta egyszer könnyű gépolajjal kenje meg:
•
a vezetőláncot
•
a lehúzó magasságállító mozgó alkatrészeit
•
a lehúzó, a kefefelfüggesztés, és az oldalszoknyák általános forgáspontjait
D-12 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
MAGYAR / D-13
AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE
Minden alkalommal töltse fel az akkumulátorokat, amikor a gépet használja, és amikor az akkumulátor állapotjelzője (31) sárgán, vagy vörösen világít, illetve
pirosan villog.
Az akkumulátorok töltéséhez...
1
Eressze le, és döntse hátra a visszafolyó tartályt, hogy megfelelő szellőzést biztosítson.
2
A töltő csatlakozóját dugja be az akkumulátor töltő-csatlakozójába (9).
3
Kövesse az akkumulátortöltőn lévő utasításokat
4
Az akkumulátorok töltése után minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet. Szükség esetén töltse fel desztillált vízzel, a betöltő csövek aljáig.
FIGYELMEZTETÉS!
Töltés előtt ne töltsön folyadékot az akkumulátorokba.
Csak jól szellőző helyen töltse az akkumulátorokat.
Ne dohányozzon az akkumulátorok karbantartása közben.
VIGYÁZAT!
A padló károsodásának elkerülése érdekében, töltés után mindig törölje le a folyadékot és a savat az akkumulátorok tetejéről.
AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLIT-SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
Legalább hetente ellenőrizze az akkumulátorok elektrolit szintjét.
Az akkumulátorok töltése után távolítsa el a szellőzősapkákat, és ellenőrizze az elektrolit szintet minden cellában. Töltse fel az akkumulátortok desztillált
vízzel, a betöltő cső aljáig.
NE töltse túl az akkumulátorokat!
VIGYÁZAT!
Ha az akkumulátorokat túltölti, sav folyhat a padlóra.
Húzza meg a szellőzősapkákat. Ha sav van az akkumulátorok tetején, mossa le nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) és víz keverékével (2 evőkanál
szódabikarbónához adjon 1,14 l vizet).
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-13
D-14 / MAGYAR
LEHÚZÓPENGE KARBANTARTÁS
Ha a lehúzó idomok vékony vízcsíkot hagynak maguk után, a lehúzó pengék koszosak, vagy sérültek. Távolítsa el a lehúzó idomot, öblítse ki meleg vízben,
és vizsgálja meg a pengéket. Fordítsa meg, vagy cserélje ki az éleket, ha repedtek, sérültek, hullámosak, vagy kopottak.
A hátsó lehúzó él megfordítása, és levétele:
1
Lásd az 3. ábrát. Emelje fel a lehúzó szerszámot a padlóról, majd pattintsa ki a középső reteszt (A) a lehúzószerszámon.
2
Távolítsa el a szárnyas anyákat (B) a lehúzó mindkét végéről, majd távolítsa el a feszítőhevedereket (C).
3
Csúsztassa ki a hátsó pengét az állítócsapokról.
4
A lehúzó pengének 4 hasznos éle van. Fordítsa úgy a pengét, hogy egy tiszta, sérülésmentes él nézzen a gép eleje felé. Cserélje ki a pengét, ha
mind a négy éle repedt, beverődött, kopott, vagy nagy sugarú.
5
Szerelje vissza a pengét, a lépéseket fordított sorrendben végezve el, majd állítsa be a lehúzót.
Az első lehúzó él megfordítása, és levétele:
1
Emelje fel a lehúzó szerszámot a padlóról, majd lazítsa meg a (2) szárnyas anyát (D) a lehúzó tetején, és vegye ki a lehúzó szerszámot a
szerelvényből.
2
Távolítsa el az összes szárnyas anyát, amik az első pengét tartják a helyén, majd távolítsa el a feszítőpántot, és a pengét.
3
A lehúzó pengének 4 hasznos éle van. Fordítsa úgy a pengét, hogy egy tiszta, sérülésmentes él nézzen a gép eleje felé. Cserélje ki a pengét, ha
mind a négy éle repedt, beverődött, kopott, vagy nagy sugarú.
4
Szerelje vissza a pengét, a lépéseket fordított sorrendben végezve el, majd állítsa be a lehúzót.
LEHÚZÓ IDOM BEÁLLÍTÁS
Két jellemző lehúzó szerszám állítás van: magasság, és dőlés. Javasolt, hogy a szerszám dőlését állítsa be elsőként, majd a penge magasságát.
A lehúzó dőlésének állítása
Ha a pengét megfordítja, vagy cseréli, illetve ha a lehúzó nem törli szárazra a padlót, állítsa be a lehúzó dőlését.
1
Álljon a géppel vízszintes talajra, és engedje le a lehúzóidomot. Ezután álljon előre a géppel annyira, hogy a lehúzó pengéi hátra forduljanak.
2
Lazítsa meg a rögzítő szárnyas anyát (G) (kézzel meghúzva). Ez biztosítja, hogy a lehúzó szerelvény dőlésszöge ne állítódjon el a rezgésektől.
3
A szerszám előre vagy hátra döntéséhez, fordítsa el az állítógombot (H), amíg a hátsó lehúzó penge teljes szélességében a földhöz nem ér.
4
Húzza meg kézzel a rögzítő szárnyas anyát (G).
A lehúzó magasságának állítása
Ha a pengét megfordítja, vagy cseréli, illetve ha a lehúzó nem törli szárazra a padlót, állítsa be a lehúzó magasságát. A lehúzó penge magassága könnyen
állítható a lengőkerekeknél. A beállításhoz...
1
2
3
4
Álljon a géppel vízszintes talajra, és
engedje le a lehúzóidomot. Ezután
álljon előre a géppel annyira, hogy
a lehúzó pengéi hátra forduljanak.
Lazítsa meg mindkét állításrögzítő
szárnyasanyát (E) (elég kézzel
kell meghúzni), a lengő szerelvény
persely tetején.
Fordítsa az állítógombokat (F)
jobbra, a lehúzó emeléséhez,
és balra a lehúzó lejjebb
eresztéséhez. A pengék
cseréje esetén a kiindulópont a
lengőszerelvény rögzítő elemét úgy
beállítani, hogy az (vízszintesen)
szintben legyen a lehúzó szerszám
tetejével. Megjegyzés: A jobb,
és bal oldali lengőkerekeket
egyformán kell beállítani, hogy a
pengét vízszintesen, és egyenletes
nyomáson tartsák.
Húzza meg a állításrögzítő
szárnyasanyákat (E), és
ellenőrizze, hogy megfelelően
tisztít-e a lehúzó.
ÁBRÁT 3
G
D
E
H
F
D
E
B
F
C
B
C
D-14 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
A
MAGYAR / D-15
OLDALSZOKNYA KARBANTARTÁS (KORONGOS RENDSZER)
Az oldalszoknyák feladata, hogy a szennyvizet a hátsó lehúzó él elé vezessék, ezzel segítve a gép tisztítósávjában tartani a vizet. Rendes használat során
a pengék idővel kopnak. A kezelő észlelni fogja, hogy kis mennyiségű víz szivárog ki az oldalszoknyák alatt. A magasságot könnyen be lehet állítani, a
pengéket lejjebb lehet engedni, hogy a lehúzó él felszívja a vizet.
A súroló rendszer oldalszoknyáinak megfordítása és cseréje.
1
Lásd a 4. ábrát. Lazítsa meg a (2) oldalszoknya rögzítő gombot (A) (oldalanként 2), és húzza ki a szoknya egységeket (B) a súroló szerelvényből.
2
Távolítson el minden kötőelemet, ami a (rövid, és hosszú) pengéket a szoknyaházakhoz rögzíti.
3
A lehúzó pengéknek 4 hasznos éle van. A pengéket szerelje vissza a szoknya borításra úgy, hogy tiszta, sértetlen él nézzen befele, a súrolókefék
felé. Készletben cserélje a pengéket, ha csorbák, sérültek, vagy az állítási határnál jobban elkoptak.
4
Szerelje vissza a szoknya befogó elemeit a gépre, és állítsa be a pengéket, hogy megfelelően feküdjenek fel a földön, amikor a kefetartó súroló
pozícióba áll.
OLDALSZOKNYA MAGASSÁGÁLLÍTÁS (TÁRCSÁS RENDSZER)
1
2
3
Az oldalszoknya ház ütközőcsapjainak csavarjai szintezőgyűrűkkel (C) rendelkeznek, amelyeket felfele vagy lefele mozgatva, utánállítási lehetőséget
biztosítanak penge kopásának kiegyenlítésére.
Az utánállításhoz szerelje le a szoknyaidomokat (B) a súroló szerelvényről (D), hogy hozzáférhessen az állítógyűrűkhöz (C). Állítási tanács: A
szoknya ütközőcsapjait (A) meg lehet lazítani, úgy hogy a szoknyákat nem szereljük le, így az állítógyűrűket (C) a szoknya borítása alá nyúlva lehet
forgatni.
Forgassa az állítógyűrűket (C) (fel vagy le), amíg súrolás közben a pengék épp annyira nem hajlanak, hogy minden szennyvíz a szoknyákon
belül marad. Megjegyzés: Kis állításokat végezzen, hogy a pengék jól töröljenek. Ne engedje túlságosan le a pengéket, mert ha túlságosan
meghajlanak, a kelleténél jobban fognak kopni.
ÁBRÁT 4
A
A
C
B
A
A
C
B
D
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-15
D-16 / MAGYAR
OLDALSZOKNYA KARBANTARTÁS (HENGERES RENDSZER)
Az oldalszoknyák feladata, hogy a szennyvizet a hátsó lehúzó él elé vezessék, ezzel segítve a gép tisztítósávjában tartani a vizet. Rendes használat során a
pengék idővel kopnak. A kezelő észlelni fogja, hogy kis mennyiségű víz szivárog ki az oldalszoknyák alól. Ennél a rendszernél a szoknya magasságállítása
automatikus. A megfelelő működés érdekében a szoknya szerelvényeknek szabadon kell felfele és lefele mozogniuk.
A súroló rendszer oldalszoknyáinak cseréje.
1
Lásd az 5. ábrát. Távolítsa el a (2) sasszeget (A), és nyissa ki a szoknya szerelvényeket. Távolítsa el a csavarokat és anyákat (B), vegye le, és
cserélje ki a szoknyákat.
ÁBRÁT 5
FRONT
A
B
D-16 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
MAGYAR / D-17
ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁS A GÉPEN
HIba
lehetséges ok
Megoldás
gyenge víz felszedés
kopott, vagy sérült lehúzópengék
A lehúzó idom nincs beállítva
Visszafolyó tartály megtelt
Visszafolyó tartály leeresztő cső szivárog
A visszafolyó tartály fedelének tömítése szivárog
Hulladék szorult a lehúzó idomba
A vákuumcső eltömődött
Túl sok tisztítószert használ
Hab szűrő fedele nem illeszkedik
Fordítsa meg, vagy cserélje ki őket
Adjust so blades touch floor evenly across entire width
Állítsa be a pengéket, hogy azok teljes széességükben
egyenletesen érintkezzenek a padlóval.
Ürítse ki a visszafolyó tartályt
Igazítsa meg vagy cserélje ki a leeresztő cső dugóját
Cserélje ki a tömítést / igazítsa meg a fedelet
Tisztítsa meg a lehúzószerszámot
Távolítsa el a hulladékot
Állítsa be a tisztítószer vezérlőszelepeket
Igazítsa meg a fedelet
Gyenge súrolási teljesítmény
Kopott kefe vagy eszköz
Nem megfelelő kefe vagy eszköz típus
nem megfelelő tisztító vegyszer
Túl gyorsan halad a géppel
nem használ elég tisztítószert
Forgassa el, vagy cserélje ki a keféket
érdeklődjön a Nilfisk-Advance-nál
érdeklődjön a Nilfisk-Advance-nál
Lassítson
Állítsa be a tisztítószer vezérlőszelepeket
Tisztítószer áramlás nem megfelelő, vagy nincs
A tisztítószer tartály üres
Tisztítószer vezetékek, szelepek, szűrő, vagy az a ülepítő
eltömődött.
A tisztítószer vezérlőszelepei nem nyitnak
Tisztítószer szolenoid szelep
Vészleállító kapcsoló
Akkumulátortöltő csatlakozó lezárt
Kezelőülés biztonsági kapcsoló
Fő rendszervezérlő
Töltse fel a tisztítószer tartályt
Alaposan öblítse ki a vezetékeket, és tisztítsa ki a szűrőt
A gép nem üzemel
kioldott a 10 A megszakító
nincs előre/hátra hajtás
Meghajtórendszer sebességvezérlő
Kioldott az 80 A megszakító
Vészleállító kapcsoló leoldott
Állítsa be a tisztítószer vezérlőszelepeket
Tisztítsa ki, vagy cserélje ki a szelepet
Fordítsa el a leállító gombot az oldáshoz
ellenőrizze, hogy van e kioldott biztosíték, és cserélje ki
ellenőrizze, hogy van e kioldott biztosíték, és cserélje ki
Check error fault codes (see service manual) Ellenőrizze a
hibakód jegyzék szeint (lásd a javítási kézikönyvet)
Ellenőrizze elektromos zárlat szempontjából , és állítsa
vissza
Check error fault codes (see service manual) Ellenőrizze a
hibakód jegyzék szeint (lásd a javítási kézikönyvet)
Ellenőrizze, nincs-e túlterhelve a meghajtómotor
Kapcsolja vissza az akkumulátor csatlakozásait
A vákuum leáll, és a kijelzőn
“TELE” üzenetet mutat, de a visszafolyó tartály
nincs tele
Eltömődött lehúzó cső
Nagy mennyiségű vizet szívtak fel
nagy sebességnél
Takarítsa ki a hulladékot
Lassítson le, vagy kapcsolja ki az automata leállítás
üzemmódot
(lásd a javítási kézikönyvet)
Gyenge seprési teljesítmény
(Hengeres rendszer)
A portartály megtelt
Kopott kefék
A sörték összeálltak
Ürítse, és tisztítsa ki a portartályt.
Cserélje ki a keféket
Forgassa át a keféket
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-17
Meghajtórendszer hiba
Súrolószerelvény emelő túlterhelés
Súrolószerelvény emelő súlyos túlterhelés
Súrolószerelvény emelő áramkör nyitott / kimeneti hiba
Súroló motor túlterhelés
Súroló motor súlyos túlterhelés
Súroló motor áramkör nyitva
Súroló motor relé érintkezői zárlatosak
Nem használt
Súrolómotor relé tekercs túlterhelés
Súrolómotor relé tekercs súlyos túlterhelés
Súrolómotor relé tekercs áramkör nyitott / kimeneti hiba
Nem használt
Nem használt
Súrolómotor vezeték termisztor hiba
Lehúzóidom emelő túlterhelés
Lehúzóidom emelő súlyos túlterhelés
Súrolószerelvény mozgató áramkör nyitott / kimeneti hiba
Nem használt
Nem használt
Nem használt
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
D-18 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
19
20
21
22
23
Hiba a termisztorban
Lehúzó akadály / szorulás
Hibás mozgatómotor.
Lásd a 18. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hibás mozgatómotor.
Hiba a vezérlésben
A gép hőmérséklet értékhatáron kívül van
Hiba a relében
Relé szűrődióda hiba
Lásd a 12. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hiba a relében
Hiba a vezérlésben
Kerékhajtás rendszerhiba
Súrolószerelvény akadály / szorulás
Hibás mozgatómotor.
Lásd a 4. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hibás mozgatómotor.
Hiba a vezérlésben
Súroló motor akadály
Hibás súroló motor.
Lásd a 7. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hibás súroló motor(ok).
Hiba a vezérlésben
Hiba a relében
Kioldott a kerékhajtás áramköri megszakítója
A gázpedál nincs üresben (HPD hiba)
Hiba a vezérlésben
Hiba a vezérlésben
Vezérlési hiba
Kritikus vezérlési hiba
lehetséges ok
Leírás
2
Hiba
Kód
1
Ellenőrizzen minden csatlakozás a mozgatómotornál.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a gép hőmérséklete 0°C alatt, vagy 85°C fölött
van.
Ez a hiba nem akadályozza meg a gép működését. A súrolási nyomást
befolyásolhatja.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Távolítsa el az akadályt. Kenje a szerkezetet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozást a súrolómotor relénél.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozás a súroló motoroknál.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozást a mozgatómotornál.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Távolítsa el az akadályt. Ellenőrizze, hogy a motorok szabadon forognak-e.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Fordítsa “ki” állásba az indítókulcsot, majd vissza “be” állásba. Ha a hiba
továbbra is fennáll, lásd a szerviz kézikönyvet.
Fordítsa “ki” állásba az indítókulcsot, majd vissza “be” állásba. Ha a hiba
továbbra is fennáll, lásd a szerviz kézikönyvet.
Kapcsolja vissza a megszakítót
Ellenőrizze, hogy a pedál üresben van-e, mielőtt “be” állásba fordítaná a
kulcsot. Állítsa be a pedál mechanikát.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Távolítsa el az akadályt. Kenje meg a szerkezetet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Hibaelhárítás
Minden hibakódnál: Fordítsa „ki” állásba az indítókulcsot, majd vissza „be” állásba. Ha a hiba továbbra is fennáll lásd az alábbi táblázatot, és/vagy a szerviz kézikönyvet.
VEZÉRLÉS HIBAKÓDJAI
D-18 / MAGYAR
Tisztítószer szolenoid túlterhelés
Tisztítószer szolenoid súlyos túlterhelés
Tisztítószer szolenoid áramkör nyitva / kimeneti hiba
Külső bekötési hiba
Nincs tartozék kimenő feszültség
Nem használt
Nem használt
Nem használt
Irányváltás kimeneti hia
Előseprő relé tekercse túlterhelve
Előseprő relé tekercse súlyosan túlterhelve
Előseprés relé tekercs áramkör nyitott / kimeneti hiba
Porleválasztó relé tekercs túlterhelés (3800 / BR 1100)
Porleválasztó relé tekercs túlterhelés (3800 / BR 1100)
Porleválasztó relé tekercs túlterhelés / kimeneti hiba (3800 / BR 1100)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Vákuum relé érintkezők rövidzárlata
Nem használt
Vákuum relé tekercs túlterhelés
27
28
29
Vákuum relé tekercs súlyos túlterhelés
Vákuum relé tekercs áramkör nyitott / kimeneti hiba
Vákuum motor súlyos túlterhelés
Vákuum motor áramkör nyitva
25
26
30
31
Motor akadályoztatva
Motor hiba / szénkefe kopott
Lásd a 24. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hibás vákuum motor(ok).
Hiba a vezérlésben
Hiba a relében
Vákuum motor túlterhelés
Sebességvezérlő kimeneti hiba
hibásan programozott sebességvezérlő
Hiba a vezérlésben
Hiba a relében
Lásd a 41. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hiba a relében
Hiba a vezérlésben
Hiba a relében
Lásd a 44. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hiba a relében
Hiba a vezérlésben
vezérlő / Vezetékezés hiba
Hiba a relében
Relé szűrődióda hiba
Lásd a 29. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hiba a relében
Hiba a vezérlésben
Szolenoid hiba
Hiba a vezérlésben
Lásd a 32. hibakódot
Rossz elektromos érintkezés
Hibás tisztítószer szelep
Hiba a vezérlésben
Hiba a vezetékeknél
lehetséges ok
Leírás
Hiba
Kód
24
Ellenőrizzen minden csatlakozást a porleválasztó motor relénél.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozást az előseprő motor relénél.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozást a tisztítószer szelepnél.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizze, hogy a központi vezérlőegységnél nincsenek-e laza
csatlakozások. Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizze, hogy a központi vezérlőegységnél nincsenek-e laza
csatlakozások. Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozást a vákuum motor relénél.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Ellenőrizzen minden csatlakozás a vákuum motor(ok)nál.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Távolítsa el az akadályt.
Lásd a javítási kézikönyvet.
Hibaelhárítás
MAGYAR / D-19
FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL - D-19
D-20 / MAGYAR
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK (az egységre szerelt és letesztelt állapot szerint)
Modell
modell szám.
Áramerősség
Akkumulátorfeszültség
Akkumulátor kapacitás
Védettségi fokozat
Zajszint (IEC 704-1)
Össztömeg
Vibráció a kezelőszerveken
Vibráció az ülésben
Dönthetőség
Szállítás
Tisztítás
A
V
Ah
dB (A)/20µPa
font / kilogram
m/s2
m/s2
BR 1100
Hydro-Retriever™ 3800
56410002
56410000
136
36V
480 5 Amperóra
370 6 Amperóra
IPX3
73
2988 / 1355
2690 / 1220
<2,5m/s2
<0,5m/s2
BR 1100C
Hydro-Retriever™ 3800C
56410351
56410350
103
36V
480 5 Amperóra
370 6 Amperóra
IPX3
73
2998 / 1360
2700 / 1225
<2,5m/s2
<0,5m/s2
BR 1100C-XL
Hydro-Retriever™ 2042
56410425
56410001
115
36V
15% (8.50)
12% (6.80)
15% (8.50)
12% (6.80)
15% (8.50)
12% (6.80)
D-20 - FORM NO. 56041586 - Hydro-Retriever™ 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-XL
370 6 Amperóra
IPX3
73
2833 / 1285
<2,5m/s2
<0,5m/s2
WEEE Symbol Information
English
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate
collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with
other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types
of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their
local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen euroäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es
nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden
darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen
Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche
Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des
Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll
entsorgt werden.
Français
Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l’Union Européen et aux autres pays européens
disposant de systémes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas être éliminé en fin de
vie avec les autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter
préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de
déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des
ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur
contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
Italiano
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta
differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve
essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni
all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il
riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il
prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e
al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri
rifiuti commerciali.
Sweden
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med
annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för
vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
DJ68-00320A REV(0.0)
Español
Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico
de descarte)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)
La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para
evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación
incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden
llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.
Netherlands
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische
afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met
ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om
mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.
Denmark
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige
miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Republic of Ireland (Gaelic)
Diúscairt Cheart an Táirge Seo (Trealamh Leictreach agus Leictreonach
Dramhaíola)
Léiríonn an mharcáil seo atá ar an táirge nó sa litríocht a thagann leis, nár chóir é a dhiúscairt le
dramhaíl tí eile ag deireadh a shaoil oibre. Chun cosaint i gcoinne dochar don chomhshaol nó do
shláinte an duine, a d’fhéadfadh bheith mar thoradh ar an ndiúscairt dramhaíola neamhtheoranta, scar an dramhaíl seo ó chineálacha eile dramhaíola le do thoil agus déan athchursáil fhreagrach air chun athúsáid inmharthana na hacmhainní ábhartha a chur chun cinn.
Ba chóir dóibh siud a úsáideann an trealamh sa bhaile dul i dteagmháil leis an díoltóir ónar cheannaigh siad an táirge seo, nó lena n-oifig áitiúil Rialtais, ar mhaithe le sonraí a fháil faoi cá háit agus
cathain is féidir athchúrsáil atá slán ó thaobh an chomhshaoil de a dhéanamh ar an táirge seo.
Ba chóir dóibh siúd a úsáideann an trealamh seo ina ngnó dul i dteagmháil leis an soláthróir
agus téarmaí agus coinníollacha an chonartha ceannaigh a sheiceáil. Níor chóir an táirge seo
a chur le dramhaíl eile tráchtála agus diúscairt á déanamh.
Portugal
Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos)
Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado
juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para
impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem
levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e
condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos
comerciais para eliminação.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto oznaãenie na výrobku alebo v sprievodnej brožùre hovorí, že po skonãení jeho žvotnosti
by nemal byÈ likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia
alebo ºudského zdravia môžete predísÈ tým, že budete takéto typy výrobkov oddeºovaÈ od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpeãne naložiÈ s týmto
výrobkom, mali kontaktovaÈ buì predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný ùrad v okolí ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovaÈ svojho dodávateºa a preveriÈ si podmienky kùpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byÈ likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Hungary
A termék megfelelŒ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy
megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelŒ sségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint¦ ùjrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés
feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Czech Republic
Správná likvidace tohoto produktu (ZniĀení elektrického a elektronického zaÀízení)
Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by nemûl být používán s jinými
domácími zaÀízeními po skonãení svého funkãního období. Aby se zabránilo možnému zneãištûní životního prostÀedí nebo zranûní ãlovûka díky nekontrolovanému zniãení, oddûlte je prosíme od dalších typÛ
odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k podpoÀe opûtovného využití hmotných zdrojÛ.
âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhož produkt zakoupili, tak místní vládní
kanceláÀ, ohlednû podrobností, kde a jak mÛžete tento výrobek bezpeãnû vzhledem k životnímu
prostÀedí recyklovat.
Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupû . Tento
výrobek by se nemûl míchat s jinými komerãními produkty, urãenými k likvidaci.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna elektriĀna in elektronska oprema)
Slovenia Oznaka
na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo
odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi prepreãili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ãloveka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek loãite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na
okolju varno recikliranje, pokliãejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokliãejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Estonia
Finland
Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite
säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi
panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta
ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raakaaineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Poland
Norway
Lithuania
Latvia
Greece
Prawidãowe usuwanie produktu (zu×yty sprzšt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszàcych siš do niego tekstach wskazuje, ×e produktu
po upãywie okresu u×ytkowania nie nale×y usuwaþ z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknàþ szkodliwego wpãywu na Êrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u×ycia zasobów materialnych jako staãej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla Êrodowiska recyklingu tego
produktu u×ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa þ siš z punktem sprzeda×y
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wãadz lokalnych.
U×ytkownicy w firmach powinni skontaktowaþ siš ze swoim dostawcà i sprawdziþ warunki umowy
zakupu. Produktu nie nale×y usuwaþ razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre
mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig
trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Austria (Sales Sub)
Nilfisk-Advance GmbH
Voralberger Allee 46
A-1230 Wien
[email protected]
www.nilfisk-advance.at
Belgium (Sales Sub)
Nilfisk-Advance NV/SA
Doornveld Sphere Business Park
Industrie Asse 3, No. 11
B-1731 Zellik-Asse
www.nilfisk-advance.be
Czech Republic (Sales Sub)
Nilfisk-Advance s.r.o.
Lysinská 44/1863
143 00 Praha - Modrany
Czech Republic
Denmark
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
[email protected]
www.nilfisk-advance.com
Denmark (Prod. Sub)
Gerni A/S
Myntevej 2
DK-8900 Randers
www.gerni.com
Denmark (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Nordic A/S
Sognevej 25A
Postbox 344
DK-2605 Brøndby
[email protected]
www.nilfisk-advance.dk
France (Sales Sub)
Nilfisk-Advance S.A.
27 avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
P.B. 246
F-91944 Courtaboeuf Cedex
[email protected]
www.nilfisk-advance.fr
Germany (Sales Sub)
Nilfisk-Advance AG
Siemensstrasse 25-27
Postfach 1361
D-25462 Rellingen
info@nilfisk-advancede
www.nilfisk-advance.de
Greece (Sales Sub)
Nilfisk-Advance A.E.
8, Thoukididou Str.
Argioupoli
Gr - 164 52 Athens
Greece
Phone: +43
1616 58 30 22
Fax: +43
1616 58 30 40
Phone: +32
(0)2467 60 50
Fax: +32
(0)2463 44 16
Phone: +420
2 44 09 09 12
+420
2 44 09 09 21 4
Fax: +420
2 44 40 23 93
Phone: +45
43 23 81 00
Fax: +45
43 43 77 00
Phone: +45
89 12 22 00
Fax: +45
86 43 14 81
Phone: +45
43 23 40 50
Fax: +45
43 23 40 60
Phone: +33
1695 98 700
Fax: +33
1695 98 701
Phone: +49
4101 3990
Fax: +49
4101 39 91 91
Tel.: +30
210 963 3443
Fax: +30
210 965 0975
Holland (Sales Sub)
Nilfisk-Advance B.V.
Camerastraat 9 (2e verdieping)
1322 BB Almere
Postbus 60112
1320 AC Almere
www.nilfisk-advance.nl
Ireland (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Limited
28 Sandyford Office Park
Sandyford, Dublin 18
Ireland
Italy (Prod & Sales Sub)
CFM SpA
Nilfisk-Advance Div. Guardamiglio
Localita Novella III
I-26862 Guardamiglio (Mi)
Italy (Prod & Sales Sub)
CFM S.p.A.
Via Porrettana 1991
I-41059 Zocca (Modena)
[email protected]
Norway (Sales Sub)
Nilfisk-Advance AS
Ulvenveien 89C
N-0581 Oslo
Poland (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Sp.Z.O.O.
05-800 Pruszków
ul. 3-go MAJA 8
Poland
Portugal (Sales Sub)
Nilfisk-Advance, Lda.
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1o A
P-2710-089 Sintra
Russia (Sales Sub)
Nilfisk-Advance LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7
127015 Moscow
Russia
Spain (Sales Sub)
Nilfisk-Advance S.A.
Torre D’Ara
Passeig del Rengle, 5 Pl.10
E-08302 Mataró (Barcelona)
[email protected]
Sweden (Sales Sub)
Nilfisk -Advance A/S
Sjöbjörnsvägen 5
Box 44045
S-100 73 Stockholm
[email protected]
www.nilfisk-advance.se
Phone: +31
36 546 07 00
Fax: +31
36 523 51 48
Phone: +35
3 12 94 38 38
Fax: +35
3 12 94 38 45
Phone: +39
0377 /414021
/45 1124
Fax: +39
0377 51 443
Phone: +39
059 973 0000
Fax: +39
059 973 0099
Phone: +47
23 06 75 00
Fax: +47
23 06 75 01
Phone: +48
22 738 37 50
Fax: +48
22 738 37 51
Phone: +35
121 911 2670
Fax: +35
121 911 2679
Phone: 7
095 783 9602
Fax: +7
095 783 9603
Phone: +34
93 741 2400
Fax: +34
93 757 8020
Phone: +46
8555 94400
Fax: +46
8555 94430
Sweden (Prod.)
Nilfisk-Advance A/S
Åmål Branch
Strömsbergsgatan
Box 127
S-662 23 Åmål
Switzerland (Sales Sub)
Nilfisk-Advance AG
Ringsstrasse 19
Kirchberg/Industrie Stelzl
CH-9500 Wil
www.nilfisk-advance.ch
UK (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Limited
Newmarket Road
Bury St. Edmunds
UK-Suffolk IP33 3SR
USA (Prod.)
Nilfisk-Advance Inc.
14600 21.st Avenue North
Plymouth, MN 55447-3408
www.mn.nilfisk-advance.com
USA (Sales Sub)
Nilfisk-Advance America Inc.
300 Technology Drive
Malvern, PA 19355
www.pa.nilfisk-advance.com
Canada (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Canada Comp.
396 Watline Avenue
Mississauga, Ontario L4Z 1X2
Australia (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Pty. Ltd.
48 Egerton Street
Silverwater, NSW 2128
Postal addresse:
PO Box 6046
Silverwater. NSW 1811
[email protected]
www.nilfisk-advance.com.au
China (Shenzhen)
Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd
Blok 3, Unit 130, 1001 Honghua Road
Int. Commercial & Trade Center
Fuitian Free Trade Zone
518038 Shenzhen
P.R. China
China (Suzhou)
Nilfisk-Advance Professional
Cleaning Equipment (Suzhou) Co. Ltd.
306 Su Hong Zhong Road, Build. 2
Suzhou Industrial Park
215021 Suzhou
P.R. China
Phone: +46
5321 7500
Fax: +46
5321 7595
Phone: +41
71 92 38 444
Fax: +41
71 92 35 283
Phone: +44
1284 763163
Fax: +44
1284 750 562
Phone: +1 763
745 3500
Fax: +1 763
745 3718
Phone: +1 610
647 6420
Fax: +1 610
647 6427
Phone: + 1 905
712 3260
Fax: +1 905
712 3255
Phone: +61(0)2
9648 2700
Fax: +61(0)2
9648 2711
Phone: +86 755
8359 7937 el.
8359 7939-42
Fax: +86 755
8359 1063
Phone: +86 512
8918 5656
Fax: +86 512
8918 5666
Hong Kong (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Ltd.
2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.,
31-39 Wo Tong Tsui St.
Kwai Chung, Hong Kong
Japan (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Inc.
3-17-40-101 Chigasaki Higashi
Tsuzuki-ku, Yokohama 224-0033
Japan
Malaysia (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Sdn Bhd
No. 21, Jalan SS 25/41
Mayang Industrial Park
47301 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
New Zealand (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Limited
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose 92-829
Auckland1135
Postal addresse:
Private Bag 92 825
Auckland
New Zealand
Singapore (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
22,Woodlands Industrial Park E1
Singapore 757740
[email protected]
Taiwan, ROC (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Ltd.
Taiwan Branch (H.K.)
1F, No. 193, Sec.2
Xing Long Rd., Taipei
Taiwan, R.O.C.
Thailand (Sales Sub)
Nilfisk-Advance Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Phone: +852
2427 5951
Fax: +852
2487 5828
Phone: +8145
942 7741
Fax: +8145
942 6545
Phone: +60 3
7956 8188
Fax: +60 3
7966 6828
Phone: +64(0)9
525 0092
Fax: +64(0)9
525 6440
Phone: + 65
6 7599100
Fax: +65
7599133
Phone: +886
2 2239 8812
Fax: +886
2 2239 8832
Phone: +66 2
275-5630
Fax: +66 2
691-4079
_____________________________________________________
TYPE: BR1100, BR1100C
EU Overensstemmelseserklæring
DK
Batteridreven gulvaskemaskine
Maskinen er fremstillet i overensstemmelse med følgende
direktiver:
Maskindirektiv: 98/37/EØF
EMC-direktiv: 89/336/EØF 92/31/EØF 93/68/EØF 98/13/EOF
Lavspændingsdirektiv: 73/23/EØF 93/68/EØF
Harmoniserede standarder: EN 60 335-2-72
EU Överensstämmelseförsäkran
S, FIN
Batteri-Skurmaskin
Maskinen är tillverkad i överensstämmelse med följande
direktiver:
Maskindirektiv: 98/37/EEG
EMC-direktiv: 89/336/EEG 92/31/EEG 93/68/EEG 98/13/EEG
Lågspänningsdirektiv: 73/23/EEG 93/68/EEG
Harmoniserade standarder: EN 60 335-2-72
EU Declaration of Conformity
GB, IRL
Battery powered floor scrubber
This machine was manufactured in conformity with the following
directives and standards:
Machine Directive: 98/37/EEC
EMC-directive: 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Low voltage directive: 73/23/EEC 93/68/EEC
Harmonized standards: EN 60 335-2-72
Dichiarazione di conformità - CEE
I
Lavasciuga a batteria
È prodotto in conformità alle disposizioni contenute nelle Direttive
del Consiglio dei Ministri:
M-direttiva: 98/37/EEC
EMC-direttiva: 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
LV-direttiva: 73/23/EEC 93/68/EEC
Norme armonizzate: EN 60 335-2-72
EG – Konformitätserklärung
D, A
Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine
Diese Maschine wurde gemäβ den folgenden Richtlinien
hergestellt:
Maschinerichtlinie: 98/37/EWG
EMV-Richtlinie: 89/336/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG 98/13/EWG
Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EWG 93/68/EWG
Harmonisierte normen: EN 60 335-2-72
∆ηλωσηπροσαρµογης/συóρϕωσης EU
GR
Μπαταριοκινητο µηχαυηµα πλυσης δαπεδων
Το µηχανηµα ιχει καταοκευαοτει ονµψωϖα µε τις παρακατω προσ
ιαγραψες:
Προσιαγραωη µηχανηµατος: 98/37/EEC
Προσιαραψη−EMC:
89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC
98/13/EEC
Προσιαγραψη χαµηλης ταοεως: 73/23/EEC 93/68/EEC
Εναρµονισµενα προτυπα: EN 60 335-2-72
Déclaration CE de conformité
B, F
Autolaveuse à batterie
Cette machine a été fabriquée conformément aux directives
suivantes:
Réglementation machine: 98/37/CEE
RéglementationCEM:
89/336/CEE
92/31/CEE
93/68/CEE
98/13/CEE
Règlement basse tension: 73/23/CEE 93/68/CEE
Normes harmonisées: EN 60 335-2-72
EG-conformiteitsverklaring
NL, B
Vloeronderhoudmachine
Deze machine is vervaardigd overeenkomstig de volgende
richtlijnen:
Machine richtlijn: 98/37/EEC
EMC-richtlijn: 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Laagspanning richtlijn: 73/23/EEC 93/68/EEC
Geharmoniseerde normen: EN 60 335-2-72
Declaración de conformidad de la CEE
E
Fregadoa a baterías
Esta máquina ha sido fabricada en conformidad a las siguientes
normativas:
Normativa de la máquina: 98/37/CEE
Normativa EMC: 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE 98/13/CEE
Normativa sobre baja tensión: 73/23/CEE 93/68/CEE
Normas armonizadas: EN 60 335-2-72
EU Declaração de conformidade da CE
P
Auto-lavadora a baterias
Esta máquina foi fabricada em conformidae com as seguintes
directrizes:
Directriz de maquinaria: 98/37/CEE
Directriz EMC: 89/336/CEE 92/31/EEC 93/68/CEE 98/13/CEE
Directriz de baixa voltagem: 73/23/CEE 93/68/CEE
Normas harmonizadas: EN 60 335-2-72
EU:n yhdenmukaisuudesta direktiiveihin
FIN
Akkukäyttöinen yhdistelmäkone
On valmistettu noudattaen yhteisön määräämiä direktiivejä:
M-direktiivi: 98/37/CEE
EMC-direktiivi: 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE 98/13/CEE
LV-direktiivi: 73/23/CEE 93/68/CEE
Yhdenmukaistetut standardit: EN 60 335-2-72
EL vastavusdeklaratsioon
ET
Akutoitega põrandapuhasti
Käesolev masin on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja
standarditega:
Masinadirektiiv: 98/37/EEC
Elektromagnetilise sobivuse direktiiv: 89/336/EEC 92/31/EEC
93/68/EEC 98/13/EEC
Madalpinge direktiiv: 73/23/EEC 93/68/EEC
Ühtlustatud standardid: EN 60 335-2-72
©Nilfisk-Advance Incorporated, 4/04
.pas
ES atbilstības deklarācija
LV
Grīdas beršanas mašīna ar akumulatoru barošanu
Šī mašīna izgatavota atbilstoši šādām direktīvām un standartiem:
Mašīnu direktīva: 98/37/EEC
Elektromagnētiskās savietojamības (EMC) direktīva: 89/336/EEC
92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Zemsprieguma direktīva: 73/23/EEC 93/68/EEC
Saskaņotie standarti: EN 60 335-2-72
Deklaracija EU o skladnosti
SL
Stroj za čiščenje tal na akumulatorski pogon
Ta stroj je izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi:
Smernica o strojih: 98/37/EEC
Smernica o elektromagnetni združljivosti (EMC): 89/336/EEC
92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Smernica o nizki napetosti: 73/23/EEC 93/68/EEC
Harmonizirani standardi: EN 60 335-2-72
EU Prohlášení o shodě
CS
Bateriemi napájené zařízení pro mytí podlah
Tento stroj byl vyroben ve shodě s následujícími směrnicemi a
normami:
Směrnice o strojním zařízení: 98/37/EEC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě: 89/336/EEC
92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Směrnice o nízkém napětí: 73/23/EEC 93/68/EEC
Harmonizované normy: EN 60 335-2-72
EU megfelelőségi nyilatkozat
Akkumulátoros padlósúrológép
HU
Ez a gép az alábbi irányelvekkel és szabványokkal összhangban
készült:
Gépészeti irányelvek 98/37/EEC
EMC-irányelvek 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Kisfeszültségű irányelvek: 73/23/EEC 93/68/EEC
Harmonizált szabványok: EN 60 335-2-72
Pareiškimas apie atitikimą ES direktyvoms
LT
Baterijos energija varomas grindų šveitimo įrenginys
Šis įrenginys pagamintas laikantis tokių direktyvų bei standartų:
Įrengimų direktyva: 98/37/EEC
EMC direktyva: 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Žemos įtampos įrengimų direktyva: 73/23/EEC 93/68/EEC
Harmonizuoti standartai: EN 60 335-2-72
Prehlásenie o súlade EÚ
SK
Zariadenie na čistenie povrchov napájané batériou
Toto zariadenie bolo vyrobené v súlade s nasledujúcimi
direktívami a normami:
Direktíva o zariadeniach: 98/37/EEC
Direktíva EMC: 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Direktíva o nízkom napätí: 73/23/EEC 93/68/EEC
Súvisiace normy: EN 60 335-2-72
Deklaracja zgodności z normami UE
PL
Akumulatorowa cyklinarka podłogowa
Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane w zgodzie z
następującymi dyrektywami i normami UE:
Dyrektywa dotycząca maszyn: 98/37/EEC
Dyrektywa: kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EEC
92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Dyrektywa: urządzenia elektromagnetyczne niskonapięciowe
73/23/EEC 93/68/EEC
Zharmonizowane normy: EN 60 335-2-72
Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС
Поломоечная машина, работающая на аккумуляторных
батареях
Данная машина разработана в соответствии со следующими
инструкциями и стандартами:
Инструкция по разработке машин: 98/37/EEC
Инструкция EMC: 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EEC
Инструкция по использованию низких напряжений: 73/23/EEC
93/68/EEC
Согласованные стандарты: EN 60 335-2-72
4.3.2004 .
Larry Doerr, Vice President Operations
Nilfisk-Advance, Inc.
14600 21st Avenue North
Plymouth, MN 55447 USA
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby, Denmark
©Nilfisk-Advance Incorporated, 4/04
.pas
www.nilfisk-advance.com
© 2004 Printed in USA

Podobne dokumenty