zawiadomienie 0 wyborze oferty

Transkrypt

zawiadomienie 0 wyborze oferty
(, r ' OittJ1Iuln if
w Damllicy
76- 'lJ [Jam ric. ul 6n l
,.
~1P ,. 30838 1
!
"'GON 2207.U"5{j
I. (0... 9) -1.1."" ~ :
Nr sprawy: ZGK 341110/10
Damruca, 07.10.2010 r.
wg rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 styczrua 2004r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami) zamawiajqcy zawiadamia 0 wyborze
oferty w post~powaniu pn. "Dostawa oleju nap~dowego do pojazdow b~dqeych w u:zytkowaniu
Zakladu Gospodarki Komuna1nej w Damnicy (autobusy, Fiat Ducato, Opel Vivaro, ciagniki) w IV
kwartale 2010r."
W w/w post~powaniu zlo:zono dwie oferty.
Wybrana zostala Oferta nr 2, ktorq zlo:zyl PUR-TEC PPH Wieslaw Teclaw, ul. Parkowa 2, 76-231
Damnica, ktora spelnia wymagania okres1one w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wykonawca zlo:zyl ofert~ z cenq 4,32 brutto za 1 litr i stalym upustem 0,10 zl do 1 litra.
Oferta uzyskala w kryterium oceny: cena - 2,98 pkt, staly upust - 7 pkt, lqcznie 9,98 pkt.
Pozostale oferty zlo:zone w post~powaniu:
Oferta nr I, ktorq zlo:zyl "OKTAN Brzeski, Grzenkowicz" Spolka Jawna, 76-200 Slupsk,
u1. Bohaterow Westerp1atte 7.
Wykonawca zlo:zyl ofert~ z cenq 4,29 zl brutto za 1 1itr i stalym upustem 0,08 do 1 litra.
Oferta uzyskala w kryterium oceny: cena - 3 pkt, staly upust - 5,6 pkt, lqcznie 8,6 pkt.
W post~powaniu nie nastqpilo wykluczenie wykonawcow i nie odrzucono :zadnej oferty.
Zgodnie z art. 92, ust. 4 Ustawy Prawo zamowien pub1icznych, zamawiajqcy infotmuje, i:z umowa
i:z 5 dni
w sprawie niniejszego zamowienia pub1icznego zostanie zawarta w terminie rue krots
od dnia przeslania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozdzie1nik:
1. "OKTAN Brzeski, Grzenkowicz" Spolka Jawna, 76-200 Slupsk, ul. Bohaterow
Westerplatte 7
2. "PUR-TEC"PPH Wieslaw Teclaw, 76-231 Damnica, ul. Parkowa 2
3. Zamawiajqcy zamiescil informacje informacje na stronie BIP Zakladu Gospodarki
KOffiuna1nej w Damniey oraz na tablicy ogloszen w swojej siedzibie

Podobne dokumenty