Microsoft Word Viewer - Załącznik Nr 1

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia Nr 32/2015 – Formularz ofertowy Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do Zaproszenie Nr 32/2015 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej
30 000 Euro na Dostawę posypywarki oraz pługa do odśnieżania, oferujemy wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia Nr 32/2015 do złożenia oferty za cenę:
Nazwa producenta i model
urządzenia
Cenna netto
Podatek
Vat
Cena brutto
Posypywarka:
…………………....................................
……………………………………………
Pług odśnieżny:
…………………....................................
……………………………………………
Razem
Oświadczam, że:
1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie: 3 tyg. licząc od dnia podpisania umowy.
1. Termin płatności: 30 dni.
2. Okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach (pełna gwarancja producenta):
1) Posypywarka:
………………………………….
Strona 1 z 2
2) Pług odśnieżny:
………………………………….
Dokument gwarancyjny zostanie wystawiony w momencie dostawy przedmiotu
zamówienia.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
......................................................tel. kontaktowy, faks: ……………………………………..
Oświadczenie dotyczące postanowień Zaproszenia Nr 32/2015:
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
4. Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia
niniejszej oferty.
7. Akceptujemy określony przez zamawiającego rodzaj wynagrodzenia, który ma charakter
ryczałtu.
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie
informacje są zgodne z prawdą.
............................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Strona 2 z 2