Podręcznik „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach”

Transkrypt

Podręcznik „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach”
Podręcznik „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach” przeznaczony
jest dla wszystkich, którym bliska jest tematyka praw człowieka w szkole.
Składa się z trzech części. Część merytoryczna opisuje moŜliwości włączenia
problematyki uchodźczej do programu szkoły, w tym: programu wychowawczego
i ścieŜek międzyprzedmiotowych. Część druga poświęcona jest scenariuszom
lekcji z języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, trzech
języków obcych, religii oraz sztuki. W części trzeciej znajdują się teksty
źródłowe, a w nich adresy internetowe organizacji zajmujących się prawami
człowieka, analizę wybranych programów nauczania, bibliografia dla nauczycieli
i uczniów, "casy study" praw człowieka w szkole. Podręcznik powstał we współpracy
z UNHCR.

Podobne dokumenty