rb 47_2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Transkrypt

rb 47_2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 47/2016
Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
Data: 24.05.2016 r.
Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI
TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 maja 2016 r.
w związku z upływem kadencji:
 Pana Jacka Pierzyńskiego,
 Pana Ryszarda Zatorskiego,
 Pani Anny Augustyniak-Kala
powołało ponownie ww. osoby w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności
konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez MONNARI TRADE S.A., nie uczestniczą
w spółkach konkurencyjnych dla MONNARI TRADE S.A. jako wspólnik spółek cywilnych,
spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również
w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie jej organów.
Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Informacje na temat posiadanego
wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej przedstawiono w załączonym pliku.

Podobne dokumenty