EGM Sp. z oo - Kopalnia Wapieni "Wierzbica"

Transkrypt

EGM Sp. z oo - Kopalnia Wapieni "Wierzbica"
K A R T A P R O D U K T U_
Kopalnia Wapieni „Wierzbica”
28-305 Sobków, Wierzbica 37
Mączki wapienne dla przemysłu szklarskiego:
0-0,09 mm (drobnoziarnista), 0,1-0,4 mm (średnioziarnista)
i 0,4-0,8 mm (gruboziarnista)
Charakterystyka surowca:
Naturalny kamień wapienny o wysokiej zawartości
węglanu wapnia (CaCO3), pochodzący z własnego złoża
wapieni jurajskich WIERZBICA w Wierzbicy
k/Sobkowa (pow. Jędrzejów).
Technologia produkcji:
Skład chemiczny:
CaO
- min. 55,3% ± 0,4% (min.98,0% CaCO3)
MgO
- max. 0,35% ± 0,03% (max..0,8% MgCO3)
Fe2O3
- max. 0,05% ± 0,01%
Al2O3
- max. 0,35% ± 0,05%
SiO2
- max. 0,6% ± 0,1%
NR+SiO2 (części nierozp. w HCl) – max. 1,0 %
Wilgoć - max. 0,5 % H2O
Produkt otrzymywany w wyniku mechanicznej
przeróbki w/w surowca, (rozdrabnianie, suszenie
i separowanie frakcji) na nowoczesnej instalacji do
produkcji drobnoziarnistych wyrobów wapiennych
(przemiałowni) uruchomionej w grudniu 2013 r.
Stopień rozdrobnienia:
Konfekcjonowanie: Mączki wapienne dla prze-
Wymagania:
mysłu szklarskiego są zasadniczo ładowane luzem
z silosów do autocystern. Istnieje również możliwość
odbioru mączek w workach typu „big-bag” lub papierowych, przy czym od 2015 r. workowanie z paletyzacją
i foliowaniem będzie w pełni alternatywną formą konfekcjonowania w stosunku do załadunku luzem.
Zasadniczo wg specyfikacji Odbiorców, często jednak
odbiegających w zakresie uziarnienia od w/w normy
BN-74/6812-01, lecz możliwych do uzyskania przez
mieszanie standardowych frakcji, to jest 0-0,09 mm,
0,1-0,4 mm oraz 0,4-0,8 mm w odpowiednio wcześniej uzgodnionych proporcjach i ścisłych terminach
odbioru.
Składowanie:
Produkt powinien być składowany
w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Zastosowanie: Produkt przeznaczony jest do stosowania w produkcji włókna szklanego, szkła technicznego, szkła bezbarwnego, szkła opakowaniowego, itp.
Skład ziarnowy zasadniczo zgodny z określonymi
w normie BN-74/6812-01 (Tablica 2) dopuszczalnymi
pozostałościami na sitach kontrolnych dla odmian
odpowiednio drobnoziarnistej i gruboziarnistej.
Odbiorcy jednak często stosują własne specyfikacje
m.in. granulometryczne (patrz niżej: "Wymagania").
Bezpieczeństwo:
Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony
z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika
nr V do Rozporządzenia (WE) 1907/2006
Ponieważ produkt handlowy otrzymywany jest z naturalnego surowca mineralnego, podane parametry fizyko-chemiczne są orientacyjne i nie mogą
stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych. Dokumentem określającym skład chemiczny i granulometryczy faktycznie odebranych partii mączek
jest Świadectwo Kontroli Jakości wystawiane przez Dostawcę w formie i terminach uzgodnionych z Odbiorcą.