10.Za\263\271cznik nr 10 plan wieloletni 2006.xls - Kędzierzyn

Transkrypt

10.Za\263\271cznik nr 10 plan wieloletni 2006.xls - Kędzierzyn
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLII/555/05
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2005 r.
Wieloletni program zadań inwestycyjnych
w zł
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa inwestycji
URZĄD MIASTA
Wydział Inwestycji i Remontów
1
710
71035
Budowa kolumbarium na cmentarzu
os. Kuźniczka, w tym
dostosowanie dokumentacji
do nowych przepisów
2
750
75023
Przebudowa oficyny UM
przy ul. Piramowicza
3
4
5
6
7
8
9
10
754
801
801
801
900
900
921
921
75495
80101
80101
80101
90004
90095
92116
92195
Monitoring miasta
Modernizacja boiska w Szkole
Podstawowej Nr 1
Budowa Sali Gimnastycznej i
termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Miejskich w
Sławięcicach
Termomodernizacja i modernizacja co.
w Szkole Podstawowej Nr 9
Zagospodarowanie Parku Pojednania
przy Al. J. Pawła II
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
2006
2007
2006
2007
2005
2007
2005
2007
2006
2007
2006
2007
2005
2007
Budowa obiektu rekreacyjnosportowego na terenie osiedla
Piastów
2006
2007
Zwiększenie dostępu do usług
publicznych, adaptacja pomieszczeń
na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. Damrota
PT przebudowy podzamcza
i zagospodarowanie terenu
przyległego do zamku kozielskiego
łącznie za adaptacją piwnic
2005
2007
2005
2007
Koszty i źródła finansowania
(ceny bieżące)
Wyszczególnienie
Koszty
całkowite
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Strona 1
194 537
1 650 000
446 710
760 000
2 300 000
1 500 000
2 221 225
736 220
810 247
2 280 000
Ogółem
194 537
Nakłady do poniesienia po 2005 r.
(ceny z 2005 r.)
2007 r.
2006 r.
2008 r.
i lata następne
70 000
124 537
0
70 000
124 537
0
1 650 000
250 000
1 400 000
0
440 000
250 000
0
160 000
1 400 000
0
280 000
0
0
0
700 000
160 000
0
450 000
280 000
0
250 000
0
0
0
2 300 000
450 000
0
500 000
250 000
0
1 800 000
0
0
0
1 500 000
500 000
0
201 000
1 800 000
0
1 299 000
0
0
0
2 209 000
201 000
0
669 000
1 299 000
0
1 540 000
0
0
0
736 220
669 000
0
188 405
1 540 000
0
547 815
0
0
0
799 923
188 405
0
339 923
547 815
0
460 000
0
0
0
1 860 000
339 923
0
480 000
460 000
0
1 380 000
0
0
0
480 000
0
1 380 000
0
0
0
Lp.
11
Dział
926
Rozdz.
92605
Nazwa inwestycji
Modernizacja stadionu przy ul.
Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu
- etap II: Zagospodarowanie terenu
pod ogólnodostępne strefy sportu
i rekreacji dziecięcej
Rok
Koszty i źródła finansowania
rozpoczęcia
(ceny bieżące)
Rok
Wyszczególnienie
Koszty
zakończenia
całkowite
2002
Wartość inwestycji
9 656 164
2007
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
Ogółem
6 210 000
Nakłady do poniesienia po 2005 r.
(ceny z 2005 r.)
2006 r.
2007 r.
4 510 000
2008 r.
i lata następne
1 700 000
0
4 510 000
0
1 700 000
0
0
0
50 000
150 000
0
50 000
0
150 000
0
0
0
25 000
30 000
0
25 000
0
30 000
0
0
0
2 500 000
1 994 871
1 994 871
2 500 000
0
1 994 871
0
1 994 871
0
Wydział Urbanistyki i Architektury
1
710
71004
Opracowania w zakresie
gospodarki przestrzennej
2006
2007
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
200 000
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
55 000
Wartość inwestycji
Źródła finansowania :
a/ budżet
b/ inne źródła
13 925 742
200 000
Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury
1
900
90015
Modernizacja oświetlenia
ul. Karpackiej i Portowej
2006
2007
55 000
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
1
900
90095
Wydatki na wniesienie wkładu
pieniężnego do spółki prawa
handlowego - sp. z o.o. MWiK w celu
realizacji projektu: Uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej w
K-Koźlu, współfinansowanego z
funduszu Unii Europejskiej ISPA
2005
2008
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2005
Strona 2
6 489 742

Podobne dokumenty