Zarządzenie nr 0050.1.33 .2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia

Transkrypt

Zarządzenie nr 0050.1.33 .2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
Zarządzenienr 0050.1.33
.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 17 sierpnia 20tl roku
w sprawie przekazaniaczęści
majątku Gminy Dobrzeń Wielki Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w DobrzeniuWielkim.
Na podstawieart. 30 ust'2 pkt 3 ustawy z dnias ,,,*.; 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz.U. z200I r.Nt l42.,poz, I59I ze zm.)Wojt GminyDobrzeńWielki zarządza,
co następuje:
t
$1
\-
Przekazi1e się Gminnemu ośrodkowiKultury w Dobrzęniu Wielkim, część
mienia
komunalnego:
1. Silnik zaburtowyYAMAHA F150AETL '11
$2
PodstawęzaksięgowaniaŚrodków trwałych'o których mowaw $ 1 w ewidencjiśrodków
trwałychGminnegoośrodkaKultury w DobrzęniuWielkim stanowićbędzieprotokół
przekazania_ptzejęcia
środkatrwałego(PT)'
$3
Zarządzeniew chodzi w zy cie z dniempodpi sania.