program współpracy transgranicznej południowy bałtyk 2007

Komentarze

Transkrypt

program współpracy transgranicznej południowy bałtyk 2007
PROGRAM WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007- 2013/
SOUTH BALTIC
CROSS-BORDER CO-OPERATION
PROGRAMME 2007- 2013
Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki do roku 2015
Gdańsk , 10 czerwca 2009
1
nformacje Ogólne
ww.southbaltic.eu
2
Cel Główny
Głównym celem
Programu WspółpracyTransgranicznej Południowy
Bałtyk, realizowanego w ramach Celu Europejska
Współpraca Terytorialna jest wzmocnienie
zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego
Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego
konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy
ludźmi i instytucjami.
3
Regiony współpracy
olska: Podregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański,
Gdańsk-Gdynia-Sopot + elbląski jako poregion sąsiadujący (zasada
20%);
zwecja: Okręgi: Kalmar, Blekinge, Skane, Kronoberg jako okręg
sąsiadujący;
iemcy: Podregiony Mekleburgii- Pomorza Przedniego: Greifswald,
Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern,
Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow;
ania: Gmina Regionalna Borholm i subregion Zealand jako
podregion sąsiadujący;
itwa: Okręg Kłajpeda oraz jako okręgi sąsiadujące: Taurage 4i
Telsiai; Obszary wsparcia
Kalmar län
Kronobergs län
Blekinge län
Hovedstaden
Skane län
Sweden
Lithuania
Telsiu
apskritis
Klaipedos
apskritis
Sjaelland
Taurages
apskritis
Denmark
Bornholm
Rugen
Stralsund
Nordvorpommern
Greifswald
Rostock
Bad Doberan
Wiesmar
Ostvorpommern
Nordwestmecklenburg
UeckerRandow
Germany
Russia
GdañskGdyniaSopot
Kaliningrad district
s³upski
gdañski
koszaliñski
elbl¹ ski
szczeciñski
Poland
South Baltic
adjacent areas
MRR, DWT, WRR Wroc³aw
5
Kto może aplikować?
to może być partnerem projektu?
to może być Partnerem Wiodącym?
bowiązki Partnera Wiodącego;
asady współpracy.
6
Kto może aplikować?
Następujące podmioty prawne mogą być
finansowane poprzez program jako
Beneficjent:
– a) krajowe, regionalne i lokalne instytucje
rządowe lub samorządowe i ich
stowarzyszenia;
7
Kto może aplikować?
) „instytucje zarządzane przez prawo publiczne” tj.
instytucje:
– i) utworzone w ramach prawa publicznego lub
prywatnego w ściśle określonym celu spełnienia
potrzeb powszechnego pożytku, które nie
posiadają charakteru komercyjnego;
– ii) posiadające osobowość prawną;
8
Kto może aplikować?
) stowarzyszenia utworzone przez jeden lub
kilka organów zarządzanych przez prawo
publiczne zdefiniowane w pkt. b);
odmioty prawne nie określone w żadnej z
kategorii podpunktów a) – c) są zapraszane do
uczestnictwa jako tzw. „Dodatkowy Uczestnik” –
Associated Organisation);
9
Kto może aplikować?
czestnicy Dodatkowi finansują swoje działania z
własnych źródeł i nie mogą otrzymać
dofinansowania z EFRR.
czestnicy Dodatkowi z Kaliningradu nie muszą
wnosić wkładu własnego;
10
Kto może aplikować?
e podmioty prawne mogą też otrzymywać
podzlecenia od beneficjentów projektów w celu
wykonania części ich działań operacyjnych; w
tym przypadku muszą być przestrzegane
odpowiednie zasady zamówień publicznych
11
Kto może aplikować?
Potencjalni partnerzy programu to przede
wszystkim:
– jednostki rządowe i samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli i ich stowarzyszenia;
– podmioty i jednostki organizacyjne
powoływane lub tworzone przez państwo,
wojewodów lub w celu świadczenia usług
publicznych;
– pozarządowe organizacje non-profit;
12
Kto może aplikować?
Potencjalni partnerzy programu to przede
wszystkim:
– izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze,
instytucje wspierania biznesu i innowacji np.
inkubatory, zw. zawodowe;
– szkoły wyższe, instytucje publiczne prowadzące
działalność edukacyjną, badawczą, rozwojową;
– parki
narodowe
i
krajobrazowe
instytucje
odpowiedzialne
za
zarządzanie
obszarami
chronionymi;
– inne instytucje publiczne wspierające rozwój
sustensywny, innowacje i przedsiębiorczość
13
Partnerstwo
-
Do każdego przedsięwzięcia musi być wyznaczony
Beneficjent Wiodący
- Partnerzy jedynie
z obszaru wsparcia (wyjątek to
partnerzy bez których cele projektu nie mogą być
osiągnięte, a także instytucje publiczne, z siedzibą poza
obszarem wsparcia uprawnione do działania na terenie
całego kraju lub danego województwa, jeśli prowadzą
działania na rzecz obszaru wsparcia);
- Brak zgody na „śpiących” czy pasywnych partnerów (bez
wkładu własnego)
14
Beneficjent wiodący
eneficjent wiodący musi spełnić wszystkie wymogi
zdefiniowane dla partnerów a dodatkowo:
– powinien być finansowany w większej części przez
instytucje państwowe, regionalne i lokalne lub inne
instytucje publiczne;
– lub powinien być przedmiotem nadzoru zarządczego
przez te instytucje;
15
Beneficjent wiodący
- lub powinien posiadać Radę Administracyjną, Zarząd
albo Radę Nadzorczą, z której ponad połowa
członków została wyznaczona przez instytucje
państwowe, regionalne lub lokalne albo inne
instytucje publiczne;
- Musi być zlokalizowany na terenie PB (siedziba) lub
mieć oddział na terenie PB
16
Beneficjent wiodący
adania:
- dokonuje ustaleń dotyczących jego relacji z innymi
partnerami uczestniczącymi w projekcie (umowa
partnerska);
- koordynuje przygotowanie projektu, złożenie wniosku
o dofinansowanie (załączniki!) oraz realizację całego
projektu;
- podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z
instytucją zarządzającą i w stosunku do niej ponosi
całkowitą – organizacyjną, merytoryczną i finansową odpowiedzialność za projekt;
17
Beneficjent wiodący
adania:
- pilnuje, by wydatki poniesione przez partnerów
uczestniczących w projekcie miały związek z jego
realizacją i odpowiadały działaniom uzgodnionym
między partnerami w umowie partnerskiej;
- weryfikuje, czy wydatki przedstawione przez
partnerów uczestniczących w projekcie zostały
poświadczone przez właściwych kontrolerów;
- odpowiada za sporządzenie i złożenie raportów i
wniosków o płatność do instytucji zarządzającej;
- odpowiada za przekazanie wkładu ERDF innym
partnerom projektu
18
Zasady współpracy
szyscy partnerzy ponoszą
realizację projektu;
odpowiedzialność
szyscy partnerzy ponoszą odpowiedzialność
prawidłowe wydatkowanie funduszy;
za
za
szyscy partnerzy są odpowiedzialni za dostarczanie
informacji niezbędnych do składania raportów;
trategiczne decyzje są podejmowane przez wspólny
organ zarządzający projektu (np. Komitet Sterujący);
rojekt ma charakter „wspólny” nie jest zlepkiem nie
zazębiających się działań poszczególnych partnerów 19
Zasady współpracy
inimum dwóch parterów z obszaru wsparcia z dwóch
różnych krajów
zersze partnerstwo jest mile widziane jeśli pozwala ono
na bardziej efektywne rozwiązanie problemu, który stoi u
podstaw złożenia projektu (adekwatność partnerstwa do
problemu – np. Potrójna helisa);
otrójna helisa, to model współpracy pomiędzy
jednostkami biznesu, instytucjami edukacji oraz
20
administracji
Zasady współpracy
rojekt ma charakter „wspólny” jeśli spełnia co najmniej
dwa z czterech poniższych wymogów:
spólne przygotowanie - np. regularne spotkania;
wspólna realizacja - działania partnerów projektu są
połączone czasowo i merytorycznie;
wspólny personel - partnerzy wskazują lub zatrudniają
pracownika/-ów do wdrożenia wspólnego projektu
21
Cechy projektu
artnerstwo:
Minimum: 2 partnerów z 2 różnych krajów
iędzy-sektorowe partnerstwo (samorząd, NGO,
stowarzyszenia MŚP, nauka)
wustronne projekty mniej preferowane niż wielostronne
(możliwe, ale priorytet dla współpracy na granicy morskiej)
bostrzenie: jeśli projekty mogą być finansowane z innych
programów (Oresund, MV - Brandenburgia Zachodniopomorskie, PL - RU - LT) to nie będą
finansowane z Programu PB
22
Cechy projektu
iezbędne, obowiązkowe komponenty
projektu:
Komponent 1: Zarządzanie i koordynacja
- Brak limitów jeśli chodzi o budżet komponentu
- Decyduje: wykazanie efektywności
Komponent 2: Komunikacja i informowanie
23
Budowanie tożsamości
projektów
ROBLEM / POTRZEBA
PROJEKT
I JEGO
DZIAŁANIA
ozwiązanie
24
Budowanie tożsamości
projektów
rzykładowe tematy:
- Rozwój międzynarodowych strategii zachowania i wykorzystania
dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
- Kreowanie wspólnych produktów turystycznych;
- Propagowanie równego dostępu do ofert turystycznych w całym
regionie;
- Międzynarodowe szkolenia w zakresie turystyki;
egion Południowego Bałtyku miejscem wspierającym MŚP;
większenie mobilności uczestników rynku pracy;
romocja dużych miast jako centrów ekonomicznych;
25
Cechy dobrego projektu
ransgraniczne oddziaływanie a regionalne i lokalne
potrzeby:
rogram PB to program trans-graniczny
spółpraca na poziomie regionów a nie krajów
spólne rozwiązania dla konkretnych (wspólnych)
lokalnych i regionalnych problemów
okalne organizacje i instytucje są równie
wartościowe jak władze państwowe lub organizacje
bałtyckie
26
Osie i działania
Oś Priorytetowa 1
Konkurencyjność gospodarcza
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość 27
Osie i działania
Oś Priorytetowa 1
Konkurencyjność gospodarcza
- 1.1. Rozwój przedsiębiorczości
- 1.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków
pracy
- 1.3. Dostępność transportowa
28
Osie i działania
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość
- 2.1. Zarządzanie środowiskiem Morza
Bałtyckiego
- 2.2. Oszczędzanie energii i energia odnawialna
- 2.3. Zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego dla rozwoju
29
regionalnego
Osie i działania
Oś Priorytetowa 1
Konkurencyjność gospodarcza
1.1. Rozwój przedsiębiorczości - np.:
- wzmocnienie sieci współpracy pomiędzy małymi i średnimi
przedsiębiorstwami w regionie BP
- wspólne inicjatywy wspierające struktury MiŚP (rozwój agencji,
izb, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości)
- współpraca i wzmocnienie sieci instytucji
badawczych
- testowanie i rozpropagowywanie najlepszych
30
modeli triple-helix
Osie i działania
ś Priorytetowa 1
Konkurencyjność gospodarcza
.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków
pracy np.:
spólne działania instytucji związanych z rynkiem pracy i ich
związków z jednostkami edukacyjnymi
ozwój praktycznych rozwiązań i upowszechnianie nowych form
31
edukacji
Osie i działania
Oś Priorytetowa 1
Konkurencyjność gospodarcza
.3. Dostępność transportowa np.:
rzygotowanie i wdrażanie studium wykonalności dla brakujących
połaczeń transportowych np.”Oversize”
spólne działania operatorów w celu ulepszenia jakości transportu
np.„Interface”
32
Osie i działania
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość
- 2.1. Zarządzanie środowiskiem Morza
Bałtyckiego
- 2.2. Oszczędzanie energii i energia odnawialna
- 2.3. Zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego dla rozwoju
33
regionalnego
Osie i działania
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość
.1. Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego
np.:
- wzmocnienie instytucjonalnych możliwości w zarządzaniu
środowiskiem Morza Bałtyckiego
- wspólne działania obniżające wycieki szkodliwych substancji np.
z gospodarstw rolnych
- opracowanie wspólnych działań na wypadek
34
katastrof na morzu
Osie i działania
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość
.2. Oszczędzanie energii i energia odnawialna np.:
ymiana wiedzy, wspólne przedsięwzięcia w celu zwiększenia
udziału energii odnawialnej
spólne badania i testowanie pilotażowych rozwiązań
35
Osie i działania
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość
.3. Zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego dla rozwoju regionalnego:
- rozwój międzynarodowych strategii zachowania i wykorzystania
dziedzictwa naturalnego i kulturowego
- kreowanie wspólnych produktów turystycznych
36
- propagowanie równego dostępu do ofert
Osie i działania
ś Priorytetowa 2
Atrakcyjność i wspólna tożsamość
.4. Inicjatywy społeczności lokalnych np.:
wspólne wydarzenia angażujące lokalne
społeczności
onferencje, szkolenia, obozy dotyczące np. bezrobocia, wykluczenia
społecznego, polityki młodzieżowej ,rozwoju małych miast…
37
Finansowanie
asady kwalifikowalności:
Zasada 10%”
- 10% funduszy ERDF może być wydane przez
partnerów na działania poza obszarem Unii
- Przykładowo: badania porównawcze w Kaliningradzie
Zasada 20% ”:
- Partnerzy z obszaru sąsiadującego mogą wydać tylko
do 20% funduszy ERDF
38
- To ile funduszy będzie dostępnych zgodnie z zasadą
20% - będzie dostępne na www.southbaltic.eu
Finansowanie
przypadku działań poza obszarem kwalifikowalnym
koniecznym jest ich uzasadnienie w aplikacji
bie zasady 10 % i 20 % są monitorowane na poziomie
Programu
39
Budżet Programu
Całkowity budżet Programu w latach
2013 wynosi : 75 342 210 EUR;
kład z Europejskiego
Regionalnego wynosi:
Funduszu
2007 –
Rozwoju
60 735 659 EUR;
topa dofinansowania:
40
Finansowanie
ielkość projektu (rekomendacja)
ielkość dofinansowania powinna zawierać
przedziale 0,5 – 1 mln EUR (EFRR);
się
w
rojekt inwestycyjny małej skali, realizowany w ramach
osi priorytetowej II może uzyskać większe niż 1 mln
EUR dofinansowania;
rojekt inicjatywy społeczności lokalnych realizowany w
ramach Działania 2.4 może uzyskac dofinansowanie w
41
kwocie min. 50 tys. EUR (EFRR).
Finansowanie
Wielkość projektu (rekomendacja)
- Decydujace: projekt jest oceniany pod
względem jego jakości i znaczenia dla regionu w
stosunku do wielkości dofinansowania
42
yniki Pierwszego Naboru
43
Projekty zatwierdzone
Tytuł
Skrót
Partner Wiodący
Developing the Four
Corners as a sustainable
destination based on
natural and cultural
heritage (Four Corners
Heritage) Four
Corners
Heritage
2.3
Regional Municipality of
Bornholm, Regional
Development Unit,
Denmark
SeaSide - Developing
excellent cultural
destinations in the southern
Baltic area (SeaSide) Sea Side
2.3.
Hanseatic City of Rostock,
Tourist Information Office
Rostock - Warnemünde,
Maritime Department /
Bureau Hanse Sail,
Germany
Joint development of crossborder tourism information
products by South Baltic
oceanographic museums
(BalticMuseums2.0)
Baltic
Museums 2.3
Stralsund University of
Applied Sciences,
Germany
United in diversity
(UNITED)
United
2.3
Association of Communes
and Districts of Middle
Pomerania Region, Poland
EFRR
€ 1 032 609,91
€ 1 697 109
€ 993 682,59
€ 790 000
44
yniki Drugiego Naboru
45
Wyniki Drugiego Naboru
Projects approved by the Steering Committee of of the South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 in the framework of the 2nd
call for proposals
Title of the project
Catching the Future - Business and
development exchange in the South
Baltic region
Valorisation of knowledge - intensive
ideas in the South Baltic area
Development of Innovative Systems
through Knowledge Exchange
South Baltic Networking Development
for Labour Market Intergartion
Intermodal cross-border passenger
transport solutions supporting regional
integration of interface regions in SBA
Oversize Baltic
Modern Water Management in the
South Baltic Sea Area
Increasing Energy Saving through
Conversion to LED lighting in Public
Space
Baltic Active Education Network of
Development of People-to-People
Initiatives
I have the right! Study, Exchange and
Development of Support Systems for the
Disabled People
The South Baltic Area - Violence Free
Zone
Youth Cross-Border Cooperation and
Communication Project
Acronym
Measure
LB
ERDF funding (EUR)
CTF
1.1
Municipality of Ystad, Sweden
985 000,00
VALOR
1.1
PVA-MV AG, Germany
970 436,98
DISKE
1.1
BaltNet
1.2
Interface
1.3
Oversize
1.3
MOMENT
2.1
LED
2.2
Municipality of Kalmar, Sweden
eduPEOPLE
2.4
Gdynia Innovation Centre,
Poland
245 250,00
I have the
right!
2.4
Tczew County, Poland
650 000,00
Violence Free
2.4
Network of East-West Women
NEWW Polska, Poland
200 728,90
Yc3
2.4
Region Blekinge, Poland
362 605,00
46
The City Commune of
Elblag,Poland
Office of the Marshal of the
Pomorskie Voivodship, Poland
Hanseatic City of Rostock,
Germany
Klaipeda Science and
Technology Park, Lithuania
The Regional Council in Kalmar
County,Sweden
1 096 154,90
563 784,50
1 251 450,00
635 568,50
1 528 794,35
1 917 607,50
10 407 380,63
Środki zatwierdzone po pierwszym
i drugim naborze
47
Ilość projektów po Drugim Naborze
Działanie
Projekty
Zatwierdzone
Założenia programu
do 2013 roku
1.1
Rozwój przedsiębiorczości
3
min.
1.2
Integracja szkolnictwa
wyższego i rynków pracy
1
min. 10
1.3
Dostępność transportowa
2
min.
2.1
Zarządzanie środowiskiem
Morza Bałtyckiego
1
min. 10
2.2
Oszczędzanie energii i energia
odnawialna
1
min.
2.3
Zrównoważone wykorzystywanie
dziedzictwa naturalnego i
kulturowego dla rozwoju
regionalnego
4
min. 10
2.4
Inicjatywy społeczności
lokalnych
4
min. 20
48
7
5
4
rzyszłość……
49
Nabory wniosków
rzeci nabór wniosków: 15 lipca 2009 30 września 2009
zwarty nabór wniosków: 01 kwietnia
2010- 21 maja 2010
50
III Nabór
alendarium:
5 lipca 2009: otwarcie naboru
akiet aplikacyjny w języku angielskim na
www.southbaltic.eu
0 września 2009: Zamknięcie naboru
51
III Nabór
akiet aplikacyjny dla trzeciego naboru:
all Announcement (Ogłoszenie o naborze)
rogramme Manual (Podręcznik programu)
pplication Form (Formularz aplikacyjny –
Excel)
52
uidelines (Przewodnik jak wypełnić aplikację)
Aplikowanie
ompletny wniosek aplikacyjny w III naborze:
-mail z wypełnionym formularzem
aplikacyjnym (tylko Excel)
EDEN wydruk – formularz aplikacyjny
podpisany przez Beneficjenta Wiodącego
oraz
załączniki (Co-financing Statements
partnerów, Letters of Commitment
dodatkowych uczestników)
53
Wspieranie projektu
spólny Sekretariat Techniczny
(Joint Technical Secretariat)
unkty kontaktowe (Contact Points)
onsultacje w siedzibie WST
atch Meetings
54
(spotkania i warsztaty dla potencjalnych partnerów)
Kontakt
OINT TECHNICAL SECRETARIAT /
SPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
ul. Rzeźnicka 58
80-822 Gdańsk
Poland
el/fax: + 48 58 761 00 30
-mail: [email protected]
55
Kontakt
anaging Authority / Instytucja Zarządzająca
inistry of Regional Development
Territorial Cooperation Department
ul. Wspólna 2/4
00-956 Warsaw
Poland
56
Punkty Kontaktowe
Szwecja:
http://www.kalmar.regionforbund.se/sv/Projekt-Foretagsstod/South-Baltic/
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=201526
http://www.regionblekinge.se/
Polska:
www.ewt.woj-pomorskie.pl
www.wm.24.pl
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/
Niemcy:
http://www.regierung- mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/wm/Themen/Wirtschaft/Europaeische_Zusammenarbeit/Programm_S
Litwa:
http://www.klaipeda.aps.lt/ava/content/news.jsp
http://www.telsiai.aps.lt/ava/
Dania:
http://www.bornholm-eu.dk/
http://www.brk.dk/brk/site.aspx?p=21341
http://www.regionsjaelland.dk/
57
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007- 2013
ytania?
wagi?
omentarze?
58
Seminarium informacyjne
Dziękuję za uwagę.
Elżbieta Godderis
WST Południowy Bałtyk w Gdańsku
Ul. Rzeźnicka 58 80-822 Gdańsk
www.southbaltic.eu
tel. 058 7610032
[email protected]
59

Podobne dokumenty