UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Transkrypt

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zielona Góra, 2015-07-17
ZDW-ZG-WZ-3310-45/2015
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy
i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa magazynu soli wraz
z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, ul. Sulęcińska
dz. Nr 789/1.
Przetarg
nieograniczony:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, na mocy art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień
publicznych,
unieważnia
postępowanie
o
udzielenie
zamówienia.
cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”;
Uzasadnienie faktyczne:
Na powyższe postępowanie złożono jedną ofertę. Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Na przedmiotowe postępowanie nie złożono więc żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc