Opis programu

Transkrypt

Opis programu
MGM - MED
Kompleksowy program ubezpieczeniowy dla lekarzy
Szanowni Państwo, Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych MGM Brokers Sp. z o.o przygotowała specjalny program ubezpieczeniowy pokrywający swoim zakresem
spektrum ryzyk występujących przy okazji wykonywania Państwa zawodu, zarówno w zakresie ubezpieczeń OC (obowiązkowe i dobrowolne), ubezpieczenia gabinetów
i sprzętu medycznego oraz sprzętu IT po ubezpieczenia na życie dla Lekarzy i ich Rodzin. Program został przygotowany po analizie rynku uwzględniającej zarówno aspekt
ceny / składki jak i zakresu ubezpieczenia. Na Ubezpieczyciela w części majątkowej i OC wybraliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. a w części życiowej
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Inter Polska S.A. Wynegocjowane składki zawierają zniżki uzyskane specjalnie dla Państwa profesji, dzięki temu zaproponowane stawki
są bardzo konkurencyjne. Do programu można przystąpić na jeden z 3 sposobów:
a)
Poprzez wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie i wysłanie na adres MGM Brokers (01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 44) wniosku który można pobrać
na stronach MGM Brokers (www.mgmbrokers.pl)
b)
Dzwoniąc pod numer 22 865 03 89 (jest to też numer pod którym udzielamy wszelkich informacji związanych z zawarciem i obsługą Programu)
c)
Wysyłając informację o zainteresowaniu programem na adres mail: [email protected]
Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego wniosku z wyborem modułów Towarzystwo Inter Polska S.A. wystawi polisy które będą do Państwa dostarczone pocztą
i na ich podstawie opłacać będziecie Państwo składki. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Programu
PROGRAMUBEZPIECZEFDLALEKARZYIICHRODZINͲczħƑđ2ͲubezpieczenianaǏycie
ZakresƑwiadczeŷ
_mierđubezpieczonego
_mierđubezpieczonegowwynikuNW
_mierđubezpieczonegowwynikuwypadkukomunikacyjnego
_mierđubezpieczonegowwynikuwypadkuprzypracy
_mierđubezpieczonegowwynikuzawaųuserca/udarumózgu
TrwaųyuszczerbeknazdrowiunaskutekNW(za100%uszczerbku)
Trwaųyusczerbeknazdrowiunaskutekzawaųuserca/udarumózgu(za100%uszczerbku)
Operacjachirurgiczna
PobytwszpitaluwwynikuNW(za1dzieŷ
do14dni
od15dnia
Pobytwszpitaluwwynikuchoroby(za1dzieŷ
do14dni
od15dnia
Pobytwszpitaluwwynikuwypadkukomunikacyjnego(za1dzieŷ
do14dni
od15dnia
Pobytwszpitaluwwynikuwypadkuprzypracy(za1dzieŷ
do14dni
od15dnia
Pobytwszpitaluwwynikuzawaųuserca/udarumózgu(za1dzieŷ
do14dni
od15dnia
PobytnaOIOM(przynajmniej48h)
Rekonwalescencjaubezpieczonegopopobyciewszpitalu(za1dzieŷ)
Trwaųeuszkodzeniewzrokuwwynikuekspozycjinapromieniowanielaserowepodczaspracy
ChorobakregosųupabħdČcanastħpstwemwykonywaniapracy
PrzewlekųezatruciespowodowaneekspozycjČnaleki,pųynysterylizujČce,gazyanestetycznepodczaswykonywaniapracy
TrwaųeuszkodzeniesųuchuspowodowanegoekspozycjČnaultradǍwiħkipodczaswykonywaniapracy
DoraǍnapomocpsychologicznanawypadekstwierdzenia„zespoųustresupourazowego”wzwiazkuzwykonywaniempracy
PowaǏnezachorowaniepersonelumedycznego(zaraǏeniewirusemHIV,zapaleniewČtrobywirusemtypuC)
Trwaųyuszczerbeknazdrowiuwwynikuagresjipacjentawmiejscupracy(za100%uszczerbku)
UrodzeniesiħdzieckaUbezpieczonemu
Urodzeniemartwegonoworodka,oileciČǏatrwaųamin.22tygodnie
_mierđdzieckaUbezpieczonego
_mierđdzieckaUbezpieczonegownastħpstwienieszczħƑliwegowypadku
PobytdzieckawszpitaluwwynikuNW(stawkadzienna)
do14dni
od15dnia
PobytdzieckanaOIOMwwynikuNW(powyǏej48h)
OsieroceniedzieckaprzezUbezpieczonego
_mierđRodzicalubTeƑciaUbezpieczonego
_mierđwspóųmaųǏonkalubpartneraUbezpieczonego
_mierđwspóųmaųǏonkalubpartneraUbezpieczonegownastħpstwienieszczħƑliwegowypadku
_mierđwspóųmaųǏonkalubpartneraUbezpieczonegowNWkomunikacyjnym
_mierđwspóųmaųǏonkalubpartneraUbezpieczonegowwynikuzawaųusercalubudarumózgu
PobytwspóųmaųǏonkanaOIOMwwynikuNW(powyǏej48h)
PobytwspóųmaųǏonkawszpitaluwwynikuNW(stawkadzienna)
do14dni
od15dnia
WysokoƑcskųadkimiesiħcznejwzųodosoby
Wariant1 Wariant2 Wariant3 Wariant4
40.000
60.000
40.000
60.000
80.000
140.000
80.000
140.000
120.000 220.000 120.000 220.000
120.000 220.000 120.000 220.000
70.000
90.000
70.000
90.000
20.000
30.000
20.000
30.000
20.000
30.000
20.000
30.000
10.000
15.000
10.000
15.000
120
60
160
80
120
60
160
80
60
30
80
40
60
30
80
40
150
60
200
80
150
60
200
80
150
60
200
80
150
60
200
80
90
60
600
30
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
120
80
800
40
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
90
60
600
30
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
800
1.000
5.000
10.000
120
80
800
40
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
1.000
2.000
8.000
16.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
60
30
300
3.000
3.000
800
10.000
20.000
30.000
20.000
300
80
40
400
5.000
5.000
1.000
15.000
30.000
45.000
30.000
400
Ͳ
Ͳ
45
Ͳ
Ͳ
65
60
30
60
80
40
85