Wkrętaki elektryczne DELVO

Komentarze

Transkrypt

Wkrętaki elektryczne DELVO
Wkrêtaki elektryczne
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek, POLAND
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Profesjonalne narzêdzia do zaawansowanych
technologii.
Elektryczne wkrêtaki NITTO KOHKI Delvo to wysokiej jakoœci urz¹dzenia do profesjonalnego
u¿ytku. Po³o¿ono w nich szczególny nacisk na d³ug¹ ¿ywotnoœæ i precyzyjn¹ kontrolê
momentu obrotowego. Dzia³aj¹ p³ynnie i bezudarowo. Zorientowany na klienta system
serwisowy NITTO KOHKI bezpoœrednio powi¹zany z punktami sprzeda¿y sprawia,
¿e mo¿esz u¿ywaæ wkrêtaków elekrycznych Delvo bez zmartwieñ.
Bezudarowe
Zaawansowane sprzêg³o i mechanizm
hamowania silnika zapewniaj¹ mniejsze
wstrz¹sy i redukuj¹ zmêczenie u¿ytkownika
Przed³u¿ona ¿ywotnoœæ
Szczotki silnika wytrzymuj¹ ponad milion cykli
pracy. Mo¿na je ³atwo wymieniaæ.
Wysoka dok³adnoœæ
Du¿a dok³adnoœæ i powtarzalnoœæ momentu
obrotowego zapewnia wysok¹ stabilnoœæ
procesu.
Du¿a szybkoœæ
Szybki silnik pozwala na podniesienie
efektywnoœæ produkcji poprzez skrócenie
czasu dokrêcania œruby.
Cicha praca
Porównaj wkrêtak Delvo z konwencjonalnym
wkretakiem pneumatycznym - us³yszysz
ró¿nicê.
SPIS TREŒCI
Modele dla UE
(wersje 100V-115V zosta³y pominiête)
Tabela produktów..…………..................................1
Seria DLV7410……………...................................….3
Seria DLV7300 …………….....................................4
Seria DLV7300-BME……..................................…..5
Seria DLV8103……………....................................…6
Seria DLV7500/8500………...............................7-8
Seria DLV9960P……………...................................10
Seria DLV1001……………....................................11
Akcesoria………….....................................…………12
Tuleje i chwytaki podciœnieniowe......................…14
Tabela produktów
Napiêcie
Wkrêtak
Zasilacz
Rodzaj wtyczki
Strona
Europejska
Europejska
Europejska
Europejska
Europejska
Europejska
UK
UK
Europejska
Bateria
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotycz¹cych niewymienionych w tym katalogu
wkrêtaków wykonywanych na zamówienie prosimy o kontakt z firm¹ RENEX.
jednostka: mm
Rodzaj
wtyczki
1
Europejska
UK
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Tabela produktów
Numer
strony
Seria
Model
Wkrêtak
Zastosowanie
Zasilacz
Cechy
W³¹cznik
Model
Cechy
Niskonapiêciowe
Regulacja
prêdkoœci,
Miêkki start
Œruby
Niskonapiêciowe
miniaturowe
CleanRoom
Niskonapiêciowe,
ESD
DŸwignia
Regulacja
prêdkoœci,
Miêkki start,
Uziemienie
koñcówki
roboczej
Niskonapiêciowe
Clean Room
Bezudarowe
ESD
Zasilanie sieciowe,
uziemienie,
Dociskowo
smuk³y kszta³t
DŸwignia
Niskonapiêciowe
Dociskowo
Regulacja
prêdkoœci,
Miêkki start,
Wyjœcie
sygna³u
Œruby
maszynowe
Niskonapiêciowe
10Nm
Jêzyk
spustowy
Miêkki start,
Wyjœcie
sygna³u
Bezprzewodowe
Zestawienie pogl¹dowe
Moment obrotowy (Nm)
Rozmiar œruby
(dla œrub maszynowych) mm
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
2
DLV7400
Do œrub miniaturowych (1mm~2,6mm)
Smuk³y, kompaktowy i
lekki
Cechy:
•Niskoudarowe dokrêcanie (30%
mniejszy udar ni¿ w
standardowych modelach)
•Antystatyczny
•Zminimalizowane bicie boczne
•Uziemiony mechanizm instalacji
koñcówki
Wykresy momentu obrotowego
DŸwignia
Bezstopniowa
Typ bitu
Masa
Standardowe akcesoria
WartoϾ na skali
WartoϾ na skali
Bit
Standardowe modele
Maksymalny udar - 33G
Poziom udaru
Specyfikacja
Zasilacz
Sprê¿yna
zmniejszaj¹ca
moment
obrotowy
Porównanie poziomu udaru pomiêdzy seri¹ 7400
a naszymi standardowymi wkrêtakami
Przewód DLW9070
Sprê¿yna (niski moment)
Zaczep
Model
Sprê¿yna
zwiêkszaj¹ca
moment
obrotowy
Moment obrotowy bitu (Nm)
Model
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Moment
obrotowy
Bieg ja³owy
Moc pobierana
Rozmiar Maszynowa
œruby
Samogwint.
Moment obrotowy bitu (Nm)
Wkrêtak
Specyfikacja
Funkcje
Auto-stop,
miêkki start,
regulacja prêdkoœci
Wtyczka zasilacza
Europejska
Seria DLV7400A
Maksymalny udar - 8G
Napiêcie
Czas
Masa (g)
Wymiary zewnêtrzne
Zasilacze dla serii DLV7400A
jednostka: mm
Model: DLC1110
Model: DLC1213-GGB + przewód DLW9072*
Gniazdo bitu
DŸwignia w³¹cznika
* Wymagany opcjonalny przewód
Pierœcieñ regulacji
momentu
Przeciwnakrêtka
Po³¹czenie
Prze³¹cznik prawo/lewo
W³¹cznik
sieciowy
Ma³y rozmiar,
niska masa
230g
Kontrolka zasilania
Doskonale
dopasowany do
kszta³tu d³oni
Regulator miêkkiego startu
Regulator prêdkoœci
Z³¹cze wkrêtaka
3
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
DLV7300
Do œrub miniaturowych (1mm~3,5mm)
Cechy:
Smuk³y, kompaktowy, lekki
•Wysoce powtarzalna dok³adnoœæ
momentu obrotowego
•Spe³nia wymogi normy ISO
klasa 5 do zastosowañ w
pomieszczeniach Clean Room
•Funkcje p³ynnej regulacji
prêdkoœci pracy i miêkkiego
startu
Specyfikacja
Wersja standardowa
Wersja “Clean Room”
Trzon bitu
Model
Wkrêtak
Trzon bitu
DŸwignia
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Moment
obrotowy
Bieg ja³owy (min-1)
Moc pobierana (W)
Rozmiar Maszynowa
œruby
Samogwint.
Bezstopniowa
Wersja CME
Typ bitu
Wersja CKE
Masa (g)
*1: Te modele wykonywane s¹ na specjalne zamówienie. *2: Wkrêtaków serii DLV7325/7335 nale¿y u¿ywaæ z pomp¹ podciœnieniow¹.
Zasilacz
Model
Funkcje
Napiêcie zasilania
Zgodne z Dyrektywami CE
Funkcje
Typ wtyczki
Europejska
UK
Auto-stop, miêkki start,
regulacja prêdkoœci
Masa (kg)
Tuleja
Bit
Standardowe akcesoria
Bezpiecznik
Lampka
Zaczep
Gniazdo
Regulator
prêdkoœci
Wymiary zewnêtrzne
DŸwignia
Prze³¹cznik prawo/lewo
Wtyczka
DŸwignia
Pierœcieñ regulacji
momentu
Przewód 1.5m
Dysza
podciœnieniowa
Prze³¹cznik prawo/lewo
Przewód 2m
z wtyczk¹
W³¹cznik
sieciowy
Regulator miêkkiego
startu
Króciec
podciœnienia
DŸwignia
Tuleja
Prze³¹cznik prawo/lewo
jednostka: mm
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
4
DLV7300-BME
Cechy:
DLV7300-BME pozwala chroniæ elementy
nara¿one na negatywne skutki dzia³ania
elektrycznoœci statycznej. Bardzo niski
poziom udaru przy dokrêcaniu œrub
zapewnia wysok¹ jakoœæ produkcji.
Specyfikacja
Model
ESD
ESD/Niski udar
Trzon bitu
Trzon bitu
DŸwignia
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Bezstopniowa
Wkrêtak
Moment
obrotowy
Bieg ja³owy
Moc pobierana
Rozmiar Maszynowa
Samogwint.
œruby
Wersja BME
Typ bitu
Wersja BKE
Masa
*1: Te modele wykonywane s¹ na specjalne zamówienie.
Zasilacz
Model
Napiêcie wejœciowe
Kszta³t wtyczki
Funkcje
230VAC, 50/60Hz
Europejska
Uziemienie, Auto-stop,
miêkki start,
regulacja szybkoœci
Standardowy
produkt
Punkt pomiaru
R¹czka
Elektr. Statyczna (V)
Rezystancja pow. (S)
Ponad 1013
DLV7309-BME
Masa (kg)
Materia³
¯ywica syntetyczna
i w³ókno wêglowe
Materia³ antystatyczny
Element
DŸwignia
w³¹cznika
Przewód
Elektr. Statyczna (V)
DŸwignia w³¹cznika
Rezystancja pow. (S)
13
Ponad 10
Prze³¹cznik kierunku Elektr. Statyczna (V)
Przewód
Elektr. Statyczna (V)
Rezystancja pow. (S)
Standardowe akcesoria
Ponad 1013
Wymiary zewnêtrzne
Dysza podciœnieniowa
Bit
DŸwignia
Przewód 2m
Prze³¹cznik prawo/lewo
Tuleja
Bezpiecznik
Lampka
Zaczep
Gniazdo
Regulator
prêdkoœci
5
W³¹cznik
sieciowy
Regulator miêkkiego
startu
Przewód 2m
jednostka: mm
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Do œrub maszynowych (2,6mm~4mm)
Uruchamiany “na docisk” wkrêtak, który dziêki zasilaniu
beztransformatorowemu zwiêksza mobilnoœæ operatora.
Cechy:
Ergonomiczny i kompaktowy
•Nowy wkrêtak DELVO wychodzi
naprzeciw potrzebom u¿ytkowników,
zapewniaj¹c niski poziom wibracji,
ha³asu; doskonale le¿y w d³oni, a
wszystko to w kompaktowej
obudowie.
•Spe³nia wymogi CE. Zastosowano
mechanizm uziemiania bitu.
•£atwoœæ zmiany kierunku pracy
Specyfikacja
Wkrêtak
Model
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Moment
obrotowy
Uruchamianie poprzez docisk
Bezstopniowa
Bieg ja³owy
Moc pobierana
Rozmiar Maszynowa
Samogwint.
œruby
Typ bitu
Masa
Standardowe akcesoria
Os³ona pierœcienia regulacyjnego
chroni przed przypadkow¹
zmian¹ nastaw momentu.
Szczotka wêglowa
Zaczep
Wymiary zewnêtrzne
Prze³¹cznik prawo/lewo
Szczotkotrzymacz
Pokrywa pierœcienia
regulacji momentu
Przewód 3m
jednostka: mm
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
6
Ergonomiczny i kompaktowy
Nowy wkrêtak DELVO spe³nia oczekiwania pracowników w zakresie
niskich wibracji, cichej pracy, swobodnego chwytu; a wszystko
to w kompaktowym wzornictwie.
Ochrona ESD
DLV7500/8500-BKE dziêki wykonanej z przewodz¹cej syntetycznej
¿ywicy obudowie chronione s¹ wszelkie elementy nara¿one
na dzia³aniue elektrycznoœci statycznej
Wysoka dok³adnoœæ momentu obrotowego
Nowe DELVO zapewnia dok³adny i powtarzalny momentu obrotowy
dziêki diodzie sygnalizuj¹cej osi¹gniêcie zadanego momentu.
Po³¹czenie sprzêg³a o zaawansowanej budowie i obwodu auto-stop
zapewnia dok³adnoœæ momentu.
Bezpieczeñstwo
Nowe wkrêtaki DELVO s¹ w pe³ni zgodne z europejskimi
standardami CE. Dostêpne s¹ w wersji ESD.
Du¿a trwa³oœæ
Mo¿na dokrêciæ z dok³adnoœci¹ ponad milion œrub dziêki trwa³emu
mechanizmowi przek³adnia/sprzêg³o. Trwa³y silnik wykonany
z nowoczesnych materia³ów zapewnia du¿¹ ¿ywotnoœæ.
Poci¹gnij aby wyj¹æ bit
Tuleja utrzymuje bit uniemo¿liwiaj¹c
niekontrolowane wypadniêcie.
£atwa zmiana kierunku pracy
Biegunowy prze³¹cznik kierunku
regulowany przy pomocy kciuka
Bezpoœlizgowa r¹czka
Bezpoœlizgowa powierzchnia
i kszta³t umo¿liwiaj¹
pewny chwyt nawet przy najwy¿szych
wartoœciach momentu obrotowego
Budowa zapewniaj¹ca ³atwoœæ obs³ugi.
Modu³owa konstrukcja zapewnia ³atwoœæ
konserwacji.
Roz³¹czany kabel zasilaj¹cy
Kabel zasilaj¹cy mo¿na ³atwo roz³¹czyæ i wymieniæ,
co zapewnia ³atwoœæ naprawy
i przebudowy stanowiska roboczego.
Pewna kontrola wartoœci momentu
Dioda zapala siê w momencie osi¹gniêcia
ustawionego momentu obrotowego.
Wymiary zewnêtrzne
Sygnalizacja osi¹gniêcia ustawionego
momentu obrotowego
DŸwignia
Przewód 3m
Prze³¹cznik prawo/lewo
Gniazdo M20
jednostka: mm
7
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Do œrub maszynowych (2,6mm~6mm)
Specyfikacja
Wkrêtak
Model
Standard
Wysoki moment
Standard
Wysoki moment
Standard
ESD
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Moment
obrotowy
DŸwignia
Uruchamianie poprzez docisk
34VDC
Bezstopniowa
Bieg ja³owy
Rozmiar
œruby
Maszynowa
Samogwint.
Typ
bitu
Masa
Standardowy
produkt
Punkt pomiaru
R¹czka
DŸwignia w³¹cznika
Element
DŸwignia
w³¹cznika
Przewód
Elektr. Statyczna (V)
Rezystancja pow. (S)
Ponad
Materia³
¯ywica syntetyczna
i w³ókno wêglowe
Materia³ antystatyczny
Elektr. Statyczna (V)
Rezystancja pow. (S)
O
*Pomiar wykonano w temperaturze 22C
przy wilgonoœci wzglêdnej 66%
Ponad
Prze³¹cznik kierunku Elektr. Statyczna (V)
Zasilacz
Przewód
Elektr. Statyczna (V)
Rezystancja pow. (S)
Model
Ponad
Funkcje
Napiêcie
Masa
Kontrola prêdkoœci, miêkki start
Licznik œrub
*Wtyczka przewodu zasilacza ma kszta³t europejski z wyj¹tkiem DLC 1510-JEU
*Szczegó³y dotycz¹ce DLC4511-GGB i DLR 1510-JE - patrz str. 9
Bit
Standardowe akcesoria
Szczotka wêglowa
Przewód
Zaczep
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
8
Zasilacz z funkcj¹ regulacji prêdkoœci i licznikiem œrub
DLA DLV7500/8500
DLC4511-GGB/DLR1510-JE
Specyfikacja
Model
Funkcje
Napiêcie
Masa (kg)
P³ynna regulacja prêdkoœci 80~100%
Miêkki start - mo¿liwoœæ ustawienia czasu rozbiegu (max 3s.)
Wyjœcie sygna³owe - start, osi¹gniêcie zadanego momentu
Licznik œrub, lampka i sygna³ dzwiêkowy
Zabezpieczenie ustawieñ przy pomocy blokady przycisków
Dowolny czas przerw
Panel dotykowy u³atwiaj¹cy programowanie
Wyjœcie sygna³owe - start, osi¹gniêcie zadanego momentu,
zliczanie, zakoñczenie cyklu
Wymiary zewnêtrzne
WYMIARY DLC4511-GGB
WYMIARY DLR1510-JE
Wyœwietlacz numeryczny
Panel dotykowy
Regulator
prêdkoœci
Regulator
miêkkiego
startu
Gniazdo
Gniazdo
Stacyjka
W³¹cznik
W³¹cznik
sieciowy
Terminal wyjœciowy
Terminal wyjœciowy
Bezpiecznik
jednostka: mm
9
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
W pogoni za dok³adnoœci¹ i wydajnoœci¹
Cechy:
Wysoka dok³adnoœæ momentu
obrotowego - wy¿sza ni¿ w
narzêdziach pneumatycznych.
•Alternatywa dla wkrêtaków
pneumatycznych
•Praca bez zanieczyszczeñ
•Znacznie ni¿sze zu¿ycie energii
•Unikalne funkcje: miêkki start,
sygna³ wyjœciowy
Model
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Moment
obrotowy
Bieg ja³owy
Maszynowa
Œruby
Port przewodu zasilacza
Model
Napiêcie
Masa
DŸwignia
Bezstopniowa
Zasilacz
Wkrêtak
Specyfikacja
Auto-stop, miêkki
start,obwód
zabezpieczaj¹cy
Funkcje
Wejœcie sygna³ów wewnêtrznych
(do pracy zdalnej)
Na dole (standard)
Na górze (opcja)
Sygna³y wyjœciowe
Typ bitu
Start, prawo/lewo,
zatrzymanie awaryjne
Start, osi¹gniêcie
momentu,obwód
zabezpieczaj¹cy,
rotacja wsteczna
Masa
Standardowe akcesoria
Bit
No.
Przewód (3m)
Zaczep
Przewód (2m)
Bezpiecznik
Wymiary zewnêtrzne
Os³ona pierœcienia
regulacyjnego
Pierœcieñ regulacji
sprê¿yny
Regulator miêkkiego startu
Zaczep
Terminal wejœciowy
Lampka obwodu
zabezpieczaj¹cego
Terminal wyjœciowy
Gniazdo bitu
Jêzyk
spustowy
Prze³¹cznik
prawo/lewo
Gniazdo
Gniazdo przewodu zasilaj¹cego
Prze³¹cznik sterowanie
manualne/zewnêtrzne
W³¹cznik
Gniazdo
bezpiecznika
jednostka: mm
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
10
Modele bezprzewodowe (3mm~8mm)
Cechy:
Wytrzyma³y wkrêtak do
ciê¿kich prac.
• Przenoœny
• Mo¿liwoœæ dokrêcenia 1300 œrub
z pe³n¹ moc¹ na jednym ³adunku
baterii
• Wysoka powtarzalnoœæ i
dok³adnoœæ
• Maksymalny moment obrotowy
12Nm (DLV1171)
• Niski poziom wibracji i ha³asu
Wkrêtak wyposa¿ony
w akumulator
Wkrêtak
Specyfikacja
Model
W³¹cznik
Napiêcie wejœciowe
Regulacja momentu
Moment
obrotowy
DŸwignia
Bezstopniowa
Bieg ja³owy
Rozmiar
œruby
Cechy
Maszynowa
Samogwint.
WskaŸnik "s³aba bateria" 2 diody
WskaŸnik "s³aba bateria" 1 dioda
Typ bitu
£adowarka
(opcja)
Standardowe akcesoria
Model
Napiêcie
¯ywotnoœæ
Masa (kg)
No.
Na³adowañ
DLV1141
Bit
Akumu
lator
Masa
Oko³o 1h
Czas ³adowania
Napiêcie wej.
Napiêcie wyj.
Natê¿enie(A)
Masa (kg)
Szczotka wêglowa
Zaczep
,
*1: Prêdkoœæ obrotowa jest mierzona przy zasilaniu
z zasilacza stabilizowanego 9.6V DC
Wymiary zewnêtrzne
Wkrêtak
£adowarka
DLE6871
WskaŸnik zasilania
Gniazdo baterii
Pierœcieñ regulacji momentu
Zaczep
WskaŸnik
zakoñczenia
³adowania
Prze³¹cznik
prawo/lewo
Jêzyk
spustowy
DLE5814
WskaŸnik stanu baterii
Akumulator
DLE5814
Przewód 3m
Zatrzask baterii
jednostka: mm
11
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Akcesoria
Balanser - seria RW
Tacki na œruby
(wykonane z antystatycznej ¿ywicy)
do œrub 2; 3; 4mm
Œruby uk³adaj¹ siê w pozycji "g³ow¹ do góry" dziêki czemu
³atwo je pobraæ za pomoc¹ chwytaka podciœnieniowego lub
magnetycznego. Antystatyczna ¿ywica doskonale eliminuje
³adunek statyczny oraz kurz.
£atwa regulacja naprê¿enia przy pomocy pokrêt³a
Model
UdŸwig
Skok linki
Masa
Model
Numer elementu
Rozstaw
G³êbokoœæ
Iloœæ otworów
Rozmiar œruby
Pompa podciœnieniowa
Os³ona pierœcienia regulacji momentu
obrotowego
Redukuje koniecznoœæ rêcznego pobierania œruby przez co
zwiêksza wydajnoœæ. Aby pod³¹czyæ pompê wystarczy
po³¹czyæ rurkê z króæcem podciœnienia.
Nakrêcany na pokrêt³o regulacji momentu obrotowego.
Zabezpiecza ustawienia przed przypadkow¹ zmian¹ lub
niepo¿¹danymi manipulacjami.
Model
Napiêcie
Moc pobierana
Podciœnienie
Przep³yw
Rozmiar œruby
Masa
Do modeli
lub mniejsza
Uchwyt pistoletowy
dla serii 7500, 8500
£atwy w instalacji uchwyt pistoletowy u³atwiaj¹cy pracê
w p³aszczy¿nie poziomej
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
12
Mierniki momentu obrotowego
Cechy:
• Szeroki zakres pomiaru: 0.01~0.15Nm (DLT1173) i
0.15~5Nm (DLT1673). DLT 1173 ze szczególn¹ precyzj¹
wykonuje pomiary bardzo ma³ych momentów
obrotowych.
•Przechowuje w pamiêci (tak¿e po wy³¹czeniu zasilania)
do 100 wyników pomiarów. Dodatkowo dane mog¹ byæ
wysy³ane do komputera klasy PC poprzez ³¹cze RS-232C.
•Jednokrotne ³adowanie akumulatora wystarcza na 15
godzin ci¹g³ej pracy. Dodatkowo funkcja AUTO POWER
OFF wy³¹cza zasilanie po 10 min bezczynnoœci.
Specyfikacja
Model
Zakres pomiaru
Dok³adnoœæ kalibracji
Wyœwietlacz
Jednostka pomiaru
Pamiêæ
Kierunek pomiaru
Tryb pomiaru
Auto-wy³¹czanie
Wyjœcie cyfrowe
4-cyfrowy wyœwietlacz jednoliniowy; próbkowanie: 1000razy/s; odœwie¿anie: 12razy/s
(do wyboru)
zapisów
zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
3 tryby: PD-TR-PP
Wy³¹cza zasilanie po 10 min bezczynnoœci
Poprzez RS232C, jednokierunkowe, bez procedur, 100 odczytów
Mitsutoyo Digimatic
oko³o
oko³o
Wytwarza identyczne przebiegi w ka¿dym z trybów pomiaru
Niklowo-kadmowy
Wyjœcie analogowe
Akumulator
Typ zasilacza
Napiêcie wejœciowe
Czas ³adowania
Czas ci¹g³êj pracy
Wymiary zewnêtrzne
Masa
godzin
godzin
£¹cznik
Standardowe akcesoria
£¹cznik
Sprê¿yna
Model
Nr elementu
Zakres pomiaru
Miernik
lub
Rozmiar œruby M3
Kabel spiralny
Nr elementu Opcjonalny przewód
Przejœciówka (5 / 6)
Przed³u¿acz (5 pin)
Przed³u¿acz (6pin)
Kabel spiralny
Kabel spiralny
Z³¹cze DLW9100
13
Do modeli
Z³¹cze
D³ugoœæ
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Tuleje i chwytaki podciœnieniowe
jednostka: mm
Dla DLV7410/7800/7300/7000/8000
DLP5200 dla serii DLV7410
DLP7100 dla serii DLV7313
DLP7200 dla DLV7323/7333
Chwytaki podciœnieniowe
Standardowy zestaw
Chwytak
Nr elementu
Akcesoria
Tuleje DLS2000
Tuleja
Nr elementu
Bit
Nr elementu
Philips
dla chwytaków podciœnieniowych
DLP5100/5200/6500/7100/7200
i wkrêtaków serii 7325/7335
Bity
Dostêpne s¹ bity do wkrêtaków.
Zobacz katalog bitów.
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
14
Wkrêtaki elektryczne
dla profesjonalistów
Produkowane w Japoni
LIDER producentów wkrêtaków elektrycznych
Najwiêkszy wybór r¹czek, zasilaczy, osprzêtu
i akcesoriów
Do ci¹g³ej pracy w systemach
wielozmianowych
Ergonomiczna budowa r¹czki
Niski poziom ha³asu i wibracji
Precyzyjna regulacja wartoœci
momentu obrotowego
Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy
ustawienia momentu obrotowego
System wolnego startu
Uruchamiane przyciskiem
lub poprzez docisk
R¹czki zasilane
bezpoœrednio
z sieci 230V,
przez zasilacz 24V
lub z akumulatora
Pe³ne
zabezpieczenie
ESD
Wkrêtaki - podzia³
Do ma³ych œrub i bardzo precyzyjnych prac
- œruby o œrednicy 1 - 3,5 mm
Uruchamianie przyciskiem lub przez docisk
- œruby o œrednicy 2,6 - 6 mm
Zasilane z sieci lub z akumulatora,
wydajniejsze ni¿ pneumatyczne
- œruby o œrednicy 3 - 8 mm
Akcesoria
Zasilacze - jedno
Urz¹dzenia kalibracyjne
i wielostanowiskowe
i pomiarowe
Bardzo szeroki
wybór koñcówek
Tacki i “poduszki”
na œruby
Wiele innych akcesoriów,
np.: balansery, podajniki
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl

Podobne dokumenty