Dokumentacja techniczna - water

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja techniczna - water
- Aprobata DIBt dla klasy oczyszczania C: Z-55.3-299
- Aprobata DIBt dla klasy oczyszczania N: Z-55.3-298
- Aprobata DIBt dla klasy oczyszczania D: Z-55.3-168
Dokumentacja techniczna
(Instrukcja obsługi wraz z Dziennikiem pracy oczyszczalni)
W pełni biologiczny system oczyszczania SBR SOLIDO®
do przydomowych oczyszczalni ścieków
w zbiornikach z PE
Pomoc techniczna: + 48 668 116 553
email: [email protected], [email protected],
web: www.mpi-systems.pl, www.rewatec.de
Przegląd przez NAJWAŻNIEJSZE
Cieszymy się, że zdecydowali się Paostwo na przydomową oczyszczalnię ścieków REWATEC.
Oczyszczalnia będzie służyd Paostwu przez długie lata jeżeli zapoznają się Paostwo z niniejszą
dokumentacją oraz będą przestrzegad zawartych w niej wskazówek.
W tym podręczniku używane są poniższe oznaczenia niebezpieczeostw oraz wskazówki.
Są one umiejscowione także na przewodach przyłączeniowych do sieci:
Uwaga: Zagrożenie dla osób i przedmiotów, zainstalowane są
urządzenia elektryczne, prosimy o przestrzeganie wskazówek
bezpieczeostwa!
Uwaga / Wskazówka: Proszę zapoznad się z dokumentacją techniczną!
Uwaga / Wskazówka: Przed rozpoczęciem napraw należy wyciągnąd
wtyczkę z gniazda sieciowego!
Ważne wskazówki bezpieczeostwa
 Podłączanie, uruchamianie oraz otwieranie elementów elektrycznych może byd
wykonywane jedynie przez instalatorów posiadających odpowiednie uprawienia. Przewód
doprowadzający prąd musi byd zabezpieczony bezpiecznikiem FI 30 mA.
 Kapsuła techniczna może byd otwierana WYŁĄCZNIE przez autoryzowanych partnerów
REWATEC oraz po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.
 Montaż przydomowej oczyszczani ścieków może byd wykonywany wyłącznie przez
wyspecjalizowaną firmę. Należy zapewnid bezpieczny dostęp do wszystkich elementów
składowych urządzenia. Odpowiedzialnośd za wszelkie zmiany dokonane podczas
montażu ponosi firma instalacyjna. Ponadto zmiany te mogą byd wykonane tylko po
wcześniejszym otrzymaniu zgody od producenta. Wchodzenie do urządzenia może mied
miejsce wyłącznie po uprzednim odłączeniu go od źródła zasilania, z zachowaniem
przepisów BHP (brak tlenu).
 Należy przestrzegad przepisów BHP.
Ważne wskazówki dot. instalacji zbiornika
 Należy uwzględnid warunki gruntowe w miejscu montażu: Podłoże musi byd
wystarczająco stabilne i przepuszczalne. Oprócz przepisów BHP podczas montażu należy
wziąd pod uwagę poziom wody gruntowej, głębokości zabudowy (zalecane przykrycie
ziemią maks. 1,2 m), odległości do budynków / granic działki oraz obciążenie ruchem
samochodowym.
 Należy stosowad odpowiedni materiał wypełniający: Obsypka wokół zbiornika z PE musi
byd odporna na ścinanie, przepuszczalna, mrozoodporna, dobrze się zagęszczad oraz byd
pozbawiona elementów o ostrych krawędziach. Wymagania takie spełniają, np. piasek
i żwir o granulacji 0/32 mm lub 2/16 mm (pierwsza liczba oznacza średnicę najmniejszych
ziaren, a druga największych). Ziemia wydobyta z wykopu lub „piasek wypełniający”
w wielu przypadkach nie spełniają niniejszych warunków.
1
 Należy przestrzegad odpowiedniej kolejności wykonywania prac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podsypkę o grubości 20 cm z materiału wypełniającego wyrównad na płasko.
Sprawdzid zbiornik i jego części składowe pod kątem uszkodzeo mechanicznych.
Delikatnie i ostrożnie umieścid zbiornik w wykopie.
Wypełnid zbiornik do połowy wodą.
Obsypad zbiornik ubijając ziemię warstwami przy pomocy ubijaka ręcznego.
Podłączyd dopływ, odpływ oraz rurę osłonową.
Zamocowad rurę wznosząca (dot. zbiorników MONOLIT II). W razie potrzeby można ją
skrócid (przyciąd) maks. o 14 cm.
8. Podłączyd do kapsuły wąż powietrza zasilającego oraz osadzid króciec powietrza
zasilającego w odpowiednim miejscu, zapewniającym zasysanie możliwie jak
najczystszego powietrza, ewentualnie przedłużyd wąż (maks. do 10 m)
9. Zasypad zbiornik do kooca.
10. Skontrolowad, czy poprzez przewód doprowadzający oraz odpowietrzenie w dachu
zapewnione jest wystarczające na- i odpowietrzanie zbiornika (ewentualnie podłączyd
odrębną rurę napowietrzającą).
WAŻNE przy montażu oczyszczalni SOLIDO®
Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek bezpieczeostwa oraz kroków
montażowych:
1.
Ustalenie lokalizacji sterownika: Urządzenie nie może byd narażone na bezpośrednie
działanie deszczu lub słooca i powinno byd oddalone o ok. 10-25 m od oczyszczalni
(standardowa długośd przewodu wynosi 15 m, można go przedłużyd do maks. 30 m).
2.
Układanie przewodów: Przeciągnąd przewód łączący sterownik z kapsułą przez rurę
osłonową (DN 70-100), ochraniając przy tym wtyczkę przed wilgocią (nie demontowad
jej). Wykonad uszczelnienie do budynku w taki sposób, aby była możliwa późniejsza
wymiana przewodu.
3.
Węże zamontowane wstępnie w zbiorniku lub wąż powietrza zasilającego zamocowad
zgodnie z kolorami na przyłączach kapsuły SOLIDO.
4.
Połączyd kapsułę SOLIDO z pompami mamutowymi znajdującymi się w komorze SBR.
5.
Montaż przewodu: Zawiesid szary główny przewód w uchwycie zbiorczym przewodu.
6.
Kontrola całej instalacji (spadek przewodu, na- i odpowietrzanie, dostępnośd).
7.
Uruchomid urządzenie (ustawid parametry pracy i uruchomid tryb testowy), przekazad
niezbędne informacje użytkownikowi (sporządzid protokół).
2
Ważne wskazówki w celu zapewnienia niezawodnej pracy
Wydajnośd oczyszczania przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od aktywności
mikroorganizmów. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na następujące punkty:

Nie należy odprowadzad materiałów szkodliwych lub mogących zakłócid pracę
oczyszczalni (artykuły higieniczne, naoliwione chusteczki, resztki jedzenia, chemiczne –
żrące środki czystości, włosy).

Należy zwracad uwagę, aby Paostwa zużycie wody wynosiło co najmniej
80 l / na mieszkaoca / na dobę, ponieważ przy niższym zużyciu jakośd oczyszczonych
ścieków może ulec pogorszeniu.

Należy zawrzed Umowę serwisową i dokonywad co pól roku przeglądu oczyszczalni
(zależnie od rodzaju pozwolenia wodno-prawnego).

Należy zapoznad się z zasadami funkcjonowania oczyszczalni.
Ważne wskazówki w przypadku zakłóceo
Jeśli ze sterownika dobiega sygnał dźwiękowy oraz miga czerwona lampka ostrzegawcza,
wówczas należy zanotowad informację o usterce znajdującą się na wyświetlaczu i wykasowad
sygnał ostrzegawczy. Następnie należy skontaktowad się z firmą serwisującą oczyszczalnię.
Ważne podstawy prawne
Do użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymagane jest pozwolenie wodnoprawne!
Odbiór / pierwsze uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków może wykonad jedynie
autoryzowany partner REWATEC. Musi ono byd udokumentowane w formie protokołu
uruchomienia oczyszczalni. W przeciwnym wypadku gwarancja producenta ulega redukcji
do okresu wyznaczonego przez prawo.
Ważne wskazówki dotyczące gwarancji
Zbiorniki MONOLITH objęte są 25-letnią gwarancją. Natomiast na wyposażenie techniczne
SOLIDO® producent udziela 3 lat gwarancji. Niniejsza gwarancja zakłada prawidłową obsługę
oraz poprawną eksploatację urządzenia (umowa serwisowa z autoryzowanym partnerem
REWATEC!).
3-letnia gwarancja na wyposażenie techniczne SOLIDO® obejmuje wszystkie komponenty
elektryczne i mechaniczne. Wszystkie nieautoryzowane ingerencje w przydomową
oczyszczalnię ścieków (np. zmiana syfonu, otwieranie puszki rozgałęźnej lub wtyczki
przyłączeniowej, ingerencje w sterownik niewykwalifikowanego personelu etc.),
użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub wprowadzanie zmiana konfiguracji
zadanej przez autoryzowanych partnerów REWATEC (patrz właściwy fragment w rozdz.
„Wskazówki montażowe“) są zabronione oraz prowadzą do wygaśnięcia rękojmi i gwarancji.
W przypadku zgłaszania usterek z tytułu rękojmi lub gwarancyjnych, prosimy o stosowanie
znajdującego się na ostatniej stronie „wzorcowego arkusza“, względnie o posiadanie
w gotowości wszystkich ważnych dokumentów.
3
Spis treści
1.
Uwagi wstępne .............................................................................................................................. 5
1.1. Zakres obowiązywania ........................................................................................................ 5
1.2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ............................................................................ 5
2.
Opis urządzenia SOLIDO® .............................................................................................................. 5
3.
Wskazówki dotyczące pracy i dozorowania .................................................................................. 8
3.1. Wymogi dotyczące kontroli / dozorowania ........................................................................ 8
3.2. Kontrola oczyszczalni przez użytkownika ........................................................................... 9
3.3. Przegląd oczyszczalni .......................................................................................................... 9
3.4. Wskazówki uzupełniające ................................................................................................. 10
3.5. Czego NIE WOLNO odprowadzad do przydomowej oczyszczalni ścieków ....................... 12
3.6. Jak rozpoznad usterki i ich przyczyny? .............................................................................. 13
4.
Wskazówki dot. montażu ............................................................................................................ 14
4.1. Sprawdzenie kompletności zestawu ................................................................................. 14
4.2. Komponenty wstępnie zainstalowane w zbiorniku / rurze wznoszącej ........................... 15
4.2.1. Rura wznosząca VS 60 (dot. zbiorników MONOLIT I) ............................................. 16
4.2.2. Pokrywa .................................................................................................................. 16
4.3. Komponenty wstępnie zainstalowane w zbiorniku MONOLIT II ...................................... 17
4.4. Wykaz czynności kontrolnych do przygotowania instalacji .............................................. 19
4.5. Montaż oczyszczalni jednozbiornikowej ........................................................................... 20
4.5.1 Podłączanie kródca powietrza zasilającego ............................................................ 20
4.5.2. Układanie przewodów sterujących ........................................................................ 21
4.5.3. Podłączanie kapsuły technicznej ............................................................................ 21
4.6.4. Montaż kapsuły technicznej ................................................................................... 21
4.6. Dodatkowe czynności montażowe w przypadku oczyszczalni dwuzbiornikowych .......... 23
4.7. Dodatkowe czynności montażowe w przypadku SOLIDOeco ........................................... 24
4.8. Wskazówki dotyczące tabliczki znamionowej .................................................................. 24
4.9. Protokół z uruchomienia................................................................................................... 25
4.10. Konfiguracja urządzenia REWATEC oraz nr najważniejszych części zamiennych ............. 25
5.
Instrukcja obsługi sterownika FS20 ............................................................................................. 26
5.1. Ważne wskazówki bezpieczeostwa .................................................................................. 26
5.2. Opis ogólny ....................................................................................................................... 27
5.3. Montaż .............................................................................................................................. 27
5.4. Pierwsze uruchomienie..................................................................................................... 28
5.5. Rozpoznawanie przerw w zasilaniu .................................................................................. 29
5.6. Obsługa / struktura menu ................................................................................................. 29
5.6.1. Ekran główny .......................................................................................................... 29
5.6.2. Pozostałe ekrany menu SOLIDO ............................................................................. 30
5.6.3. Przykład zastosowania w obszarze chronionym hasłem ........................................ 31
5.7. Przegląd przez menu SOLIDO®.......................................................................................... 33
5.8. Sygnały alarmowe ............................................................................................................. 34
5.9. Co zrobid gdy pojawi się sygnał alarmowy? ...................................................................... 34
5.10. Przekaźnik alarmu (do zewnętrznego nadajnika sygnału) ................................................ 34
5.11. Dozorowanie oraz pielęgnacja (dot. firmy serwisującej oczyszczalnię)............................ 34
6.
Załącznik ...................................................................................................................................... 35
6.1. Dane techniczne sterownika ............................................................................................. 35
6.2. Warunki klimatyczne / Inne: ............................................................................................. 35
6.3. Dane techniczne oraz konstrukcja kapsuły technicznej SOLIDO® .................................... 36
Protokół przydomowej oczyszczalni ścieków REWATEC ....................................................................... 40
4
1.
Uwagi wstępne
1.1. Zakres obowiązywania
Niniejsza „Dokumentacja techniczna SOLIDO®“ dot. SOLIDO® będącego wyposażeniem
technicznym przydomowych oczyszczalni ścieków REWATEC (2-14 mieszkaoców).
Dodatkowe informacje można znaleźd w:

Dokumentacja technicznej zbiorników podziemnych MONOLIT I oraz MONOLIT II,

Krótki opis SOLIDO® – W pełni biologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków SBR dla
2-14 użytkowników (DOKK5201),

Instrukcja montażu DOKK7301.
1.2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
SOLIDO® służy do oczyszczania oraz podczyszczania ścieków z gospodarstw domowych.
Używanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem, może prowadzid do jego uszkodzenia lub
innych nieprzewidzianych zagrożeo. W takich przypadkach producent zrzeka się
odpowiedzialności za powstałe szkody. Należy przestrzegad wskazówek dot. obsługi
urządzenia (patrz rozdz. 2.5). W przypadku zaprzestania korzystania z urządzenia należy
odłączyd je od źródła zasilania, upewnid się, że konstrukcja zbiornika nie została naruszona
oraz w razie konieczności odłączyd od oczyszczalni rury dopływową oraz odpływową.
2.
Opis urządzenia SOLIDO®
Informacje ogólne
SOLIDO® działa na zasadzie sekwencyjnego reaktora biologicznego SBR (ang. Sequencing
Batch Reactor). Oczyszczanie ścieków odbywa się dwuetapowo. Najpierw w osadniku
wstępnym w procesie sedymentacji zanieczyszczenia stałe (nieorganiczne) opadają na dno.
Następnie ścieki kierowane są do reaktora biologicznego, gdzie napowietrza się je przez
4,5-5 godzin. Potem przez 1,5 godziny napowietrzona zawiesina (osad czynny) opada na dno.
Nadmiar osadu kierowany jest do z powrotem do osadnika wstępnego.
Nad pracą urządzenia czuwa sterownik, pozwalający dopasowad (optymalizowad) parametry
pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb.
5
Osadnik wstępny
Ścieki z gospodarstw domowych kierowane są do osadnika wstępnego pełniącego 3 funkcje:

tymczasowe magazynowanie ścieków oraz umożliwienie przyjęcia zwiększonej ilości
ścieków w okresach szczytowych,

wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków przy użyciu procesów sedymentacji oraz
flotacji (tworzenie „osadu pierwotnego“).

magazynowanie osadu powstałego w reaktorze biologicznym, tzw. osadu wtórnego.
Sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR)
Tutaj odbywa się właściwe biologiczne oczyszczanie ścieków. SOLIDO® składa się z kapsuły
technicznej (G) oraz pomp mamutowych (B), (F) i (E). Na początku cyklu obróbki, jak i po ok.
1,5- i 2,5-godzinach ma miejsce zasilanie osadu czynnego ściekami z osadnika wstępnego
przy pomocy pompy mamutowej (B).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
dopływ DN100
pompa mamutowa zasilająca (BSH)
rura łącząca osadnik wstępny z reaktorem biologicznym DN100
dyfuzor talerzowy (BEL)
pompa mamutowa osadu wtórnego (ÜSH)
pompa mamutowa wody czystej (KWH)
kapsuła techniczna z dmuchawą i zaworami elektromagnetycznymi
węże sprężonego powietrza (biały, czerwony, niebieski, zielony)
wąż oraz króciec powietrza zasilającego
rura odpływowa ze zintegrowaną butelką na próbki
6
Podczas obróbki biologicznej, charakterystyczne dla ścieków z gospodarstw domowych
składniki pochodzące z unoszących się mikroorganizmów (osad czynny) podlegają rozkładowi
lub są przetwarzane na biomasę. Konieczne w tym celu przemieszanie, jak i zaopatrzenie
w tlen, odbywa się poprzez dyfuzor talerzowy (D). Napowietrzanie odbywa się w sposób
przerywany, to znaczy dyfuzor pracuje zawsze pomiędzy dwoma przerwami. Zależnie od
liczby mieszkaoców, dany typ dmuchawy oraz klasa odpływu mają zadany określony czas
napowietrzania. Przedział składający się z czasu napowietrzania oraz czasu przerwy trwa
łącznie 20 min., co daje w efekcie różne długości przerw (np. 5 min napowietrzania, 15 min
przerwy, 12 min. napowietrzania, 8 min. przerwy).
Po prawie 5-godzinnej fazie napowietrzania następuje 1-godzinna faza osiadania, na koocu
której pompa wody czystej (F) pompuje oczyszczone ścieki do rury odpływowej (J) tak długo,
aż zostanie osiągnięty dolny punkt zasysania pompy wody czystej.
Usuwanie nadmiaru osadu
Podczas odprowadzania oczyszczonych ścieków, na koocu cyklu uruchamiana jest
jednocześnie pompa nadmiaru osadu. Tłoczy ona mieszaninę osadu czynnego i wody
z powrotem do osadnika wstępnego tak długo, aż poziom osadu czynnego osiągnie wysokośd
otworu zasysającego.
W taki sposób uzyskuje się stałą objętośd osadu czynnego oraz usuwa jego nadmiar.
Praca w trybach standardowym / oszczędzania energii elekt. / urlopowym
Istnieją dwa tryby pracy: tryb standardowy oraz tryb oszczędzania energii elektrycznej, które
następują po sobie według poniższego schematu:
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
14:00 Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd
Standard
Standard
20:00
Standard
Standard
08:00
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
22:00 Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd Oszczędnośd
W trybie oszczędzania energii elektrycznej skrócone czasy pracy dyfuzora oraz pompy
odzwierciedlają dobowe wahania dopływu ścieków w prywatnych gospodarstwach
domowych. W zależności od potrzeb czasy pracy można indywidualnie dopasowad, zarówno
dla trybu standardowego jak i trybu oszczędzania energii elektrycznej. Dla dłuższych okresów
czasu bez dopływu ścieków, np. podczas urlopu, można zaprogramowad sterownik tak, aby
oczyszczalnia pracowała bez przerwy w trybie oszczędzania energii elektrycznej przez maks.
30 dni (tzw. praca w trybie urlopowym). Po upływie tego czasu, sterownik automatycznie
powraca do zaprogramowanego schematu pracy w trybach standardowym i oszczędzania
energii elektrycznej (patrz rozdział: Sterowanie).
7
Pobór próbek
W rurze odpływowej znajduje się butelka na próbki z niewielką ilością oczyszczonej wody po
jej ostatnim odprowadzeniu z oczyszczalni. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzid
efektywnośd procesu oczyszczalnia. Próbkę można pobrad za pomocą ręcznej pompy do
poboru próbek.
Sterowanie urządzeniem
SOLIDO® wyposażone jest w sterownik PLC typu FS10 lub FS20. Program przebiegu pracy
zaprogramowany jest w nim w taki sposób, aby pod warunkiem prawidłowego dopasowania
parametrów pracy urządzenia utrzymad stałe wskaźniki jakości ścieków na odpływie. Po
wprowadzeniu liczby użytkowników (osób w gospodarstwie domowym) sterownik
automatycznie załaduje zaprogramowane wartości parametrów sterowania. Jeśli okaże się,
że urządzenie jest niedociążone lub przeciążone, wówczas parametry te muszą zostad
zmienione (dopasowane do rzeczywistych warunków pracy urządzenia) przez
autoryzowanego partnera REWATEC lub ewentualnie samodzielnie po uprzedniej konsultacji
z pomocą techniczną REWATEC. Szczegółowy opis sposobu funkcjonowania sterownika
znajduje się w rozdz. 5.
Tryb oszczędzania energii elektrycznej (opcja dodatkowa, dot. SOLIDO® Eco z czujnikiem do
rozpoznawania niedociążeo)
W przypadku gdy przez dłuższy okres czasu do oczyszczalni nie docierają żadne ścieki
(np. podczas urlopu), czas napowietrzania jest automatycznie skracany. Dzięki temu
mikroorganizmy podtrzymywane są przy życiu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia
energii elektrycznej.
3.
Wskazówki dotyczące pracy i dozorowania
3.1. Wymogi dotyczące kontroli / dozorowania
W przypadku kontroli oczyszczalni, czy też napraw należy przestrzegad wskazówek dot.
bezpieczeostwa:
W oczyszczalniach ścieków może się pojawid brak tlenu!
Jeżeli z jakiś powodów (np. naprawa) trzeba wejśd do oczyszczalni, wówczas
należy zachowad szczególną ostrożnośd i przestrzegad przepisów BHP.
Przed wejściem do oczyszczalni należy odłączyd od źródła zasilania (wyciągają
wtyczkę z gniazdka) urządzenia elektryczne mogące doprowadzad do niej prąd.
Do oczyszczalni wolno wejśd tylko jednej osobie i to pod warunkiem
zabezpieczania jej przez drugą osobę. Nigdy nie wchodzid do osób omdlałych,
natychmiast wezwad pomoc.
Obowiązkiem użytkownika jest codzienna kontrola, czy oczyszczalnia ścieków pracuje bez
zakłóceo. Jeżeli się one pojawią (np. zakłócenia pracy sterownika) należy niezwłocznie
powiadomid firmę serwisująca oczyszczalnię.
8
3.2. Kontrola oczyszczalni przez użytkownika
Informacje ogólne
1.
Do obowiązków użytkownika należy regularna kontrola oczyszczalni lub w przypadku
braku posiadania wystarczającej wiedzy zlecenie tego wyspecjalizowanej firmie,
np. autoryzowanemu partnerowi REWATEC.
2.
Użytkownik lub firma serwisująca oczyszczalnię zobowiązane są do przeprowadzania
następujących prac:

Kontrola wizualna jakości oczyszczonej wody znajdującej się w butelce na próbki
(w razie potrzeby także w studzience kontrolnej) pod kątem ilości szlamu.
W przypadku jego nadmiaru może dojśd do zapchania podłączonego do oczyszczalni
systemu rozsączającego.

Kontrola do- i odpływów pod kątem ich zapchania (kontrola wzrokowa).

Sprawdzenie ilości pływającego szlamu w reaktorze SBR i w razie potrzeby,
usunięcie go.

Nanoszenie czasu pracy zestawów do Dziennika pracy oczyszczalni.
3.
Dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków należy prowadzid Dziennik pracy
oczyszczalni.
4.
Informacje o wykonanych przeglądach, usterkach czy też usuwaniu osadu z oczyszczalni
należy zapisad w Dzienniku pracy oczyszczalni, który w razie potrzeby należy udostępnid
służbom nadzorującym pracę oczyszczalni.
3.3. Przegląd oczyszczalni
Użytkownik oczyszczalni zobowiązany jest, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, do
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym partnerem REWATEC. Przegląd oczyszczalni
należy wykonywad dwa razy w roku (co 6 miesięcy). Składa się on z następujących czynności:

Sprawdzenie Dziennika pracy oczyszczalni ze stwierdzeniem regularności pracy.

Kontrola funkcjonowania ważnych dla pracy oczyszczalni podzespołów, w szczególności
dyfuzora oraz pomp.

Kontrola funkcjonowania sterownika oraz alarmu.

Przegląd dmuchawy (patrz załączony dokument „Instrukcja użytkowania dmuchawy
powietrza MEDO LA“).

Optymalizacja parametrów pracy na podstawie wyników badao osadu czynnego oraz
oczyszczonej wody (znajdującej się w butelce na próbki).

Kontrola ilości osadu w osadniku wstępnym i w razie potrzeby, zlecenie użytkownikowi
wywiezienia go. Celem zapewnienia prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni
ścieków konieczne jest regularne usuwanie osadu. Jego ilośd nie powinna przekraczad
70% objętości osadnika wstępnego.

Przeprowadzanie ogólnych prac konserwacyjnych, np. usuwanie osadu, przegląd stanu
konstrukcji urządzenia.
9

Kontrola wystarczającego na- i odpowietrzania.

Badania w zbiorniku osadu czynnego pod kątem koncentracji tlenu i ilości osadu.

Informację o przeglądzie należy odnotowad w Dzienniku pracy oczyszczalni.
Pobór próbek
Podczas przeglądu należy na odpływie pobrad próbkę oczyszczonej wody, a następnie
sprawdzid poniższe wskaźniki jakości ścieków (patrz pozwolenie wodno-prawne):

temperatura

CSB

wartośd pH

NH4-N (o ile wymagane)

ilośd osadu

Nnieorganiczny (o ile wymagane)

przezroczystośd

BZT5 (o ile wymagane)
Uwaga! W urządzeniach SBR pobór próbek z odpływu może mied miejsce
w dowolnym punkcie czasowym z butelki na próbki. W przeciwnym wypadku
próbki można pobierad wyłącznie podczas wypływania czystej wody, chyba że
zainstalowana jest osobna studzienka do poboru próbek.
Przeprowadzenie powyższych czynności oraz wyniki badao należy zapisad w raporcie
przekazanemu użytkownikowi. Obowiązkiem użytkownika jest dołączenie raportu do
Dziennika pracy oczyszczalni i w razie konieczności przedłożenie go odpowiednim służbom.
3.4. Wskazówki uzupełniające
Poniższe zalecenia oraz wskazówki należy postrzegad jak uzupełnienie informacji zawartych
w aprobatach DIBt:
1.
Prawidłowe działanie dyfuzora oraz pomp jest bardzo ważne dla prawidłowej pracy
oczyszczalni. Dlatego jeżeli to konieczne należy dokonywad samodzielnie częstszych
przeglądów dyfuzora i pomp. Jeżeli nastąpi spadek wydajności oczyszczalni na skutek
zmniejszonej ilości sprężonego powietrza należy skontaktowad się z firmą serwisująca
oczyszczalnię.
2.
Podczas każdego z przeglądów należy regularnie sprawdzad filtr dmuchawy , a w razie
potrzeby wymienid go. Po otwarciu kapsuły technicznej (dot. wyłącznie
autoryzowanych partnerów REWATEC!) należy uważad, aby pokrywa została ponownie
dobrze zamknięta (sugerowany moment dokręcenia śrub wynosi 40 Nm). Zaleca się
ponowne założenie plomby.
10
3.
Pełna biologiczna wydajnośd oczyszczania (= rozkład ChZT > 85 %) zostanie osiągnięta
dopiero po kilku miesiącach od uruchomienia oczyszczalni pod warunkiem, że:
 nie istnieją żadne podstawowe wady budowlane (np. duże prze- lub niedociążenia,
dopływ zewnętrznej wody, wadliwe na- lub odpowietrzanie, błędy montażowe)

stwierdzono, że doprowadzane ścieki nie zawierają substancji niedopuszczalnych
(środki trujące lub zakłócające: patrz następna strona), lub że ich charakterystyka
odpowiada ściekom z gospodarstw domowych (ChZT < 1000 mg/L; pH ok. 6,5-8,0)

dzięki dozorowaniu regularnym
funkcjonowanie urządzenia.
przęglądom
stwierdzono
prawidłowe
4.
Ilośd używanych środków piorących i czyszczących należy ograniczyd do niezbędnego
minimum.
Oferuje się coraz więcej „ostrych środków czyszczących“, których substancje składowe
niszczą tlen niezbędny w procesach rozkładu i mają szkodliwy wpływ na bakterie
rozkładające zanieczyszczenia. Zużycie środków piorących oraz czyszczących powinno
byd zredukowane do niezbędnego minimum. Pozwoli to uzyskad optymalną wydajnośd
rozkładu (WSKAZÓWKA: ilośd stosowanych środków należy zredukowad tak dalece, aż
będą Paostwo niezadowoleni z efektów czyszczenia, a wtedy należy ją nieznacznie
podnieśd).
5.
Dobowe zużycie wody na osobę nie powinno byd mniejsze niż 80 l/mieszkaoca.
W przypadku gospodarstw domowych, które bardzo oszczędnie obchodzą się z wodą
pitną i mocno redukują jej zużycie (do poziomu poniżej 80 l/mieszkaoca), może się
zdarzyd, że dopływające ścieki będą mocno zagęszczone w porównaniu do
standardowych ścieków z gospodarstw domowych. W takiej sytuacji istnieje
niebezpieczeostwo, że mimo bezbłędnego technicznego i biologicznego funkcjonowania
oczyszczalni, koncentracja zanieczyszczeo na odpływie będzie wyższa od wartości
granicznych, ustalonych przez odpowiednie organy (np. ChZT > 150 mg/l).
6.
Zaleca się, aby pierwsze uruchomienie oczyszczalni wykonał autoryzowany partner
REWATEC.
Pierwsze uruchomienie oczyszczalni powinno byd wykonywane przez lub pod nadzorem
autoryzowanego partnera REWATEC. Prawidłowe ustawienie parametrów pracy
oczyszczalni umożliwi właściwy rozwój mikroorganizmów wew. oczyszczalni, a ma to
kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania.
7.
Należy przestrzegad wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji.
Przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji pozwoli Paostwu
zaoszczędzid pieniądze oraz chronid środowisko naturalne:
 niezawodne oczyszczanie ścieków, bez przekraczania wartości granicznych,
 mniejsze koszty (ograniczenie ilości środków piorących i czyszczących + mniejsze
zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię),
 unikanie zbędnych kosztów napraw, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
oczyszczalni,
 optymalne ustawienia (= mniejsze zużycie energii) + dłuższa żywotnośd dzięki
fachowemu i regularnym przeglądom oczyszczalni,
 większa drożnośd, a przez to żywotnośd podłączonego systemu rozsączania.
11
3.5. Czego NIE WOLNO odprowadzad do przydomowej oczyszczalni ścieków
Materiały, jakich NIE WOLNO odprowadzad do WC
ani do zlewu (niestety, często są tam znajdywane):
Co one powodują:
Jak należy je prawidłowo usuwad
Popioły
Nie ulegają rozkładowi
Pojemnik na śmieci
Podpaski!!
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Chemikalia
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Środki dezynfekujące
Zabijają bakterie
Nie stosowad
Resztki jedzenia (także płynne, np. kwaśne mleko)!
Przeciążają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Farby
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Tłuszcz (z frytek)
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Włosy (o ile można tego uniknąd)!
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Plastry, opatrunki
Zatykają rury
Pojemnik na śmieci
Piasek, żwire dla kotów
Zatykają rury
Pojemnik na śmieci
Prezerwatywy!
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Korki
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci / Punkt zbiórki odpadów
Lakiery
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Lekarstwa
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów / Apteka
Olej silnikowy
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów / Stacja benzynowa
Odpady zawierające oleje
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Patyczki do uszu!
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Środki ochrony roślin
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Rozpuszczalniki
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Resztki środków czyszczących
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Żyletki
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Środki do czyszczenia rur
Skażają ścieki
Nie stosowad
Środki do zwalczania szkodników
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Wkładki higieniczne, tampony!
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Oleje spożywcze
Przeciążają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Klej do tapet
Zatykają oczyszczalnię
Punkt zbiórki odpadów
Tekstylia (ścierki etc.)
Zatykają oczyszczalnię
Punkt zbiórki odzieży / Pojemnik na śmieci
Rozcieoczalniki
Skażają ścieki
Punkt zbiórki odpadów
Piasek dla ptaków domowych
Zatykają oczyszczalnię
Pojemnik na śmieci
Chusteczki toaletowe, wilgotne!
Zatykają pompy
Pojemnik na śmieci
Kostki WC
Skażają ścieki
Nie stosowad
Niedopałki papierosów
Odkładają się w urządzeniu
Pojemnik na śmieci
Pieluchy, zabrudzone olejem chusteczki!
Zatykają pompy
Pojemnik na śmieci
12
3.6. Jak rozpoznad usterki i ich przyczyny?
Poza funkcjami nadzorowania, wykonywanymi przez sterownik (patrz: Sygnały alarmowe,
rozdz. 5.7), istotne funkcje urządzenia muszą byd sprawdzane na drodze kontroli wzrokowej.
W szczególności ważne jest rozpoznawanie odbiegających od standardowych stanów wody:
Usterka urządzenia
Całe urządzenie jest przepełnione, stan
wody
w
wstępnego
osadniku
wstępnym oraz reaktorze SBR jest tak
wysoki, że ścieki wypływają przez
przelew bezpieczeostwa.
W fazie oczyszczania wstępnego przez
cały czas występuje spiętrzenie, stan
wody jest tak wysoki, że ścieki
przepływają do komory z osadem
czynnym
poprzez
przelew
bezpieczeostwa.
Stan wody w komorze z osadem
czynnym znajduje się przy tym na
normalnym, niskim poziomie.
Przy włączonym napowietrzaniu nie
pokazuje się na powierzchni reaktora
SBR równomierny obraz pęcherzy.
Możliwe przyczyny
Czysta woda nie może byd odprowadzana
z urządzenia, gdyż odbiornik ścieków ani
system rozsączania nie mogą jej przejąd.
Usuwanie
Włączyd pompę wody czystej i obserwowad,
czy ścieki są tłoczone na zewnątrz, czy też
cofają się z powrotem do urządzenia.
Urządzenie jest przeciążone hydraulicznie.
Zapytad użytkownika, czy nie pojawiła się
nadzwyczaj duża ilośd ścieków.
Odprowadzanie
czystej
funkcjonuje, ponieważ
Funkcję tę można sprawdzid włączając
pompę wody czystej w trybie pracy ręcznej.
wody
nie
a) wąż jest nieprawidłowo podłączony
Sprawdzid, czy niebieski
prawidłowo podłączony.
b) pompa jest zapchana.
Otworzyd pokrywę pompy i skontrolowad
znajdującą się w środku rurę pompy,
względnie sprawdzid naczynie na wylocie
pod kątem substancji zakłócających +
w przypadku takiej potrzeby, wyczyścid na
drodze przepłukania.
c) brak pompy lub doprowadzana jest za
mała ilośd sprężonego powietrza
Sprawdzid, czy dmuchawa przy innych
funkcjach, jak np. napowietrzanie, daje
pełną wydajnośd (ewentualnie skontrolowad
także filtr) lub sprawdzid, czy ewentualnie
niebieski wąż nie jest uszkodzony albo
załamany.
Funkcję można sprawdzid włączając pompę
zasilającą w trybie pracy ręcznej.
Zasilanie nie funkcjonuje, ponieważ:
wąż
a) wąż został nieprawidłowo podłączony
Sprawdzid, czy czerwony
prawidłowo podłączony.
b) pompa jest zapchana
Otworzyd zaślepkę pompy i skontrolowad
pod
kątem
obecności
substancji
zakłócających, a w razie potrzeby przepłukad
znajdującą się wewnątrz pompy rurę lub
naczynie wypływowe.
c) do pompy dociera mało lub nie dociera
wcale sprężone powietrze
Sprawdzid, czy dmuchawa osiąga pełną
wydajnośd przy wykonywaniu innych
funkcji, jak np. napowietrzanie (ewentualnie
skontrolowad filtr) lub też skontrolowad, czy
ewentualnie nie jest uszkodzony albo
załamany czerwony wąż.
Funkcję można sprawdzid włączając
napowietrzanie w trybie pracy ręcznej.
Napowietrzanie nie funkcjonuje gdyż:
wąż
jest
został
a) biały wąż podłączono nieprawidłowo
Sprawdzid, czy biały wąż został prawidłowo
podłączony.
b) napowietrzacz talerzowy zainstalowano
nieprawidłowo
Sprawdzid
ustawienie
napowietrzacza
talerzowego (czy został on prawidłowo
ustawiony dookoła oraz w płaszczyźnie
poziomej na dnie zbiornika?).
c) do napowietrzacza talerzowego nie
dociera żadne albo za mało sprężonego
powietrza
Sprawdzid, czy dmuchawa osiąga pełną
wydajnośd przy wykonywaniu innych funkcji
(np. zasilanie), skontrolowad filtr lub
sprawdzid czy biały wąż nie jest uszkodzony
/ zagięty.
13
4.
Wskazówki dot. montażu
4.1. Sprawdzenie kompletności zestawu
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzid kompletnośd zestawu oraz czy jego elementy
nie są uszkodzone:
Poz.
A
B
C
D
Ilośd
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
E
1 szt.
F
G
H
4 szt.
1 szt.
1 szt.
I
1 szt.
J
K
L
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Nazwa
Kapsuła techniczna
Wyjście sprężonego powietrza dla dyfuzora (BEL), białe
Wyjście sprężonego powietrza dla pompy zasilającej (BSH), czerwone
Wyjście sprężonego powietrza dla pompy wody czystej (KWH), niebieskie
Wyjście sprężonego powietrza dla pompy osadu wtórnego (ÜSH), zielone
razem z zaworem dławiącym
Zaciski węża do B-E
Tuleja węża do węża powietrza zasilającego
Szary przewód sterujący z wtyczką przyłączeniową (15 lub 30 m)
Wąż powietrza zasilającego, możliwośd układania w gruncie (wstępnie
zamontowany na J)
Króciec powietrza zasilającego – częśd dolna (HT)
Króciec powietrza zasilającego – stalowa-częśd górna (typ LORO)
Sterownik
WSKAZÓWKA: Powyższy rys. oraz tabela dotyczą standardowej jednozbiornikowej
oczyszczalni ścieków. W przypadku oczyszczalni dwuzbiornikowych oraz SOLIDO® Eco
prosimy o zapoznanie się z rozdz. 4.5 i 4.6.
14
4.2. Komponenty wstępnie zainstalowane w zbiorniku / rurze wznoszącej
W zbiornikach REWATEC typu MONOLIT zainstalowano częśd elementów wchodzących
w skład SOLIDO® (patrz rys. 3 oraz 4):
Poz.
a
b
c
d
e
j
k
l
m
n
o
Ilośd
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Opis
Element montażowy wyposażenia technicznego w kapsule
Wąż sprężonego powietrza do dyfuzora, biały
Wąż sprężonego powietrza do pompy zasilającej (BSH), czerwony
Wąż sprężonego powietrza do pompy wody czystej (KWH), niebieski
Wąż sprężonego powietrza do pompy osadu wtórnego (ÜSH), zielony
Pompa zasilająca (BSH)
Pompa osadu wtórnego (ÜSH)
Pompa wody czystej (KWH)
Dyfuzor talerzowy
Rura nurkowa odpływu z butelką na próbki
Rura nurkowa oczyszczania wstępnego
WSKAZÓWKA: Podczas montażu zbiorników należy przestrzegad „Dokumentacji technicznej
zbiorników podziemnych MONOLIT“ (osobno umieszczona na zbiorniku).
15
4.2.1. Rura wznosząca VS 60 (dot. zbiorników MONOLIT I)
Rurę wznoszącą VS60 można umieścid na
zbiorniku w dowolny sposób, dlatego też
uszczelki oraz uchwyt przewodu zamontowane
są na studzience fabrycznie.
WSKAZÓWKA: włazową rurę wznoszącą
znajdującą się nad komorą SBR można skrócid
maks. o 14 cm, w przeciwnym przypadku
będzie w niej za mało miejsca na umieszczenie
kapsuły technicznej.
Jeżeli
zachodzi
koniecznośd
montażu
oczyszczalni na mniejszej głębokości należy
wybrad wersję, w której kapsuła zintegrowana
jest z rurą wznoszącą lub umieszczona po za
oczyszczalnią.
f
h
h’
i
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Rura wznosząca VS60 z elementami do montażu wstępnego
Uszczelka przyłączeniowa rury osłonowej przewodów DN100
Uchwyt przewodu
Uszczelka przyłączeniowa węża powietrza zasilającego
4.2.2. Pokrywa
Maks. obciążenie pokrywy wynosi 150 kg.
Pokrywę wyposażono w dwa rygle stanowiące
zabezpieczenie przed dziedmi.
WSKAZÓWKA: Po zakooczeniu montażu należy
upewnid się, że pokrywa jest zaryglowana, aby
zapobiec wypadkom.
16
4.3. Komponenty wstępnie zainstalowane w zbiorniku MONOLIT II
W oczyszczalniach REWATEC opartych o zbiorniki MONOLIT II zainstalowana jest już częśd
elementów wchodzących w skład SOLIDO® (patrz poniższe rysunki).
Poz.
a
b
c
d
e
j
k
l
m
n
o
Ilośd
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Opis
Element montażowy wyposażenia technicznego w kapsule
Wąż sprężonego powietrza do dyfuzora, biały
Wąż sprężonego powietrza do pompy zasilającej (BSH), czerwony
Wąż sprężonego powietrza do pompy wody czystej (KWH), niebieski
Wąż sprężonego powietrza do pompy osadu wtórnego (ÜSH), zielony
Pompa zasilająca (BSH)
Pompa osadu wtórnego (ÜSH)
Pompa wody czystej (KWH)
Dyfuzor talerzowy
Rura nurkowa odpływu z butelką na próbki
Rura nurkowa oczyszczania wstępnego
17
Stożek (dot. zbiorników MONOLIT II)
Stożek
Stożek należy umieścid na zbiorniku w taki
sposób, aby jego płaska częśd zwrócona była
w kierunku dopływu do oczyszczalni (patrz
powyższy rysunek).
W razie konieczności można skorzystad
z zestawu montażowego rury wznoszącej.
W celu zamontowania uszczelek potrzebne
będą otwornice D = 51 mm oraz D = 57 mm.
1
Uszczelka węża powietrza
2
Uszczelka rury osłonowej
3-6 Uchwyt przewodu wraz z wkrętami
Zestaw montażowy
WSKAZÓWKA: Uszczelki należy zamontowad
w stożku możliwie nisko tak, aby można było
bez przeszkód dopasowad położenie rury
wznoszącej VS20.
Po umieszczeniu jej na stożku zamocowad
uchwyt przewodu.
Studzienka włazowa VS 20
WSKAZÓWKA: położenie rury wznoszącej VS 20 można wyregulowad w zakresie 0-14 cm,
w przeciwnym przypadku będzie w niej za mało miejsca na kapsułę techniczną.
Jeżeli zachodzi koniecznośd montażu oczyszczalni na mniejszej głębokości należy wybrad
wersję, w której kapsuła zintegrowana jest z rurą wznoszącą lub umieszczona po za
oczyszczalnią.
18
4.4. Wykaz czynności kontrolnych do przygotowania instalacji
OK?
1.
Lokalizacja sterownika może byd oddalona od oczyszczalni o 10 m lub maks.
o 25 m. Czy sterownik jest chroniony przed deszczem i słoocem? Czy wystarczająca 
jest długośd przewodu SOLIDO®?
2.
Czy gniazdo sieciowe 230 V zabezpieczono bezpiecznikiem FI 30 mA?
3.
Czy zbiornik zainstalowano zgodnie z instrukcją montażu? (głębokośd dopływu

maks. 120 cm, prawidłowe umieszczenie do- i odpływu)
4.
Czy na zbiorniku MONOLIT umieszczono rurę wznosząca VS60? Czy została ona

skrócona (maks. o 14 cm), czy też nie?
5.
Czy rura odpływowa z budynku jest podłączona do dopływu urządzenia lub do

odpływu oczyszczalni przy odpływie wody / infiltracji?
6.
Czy zapewniono wystarczające na- i odpowietrzenie komory SBR? (wentylacja

dachowa lub oddzielne na- i odpowietrzenie)
7.
Czy przewód łączący oczyszczalnię ze sterownikiem umieszczono w rurze

osłonowej (DN50-100)?
8.
Czy obie komory wypełniono wodą? (osadnik wstępny w ¾, a SBR w ½)
19


4.5. Montaż oczyszczalni jednozbiornikowej
4.5.1 Podłączanie kródca powietrza zasilającego
1.
Przełożyd przez uszczelkę w rurze wznoszącej wąż powietrza zasilającego (I) oraz osadzid
dolną częśd kródca powietrza zasilającego (J) w odpowiednim miejscu obok zbiornika
(jeżeli to konieczne, wąż można przedłużyd do długości całkowitej 10 m). Należy przy
tym zwrócid uwagę, aby w rurze wznoszącej pozostał wystarczająco długi odcinek węża,
który będzie można wygodnie poprowadzid do górnej krawędzi terenu.
2.
Nałożyd stalową, częśd górną kródca powietrza zasilającego (K). W razie konieczności
rurę można przedłużyd za pomocą standardowych rur DN50.
20
4.5.2. Układanie przewodów sterujących
1.
Kapsułę techniczną umieścid obok zbiornika z zamontowaną rurą wznoszącą.
2.
Przełożyd przewód sterujący (H) przez rurę osłonową i pociągnąd go aż do miejsca
montażu sterownika. Należy przy tym uważad, aby nie zabrudzid czy też zamoczyd
wtyczki przyłączeniowej!
3.
Nadmiar przewodu podwiesid obok sterownika lub w uchwycie przewodu w rurze
wznoszącej (h’). Nie usuwad wtyczki ani nie skracad przewodu, gdyż prowadzi to do
utraty gwarancji!
4.
Uszczelnid rurę osłonową tak, aby nie mogły się przez nią przedostawad żadne uciążliwe
zapachy. Nie zabudowywad rury osłonowej, aby w razie potrzeby (np. usterki) możliwy
był jej demontaż.
4.5.3. Podłączanie kapsuły technicznej
1.
Wyjąd wąż powietrza zasilającego (I) oraz wstępnie zamontowane w zbiorniku węże
sprężonego powietrza (b, c, d, e).
2.
W razie potrzeby, skrócid węże sprężonego powietrza do wymaganej długości.
WSKAZÓWKA: Długośd dostarczonych węży jest wystarczająca w przypadku montażu
oczyszczalni z 2 rurami wznoszącymi (jedna nad drugą); w przypadku jednej rury
wznoszącej, zaleca się skrócenie węży maks. o 60 cm.
3.
Węże podłączyd do kapsuły zgodnie z kolorami (biały, czerwony, niebieski, zielony –
b→B, c→C, d→D, e→E), a następnie połączyd je z wężami znajdującymi się na zewnątrz
rury wznoszącej (I→G). Na koocu węży sprężonego powietrza znajduje się kawałek
zielonego węża, który służy do jego oznaczenia – podczas montażu należy go usunąd.
WSKAZÓWKA: Nie należy usuwad koocówek węży sprężonego powietrza ze
zintegrowanym zaworem dławiącym – stanowi on ważny element systemu.
4.
Luźne kable połączyd w wiązki przy użyciu opaski do kabli i ułożyd je dookoła kapsuły
technicznej.
4.6.4. Montaż kapsuły technicznej
1.
Podczas wkładania kapsuły do rury wznoszącej obrócid ją trochę, aby węże ułożyły się
wokół niej.
2.
Kapsułę z wyposażeniem technicznym umieścid ostrożnie na uchwycie znajdującym się
na górnym koocu pompy wody czystej tak, aby była stabilnie podparta. W przypadku
oczyszczalni posadowionych głębiej kapsułę można umieścid na dodatkowej rurze
DN 100, co ułatwi do niej dostęp.
3.
Sprawdzid czy poprawnie podłączono wszystkie węże i czy ułożone są one w taki sposób,
aby umożliwid wyjęcie kapsuły w celach serwisowych / konserwacyjnych.
21
Zamontowana kapsuła techniczna
22
4.6. Dodatkowe czynności
dwuzbiornikowych
montażowe
w
przypadku
oczyszczalni
WSKAZÓWKA: Podczas montażu zbiorników wchodzących w skład oczyszczalni
dwuzbiornikowych należy zwrócid uwagę, aby oba zbiorniki znajdowały się na tej samej
wysokości!
Dołączone do zestawu rury DN50 (przeznaczone do pompy zasilającej oraz pompy nadmiaru
osadu) umożliwiają szeregowe połączenie zbiorników. Jeżeli zbiorniki będą łączone
równolegle należy dołączone rury przedłużyd, tak aby podczas montażu można było
zachowad właściwe kierunki spadku (można do tego wykorzystad także węże).
W przypadku oczyszczalni dwuzbiornikowych, oprócz opisanych w poprzednich rozdziałach
czynnośd należy dodatkowo:
1.
Połączyd osadnik wstępny z reaktorem SBR za pomocą dwóch rur DN100 (rury nie
wchodzą w skład zestawu).
2.
Wyjąd obie rury odpływowe DN50 pomp (uwaga są one przyklejone).
3.
Przełożyd rury DN50 przez rury DN100 łączące oba zbiorniki, a następnie wsunąd je do
mufy danej pompy.
4.
Zadane fabrycznie wysokości są tak zaprojektowane, że pompa zasilająca znajduje się
w spadku w stosunku do reaktora SBR, a pompa nadmiaru osadu – w spadku w stosunku
do osadnika wstępnego. W przypadku zbiorników połączonych równolegle konieczne
może byd przedłużenie dołączonych rur. Należy sprawdzid czy zbiorniki połączono
zgodnie z projektem oraz czy umieszczono je na tej samej głębokości.
Osadnik wstępny z rurą odpływową
od pompy zasilającej (BSH)
Reaktor SBR z rurą odpływową
od pompy nadmiaru osadu (ÜSH)
23
4.7. Dodatkowe czynności montażowe w przypadku SOLIDOeco z czujnikiem
do rozpoznawania niedociążeo
W wersji SOLIDOeco do kapsuły technicznej podłączony jest czujnik do rozpoznawania
niedociążeo (wyłącznik pływakowy) wraz z prowadnicą. Przed umieszczeniem kapsuły
technicznej w oczyszczalni (patrz Rozdział 4.5.4) należy przeprowadzid wyłącznik pływakowy
przez odpowiednie gniazdo (Z) przymocowane do oczyszczalni, aż aluminiowy uchwyt (z)
wskoczy i zablokuje się w gnieździe.
WSKAZÓWKA: Podniesiony wyłącznik pływakowy wyłącza pompę zasilającą. Nie należy
zmieniad fabrycznej wysokości zamocowania wyłącznika, tj. pozycji aluminiowego
uchwytu (z).
4.8. Wskazówki dotyczące tabliczki znamionowej
Na pokrywie kapsuły technicznej znajduje się tabliczka znamionowa, na której umieszczono
rok produkcji. Numer seryjny wybito na dolnej stronie kapsuły. Poniższe informacje powinna
umieścid na tabliczce znamionowej firma / osoba montująca oczyszczalnię. Można je znaleźd
w odpowiednim załączniku aprobat DIBt (załączonych do oczyszczalni). Prosimy
o uzupełnienie następujących danych:




zaznaczyd krzyżykiem właściwy typ urządzenia (patrz dokumenty dostawy),
VS:
pojemnośd osadnika wstępnego,
VP:
pojemnośd zbiornika buforowego,
VR(SBR): pojemnośd reaktora SBR.
24
4.9. Protokół z uruchomienia
Po uruchomieniu oczyszczalni, użytkownik musi zostad poinformowany o swoich
obowiązkach oraz poinstruowany o najważniejszych zasadach obsługi urządzenia zgodnie
z Rozdziałem 3. Niniejszą instrukcję obsługi oraz protokół z uruchomienia należy przekazad
użytkownikowi za pokwitowaniem. Zaleca się, żeby wypełnid protokół znajdujący się na
ostatniej stronie niniejszej instrukcji, aby wszystkie ważne informacje takie jak nr seryjny
oraz nr dokumentu dostawy były w każdej chwili dostępne (np. podczas zgłaszania
reklamacji).
4.10. Konfiguracja urządzenia REWATEC oraz nr najważniejszych części
zamiennych
Przydomowa oczyszczalnia ścieków SOLIDO jest dostarczana przez REWATEC wraz
z opisanymi powyżej elementami składowymi. Wszelkie zmiany i ingerencja w budowę
urządzenia są zabronione i prowadzą do wygaśnięcia rękojmi oraz gwarancji. Są one
dopuszczone tylko pod warunkiem uprzedniej konsultacji i otrzymania zgody od
autoryzowanego partnera REWATEC. W przypadku konieczności wykonania napraw, aby
zachowad rękojmię i gwarancję należy stosowad wyłącznie oryginalne części zamienne:
Nr części
Opis
ROSO1045/ ROSO1046
Kapsuła techniczna SOLIDO LA45-B z 15 / 30 m przewodem
ROSO1047/ ROSO1048
Kapsuła techniczna SOLIDO LA45-B z 15 / 30 m przewodem
i czujnikiem do rozpoznawania niedociążeo
ROSO1080/ ROSO1081
Kapsuła techniczna SOLIDO LA80-B z 15 / 30 m przewodem
ROSO1082/ ROSO1083
Kapsuła techniczna SOLIDO LA80-B z 15 / 30 m przewodem
i czujnikiem do rozpoznawania niedociążeo
ROFE0595
Króciec powietrza zasilającego SOLIDO
ROEL0375 / ROEL 0377
Dmuchawa Medo Nitto LA-45B / LA-80 B
ROEL0373
3/2 zawór elektromagnetyczny DN13, 3/8 gwint wew., 26 VA, IP54
ROSO2020 / ROSO2010
Sterownik FS 20 / Sterownik FS 10
25
5.
Instrukcja obsługi sterownika FS20
Symbole na sterowniku oznaczają:
Uwaga: Zamontowane są urządzenia elektryczne, należy przestrzegad
wskazówek bezpieczeostwa!
Uwaga / Wskazówka: Należy przeczytad dokumentację techniczną!
Uwaga: Nie usuwad ze standardowymi odpadami domowymi, oddawad
w specjalnie oznakowanych punktach zbiórki odpadów.
Uwaga: Przed rozpoczęciem przeprowadzania prac naprawczych należy
wyciągnąd wtyczkę z gniazda sieciowego!
5.1. Ważne wskazówki bezpieczeostwa

Podczas regularnej pracy nigdy nie wyciągad wtyczki z gniazda sieciowego. Bakterie
w przydomowej oczyszczalni ścieków muszą byd regularnie zaopatrywane w tlen. Stąd
nawet w przypadku dłuższej nieobecności nie odłączad prądu od oczyszczalni.

Przed przystąpieniem do naprawy oczyszczalni lub jej elementów składowych
(np. sterownika) koniecznie wyciągnąd wtyczkę z gniazda sieciowego.

Podłączenie oczyszczalni do sieci elektrycznej może wykonad jedynie wykwalifikowany
elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia:
o należy zapewnid włącznik ochronny FI 30 mA,
o sprawdzid, czy przyłącze do prądu funkcjonuje bez zarzutów (czy izolacja PE nie
została uszkodzona?)

Montaż, serwis oraz przegląd oczyszczalni mogą byd przeprowadzane wyłącznie przez
autoryzowanych partnerów REWATEC. Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni musi
byd sprawdzane regularnie (najlepiej 2 razy w roku) w ramach umowy serwisowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest stacjonarnym urządzeniem elektrycznym, które,
jak wszystkie inne tego typu urządzenia, powinno byd regularnie sprawdzane przez
wykwalifikowanych elektryków. Zaleca się pomiar rezystancji izolacji, oporu przewodów
ochronnych oraz zastępczych prądów upływowych.
26
5.2. Opis ogólny
Sterownik FS 20 przeznaczony jest dla przydomowych oczyszczalni ścieków SOLIDO® firmy
REWATEC. Jest on wyposażony w graficzny wyświetlacz oraz w trzy przyciski do jego obsługi.
Za pomocą tego urządzenia można sterowad następującymi typami urządzeo:

SOLIDO® (wersja podstawowa),

SOLIDOeco z czujnikiem do rozpoznawania niedociążeo,

FLUIDO® (wersja podstawowa).
Urządzenia SOLIDO® wyposażone w FS 20 mają niezmiennie 4 cykle na dobę, z czasowo
dokładnie ustalonymi momentami startu o godz. 02:00, 08:00, 14:00 oraz o 20:00.
Zastosowano następujące pojęcia oraz skróty:
zasilanie:
podzielone na 1-sze zasilanie, 2-gie zasilanie, 3-cie zasilanie,
przerwa:
przerwa pomiędzy przerywanymi odstępami w napowietrzaniu,
napowietrzanie:
napowietrzanie ścieków,
faza osiadania:
co najmniej 60-minutowa faza osiadania na koocu każdego cyklu,
odprowadzanie KW:
odprowadzanie wody czystej,
dmuchawa:
dmuchawa umieszczona w kapsule technicznej,
BEL:
dyfuzor talerzowy,
BSH:
pompa zasilająca,
KWH:
pompa wody czystej (równolegle do niej prowadzona jest pompa
nadmiaru osadu),
SWS:
czujnik do rozpoznawania niedociążeo (wyłącznik pływakowy),
dot. SOLIDOeco.
5.3. Montaż
Korpus sterownika montuje się na ścianie dwoma śrubami przy pomocy uchwytów
znajdujących się w zestawie. Załączone elementy dystansowe można przykleid z tyłu
obudowy.

W przypadku montażu na zewnątrz, urządzenie nie może byd narażone ani na
bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, ani deszczu. Dopuszczalny
jest montaż np. pod wiatą.
27
5.4. Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia ustalane są parametry pracy urządzenia. Informacje dot.
poszczególnych parametrów przedstawione na wyświetlaczu są w następujący sposób:
pierwsza linijka: tytuł (jaki parametr jest ustalany?),
druga linijka:
aktualnie obowiązujące ustawienie / wartośd parametru,
trzecia linijka:
ewentualne nowe ustawienie / wartośd parametru (żądaną pozycję można
wybrad wciskając przyciski strzałek).
Przykład:
serwis
tryb
testowy
wybierz
typ urządzenia
tryb
ręczny
Solido
C
wyzeruj
Solidolicznik
C
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
↑↓
#069
serwis
tryb
testowy
wybierz
typ urządzenia
tryb
ręczny
Solido
C
wyzeruj
Solidolicznik
C
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
↑↓
#069
Podczas pierwszego uruchomienia pojawiają się pytania o następujące parametry w podanej
poniżej kolejności:
 język,
 ustawienia zegara,
 hasło
o domyślne 7682 (obowiązuje wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia),
o alternatywne: hasło serwisowe REWATEC, dot. firmy serwisującej oczyszczalnię.
 typ podstawowy (klasa oczyszczania):
 SOLIDO® C vs SOLIDO N/D lub FLUIDO® C vs FLUIDO® N/D
 liczba mieszkaoców (użytkowników): wybrad pomiędzy 2-14 (wartośd ≥ 8 można ustawid
tylko w dwóch krokach)
 dmuchawa: 45, 80 lub 120 l/min.?
 SWS (czujnik do rozpoznawania niedociążeo): tak / nie?
 praca w trybie testowym: Sterownik przełącza jeden raz pomiędzy wszystkimi
użytkownikami; praca w trybie testowym zakooczana jest wciśnięciem przycisku.
 Ustawienia ok: tak/nie?
28
Następnie pojawia się ekran główny i rozpoczyna się pierwszy cykl pracy urządzenia.
Pon
27.09.10
14:55:21
napowietrzanie
Tryb eco wakacje
pozostała faza: 00:07:44
pozostały cykl: 05:04:37
bez błędu
zielona górna dioda LED: wskazuje gotowośd do pracy (zasilanie jest podłączone)
czerwona dolna dioda LED: miga przy sygnałach alarmowych
5.5. Rozpoznawanie przerw w zasilaniu
Sterownik dysponuje funkcją rozpoznawania przerw w zasilaniu. W przypadku ich
wystąpienia miga czerwona dioda LED oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy. Wciśnięcie
i przytrzymanie (> 6 s) środkowego przycisku spowoduje całkowite wyłączenie alarmu
(sygnału dźwiękowego oraz diody).
5.6. Obsługa / struktura menu
5.6.1. Ekran główny
Na ekranie głównym przedstawione są następujące informacje: data oraz godzina, aktualny
etap cyklu, tryb pracy urządzenia, czas pozostały do zakooczenia bieżącego etapu / cyklu,
informacje o ewentualnych usterkach lub zakłóceniach w pracy urządzenia.
Pon
27.09.10
14:55:21
napowietrzanie
Tryb eco wakacje
pozostała faza: 00:07:44
pozostały cykl: 05:04:37
bez błędu
29
5.6.2. Pozostałe ekrany menu SOLIDO®
Ekran główny jest jednym z kilku ekranów, które tworzą menu. Pomiędzy poszczególnymi
ekranami można się przemieszczad za pomocą przycisków strzałek.
godziny pracy
system
dmuchawa:
BEL:
BSH:
KWH:
zasilanie:
◄┘ = tygodnie
ustawienie czasu
LCD-kontrast:
32
przerwa alarmu: 20h-08h
pokaz błędów
Język polski
◄┘ = wejście do menu
#048
00000h23min
00000h28min
00000h01min
00000h03min
00002h43min
serwis
ustawienia 1
tryb testowy
tryb ręczny
wyzeruj licznik
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
◄┘ = wejście do menu
#064
BSH normal:
BEL normal:
KWH normal:
ustawienia 2
wakacje
BSH eco:
BEL eco:
KWH eco:
◄┘ = wejście do menu
03.0min
04.5min
03.2min
◄┘ = wejście do menu
06.0min
09.0min
06.3min
#080
pozostałe:
19dni 23h
activate holiday mode
załącz tryb wakacyjny
#096
◄┘ = wejście do menu
#112
(maks. 30 dni)
kontrola napięcia
informacje
dmuchawa on (15)
dmuchawa:
zawór BSH:
zawór KWH:
prąd:
◄┘ = wejście do menu
on
off
off
0.0A
#128
W celu przejścia do kolejnego poziomu menu należy wcisnąd środkowy przycisk na panelu
sterującym. Poszczególne pozycje menu można wybrad za pomocą przycisków strzałek.
30
Numery znajdujące się z prawej strony, u dołu (np. #144) oznaczają dane pole menu (do
celów wewnętrznych).
5.6.3. Przykład zastosowania w obszarze chronionym hasłem
Zmiana typu urządzenia:
Urządzenie SOLIDO®, ustawione na klasę oczyszczania C, dla 4 mieszkaoców, dmuchawa
45 l/min., ma zostad przestawione na klasę oczyszczania N/D, dla 7 mieszkaoców, dmuchawa
80 l/min. oraz pływakowy czujnik do rozpoznawania niedociążeo.

Wybrad z menu głównego Service.

Przycisnąd środkowy przycisk oraz przejśd za pomocą przycisków ze strzałkami na stronę
Select type of plant (PL: wybrad typ urządzenia).
serwis
tryb testowy
tryb ręczny
wyzeruj licznik
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
↑↓
#069

Przycisnąd środkowy przycisk, a następnie podad hasło Service.
serwis
tryb testowy
hasło
tryb ręczny
0***
wyzeruj licznik
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
↑↓
#069

Ponownie za pomocą środkowego przycisku wybrad pozycję Select type of plant
(PL: wybrad typ urządzenia).
serwis
tryb
testowy
wybierz
typ urządzenia
tryb
ręczny
Solido
C
wyzeruj
Solidolicznik
C
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
↑↓
#069
31

Za pomocą przycisków ze strzałkami zmienid Solido C na Solido N/D.
serwis
tryb
testowy
wybierz
typ urządzenia
tryb
ręczny
Solido
C
wyzeruj
Solidolicznik
N/D
wybierz typ urządzenia
Solido C 4 RLM 45
↑↓
#069

Ponownie przycisnąd środkowy przycisk, a następnie wybrad liczbę mieszkaoców.
wybierz ilość RLM
05
06
07
08
10
RLM
RLM
RLM
RLM
RLM
No.05

Ponownie przycisnąd środkowy przycisk, a następnie wybrad typ dmuchawy.
wybierz ilość RLM
05
06
07
08
10
RLM
dmuchawa
RLMl/min
80
RLMl/min
80
RLM
RLM
No.05

Ponownie przycisnąd środkowy przycisk i wybrad SWS (czujnik do rozpoznawania
niedociążeo).
wybierz ilość RLM
05
06
07
08
10
RLM
SWS
RLM
nie
RLM
tak
RLM
RLM
No.05

Ponownie przycisnąd środkowy przycisk, aby zamknąd punktu menu Select type of plant
(PL: wybrad typ urządzenia). Przeprowadzone zmiany można odczytad w ostatniej linijce.
serwis
tryb testowy
tryb ręczny
wyzeruj licznik
wybierz typ urządzenia
Solido N/D 7 RLM 80
↑↓
#069
32
Aktualny / wybrany typ urządzenia: Solido N/D, 7 mieszkaoców, z SWS i dmuchawą 80 l/min.
Przycisnąd przycisk ze strzałką do dołu 2 ×, aż ponownie znajdziemy się na górnej
płaszczyźnie menu (tak dalece „odsunąd do dołu“ czarną belkę, aż nie będzie ona widoczna).
serwis
tryb testowy
tryb ręczny
wyzeruj licznik
wybierz typ urządzenia
Solido N/D 7 RLM 80
◄┘ = wejście do menu
#069
5.7. Przegląd przez menu SOLIDO®
Menu
Informacje
Status
Godziny pracy
Tygodnie
System
Serwis
Ustawienia 1
Ustawienia 2
Wakacje
Kontrola
napięcia
Informacja
Ustawienie
czasu
Tryb testowy
BSH normal*
BSH eco*
Pozostałe
00d / 00h
LCD kontrast
Tryb ręczny
BEL normal*
BEL eco*
Załącz tryb
wakacyjny
Zawór BSH
(on / off)
KWH normal*
KWH eco*
Wyłącz tryb
wakacyjny
Zawór KWH
(on / off)
Dmuchawa
(on / off)
Dmuchawa
(on / off)
Przerwa alarmu
BEL
Pokaz błędów
BSH
Prąd x.x A
Język
KWH
SWS
(on /off)
Wyzeruj
licznik**
Zmiany w SWS
Wybierz typ
urządzenia*
FLUIDO C
FLUIDO N/D
SOLIDO C
SOLIDO N/C
Wybierz
ilość RLM
Dmuchawa
45 l/min
80 l/min
120 l/min
SWS
(tak / nie)
Informacje o
urządzeniu
* możliwośd zmiany tylko przy użyciu hasła serwisowego
** dostępne tylko dla użytkowników uprzywilejowanych
33
5.8. Sygnały alarmowe
W przypadku alarmu pojawia się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i zaczyna migad czerwona
dioda LED. Ponadto u dołu ekranu wyświetlana jest jedna z dwóch informacji:

Awaria dmuchawy (nie osiągnięto minimalnego poboru prądu przez dmuchawę;
wartości poboru prądu dla poszczególnych typów dmuchaw wynoszą: LA-45B 0,3 A,
LA-80B 0,6 A, LA-120B 0,9 A +/- 0,1 A, jeżeli w tym samym czasie aktywowano zawór
powyższe wartości są ok. 0,1 A większe).

Zalanie (dot. SOLIDOeco; pojawia się, gdy przy odprowadzaniu czystej wody dwukrotnie
nie został osiągnięty dolny punkt załączania włącznika pływakowego).
5.9. Co zrobid gdy pojawi się sygnał alarmowy?

1 × przycisnąd środkowy przycisk (dot. użytkownika)
 dźwiękowy sygnał ostrzegawczy zostaje wyłączony,
 czerwona dioda LED miga,
 u dołu ekranu wyświetlana jest informacja o awarii,
 alarm nie uruchamia się na nowo.

ponowne przyciśnięcie środkowego przycisku (dot. firmy serwisującej oczyszczalnię)
 alarm zostaje „wymazany“ (aż do poziomu wpisu w pamięci o błędach),
 czerwona dioda LED zostaje wyłączona,
 informacja o awarii znajdująca się u dołu ekranu znika,
 teraz urządzenie jest ponownie „całkowicie“ włączone; alarm uruchomiłby się przy
następnej okazji na nowo, jeśli przyczyna usterki nie zostałaby usunięta.
Przerwanie zasilania sieciowego także prowadzi do „wymazania“ alarmu. Sterownik FS 20
w pamięd umożliwiającą przechowywanie do 40 informacji o błędach lub awariach.
5.10. Przekaźnik alarmu (do zewnętrznego nadajnika sygnału)
Sterownik wyposażony jest w przekaźnik, do którego można podłączyd (styki nr 11 i 12)
zewnętrzny nadajnik sygnału, np. lampę ostrzegawczą. Należy zapewnid mu odrębne
zasilanie prądem, aby istniała możliwośd sygnalizacji także w przypadku gdy sterownik
odłączony jest od źródła zasilania. Nadajnik sygnału może zostad podłączony jedynie przez
wykwalifikowanego elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy
wybid w odpowiednio zaznaczonym miejscu otwór w korpusie sterownika oraz przy pomocy
dławika kablowego przeprowadzid przewód łączący nadajnik ze sterownikiem.
5.11. Dozorowanie oraz pielęgnacja (dot. firmy serwisującej oczyszczalnię)
Wymiana bezpieczników
Jeśli bezpiecznik sterownika wyłączył się, wówczas należy go wymienid. Należy używad
wyłącznie bezpieczników czułych typu T 4,0 A, 250 V, H (bezpiecznik czuły w szklanej rurce
4,0 A; 5 × 20 mm bezwładny, zgodnie z EN 60127-2/III).
34
Wymiana baterii-akumulatorków
Kontrola akumulatorków znajdujących się w sterowniku nie jest wymagana. Zaleca się ich
wymianę na nowe w przypadku skróconego czasu trwania alarmu (akumulatorki AA NiMH
1800 mAh). Wolno używad wyłącznie baterie akumulatorowe. W żadnym wypadku nie
stosowad standardowych baterii.
6.
Załącznik
6.1. Dane techniczne sterownika
Materiał korpusu:
poliwęglan
Wymiary:
200 × 120 × 60 mm
Stopieo ochrony:
IP54
Napięcie zasilania:
230 V AC, 50 Hz
Sterowanie:
sterowanie czasowe za pomocą zegara czasu rzeczywistego
(z funkcją automatycznego przestawiania na czas letni
i zimowy)
Wejścia:
1 × wejście 230 V AC (dla SWS)
Wyjścia:
3 × wyjścia przekaźnikowe 6 A
Wyjście alarmu:
1 × przekaźnik alarmu (wytłoczone miejsce na korpusie)
Interfejs:
RS232
Pomiar natężenia prądu:
istnieje
Kontrola awarii zasilania:
istnieje
Przyłącza:
1 × gniazdo 7-pin
Przewód zasilający:
3 × 1,0 mm², 1,5 m, z wtyczką z uziemieniem
Bezpieczniki czułe:
2 × T 4,0 A, 250 V, H (nieaktywne bezpieczniki czułe w rurce
szklanej 4,0 A; 5 × 20 mm, o wysokich możliwościach
wyłączania (nieprzejrzyste), w formie wspólnego
zabezpieczenia dla wszystkich wyjśd (L/N)
Poziom ciśnienia akustycznego: 57 dB(A) w czasie alarmu dźwiękowego w odległości 1 m
6.2. Warunki klimatyczne / Inne:
Dopuszczalne temperatury otoczenia:
Temperatura pracy:
funkcjonowanie urządzenia od -20°C do 50°C,
Temperatura magazynowania:
od -25°C do 60°C
Ciśnienie powietrza:
podczas pracy oraz magazynowania od 80 kPa do 106 kPa
Wilgotnośd względna powietrza: dopuszczalna maks. 95% (bez kondensacji)
Tworzenie się lodu:
niedopuszczalne
35
6.3. Dane techniczne oraz konstrukcja kapsuły technicznej SOLIDO®
Wymiary zewnętrzne kapsuły:
340 × 358 mm (średnica × wysokośd)
Materiał:
HD-PE
Dopuszczenie:
UN / 1H2 / X 38 / S
Stopieo ochrony:
IP55
Względna wilgotnośd powietrza: dopuszczalna maks. 95% rH (bez kondensacji)
Poziom ciśnienia akustycznego: maks. 35 dB(A) na 1,50 m wys. bezpośrednio nad pokrywą
przydomowej oczyszczalni ścieków zamontowanej w ziemi
Zawory elektromagnetyczne:
2 × 3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne, DN13, 3/8“
gwint wew., IP54
Zastosowane dmuchawy:
Model
LA-120B*
LA-45B
LA-80B
110 mbar
150 mbar
180 mbar
50-180 mbar
100-200 mbar
100-250 mbar
45 l/min.
80 l/min.
120 l/min.
Moc pozorna
130 VA
205 VA
285 VA
Ciężar
3,0 kg
5,3 kg
9,4 kg
207 × 182 × 205 mm
305 × 214 × 188 mm
408 × 210 × 232 mm
IP 55
IP 55
IP 55
Ciśnienie pracy
Zakres ciśnieo stosowania
Ilośd tłoczonego powietrza przy
ciśnieniu pracy
Wymiary
Stopieo ochrony
nie w kapsule!
Dodatkowe informacje można znaleźd w „Instrukcji obsługi dmuchawy powietrza MEDO LA“
(DOKK5106 190510 TD Nitto – dmuchawy typoszeregu A).
36
Schemat wtyczki SOLIDO®
Wtyczki
Wtyczka – śrubunki przyłączeniowe
Zespół
Funkcja
Nr styku
dmuchawa, zawór 1, zawór 2, SWS
PE
PE
dmuchawa, zawór 1, zawór 2
N
1
dmuchawa
L
2
zawór 2 (BSH)
L
3
zawór 1 (KWH)
L
4
COM
5
NO
6
SWS czujnik do rozpoznawania
niedociążeo
SWS czujnik do rozpoznawania
niedociążeo
Puszka elektryczna – schemat
37
38
REWATEC GmbH, Bei der Neuen Münze 11, 22145 Hamburg
10
EN 12566-3
Wstępnie zmontowana oczyszczalnia ścieków
do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych
Kod oznaczenia wyrobu: „SOLIDO 4 E-30 do 14 E-50/50“
Materiał: polietylen (LLD-PE)
Efektywnośd oczyszczania:
ChZT:
BZT5:
Z:
NH4-N*:
Wskaźnik skuteczności oczyszczania
(przy badaniu dobowym ładunkiem
substancjami organicznymi
BZT5 = 0,13 kg/d)
90,1 %
96,1 %
91,8 %
88,5 %
*dla ścieków o temp. > 12°C
Przepustowośd oczyszczalni (wyniki pomiarów):
Nominalny dobowy ładunek
substancji organicznych (BZT5):
od 0,24 kg/d do 0,84 kg/d
Nominalna dobowa
przepustowośd hydrauliczna (QN):
od 0,30 m³/d do 2,1 m³/d
Szczelnośd (próba wodna):
wynik pozytywny
Odpornośd na zgniatanie
(test obciążeniem niszczącym):
wynik pozytywny
(do 1,95 m przykrycia ziemią)
Trwałośd:
zgodnie z EN 12566-3, rozdział 6.5.5.1
39
Protokół przydomowej oczyszczalni ścieków REWATEC
Prosimy o zanotowanie poniżej najważniejszych informacji dot. Paostwa przydomowej
oczyszczalni ścieków. Dzięki temu w razie problemów lub jakichkolwiek zapytao
autoryzowany dystrybutor REWATEC będzie mógł pomóc Paostwu szybko i bez zbędnej
biurokracji. Ponadto poniższe dane wymagane będą podczas zgłaszania przez Paostwa
ewentualnej reklamacji.
Typ oczyszczalni: ____________________________________________________________
Nr zamówienia:
Data pierwszego
uruchomienia:
Data dostawy
i dystrybutor:
Przegląd wykonał: ___________________________
Nr seryjny SOLIDO
(patrz spód kapsuły):
Nr seryjny sterownika:
Częstotliwość
przeglądów:
Wersja
oprogramowania
sterownika:
___________________________
___________________________
___________________________
WASKAZÓWKA: Poniżej zamieszczono przykładową naklejkę, którą dołączono do kapsuły.
Zawiera ona najważniejsze informacje dot. urządzenia. Prosimy zachowad w bezpiecznym
miejscu oryginalną naklejkę dołączoną do kapsuły lub nakleid ją poniżej
REWATEC GmbH 2011
REWATEC zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
Zawartośd niniejszej instrukcji stanowi częśd warunków gwarancji.
Podczas montażu oraz projektowania podłączenia urządzenia należy przestrzegad przepisów BHP
oraz innych przepisów mających odniesienie do tego rodzaju urządzeo,
np. przepisów budowalnych lub dot. instalacji elektrycznych.
40
MPI s.c.
Zakrzewo ul. Gajowa 22, 62-070 Dopiewo
Tel/Fax: +48 61 652 37 84
[email protected], www.mpi-systems.pl

Podobne dokumenty