Busko-Zdr6j, dnia 25.05.2015 roku Dotyczy: zmiany treici SlwZ w

Komentarze

Transkrypt

Busko-Zdr6j, dnia 25.05.2015 roku Dotyczy: zmiany treici SlwZ w
21 WojskowySzpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SpZOZ
28-100Busko-Zdr6j,
ul. Rzewuskiego
8
tel. 47 3782477;41 37824L8;
fax.413780332
Regon290524853;
Ntp655-1G6S-170
Postgpowanienr 5 /PM2O1S_modyfikacja_tresci_Stwz_3
Busko-Zdr6j,
dnia25.05.2015
roku
Postepowanienr 5/PN/2015
Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiaiacego
Dotyczy:zmianytreici SlwZ w postepowoniuo udzielaniezam6wieniapublicznegoprowqdzonego
w trybie przetorgu nieograniczonegoo wortoici mniejszej ni2 Atwotyokreilone w
przepisachwydonychna podstowiean. 77 ust.I ustawyz dnia 29 sty,cznia
2004r. prawo
zamfwieri publicznych(tekstjednolity: Dz. IJ. z 2073Nr 907 z p6in,,zm.) na
,,Dostowq
urzqdzert medycznychi wyposaienio dto 27 Wojskowego Szpitala llzdrowiskowoRehabiI itacyjnego Sp ZOZw Busku-Zdroju',.
Na podstawieart. 38 ust.1 ustawyPzp,w odpowiedzi
na skierowane
do Zamawiajqcego
zapytania
dotyczqce
tre6ciSpecyfikacji
lstotnych
Warunk6wZam6wienia,
informujemy:
ZAPYTANIE
NR1
Czyzamawiajqcy
wymagaby aparatdo skupionej
fali uderzeniowej:
L. Generowal
gqsto6ienergiido 0,8 ml/mml cojest istotnei przekfada
siqnaskutecznosi
terapiizwlaszcza
jestdzialaniedezintegracyjne.
tam gdziekonieczne
2. Wsp6lpracowaf
z glowicamiwykonanymiw
technologii
doublelayer(podw6jnej
warstwy):
pierwszq
naSwiecie
glowicqliniowqdo skupionej
fali uderzeniowej.
Zapewnia
ona
pokryciedu2ychobszar6w
zabiegowych
wiqzkqo dl. 5 cm.GlowicaSwietnie
sprawdza
siq
w przypadku
opracowywania
tkanejmiqkkich,
cellulituorazleczenia
ubytk6wtkanek
miqkkich,
- gfowicqdo glqbokiejpenetracji
a2do 6 cmco pozwala
dotrzeddo glqbokopolo2onych
tkanek.
ODPOWIEDZ:
Tak,Zamawiajqcy
dopuszcza
urzqdzenie
zaproponowane
przezOferentao podanych
parametrach
i wyposa2one
w glowicew technologiidoublelayerz zastrze2eniem,
2e wyr6bspelniakryteria
zgodniezopisemwSIWZ.
ZAPYTANIE
NR2
Urzqdzenie
wskazaneprzezZamawiajqcego
jest jedynymtakim sprzqtemna rynkuco wyklucza
konkurencjq
. CzyTamawiajqcy
dopu5ci
zamiast
sprzqtuopisanego
w specyfikac1i
n/w aparat?
- Balistyczna,
radialna
falauderzeniowa
z wykorzystaniem
impuls6wwytworzonych
przez
generator
elektromagnetyczny
- Mo2liwoSi
jednoczesnego
podlqczenia
dw6chaplikator6w
o 162nych
glowicach
powoduje
zwiqkszony
komfortzabiegu
i oszczqdno6i
czasu
- bezu2yciakompresora
- dawkowanie
od 60 do 185mJw odstqpach
co 10mJ
- piynnaregulacja
czqstotliwosciod
1 do22Hz(colHz)
- 3 wiqzkiimpuls6w:
4,8itZ impuls6w
z czqstotliwo(;ciq22Hz
- 7 program6w
terapiiz mo2liwosciq
indywidualnej
parametr6w
regulacji
- ponad25 zobrazowanych
program6wterapiiwedlugwskazafi
- wbudowany
atlasanatomiczny
- nowoczesny
12 calowykolorowyekrandotykowy
21 WojskowySzpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SpZOZ
28-100Busko-Zdr6j,ul. Rzewuskiego
8
tel. 4L 37824!7: 41 3782418;
fax.41 3780332
Regon290524853;
NtP655-16-65-170
Postgpowanienr S/pt!/201S_modyfikacja_tresci_Stwz_3
-
2 ergonomiczne
pokrqtlado regulacjimocy
iczqstotliwosci
aplikatoruruchamiany
za pomocawielokierunkowego
wlqcznika
noinego
portSDz kartqpamieciSD
moiliwoSiindywidualnej
modyfikacjiwybranych
parametr6w
zabiegui zapisania
na karciesD
120wolnychmiejscdo zapisania
program6w
- minimum2 OOO
2ywotnoSi
aplikatora
000uderzefi
wymienne
glowicedo aplikatora:
(2szt.),
6mm,15mm
25mm
10silikonowych
nakfadek
ochronnych
SrodekpoSlizgowy,,Lotion"
ergonomiczne
aplikatory
w anodyzowanej
obudowiealuminiowej,
chlodzony
wentylatorem
mo2liwo5i
rozbudowy
o funkcjqzabieg6w
kosmetycznych-antycelulitowych,
go w
wyposaiajEc
glowiceantycelulitowq
- wbudowany
programdo ocenynatq2enia
b6luw skaliVAS
- aparatnaw6zkujezdnym
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiajqcy
okreSlitwymaganiaw SIWZz rozszerzeniem
o urzqdzenie
o parametrach
okre$lonych
w odpowiedzi
do zapytania
nr 1.
ZAPYTANIE
NR3
PAKIET
| - APARATURA
poz.2 - Aparatdo efebokieioscvlacii.
FIZYKOTERAPEUTYCZNA
Urzqdzenie
wskazaneprzezTamawiajqcego
jest jedynymtakim sprzqtemna rynkuco wyklucza
konkurencjq'
CzyZamawiajqcy
dopuSci
zamiast
sprzqtuopisanego
w specyfikacji
n/w aparat?
- aparatdo stymulacji
nerwdwi miq6ni(terapiawysokotonowa)
za pomocAprqduelektrycznego
o czqstotliwo6ciach
odpowiadajqcych
pasmudrgadpomiqdzy4400Hz i 12300
akustycznemu
Hz,
- 2 niezaleinie
regulowane
wyjdciaprqdowe,
- nominalny
zakresnatqienia0-100mAprzy500om,odpowiednio
przy500om,
0-5000mW
- nominalna
mocwyj5ciowa
w obwodzie
czerwonymiw obwodziebiafymprzy500om po 5 VA,
- KlasalBF,
- napiqcie
sieciowe
230V/50-60
Hz,
- rozmiar1Lx42x30
cm,
- waga5,10kg
ODPOWIED2:
Nie,Zamawiajqcy
okreSlif
wymagania
w S|WZdotyczqce
aparatudo glqbokiejoscylacji
i tylkote
urzEdzenia
spelniqlvymdgZamawiajqcego.
ZAPYTANIE
NR4
PAKIET
poz.3 - Aparatdo masnetoterapiiw zestawie
| -.APARATURA
FIZYKOTERAPEUWCZNA
CzyZamawiajqcy
dopu6ciaparato poniiszych
parametrach:
Aparatdo terapiipolemmagnetycznym
PrzenoSny
sterownik
Wyposaienie:
- aplikatorszpulowy
o $rednicy
610mm1 szt.,
aplikatorszpulowy
o Srednicy
300mm1 szt,
leiankaz systemem
przesuwnym
do aplikatora
610mm
9 typ6wfal:
- sinusoidalny
bipolarny,
21 WojskowySzpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SpZOZ
28.100Busko-Zdr6j,ul. Rzewusklego
8
tel. 4L 3782417; tl7 3782418;
fax.41 3780332
Regon290524853;
Ntp6s5-1GGS-170
Postqpowanienr S/pNnU S_madyfikacj
a_tresci_StWZ_S
sinusoidalny
monopolarny,
sinusoidalny
zmienny
monopolarny,
tr6jkqtnybipolarny,
tr6jkqtnymonopolarny,
tr6jkqtnymonopolarny
zmienny,
prostokatny
bipolarny,
prostokatny
monopola
rny,
impulsyMgWave.
Maksymalna
indukcjamagnetyczna
300 Gauss,
4 niezale2ne
kanaty(moiliwr:6iuruchomienia
4
r6inychprotokot6w
w tym samymczasie).
Czqstotliwo6i
5 to 100H2Zegardo 240min.Akustyczny
sygnalkoficaleczenia
i automatyczne
przerwanie
emisjipola.Mo2liwoSipodlqczenia
aplikator6w
plaskich:15 i 7,5 cm. Bank gotowychprogram6wterapeutycznych.
Kolorowy,dotykowy
wy$wietlacz
o przekqtnej
5,9".Moiliwo6iwprowadzania
wfasnychprogram6wterapeutycznych.
Moiliwo$itworzeniasekwencji
zabiegowych
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiajqcy
okre6lilwymagania
w S|WZ.
-
ZAPYTANIE
NR5
Urzqdzenie
przezZamawiajqcego
wskazane
jest jedynymtakim sprzqtemna rynkuco wyklucza
konkurencjq.
CzyZamawiajqcy
dopudci
zamiast
sprzqtuopisanego
w specyfikacji
n/w aparat?
- terapeutyczny
suchymasa2
wodny,
precyzyjne
iefektywneurzqdzenie
do masaiuwodnego,
- zwiqkszona
dopuszczalna
wagaosobymasowanej
do 200kg,
moiliwoSipolo2enia
siqna urzqdzeniu
z obustron,
regulowany
zakrestemperatury
wodydo 50 stopniC,
najwyisze
ciSnienie
wodydo 6,3bar,
poprawiakrq2enie,
- zwiqksza
metabolizm,
uaktywniasystemlimfatyczny,
poprawiasifqtkankifqcznej,
- gwarantuje
dobresamopoczucie,
usuwanapiqcia
miq$niowe,
pomagaw b6luplec6wi krqgoslupa,
- odprq2a
ieliminujestres,
prostyi czytelny
wyb6rfunkcjina panelusterujqcym,
* dob6rwzrostuuiytkownikaod 160do 190cm,
- wyb6rpartiicialado masaiu,
- wy6wietlana
diodamistrefamasaiu,
* indywidualnie
ustawiana
szybko6i
masa2u,
indywidualnie
ustawiana
silamasaiuwodq,
ruchomyzakresustawiania
temperatury
wodydo 50 stopniC,
przycisk
start/pauza
pracyurzqdzenia,
przycisk
stop- wyfqczenie
masaiuw dowolnymmomencie
zabiegu,
- wymiaryurzqdzenia:
2360x915x570mm
- wymiaryle2anki
1900x680mm,
21 WojskowySzpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SpzOZ
28-100Busko-Zdn6j,
g
ul, Rzewuskiego
tel. 41 3782417;4737824L8:
fax.413780332
Regon29052485:3;
NIP655-1G65-170
Postepowanie nr E/p lffil
1i_madyfikacj a_tresci_StWZ_3
- wagaurzgdzenia
bezwody1_40
kg,
iloSiwodydo napelnienia
300litr6w,
urzadzenie
niewymagawymianywodyijej uzupelniania,
rodzajemasa2u:
r6wnolegty,
wygtadzaiacy,
spiralny,
okreiny,synchronizacy,jny,
- zasilanie
220-240V
\N-L6A,
/
- ciSnienie
wody0,4do 6,3bar.
ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiajqcy
dopuszczapod warunkiem,2e urzqdzenie
spelniawszystkiewymagania
techniczne
opisanew SIWZ jak: jednapompawodnazasilajqca
dwie niezaleinie
pracujace
od
siebiedyszewodne;falownikpompyschladzany
przy pomocypowietrza,,wody,wentylatora;
dyszeumiejscowione
na w6zku; moiliwo66programowania
na karty chipowe;wbudowane
progra
my terapeutyczne.
ZAPYTANIE
NR6
Aparatdo terapiiultradiwiekowei
Urzqdzenie
wskazaneprzezTamawiajqcego
jest jedynymtakim sprzqtemna rynkuco wyklucza
konkurencjq
' CzyZamawiajqcy
dopudci
zamiastsprzqtuopisanego
w specyfikacji
n/w aparat?
nowoczesny
8 calowykolorowyekrandotykowy,
- glowicawieloczqstotliwoSciowa
o wielko6ci
5 cm2z innowacyjnym
systemem
do
,,SonoSwing,,
jednoczesnego
i procentowego
dawkowania
czqstotliwoSci
zabiegowych,
z:zakresu0.g MHzi
2,4MHz,(mo2liwosiustawienia
glqboko$ci
wnikaniapolaultradiwiqk6w,
co 5%),
mocwyj6ciowa3W/cm2dlagtowicy5 cmz,
informacja
o sprzq2eniu:
2 koloryidiwiqkowa,
9 program6w
zdefiniowa
nych,
mo2liwoSimodyfikacji
program6wi zapisanie
na karcieSD1GB, 120 miejscwolnych+ IZO
miejscna programyulubione,
- sprzqienie
sygnalizowane
diwiqkowoi optycznie
/ zmianakoloruglowicy,
ponad50 wskazafterapeutycznych,
- trybypracy2OHz,50
H2,100Hz,
- wypelnienieL/2, L/J, 1/5, L/Lo,
lekki,moiliwo5iprzenoszenia:
waga2 kg,
- wymiary:szerokoii33 cm,wysokofi13cm,gtqboko$d
ZZ cm.
ODPOWIEDZ:
Nie, Zamawiajqcy
okre6lilwymagania
w SIWZ.
ZAPYTANIE
NR7
CzyZamawiajqcy
dopuSci
aparatdo terapiiultradiwiqkowej
o poni2szych
parametrach:
Glowicao powierzchni1cm2 o czqstotliwo6ci
roboczej1 i 3MHz. pracaciqglai impulsowa.
Wsp6lczynnik
wypelnienia
10-1.00%
z regulacjq
co 10%.Kontrolasprzqieniaglowicy(wizualna
i
diwiqkowa).MoiliwoSi wspdlpracyz aparatemdo elektroterapii- terapiaskojarzona.
Bank
gotowychprogram6wzabiegowych.
Modyfikowalny
programwolny umoiliwiajqcy
modyfikacjq
parametr6wzabiegu.Moiliwo6i pracyglowicyw Srodowisku
wodnym.Czytelnei przejrzyste
menuw jqzykupolskim.
pacjenta:
Kartoteka
- gromadzenie
danychpacjent6w,
rodzajschorzenia,
21 WojskowySzpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SpZOZ
28-100Busko-Zdn6j,
ul. Rzewuskiego
8
tel. 4L 3782417;'l]- 37824L8:
fax,413780332
Regon29052485:3;
NlP655-16-6s-170
Postgpowanie
nr S/pM201S_madyfikacja_tre6ci_SlWZ_3
- spiszabieg6w
wykonywanych
pacjentowi,
indywidualne
parametr6w
ustawienie
zabiegu
dlapacjenta,
moiliwo6iocenyskalib6luna poczAtku
oraznakoficuleczenia.
-30
Zegarczasupracy0
minut.Waga:4,6kg.Mocstata:O-2W/cml.Mocimpulsowa:0-3
W/cmz.
ODPOWIED2:
Nie,Zamawiajqcy
okre5lif
wymagania
w S|WZ.
ZAPYTANIE
NR8
- poz.1 - Aparaturado defibrvtaci!
PAKIET
vl APARATURA
Do DEFTBRyLACI
CzyZamawiajqcy
dopuSci
mo2liwoSi
zaoferowania
defibrylatora
parametrach?
o poni2szych
Nowoczesnydwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled
Defibrillation)
gwarantujqcy
bezpieczefstwo
u2ytkowania,
dziqkiutrzymywaniu
pradu
natq2enia
nastatymniskimpoziomie
idostosowaniu
czasu
trwaniaimpulsu.
Defibrylatoryprzeznaczone
sq dla miejscpublicznych,
firm, budynk6wuiytrecznoici
publicznej,
szk6l,restauracji,
obiekt6wsportowych,
u2ytkownik6w
domowych,
dom6wopiekiitp.
Dziqkiswejbudowieurzqdzenie
jest w zasadzie
bezobslugowe,
codzienne
informujq
,,autotesty"
nas o stanie urzqdzenia
a samo wlqczeniesiq jest automatyczne
po otworzeniupokrywy
urzqdzenia.
parametry:
Najwainiejsze
Energia140 360 J w technologiiBiphasic,
6 letnianie ladowalnabateriazerpewniajqca
do 200
wyladowafi,
zewskainikiem
poziomuenergii,
aktualnego
Elektrody
wstepniepodlqczone
z 3 letnimterminemprzydatnosci,
w kpl.z marszynkq,
noiyczkami,
rqkawiczkami,
maseczkq
do RKO,
a jqzykiobslugido wyboru(Polski,
t3zeski,
Angielski,
Wqgierski),
Dolqczona
karta pamiqcipozwalana przechowywanie
danychoraz ich weryfikacjq
poprzez
zalqczone
oprogramowanie
ECGViewer,
Obudowaz wysokiejjako$citworzyw zapewniawytrzymafo5dna upadek z Lm. Klasa
bezpieczedstwa
/ stopieriochrony1p55,
Przycisk
pozwalajqcy
na uiycie elektrodstandardowych
,,PEDIATRYCZNY"!i. dla dorosfychdo
defibrylacji
dzieckapoprzez
redukcjq
energii.
Nowyportelektrod-pozwalana u2ycie
elektrodw slandardzie.
,,wstqpnie"podlqczonych
Parametry
techniczne:
DEFIBRYLACJA:
rodzajimpulsu:dwufazowy,
energia:140360J,czasfadowania:
<12s, czasarnalizy:
7-:^Z
s, pr6g
zatrzymania
serca:<200p V, detekcja
VF/w: TAK,detekcjarozrusznika
serca:TAK
EKG:
metoda:Eindhoven
ll, oporno6ipacjenta:
23-200Ohm,czqsto6iakcjiserca:30-300uderzeri
/min
ELEKTRODY:
* elektrodyprzylepne,
przydatno6ci:
36 miesiqcy,
dlugo$ikabla:od 1.3do 2,0m w zaleino6ci
od
modefu,aktywnapowierzchnia
elektrod:L74 cm2,warunkiprzechowyrvania:
od 0 do 50
stopniC
PRZECHOWYWANIE
DANYCH:
pamiqi przenodna:karta CF 2 GB przechowujqca
dane pacjentaoraz zapis glosowy,
oprogramowanie
PC
ZASILANIE:
bateria:LiMnO2,15V,2,8Ah,
iywotnofi:do 6 lat (ilo5iwytadowari
do 200(tp360J)
WARUNKI
OTOCZENIA:
21 WojskowySzprital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
SpZOZ
28-100Busko-Zdrr6j,
ul. Rzewuskiego
8
tel. 4L 37824L7; 41 3782478;
fax.413780332
Regon29052485!l:
NtP555-1G65-170
Postqpowanie nr 5 /P\VZ1| 5_modyfikacja_tre1ci_SlWZ_3
- warunkipracy:od 0 do 50 stopniC (wilgotnoSi
30-95%z kondensacja,
700-1060
hpa),warunki
przechowywania:
od -20 do +70 stopniC (wilgotnosi30-95%z kondensacjq,
500-1060hpa),
klasabezpieczedstwa
lP55
ALGORYTM
POSTEPOWANIA:
AHAlub ERC2010(dowyboruprzyskladaniu
zam6wienia)
STANDARDY:
IEC60601-1:
1988+A1
:1991+A2:
1995,
1EC60601-1-2:2OOt,
IEC60601-1-4:
1996+41:
1999,
1EC60601-2-4:2OO2,
EN1789:2003
WYMIARY:wys.
x szer.x gt.: 25 x 28x 9 cm,wagaz bateriq:okoto2.5kg
ZAWARTOSC
ZESTAWU:
Urzqdzenie
Heartsave
AED,Bateria,
1 paraelektrodwrazzmaseczkq
do RKO,maszynkQ
do
goleniaorazrqkawiczkami,
1 kartapamiqci,
oprogramowanie
EKGviewer.
ODPOWIEDZ:
Tak,Zamawiajqcy
dopuSci
zaoferowany
produkt,alewymagawyposaienia
w torbqtransportowE
zgodniezopisemwSIWZ.
ZAPYTANIE
NR9
- poz.1 - St6tdo masaiu
PAKIET
Vll WYPOSA2EN|E
MEDYCZNE
CzyZamawiajqcy
dopu5cist6ldo masa2u
poni2szy
spelniajEcy
opis:
- sterowana
elektrycznie
regulacja
pomocE
wysokoSciza
ramkizbudowanej
w podstawq
stotu,
ilo$isekcji2 + dwapodlokietniki,
segmenty
tapicerowane,
-27o,
regulacja
zagl6wkaza pomocEsprq2yny
gazowejw zakresie
+SOof
podstawa
stolumobilna,osadzona
podw6jnych
naczterech
kofacho Srednicy
75mm,
st6lblokowany
do podlogizapomocEczterech
gumowych
n62ek,
dwapunktypodparcia,
konstrukcja
proszkowo
stalowa,malowana
regulacja
wysoko6ci
w zakresie
460mm 900mm,
- obciqienie
stolumax180kg,
- wymiary2000mmx 650mm?
Zdjqciemacharakter
poglqdowy.
ODPOWIED2:
Nie,Zamawiaj4cy
okre6lif
wymagania
w SIWZ.
ZAPYTANIE
NR10
PAKIET
Vlt VVYPOSA2ENIE
poz.2 - St6fdwuczesciovw
MEDYCZNE:
do kineilrterapii
indvwidualnei
CzyZamawiajqcy
dopuSci
poni2szy
st6ldo masa2u
spelniajEcy
opis:
- sterowana
elektrycznie
pomocqramkizbudowanej
regulacja
wysoko6ciza
r,lrpodstawq
stolu,
ilo5isekcji2, segmenty
tapicerowane,
-27o,
regulacja
zagl6wkaza pomocAsprq2yny
gazowejw zakresie
+SOof
podstawa
stotumobilna,osadzona
podw6jnych
naczterech
kolacho $rednicy
75mm,
2l WoFkoury
, ul. Rzewusklego8
tel.4t37824L7i 3782418;
fax.413780332
Regon
NtP6s5-1F65-170
Postgpowanie
nr 5
st6l blokowanydo podlogiza pomocaczterechgumowychn6iek,
dwa punktypodparcia,konstrukcja
stalowa,malowanaproszkowo,
ergonomiczna
szczelinanatwarzz poduszeczkq
zatykajqca
otw6r,
zakresie
460mm- g00mm,obciqienie
stolumax180kg,
wymiary2000mmx 650mm?
wysoko$ciw
ZdjqciemacharakterpoglAdowy.
ODPOWIED2:
Nie,Zamawiajqcy
okre5lifwymagania
w SIWZ.
Zamawiajqryinformuje, ie powyisze zmianystaia sie integraln4czqdciq
Warunk6wZam6wieniai bqdqwiqiqce przyskladaniuofert.
D Y
7l
UZDROW
Sanodliel
dr n.
lstotnych
EKT'$it
SZPITALA
KOV/ECO
( rE (
w o . n n u R g t u t . T A c Y J; N
,rrrraoira/.ilrltdu0{;|iZo'onot,,ut
00iekil0r0wotlie
a.rri Solecki
Zomowlolqcego)
SponAdzit
M.P.te|.4r3780919

Podobne dokumenty