Dane wspólnika spółki osobowej

Transkrypt

Dane wspólnika spółki osobowej
WZÓR
Dane wspólnika spółki osobowej
..................................................
…………............................
miejscowość, data
imię i nazwisko
..................................................
adres zamieszkania
NIP .............................................
Naczelnik Urzędu Skarbowego*
w ……………………………………..……..
……………………………..………………….
Dotyczy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu zapłaty podatku dochodowego /PIT/ za
wspólnika spółki osobowej przelewem z rachunku bankowego tej spółki
Powołując się na art. 60 § 1 pkt 2 i art.59 § 1 pkt.1 Ordynacji Podatkowej, oświadczam, Ŝe przelew
naleŜnego podatku dochodowego /zaliczki/, z tytułu dochodów osiąganych ze spółki osobowej
………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………...., NIP ………………………………** odbywa
się za pośrednictwem rachunku bankowego tej spółki tj. ……………………………………………………………….……***.
Przelew z tego rachunku ma wyłącznie charakter techniczny. Przekazywane kwoty podatku (zaliczek),
stanowią moją własność i pochodzą z naleŜnego mi zysku wypracowanego przez Spółkę.
…………………………………………………..
podpis wspólnika, za którego
przekazywana jest wpłata
*
**
***
właściwość według miejsca zamieszkania wspólnika spółki osobowej
nazwa spółki, adres i NIP.
numer rachunku bankowego spółki
05/2011