II.2. Kalendarium 2011

Transkrypt

II.2. Kalendarium 2011
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
II.2. Kalendarium 2011
Rok 2011 obfitował w istotne dla Banku i Grupy wydarzenia, z których najważniejsze przedstawiono w poniższym
krótkim zestawieniu:
Styczeń
Luty
31 stycznia odkupiono 49,9% udziałów w BRE Leasing od Commerz Real AG (spółka w 100% zależna
od Commerzbank AG). BRE Bank staje się jedynym właścicielem tej trzeciej co do wielkości firmy
leasingowej w Polsce.
28 lutego opublikowano sprawozdania roczne Banku i Grupy BRE Banku za 2010 rok.
Marzec
30 marca odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie, dokonano wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Kwiecień
28 kwietnia Bank przystąpił do umowy konsorcjalnej związanej z udzieleniem kredytu dla jednego z
klientów Banku. Udział Banku w powyższym kredycie konsorcjalnym wyniósł 200 mln EUR (787,1 mln
zł). Wartość umowy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Banku.
Maj
25 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Korporacyjnego w Toruniu
2 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Korporacyjnego w Nowym Sączu.
6 czerwca Bank został przyłączony do platformy rozliczeń TARGET2 - paneuropejskiego systemu
międzybankowych rozliczeń w euro, w czasie rzeczywistym.
7 czerwca sprzedano część portfela kredytów detalicznych z utratą wartości o łącznej wartości
nominalnej 621,5 mln zł.
Czerwiec
8 czerwca zawarto dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na łączną
kwotę 200 mln EUR na finansowanie małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.
9-10 czerwca odbyła się w Warszawie dwudniowa konferencja Institute of International Finance,
międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 400 wiodących instytucji finansowych z całego
świata. BRE Bank wspólnie z Commerzbankiem byli gospodarzami tego wydarzenia.
29 czerwca Rada Nadzorcza w związku z rezygnacją pana Achima Kassowa powołała z dniem 13 lipca
nowego członka pana Ulricha Siebera.
Dla uczestników zakończonego 3 lipca festiwalu Heineken Open'er w Gdyni BRE Bank wydał 14 tys.
kart przedpłaconych w technologii MasterCard PayPass z logo mBanku.
8 lipca ING Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył próg 5% akcji BRE Banku.
Lipiec
18 lipca w KDPW zarejestrowano 15 864 nowe akcje Banku, wyemitowane w ramach programu
motywacyjnego.
28 lipca sfinalizowano sprzedaż Intermarket Bank i Magyar Factor Rt oraz odkupienie Polfactor
(obecnie BRE Faktoring) i Transfinance.
14 września odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Korporacyjnego w Wałbrzychu.
Wrzesień
27 września otwarto IV Oddział Korporacyjny w Warszawie.
28 października Bank zawarł aneks do umowy gwarancyjnej dotyczącej obejmowania obligacji
emitowanych przez klienta. W efekcie kwota obligacji, do których obejmowania zobowiązał się Bank
Październik
wzrosła o 500 mln zł (tym samym zobowiązanie Banku wzrosło do 716,6 mln zł). Łączna wartość
umów z tym klientem przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku.
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
10 listopada otwarto Oddział w Koszalinie nazwany „Placówką Przyszłości” w pełni przystosowany do
obsługi zarówno klientów korporacyjnych, jak i detalicznych. To piąty i zarazem ostatni oddział
otwierany w 2011 roku.
Listopad
19 listopada podpisano kolejną w tym roku umowę na linię kredytową z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym (EBI) na 100 mln EUR. Była to trzecia w 2011 roku linia kredytowa z EBI obok linii dla
MŚP i dla jednostek samorządów terytorialnych. Skierowana jest do sektora średnich
przedsiębiorstw.
mBank jako pierwszy w Polsce zaoferował rachunek osobisty z mobilnym internetem w pakiecie, by
zwiększyć swoją obecność na rynku mobilnym.
Grudzień
9 grudnia pani Karin Katerbau – Wiceprezes Zarządu BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Finansów
poinformowała o zamiarze rezygnacji z pracy w BRE w pierwszym półroczu 2012 roku w związku z
przejściem do Oldenburgische Landesbank w Niemczech.
16 grudnia odbyło się na nowym Stadionie Narodowym w Warszawie uroczyste spotkanie ponad 1
000 klientów z kadrą zarządzająca Banku i spółek Grupy z okazji 25-lecia BRE Banku.