WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI

Transkrypt

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI
Zał. nr 6 do SIWZ
..............................................
( Pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
L.p.
1.
2.
Imię i Nazwisko
Opis kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania
zamówienia
Zakres wykonywanych czynności
Podstawia dysponowania
osobą przy realizacji
zamówienia
Zał. nr 6 do SIWZ
3.
4.
………………………………………
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Podobne dokumenty