OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, Ŝe przyjęliśmy do

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, Ŝe przyjęliśmy do
Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.
Warszawa, dnia ….…........................ 2010 r.
..........................................................................
/Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów/
..............................
/tel. kontaktowy/
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, Ŝe przyjęliśmy do
wiadomości warunki uczestnictwa w zajęciach
rekreacyjnych w ramach imprez organizowanych
przez BOS i wyraŜamy zgodę na uczestnictwo
naszej/naszego córki/syna
.................................................................................
proszę wpisać czytelnie imię i nazwisko dziecka oraz nazwę imprezy
w imprezie.
Jednocześnie oświadczamy, Ŝe syn/córka jest
zdolny/a do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i
nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń
ruchowych.
.............................................................
/Podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych/
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 września 2001 r. (Dz.U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1095)

Podobne dokumenty