Plan wycieczki

Transkrypt

Plan wycieczki
Wycieczka do Torunia
Karta pracy
1. Dlaczego na toruńskim Rynku Staromiejskim stoi pomnik flisaka?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. W którym roku został tam postawiony? ………………………………………….
3. Jak wygląda herb Torunia?
(narysuj lub opisz)
4. Kiedy herb Torunia otrzymał ten kształt?
…………………………………………………..
5. Uzupełnij tabelę:
czas
PrzynaleŜność państwowa Torunia
1233–………
Królestwo Polskie (od 1569 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów)
…....–1793
1793–1918
II Rzeczpospolita
1918–………
Od 1945 r.
6. Co Toruń zawdzięczał KrzyŜakom?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Co łączy Mikołaja Kopernika z Toruniem?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1
8. Spośród niŜej wymienionych twierdzeń dotyczących Torunia jako wyjątkowego miasta wybierz te,
które odnoszą się do znaczenia kulturalnego i wpisz odpowiednie litery do kolumny A, historycznopolitycznego – wpisz do kolumny B, oraz historyczno-gospodarczego – wpisz do kolumny C.
A. Cenna zabudowa historycznego miasta – średniowieczne kościoły i ratusz – reprezentuje
arcydzieła geniuszu twórczego. Spełniają one wymagania średniowiecznego systemu
obronnego (mury, bramy, ruiny zamku, połoŜenie Starego i Nowego Miasta).
B. W Toruniu znajduje się sześć zabytków klasy zero, 50 zabytków klasy pierwszej i 270 klasy
drugiej.
C. Toruń został wpisany na listę siedmiu centrów historycznych Polski.
D. W skład nominacji wchodzą: Stare i Nowe Miasto (wyraźne przykłady średniowiecznego
rozplanowania miasta) oraz ruiny Zamku KrzyŜackiego
E. Do kryteriów nominacyjnych zaliczają się: historia średniowiecznego miasta, szczególnie jego
idee naukowe i znaczenie miasta dla regionu.
F. Toruń jest wspaniałym przykładem średniowiecznego miasta – portu rzecznego łączącego
w swych dziejach Polskę, Niemcy, Prusy, Skandynawię i Litwę.
G. Na obszarze Starego i Nowego Miasta przetrwały liczne autentyczne, wartościowe budowle
gotyckie, renesansowe i barokowe.
H. Toruń ma takŜe cenny, dwupierścieniowy system fortyfikacji miejskich wzniesiony przez
Prusaków – zabytek XIX-wiecznej architektury obronnej.
I. Toruń to unikatowe wśród miast Związku Hanzeatyckiego miejsce urodzin Mikołaja Kopernika.
W Toruniu powstało i przetrwało do dziś wiele średniowiecznych budowli. Wszystkie
reprezentują najlepsze osiągnięcia gotyckiej architektury ceglanej w Europie.
J. Zachowane w Toruniu domy mieszkalne stanowią największy i najlepiej zachowany zespól
gotyckiej architektury mieszkalnej w Europie północnej.
K. Zachowany w stanie zbliŜonym do pierwotnego unikatowy układ przestrzenny to cenne źródło
materialne do dziejów rozwoju miast w średniowiecznej Europie.
L. Ratusz Staromiejski łączy w sposób nigdzie indziej niespotykany funkcje sądowe,
administracyjne i handlowe.
M. Toruński zespół staromiejski łączy w sobie cechy nadrzecznego miasta portowego, miasta
podwójnego (Stare i Nowe Miasto) z cechami miasta sprzęŜonego z Zamkiem.
N. W Toruniu, niezaleŜnie od stopnia samodzielności, widoczne są wpływy przodujących
ośrodków sztuki europejskiej z Brugią, Gandawą i Lubeką na czele. Fakt ten uznaje się za
świadectwo istnienia europejskiej wspólnoty kulturowej miast hanzeatyckich.
O. Toruń był w średniowieczu związany z wieloma wydarzeniami i o ogromnej wadze i znaczeniu
historycznym. Odegrał waŜną rolę w chrystianizacji i kolonizacji Prus, był głównym
pośrednikiem w hanzeatyckim handlu z Europą Wschodnią, był teŜ w tej części Europy
najwaŜniejszym ośrodkiem kształtowania się poczucia toŜsamości stanowej mieszczaństwa
oraz miejscem podpisania traktatu toruńskiego w 1466 roku.
A
B
C
2
Kościół św. Janów
W tabeli wpisz imiona lub imiona i nazwiska tych osób, które są
Wam znajome (np. z lekcji języka polskiego czy historii). Dodajcie
odpowiednie informacje.
lp.
Imię lub imię i nazwisko
Kim była ta osoba
Co upamiętnia tę
osobę w kościele?
Święci Pańscy
W trakcie zwiedzania kościoła trafiliście na przedstawienia roŜnych świętych. Dopasujcie ich
wizerunki di imienia i biografii opisanych w materiałach, jakie dostaliście i wpiszcie do tabeli.
Lp.
Imię świętego
Atrybut i kim się opiekuje
3
Gotyk
Zwiedzając kościół NMP, św. Jozefa, św. Janów,
Dom Kopernika i Zamek KrzyŜacki, zapisujcie
terminy plastyczne i ich definicje w tabeli.
Lp.
Termin plastyczny
Objaśnienie
Rysunek/szkic
4